Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 6 Martes, 12 de xaneiro de 2021 Páx. 1391

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2020, da Xerencia da Área Sanitaria da Coruña e Cee, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión de varios postos de supervisor/a de unidade, convocados pola Resolución do 4 de novembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 225, do 26 de novembro).

Convocado procedemento de provisión de varios postos de supervisor/a de unidade da Área Sanitaria da Coruña e Cee pola Resolución do 4 de novembro de 2019 (DOG núm. 225, do 26 de novembro), esta xerencia, de conformidade co establecido no Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG núm. 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, e na Orde do 24 de maio de 2006 (DOG núm. 106, do 5 de xuño) pola que se establecen as bases do procedemento para a provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, e en uso das competencias atribuídas pola Orde do 22 de abril de 2020 (DOG núm. 82, do 29 de abril de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde e na Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, modificada pola Orde do 25 de maio de 2020 (DOG núm. 103, do 29 de maio),

ACORDA:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión de varios postos de supervisor/a de unidade da Área Sanitaria da Coruña e Cee, convocados pola Resolución do 4 de novembro de 2019 (DOG núm. 225, do 26 de novembro).

Segundo. Nomear, para os postos indicados, as persoas relacionadas no anexo desta resolución.

Terceiro. Os/as aspirantes nomeados/as deberán cesar na praza que desempeñen dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en que se publique a presente resolución no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. A toma de posesión do posto de traballo adxudicado deberá efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes ao do cesamento. Para estes efectos, entenderase por praza desempeñada a efectivamente ocupada, con independencia de que sexa en condición de destino definitivo, adscrición ou destino provisional ou comisión de servizos.

Se así o permiten as necesidades do servizo, e por petición motivada do/da interesado/a, os prazos a que se refiren os parágrafos anteriores poderán ser prorrogados polo órgano convocante.

O prazo de toma de posesión e a súa prórroga terán a consideración de servizo activo, percibíndose os correspondentes haberes de conformidade co que estableza a orde sobre confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica.

Entenderase que solicita a excedencia voluntaria por interese particular, e será declarado nesa situación polo órgano competente, quen no se incorpore ao posto adxudicado no prazo establecido.

Quinto. Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso de alzada, perante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, nos termos establecidos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A Coruña, 23 de decembro de 2020

Luis Verde Remeseiro
Xerente da Área Sanitaria da Coruña e Cee

ANEXO

Denominación do posto: supervisor de unidade de Medicina Interna.

Centro: Hospital Abente e Lago.

Nome e apelidos: Esteban Álvarez Gil.

DNI (*): ***9328**

Denominación do posto: supervisora de unidade de Reanimación-Hospitalización Cirúrxica.

Centro: Hospital Abente e Lago.

Nome e apelidos: Davina Esmorís Vettor.

DNI (*): ***0723**

Denominación do posto: supervisora de unidade de Urxencias, Radioloxía e Laboratorio.

Centro: Hospital Público de Cee.

Nome e apelidos: Ana María Rodríguez Aneiros.

DNI (*): ***7983**

Denominación do posto: supervisora de unidade de Admisión de Urxencias.

Centro: Hospital Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: Amparo Lage Pardo.

DNI (*): ***9823**

Denominación do posto: supervisora de unidade de Uroloxía.

Centro: Hospital Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: María Socorro Méndez López.

DNI (*): ***4399**

Denominación do posto: supervisora de unidade de Quirófano.

Centro: Hospital Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: Lidia Monroy Pérez.

DNI (*): ***4389**

Denominación do posto: supervisora de unidade de Hemodiálise.

Centro: Hospital Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: María Teresa Pérez López.

DNI (*): ***4946**

Denominación do posto: supervisora de unidade de Oncoloxía.

Centro: Hospital Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: Mónica Aurora Pérez Taboada.

DNI (*): ***3117**

Denominación do posto: supervisora de unidade de Endoscopias Dixestivas.

Centro: Hospital Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: María Teresa Rodríguez Sánchez.

DNI (*): ***2949**

(*) Ocúltase parcialmente o número do documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal.