Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 255 Luns, 21 de decembro de 2020 Páx. 49977

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2020 pola que se publica a oferta de emprego público (OEP) do persoal de administración e servizos para o ano 2020.

O artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público (EBEP), e o artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia (LEPG), establecen a oferta anual de emprego público como mecanismo de planificación das necesidades de selección de persoal nas administracións públicas.

Este mesmo é o instrumento previsto para tal efecto no artigo 92 dos estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro (DOG do 22 de febreiro), da Xunta de Galicia.

A oferta anual de emprego público constitúese así, na Universidade de Vigo, como un instrumento de planificación e publicidade das necesidades en materia de recursos humanos no ámbito da administración e os servizos que, non podendo satisfacerse mediante procedementos de provisión de postos, han de cubrirse a través de sistemas de selección de persoal de novo ingreso.

Na confección da oferta de emprego téñense en conta as previsións do artigo 19 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, e dos artigos 12 e 36 da Lei 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020 (DOG núm. 246, do 27 de decembro), polo que se inclúen na oferta xeral tres (3) prazas que non superan a taxa de reposición de efectivos do cento por cento prevista nesas leis.

Así mesmo, inclúese unha (1) praza correspondente a persoal laboral declarado indefinido non fixo mediante sentenza xudicial, que non computa na taxa de reposición.

Dado o número total de prazas ofertadas, aplicando as condicións e os termos previstos no artigo 48.2 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, non procede a reserva de vacantes para persoas con discapacidade.

De acordo con todo o exposto e logo de negociación cos órganos de representación do persoal de administración e servizos, emitida o 18 de novembro de 2020, a preceptiva autorización por parte da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda e Administración Pública, e conforme o Acordo do Consello de Goberno do 20 de novembro de 2020 polo que se aproba a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos para o ano 2020, a Reitoría da Universidade de Vigo, en uso das atribucións conferidas no artigo 29 dos estatutos desta universidade,

RESOLVE:

Primeiro. Publicar a oferta de emprego público das prazas de persoal de administración e servizos da Universidade de Vigo para o ano 2020, nos termos detallados no anexo.

Segundo. Esta oferta de emprego público inclúe as necesidades de recursos humanos de carácter permanente no ámbito de administración e servizos con asignación orzamentaria, que non poden ser cubertas con efectivos de persoal existentes.

Terceiro. As convocatorias dos procesos selectivos de acceso libre derivadas desta oferta publicaranse no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, para garantir a publicidade exixida no artigo 75.2 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades.

Cuarto. Esta oferta executarase dentro do prazo máximo previsto nos artigos 70 do EBEP e 48 da LEPG, tendo en conta ademais as previsións establecidas no vixente Convenio colectivo para o persoal laboral de administración e servizos da Universidade de Vigo.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Non obstante, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante o órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpor o recurso contencioso-administrativo antedito mentres non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 123 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Vigo, 14 de decembro de 2020

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Oferta de emprego público do persoal de administración e servizos
da Universidade de Vigo para o ano 2020

Subgrupo/grupo

Escala/categoría

Promoción interna

Acceso libre

Oferta xeral taxa de reposición

Persoal laboral

III

Técnico especialista de biblioteca

2

1

Persoal laboral declarado indefinido non fixo por sentenza xudicial

III

Técnico especialista de bioloxía

1

Total prazas convocadas

2

2