Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 244 Xoves, 3 de decembro de 2020 Páx. 47809

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Política Social

ORDE do 19 de novembro de 2020 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, de dez postos de traballo vacantes nesta consellería.

De conformidade co establecido no artigo 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e no artigo 16 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, e en uso das atribucións conferidas polo artigo 17.2.c) da mesma lei, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Anunciar a convocatoria para cubrir, polo sistema de libre designación, os postos de traballo que se indican no anexo I desta orde.

Segundo. Poderán concorrer a ela as persoas que reúnan as condicións que para os postos de traballo se sinalan no anexo I.

Terceiro. As solicitudes para participar nesta convocatoria presentaranse no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia (Edificio Administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela), nas súas xefaturas territoriais ou nas oficinas previstas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de quince (15) días, contados a partir do seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, segundo o modelo que se inclúe no anexo II.

Cuarto. Os aspirantes deberán unirlle á petición un currículo e xustificar documentalmente os méritos que aleguen.

Quinto. No caso de que resulte seleccionado/a para ocupar algún posto de traballo dos que se anuncian no anexo I desta orde un/unha funcionario/a con destino noutras administracións públicas, tramitarase o seu traslado a esta comunidade autónoma, conforme o artigo 67 do Real decreto 364/1995, do 10 de marzo, e demais disposicións concordantes.

Sexto. A resolución desta convocatoria farase pública no Diario Oficial de Galicia, e poderá declararse deserto o posto de traballo, de considerarse oportuno.

Sétimo. O prazo de toma de posesión será de tres días hábiles se non implica cambio de residencia, de sete (7) días hábiles se comporta cambio de residencia, ou de vinte (20) días hábiles se comporta o reingreso ao servizo activo, conforme o establecido no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, modificado polo Decreto 166/2013, do 14 de novembro.

O prazo de toma de posesión empezará a contarse a partir do día seguinte ao do cesamento, que se deberá producir dentro dos tres (3) días seguintes ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, ou desde a data en que se comunique a resolución do traslado á comunidade autónoma, para o caso de funcionarios/as doutras administracións públicas.

Se a resolución comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión empezará a contarse a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia.

Oitavo. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, perante a conselleira de Política Social, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous (2) meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 19 de novembro de 2020

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social

ANEXO I

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

NIVEL

COMPL. ESPECÍFICO

GR.

CORPO/ESCALA

ADSCR. ADM.P.

FORMACIÓN ESPECÍFICA

CENTRO DESTINO

LOCALIDADE

OBSERVACIÓNS

Subdirector/a Xeral de Contratación e Control

PSC020000415770001

30

21.452,20

A1

XERAL

A11

640

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

Subdirector/a Xeral de Recursos Económicos

PSC050000115770001

30

21.452,20

A1

XERAL

A11

640

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Santiago de Compostela

Subdirector/a Xeral de Recursos Residenciais e Atención Diúrna

PSC050000315770001

30

22.373,40

A1

XERAL/ESPECIAL

A11

640

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Santiago de Compostela

Director/a CEGADI

PSC050000515770002

28

16.303,14

A1-A2

FUNCIONARIO/ LABORAL

AXG

Centro Galego de Desenvolvemento Integral (CEGADI

Santiago de Compostela

SE É PERSOAL LABORAL GRUPOS: I, II // COMPLEMENTO SINGULARIDADE ATA IMPORTE DO SUBGRUPO A1-A2, NIVEL 28A, CO LÍMITE ESTABLECIDO NO CONVENIO COLECTIVO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA

Director/a Residencia de Maiores

PSC994080115770001

25

12.012,56

A1-A2-C1

FUNC./ESTAT./

LABORAL

A15

640

Residencia de Maiores (Santiago de Compostela)

Santiago de Compostela

B18//SE É PERSOAL LABORAL GRUPOS: I, II// COMPLEMENTO SINGULARIDADE ATA IMPORTE DO SUBGRUPO A1-A2, NIVEL 25, CO LÍMITE ESTABLECIDO NO CONVENIO COLECTIVO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA

Director/a Administrador/a

PSC994080115190001

22

8.865,64

A1-A2-C1

FUNC./ESTAT./

LABORAL

A15

640

Residencia de Maiores (Carballo)

Carballo

B18//SE É PERSOAL LABORAL GRUPOS: I, II// COMPLEMENTO SINGULARIDADE ATA IMPORTE DO SUBGRUPO A1-A2, NIVEL 22, CO LÍMITE ESTABLECIDO NO CONVENIO COLECTIVO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA

Director/a Residencia

PSC994021027001001

25

12.012,56

A1-A2-C1

XERAL/DOCENTE

A17

640

Complexo Residencial Xuvenil LUG

Lugo

Director/a Residencia

PSC994021036560001

24

10.868,06

A1-A2-C1

XERAL

A11

640

Residencia Xuvenil Altamar

Vigo

Director/a Administrador/a

PSC994080127085001

25

12.012,56

A1-A2-C1

FUNC./ESTAT./

LABORAL

A15

640

Residencia de Maiores (Burela)

Burela

B18//SE É PERSOAL LABORAL GRUPOS: I, II// COMPLEMENTO SINGULARIDADE ATA IMPORTE DO SUBGRUPO A1-A2, NIVEL 25, CO LÍMITE

ESTABLECIDO NO

CONVENIO COLECTIVO DO

PERSOAL LABORAL DA

XUNTA DE GALICIA

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

GRUPO

CATEGORÍA

FORMACIÓN ESPECÍFICA

COMPL. SINGULARIDADE

CENTRO DESTINO

LOCALIDADE

OBSERVACIÓNS

Director/a Centro Educativo

PSC994030115001001

I/II

1,6,11/1,6,17

5.891,40

Centro de Menores San José de Calasanz

A Coruña

B10 // B18

ADSCRICIÓN A ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS:

A11: ADSCRICIÓN INDISTINTA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA, ESTADO E CC.AA.

A15: ADSCRICIÓN INDISTINTA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA, ESTADO E CC.AA. E PERSOAL ESTATUTARIO DO SERGAS E PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.

AXG: ADSCRICIÓN EXCLUSIVA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA.

FORMACIÓN ESPECÍFICA:

640: PARA PERSOAL DOUTRA ADMINISTRACIÓN, CURSO DE PERFECCIONAMENTO DE GALEGO (REQUISITO INDISPENSABLE).

COMPLEMENTOS SALARIAIS:

B10: COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDADE POR PERIGOSIDADE.

B18: COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDADE POR PENOSIDADE.

missing image file