Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 258 Xoves, 24 de decembro de 2020 Páx. 50492

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 26 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I microempresas, de mantemento do emprego e da actividade económica das microempresas de Galicia máis afectadas pola COVID-19 (TR400B), e do Programa II hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR400C), e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.

No Diario Oficial de Galicia do 27 de novembro publicouse a Orde do 26 de novembro de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I microempresas, de mantemento do emprego e da actividade económica das microempresas de Galicia máis afectadas pola COVID-19 (TR400B), e do Programa II hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR400C), e se procede á súa convocatoria para 2020.

No artigo 6 da referida Orde do 26 de novembro de 2020, de conformidade co preceptuado no artigo 30 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, establécese a posibilidade de ampliar a contía máxima dos créditos dispoñibles. O incremento do crédito está condicionado á declaración de dispoñibilidade como consecuencia dunha xeración, ampliación ou incorporación de crédito, da existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo.

Esta ampliación vai destinada a incrementar a dotación orzamentaria da axuda de 4.000 €, no programa TR400B, que ten por obxecto apoiar o mantemento do emprego e da actividade económica das persoas traballadoras autónomas con persoal contratado por conta allea ao seu cargo, microempresas e, excepcionalmente, as pemes que desenvolven a súa actividade económica nos sectores especialmente paralizados pola COVID-19. En consecuencia, como existen outras dotacións que poden ser empregadas para estes propósitos, é conveniente ampliar os créditos consignados no artigo 6.1 e no artigo 20 da referida Orde do 26 de novembro de 2020.

Por todo o exposto, logo da autorización do Consello da Xunta de Galicia e no uso das facultades conferidas polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Ampliación do crédito orzamentario

Amplíase o crédito consignado no artigo 6.1 e no artigo 20 da Orde do 26 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I microempresas, de mantemento do emprego e da actividade económica das microempresas de Galicia máis afectadas pola COVID-19 (TR400B), e do Programa II hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR400C), e se procede á súa convocatoria para 2020, no que se refire procedemento TR400B, que ten por obxecto apoiar o mantemento do emprego e da actividade económica das persoas traballadoras autónomas con persoal contratado por conta allea ao seu cargo, microempresas e, excepcionalmente, as pemes que desenvolven a súa actividade económica nos sectores especialmente paralizados pola COVID-19, no programa de gasto da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social 322C, código de proxecto 2020 00110:

Axuda

Aplicación

Importe ampliación

Total ampliación

2020

2021

Axuda 4.000 €

09.40.322C 470.8

1.100.000 €

1100.000 €

2.200.000 €

Artigo 2. Prazo de solicitudes

Esta modificación non afecta o prazo establecido na referida orde para a presentación de solicitudes.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de decembro de 2020

María Jesús Lorenzana Somoza
Conselleira de Emprego e Igualdade