Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 249 Venres, 11 de decembro de 2020 Páx. 48599

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ORDE do 23 de novembro de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro (Cprex) Semente Compostela, de Santiago de Compostela.

A representación da titularidade do centro privado estranxeiro (Cprex) Semente Compostela, de Santiago de Compostela, solicita o cambio de titularidade a favor da Associaçom Semente Compostela.

Mediante escritura pública notarial do 27 de xullo de 2020, Semente Escola de Ensino Galego, S.L., titular do mencionado centro docente, cede súa titularidade á Associaçom Semente Compostela.

De conformidade coa solicitude de cambio de titularidade formulada e logo da tramitación do expediente de acordo co establecido no Decreto 133/1995, do 10 de maio, de autorización de centros docentes privados para impartir ensinanzas de réxime xeral non universitarias, e coa Orde do 20 de setembro de 1995 que o desenvolve, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Cambio de titularidade

Autorizar o cambio de titularidade do Cprex Semente Compostela, código 15033150, a favor da Associaçom Semente Compostela.

O cambio de titularidade non afectará o réxime de funcionamento do centro.

Artigo 2. Inscrición no rexistro

Esta orde dará lugar á correspondente inscrición no Rexistro de Centros da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 3. Modificación da autorización

O centro queda obrigado ao cumprimento da normativa vixente e a solicitar a oportuna revisión cando teña que modificarse calquera dos datos que se sinalan nesta orde.

Disposición derradeira primeira. Recursos

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2020

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade