Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 10 Luns, 18 de xaneiro de 2021 Páx. 2594

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se publican as subvencións concedidas nas distintas convocatorias publicadas en virtude da Orde do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia número 24, do 2 de febreiro de 2018).

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, DOG núm. 121, do 25 de xuño, dispón no seu artigo 15.1, relativo á publicidade das subvencións concedidas, que os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, do programa e do crédito orzamentario a que se imputen, do beneficiario, da contía concedida e da finalidade ou finalidades da subvención.

Mediante a Orde do 31 de decembro de 2017, DOG núm. 24, do 2 de febreiro de 2018, establecéronse as bases reguladoras do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e procedeuse á primeira convocatoria.

Posteriormente, coa publicación da Orde do 26 de xuño de 2018, DOG núm. 127, do 4 de xullo, procedeuse á segunda convocatoria das subvencións do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

Finalmente, coa publicación da Orde do 7 de decembro de 2018, DOG núm. 246, do 27 de decembro, procedeuse á terceira convocatoria das subvencións do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

A antedita Orde do 31 de decembro de 2017 ten por obxecto fixar as bases reguladoras do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas e proceder á súa primeira convocatoria (procedemento TR310A).

A finalidade deste programa de incentivos é mellorar a cualificación profesional das persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos da economía galega, contribuíndo a mellorar a competitividade das empresas que operan nestes sectores identificados como estratéxicos.

Poden ser entidades beneficiarias das axudas reguladas na devandita orde as empresas privadas con centro de traballo en Galicia, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, agás as persoas traballadoras por conta propia, sempre que cumpran as condicións e os requisitos establecidos nesta orde.

Tamén poderán ser entidades beneficiarias as agrupacións de empresas, que deberán estar constituídas, como mínimo, por dúas empresas non vinculadas entre si con necesidades formativas similares, de tal xeito que así se poida alcanzar o número mínimo de alumnado participante que se establece nestas bases. O tamaño máximo da agrupación será de seis empresas.

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece no seu artigo 5.2 que a concesión de axudas e subvencións se axustará aos principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, aos cales se axusta esta disposición.

O financiamento das axudas previstas nas diferentes convocatorias efectuouse con cargo á aplicación orzamentaria 09.41.323B.471.0, co código de proxecto 2016 00329.

O crédito, desagregado por convocatoria e anualidade, recóllese na seguinte táboa:

Convocatoria

Aplicación

Proxecto

Anualidade

2018 (€)

Anualidade

2019 (€)

Importe total

Primeira

09.41.323B.471.0

2016 00329

2.000.000,00 €

1.051.020,82 €

3.051.020,82 €

Segunda

09.41.323B.471.0

2016 00329

1.500.000,00 €

750.000,00 €

2.250.000,00 €

Terceira

09.41.323B.471.0

2016 00329

1.500.000,00 €

1.500.000,00 €

Importe total

3.500.000,00 €

3.301.020,82 €

6.801.020,82 €

A relación de subvencións concedidas e entidades beneficiarias, ordenadas por convocatoria e código de expediente, publícase como anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2020

Zeltia Lado Lago
Directora xeral de Formación e Colocación

ANEXO

Primeira convocatoria.

Expediente

Entidade

CIF

Aplicación

orzamentaria

Importe concedido

TR310A-2018/000001-0

Bahia Software, S.L.U

B15682594

09.41.323B.471.0

23.080,00 €

TR310A-2018/000002-0

Menaga, S.L.

B27749530

09.41.323B.471.0

31.183,00 €

TR310A-2018/000003-0

Inserpyme Global, S.A.

A27742931

09.41.323B.471.0

51.300,00 €

TR310A-2018/000004-0

Hijos de J. Barreras, S.A.

A36600971

09.41.323B.471.0

131.522,00 €

TR310A-2018/000006-0

Montajes Cancelas, S.L.

B36618437

09.41.323B.471.0

32.490,00 €

TR310A-2018/000007-0

Aislamientos Térmicos de Galicia, S.A.

A36650828

09.41.323B.471.0

23.749,00 €

TR310A-2018/000008-0

Televes, S.A.

A15010176

09.41.323B.471.0

8.506,00 €

TR310A-2018/000009-0

Agrupación Temporal de Empresas sen Personalidade Xurídica [CFIC000851]

CFIC000851

09.41.323B.471.0

103.360,00 €

TR310A-2018/000010-0

Intaf Promecan, S.L.

B70434881

09.41.323B.471.0

4.000,00 €

TR310A-2018/000011-0

Neodyn, S.L.

B15925159

09.41.323B.471.0

8.800,00 €

TR310A-2018/000012-0

Maderas Goiriz, S.L.

B27102888

09.41.323B.471.0

65.700,00 €

TR310A-2018/000013-0

Electrorayma, S.L.

B15255557

09.41.323B.471.0

59.400,00 €

TR310A-2018/000014-0

Egalsa

A15333958

09.41.323B.471.0

9.600,00 €

TR310A-2018/000015-0

Egalsa

A15333958

09.41.323B.471.0

16.800,00 €

TR310A-2018/000016-0

Industrial de Acabados, S.A.

A33606534

09.41.323B.471.0

28.800,00 €

TR310A-2018/000017-0

Industrial de Acabados, S.A.

A33606534

09.41.323B.471.0

28.800,00 €

TR310A-2018/000018-0

Ledisson A-IT, S.L.

B27798008

09.41.323B.471.0

56.000,00 €

TR310A-2018/000020-0

Galventus Servicios Eólicos, S.L.

B36584829

09.41.323B.471.0

25.680,00 €

TR310A-2018/000021-0

Desarrollo Técnicas Industriales de

Galicia, S.A.

A15148653

09.41.323B.471.0

74.000,00 €

TR310A-2018/000022-0

Arcade Consultores, S.L.

B15476047

09.41.323B.471.0

10.918,38 €

TR310A-2018/000023-0

Inforhouse, S.L.

B36112803

09.41.323B.471.0

11.338,98 €

TR310A-2018/000024-0

Gabadi, S.L.

B15225055

09.41.323B.471.0

176.860,00 €

TR310A-2018/000025-0

Acebron Calderería, S.L.U.

B70147269

09.41.323B.471.0

24.750,00 €

TR310A-2018/000026-0

Montajes Esmega, S.L.

B36557593

09.41.323B.471.0

12.900,00 €

TR310A-2018/000027-0

Pipeworks, S.L.

B36497246

09.41.323B.471.0

149.500,00 €

TR310A-2018/000028-0

Neuwalme, S.L.U.

B36624088

09.41.323B.471.0

44.460,00 €

TR310A-2018/000029-0

Tesol, S.L.A.

B36637817

09.41.323B.471.0

12.475,00 €

TR310A-2018/000030-0

Chorro Naval, S.L.

B36655934

09.41.323B.471.0

12.065,00 €

TR310A-2018/000031-0

Citic Hic Gandara Censa, S.A.U.

A36380715

09.41.323B.471.0

179.952,32 €

TR310A-2018/000033-0

Europrecis Galicia, S.L.

B36870855

09.41.323B.471.0

139.405,00 €

TR310A-2018/000034-0

Exlabesa Extrusión Padrón

B70056957

09.41.323B.471.0

47.659,80 €

TR310A-2018/000035-0

Exlabesa Building Systems

A15313752

09.41.323B.471.0

47.659,00 €

TR310A-2018/000037-0

Agrupación Temporal de Empresas sen Personalidade Xurídica [CFIC000876]

CFIC000876

09.41.323B.471.0

20.000,00 €

TR310A-2018/000038-0

Proyectos de Ingeniería Beiramar, S.A.

A36834695

09.41.323B.471.0

7.022,00 €

TR310A-2018/000039-0

Marine Integrated Solutions, S.L.

B27819143

09.41.323B.471.0

18.772,00 €

TR310A-2018/000040-0

Ebanistería Allariz, S.L.

B32339509

09.41.323B.471.0

46.110,00 €

TR310A-2018/000041-0

Emenasa Industria y Automatismo, S.A.

A27826700

09.41.323B.471.0

120.111,00 €

TR310A-2018/000042-0

Esypro Manutención, S.L.U.

B36218808

09.41.323B.471.0

74.955,00 €

TR310A-2018/000043-0

Ledisson A-IT, S.L.

B27798008

09.41.323B.471.0

36.000,00 €

TR310A-2018/000044-0

Peugeot Citroen Automóviles España, S.A.

A36602837

09.41.323B.471.0

129.029,00 €

TR310A-2018/000045-0

Calderería Industrial Naval, S.L.

B36756260

09.41.323B.471.0

47.120,00 €

TR310A-2018/000046-0

Agrupación Temporal de Empresas sen Personalidade Xurídica [CFIC000875]

CFIC000875

09.41.323B.471.0

15.390,00 €

TR310A-2018/000047-0

Ingeniería Insitu

B27715309

09.41.323B.471.0

196.800,00 €

TR310A-2018/000049-0

Cloud Factory, S.L.

B27437425

09.41.323B.471.0

144.000,00 €

TR310A-2018/000050-0

Cupire Padesa, S.L.

B32001588

09.41.323B.471.0

18.310,00 €

TR310A-2018/000051-0

Hypnon Programming, S.L.

B27831031

09.41.323B.471.0

27.200,00 €

TR310A-2018/000052-0

Redegal, S.L.

B32318354

09.41.323B.471.0

19.800,00 €

TR310A-2018/000053-0

Carrocerías Hnos. Rega, S.L.

B27163625

09.41.323B.471.0

95.040,00 €

TR310A-2018/000054-0

Viguesa de Granallados, S.L.

B36739886

09.41.323B.471.0

31.336,14 €

TR310A-2018/000055-0

Lacados Digoin, S.L.

B36987238

09.41.323B.471.0

4.290,00 €

TR310A-2018/000056-0

Cupire Padesa, S.L.

B32001588

09.41.323B.471.0

46.042,00 €

TR310A-2018/000057-0

Lacados Galicia, S.L.

B32323826

09.41.323B.471.0

4.290,00 €

TR310A-2018/000058-0

Chogal, S.L.

B36879690

09.41.323B.471.0

4.290,00 €

TR310A-2018/000060-0

Núñez Vigo, S.L.U.

B36732055

09.41.323B.471.0

17.211,00 €

TR310A-2018/000061-0

Sistemas Audiovisuales Itelsis, S.L.

B84751270

09.41.323B.471.0

69.300,00 €

TR310A-2018/000062-0

Ednon, S.L.

B36938009

09.41.323B.471.0

141.397,00 €

TR310A-2018/000063-0

Unimate Robótica, S.L.

B27794718

09.41.323B.471.0

60.350,00 €

Segunda convocatoria.

Expediente

Entidade

CIF

Aplicación

orzamentaria

Importe

concedido

TR310A-2018/000068-0

Eiga, S.L.

B36610327

09.41.323B.4710

34.000,00 €

TR310A-2018/000069-0

Eiga, S.L.

B36610327

09.41.323B.4710

14.400,00 €

TR310A-2018/000071-0

Eiga, S.L.

B36610327

09.41.323B.4710

10.800,00 €

TR310A-2018/000073-0

Eiga, S.L.

B36610327

09.41.323B.4710

21.600,00 €

TR310A-2018/000075-0

Ednon, S.L.

B36938009

09.41.323B.4710

11.242,00 €

TR310A-2018/000077-0

Unimate Robótica, S.L.

B27794718

09.41.323B.4710

1.350,00 €

TR310A-2018/000082-0

Peugeot Citroen Automóviles España, S.A.

A36602837

09.41.323B.4710

66.255,00 €

TR310A-2018/000086-0

Sistemas Instalaciones y Servicios de Galicia, S.L.

B94038742

09.41.323B.4710

19.600,00 €

TR310A-2018/000088-0

Tym Ganain, S.L.

B36840684

09.41.323B.4710

1.650,00 €

TR310A-2018/000091-0

Ingeniería y Montajes Rías Bajas S.A.

A36044642

09.41.323B.4710

20.900,00 €

TR310A-2018/000097-0

Galventus Servicios Eólicos, S.L.

B36584829

09.41.323B.4710

79.575,55 €

TR310A-2018/000099-0

Mecanizados Acebron, S.L.

B15746191

09.41.323B.4710

29.700,00 €

TR310A-2018/000100-0

AC Systems Atlantic, S.L.U.

B27724327

09.41.323B.4710

15.900,00 €

TR310A-2018/000103-0

Cupa Ingeniería y Servicios, S.L.

B32230708

09.41.323B.4710

35.974,00 €

TR310A-2018/000108-0

Agrupación Temporal de Empresas sen Personalidade Xurídica [CFIC000970]

CFIC000970

09.41.323B.4710

20.000,00 €

TR310A-2018/000110-0

Proyestegal, S.L.

B27159730

09.41.323B.4710

76.000,00 €

TR310A-2018/000112-0

Tableros Hispanos, S.L.U.

B27453398

09.41.323B.4710

27.325,00 €

TR310A-2018/000115-0

Muebles Hermida, S.A

A27015270

09.41.323B.4710

76.000,00 €

TR310A-2018/000117-0

Computer 3, S.L.

B27024298

09.41.323B.4710

48.000,00 €

TR310A-2018/000118-0

Ozona Consulting, S.L.

B15834872

09.41.323B.4710

25.160,82 €

TR310A-2018/000120-0

Talleres Metálicos Acebron, S.L.

B70003629

09.41.323B.4710

13.500,00 €

TR310A-2018/000126-0

Redegal, S.L.

B32318354

09.41.323B.4710

20.400,00 €

TR310A-2018/000130-0

Moonoff, S.L.

B70328307

09.41.323B.4710

76.000,00 €

TR310A-2018/000137-0

Vigo Marine Services, S.L.

B27720242

09.41.323B.4710

10.500,00 €

Terceira convocatoria.

Expediente

Entidade

CIF

Aplicación

orzamentaria

Importe

concedido

TR310A-2018/000138-0

Carpintería Metálica Galanas, S.L.U.

B15328750

09.41.323B.4710

23.940,00 €

TR310A-2018/000139-0

Mecalia, S.L.

B36188449

09.41.323B.4710

11.970,00 €

TR310A-2018/000142-0

Industrial Recense, S.L.

B27102151

09.41.323B.4710

8.550,00 €

TR310A-2018/000143-0

Menaga, S.L.

B27749530

09.41.323B.4710

6.597,00 €

TR310A-2018/000144-0

Ingeniería y Montajes Rías Bajas S.A

A36044642

09.41.323B.4710

16.940,00 €

TR310A-2018/000147-0

Montajes Agorpa, S.L.L.

B36451219

09.41.323B.4710

25.650,00 €

TR310A-2018/000148-0

Goycar Galicia, S.L.

B36787018

09.41.323B.4710

8.550,00 €

TR310A-2018/000149-0

Agrupación Temporal de Empresas sen Personalidade Xurídica [CFIC001004]

CFIC001004

09.41.323B.4710

35.910,00 €

TR310A-2018/000151-0

Julio Xesteira, S.L.

B36186781

09.41.323B.4710

4.487,00 €

TR310A-2018/000152-0

Cogalso Ferrolterra S. Coop. Trabajo Asociado

F15544752

09.41.323B.4710

13.200,00 €

TR310A-2018/000153-0

Aislamientos Térmicos de Galicia, S.A.

A36650828

09.41.323B.4710

8.919,00 €

TR310A-2018/000154-0

Calderería Naval de Miñor

B36840692

09.41.323B.4710

25.650,00 €

TR310A-2018/000155-0

Thune Eureka, S.A.

A28325264

09.41.323B.4710

18.800,00 €

TR310A-2018/000156-0

Tym Ganain, S.L.

B36840684

09.41.323B.4710

124.562,00 €

TR310A-2018/000158-0

Agrupación Temporal de Empresas sen Personalidade Xurídica [CFIC001016]

CFIC001016

09.41.323B.4710

25.650,00 €

TR310A-2018/000159-0

Agrupación Temporal de Empresas sen Personalidade Xurídica [CFIC001015]

CFIC001015

09.41.323B.4710

18.000,00 €

TR310A-2018/000161-0

Tesol, S.L.A.

B36637817

09.41.323B.4710

3.218,00 €

TR310A-2018/000162-0

Agrupación Temporal de Empresas sen Personalidade Xurídica [CFIC001021]

CFIC001021

09.41.323B.4710

12.000,00 €

TR310A-2018/000163-0

Weldmain, Servicios Calderería, Tubería y Soldadura, S.L.

B27767128

09.41.323B.4710

25.650,00 €

TR310A-2018/000164-0

Montajes Cancelas, S.L.

B36618437

09.41.323B.4710

31.808,00 €

TR310A-2018/000165-0

Metalúrgicas Cuevas, S.L.

B36033462

09.41.323B.4710

7.825,00 €

TR310A-2018/000170-0

Agrupación Temporal de Empresas sen Personalidade Xurídica [CFIC001017]

CFIC001017

09.41.323B.4710

8.550,00 €

TR310A-2018/000171-0

Agrupación Temporal de Empresas sen Personalidade Xurídica [CFIC001018]

CFIC001018

09.41.323B.4710

8.550,00 €

TR310A-2018/000172-0

Galopin Playgrunds, S.L.

B15640469

09.41.323B.4710

18.000,00 €

TR310A-2018/000173-0

Gefico Enterprise, S.L.

B15793581

09.41.323B.4710

10.800,00 €

TR310A-2018/000174-0

Agrupación Temporal de Empresas sen Personalidade Xurídica [CFIC001045]

CFIC001045

09.41.323B.4710

8.550,00 €

TR310A-2018/000175-0

Ledisson A-IT, S.L.

B27798008

09.41.323B.4710

36.000,00 €

TR310A-2018/000177-0

Agrupación Temporal de Empresas sen Personalidade Xurídica [CFIC001027]

CFIC001027

09.41.323B.4710

8.550,00 €

TR310A-2018/000178-0

Cooperativas Orensanas, S. Coop.

Ltda.-Coren

F32001976

09.41.323B.4710

20.670,00 €

TR310A-2018/000179-0

Coren Agroindustrial, S.A.

A32242588

09.41.323B.4710

41.340,00 €

TR310A-2018/000180-0

Gallega de Alimentación, S.A.

A32013930

09.41.323B.4710

41.340,00 €

TR310A-2018/000181-0

Industrias Frigoríficas del Louro, S.A.

A36001998

09.41.323B.4710

20.670,00 €

TR310A-2018/000183-0

Tecdisma, S.L.

B36385664

09.41.323B.4710

8.200,00 €

TR310A-2018/000185-0

Xercode Media Software, S.L.

B70220124

09.41.323B.4710

10.000,00 €

TR310A-2018/000186-0

Sicom Creaticlab, S.L.

B27828573

09.41.323B.4710

36.000,00 €

TR310A-2018/000187-0

Sicom Creaticlab, S.L.

B27828573

09.41.323B.4710

8.000,00 €

TR310A-2018/000188-0

Sicom Creaticlab, S.L.

B27828573

09.41.323B.4710

8.000,00 €

TR310A-2018/000189-0

Ingeniería Insitu

B27715309

09.41.323B.4710

20.000,00 €

TR310A-2018/000190-0

Carpintería Metálica Aluman, S.L.

B15042286

09.41.323B.4710

7.967,44 €

TR310A-2018/000192-0

Galmetec, S.L.

B27834530

09.41.323B.4710

8.250,00 €

TR310A-2018/000193-0

Cloud Factory, S.L.

B27437425

09.41.323B.4710

42.400,00 €

TR310A-2018/000195-0

Moonoff, S.L.

B70328307

09.41.323B.4710

8.700,00 €

TR310A-2018/000196-0

Proymaes, S.L.

B94120136

09.41.323B.4710

6.050,00 €

TR310A-2018/000197-0

Dispositivos Gallegos de Precisión, S.L.

B36642890

09.41.323B.4710

88.240,00 €

TR310A-2018/000198-0

Probotec Procesos Industriales, S.L.

B27763234

09.41.323B.4710

29.044,50 €

TR310A-2018/000199-0

Maier Ferroplast Sociedade Cooperativa Galega

F36606598

09.41.323B.4710

12.500,00 €

TR310A-2018/000200-0

Maier Ferroplast Sociedade Cooperativa Galega

F36606598

09.41.323B.4710

12.500,00 €

TR310A-2018/000201-0

Maier Ferroplast Sociedade Cooperativa Galega

F36606598

09.41.323B.4710

12.500,00 €

TR310A-2018/000202-0

Maier Ferroplast Sociedade Cooperativa Galega

F36606598

09.41.323B.4710

12.500,00 €

TR310A-2018/000203-0

Maier Ferroplast Sociedade Cooperativa Galega

F36606598

09.41.323B.4710

12.500,00 €

TR310A-2018/000204-0

Maier Ferroplast Sociedade Cooperativa Galega

F36606598

09.41.323B.4710

12.500,00 €

TR310A-2018/000205-0

Maier Ferroplast Sociedade Cooperativa Galega

F36606598

09.41.323B.4710

12.500,00 €

TR310A-2018/000206-0

Maier Ferroplast Sociedade Cooperativa Galega

F36606598

09.41.323B.4710

12.500,00 €

TR310A-2018/000207-0

Maier Ferroplast Sociedade Cooperativa Galega

F36606598

09.41.323B.4710

12.500,00 €

TR310A-2018/000208-0

Maier Ferroplast Sociedade Cooperativa Galega

F36606598

09.41.323B.4710

12.500,00 €

TR310A-2018/000209-0

Maier Ferroplast Sociedade Cooperativa Galega

F36606598

09.41.323B.4710

12.500,00 €

TR310A-2018/000210-0

Maier Ferroplast Sociedade Cooperativa Galega

F36606598

09.41.323B.4710

12.500,00 €

TR310A-2018/000211-0

Maier Ferroplast Sociedade Cooperativa Galega

F36606598

09.41.323B.4710

12.500,00 €

TR310A-2018/000212-0

Maier Ferroplast Sociedade Cooperativa Galega

F36606598

09.41.323B.4710

12.500,00 €

TR310A-2018/000213-0

Maier Ferroplast Sociedade Cooperativa Galega

F36606598

09.41.323B.4710

12.500,00 €

TR310A-2018/000214-0

Maier Ferroplast Sociedade Cooperativa Galega

F36606598

09.41.323B.4710

12.500,00 €

TR310A-2018/000215-0

Soluciones y Proyectos de Información, S.L.

B15986771

09.41.323B.4710

23.700,00 €

TR310A-2018/000217-0

Unimate Robótica, S.L.

B27794718

09.41.323B.4710

6.420,00 €

TR310A-2018/000218-0

Industrias Ferri, S.A.

A36610129

09.41.323B.4710

16.220,00 €

TR310A-2018/000222-0

Cupa Ingeniería y Servicios, S.L.

B32230708

09.41.323B.4710

14.051,00 €

TR310A-2018/000223-0

Sagres, S.L.

B36028991

09.41.323B.4710

17.298,00 €

TR310A-2018/000229-0

Easyworks Gestión Empresarial Integral de Producto, S.L.U.

B36950871

09.41.323B.4710

37.725,00 €

TR310A-2018/000232-0

Galventus Servicios Eólicos, S.L.

B36584829

09.41.323B.4710

10.080,00 €

TR310A-2018/000233-0

Balidea Consulting and Programming, S.L.

B15850647

09.41.323B.4710

19.797,65 €

TR310A-2018/000237-0

Ednon, S.L.

B36938009

09.41.323B.4710

49.610,00 €

TR310A-2018/000238-0

Mecanizados de Galicia, S.A.

A36660926

09.41.323B.4710

20.460,00 €

TR310A-2018/000240-0

Cinfo Contenidos Informativos Personalizados

B15757941

09.41.323B.4710

4.400,00 €

TR310A-2018/000242-0

Emenasa Industria y Automatismo, S.A.

A27826700

09.41.323B.4710

87.710,00 €

TR310A-2018/000244-0

Borgwarner Emissions Systems Spain, S.L.

B61507133

09.41.323B.4710

28.883,33 €