Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 7 Mércores, 13 de xaneiro de 2021 Páx. 1684

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 2 da Coruña

EDICTO (DSP 942/2019).

Eu, Eva Ortiz Suárez, letrada en substitución da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 2 da Coruña, fago saber que no procedemento de despido/cesamentos en xeral 942/2019 deste xulgado do social, seguidos contra a empresa Mug Dolce Café, S.L., sobre despedimento, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se adxunta:

«A Coruña, 16 de setembro de 2020

Lara Munín Sánchez, xuíza substituta do Xulgado do Social número 2 da Coruña, tras ver os presentes autos sobre despedimento, por instancia de María Soraya Costa García, que comparece representada polo letrado Sr. Nogueira Esmorís, contra a empresa Mug Dolce Café, S.L., que non comparece, ditou a seguinte sentenza:

Resolución:

Que estimando a demanda interposta por María Soraya Costa García contra a empresa Mug Dolce Café, S.L., declárase improcedente o despedimento do que foi obxecto o 7.10.2018, condenando á empresa Mug Dolce Café, S.L., a que, no prazo de cinco días contados desde a notificación desta resolución, opte entre readmitir á parte demandante no seu posto de traballo ou a indemnizarlle coa cantidade –s.e. ou o.– de mil oitocentos cincuenta e oito euros e oitenta céntimos (1.858,80 €) e con aboamento, só no caso de que se opte pola readmisión, dos salarios de tramitación deixados de percibir desde a data do despedimento ata a notificación da presente resolución, en contía de trinta e sete euros e cincuenta e cinco céntimos (37,55 €) diarios.

A antedita opción deberá efectuarse no prazo dos cinco días seguintes á notificación da presente resolución mediante escrito ou comparecencia ante este xulgado. Transcorrido devandito termo, sen que o empresario manifestase a súa opción, entenderase que procede a readmisión.

Notifíquese esta resolución ás partes facéndolles saber que a mesma non é firme, e fronte a ela cabe formular recurso de suplicación ante o Tribunal Superior de Xustiza que deberá ser anunciado por comparecencia, ou mediante escrito presentado na oficina xudicial dentro dos cinco días seguintes á notificación desta sentenza, ou por simple manifestación no momento en que se lle efectue a notificación.

Advírtase, igualmente, ao recorrente que non fose traballador ou beneficiario do réxime público de Seguridade Social, ou habente causa seu, ou non teña recoñecido o beneficio de xustiza gratuíta, que deberá depositar a cantidade de 300 euros na conta aberta no Banco Santander a nome desta oficina xudicial.

En todo caso, o recorrente deberá designar letrado ou graduado social para a tramitación do recurso, ao momento de anuncialo.

Así, por esta sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo».

E para que sirva de notificación en legal forma a Mug Dolce Café, S.L., en ignorado paradoiro, expido o presente edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírtese á destinataria que as seguintes comunicacións faranse fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 7 de decembro de 2020

A letrada da Administración de xustiza