Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 257 Mércores, 23 de decembro de 2020 Páx. 50467

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello da Coruña

ANUNCIO de notificación de execución subsidiaria da limpeza de parcelas incluídas na campaña de prevención de incendios 2020.

En cumprimento do disposto na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, os titulares dos terreos que se relacionan na táboa seguinte teñen o deber de xestionar a biomasa e/ou cortar as especies arbóreas prohibidas na disposición adicional terceira (entre as cales se encontran eucaliptos, piñeiros e acacias).

No intento de notificar a orde de execución subsidiaria para limpar as parcelas que se relacionan a continuación, por infracción da normativa sinalada anteriormente, e segundo dispón o artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, procédese á súa práctica mediante anuncio no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, o que se fai público para coñecemento dos interesados aos cales debe servir de notificación, informándoos de:

1. Proceder en execución subsidiaria ao incumprimento da orde de execución, emitida pola concelleira delegada de Medio Ambiente, consistente na realización dos traballos de xestión da biomasa para a prevención e defensa contra os incendios forestais das parcelas que se relacionan a continuación, á vista do informe emitido polos servizos municipais unha vez transcorrido o prazo de cumprimento voluntario por parte da/s persoa/s responsable/s:

Ref. catastral

Localización

Hectáreas afectadas

Liquidación provisional

Informe inspección

DNI responsable

000701200NH49F

R/ Obradoiro, 44

0,04171

164,89 €

9.11.2020

Investigación

15900A00600634

Polígono 6, parcela 634. Pouporón

0,07498

126,63 €

6.11.2020

Investigación

15900A00800125

Polígono 8, parcela 125. Zapateiro

0,1977

781,54 €

4.11.2020

Investigación

15900A00800138

Cr. Club de Golf, 56, polígono 8, parcela 138. Loureiro

0,1107

437,61 €

4.11.2020

Investigación

15900A00800218

Polígono 8, parcela 218 M. Grande

0,365

1.442,90 €

4.11.2020

Investigación

15900A00900222

R/ Bidueiro 12, polígono 9, parcela 222. Castiñeiro

0,2041

806,84 €

30.10.2020

Investigación

15900A01000055

Polígono 10, parcela 55. Caveiro

0,08391

331,71 €

2.11.2020

Investigación

15900A01000196

Polígono 10, parcela 196. Correlos

0,0058

9,80 €

11.11.2020

Investigación

15900A01000199

Polígono 10, parcela 199. Correlos

0,0912

154,03 €

11.11.2020

Investigación

15900A01000387

Polígono 10, parcela 387. Convento

0,0909

359,34 €

10.11.2020

Investigación

15900A01000670

Polígono 10, parcela 670. Abelendo

1,9

7.510,99 €

10.11.2020

Investigación

5509447NJ4051S

Cr. de Visma a Mazaido, 99, solo

0,2

790,63 €

2.11.2020

Investigación

6168725NH4966N

R/ Outeiro de Feáns, 16, solo polígono 7

0,59894

2.367,70 €

30.10.2020

Investigación

6468911NH4966N

R/ Obradoiro, 15, solo

0,1921

759,40 €

10.11.2020

Investigación

7778648NH4977N

Cm. das Penas da Agrela, 32, solo, polígono 6

0,06435

254,39 €

2.11.2020

Investigación

8380601NH4988S

R/ da Felga 1 solo

0,1404

237,12 €

4.11.2020

Investigación

15900A00500186

Polígono 5, parcela 186. Pedro Mouro

0,122

481,10 €

2.11.2020

B70118302

15900A00500202

Polígono 5, parcela 202. Fontaíña

0,208

820,28 €

3.11.2020

B15338577

15900A00700160

Polígono 7, parcela 160. Regos

0,094

371,26 €

27.10.2020

***5717**

15900A00700461

R/ Agueira 18, polígono 7, parcela 461. Muíños

0,227

896,63 €

9.11.2020

B70501606

15900A00700711

Cr. Mesoiro solo polígono 7, parcela 711. Piñedo

0,040

67,56 €

27.10.2020

B15646185

15900A00800092

Polígono 8, parcela 92, Castiñeiro

0,046

181,40 €

4.11.2020

***3434**

15900A00900089

R/ Bidueiro 14, polígono 9, parcela 89. Fontán

0,514

2.031,52 €

10.11.2020

***5813**

15900A01000030

R/ Illas Sisargas, solo polígono 10, parcela 30. Piñedo

0,026

103,69 €

9.11.2020

***5074**

15900A01000044

R/ Illas Sisargas, polígono 10, parcela 44. Piñedo

0,168

664,76 €

6.11.2020

***5074**

15900A01000054

Polígono 10, parcela 54. Caveiro

0,093

156,77 €

2.11.2020

***6099**

15900A01000277

Polígono 10, parcela 277. Convento

0,514

2.030,45 €

5.11.2020

***1786**

15900A01000411

Polígono 10, parcela 411. Uceira

0,090

354,60 €

6.11.2020

***4611**

15900A01000450

Polígono 10, parcela 450. Remuíño

1,080

4.270,19 €

6.11.2020

***6099**

15900A01000454

Polígono 10, parcela 454. Cerca

0,813

3.215,42 €

6.11.2020

***0657**

15900A01000510

Polígono 10, parcela 510. Lagares do Medio

0,449

1.775,66 €

5.11.2020

***2636**

15900A01000510

Polígono 10, parcela 510. Lagares do Medio

0,449

1.775,66 €

5.11.2020

***9807**

15900A01000621

Polígono 10, parcela 621. Lagares

0,172

680,26 €

5.11.2020

***1372**

6168714NH4966N

R/ Rufana, 5, solo, polígono 7

0,038

148,35 €

30.10.2020

***4611**

7588808NH4978N

Monte Martelo

0,217

857,41 €

6.11.2020

***6888**

8377910NH4987N

Avda. Nova York 9003 solo

0,215

848,74 €

4.11.2020

***0154**

8380610NH4988S

CU Campus Universitario solo

0,193

760,98 €

4.11.2020

***0154**

15900A00700719

Solo polígono 7, parcela 719. Xunqueira

0,004

16,69 €

10.11.2020

B15599491

15900A00700720

Solo, polígono 7, parcela 720. Xunqueira

0,004

16,33 €

10.11.2020

***1826**

8583811NH4988S

R/ Igrexa de Elviña 22 8583804-NH4988

0,039

65,53 €

4.11.2020

A80298839

15900A00700882

R/ Agueira 14, polígono 7, parcela 882. Muíños

0,356

1.405,34 €

9.11.2020

***2687**

9692225NJ4999S

Cm. Capela 20 (D) solo

0,440

1.739,39 €

12.11.2020

***2721**

9692225NJ4999S

Cm. Capela 20 (D) solo

0,440

1.739,39 €

12.11.2020

***3818**

9692225NJ4999S

Cm. Capela 20 (D) solo

0,440

1.739,39 €

12.11.2020

***5751**

9692225NJ4999S

Cm. Capela 20 (D) solo

0,440

1.739,39 €

12.11.2020

***0161**

9790141NH4998N

Avda. da Pasaxe, 18

 

 

4.11.2020

Q151902H

Así mesmo, proceder ao comiso da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban se retiradas, segundo os criterios establecidos na disposición adicional terceira da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

2. Aprobar a liquidación provisional dos gastos derivados da execución subsidiaria, polo importe que se recolle na táboa para cada unha das parcelas, á espera da súa liquidación definitiva unha vez realizadas as actuacións. O dito importe deberá ser pagado polo interesado, ao cal se lle advertirá que, en caso de incumprimento do pagamento, se procederá ao seu cobramento pola vía executiva.

3. Dar traslado ao órgano competente para incoar o procedemento sancionador, consonte o establecido no artigo 54 da Lei 3/2007 citada, para que se incoe o dito procedemento e se adopte a medida cautelar de comiso das especies arbóreas prohibidas, se for o caso.

O que lle notifico para o seu debido coñecemento e para os efectos oportunos, xunto co informe proposta que serve de motivación á resolución que lle traslado. Así mesmo, infórmoo de que a dita resolución finaliza a vía administrativa e contra ela cabe interpoñer os seguintes recursos:

– Con carácter potestativo, recurso de reposición, ante o órgano que ditou este acto, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte a aquel en que teña lugar a notificación (artigo 123 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas).

– Recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da notificación deste acto (artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa). No caso de que interpuxese previamente recurso potestativo de reposición, non poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata que aquel se resolva expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio administrativo.

O anterior sen prexuízo da posibilidade de interpoñer calquera outro recurso que se considere pertinente.

A Coruña, 18 de novembro de 2020

A alcaldesa
P.D. (Delegación do 26.6.2019, publicada no BOP do 3 de xullo)
Esther Fontán Prado
Concelleira delegada de Medio Ambiente