Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 30 Luns, 15 de febreiro de 2021 Páx. 9624

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO (RSU 1177/2020).

Tipo e nº de recurso: RSU. Recurso suplicación 1177/2020-MR

Xulgado de orixe/autos: OAL. Procedemento de oficio autoridade laboral 598/2018. Xulgado do Social número 3 de Pontevedra

Recorrentes: Tesouraría Xeral da Seguridade Social, María Pilar Somoza Diéguez, CC.OO. Industria, Pablo López Fernández, María del Mar Suárez Moreira, María Isabel Castro Mouriño, Aida Rey López, Laura López Fernández, Jaime Calvo Soengas, María Romay Fernández, Ana María García Bardelas, Ana Novoa Novoa, Begoña López Fernández, Mónica Pérez Novo, Flor Amorín Gómez, Mayte Janeiro Meijovil, Susana Decabo Ledo, María Elena Porral García, Isabel Ulloa Buján, Juan Afonso Malvar, Sandra Sampayo Leal, Miguel Gallego Blanco, Benito González Villanueva, José Mario Arias Panadeiros, Melodi Conde Vales, Mayra Cacheda Areán

Avogados: letrado/a da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, María Elisa Otero Domínguez, Enrique Lillo Pérez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez

Recorridos: Servicarne S. Coop., Conejos Gallegos Cogal, S. Coop. Ltda., Milagros Gómez Gómez, Nonito García Fernández, Dolores Vázquez Valladares, José Luis Llamazares García, María José García Goyanes, María Elena Mourelle Fernández, María Teresa Prado Mourelle, Cristina Penas Espiño, José Ramón Prado Mourelle, Nicolás Fernández Vázquez, José Ramón Louzao García, José Francisco Val Costoya, Eder Vázquez Rodríguez, Modesto Diéguez Payo, Maikel de Cabo Ledo, Victorino Nogueira Neira, Lourdes López Novoa, Ramón Rodríguez González, María Isabel Fernández Carballo, Susana Margarita Sucasas Costoya, Mónica González Adán, María Luisa Fragueiro Pérez, Rosa Holanda Patao Fernández, Jesús Faílde Faílde, Susana García Limia, Raquel Rodríguez Rozas, María José Maduro Julio, Juan Fernández Meijomil, María José Janeiro García, Josefa Olga Cambeiro Valladares, Eva Sampayo Leal, Jorge Fernández González, Alejandro González Portela, Antonio Rodríguez Gomes, María Belén Areán Fernández, María Ángeles Casares Goldar, José Antonio Saborida Lois, Luisa Maria Gomes Gouveia, Verónica Sobrado Blanco, José Manuel Carral Doval, Micaela Pérez Mela, Carlos Daniel da Luz Paiva, Aurora Granja Fondevila, María Mora Pardo, Ana Belén Méndez Carril, María Pardo Méijome, Valerica Severini, Diego Gil Lorenzo, Jesús García Ferro

Avogados: Paula Aretio Antón, Rubén Doctor Sánchez-Migallón

Eu, M. Asunción Barrio Calle, letrada da Administración de xustiza da Sala Segunda do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fago saber que no procedemento de recurso de suplicación 1177/2020 desta sección, seguido por instancia da Tesouraría Xeral da Seguridade Social contra Servicarne, S. Coop., Conejos Gallegos Cogal, S. Coop. Ltda., Milagros Gómez Gómez e outros, sobre outros dereitos laborais, se ditou a seguinte resolución:

Resolvemos que, estimando o recurso de suplicación interposto pola representación procesual da Federación de Industria de Comisións Obreiras contra a Sentenza do 29 de xullo de 2019, ditada polo Xulgado do Social número 3 de Pontevedra en autos 598/2018, anulamos a sentenza impugnada e acordamos repoñer as actuacións ao momento do ditado da sentenza de instancia, para que o xulgador, con absoluta liberdade de criterio, dite outra nos termos expresados nos fundamentos desta resolución.

Modo de impugnación. Fáiselles saber ás partes que contra esta sentenza cabe interpoñer recurso de casación para unificación de doutrina que se deberá preparar mediante escrito presentado ante esta sala dentro do improrrogable prazo de dez días hábiles inmediatos seguintes ao da data de notificación da sentenza. Se o recorrente non ten a condición de traballador ou beneficiario do réxime público da Seguridade Social, deberá efectuar:

– O depósito de 600 € na conta de 16 díxitos desta sala, aberta no Banco de Santander (Banesto) co nº 1552 0000 37, seguido de catro díxitos correspondentes ao número do recurso e dous díxitos do ano deste.

– Así mesmo, se hai cantidade de condena deberá consignala na mesma conta, pero co código 80 no canto do 37, ou ben presentar aval bancario solidario en forma.

– Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, haberá que emitila á conta de vinte díxitos 0049 3569 92 0005001274 e facer constar no campo Observacións ou Concepto da transferencia os 16 díxitos que corresponden ao procedemento (1552 0000 80 ou 37 **** ++).

Así o pronunciamos, mandamos e asinamos por esta nosa sentenza.

Para que lles sirva de notificación en legal forma a Penas Espiño Cristina e Méndez Carril Ana Belén.

Advírteselles ás destinatarias que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que sexan de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 25 de xaneiro de 2021

A letrada da Administración de xustiza