Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 21 Martes, 2 de febreiro de 2021 Páx. 6728

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

ORDE do 22 de xaneiro de 2021 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de varios postos de traballo vacantes e anunciada pola Orde do 1 de outubro de 2020.

Mediante a Orde do 1 de outubro de 2020, publicada no Diario Oficial de Galicia número 206, do 13 de outubro, convocouse a provisión, polo sistema de libre designación, dos postos de traballo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda que se detallan no anexo desta orde.

De conformidade co establecido no artigo 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e nos artigos 16 e 17 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, e no uso das atribucións conferidas polo artigo 17.2.c) da citada lei, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública efectuada pola Orde do 1 de outubro de 2020 e designar as persoas funcionarias, cuxos datos se sinalan no anexo desta orde, para ocupar os postos que tamén se especifican.

Segundo. O cesamento no actual destino efectuarase, segundo o previsto no artigo 14 do Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, aprobado polo Decreto 93/1991, do 20 de marzo, no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia ou, de ser o caso, segundo o establecido na normativa de aplicación na Administración de procedencia.

A toma de posesión da praza adxudicada deberase realizar no prazo de tres (3) días hábiles a partir do día seguinte ao do cesamento, se non implica cambio de residencia, ou de sete (7) días hábiles se comporta cambio de residencia. Cando a persoa adxudicataria do posto obteña coa súa toma de posesión o reingreso ao servizo activo, o prazo será de vinte (20) días hábiles.

O cómputo dos prazos posesorios iniciarase cando rematen os permisos ou licenzas que, de ser o caso, se concedesen á persoa; no caso de incapacidade temporal, a partir da data da alta.

Terceiro. A xefatura de persoal do centro en que cause baixa o persoal funcionario, así como a daquel en que obteña destino, efectuarán, dentro do prazo sinalado no punto anterior, as correspondentes dilixencias de cesamento e de toma de posesión, das cales se dará traslado á Dirección Xeral da Función Pública.

Cuarto. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición, ante a persoa titular da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous (2) meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 22 de xaneiro de 2021

Ángeles Vázquez Mejuto
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

ANEXO

Apelidos e nome: Camiño Soto, Juan Manuel.

NRP/DNI: ******2257 A2068.

Grupo/subgrupo: A1.

Corpo e/ou escala: corpo facultativo superior, escala de ciencias, especialidade de bioloxía.

Código do posto: MA.C03.00.002.15770.002.

Denominación: subdirector/a xeral de Avaliación Ambiental.

Nivel: 30.

Centro de destino: Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental (Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático).

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: García García, Víctor Manuel.

NRP/DNI: ******4557 A2066.

Grupo/subgrupo: A1.

Corpo e/ou escala: corpo facultativo superior, escala de enxeñeiros/as, especialidade de enxeñaría de montes.

Código do posto: MA.C99.10.002.27001.001.

Denominación: xefatura do Servizo de Patrimonio Natural.

Nivel: 28.

Centro de destino: Xefatura Territorial de Lugo (Servizo Provincial de Patrimonio Natural).

Localidade: Lugo.

*O NRP/DNI encóntrase cifrado coa fin de protexer os datos de carácter persoal.