Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 239 Xoves, 26 de novembro de 2020 Páx. 46653

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 16 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas durante o terceiro e cuarto trimestres de 2019.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, o Igape publicará as subvencións concedidas conforme as bases reguladoras das axudas do Igape no Diario Oficial de Galicia, expresando beneficiario, finalidade, contía e aplicación orzamentaria.

O beneficiario está sometido ás obrigas de información e difusión establecidas na regulamentación da UE, en particular as establecidas no anexo XII, punto 2.2 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013 (DOUE L 347, do 20 de decembro de 2013). Así mesmo, o Igape tamén publicará as subvencións concedidas en vía de recurso ao abeiro das súas bases reguladoras, unha vez vistos os recursos interpostos contra as resolucións dos expedientes instruídos ao abeiro das súas bases reguladoras e tras propoñer para concesión os proxectos aprobados nos recursos estimados.

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape durante o terceiro e cuarto trimestre de 2019, que figura como anexo I.

Segundo. Dar publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape en vía de recurso durante o terceiro e cuarto trimestre de 2019, que figura como anexo II.

Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2020

Fernando Guldrís Iglesias
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO I

Norma reguladora: Resolución do 28 de decembro de 2015 (DOG nº 247, do 29 de decembro) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica na comunidade autónoma e potenciar o mantemento e creación de emprego a través do desenvolvemento e mellora das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha de novas iniciativas empresariais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7701 dos orzamentos do Igape e cofinanciadas ao 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG227.2016.1.49

Impex Europa, S.L.

4.7.2019

328.081,50

26.246,52

IG228.2016.1.16

Impex Europa, S.L.

4.7.2019

726.535,18

94.304,27

Norma reguladora: Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG nº 154, do 17 de agosto) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pequenas e medianas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca (Programa de apoio financeiro ás pemes).

Finalidade: facilitar o financiamento dos investimentos en Galicia, por parte das pequenas e medianas empresas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7700 dos orzamentos do Igape.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG204.2016.1.73

Trans Vazygon, S.L.

7.10.2019

59.250,00

1.629,25

IG204.2016.1.74

Trans Vazygon, S.L.

7.10.2019

68.062,50

4.430,22

IG204.2016.1.278

Chavian, S.C.

7.10.2019

75.000,00

2.564,45

Norma reguladora: Resolución do 19 de maio de 2017 (DOG nº 103, do 1 de xuño) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección, que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica na comunidade autónoma e potenciar o mantemento e creación de emprego a través do desenvolvemento e mellora das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha de novas iniciativas empresariais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7701 dos orzamentos do Igape. Esta convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 1420, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04 e obxectivo específico 03.04.01.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG227.2017.1.3

Panadería Cervela, S.L.

4.7.2019

50.300,00

4.024,00

IG227.2017.1.8

Prefabricados Estévez, S.L.

4.7.2019

175.000,00

35.000,00

IG227.2017.1.96

Hierros Varela Urbieta, S.L.

23.7.2019

209.500,00

31.425,00

IG227.2017.1.34

Errecé-Aplicaciones Industriales del Láser, S.L.

1.8.2019

200.000,00

30.000,00

IG227.2017.1.38

Maderas Ornanda, S.A.

1.8.2019

92.670,00

7.413,60

IG227.2017.1.46

Industrias Alpemetal, S.L.

1.8.2019

98.000,00

14.700,00

IG227.2017.1.56

Creaciones Paz Rodríguez, S.L.

1.8.2019

83.000,00

6.640,00

IG227.2017.1.59

Inplasor Galicia, S.L.

1.8.2019

377.000,00

75.400,00

IG227.2017.1.66

Geonor Servicios Técnicos, S.L.

1.8.2019

116.100,00

23.220,00

IG227.2017.1.91

Panadería Toñito, S.L.

1.8.2019

85.478,00

12.821,70

IG227.2017.1.95

Castrotek Porriño, S.L.

1.8.2019

95.867,36

14.380,10

IG227.2017.1.98

Aluporta, S.L.

1.8.2019

75.000,00

11.250,00

IG227.2017.1.36

Deinter, S.L.

7.8.2019

119.990,00

17.998,50

IG227.2017.1.76

Mecapersan, S.L.

7.8.2019

50.600,00

7.590,00

IG227.2017.1.81

Mucarce Carpinteros, S.L.

7.8.2019

280.566,00

42.084,90

IG227.2017.1.86

Fabrica de Muebles Rey, S.L.

7.8.2019

124.496,00

18.674,40

IG227.2017.1.93

Muebles el Zar, S.L.

7.8.2019

152.000,00

22.800,00

IG227.2017.1.50

Diseño y Mecanizados I.H.G.,. S.L.

8.10.2019

153.833,60

23.075,04

IG227.2017.1.68

Vitralba, S.L.

8.10.2019

92.253,42

13.838,01

IG227.2017.1.69

Ames Diésel, S.L.

8.10.2019

66.000,00

9.900,00

IG227.2017.1.84

Grúas y Servicios Chema, S.L.

8.10.2019

126.037,00

18.905,55

IG227.2017.1.85

Fábregas Santos, Gabriel

8.10.2019

50.100,00

7.515,00

IG227.2017.1.92

Aluminios Alca, S.L.

8.10.2019

87.500,00

13.125,00

IG227.2017.1.97

Cerámicas Técnicas Galegas, S.L.

8.10.2019

103.050,00

15.457,50

IG227.2017.1.118

Gráficas y Formularios, S.A.

8.10.2019

162.269,00

24.340,35

IG227.2017.1.134

Noauto Móvil Sarria, S.L.

8.10.2019

70.234,75

10.535,21

IG227.2017.1.7

Otero Protésicos, S.L.

24.10.2019

50.530,00

7.579,50

IG227.2017.1.49

Applied Mass Spectrometry Laboratory, S.L.

24.10.2019

433.704,86

43.370,49

IG227.2017.1.121

Granitos Excavaciones y Construcción, S.L.L.

24.10.2019

154.850,00

23.227,50

IG227.2017.1.26

Pérez Viña, María Josefa

15.11.2019

50.000,00

7.500,00

IG227.2017.1.28

Nueva Galimplant, S.L.U.

15.11.2019

57.652,00

8.647,80

IG227.2017.1.82

Galchimia, S.L.

15.11.2019

148.115,50

29.623,10

IG227.2017.1.101

Pinturas Pintuval, S.L.

15.11.2019

55.311,00

8.296,65

IG227.2017.1.107

Dimalnox, S.L.

15.11.2019

263.000,00

21.040,00

IG227.2017.1.109

Laboratorio E. Mariñas, S.L.

15.11.2019

141.331,94

21.199,79

IG227.2017.1.112

Exla Packaging Solutions, S.L.

15.11.2019

68.396,17

10.259,43

IG227.2017.1.113

Kauman, S.A.

15.11.2019

318.615,00

31.861,50

IG227.2017.1.125

García Santos, S.A.

15.11.2019

375.000,00

75.000,00

IG227.2017.1.47

Vidrieras Compostela, S.L.

30.12.2019

89.690,25

13.453,54

IG227.2017.1.108

Euroroca, S.L.

30.12.2019

585.000,00

46.800,00

IG227.2017.1.127

Informoldes, S.A.

30.12.2019

151.721,00

30.344,20

IG228.2017.1.50

Troqueles y Moldes de Galicia, S.A.

4.7.2019

885.900,00

132.885,00

IG228.2017.1.20

Guifor Noroeste, S.L.

23.7.2019

647.869,99

110.137,90

IG228.2017.1.42

Rofervigo, S.L.

1.8.2019

507.274,13

101.454,83

IG228.2017.1.46

Papelera de Brandía, S.A.

1.8.2019

865.973,00

173.194,60

IG228.2017.1.48

Productos la Mulata, S. L.

1.8.2019

151.220,00

37.805,00

IG228.2017.1.53

Digoin, S.L.

1.8.2019

290.000,00

78.300,00

IG228.2017.1.59

Ben Ferreiro, S.L.U.

7.8.2019

839.203,50

251.761,05

IG228.2017.1.73

Mecanizados de Galicia, S.A.L.

7.8.2019

277.936,62

69.484,16

IG228.2017.1.75

Tecglass, S.L.

7.8.2019

382.215,07

76.443,01

IG228.2017.1.57

Dar Milpuntadas, S.L.

8.10.2019

153.170,81

38.292,70

IG228.2017.1.78

Galmetec, S.L.

8.10.2019

155.735,00

38.933,75

IG228.2017.1.81

Mecapersan, S.L.

8.10.2019

412.116,42

107.150,27

IG228.2017.1.83

Lacados Lugo, S.L.

8.10.2019

554.590,00

138.647,50

IG228.2017.1.99

Ironor Metalurgia, S.L.

8.10.2019

327.952,19

98.385,66

IG228.2017.1.3

Ingeniería Gallega de Sistemas Automatizados, S.L.

24.10.2019

202.002,98

50.500,75

IG228.2017.1.4

Plastycasset, S.A.

24.10.2019

880.098,00

220.024,50

Norma reguladora: Resolución do 14 de xullo de 2017 (DOG nº 142, do 27 de xullo) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pequenas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca (liña pequenas empresas).

Finalidade: reducir os custos do financiamento das pequenas empresas para acometer investimentos en Galicia e dotarse da liquidez necesaria para o desenvolvemento da actividade.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7700 dos orzamentos do Igape.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG204.2017.1.11

Martínez Gómez, María José

1.8.2019

37.500,00

4.599,39

IG204.2017.1.12

Gandeiría de la Fuente Veiras, S.C.

1.8.2019

90.000,00

7.854,19

IG204.2017.1.13

Mariño Fuentes, Antonio

1.8.2019

131.250,00

14.034,71

IG204.2017.1.14

Parque Zapateira, S.L.

1.8.2019

487.500,00

31.297,08

IG204.2017.1.15

Casanova Otero, Rubén

1.8.2019

24.000,00

2.094,45

IG204.2017.1.16

García Seoane, Lucía

1.8.2019

52.500,00

4.667,64

IG204.2017.1.17

Kohlantafood, S.L.U.

1.8.2019

90.000,00

6.113,33

IG204.2017.1.18

Natural Smart Beauty, S.L.

1.8.2019

37.500,00

2.245,97

IG204.2017.1.19

Soto Lavado Engrase y Neumáticos, S.L.

1.8.2019

75.000,00

3.796,53

IG204.2017.1.20

Maderas Cajaraville, S.L.

1.8.2019

500.000,00

4.448,49

IG204.2017.1.23

Abeledo, S.C.

1.8.2019

90.000,00

8.079,30

IG204.2017.1.26

García Díaz, Ana María

1.8.2019

45.750,00

2.332,96

IG204.2017.1.27

Ganadería Antelo, S.C.

1.8.2019

105.000,00

6.418,13

IG204.2017.1.28

Landeira Carril, Iván

1.8.2019

52.500,00

5.934,15

IG204.2017.1.29

Cabrero Seijo, Moisés

1.8.2019

97.500,00

10.117,97

IG204.2017.1.30

Climanosa, S.L.

1.8.2019

225.000,00

11.571,32

IG204.2017.1.31

Carpintería Hertai, S.L.

1.8.2019

187.500,00

14.890,90

IG204.2017.1.32

O Rincón dos Barcos, S.L.

1.8.2019

26.250,00

1.335,85

IG204.2017.1.34

Diéguez Cabana, Maikel

1.8.2019

202.500,00

20.750,89

IG204.2017.1.37

Castro Cao, Jesús Alberto

1.8.2019

31.500,00

3.863,49

IG204.2017.1.39

Gómez Pérez, Elías

1.8.2019

22.500,00

2.227,69

IG204.2017.1.40

Ganadería Pastora, S.C.

1.8.2019

262.500,00

9.906,64

IG204.2017.1.41

O Vendaval Hostal Restaurante, S.L.

1.8.2019

375.000,00

20.236,90

IG204.2017.1.42

Helados la Ibi Concept Ice, S. L.

1.8.2019

75.000,00

5.105,40

IG204.2017.1.43

Iván Tembrás, S.L.U.

1.8.2019

150.000,00

10.865,13

IG204.2017.1.44

Ares Seoane, José Antonio

1.8.2019

105.000,00

13.347,71

IG204.2017.1.45

Vieitez Salceda, Juan Manuel

1.8.2019

61.500,00

5.367,03

IG204.2017.1.46

Bahillo Varela, Yago

1.8.2019

51.000,00

2.521,59

IG204.2017.1.47

Lado Trillo, Gerardo Marcos

1.8.2019

27.750,00

2.612,81

IG204.2017.1.52

Sucrigon, S.C.

1.8.2019

93.750,00

8.865,99

IG204.2017.1.53

Atener Soluciones Técnicas, S.L.

1.8.2019

112.500,00

10.419,16

IG204.2017.1.54

Compostelana de Transporte Compostra, S.C.G.

1.8.2019

500.000,00

5.070,93

IG204.2017.1.56

Pedre Monteiro, José Luis

1.8.2019

33.750,00

2.308,51

IG204.2017.1.60

Bao Vázquez, Alejandro

1.8.2019

67.500,00

8.278,91

IG204.2017.1.72

Prado López, Belén

1.8.2019

180.000,00

19.273,42

IG204.2017.1.78

Brigantium Lounge, S.L.

1.8.2019

113.250,00

13.015,38

IG204.2017.1.81

Acerluz Galicia, S.L.

1.8.2019

90.000,00

8.702,36

IG204.2017.1.92

Rubén Barreiro y Otra, S.C.

1.8.2019

262.500,00

5.742,43

IG204.2017.1.93

Desarrollo Gráfico Publicitario, S.L.

1.8.2019

22.500,00

835,64

IG204.2017.1.94

Contrafuerte, S.L.

1.8.2019

75.000,00

3.796,16

IG204.2017.1.95

Marcelo Fabián Ojeda, Silvera

1.8.2019

112.500,00

12.972,91

IG204.2017.1.97

Comercial Veterinaria Señaris, S.L.

1.8.2019

75.000,00

3.695,25

IG204.2017.1.99

L2 Ingeniería y Consulting Galicia, S.C.P.

1.8.2019

45.000,00

3.080,31

IG204.2017.1.100

González Ochoa, Andrés

1.8.2019

48.750,00

5.058,99

IG204.2017.1.102

Bouzon López, Beatriz

1.8.2019

45.000,00

3.927,10

IG204.2017.1.103

Pereiro Somoza, Miguel

1.8.2019

41.250,00

2.407,05

IG204.2017.1.105

Martínez García, Jacobo

1.8.2019

41.250,00

2.813,99

IG204.2017.1.106

Area Villar, Jesús

1.8.2019

180.000,00

13.397,63

IG204.2017.1.108

Macris, S.C.

1.8.2019

51.750,00

2.965,55

IG204.2017.1.110

Insua Lema, S.L.

1.8.2019

225.000,00

15.569,56

IG204.2017.1.111

Gundín Agrelo, Elsa

1.8.2019

30.000,00

2.033,39

IG204.2017.1.112

Cerradelo Díaz, Obdulia

1.8.2019

93.750,00

8.181,44

IG204.2017.1.113

Cerradelo Díaz, Obdulia

1.8.2019

41.250,00

2.125,65

IG204.2017.1.115

Club Fluvial de Lugo

1.8.2019

202.500,00

3.677,94

IG204.2017.1.116

García García, Isabel

1.8.2019

30.000,00

2.033,39

IG204.2017.1.118

Albosat, S.L.

1.8.2019

52.500,00

3.362,28

IG204.2017.1.119

Pasarin Inversiones, S.L.

1.8.2019

60.000,00

3.092,77

IG204.2017.1.121

Electromecánica Iglesias, S.L.

1.8.2019

18.825,00

699,32

IG204.2017.1.123

Iglesias Rodríguez, Isabel

1.8.2019

45.000,00

3.927,10

IG204.2017.1.125

Vistamar Galicia, S.L.

1.8.2019

52.500,00

4.581,61

IG204.2017.1.126

Pena Montero, Felipe

1.8.2019

52.500,00

2.783,48

IG204.2017.1.127

Ramón do Casar, S.L.

1.8.2019

90.000,00

4.416,99

IG204.2017.1.132

Varela Díaz, Patricia

1.8.2019

60.000,00

5.572,69

Norma reguladora: Resolución do 14 de xullo de 2017 (DOG nº 142, do 27 de xullo) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos autónomos e das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 euros.

Finalidade: facilitar o financiamento dos investimentos en Galicia, por parte das pequenas e medianas empresas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.A1-741A-7700 e 09.A1-741A-7703 dos orzamentos do Igape.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG206.2017.1.43

Borrajo González, Felisindo

1.8.2019

13.500,00

2.488,33

IG206.2017.1.50

Rial Montero, Matilde

1.8.2019

16.500,00

2.361,85

IG206.2017.1.52

Moreira Cordo, José Enrique

1.8.2019

16.500,00

3.392,43

IG206.2017.1.53

Lorman Bonjoch, Mª Cruz

1.8.2019

13.500,00

2.878,65

IG206.2017.1.54

J y C Asador, S.L.

1.8.2019

18.750,00

4.164,51

IG206.2017.1.55

Vergara Castro, Aurelio

1.8.2019

11.250,00

2.063,52

IG206.2017.1.56

Lorenzogonzalez, Santiago

1.8.2019

18.750,00

2.236,30

IG206.2017.1.57

Carballo Romero, María Remedios

1.8.2019

4.806,27

541,05

IG206.2017.1.58

Carpintería Saman, S.C.

1.8.2019

9.000,00

1.011,98

IG206.2017.1.60

González Iglesias, Carlos

1.8.2019

11.250,00

2.199,39

IG206.2017.1.61

González Dávila, Ana Isabel

1.8.2019

6.375,00

1.185,75

IG206.2017.1.63

García Castro, Joaquín

1.8.2019

21.000,00

3.644,00

IG206.2017.1.64

Fajardo Heredia, Guillermo

1.8.2019

15.000,00

2.003,26

IG206.2017.1.65

González López, Michael

1.8.2019

16.500,00

2.594,97

IG206.2017.1.67

Álvarez Penedo, Urbano José

1.8.2019

18.750,00

2.688,07

IG206.2017.1.72

Muñiz Teijeiro, María Gracia

1.8.2019

12.525,00

1.500,05

IG206.2017.1.73

Quintas González, Víctor

1.8.2019

18.750,00

4.230,17

IG206.2017.1.75

Martínez González, Alicia

1.8.2019

12.750,00

1.686,20

IG206.2017.1.76

Time Job Servicios Integrales, S.L.

1.8.2019

10.200,00

1.144,12

IG206.2017.1.80

Ganadería Xamil, S.C.

1.8.2019

15.000,00

1.886,29

IG206.2017.1.82

Riela Obras e Servizos, S.L.

1.8.2019

7.260,00

814,34

IG206.2017.1.83

Jumafor Agroforestal, S.L.

1.8.2019

18.750,00

4.518,45

IG206.2017.1.85

Durán Domínguez, José Adrián

1.8.2019

18.750,00

3.575,06

IG206.2017.1.86

Mircanda Oest, S.L.U.

1.8.2019

6.500,00

619,97

IG206.2017.1.87

Talleres Orlando, S.L.

1.8.2019

18.750,00

4.518,45

IG206.2017.1.88

Pose Pazos, Óscar

1.8.2019

13.500,00

2.775,63

IG206.2017.1.89

López Cabanela, María Elena

1.8.2019

18.375,00

4.428,08

IG206.2017.1.90

Centro Óptico Eliseo, S.L.

1.8.2019

18.750,00

2.101,76

IG206.2017.1.91

Pedreira Erías, Sergio

1.8.2019

18.750,00

2.499,86

IG206.2017.1.92

Grupo Raigame, S.L.

1.8.2019

18.750,00

3.709,76

IG206.2017.1.93

Calvo Taboada, Ana

1.8.2019

7.500,00

1.735,24

IG206.2017.1.94

Ghibaudo, Fabio Adrián

1.8.2019

14.399,43

1.621,04

IG206.2017.1.95

Mariño López, Manuel

1.8.2019

15.000,00

1.902,39

IG206.2017.1.96

Martínez Martínez, Miguel Ángel

1.8.2019

11.550,00

1.284,71

IG206.2017.1.97

López Novo, Raúl

1.8.2019

7.500,00

834,23

IG206.2017.1.98

Silva Descals, Beatriz

1.8.2019

10.000,00

937,35

IG206.2017.1.101

Fraiz Troitiño, Alfonso

1.8.2019

9.000,00

1.125,79

IG206.2017.1.103

Astrágalo Studio, S.L.

1.8.2019

18.750,00

4.040,72

IG206.2017.1.104

Compresores de Aire y Servicios Industriales de Galicia, S.L.

1.8.2019

18.750,00

2.345,24

IG206.2017.1.106

Barcia Cortiñas, Remigio

1.8.2019

12.187,50

2.386,79

IG206.2017.1.109

Porteiro Allo, José Antonio

1.8.2019

7.500,00

834,23

IG206.2017.1.110

Igalia Consultores, S.L.

1.8.2019

18.750,00

2.099,34

IG206.2017.1.111

Fishroom Acuarium Center, S.L.

1.8.2019

18.750,00

2.703,02

IG206.2017.1.112

Mag & Mag & Asociados, S.L.

1.8.2019

11.250,00

2.075,55

IG206.2017.1.115

Gómez Pérez, Covadonga

1.8.2019

10.500,00

1.415,87

IG206.2017.1.116

Cancio López, Montserrat

1.8.2019

11.250,00

2.361,72

IG206.2017.1.117

Roibas San Clodio, S.C.

1.8.2019

16.335,00

1.833,45

IG206.2017.1.118

Martínez Martínez, Fidel

1.8.2019

9.375,00

1.355,12

IG206.2017.1.119

Ganadería Corona Mourelle, S.C.

1.8.2019

9.000,00

1.006,53

IG206.2017.1.120

Fernández Mouriño, Verónica

7.8.2019

18.750,00

4.338,09

IG206.2017.1.121

Fernández Mouriño, Verónica

7.8.2019

18.750,00

2.704,41

IG206.2017.1.123

Sotelo Robleda, Cristina

7.8.2019

18.750,00

3.756,24

IG206.2017.1.124

Ayudes Somoza, Carlos

7.8.2019

15.000,00

2.010,22

IG206.2017.1.125

Martínez Corbacho, Luis Ermindo

7.8.2019

18.750,00

3.593,03

IG206.2017.1.126

Martínez Corbacho, Luis Ermindo

7.8.2019

15.000,00

2.174,29

IG206.2017.1.127

Electromecánica Cambeiro Motorsport, Soc. Coop. Galega

7.8.2019

11.250,00

2.361,72

IG206.2017.1.128

Arrullos del Agua

7.8.2019

18.750,00

2.371,61

IG206.2017.1.130

Gestión Energética Abeal, S.L.

7.8.2019

13.500,00

1.709,85

IG206.2017.1.135

Queitano, S.C.

7.8.2019

17.625,00

2.242,63

IG206.2017.1.136

Barrosocar, S.L.

7.8.2019

18.750,00

3.439,20

IG206.2017.1.137

Comesaña Carreira, Pablo

7.8.2019

7.500,00

1.375,68

IG206.2017.1.141

Almeida y Fuentes, S.L.

7.8.2019

16.500,00

2.100,22

IG206.2017.1.143

Aluminios Alunimas, C.B.

7.8.2019

9.750,00

1.213,99

IG206.2017.1.144

Notario Andreu, Francisco José

7.8.2019

18.750,00

3.855,03

IG206.2017.1.146

Panadería Cruz do Lobo, S.L.U.

7.8.2019

18.750,00

2.702,41

IG206.2017.1.147

Iadn Innovation, S.L.

7.8.2019

15.000,00

3.523,74

IG206.2017.1.152

La Rosadita, S.L.

7.8.2019

15.000,00

1.794,63

IG206.2017.1.153

Orís Azai, S.L.

7.8.2019

6.000,00

675,50

IG206.2017.1.159

Fernández Lago, José Luis

7.8.2019

13.500,00

1.642,63

IG206.2017.1.161

Moldes Carro, Yolanda

7.8.2019

18.000,00

2.577,27

IG206.2017.1.162

Hervella Rodríguez, Susana

7.8.2019

18.750,00

2.865,24

IG206.2017.1.163

Louro Gómez, Tania María

7.8.2019

17.250,00

2.068,00

IG206.2017.1.165

Fernández Fernández, Juan Marcos

7.8.2019

11.250,00

2.199,39

IG206.2017.1.168

Fernández Castro, Óscar

7.8.2019

17.782,50

2.001,03

IG206.2017.1.169

Laguela Orosa, Xosé Manoel

7.8.2019

15.000,00

3.001,79

IG206.2017.1.170

Martín Pelayo, María Mercedes

7.8.2019

6.750,00

1.387,81

IG206.2017.1.171

Besada Molina, Fco. Javier

7.8.2019

17.061,00

2.121,16

Norma reguladora: Resolución do 16 de outubro de 2017 (DOG nº 206, do 30 de outubro) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: facilitar o acceso ao crédito a aqueles proxectos economicamente viables dos sectores vinculados coa estratexia do programa operativo Feder 2014-2020, como son o fomento de investimentos en innovación e investigación, a promoción do espírito empresarial, o aproveitamento económico de novas ideas e o impulso da creación de novas empresas, así como a promoción do crecemento e consolidación das pemes nos mercados rexionais, nacionais e internacionais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-8310 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Esta axuda finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, en particular para as distintas modalidades de préstamo:

Préstamos IFI Emprende-IG243: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.a, obxectivo específico 03.01.02, actuación 3.1.2.1.b), campo de intervención CE067.

Préstamos IFI Industria 4.0-IG244: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.d, obxectivo específico 03.04.01, actuación 3.4.1.3.b), campo de intervención CE001.

Préstamos IFI Innova-IG246: obxectivo temático 01, prioridade de investimento 01.b, obxectivo específico 01.02.01, actuación 1.2.1.3., campo de intervención CE064.

Nº expediente

Nome/razón social

Data concesión

Préstamo concedido (€)

Axuda implícita (€)

IG243.2017.1.23

Tierra de Alebrijes, S.L.

11.7.2019

54.800,00

11.407,33

IG243.2017.1.25

Ovixia Consultores, S.L.

26.9.2019

50.000,00

8.514,44

IG244.2017.1.17

Chatarrería Viana, S.L.

11.7.2019

161.850,00

13.758,88

IG244.2017.1.18

Galician Brew, S.L.

29.10.2019

65.000,00

10.003,15

IG244.2017.1.19

Tomas Fernández Vigo, S.L.

29.10.2019

184.863,15

5.391,01

IG244.2017.1.20

Efimob Efficient Solutions, S.L.

26.11.2019

129.102,00

19.626,24

IG246.2017.1.31

Vms Automotive, S.L.

26.9.2019

375.000,00

59.240,32

IG246.2017.1.35

Inprosec Auto, S.L.

29.10.2019

200.000,00

53.139,42

Norma reguladora: Resolución do 30 de novembro de 2018 (DOG núm. 235, do 11 de decembro) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para o desenvolvemento do Plan Foexga 2019-2020, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2014-2020, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: concesión de axudas por parte do Igape para o desenvolvemento e execución do Plan de fomento das exportacións galegas (Plan Foexga), coa finalidade de incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7708 dos orzamentos do Igape e están cofinanciadas ao 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e, en particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.03, actuación 3.4.3.1, campo de intervención 066, liña de actuación 15.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG202.2019.1.209

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

4.7.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.210

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

4.7.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.91

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

8.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.99

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

8.7.2019

25.000,00

22.500,00

IG202.2019.1.135

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

8.7.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.139

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

8.7.2019

5.000,00

4.500,00

IG202.2019.1.149

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

8.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.157

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

8.7.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.175

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

8.7.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.176

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

8.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.180

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

8.7.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.182

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

8.7.2019

25.000,00

22.500,00

IG202.2019.1.183

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

8.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.186

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

8.7.2019

40.000,00

36.000,00

IG202.2019.1.188

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

8.7.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.189

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

8.7.2019

9.500,00

8.550,00

IG202.2019.1.92

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

23.7.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.93

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

23.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.105

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

23.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.107

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

23.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.108

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

23.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.109

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

23.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.110

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

23.7.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.113

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

23.7.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.114

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

23.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.115

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

23.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.129

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

23.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.132

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

23.7.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.133

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

23.7.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.134

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

23.7.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.138

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

23.7.2019

30.000,00

27.000,00

IG202.2019.1.146

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

23.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.147

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

23.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.155

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

23.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.173

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

23.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.192

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

23.7.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.193

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

23.7.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.194

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

23.7.2019

4.000,00

3.600,00

IG202.2019.1.196

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

23.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.212

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

23.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.216

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

23.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.218

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

23.7.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.219

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

23.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.220

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

23.7.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.221

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

23.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.87

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

24.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.94

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.95

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.97

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.100

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.101

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.111

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

24.7.2019

40.000,00

36.000,00

IG202.2019.1.116

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

24.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.117

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

24.7.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.127

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.128

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.136

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.7.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.137

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.7.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.142

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.143

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.144

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.7.2019

15.300,00

13.770,00

IG202.2019.1.145

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.148

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.7.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.152

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.7.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.168

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.171

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.177

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.7.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.178

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.7.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.181

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.7.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.184

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.7.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.191

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

24.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.197

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

24.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.198

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

24.7.2019

30.000,00

27.000,00

IG202.2019.1.199

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

24.7.2019

18.000,00

16.200,00

IG202.2019.1.200

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

24.7.2019

40.000,00

36.000,00

IG202.2019.1.201

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

24.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.202

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

24.7.2019

22.000,00

19.800,00

IG202.2019.1.203

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

24.7.2019

36.000,00

32.400,00

IG202.2019.1.215

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

24.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.222

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

24.7.2019

25.000,00

22.500,00

IG202.2019.1.223

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

24.7.2019

28.000,00

25.200,00

IG202.2019.1.226

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

24.7.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.227

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

24.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.228

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

24.7.2019

40.000,00

36.000,00

IG202.2019.1.229

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

24.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.230

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

24.7.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.231

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

24.7.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.232

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

24.7.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.88

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

26.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.90

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

26.7.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.96

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.102

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.7.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.103

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.7.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.118

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

26.7.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.119

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

26.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.120

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

26.7.2019

36.000,00

32.400,00

IG202.2019.1.121

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

26.7.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.140

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.7.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.141

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.7.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.150

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.7.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.213

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

26.7.2019

5.000,00

4.500,00

IG202.2019.1.15

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

16.10.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.206

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

29.10.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.72

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

15.11.2019

1.000,00

900,00

IG202.2019.1.85

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

15.11.2019

1.000,00

900,00

IG202.2019.1.112

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

15.11.2019

1.000,00

900,00

Norma reguladora: Resolución do 21 de decembro de 2018 (DOG nº 3, do 4 de xaneiro de 2019) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Rural Emprende).

Finalidade: creación de emprego nas zonas rurais mediante axudas á primeira implantación e desenvolvemento de novas actividades económicas non agrarias viables, que contribúan á diversificación económica, crecemento de emprego, sustentabilidade do medio rural e equilibrio territorial, tanto en termos económicos como sociais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7704 dos orzamentos do Igape. Estas axudas están cofinanciadas ao 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2014-2020 e, en particular: prioridade 6 área focal 6A; medida 06 e submedida 6.2. O restante 25 % correspóndese con cofinanciamento nacional, asumindo o 7,5 % a Administración xeral do Estado e o 17,5 % a Xunta de Galicia.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG233.2019.1.2

Idae Consultoría Rr.Hh., S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.5

Sn Industrial 2019, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.7

Idimaut, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.9

Roycal 41, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.18

Engade Solucións, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.22

Programación Robots Industriales, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.28

Pallas Fuentes, Anabel

3.12.2019

65.000,00

65.000,00

IG233.2019.1.33

Di Prospero, Laura

3.12.2019

32.500,00

32.500,00

IG233.2019.1.35

Seoane Franco & Castromil, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.38

García Silva, Ricardo

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.39

Rodríguez Varela, Mario

3.12.2019

25.000,00

25.000,00

IG233.2019.1.40

Albergue Pallanes 11, S.L.

3.12.2019

65.000,00

65.000,00

IG233.2019.1.43

Fraga Fraga, Ana

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.44

Bcr Deza Enxeñeiros, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.45

Vieira Quintino, Arnaldo Antoni

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.57

Vázquez Rico, Ángela

3.12.2019

32.500,00

32.500,00

IG233.2019.1.63

Fraga Civeira, María José

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.68

Queijo Lema, Andrés

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.73

Comida Rápida, Sana y Barata, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.78

González Estévez Marcelino

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.92

Núñez Álvarez, Ana María

3.12.2019

65.000,00

65.000,00

IG233.2019.1.95

Triple Alpha Innovation, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.97

Alfa y Omega Odontología de Alto Nivel, Soc. Coop. Galega

3.12.2019

65.000,00

65.000,00

IG233.2019.1.105

Sánchez Valín, Hugo

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.106

Eme Inversia 72, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.110

Rojas Sampedro, Jesús

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.118

Domínguez Chávez, Obdulia Yael

3.12.2019

37.500,00

37.500,00

IG233.2019.1.133

Vigo10 Servicon, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.136

Rojo Alonso, Cristina

3.12.2019

65.000,00

65.000,00

IG233.2019.1.137

Sabrafen Luthier Allariz, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.141

Yáñez Fernández, Pablo

3.12.2019

37.500,00

37.500,00

IG233.2019.1.144

Gutiérrez Amorós, María

3.12.2019

51.500,00

51.500,00

IG233.2019.1.147

González Taboada, Sergio

3.12.2019

51.500,00

51.500,00

IG233.2019.1.167

Simoneta Servicios de Restauración, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.169

Packium Data, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.171

Arborejardín, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.173

Chao Fernández, Pablo

3.12.2019

65.000,00

65.000,00

IG233.2019.1.177

Lía Custom Guitars, S.L.

3.12.2019

51.500,00

51.500,00

IG233.2019.1.178

García Alonso, Pedro Javier

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.179

Indominus As, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.180

Biggest Gestión de Comercio Exterior, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.184

Socialcoorp, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.187

Gómez Alonso, María Ángeles

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.192

Pensado Suárez, Pablo

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.193

Míguez González, Vanesa

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.195

Easy Client, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.201

Pontes González, Modesto

3.12.2019

51.500,00

51.500,00

IG233.2019.1.203

Fentotek, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.206

Abeijón Viña Fisioterapia y Readapción, S.L.P.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.209

Sanfer Salceda, Sociedade Cooperativa Galega

3.12.2019

65.000,00

65.000,00

IG233.2019.1.214

Gayoso Rodríguez, Fernando

3.12.2019

57.500,00

57.500,00

IG233.2019.1.219

Mosteiro Díaz, Miguel

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.234

María Jesús Martínez Domínguez

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.240

Studio Mulier, Sociedad Limitada

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.242

Folerpa, Sociedade Cooperativa Galega

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.248

Efimob Efficient Solutions, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.284

Fouce Rodríguez, Gustavo

3.12.2019

50.000,00

50.000,00

IG233.2019.1.286

Econovedades I-D-I, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.288

Ecocelta Biogestión, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.292

Iseltec, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.299

Dopazo & Pazos Technical Textiles, S.L.

3.12.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2019.1.302

Ilie, Vasilica Cristina

3.12.2019

62.500,00

62.500,00

Norma reguladora: Resolución do 10 de decembro de 2018 (DOG nº 4, do 7 de xaneiro de 2019) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: incentivar a realización de accións de promoción exterior xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas nos mercados internacionais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7708 dos orzamentos do Igape e están cofinanciadas ao 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e, en particular: obxectivo temático 03; prioridade de investimento 03.04; obxectivo específico 03.04.03; actuación CPSO 03.04.03.01; campo de intervención: 066; liña de actuación 15.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG230.2019.1.1

Confecciones Trivi, S.L.

26.8.2019

23.950,00

16.765,00

IG230.2019.1.2

Dativic, S.L.

26.8.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.3

García Bugarín, Pedro

26.8.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.4

Biomasa Forestal, S.L.

26.8.2019

5.000,00

3.500,00

IG230.2019.1.5

Estudios Mega, S.L.

26.8.2019

91.346,00

63.942,20

IG230.2019.1.6

Lupeon, S.L.

26.8.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.7

Quobis Networks, S.L.U.

26.8.2019

40.000,00

28.000,00

IG230.2019.1.8

Isinac Acoustic World, S.L.

26.8.2019

15.300,00

10.710,00

IG230.2019.1.9

Panelfa, S.L.

26.8.2019

8.764,76

6.135,33

IG230.2019.1.10

Abn Pipe Sistems, S.L.U.

26.8.2019

115.000,00

80.500,00

IG230.2019.1.11

Troqueles y Moldes de Galicia, S.A.

26.8.2019

48.604,00

34.022,80

IG230.2019.1.12

Gold Stock, S.L.

26.8.2019

65.810,08

46.067,06

IG230.2019.1.13

Ferreiro, Boullon & Asociados S.L.

26.8.2019

97.544,00

68.280,80

IG230.2019.1.14

Tartaruga Spirit, S.L.

26.8.2019

29.823,00

20.876,10

IG230.2019.1.15

Just B Galicia Wines, S. L.

26.8.2019

15.250,00

10.675,00

IG230.2019.1.16

Cesnat Blanco, S.L.

26.8.2019

8.761,00

6.132,70

IG230.2019.1.18

Díaz Antelo, José Alfonso

26.8.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.19

Quival, S.A.

26.8.2019

27.679,00

19.375,30

IG230.2019.1.20

Grafoplas del Noroeste, S.A.

26.8.2019

30.000,00

21.000,00

IG230.2019.1.21

Informática y Networking, S.L.

26.8.2019

30.000,00

21.000,00

IG230.2019.1.23

Mía & Lía, S.L.U.

26.8.2019

13.725,00

9.607,50

IG230.2019.1.24

Rus Creative Matters, S.L. (en constitución)

26.8.2019

30.000,00

21.000,00

IG230.2019.1.25

Anforum Barricas de Piedra, S.L.

26.8.2019

16.963,00

11.874,10

IG230.2019.1.27

Pizarras los Tres Cuñados, S.A.

26.8.2019

24.250,00

16.975,00

IG230.2019.1.28

Badum Badero, S.L.

26.8.2019

19.481,68

13.637,18

IG230.2019.1.29

Neón Arte Artesanos del Vidrio Hueco, S.L.

26.8.2019

5.830,00

4.081,00

IG230.2019.1.31

Cinfo, Contenidos Informáticos Personalizados, S.L.

26.8.2019

58.980,00

41.286,00

IG230.2019.1.32

Gestepro Estudio, S.L.U.

26.8.2019

39.095,00

27.366,50

IG230.2019.1.33

Gutrei Galicia, S.L.

26.8.2019

25.625,80

17.938,06

IG230.2019.1.34

Industrias Neves de Diseño, S.L.

26.8.2019

15.520,50

10.864,35

IG230.2019.1.35

Pipeworks, S.L.

26.8.2019

61.036,00

42.725,20

IG230.2019.1.36

Photo Memory, S.L.

26.8.2019

6.500,00

4.550,00

IG230.2019.1.37

Técnica Comercial Agropecuaria Gallega, S.L.U.

26.8.2019

19.141,41

13.398,99

IG230.2019.1.38

Instelgarpi Global Trading, S.L.

26.8.2019

8.531,36

5.971,95

IG230.2019.1.39

Koala Internacional Hostelería, S.L.

26.8.2019

66.390,01

46.473,01

IG230.2019.1.40

Euro-C.K.P., S.A.

26.8.2019

21.328,00

14.929,60

IG230.2019.1.41

Eido Moda, S.L.U.

26.8.2019

6.694,32

4.686,02

IG230.2019.1.42

Aroha Ibérica, S.L.

26.8.2019

23.200,00

16.240,00

IG230.2019.1.44

Panelship, S.L.U.

26.8.2019

6.295,90

4.407,13

IG230.2019.1.45

Vda. de Montemerlo, S.L.U.

26.8.2019

72.880,00

51.016,00

IG230.2019.1.46

Elogia Media, S.L.

26.8.2019

33.100,00

23.170,00

IG230.2019.1.47

Velox Solutio, S.L.

26.8.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.48

Gallego Santiago, Fernando

26.8.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.49

Recalvi, S.L.

26.8.2019

30.000,00

21.000,00

IG230.2019.1.50

Tubería y Calderería, S.L.

26.8.2019

28.764,00

20.134,80

IG230.2019.1.51

Campus Education Spain, S.L.

26.8.2019

55.643,20

38.950,24

IG230.2019.1.52

Espacio Loiba, S.L.

26.8.2019

30.600,00

21.420,00

IG230.2019.1.53

Villapene Investment, S.L.

26.8.2019

39.500,00

27.650,00

IG230.2019.1.54

Miramar Cruises, S.L.

26.8.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.55

Jim Sports Technology, S.L.

26.8.2019

18.790,00

13.153,00

IG230.2019.1.56

Eduardo Guillén, S.L.

26.8.2019

21.260,00

14.882,00

IG230.2019.1.57

Sport Equipalia, S.L.U.

26.8.2019

7.300,00

5.110,00

IG230.2019.1.58

Electrónica y Comunicaciones Noroeste, S.L.

26.8.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.59

Kinarca, S.A.

26.8.2019

41.660,00

29.162,00

IG230.2019.1.61

Maquinaria Agrícola Cancela, S.L.

26.8.2019

103.080,00

72.156,00

IG230.2019.1.62

Kercus Cientific, S.L.

26.8.2019

14.550,00

10.185,00

IG230.2019.1.64

Cecoagro Central de Compras, S.L.

26.8.2019

33.679,55

23.575,69

IG230.2019.1.66

Justo López Valcárcel, S.A.

26.8.2019

44.633,44

31.243,41

IG230.2019.1.67

Ramón Sanjurjo Design, S.L.

26.8.2019

65.000,00

45.500,00

IG230.2019.1.68

Industrias Losal, S.L.

26.8.2019

33.939,13

23.757,39

IG230.2019.1.70

Confecciones Esquio, S.A.

26.8.2019

91.702,20

64.191,54

IG230.2019.1.71

Feeding Systems, S.L.

26.8.2019

114.547,00

80.182,90

IG230.2019.1.72

Casper Dos, S.A.

26.8.2019

16.407,60

11.485,32

IG230.2019.1.77

Plasmitec 2010, S.L.

26.8.2019

2.492,00

1.744,40

IG230.2019.1.78

Can I Like, S.L.

26.8.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.80

Macro Sistemas, S.A.

26.8.2019

10.500,00

7.350,00

IG230.2019.1.82

Rs Motor Power Solutions, S.L.

26.8.2019

24.818,80

17.373,16

IG230.2019.1.83

Galiwonders, S.L.

26.8.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.84

Vázquez Hernández, Pastora

26.8.2019

4.700,00

3.290,00

IG230.2019.1.85

Sun Aeroespace, S.L.U.

26.8.2019

47.334,60

33.134,22

IG230.2019.1.86

Altux Drones & Servicios, S.L.U.

26.8.2019

4.500,00

3.150,00

IG230.2019.1.87

Vilarvin, S.L.

26.8.2019

3.600,00

2.520,00

IG230.2019.1.88

Mar do Suido, S.L.U.

26.8.2019

14.236,40

9.965,48

IG230.2019.1.89

Tournride, S.L.

26.8.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.90

Adegas Valmiñor, S.L.

26.8.2019

30.951,72

21.666,20

IG230.2019.1.92

Lola y María, S.L.

26.8.2019

7.301,20

5.110,84

IG230.2019.1.94

Adestrapp Sports, S.L.

26.8.2019

38.356,20

26.849,34

IG230.2019.1.95

Técnicas de Envases Pesqueros Tep, S.A.

26.8.2019

10.760,60

7.532,42

IG230.2019.1.97

Carchidea, S.L.

26.8.2019

22.414,00

15.689,80

IG230.2019.1.98

Adegas Terra de Asorei, S.L.

26.8.2019

24.764,80

17.335,36

IG230.2019.1.99

Coronas Galicia, S.L.

26.8.2019

25.720,00

18.004,00

IG230.2019.1.100

Lemos Amor, Livia

26.8.2019

6.000,00

4.200,00

IG230.2019.1.102

Carmen Rey, S.L.

2.9.2019

31.840,00

22.288,00

IG230.2019.1.103

Asm Soft, S.L.

2.9.2019

9.400,00

6.580,00

IG230.2019.1.104

Ardentia, S.L.

2.9.2019

12.800,00

8.960,00

IG230.2019.1.105

Inercial Performance, S.L.

2.9.2019

47.844,00

33.490,80

IG230.2019.1.106

Eatour Specialist, S.L.

2.9.2019

13.600,20

9.520,14

IG230.2019.1.107

Vicaro Confección, S.L.U.

2.9.2019

48.000,00

33.600,00

IG230.2019.1.109

Global Natural Stone Company, S.L.

2.9.2019

39.036,00

27.325,20

IG230.2019.1.110

Norvento Ned Factory, S.L.

2.9.2019

30.396,00

21.277,20

IG230.2019.1.111

Montajes Conserveros de Galicia, S.L.

2.9.2019

39.984,00

27.988,80

IG230.2019.1.112

Servicanto, S.L.

2.9.2019

68.370,00

47.859,00

IG230.2019.1.113

Asenjo Montenegro Vigo Soluciones, S.L.

2.9.2019

33.981,68

23.787,18

IG230.2019.1.114

Vitivinicola Arousana, S.C.G.

2.9.2019

61.619,22

43.133,45

IG230.2019.1.115

Mieles Anta, S.L.

2.9.2019

57.200,00

40.040,00

IG230.2019.1.116

Ediciones Bolanda, S.L.

2.9.2019

20.400,00

14.280,00

IG230.2019.1.117

Dexga Technologies, S.L.

2.9.2019

80.037,00

56.025,90

IG230.2019.1.118

Signen Blockchain, S.L.

2.9.2019

82.602,80

57.821,96

IG230.2019.1.119

Fortuna Wines, S. L.

2.9.2019

28.090,00

19.663,00

IG230.2019.1.120

Maderas Goian, S.L.

2.9.2019

98.767,41

69.137,19

IG230.2019.1.121

Carpark, S.L.

2.9.2019

87.345,76

61.142,03

IG230.2019.1.122

Bodegas Martín Codax, S.A.U.

2.9.2019

28.820,00

20.174,00

IG230.2019.1.123

Romero Esteras, Isaac

2.9.2019

2.576,75

1.803,73

IG230.2019.1.124

Papelera de Brandia, S.A.

2.9.2019

16.814,00

11.769,80

IG230.2019.1.125

Sistemas Audiovisuales Itelsis, S.L.

2.9.2019

15.964,00

11.174,80

IG230.2019.1.126

Vanagandr Destilerías, S.L.

2.9.2019

1.768,14

1.237,70

IG230.2019.1.127

Galmesano, S.L.

2.9.2019

80.500,00

56.350,00

IG230.2019.1.128

Galmalla, S.L.

2.9.2019

34.885,45

24.419,82

IG230.2019.1.129

Celtronic, S.L.

2.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.130

Arte & Comunicaciones Avanzadas, S.L.

2.9.2019

14.000,00

9.800,00

IG230.2019.1.131

Femxa Formación, S.L.

2.9.2019

60.764,00

42.534,80

IG230.2019.1.132

Copesma Congelados, S.L.

2.9.2019

8.720,23

6.104,16

IG230.2019.1.133

Eventos Multiexpo, S.L.

2.9.2019

24.768,12

17.337,68

IG230.2019.1.134

Vp Ourense Interiorismo, S.L.

2.9.2019

90.000,00

63.000,00

IG230.2019.1.135

Carmen Melero Costume, S.L.

2.9.2019

33.500,00

23.450,00

IG230.2019.1.136

Peter Taboada, S.L.

2.9.2019

58.035,40

40.624,78

IG230.2019.1.138

Plymouth Rubber Europa, S.A.U.

2.9.2019

52.721,00

36.904,70

IG230.2019.1.139

Industrias Guerra, S.A.

2.9.2019

67.050,00

46.935,00

IG230.2019.1.140

Comercializadora de Plantas de Galicia, S.L.

2.9.2019

23.520,00

16.464,00

IG230.2019.1.141

Depósitos Coballes, S.L.

2.9.2019

24.046,00

16.832,20

IG230.2019.1.142

Conejos de Angora Gallegos, S.L.

2.9.2019

25.970,00

18.179,00

IG230.2019.1.144

Ingeniería Técnica y Consultoría del Noroeste, S.L.

2.9.2019

12.660,00

8.862,00

IG230.2019.1.145

Tokapp Latam, S.L.

2.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.146

Quantum Ingeniería Europea, S.L.

2.9.2019

6.500,00

4.550,00

IG230.2019.1.148

Cunningo, S.L.

2.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.149

Rodamientos Vigo, S.A.

2.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.150

Paris Dakart. Area Recreativa, S.A.

2.9.2019

83.864,00

58.704,80

IG230.2019.1.151

Trisquel Granitos, S.L.

2.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.152

Syntelix Avances Tecnológicos, S.L.

2.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.153

Smilez Simón, S.L.

2.9.2019

64.150,00

44.905,00

IG230.2019.1.154

Vista Jardín, S.L.

2.9.2019

8.322,69

5.825,88

IG230.2019.1.155

Bodega Liquido Gallaecia, S.L.

2.9.2019

58.452,00

40.916,40

IG230.2019.1.156

Casa Grobas, S.A.

2.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.157

Rodman Polyships, S.A.

2.9.2019

114.055,00

79.838,50

IG230.2019.1.158

Corisca, S.L.

2.9.2019

3.100,00

2.170,00

IG230.2019.1.159

Emwey Sport, S.L.

2.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.160

Marga Novas, S.L. Unipersonal

2.9.2019

54.598,00

38.218,60

IG230.2019.1.162

Diseño y Mecanizados I.H.G., S.L.

2.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.163

Grupo Tecnológico Arbinova, S.L.U.

2.9.2019

16.216,40

11.351,48

IG230.2019.1.164

Industrias Céspedes e Hijos, S.L.

2.9.2019

18.234,00

12.763,80

IG230.2019.1.165

Grupimar, S.L.

2.9.2019

52.169,20

36.518,44

IG230.2019.1.167

Carmencitas Moda Infantil, S.L.

2.9.2019

17.720,00

12.404,00

IG230.2019.1.168

Rodal Álvarez, Pilar

2.9.2019

9.650,00

6.755,00

IG230.2019.1.171

Mouriño, S.A.

2.9.2019

19.020,00

13.314,00

IG230.2019.1.172

A Portela, S.A.T.

2.9.2019

21.400,00

14.980,00

IG230.2019.1.173

Bim Skills, S.L.U.

2.9.2019

2.716,00

1.901,20

IG230.2019.1.175

Mosquera Amor, Paula María

2.9.2019

5.496,20

3.847,34

IG230.2019.1.176

Sociedade de Responsabilidade Limitada, Pincelo, S.L.

2.9.2019

39.960,00

27.972,00

IG230.2019.1.177

Distribuciones Marlo, S.L.

2.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.179

Artesanía Granlei, S.L.

2.9.2019

16.506,11

11.554,28

IG230.2019.1.180

Viveros Juan Peixoto, S.L.

2.9.2019

5.960,00

4.172,00

IG230.2019.1.181

I Mas D3 Equipamiento Tecnológicos, S.L.

2.9.2019

24.083,20

16.858,24

IG230.2019.1.182

Siho Material Hospitalario, S.L.

2.9.2019

13.350,00

9.345,00

IG230.2019.1.183

Efimob Efficient Solutions, S.L.

2.9.2019

11.750,00

8.225,00

IG230.2019.1.184

Confecciones M.R.F., S.A.

2.9.2019

40.150,00

28.105,00

IG230.2019.1.185

Horticultura Hidropónica, S.L.

2.9.2019

51.487,00

36.040,90

IG230.2019.1.186

Creaciones Dona, S.L.

2.9.2019

30.445,20

21.311,64

IG230.2019.1.187

Milsa Trillo Galicia, S.A.

2.9.2019

28.489,20

19.942,44

IG230.2019.1.188

López Caamaño, Isabel

2.9.2019

22.700,00

15.890,00

IG230.2019.1.189

Texas Controls, S.L.

2.9.2019

60.400,00

42.280,00

IG230.2019.1.190

Embalajes Armando, S.L.

2.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.191

Redegal, S.L.

2.9.2019

89.232,00

62.462,40

IG230.2019.1.192

Sopregal, S.L.U.

2.9.2019

100.000,00

70.000,00

IG230.2019.1.193

V & N Style Clothing Company, S.L.U.

2.9.2019

8.400,00

5.880,00

IG230.2019.1.194

Beimar Suppliers, S.L.

2.9.2019

43.564,00

30.494,80

IG230.2019.1.195

Industrias Técnicas de Galicia, S.A.

2.9.2019

5.000,00

3.500,00

IG230.2019.1.196

Boardfy Pricing, S.L.

2.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.197

Viafactory, S.L.

2.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.199

Estándar, Gestión Alimentaria, S.L.

2.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.200

Emsamble System, S.L.

2.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.251

Creaciones Foque, S.L.

2.9.2019

80.890,00

56.623,00

IG230.2019.1.252

Queixeiros Da Chaira, S.L.

2.9.2019

14.996,00

10.497,20

IG230.2019.1.253

Olga Santoni, S.L.

2.9.2019

79.692,18

55.784,53

IG230.2019.1.254

Varela de Ugarte, Miguel

2.9.2019

5.000,00

3.500,00

IG230.2019.1.255

Ailala-Ailalelo, S.L.

2.9.2019

19.280,00

13.496,00

IG230.2019.1.256

Tecsoled, S.L.

2.9.2019

30.000,00

21.000,00

IG230.2019.1.257

Internaco, S.A.

2.9.2019

115.000,00

80.500,00

IG230.2019.1.258

Tecglass, S.L.

2.9.2019

90.000,00

63.000,00

IG230.2019.1.260

Resetea Gestión Responsable, S.L.

2.9.2019

13.600,00

9.520,00

IG230.2019.1.261

Generadores Europeos, S.A.

2.9.2019

6.000,00

4.200,00

IG230.2019.1.262

Granitos del Louro, S.A.

2.9.2019

48.798,00

34.158,60

IG230.2019.1.263

Martínez González Innovación y Calderería, S.L.

2.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.264

Tee Travel, S.L.

2.9.2019

9.800,00

6.860,00

IG230.2019.1.265

Creaciones Paz Rodríguez, S.L.

2.9.2019

115.000,00

80.500,00

IG230.2019.1.266

Hermanos Alfaro, S.L.

2.9.2019

11.274,00

7.891,80

IG230.2019.1.267

Transformaciones Galicia, S.L.

2.9.2019

47.700,00

33.390,00

IG230.2019.1.268

Jávega Sánchez, Elena

2.9.2019

14.980,00

10.486,00

IG230.2019.1.269

Maderas Goiriz, S.L.

2.9.2019

23.762,00

16.633,40

IG230.2019.1.270

Queres Tecnologías, S.L.

2.9.2019

39.550,00

27.685,00

IG230.2019.1.272

Maslamas, S.L.

2.9.2019

31.200,00

21.840,00

IG230.2019.1.273

Alasature, S.L.

2.9.2019

61.855,92

43.299,14

IG230.2019.1.274

Manufacturas y Distribuciones Salnés, S.L.

2.9.2019

5.000,00

3.500,00

IG230.2019.1.275

Netun Solutions, S.L.

2.9.2019

14.897,00

10.427,90

IG230.2019.1.276

Bodegas Nairoa, S.L.

2.9.2019

85.026,00

59.518,20

IG230.2019.1.277

Savelo, S.L.

2.9.2019

28.239,00

19.767,30

IG230.2019.1.278

Saiga Muimenta, S. L.

2.9.2019

74.300,00

52.010,00

IG230.2019.1.279

Mantengo Servicios de Mantenimiento Industrial, S.L.

2.9.2019

40.161,00

28.112,70

IG230.2019.1.280

Confecciones Hortensia, S.L.

2.9.2019

47.480,00

33.236,00

IG230.2019.1.281

Zaldivar Díaz Ureña, Carmen

2.9.2019

31.021,00

21.714,70

IG230.2019.1.282

Guarnicioneria Hnos. Gómez, S.L.

2.9.2019

69.439,40

48.607,58

IG230.2019.1.283

Comfortvan Camper Equip, S.L.

2.9.2019

10.794,08

7.555,86

IG230.2019.1.284

Estaños y Soldaduras Senra, S.L.U.

2.9.2019

14.442,17

10.109,52

IG230.2019.1.285

Selection Of Designers And Artists, S.L.

2.9.2019

58.134,86

40.694,40

IG230.2019.1.286

Sistemas Instalación y Servicios de Galicia, S.L.

2.9.2019

36.300,00

25.410,00

IG230.2019.1.288

Kendra Realidades Alternativas, S.L.

2.9.2019

14.800,00

10.360,00

IG230.2019.1.289

Lugar Da Veiga, S.L.L.

2.9.2019

65.300,00

45.710,00

IG230.2019.1.290

Desig D Raíz Sociedad Cooperativa, S. Coop.

2.9.2019

11.600,00

8.120,00

IG230.2019.1.291

Rc Fil Distribuciones, S.L.

2.9.2019

39.112,95

27.379,07

IG230.2019.1.292

Maison Mangostan, S.L.

2.9.2019

32.350,00

22.645,00

IG230.2019.1.293

Recikla 2 Lugo, S.L.

2.9.2019

59.212,00

41.448,40

IG230.2019.1.294

Pescados Rubén, S.L.

2.9.2019

45.794,20

32.055,94

IG230.2019.1.295

Clunia Producciones, S.L.U.

2.9.2019

30.000,00

21.000,00

IG230.2019.1.296

Nenoos Education, S.L.

2.9.2019

96.278,00

67.394,60

IG230.2019.1.297

Ronautica Quality Marinas, S.L.U.

2.9.2019

48.720,00

34.104,00

IG230.2019.1.298

Brabander 2, S. L.

2.9.2019

8.500,00

5.950,00

IG230.2019.1.299

Naam Stores, S.L.

2.9.2019

22.559,35

15.791,55

IG230.2019.1.300

Nadielabs Investments, S.L.

2.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.201

Green Drop Global Consulting, S.L.

4.9.2019

3.000,00

2.100,00

IG230.2019.1.202

Corvus Belli, S.L.

4.9.2019

58.503,60

40.952,52

IG230.2019.1.203

Lady-Belty, S.L.

4.9.2019

64.820,00

45.374,00

IG230.2019.1.204

Igalia, S.L.

4.9.2019

48.750,00

34.125,00

IG230.2019.1.205

Itera Técnica, S.L.

4.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.206

Ingeniería y Control Merasys, S.L.

4.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.207

Tarlogic Research, S.L.

4.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.208

Motogarden, S.A.

4.9.2019

115.000,00

80.500,00

IG230.2019.1.209

Innolact, S.L.

4.9.2019

74.485,20

52.139,64

IG230.2019.1.210

Repartivigo, S.L.

4.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.211

Materiales de Construcción Fernando Alonso, S.L.

4.9.2019

13.350,00

9.345,00

IG230.2019.1.212

Formato Verde, S.L.

4.9.2019

30.000,00

21.000,00

IG230.2019.1.213

Archivo dos Mil, S.A.

4.9.2019

25.318,00

17.722,60

IG230.2019.1.214

Portogalia Atlántica de Alimentación, S.L.

4.9.2019

15.878,00

11.114,60

IG230.2019.1.215

Frigoríficos Iberport, S.L.

4.9.2019

11.080,00

7.756,00

IG230.2019.1.216

Eurobandas, S.A.

4.9.2019

34.759,00

24.331,30

IG230.2019.1.217

Tricot Evel, S.L.

4.9.2019

2.600,00

1.820,00

IG230.2019.1.219

Colterxy, S.L.

4.9.2019

23.350,00

16.345,00

IG230.2019.1.222

Applied Mass Spectrometry Laboratory, S.L.

4.9.2019

21.095,36

14.766,75

IG230.2019.1.223

Recambios Frain, S.L.

4.9.2019

9.760,00

6.832,00

IG230.2019.1.225

Rodabell, S.A.

4.9.2019

40.020,00

28.014,00

IG230.2019.1.226

Jealfer, S.L.

4.9.2019

27.640,00

19.348,00

IG230.2019.1.227

Bran Serigrafic, S.L.

4.9.2019

9.500,00

6.650,00

IG230.2019.1.230

Ictel Ingenieros, S.L.

4.9.2019

69.275,00

48.492,50

IG230.2019.1.231

Barton Maquinaria, S.L.

4.9.2019

108.681,80

76.077,26

IG230.2019.1.232

García Alonso-Lamberti, María

4.9.2019

50.752,00

35.526,40

IG230.2019.1.233

Pazo de Valdomiño, S.A.

4.9.2019

28.130,00

19.691,00

IG230.2019.1.234

Cartogalicia, S.L.

4.9.2019

28.281,60

19.797,12

IG230.2019.1.235

Top 3 Project, S.L.

4.9.2019

115.000,00

80.500,00

IG230.2019.1.237

Vidal Iglesias, Mario

4.9.2019

4.233,06

2.963,14

IG230.2019.1.238

Inwines Artisan Collection, S.L.

4.9.2019

17.950,00

12.565,00

IG230.2019.1.239

Seijas y Otero, S.L.

4.9.2019

67.000,00

46.900,00

IG230.2019.1.240

Sg Entornos Turísticos, S.L.

4.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.242

Ecoplas Barbanza, S.L.

4.9.2019

48.000,00

33.600,00

IG230.2019.1.244

Proxectos F1, S.C.

4.9.2019

5.000,00

3.500,00

IG230.2019.1.245

Sebastián Suite, S.L.

4.9.2019

5.000,00

3.500,00

IG230.2019.1.246

Vitel Comunicaciones del Noroeste, S.L.

4.9.2019

21.761,00

15.232,70

IG230.2019.1.247

Turbinas y Compresores Jetsxoel

4.9.2019

33.356,56

23.349,59

IG230.2019.1.248

Gallaecia Delicatessen, S.L.

4.9.2019

21.299,50

14.909,65

IG230.2019.1.249

Ferse Joyeros, S.L.

4.9.2019

14.960,00

10.472,00

IG230.2019.1.250

Artabria Noroeste Consulting, S.L.U.

4.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.301

Bandua Wargames, S.L.U.

4.9.2019

12.230,00

8.561,00

IG230.2019.1.302

Frisaques, S.L.

4.9.2019

33.260,00

23.282,00

IG230.2019.1.303

From Galicia Group, S.L.

4.9.2019

58.710,00

41.097,00

IG230.2019.1.304

Ingeniería de Transformados Galicia, S.L.

4.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.305

Enxenia, S.L.

4.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.307

Frio Di San, S.L.

4.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.309

Eurohabitat Solutions, AIE

4.9.2019

5.000,00

3.500,00

IG230.2019.1.310

Iniciativas Automatismos Industriales, S.L.

4.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.311

Hostal Ancla Dorada, S.L.

4.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.312

Galicia Rural Alimenta, S.L.

4.9.2019

21.803,02

15.262,11

IG230.2019.1.313

Linknovate Science, S.L.

4.9.2019

4.000,00

2.800,00

IG230.2019.1.314

Nodosa, S.L.

4.9.2019

49.310,68

34.517,48

IG230.2019.1.316

Hércules Control, S.L.

4.9.2019

13.890,00

9.723,00

IG230.2019.1.317

Dinak, S.A.

4.9.2019

42.502,40

29.751,68

IG230.2019.1.318

Setga, S.L.

4.9.2019

49.612,50

34.728,75

IG230.2019.1.319

Gift Carding, S.L.

4.9.2019

21.500,00

15.050,00

IG230.2019.1.320

Studio Mulier, Sociedad Limitada

4.9.2019

30.000,00

21.000,00

IG230.2019.1.321

Electricidad y Contratas Edison Galicia, S.L.

4.9.2019

25.250,00

17.675,00

IG230.2019.1.322

Sumicarol, S.L.

4.9.2019

26.021,00

18.214,70

IG230.2019.1.323

Sislim, Suministros de Limpieza, S.L.

4.9.2019

25.922,00

18.145,40

IG230.2019.1.324

Tattoo Contract, S.L.

4.9.2019

69.450,00

48.615,00

IG230.2019.1.325

Electro Galvez y Senabre, S.L.

4.9.2019

14.906,92

10.434,84

IG230.2019.1.326

Qubitia Solutions, S.L.

4.9.2019

9.600,00

6.720,00

IG230.2019.1.327

Adega do Mollon, S.L.

4.9.2019

14.100,00

9.870,00

IG230.2019.1.328

Ledisson A&it, S.L.

4.9.2019

66.705,80

46.694,06

IG230.2019.1.329

Reymo Export-Import, S.L.

4.9.2019

17.400,00

12.180,00

IG230.2019.1.331

Russula, S.A.

4.9.2019

30.000,00

21.000,00

IG230.2019.1.333

Wadakyu Europe, S.L.

4.9.2019

36.360,00

25.452,00

IG230.2019.1.334

Golosinas Mininolas, S.L.

4.9.2019

38.000,00

26.600,00

IG230.2019.1.335

Desarrollo Técnicas Industriales de Galicia, S.A. (Detegasa)

4.9.2019

64.900,00

45.430,00

IG230.2019.1.336

Vinigalicia, S.L.

4.9.2019

35.801,00

25.060,70

IG230.2019.1.337

Comenza, S.L.

4.9.2019

62.000,00

43.400,00

IG230.2019.1.338

Kiwi Atlántico, S.A.

4.9.2019

17.360,00

12.152,00

IG230.2019.1.339

Movelco Mobility, S.L.

4.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.340

Mecanizados Rodríguez Fernández, S.L.

4.9.2019

30.000,00

21.000,00

IG230.2019.1.342

Calor Color S.L.

4.9.2019

72.036,00

50.425,20

IG230.2019.1.343

Alkanatur Drops, S.L.U.

4.9.2019

24.220,00

16.954,00

IG230.2019.1.344

Establecimientos Rey, S.L.

4.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.345

Xercode Media Software, S.L.

4.9.2019

15.000,00

10.500,00

IG230.2019.1.346

Logro Hispania, S.L.

4.9.2019

11.540,00

8.078,00

IG230.2019.1.347

Quintela Fernández, Javier

4.9.2019

3.800,00

2.660,00

IG230.2019.1.348

Startups Inversores Pfp, S.L.

4.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.349

Viajes Fisterra, S.L.

4.9.2019

114.866,70

80.406,69

IG230.2019.1.350

Digamel, S.A.

4.9.2019

9.427,92

6.599,54

IG230.2019.1.352

Dioiva Iniciativas, S.L.

4.9.2019

115.000,00

80.500,00

IG230.2019.1.353

Arvicacao, S.L.

4.9.2019

30.000,00

21.000,00

IG230.2019.1.354

Garmart Design, S.L.

4.9.2019

15.000,00

10.500,00

IG230.2019.1.355

Moonoff, S.L.

4.9.2019

44.800,00

31.360,00

IG230.2019.1.356

Euroroca, S.L.

4.9.2019

49.294,81

34.506,37

IG230.2019.1.358

Álvarez López Pedro

4.9.2019

850,00

595,00

IG230.2019.1.360

Adegas Terrae, S.L.

4.9.2019

44.800,00

31.360,00

IG230.2019.1.361

Maderas Ojea, S.L.

4.9.2019

11.500,00

8.050,00

IG230.2019.1.362

Hifas Da Terra, S.L.

4.9.2019

83.064,80

58.145,36

IG230.2019.1.363

Tacore, S.L.

4.9.2019

5.237,60

3.666,32

IG230.2019.1.364

Ecoforest Geotermia, S.L.

4.9.2019

39.800,00

27.860,00

IG230.2019.1.365

Selmark, S.L.

4.9.2019

72.850,00

50.995,00

IG230.2019.1.366

Congelados Noriberica, S.A.

4.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.368

Unifersa 2006, S.A.

4.9.2019

26.730,10

18.711,07

IG230.2019.1.369

Conservas Antonio Alonso, S.A.

4.9.2019

9.753,22

6.827,25

IG230.2019.1.370

Viña Costeira S.C.G.

4.9.2019

91.508,40

64.055,88

IG230.2019.1.371

Vifergal Textil, S.L.

4.9.2019

26.518,00

18.562,60

IG230.2019.1.372

Olivar de Moura, S.L.

4.9.2019

12.980,00

9.086,00

IG230.2019.1.373

Alén Space, S.L.

4.9.2019

72.520,00

50.764,00

IG230.2019.1.374

The Painter´s Wife, S.L.

4.9.2019

16.050,00

11.235,00

IG230.2019.1.375

Montajes Fertri, S.L.

4.9.2019

39.452,00

27.616,40

IG230.2019.1.376

Econovedades I-D-I, S.L.

4.9.2019

109.528,00

76.669,60

IG230.2019.1.377

Mercantia Desarrollos Alimentarios, S.L.

4.9.2019

44.400,00

31.080,00

IG230.2019.1.378

Textiles Rosalía de Castro, S.L.

4.9.2019

24.966,00

17.476,20

IG230.2019.1.380

Suministros Balotec, S.L.

4.9.2019

10.000,00

7.000,00

IG230.2019.1.382

Carmen Vázquez Industria Textil, S.L.

4.9.2019

34.860,00

24.402,00

IG230.2019.1.383

Galichip, S.L.

4.9.2019

15.471,00

10.829,70

Norma reguladora: Resolución do 21 de decembro de 2018 (DOG nº 8, do 11 de xaneiro de 2019) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección, que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: as axudas ás pemes van destinadas á posta en marcha de proxectos cuxa finalidade sexa a implantación de solucións para o soporte dixital de procesos dunha empresa ou para proxectos de interconexión dixital de procesos entre unha peme galega e outras empresas ou entre dúas ou máis pemes galegas como poden ser ordes de fabricación distribuída, sistemas de facturación, procesos entre un líder industrial cara ás pemes que conforman a súa cadea de valor.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7706 dos orzamentos do Igape e fináncianse no marco do PO Feder Galicia 1420, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03; prioridade de investimento 03.04; obxectivo específico 03.04.01; actuación 3.4.1.3; campo de intervención CE001 e liña de actuación 07.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG240.2019.1.2

Seistag Innovación, S.L.

26.7.2019

12.000,00

6.000,00

IG240.2019.1.3

Talendis Interesa, S.L.U.

26.7.2019

12.280,00

6.140,00

IG240.2019.1.4

Roydisa, S.A.

26.7.2019

72.360,00

36.180,00

IG240.2019.1.7

Ápice Arquitectura, S. Coop. Galega

26.7.2019

6.281,59

1.884,48

IG240.2019.1.8

Martínez López, Rocío

26.7.2019

2.143,99

653,20

IG240.2019.1.13

Giraldo García, José María

26.7.2019

16.420,00

8.210,00

IG240.2019.1.16

Viajes Fisterra, S.L.

26.7.2019

120.000,00

60.000,00

IG240.2019.1.17

Gaypasa, S.L.

26.7.2019

53.917,00

13.561,40

IG240.2019.1.20

Engranor

26.7.2019

7.995,00

2.398,50

IG240.2019.1.22

Obras Decoración y Frío, S.L.

26.7.2019

10.890,00

4.368,00

IG240.2019.1.25

Digoin, S.L.

26.7.2019

30.180,00

12.795,60

IG240.2019.1.26

Viajero de Oro, S.L.

26.7.2019

4.334,12

2.000,24

IG240.2019.1.27

Bodegas Lodeiros, S.L.

26.7.2019

9.312,27

2.793,68

IG240.2019.1.28

Lacados de Galicia, S.L.

26.7.2019

30.180,00

12.795,60

IG240.2019.1.29

Signen Blockchain, S.L.

26.7.2019

87.725,00

26.317,50

IG240.2019.1.31

Dexga Technologies, S.L.

26.7.2019

107.387,50

32.216,25

IG240.2019.1.32

Tecalis Engineering, S.L.

26.7.2019

89.298,00

26.789,40

IG240.2019.1.37

Plagal Control de Plagas, S.L.

26.7.2019

14.200,00

4.260,00

IG240.2019.1.38

Arte & Comunicaciones Avanzadas, S.L.

26.7.2019

10.000,00

5.000,00

IG240.2019.1.39

Manguenaje, S.L.

26.7.2019

6.780,00

3.390,00

IG240.2019.1.40

Emtel del Noroeste, S.L.

26.7.2019

20.801,00

6.240,30

IG240.2019.1.41

Comunicación Visual Sarria, S.L.

26.7.2019

61.500,00

18.450,00

IG240.2019.1.42

Sfe Solar Logistic, S.L.

26.7.2019

10.500,00

3.150,00

IG240.2019.1.43

Galides, S.L.

26.7.2019

12.100,00

6.050,00

IG240.2019.1.44

Lexcam, Derecho y Gestión, S.L.

26.7.2019

10.700,00

3.210,00

IG240.2019.1.45

Keeper Galicia, S.L.

26.7.2019

50.680,00

20.879,60

IG240.2019.1.47

Orivio Construcciones y Contratas, S.A.

26.7.2019

17.500,00

5.250,00

IG240.2019.1.48

Ausavil2, S.L.

26.7.2019

14.425,00

7.212,50

IG240.2019.1.51

Xenética e Servicios Gandeiros, S.L.U.

26.7.2019

14.000,00

4.200,00

IG240.2019.1.52

Rodiño y Briones, S.L.

26.7.2019

11.703,65

4.330,10

IG240.2019.1.53

Maquinaria Agrícola Liste Villaverde, S.L.

26.7.2019

20.862,00

7.986,60

IG240.2019.1.54

Maderas Barcia, S.L.

26.7.2019

6.300,00

1.890,00

IG240.2019.1.55

Comercial Seoane, S.L.

26.7.2019

6.300,00

1.890,00

IG240.2019.1.56

Calor Color, S.L.

26.7.2019

32.300,00

15.450,00

IG240.2019.1.57

Maderquinte, S.L.

26.7.2019

6.300,00

1.890,00

IG240.2019.1.59

Dafouz Castro, Manuel

26.7.2019

6.300,00

1.890,00

IG240.2019.1.61

Numatextil, S.L.

26.7.2019

22.935,34

9.219,20

IG240.2019.1.62

Aluminios Cabeal, S.L.

26.7.2019

119.640,00

35.892,00

IG240.2019.1.64

Applied Mass Spectrometry Laboratory, S.L.

26.7.2019

42.209,91

8.441,98

IG240.2019.1.67

Ruraliza, S.L.

26.7.2019

31.000,00

9.300,00

IG240.2019.1.68

Cerviño Otero, Luis

26.7.2019

1.200,00

360,00

IG240.2019.1.70

Galmetec, S.L.

26.7.2019

7.687,00

2.893,50

IG240.2019.1.72

Sein Europa, S.L.

26.7.2019

38.299,44

9.555,29

IG240.2019.1.74

Electricidad y Contratas Edison Galicia, S.L.

26.7.2019

69.800,00

33.900,00

IG240.2019.1.75

Panelfa, S.L.

26.7.2019

122.040,00

61.020,00

IG240.2019.1.76

Figueiró Forjados, S.L.

26.7.2019

7.900,00

3.710,00

IG240.2019.1.78

Pérez Ferreiro, Juan José

26.7.2019

13.754,99

4.126,50

IG240.2019.1.79

Xercode Media Software, S.L.

26.7.2019

10.000,00

5.000,00

IG240.2019.1.80

Miniprecios Zapaterías, S.L.

26.7.2019

528.675,00

264.337,50

IG240.2019.1.81

Arcoven Sistemas, S.L.

26.7.2019

14.822,00

6.498,60

IG240.2019.1.82

Elmega, S.L.

26.7.2019

36.300,00

10.890,00

IG240.2019.1.83

Cofer Equipamiento Industrial, S.L.

26.7.2019

59.000,00

25.500,00

IG240.2019.1.85

T´uvento Ingeniería Minieólica, S.L.

26.7.2019

18.033,00

8.769,90

IG240.2019.1.86

Basadre e Hijos, S.L.

26.7.2019

26.594,32

11.151,25

IG240.2019.1.87

Isega Technology, S.L.

26.7.2019

16.700,00

8.350,00

IG240.2019.1.88

Fábrica de Cerámicas de Sargadelos, S.L.

26.7.2019

88.800,00

43.350,00

IG240.2019.1.89

Integral Automoción Noroeste, S.L.

26.7.2019

41.866,00

19.583,00

IG240.2019.1.90

Distribucións e Edicións Arnoia, S.A.

26.7.2019

252.270,00

96.654,00

IG240.2019.1.91

Darío Varela Romero, S.A.

26.7.2019

42.144,00

12.643,20

IG240.2019.1.92

Frigoríficos del Lea, S.L.

26.7.2019

18.000,00

5.400,00

IG240.2019.1.93

Gyemo, S.L.

26.7.2019

56.692,64

22.860,59

IG240.2019.1.95

J.J. Chicolino, S.L.

26.7.2019

42.629,00

19.863,70

IG240.2019.1.96

Grupimar, S.L.

26.7.2019

122.810,00

45.046,00

IG240.2019.1.100

Ingeniería de Proyectos Marinos, S.L.

26.7.2019

21.860,00

10.170,00

IG240.2019.1.101

Pele Design And Retail, S.L.

26.7.2019

51.000,00

15.300,00

IG240.2019.1.103

Galiwonders, S.L.

26.7.2019

6.690,00

2.685,00

IG240.2019.1.105

Brigal, S.A.

26.7.2019

124.132,03

40.139,61

IG240.2019.1.107

Porexgal, S.L.

26.7.2019

62.498,00

12.499,60

IG240.2019.1.108

Seguridad Alimentaria del Noroeste, S.L.

26.7.2019

78.924,00

39.462,00

IG240.2019.1.109

Instalaciones Salnestec, S.L.

26.7.2019

52.600,00

15.780,00

IG240.2019.1.111

Digamel, S.A.

26.7.2019

42.626,00

8.525,20

IG240.2019.1.115

Cerna Ingeniería y Asesoría Medioambiental, S.L.L.

26.7.2019

35.000,00

10.500,00

IG240.2019.1.117

Centro Médico Jacinto López, S.L.

26.7.2019

13.809,60

5.670,00

IG240.2019.1.119

Estaños y Soldaduras Senra, S.L.U.

26.7.2019

36.200,00

10.860,00

IG240.2019.1.120

Rúa Abogados, S.L.P.

26.7.2019

115.500,00

56.550,00

IG240.2019.1.122

Deltro Soldatec, S.L.

26.7.2019

40.000,00

20.000,00

IG240.2019.1.126

Blazquez Astorga, S.L.P.

26.7.2019

8.300,00

2.490,00

IG240.2019.1.128

Arlit Diseño e Impresión, S.L.

26.7.2019

51.240,93

24.354,28

IG240.2019.1.130

Electrónica y Comunicaciones Noroeste, S.L.

26.7.2019

9.550,00

2.865,00

IG240.2019.1.131

Meifus Machinery, S.L.

26.7.2019

13.101,50

6.550,75

IG240.2019.1.132

Rei Zentolo, S.L.

26.7.2019

4.500,00

2.250,00

IG240.2019.1.133

Inserpyme Global, S.A.

26.7.2019

18.692,85

8.807,86

IG240.2019.1.134

Clínica Medica Dinan, S.L.

26.7.2019

13.809,60

5.670,00

IG240.2019.1.135

Postmobel, S.L.

26.7.2019

42.055,61

13.556,68

IG240.2019.1.138

Prosaúde, S.L.

26.7.2019

13.809,60

5.670,00

IG240.2019.1.139

Extintores Celta, S.L.

26.7.2019

15.000,00

7.200,00

IG240.2019.1.141

A.P.E.R. Seguridad, S.L.

26.7.2019

73.500,00

33.860,00

IG240.2019.1.142

Certificadora Gallega del Noroeste, S.L.

26.7.2019

4.800,00

1.440,00

IG240.2019.1.143

Hypnon Programming, S.L.

26.7.2019

2.250,00

1.035,00

IG240.2019.1.149

Kauman, S.A.

26.7.2019

167.838,90

66.216,78

IG240.2019.1.154

Construcciones Ponciano Nieto, S.L.

26.7.2019

14.824,65

7.412,33

IG240.2019.1.157

Prometal tecnología e innovación, S.L.

26.7.2019

48.950,00

14.685,00

IG240.2019.1.159

Femxa Formación, S.L.

26.7.2019

109.779,00

41.057,70

IG240.2019.1.160

Late Que Late Bombones, S.L.U.

26.7.2019

22.300,00

11.150,00

IG240.2019.1.162

Instalaciones Eléctricas de Sanxenxo, S.L.

26.7.2019

66.943,29

19.475,65

IG240.2019.1.163

Antonio Grandas, S.L.

26.7.2019

1.200,00

360,00

IG240.2019.1.164

Baygar, S.L.

26.7.2019

154.943,05

59.278,61

IG240.2019.1.167

Vigo Marine Services, S.L.

26.7.2019

24.040,00

11.572,00

IG240.2019.1.168

Training Adedd Value, S.L.

26.7.2019

50.100,00

17.830,00

IG240.2019.1.169

Esypro Manutención, S.L.

26.7.2019

42.240,00

21.120,00

IG240.2019.1.170

Lopdat Protección de Datos, S.L.

26.7.2019

47.419,90

23.709,95

IG240.2019.1.171

Artesanía Granlei, S.L.

26.7.2019

39.000,00

18.500,00

IG240.2019.1.173

Ingeniería y Desarrollos Técnicos Alimentarios, S.L.

26.7.2019

4.319,25

2.159,63

IG240.2019.1.174

Hidromecánica Zerpe, S.L.

26.7.2019

3.162,50

1.581,25

IG240.2019.1.175

Grupo Tecnológico Artabria, S.L.

26.7.2019

72.504,41

23.251,32

IG240.2019.1.176

Agencia Decesos Villagarcía, S.L.

26.7.2019

25.750,00

12.035,00

IG240.2019.1.177

Clínica Casiano

26.7.2019

13.809,60

5.670,00

IG240.2019.1.179

Electricidad Devesa, S.L.

26.7.2019

14.824,65

7.412,33

IG240.2019.1.181

Itera Técnica, S.L.

26.7.2019

9.000,00

4.500,00

IG240.2019.1.182

Proindex, S.L.

26.7.2019

13.250,00

6.625,00

IG240.2019.1.183

Equipos Lagos, S.A.

26.7.2019

66.685,80

30.046,56

IG240.2019.1.185

Tons Distribución de Consumibles, S.L.

26.7.2019

39.800,00

17.940,00

IG240.2019.1.187

Áurea Energía y Telecomunicaciones, S.L.U.

26.7.2019

16.000,00

4.800,00

IG240.2019.1.195

T y M Ganain, S.L.

26.7.2019

43.362,40

12.698,48

IG240.2019.1.196

Riosdent, S.L.

26.7.2019

16.920,00

5.076,00

IG240.2019.1.198

Toldos Gómez, S.L.

26.7.2019

22.410,00

11.205,00

IG240.2019.1.199

Casa Grande de Xanceda, S.L.

26.7.2019

18.330,00

5.499,00

IG240.2019.1.202

Toldos Gómez, S.L.

30.7.2019

11.900,00

5.950,00

IG240.2019.1.203

Lm Eight Solar Renewables Energies, S.L.

30.7.2019

20.700,00

10.350,00

IG240.2019.1.206

Vencor Almacén y Distribución, S.L.

30.7.2019

65.350,00

19.605,00

IG240.2019.1.207

Laboratorios Niam, S.L.

30.7.2019

6.240,00

1.872,00

IG240.2019.1.209

Consultoría Textil y Empresarial, S.L.

30.7.2019

47.868,00

21.985,00

IG240.2019.1.215

Huso 29 Renovables, S.L.

30.7.2019

54.434,00

10.886,80

IG240.2019.1.216

Oxidine Galicia, S.L.

30.7.2019

45.000,00

17.790,00

IG240.2019.1.218

Meiriño San Lázaro, S.L.P.

30.7.2019

14.824,65

7.412,33

IG240.2019.1.220

Soltec Ingenieros, S.L.L.

30.7.2019

11.000,00

3.300,00

IG240.2019.1.223

Internaco, S.A.

30.7.2019

14.000,00

6.400,00

IG240.2019.1.224

Maquisaba, S.L.

30.7.2019

14.824,65

7.412,33

IG240.2019.1.226

Maquisaba, S.L.

30.7.2019

177.213,44

88.606,72

IG240.2019.1.227

Moreira y Cia, S.A.

30.7.2019

28.040,00

8.500,00

IG240.2019.1.230

Social Blue Markets, S.L.

30.7.2019

39.500,00

11.850,20

IG240.2019.1.231

Thelabco Europe, S.L.

30.7.2019

52.025,00

15.607,50

IG240.2019.2.1

Comercial Reyvi de Panadería y Pastelería, S.L.

23.12.2019

115.981,71

48.228,31

IG240.2019.2.2

Dairylac, S.L.

23.12.2019

85.051,93

20.968,89

IG240.2019.2.5

Imagal Cerámica & Baño, S.L.

23.12.2019

12.100,00

4.730,00

IG240.2019.2.12

Granja Campomayor, S.L.

23.12.2019

21.347,11

4.269,42

IG240.2019.2.14

Gesdim Ingenieros, S.L.

23.12.2019

60.834,25

18.250,28

IG240.2019.2.15

Intralogistica Automatización Tecnológica Consultoría, S.L.

23.12.2019

18.576,00

7.319,20

IG240.2019.2.26

CC Xestión Melide, S.L.

23.12.2019

2.050,00

725,00

IG240.2019.2.30

Talleres Mecánicos Galicia, S.L.

23.12.2019

64.008,08

21.102,42

IG240.2019.2.31

Neuwalme Sotre, S.L.

23.12.2019

17.890,00

8.347,00

IG240.2019.2.33

Ozona Consulting, S.L.

23.12.2019

13.645,00

6.822,50

IG240.2019.2.34

Coesco Deza, S.L.

23.12.2019

122.341,00

49.849,70

IG240.2019.2.35

Bopapel, S.L.

23.12.2019

9.463,13

4.198,94

IG240.2019.2.36

Progasca, S.L.

23.12.2019

28.800,00

11.220,00

IG240.2019.2.39

Eva Castro Baby, S.L.

23.12.2019

39.000,00

18.500,00

IG240.2019.2.42

Maquinaria Automática Comercial, S.L.

23.12.2019

16.280,00

3.256,00

IG240.2019.2.48

Grupo Empresarial Torneiro, S.L.

23.12.2019

168.554,00

66.523,20

IG240.2019.2.53

Distribuciones Rivas, S.L.

23.12.2019

25.400,00

12.700,00

IG240.2019.2.54

Frisaques, S.L.

27.12.2019

10.679,12

3.203,74

IG240.2019.2.57

Norvalia Soluciones Multiservicios, S.L.U.

27.12.2019

4.800,00

1.440,00

IG240.2019.2.58

Remote Consulting Services, S.L.

27.12.2019

45.960,00

22.480,00

IG240.2019.2.59

Lady-Belty, S.L.

27.12.2019

60.032,94

19.709,88

IG240.2019.2.60

Coia Hotel Tur, S.A.

27.12.2019

6.007,90

2.640,97

IG240.2019.2.61

Ledisson A&it, S.L.

27.12.2019

35.215,00

14.540,00

IG240.2019.2.62

Rodríguez Castiñeiras, Antonio

27.12.2019

112.082,00

33.624,60

IG240.2019.2.65

A. Castelo, S.L.

27.12.2019

112.500,00

49.250,00

IG240.2019.2.67

Conelec, S.A.

27.12.2019

44.990,73

22.138,15

IG240.2019.2.69

Jealfer, S.L.

27.12.2019

197.500,00

98.750,00

IG240.2019.2.75

Taxo Asesogal, S.L.

27.12.2019

12.000,00

3.600,00

IG240.2019.2.79

Limpiezas Alfil, S.L.

27.12.2019

22.900,00

6.870,00

IG240.2019.2.80

Medancli, S.L.

27.12.2019

64.929,00

30.998,70

IG240.2019.2.81

Climanosa, S.L.

27.12.2019

29.043,74

12.280,04

IG240.2019.2.82

Simer-Grumerosa, S.L.U.

27.12.2019

55.300,00

27.650,00

IG240.2019.2.83

Toca Salgado, S.L.

27.12.2019

185.000,00

78.700,00

IG240.2019.2.85

AC Systems Atlantic, S.L.U.

27.12.2019

9.080,00

4.540,00

IG240.2019.2.86

Torre de Núñez de Conturiz, S.L.

27.12.2019

134.923,46

26.984,69

IG240.2019.2.87

Radio Vigo, S.A.

27.12.2019

17.500,00

5.250,00

IG240.2019.2.88

Tomás Fernández Vigo, S.L.

27.12.2019

60.360,00

21.708,00

IG240.2019.2.91

Ingeniería y Control Merasys, S.L.

27.12.2019

9.000,00

4.500,00

IG240.2019.2.92

Viña Costeira, S.C.G.

27.12.2019

57.728,00

18.308,40

IG240.2019.2.93

Enxenia, S.L.

27.12.2019

9.000,00

4.500,00

IG240.2019.2.94

Enxebre Decoración, S.L.

27.12.2019

14.305,48

4.291,64

IG240.2019.2.95

Bmc Construction Estudio & Contract, S.L.U.

27.12.2019

83.000,00

39.700,00

IG240.2019.2.97

Walkin & Eatin Galicia, S.L.

27.12.2019

16.500,00

4.950,00

IG240.2019.2.102

Ferros Alonso, S.L.

27.12.2019

14.942,00

4.890,60

IG240.2019.2.104

Viticultores Martín Códax, S. Coop. Galega

27.12.2019

95.247,50

20.534,50

IG240.2019.2.105

Torsolcal, S.L.L.

27.12.2019

12.700,00

5.550,00

IG240.2019.2.106

Carpintería Fonte do Tallo, S.L.

27.12.2019

14.305,48

6.691,64

IG240.2019.2.108

Desarrollo Gráfico Publicitario, S.L.

27.12.2019

71.190,00

35.595,00

IG240.2019.2.109

Yocuido Servicios para el Hogar y Familia, S.L.

27.12.2019

75.100,00

22.530,00

IG240.2019.2.110

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

27.12.2019

69.360,00

34.680,00

IG240.2019.2.116

Gráficas Mera, S.L.

27.12.2019

46.351,50

13.905,45

IG240.2019.2.117

Alimentos Amorodo, S.L.

27.12.2019

7.545,60

3.772,80

IG240.2019.2.118

Arclimedent, S.L.

27.12.2019

9.234,00

2.945,00

IG240.2019.2.123

Connectors Plus, S.L.

27.12.2019

28.269,00

13.594,70

IG240.2019.2.126

Moncho Antelo Instalaciones, S.L.

27.12.2019

11.905,00

3.571,50

IG240.2019.2.128

Narontec Gestión, S.L.

27.12.2019

10.890,00

4.747,00

IG240.2019.2.130

Florentino Colección, S.L.

27.12.2019

206.317,90

74.745,98

IG240.2019.2.134

Prox Consultores, S.L.U.

27.12.2019

22.900,00

9.850,00

IG240.2019.2.135

Lhyp Aslym Limpieza e Higiene Profesional, S.L.

27.12.2019

82.560,00

41.280,00

IG240.2019.2.137

Thune Eureka, S.A.

27.12.2019

50.360,00

23.830,00

IG240.2019.2.139

Calidad y Buen Pan, S.L.U.

27.12.2019

9.866,51

2.959,95

IG240.2019.2.143

Efectos Navales Corona, S.A.

27.12.2019

20.741,00

9.168,30

IG240.2019.2.144

Gdoce

27.12.2019

16.775,00

8.387,50

IG240.2019.2.145

Brigal, S.A.

27.12.2019

11.500,00

3.450,00

IG240.2019.2.147

Educatic Gap Pue, S.L.

27.12.2019

16.775,00

8.387,50

IG240.2019.2.148

Factory Pau, S.L.

27.12.2019

14.367,48

6.770,24

IG240.2019.2.153

Automatismos y Electromecánica, S.L.

27.12.2019

25.349,20

10.157,60

IG240.2019.2.154

Trastes Desarrollo de Franquicias, S.L.

27.12.2019

80.180,00

38.490,00

IG240.2019.2.157

Gestoría Portela Calvario, S.L.

27.12.2019

14.354,96

4.621,49

IG240.2019.2.158

Piccadilly School Of English (Piccadilly English In Motion)

27.12.2019

72.189,60

36.094,80

IG240.2019.2.159

González González, Eva

27.12.2019

12.000,00

6.000,00

IG240.2019.2.160

Grabados Calvo, S.L.

27.12.2019

12.000,00

6.000,00

IG240.2019.2.165

Ibercisa Deck Machinery, S.A.

27.12.2019

54.917,00

24.200,80

IG240.2019.2.167

Innolact, S.L.

27.12.2019

13.085,00

6.010,00

IG240.2019.2.170

Sociedad Gallega de Carretillas, S.A.

27.12.2019

47.023,32

11.882,66

IG240.2019.2.172

Estores y Más Ecommerce, S.L.U.

27.12.2019

35.000,00

17.500,00

IG240.2019.2.173

Maremal Agencia de Consultoría en Innovación, S.L.L.

27.12.2019

14.215,00

6.504,50

IG240.2019.2.174

Mecanizados Castro Galicia, S.L.

27.12.2019

78.101,69

29.180,51

IG240.2019.2.175

Ronautica Quality Marinas, S.L.U.

27.12.2019

48.282,00

23.448,60

IG240.2019.2.178

T.G. Talleres González, S.L.

27.12.2019

5.987,21

1.796,16

IG240.2019.2.180

Seijas y Otero, S.L.

27.12.2019

99.296,00

32.129,20

IG240.2019.2.181

Diagnóstiqa Consultoría Técnica, S.L.

27.12.2019

48.700,00

24.350,00

IG240.2019.2.184

Maquinaria Agrícola Cancela, S.L.

27.12.2019

159.377,76

63.495,55

IG240.2019.2.186

Piensos Fauna, S.A.

27.12.2019

31.394,00

9.418,20

IG240.2019.2.189

Previsonor, S.L.

27.12.2019

30.000,00

15.000,00

IG240.2019.2.190

Cristalería Ramos y Ramos, S.L.

27.12.2019

14.700,00

7.010,00

IG240.2019.2.191

Informática y Networking, S.L.

27.12.2019

54.960,00

27.480,00

IG240.2019.2.193

Femxa Formación, S.L.

27.12.2019

88.500,00

22.650,00

IG240.2019.2.194

Instalaciones Fotovoltaicas Voltfer, S.L.

27.12.2019

55.200,00

27.600,00

IG240.2019.2.195

Cristalería Pontevedresa, S.L.

27.12.2019

40.153,00

16.940,60

IG240.2019.2.196

Serviguide Consultoría, S.L.

27.12.2019

23.250,00

11.625,00

IG240.2019.2.199

Tikiting Distribuciones, S.L.U.

27.12.2019

29.900,00

14.950,00

IG240.2019.2.201

Setga, S.L.

27.12.2019

47.807,32

18.829,80

IG240.2019.2.202

Tuycalde, S.L.

27.12.2019

14.600,00

6.370,00

IG240.2019.2.208

Sistemas de Seguridad Rigel, S.L.

27.12.2019

55.224,00

27.612,00

IG240.2019.2.213

Revertía Reusing & Recycling, S.L.

27.12.2019

46.000,00

21.800,00

IG240.2019.2.214

Elidente, S.L.

27.12.2019

50.278,75

15.083,63

IG240.2019.2.217

Suministros Maferca, S.L.

27.12.2019

13.452,00

4.035,60

IG240.2019.2.218

Generadores Europeos, S.A.

27.12.2019

160.310,37

62.332,49

IG240.2019.2.219

Hermasa Canning Technology, S.A.

27.12.2019

233.357,03

70.007,11

IG240.2019.2.220

Hifas Da Terra, S.L.

27.12.2019

40.753,00

13.985,90

IG240.2019.2.222

M3j Meridian Font, S.L.

27.12.2019

14.325,75

7.162,88

IG240.2019.2.223

Sg Entornos Turísticos, S.L.

27.12.2019

22.290,00

7.867,00

IG240.2019.2.226

Eccocar Sharing, S.L.

27.12.2019

91.000,00

45.500,00

IG240.2019.2.228

Efimob Efficient Solutions, S.L.

27.12.2019

113.000,00

56.500,00

IG240.2019.2.231

Informoldes, S.A.

27.12.2019

51.299,50

19.509,85

IG240.2019.2.233

Elidente, S.L.

27.12.2019

4.500,00

1.350,00

IG240.2019.2.237

Lorygar, S.L.

27.12.2019

93.540,00

45.622,00

IG240.2019.2.245

Wanamos Ecommerce, S.L.

27.12.2019

13.500,00

4.050,00

IG240.2019.2.250

Estudios Rafer, S.L.

27.12.2019

14.700,00

4.410,00

IG240.2019.2.254

Maderas Machin y Rodríguez, S.L.U.

27.12.2019

56.000,00

28.000,00

IG240.2019.2.263

Mecanizados Acebron, S.L.

27.12.2019

27.276,00

13.025,10

Norma reguladora: Resolución do 20 de decembro de 2018 (DOG nº 19, do 28 de xaneiro de 2019) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, a establecementos hoteleiros para a adquisición de materiais para a reforma dos establecementos (Reforma-Tur 19), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria.

Finalidade: aprobar as condicións polas cales se rexerá a concesión de axudas por parte do Igape destinadas a incentivar a adquisición de materiais para a reforma de establecementos hoteleiros en Galicia, co fin de incrementar e incentivar a compra e tratar de repercutir con ela nos sectores industriais, comerciais e turísticos galegos, así como para a selección de entidades colaboradoras que participan na súa xestión.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7706 dos orzamentos do Igape.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG259.2019.1.16

Promota Bayuca, S.A.

9.7.2019

87.553,61

21.888,40

IG259.2019.1.17

Os Fornos da Pontenova, S.L.

9.7.2019

11.284,70

2.821,18

IG259.2019.1.19

Servicio de Hospedaje los Milagros, S.L.

9.7.2019

11.979,50

2.994,88

IG259.2019.1.22

Salgueiro Moldes, Nieves

9.7.2019

34.657,00

8.664,25

IG259.2019.1.23

Termas de Cuntis, S.L.

9.7.2019

22.031,82

5.507,96

IG259.2019.1.28

Inmopride, S.L.

9.7.2019

55.257,31

13.814,33

IG259.2019.1.31

Garrido Torres, María Ángeles 000671926a, S.L.N.E.

9.7.2019

14.679,92

3.669,98

IG259.2019.1.33

Hotel Isolino, S.L.

9.7.2019

16.661,39

4.165,35

IG259.2019.1.34

Outón Otero, María Consuelo

9.7.2019

76.699,80

19.174,95

IG259.2019.1.18

Menycas, S.L.

24.7.2019

51.316,52

12.829,13

IG259.2019.1.20

Menycas, S.L.

24.7.2019

16.425,98

4.106,50

IG259.2019.1.24

Otero Rodríguez, José Luis

24.7.2019

86.005,36

21.501,34

IG259.2019.1.25

Fuente Saleta, S.L.

24.7.2019

12.844,36

3.211,09

IG259.2019.1.27

Otero Rodríguez, José Luis

24.7.2019

11.663,16

2.915,79

IG259.2019.1.29

Hotel Ribeira Sacra, S.C.

24.7.2019

36.774,91

9.193,73

IG259.2019.1.30

José García Rodríguez y otro, S.C.

24.7.2019

11.818,90

2.954,72

IG259.2019.1.32

Rodil Veiga, Alfonso

24.7.2019

62.038,86

15.509,72

IG259.2019.1.26

Hospedería o Noso, S.L.

18.9.2019

36.992,50

9.248,12

Norma reguladora: Resolución do 29 de marzo de 2019 (DOG nº 71, do 11 de abril) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas ás agrupacións empresariais (clúster) innovadoras na Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: fomentar a competitividade, a innovación e a cooperación empresarial en distintos sectores da actividade económica en Galicia mediante a concesión de axudas ás entidades xurídicas xestoras de agrupacións empresariais (clúster) innovadoras galegas para a realización de actividades neses eidos.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7816 dos orzamentos do Igape.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG193.2019.1.1

Fundación Cluster Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA)

31.10.2019

1.156.849,32

578.424,68

IG193.2019.1.2

Cluster de la Acuicultura de Galicia

31.10.2019

498.589,91

249.294,96

IG193.2019.1.3

Asociación Cluster del Naval Gallego

31.10.2019

124.050,00

62.025,00

IG193.2019.1.4

Anfaco

31.10.2019

502.395,89

251.197,95

IG193.2019.1.5

Confederación Industrias Textiles de Galicia

31.10.2019

154.724,85

77.362,43

IG193.2019.1.6

Asociación Cluster da Madeira de Galicia

31.10.2019

238.274,25

119.137,14

IG193.2019.1.7

Clúster do Producto Gráfico e do Libro Galego

31.10.2019

115.172,27

57.586,14

IG193.2019.1.8

Asociación Cluster Alimentario de Galicia

31.10.2019

429.764,03

214.882,02

IG193.2019.1.9

Cluster Tic Galicia

31.10.2019

185.536,85

92.768,43

IG193.2019.1.10

Asociación Cluster del Granito

31.10.2019

162.546,89

81.273,45

IG193.2019.1.11

Cluster do Audiovisual Galego

31.10.2019

254.437,63

127.218,82

Norma reguladora: Resolución do 2 de abril de 2019 (DOG nº 75, do 17 de abril) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Emprende).

Finalidade: estimular e impulsar a recuperación do tecido empresarial na comunidade autónoma, fomentar o desenvolvemento equilibrado do territorio galego e favorecer a creación de emprego a través da subvención á creación de pequenas e medianas empresas por parte de novos emprendedores, así como aos proxectos de investimento para a ampliación de pequenas e medianas empresas xa creadas, sempre que cumpran os requisitos para ser consideradas nova peme.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7704 dos orzamentos do Igape. Esta convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 1420, que ten unha taxa de cofinanciamento do Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.01, obxectivo específico 03.01.02, actuación 3.1.2.1, campo de intervención 067 e liña de actuación 50.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG.7.2019.1.1

García Fernández, José Vicente

20.12.2019

61.433,00

18.429,90

IG.7.2019.1.6

Deaño Vilas, Diego

20.12.2019

55.000,00

12.300,00

IG.7.2019.1.8

Afarot 2018, S.L.

20.12.2019

60.554,65

18.166,40

IG.7.2019.1.9

Torreira Vázquez, Rocío

20.12.2019

53.865,37

16.159,61

IG.7.2019.1.10

Fercowiria, S.L.

20.12.2019

84.401,00

25.320,30

IG.7.2019.1.11

Mareaortegal, S.L.

20.12.2019

158.771,42

47.631,43

IG.7.2019.1.13

Castro Neila, José Carlos

20.12.2019

72.827,14

21.848,14

IG.7.2019.1.14

Rivas & Fonseca, S.L.L.

20.12.2019

40.461,18

12.138,35

IG.7.2019.1.15

Lavanderías Lavatrice, S.L.

20.12.2019

47.014,60

14.104,38

IG.7.2019.1.16

Laboratorio Escénico, S. Coop. Galega

20.12.2019

86.773,76

26.032,13

IG.7.2019.1.18

Ourensenior, S.L.

20.12.2019

500.000,00

150.000,00

IG.7.2019.1.21

Mercado da Terra, S. Coop. Galega

20.12.2019

29.871,44

8.961,43

IG.7.2019.1.22

López López, Ana María

20.12.2019

37.536,00

11.260,80

IG.7.2019.1.24

Otero Fernández, Óscar

20.12.2019

172.026,48

51.607,94

IG.7.2019.1.25

Vinci Esthetique Avancee España, S.L.L.

20.12.2019

68.462,94

20.538,88

IG.7.2019.1.26

Fercofix, S.L.

20.12.2019

79.414,20

23.824,26

IG.7.2019.1.27

Vieites Buiturón, Sandra

20.12.2019

191.953,33

57.586,00

IG.7.2019.1.28

Centro Automotriz Croix, S.L.L.

20.12.2019

194.091,90

58.227,57

IG.7.2019.1.30

Gesteiro Reyes, Marcos

20.12.2019

44.676,35

13.402,91

IG.7.2019.1.32

Augusto Graña, Raquel

20.12.2019

30.416,01

9.124,80

IG.7.2019.1.34

Bernárdez Expósito, Patricia

20.12.2019

28.400,00

8.520,00

IG.7.2019.1.35

Borigrana, S.L.

20.12.2019

219.167,13

65.750,14

IG.7.2019.1.38

Blanco Pereira, Rubén

20.12.2019

71.975,18

21.592,55

IG.7.2019.1.39

Salón Atelier Cangas, S.L.L.

20.12.2019

37.003,15

11.100,95

IG.7.2019.1.41

Galkimia Galicia, S.L.

20.12.2019

56.974,52

17.092,36

IG.7.2019.1.42

Piñeiro González, María Jesús

20.12.2019

25.607,02

7.682,11

IG.7.2019.1.44

Mirazo Nieto, David

20.12.2019

68.913,27

20.673,98

IG.7.2019.1.45

Franco Rama, María Marta

20.12.2019

294.590,29

88.377,09

IG.7.2019.1.46

Quintela Pazos, María Elena

20.12.2019

352.087,53

105.626,26

IG.7.2019.1.47

Pérez Canosa, Irma

20.12.2019

225.755,24

67.726,57

IG.7.2019.1.50

Autana Restaubar, S.L.

20.12.2019

77.815,36

23.344,61

IG.7.2019.1.51

Siempre Sale el Sol, S.L.

23.12.2019

500.000,00

150.000,00

IG.7.2019.1.54

A Nosa Tapicería, S.L.

23.12.2019

25.200,00

7.560,00

IG.7.2019.1.56

Dulces Secretos Pastelería, S.L.

23.12.2019

44.900,00

13.470,00

IG.7.2019.1.57

Grela Fariña, Laura

23.12.2019

59.886,36

17.965,91

IG.7.2019.1.58

Pérez Borras, Carlota

23.12.2019

191.924,72

57.577,42

IG.7.2019.1.62

López Serrano, Yamilet

23.12.2019

34.900,00

10.470,00

IG.7.2019.1.66

Presas Calvo, Carlos

23.12.2019

36.295,75

10.888,73

IG.7.2019.1.67

Ramos Dacal, Alfredo José

23.12.2019

176.801,08

51.540,32

IG.7.2019.1.69

Automoción Vilar do Colo, S.L.

23.12.2019

472.756,59

141.826,98

IG.7.2019.1.70

Fisiovital, Soc. Coop. Galega

23.12.2019

75.888,00

21.866,40

IG.7.2019.1.71

Lojo Piñeiro, Luis

23.12.2019

169.590,00

50.877,00

IG.7.2019.1.72

Rodríguez Rodríguez, Patricia

23.12.2019

58.097,83

17.429,35

IG.7.2019.1.73

Parga García, Óscar

23.12.2019

48.193,50

14.458,05

IG.7.2019.1.75

Unser-Rob, S.L.

23.12.2019

53.022,00

15.906,60

IG.7.2019.1.76

A Boa Vianda, S.L.L.

23.12.2019

40.884,54

12.265,36

IG.7.2019.1.77

Mixtura Parajes, S.L.

23.12.2019

59.099,00

17.729,70

IG.7.2019.1.78

Atelier del Delirio, S.L.

23.12.2019

89.984,56

26.995,37

IG.7.2019.1.79

Calmega Mayores, S.L.

23.12.2019

216.969,81

65.090,94

IG.7.2019.1.83

Vilachá Servicios de Restauración, S.L.

23.12.2019

350.000,00

105.000,00

IG.7.2019.1.85

Hermida Muñiz, María

23.12.2019

185.543,45

55.663,04

IG.7.2019.1.86

del Olmo Tejerina, Eugenia Vega

23.12.2019

410.020,00

123.006,00

IG.7.2019.1.87

Benedita Elisa, S.L.

23.12.2019

36.500,00

10.950,00

IG.7.2019.1.88

Tiagos Ibérica, S.L.

23.12.2019

254.140,65

76.242,20

IG.7.2019.1.89

Jorge Díaz Cuenca 028130000x, S.L.N.E.

23.12.2019

192.000,00

57.600,00

IG.7.2019.1.90

Maceiras Soares, Cindy

23.12.2019

37.744,00

11.323,20

IG.7.2019.1.91

Sirbu, Alexandru

23.12.2019

73.297,09

21.989,13

IG.7.2019.1.93

Centro de Entrenamiento Piñero Míguez, S.L.

23.12.2019

98.697,24

29.609,17

IG.7.2019.1.98

Tecymak Galicia de Maquinaria y Accesorios, S.L.U.

23.12.2019

97.500,00

29.250,00

IG.7.2019.1.99

Coverwind Solutions, S.L.

23.12.2019

59.973,34

11.994,67

Norma reguladora: Resolución do 21 de maio de 2019 (DOG nº 104, do 4 de xuño) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas (financiamento Igape-pemes), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: regular as condicións e o procedemento de tramitación do marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7700 dos orzamentos do Igape.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG257.2019.1.12

Lumaso Telecomunicaciones, S.L.

15.11.2019

200.000,00

2.800,00

IG257.2019.1.17

Hispánica Gestión de Productos y Servicios, S.L.

15.11.2019

130.000,00

2.600,00

IG257.2019.1.20

Niño Llano, Isabel

15.11.2019

30.000,00

1.400,00

IG257.2019.1.25

Bolaño Lage, Jonatan

15.11.2019

15.000,00

600,00

IG257.2019.1.26

El Foro, S.L.

15.11.2019

120.000,00

5.600,00

IG257.2019.1.29

Garpin Red, S.L.

15.11.2019

80.000,00

1.600,00

IG257.2019.1.30

Excavaciones Roberto, S.L.

15.11.2019

100.000,00

4.666,67

IG257.2019.1.40

Gescosa Integral de Servicios, S.L.

15.11.2019

50.000,00

1.333,33

IG257.2019.1.49

Carreira Alonso, Lucía

15.11.2019

14.900,00

298,00

IG257.2019.1.54

Frontova Viturro, Ana María

15.11.2019

95.000,00

4.433,33

IG257.2019.1.37

Canteras de Richinol, S.L.

20.12.2019

62.000,00

2.893,33

IG257.2019.1.62

Construcciones Albino Rodríguez, S.L.

20.12.2019

15.000,00

700,00

IG257.2019.1.64

Hispánica Gestión de Productos y Servicios, S.L.

20.12.2019

90.000,00

4.200,00

IG257.2019.1.68

Ferroinox, S.L.

20.12.2019

50.500,00

1.346,67

IG257.2019.1.70

Rilo Maquinaria, S.L.

20.12.2019

100.000,00

3.333,33

IG257.2019.1.73

Seoane Pació Forestal, S.L.U.

20.12.2019

24.000,00

1.120,00

IG257.2019.1.74

Caridad Regueiro, José Manuel

20.12.2019

120.000,00

5.600,00

IG257.2019.1.76

Almiromar, S.L.

20.12.2019

125.000,00

1.750,00

IG257.2019.1.78

Alimenticios Caamaño, S.L.

20.12.2019

200.000,00

9.333,33

IG257.2019.1.48

Maderas Ucayaly, S.L.

27.12.2019

50.000,00

2.000,00

IG257.2019.1.55

A C S M Agencia Marítima S.L.

27.12.2019

700.000,00

28.000,00

IG257.2019.1.77

Pesca Sambar, S.L.

27.12.2019

30.000,00

1.400,00

IG257.2019.1.81

López Gómez, José Rosendo

27.12.2019

29.000,00

1.160,00

IG257.2019.1.98

Gomsamed 2002, S.L.

27.12.2019

200.000,00

5.333,33

IG257.2019.1.43

Míguez Otero, Esteban

30.12.2019

140.000,00

6.533,33

IG257.2019.1.50

Delo Hábitat, S.L.

30.12.2019

350.000,00

16.333,33

Norma reguladora: Resolución do 2 de xullo de 2019 (DOG núm. 134, do 16 de xullo) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras de préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva e Resolución do 14 de novembro de 2019 (DOG nº 219, do 18 de novembro) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que modifica as bases reguladoras de préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia.

Finalidade: posta en marcha das seguintes liñas de préstamos: a) Préstamos para investimentos estratéxicos; b) Préstamos para financiar investimentos en elementos de transporte de mercancías por estrada propulsados por motores de combustibles alternativos; c) Préstamos para financiar investimentos en infraestruturas de uso compartido e desenvolvemento de proxectos en Galicia por parte de centros tecnolóxicos e asociacións empresariais; d) Préstamos para financiar a operativa da industria auxiliar naval.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-8310 dos orzamentos do Igape.

Nº expediente

Nome/razón social

Data concesión

Préstamo concedido (€)

Axuda implícita (€)

IG260.2019.1.2

Nervión Minería, S.L.

26.11.2019

899.371,00

100.661,80

IG269.2019.1.1

Aqua Prevención Contraincendios y Servicios Auxiliares, S.L.U.

17.12.2019

50.000,00

255,40

IG269.2019.1.2

Montaxes Agorpa, S.L.

17.12.2019

900.000,00

63.097,34

IG269.2019.1.3

Exacta, Servicios Navales e Industriales, S.L.

17.12.2019

750.000,00

52.581,12

IG269.2019.1.4

Weldmain Calderería, Tubería y Soldadura S.L.

17.12.2019

800.000,00

56.086,53

IG269.2019.1.5

Montajes Rotelu, S.L.

17.12.2019

249.463,31

17.489,41

IG269.2019.1.6

Carvel Naval, S.L.

17.12.2019

100.000,00

7.010,82

IG269.2019.1.8

Montajes Cancelas, S.L.

17.12.2019

1.000.000,00

70.108,16

IG269.2019.1.9

Industrial de Acabados, S.A.

17.12.2019

428.437,85

2.188,43

IG269.2019.1.11

Montajes Tubacer, S.L.

17.12.2019

1.000.000,00

70.108,16

IG269.2019.1.12

Navaliber, S.L.

17.12.2019

750.000,00

3.830,95

IG269.2019.1.13

Cotani, S.L.

17.12.2019

184.570,95

12.939,93

Norma reguladora: Resolución do 19 de xullo de 2019 (DOG nº 145, do 1 de agosto) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas do Programa Sinerxía da Internacionalización, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: favorecer o incremento da internacionalización das empresas galegas non pemes, coa finalidade de incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7708 dos orzamentos do Igape e cofinanciadas ao 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e, en particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.03, actuación 3.4.3.1, campo de intervención 066, liña de actuación 15.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG265.2019.1.1

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

15.11.2019

11.117,64

7.504,41

IG265.2019.1.8

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

15.11.2019

1.500,00

1.050,00

Norma reguladora: Resolución do 26 de xullo de 2019 (DOG nº 148, do 6 de agosto) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape para a incorporación de novos titulados a actividades de mellora competitiva das empresas (Programa Profesionais 4.0), cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: a incorporación, titorizada e con garantías de formación, de novos titulados universitarios e de FP ás empresas ou a outras entidades de soporte, para realizar traballos que melloren as capacidades do tecido empresarial.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.A1-741A-4815 e 09.A1-741A-4709 dos orzamentos do Igape e cofinanciadas ao 80 % polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e, en particular: obxectivo temático 8; prioridade de investimento 8.1; obxectivo específico 8.1.5; liña de actuación 103; campo de intervención: 102.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG256.2019.1.61

Mecanizados Rodríguez Fernández, S.L.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.63

Stgo. Diseño y Multimedia, S.L.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.64

Alige Plus Consultores de Dirección, S.L.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.66

Previsonor, S.L.

20.12.2019

38.000,00

28.500,00

IG256.2019.1.68

Sociedad Gallega de Carretillas, S.A.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.69

Corvus Belli, S.L.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.72

Advanced Systems Puntobit, S.L.

20.12.2019

38.020,14

28.515,10

IG256.2019.1.74

Lago Aves, Huevos y Caza, S.A.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.75

Salud y Desarrollo Humano, S.L.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.76

A Poutada, S.L.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.79

Aliusporta, S.L.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.80

Igalia Consultores, S.L.

20.12.2019

38.000,00

28.500,00

IG256.2019.1.83

Octo Comunicación, S.L.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.84

Acadar Ingeniería y Consultoría, S.L.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.85

Distribucións e Edicións Arnoia, S.A.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.86

Corporación Laber Microal, S.L.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.87

Little Electric Car España, S.L.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.88

Estudios Rafer, S.L.

20.12.2019

20.913,33

15.685,00

IG256.2019.1.89

Movelco Mobility, S.L.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.90

Galicia Ecolóxica, S.L.

20.12.2019

20.019,61

15.014,71

IG256.2019.1.91

Movelco Mobility, S.L.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.92

Ártabro Tech, S.L.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.93

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.94

MC Valnera, S.L.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.95

Oden Desarrollo de Sistemas y Aplicaciones, S.L.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.96

Álvarez Real, S.L.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.97

Isonor Quality, S.L.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.98

Edafotec Suelos A la Carta, S.L.

20.12.2019

57.000,00

42.750,00

IG256.2019.1.100

Consultora Digital Cuatro, S.L.

20.12.2019

57.000,00

42.750,00

IG256.2019.1.101

Dirección por Implicación, S.A.

20.12.2019

76.000,00

57.000,00

IG256.2019.1.102

Cinfo, Contenidos Informáticos Personalizados, S.L.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.103

Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa, Icsem, S.L.

20.12.2019

38.000,00

28.500,00

IG256.2019.1.104

Europublic Comunicación, S.L.

20.12.2019

21.006,67

15.755,00

IG256.2019.1.105

Efimob Efficient Solutions, S.L.

20.12.2019

38.000,00

28.500,00

IG256.2019.1.107

Federac. de Comerciantes e Industriais do Morrazo

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.108

Instituto de Organización Sanitaria, S.L.U.

20.12.2019

57.000,00

42.750,00

IG256.2019.1.109

Smg Iberia, S.L.

20.12.2019

57.000,00

42.750,00

IG256.2019.1.112

Oposiciones & Cualificaciones, S.L.U.

20.12.2019

57.000,00

42.750,00

IG256.2019.1.114

Trinquel Internet, S.L.

20.12.2019

95.000,00

71.250,00

IG256.2019.1.115

Sinerxia Plus Consultora, S.L.

20.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.117

Cuartazona Ingeniería, S.L.

20.12.2019

80.788,00

60.591,00

IG256.2019.1.1

Xoia Software Development, S.L.

30.12.2019

95.000,00

71.250,00

IG256.2019.1.2

Reproutlet, S.L.

30.12.2019

38.000,00

28.500,00

IG256.2019.1.4

Pele Design and Retail, S.L.

30.12.2019

20.000,00

15.000,00

IG256.2019.1.5

Noainnova, S.L.

30.12.2019

20.000,00

15.000,00

IG256.2019.1.6

Ferreiro, Boullon & Asociados S.L.

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.8

Viajes Fisterra, S.L.

30.12.2019

20.960,00

15.720,00

IG256.2019.1.9

Galiwonders, S.L.

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.10

Fundación Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia

30.12.2019

21.000,00

15.750,00

IG256.2019.1.11

Distribuciones Seoane e Hijos, S.L.

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.13

Cinfo, Contenidos Informáticos Personalizados, S.L.

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.15

Plaintec Obras y Servicios, S. L.

30.12.2019

57.000,00

42.750,00

IG256.2019.1.17

Duacode, S.L.

30.12.2019

20.000,00

15.000,00

IG256.2019.1.19

Santos Rial, S. A.

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.21

J.B. Thomas Servicios Publicitarios, S.L.

30.12.2019

38.000,00

28.500,00

IG256.2019.1.22

Servicio de Consultoría de Procesos Ozona, S.L.

30.12.2019

95.000,00

71.250,00

IG256.2019.1.23

Tradepana España, S.A.

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.24

Aitire, S.L.L.

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.25

Maremal Agencia de Consultoría en Innovación, S.L.L.

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.26

Duacode, S.L.

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.28

Larrossa Artesanos de la Madera, S.L.

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.29

Artesanos Peyma, S.L.

30.12.2019

38.000,00

28.500,00

IG256.2019.1.30

Consulting Empresarial Casares, S.L.

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.31

Digamel, S.A.

30.12.2019

38.000,00

28.500,00

IG256.2019.1.32

Duacode, S.L.

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.33

Remote Consulting Services, S.L.

30.12.2019

38.000,00

28.500,00

IG256.2019.1.34

Asesoría Penedo, S.L.U.

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.35

Cegasal

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.37

Pescados Acegurria, S.L.

30.12.2019

38.000,00

28.500,00

IG256.2019.1.38

Teamandtime Solutions, S.L.

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.39

Cores Acha, Sergio

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.40

Indutec Ingenieros, S.L.

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.42

Rey Procesos de Fundición, S.L.

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.46

Cofrinox Coruña, S.L.

30.12.2019

38.000,00

28.500,00

IG256.2019.1.47

Depósitos Coballes, S.L.

30.12.2019

95.000,00

71.250,00

IG256.2019.1.48

Sun Aeroespace, S.L.U.

30.12.2019

38.000,00

28.500,00

IG256.2019.1.49

Duacode, S.L.

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.50

Ingade Connect, S.L.

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.52

Deicom Technologies, S.L.

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.53

Syntelix Avances Tecnológicos, S.L.

30.12.2019

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.54

Barkibu, S.L.

30.12.2019

95.000,00

71.250,00

IG256.2019.1.55

Asociación Cluster Alimentario de Galicia

30.12.2019

20.500,00

15.375,00

IG256.2019.1.56

Adegas Terrae, S.L.

30.12.2019

38.000,00

28.500,00

IG256.2019.1.57

Geriavi, S.A.U.

30.12.2019

57.000,00

42.750,00

IG256.2019.1.59

Biopranaworld, S.L.

30.12.2019

20.000,00

15.000,00

Norma reguladora: Resolución do 2 de agosto de 2019 (DOG nº 154, do 14 de agosto) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a contratación de xestores de internacionalización, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2019 e 2020 en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: facilitar a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización e a incorporación ou reinserción ao mercado laboral de profesionais no ámbito do comercio exterior, –priorizando os mozos e mozas, sen ou con pouca experiencia, e os senior experimentados maiores de 45 anos en situación de desemprego–, ao mesmo tempo que se apoia ás pemes galegas no seu proceso de internacionalización, poñendo á disposición das pemes e dos organismos empresariais información sobre profesionais con formación especializada e unha subvención a fondo perdido para a súa contratación.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.A1-741A-4814 e 09.A1-741A-4705 dos orzamentos do Igape e cofinanciadas nun 80 % polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e, en particular: obxectivo temático 08; prioridade de investimento 08.01; obxectivo específico 08.01.05; liña de actuación 103; campo de intervención 102; liña de actuación 15.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG166.2019.1.1

Adegas Terrae, S.L.

13.12.2019

20.383,35

16.306,68

IG166.2019.1.2

Fundación Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia

13.12.2019

20.383,35

14.268,34

IG166.2019.1.3

Galichip, S.L.

20.12.2019

20.383,35

16.306,68

IG166.2019.1.5

Cervigal, S.L.U.

20.12.2019

20.383,35

14.268,34

IG166.2019.1.6

Noainnova, S.L.

20.12.2019

13.588,90

10.871,12

IG166.2019.1.7

Vinigalicia, S.L.

20.12.2019

28.536,76

19.975,73

IG166.2019.1.8

Viajes Fisterra, S.L.

20.12.2019

20.383,32

14.268,32

IG166.2019.1.9

Dioiva Iniciativas, S.L.

20.12.2019

16.986,10

13.588,88

IG166.2019.1.10

Norvento Ned Factory, S.L.

20.12.2019

30.439,21

24.351,37

IG166.2019.1.11

Gestión del Valor y Soluciones, S.L.

20.12.2019

16.306,68

13.045,34

IG166.2019.1.12

Berete, S.L.

20.12.2019

8.153,34

6.522,67

IG166.2019.1.13

Closet Comunicación, S.L.U.

20.12.2019

23.440,82

18.752,66

IG166.2019.1.14

Vilarvin, S.L.

20.12.2019

23.044,48

18.435,58

IG166.2019.1.15

Novomar Arousa, S.L.

20.12.2019

16.996,06

13.596,85

IG166.2019.1.16

Misutonida, S.L.

20.12.2019

22.195,17

17.756,14

IG166.2019.1.17

TIR Compostela, S.L.

20.12.2019

17.212,61

12.048,83

IG166.2019.1.21

Tejas Verea, S.A.

20.12.2019

25.751,03

18.025,72

IG166.2019.1.22

Hércules Formación, S.L.

20.12.2019

21.402,49

14.981,74

IG166.2019.1.23

Torre de Núñez de Conturiz, S.L.

20.12.2019

17.122,01

11.985,41

IG166.2019.1.25

Cartogalicia, S.L.

20.12.2019

16.850,24

13.480,19

IG166.2019.1.27

Dativic, S.L.

20.12.2019

16.306,68

11.414,68

ANEXO II

Norma reguladora: Resolución do 28 de decembro de 2015 (DOG nº 247, do 29 de decembro) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica na comunidade autónoma e potenciar o mantemento e creación de emprego a través do desenvolvemento e mellora das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha de novas iniciativas empresariais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7701 dos orzamentos do Igape e cofinanciadas ao 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG228.2016.1.60

Porexgal, S.L.

24.10.2019

379.310,21

68.199,98

Norma reguladora: Resolución do 10 de decembro de 2018 (DOG nº 4, do 7 de xaneiro de 2019) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: incentivar a realización de accións de promoción exterior xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas nos mercados internacionais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7708 dos orzamentos do Igape e cofinanciadas ao 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e, en particular: obxectivo temático 03; prioridade de investimento 03.04; obxectivo específico 03.04.03; actuación CPSO 03.04.03.01; campo de intervención: 066; liña de actuación 15.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG230.2019.1.143

Artio Sport Drinks, S.L.

13.12.2019

28.500,00

19.950,00