Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 33 Xoves, 18 de febreiro de 2021 Páx. 10381

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 12 de febreiro de 2021 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

Unha vez aprobado o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o ano 2021 polo Consello Reitor deste organismo, de conformidade co artigo 6.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da EGAP, procede convocar as actividades de formación continua correspondentes ao primeiro semestre do ano 2021 para o persoal ao servizo da Administración xeral autonómica de Galicia, da Administración institucional e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico enunciadas na letra a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, que se detallan nos anexos desta resolución,

RESOLVO:

Convocar as actividades formativas que figuran no anexo II, que deberán desenvolverse segundo as bases detalladas no anexo I.

Santiago de Compostela, 12 de febreiro de 2021

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO I

Bases

Primeira. Requisitos dos/das participantes

1. Poderá participar nas accións formativas convocadas nesta resolución o persoal empregado público destinado na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, nas entidades públicas instrumentais enunciadas na letra a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e na Administración institucional, que se encontre en situación de servizo activo (incluído permiso por parto ou maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun/ha fillo/a ou dun/ha familiar) e que reúna os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade; o persoal das escalas dos corpos da Policía de Galicia e bombeiros; e o persoal do Servizo Galego de Saúde. Non se entende por tal o persoal empregado público da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Sen prexuízo do anterior, poderán ofertarse actividades formativas ao persoal empregado público pertencente a outras entidades, organismos e institucións públicas, cando así se estableza na epígrafe «persoal destinatario» da actividade formativa.

Segunda. Desenvolvemento das actividades de formación

Os cursos realizaranse cos requirimentos, a duración e as condicións que para cada un deles se indiquen na convocatoria. A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web <https://egap.xunta.gal>.

Terceira. Solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes será de dez días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática, dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula> desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

2. O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

3. Nas actividades impartidas na modalidade de telepresenza, a presentación da solicitude para participar nelas comportará o consentimento da persoa interesada para a gravación das sesións na plataforma de telepresenza. Esta gravación terá por único fin o de poder ser empregadas polo alumnado do curso como recurso formativo e para a resolución de posibles reclamacións.

Unicamente poderá acceder ás sesións o persoal docente e o alumnado do curso, así como persoal da EGAP autorizado cos fins previstos pola normativa vixente en materia de protección de datos.

As gravacións serán borradas unha vez que remate o curso, coas únicas excepcións que estean previstas na normativa vixente en materia de protección de datos.

4. Non está permitida a realización de actividades de formación que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións das actividades. Cando a/o alumna/o teña coñecemento de que foi seleccionada/o para un curso que teña coincidencia horaria con outro en que xa foi seleccionada/o debe renunciar a un deles. No caso de que se comprobe con posterioridade que unha persoa realizou simultaneamente varias actividades, non se lle expedirá certificación de ningunha delas, e pasará ao final das listaxes de todas as actividades formativas que solicite e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

5. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formulario de solicitude, non teñan cubertos correctamente os datos precisos para a realización do proceso de selección ou sexan presentadas fóra de prazo.

6. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas das actividades solicitadas e pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

7. As persoas interesadas en recibir mensaxes sobre o proceso de selección deberán facilitar un enderezo de correo electrónico e/ou un número de teléfono móbil.

8. As persoas solicitantes de actividades impartidas na modalidade de teleformación e/ou telepresenza deberán dispor dunha conta de correo electrónico, cuxo enderezo terán que indicar na solicitude, e dun equipo informático que cumpra os seguintes requisitos técnicos:

– Un computador con conexión á internet.

– Un navegador web actualizado.

Para as actividades impartidas na modalidade de telepresenza contarán ademais cun Manual de usuario na páxina web da EGAP, na seguinte ligazón <https://egap.xunta.gal/formulariosrecursos>, onde se indicará como acceder a esta plataforma de telepresenza e os compoñentes que o equipo necesita para un funcionamento básico da plataforma.

9. As persoas que necesiten acreditar circunstancias específicas (por exemplo, discapacidade) de acordo cos criterios de selección poderán remitirlle á EGAP a correspondente documentación complementaria, xunto cunha copia do formulario da matrícula, ao enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>, sen prexuízo do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro). A dita documentación deberá enviarse por unha única das vías indicadas; no caso contrario só serán considerados os datos achegados por correo electrónico. A documentación deberá presentarse dentro do prazo sinalado no punto 1 desta base.

10. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57 e 981 54 63 35, en horario de atención ao público (das 9.00 ás 14.00 horas), e do enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

Cuarta. Comprobación de datos

1. Para tramitar o procedemento consultaranse automaticamente os datos das persoas interesadas necesarios para realizar o proceso de selección das actividades formativas.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo expresamente e achegar os documentos que indiquen a súa situación administrativa, tipo de persoal e antigüidade na Administración.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas que presenten os documentos correspondentes.

4. A presentación da solicitude comportará a autorización da persoa solicitante ao órgano xestor para pedir as certificacións necesarias para realizar a selección de acordo cos criterios da EGAP.

Quinta. Criterios de selección

1. Os criterios selectivos que serán empregados son os sinalados con carácter xeral na Resolución da Escola Galega de Administración Pública do 4 de xaneiro de 2008 (DOG núm. 7, do 10 de xaneiro), sen prexuízo dos criterios específicos establecidos na epígrafe «persoal destinatario» de cada actividade formativa incluída no anexo II desta resolución.

O baremo que se empregará para a selección establécese sobre unha base de 100 puntos, dos cales o 60 % estará vinculado ao número de horas de formación recibidas nos dous últimos anos e o 40 % restante, á antigüidade na Administración.

Os empates desfaranse de acordo co resultado do sorteo a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo (DOG núm. 58, do 25 de marzo).

2. No caso de que non haxa un suficiente número de solicitantes que cumpran os requisitos do curso, poderase completar o número de alumnos/as asignado mediante a apertura dun novo prazo público na páxina web da EGAP.

Sexta. Publicación das relacións do alumnado seleccionado

1.A EGAP publicará no enderezo <https://egap.xunta.gal> unha relación das persoas seleccionadas para participar en cada curso, así como un número adecuado de reservas, de acordo co disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

O prazo de presentación de alegacións será de dez días desde a súa publicación.

Entenderase que as persoas que non figuren na relación foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria ou ocupan un posto máis afastado na listaxe de agarda.

2. Logo de transcorrer o prazo de alegacións, a EGAP publicará no enderezo <https://egap.xunta.gal> a listaxe definitiva de persoas admitidas no curso. Contra esta listaxe poderase interpor recurso de alzada no prazo dun mes desde a dita publicación, de acordo co disposto polos artigos 112.1, 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Sétima. Cambios ou substitucións na selección. A renuncia. A asistencia e o seguimento das actividades formativas

1. Os cambios ou as substitucións na selección:

En ningún caso serán admitidos cambios ou substitucións entre as persoas seleccionadas.

2. A renuncia:

a) As persoas seleccionadas só poderán renunciar á actividade formativa:

– Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

– Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte dos/das responsables dos centros directivos.

– Por razóns de conciliación familiar.

– Por outras causas xustificadas documentalmente.

b) A renuncia debe ser comunicada por escrito á EGAP cunha antelación de tres días naturais anteriores ao inicio da actividade formativa. Na páxina web da Escola está dispoñible un modelo de renuncia.

Para isto poderase utilizar, ademais do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), o enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

As persoas que incumpran o previsto nas alíneas a) e b) pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

3. A asistencia e o seguimento das actividades formativas:

3.1. Seguimento das actividades presenciais e telepresenciais:

a) Son obrigatorias a asistencia ás sesións da actividade formativa e mais a puntualidade.

b) Durante a actividade formativa terá lugar un control permanente de asistencia e puntualidade, incluídos controis extraordinarios.

c) As faltas de asistencia:

1º. Non poden superar en ningún caso o 10 % das horas lectivas presenciais. En todo caso, as faltas de asistencia deberán xustificarse documentalmente ante as persoas responsables da actividade formativa nun prazo máximo de 10 días contados a partir do día da finalización desta actividade. As persoas que incumpran o antedito perderán o dereito ao certificado de participación na actividade formativa.

2º. Aquelas persoas cuxas faltas de asistencia superen o 50 % das horas lectivas presenciais pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

3.2. Seguimento das actividades de teleformación e de telepresenza:

As persoas que non completen o 50 % das actividades e tarefas propostas pola titoría pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Oitava. Superación da actividade formativa

Para poder superar as actividades formativas, será necesario cumprir os seguintes requisitos:

a) Para as actividades presenciais e telepresenciais: a superación dunha proba de avaliación que se realizará ao final delas.

b) Para as actividades de teleformación:

– A adecuada realización de todas as actividades que o/a titor/a propoña. Estas deben constar debidamente presentadas nos prazos estipulados na programación didáctica do curso. A non superación das actividades obrigatorias suporá a perda automática do dereito a participar no exame final.

– A superación dunha proba de avaliación final.

Ao inicio da actividade formativa publicarase o correspondente programa na plataforma de teleformación e indicaranse as probas de avaliación previstas, así como as datas en que estas terán lugar. Nestas actividades as probas de avaliación finais serán en liña. A EGAP informará a través da súa páxina web e tamén a través da plataforma de teleformación das datas concretas e das horas da proba final.

Novena. Certificados

Para obter o certificado de aproveitamento o alumnado deberá obter a avaliación positiva do seu profesorado, o cal emitirá un informe en que declare apto/a ou non apto/a cada alumno/a en función do resultado da proba de avaliación.

Décima. Facultades da EGAP

1. A EGAP resolverá aquelas incidencias que poidan producirse no desenvolvemento e na xestión das actividades formativas e pode suprimir algunha, ampliar novas edicións da programación ou programar outras actividades diferentes cando así o exixan as circunstancias que afecten a súa organización ou docencia. Tamén lle corresponde á EGAP prover canto sexa necesario para a execución e cumprimento desta resolución.

2. A execución material das actividades queda condicionada á existencia de crédito orzamentario adecuado e dispoñible e á autorización correspondente do gasto.

3. No suposto de que o número de admitidos/as sexa inferior ao 50 % das prazas convocadas, a EGAP reserva para si o dereito a suspender, cancelar ou agrupar varias edicións das actividades, caso en que empregará os medios de notificación ás persoas interesadas previstos na normativa vixente.

4. A EGAP poderá modificar os contidos, o desenvolvemento, as datas e os lugares das actividades formativas, así como resolver todas as continxencias que poidan xurdir. Todas as modificacións que afecten o desenvolvemento das actividades serán anunciadas na páxina web da Escola.

5. A EGAP garantirá na totalidade das actividades derivadas desta convocatoria a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a eliminación de calquera tipo de discriminación e o fomento dos dereitos de conciliación.

ANEXO II

Código

Denominación

Prazas

Horas

Cualificación

Persoal destinatario

Modalidade.
Localidade

Datas e horario

Data e hora do exame

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

FC21082

A Lei 4/2019, do 17 de xullo, de Administración dixital de Galicia

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

16.3.2021 ao 14.4.2021

19.4.2021 16.30 h

FC21082

A Lei 4/2019, do 17 de xullo, de Administración dixital de Galicia

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

17.9.2021 ao 13.10.2021

18.10.2021 18.30 h

FC21084

A protección do menor ante os medios de comunicación

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

22.4.2021 ao 21.5.2021

26.5.2021 17.30 h

FC21085

A responsabilidade patrimonial da Administración pública

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

21.5.2021 ao 22.6.2021

25.6.2021 16.30 h

FC21086

A xestión da integridade nas institucións públicas

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Preferentemente grupos A1 e A2.

Teleformación

20.5.2021 ao 11.6.2021

17.6.2021 17.30 h

FC21087

A xurisdición contencioso-administrativa

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

19.5.2021 ao 14.6.2021

17.6.2021 18.30 h

FC21088

Aplicación práctica da Lei de contratos do sector público. A integridade e bo goberno na contratación pública

50

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional (grupos A1, A2, C1 e C2). Preferentemente grupos A1 e A2 que traballen nos servizos de contratación.

Teleformación

20.5.2021 ao 14.6.2021

18.6.2021 16.30 h

FC21093

Básico de subvencións e normativa aplicable

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

11.5.2021 ao 10.6.2021

16.6.2021 16.30 h

FC21093

Básico de subvencións e normativa aplicable

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

17.9.2021 ao 18.10.2021

21.10.2021 16.30 h

FC21100

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

27.5.2021 ao 16.6.2021

21.6.2021 18.30 h

FC21105

Incompatibilidades do persoal empregado público de Galicia

50

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

24.5.2021 ao 10.6.2021

15.6.2021 16.30 h

FC21106

Incorporación de cláusulas sociais e de xénero na contratación pública

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

28.5.2021 ao 17.6.2021

22.6.2021 18.30 h

FC21110

Legalidade das actas de inspección. A función inspectora

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

4.6.2021 ao 29.6.2021

2.7.2021 17.30 h

FC21111

Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

7.4.2021 ao 26.4.2021

29.4.2021 16.30 h

FC21111

Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

13.9.2021 ao 1.10.2021

7.10.2021 17.30 h

FC21112

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

30.4.2021 ao 19.5.2021

25.5.2021 16.30 h

FC21112

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

22.10.2021 ao 11.11.2021

16.11.2021 16.30 h

FC21113

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

26.4.2021 ao 19.5.2021

25.5.2021 17.30 h

FC21113

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

24.5.2021 ao 17.6.2021

22.6.2021 17.30 h

FC21113

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

18.10.2021 ao 11.11.2021

16.11.2021 17.30 h

FC21114

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

26.4.2021 ao 19.5.2021

25.5.2021 18.30 h

FC21114

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

18.10.2021 ao 11.11.2021

16.11.2021 18.30 h

FC21115

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

9.4.2021 ao 29.4.2021

4.5.2021 18.30 h

FC21117

O procedemento sancionador tras a Lei 39/2015 e a Lei 40/2015, do 1 de outubro

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

3.5.2021 ao 24.5.2021

27.5.2021 18.30 h

FC21119

Os contratos do sector público

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

22.3.2021 ao 22.4.2021

28.4.2021 18.30 h

FC21119

Os contratos do sector público

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

15.9.2021 ao 14.10.2021

19.10.2021 17.30 h

FC21121

Prestacións da Seguridade Social e cotizacións

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

10.5.2021 ao 10.6.2021

15.6.2021 18.30 h

FC21123

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

10.5.2021 ao 4.6.2021

9.6.2021 16.30 h

FC21125

Réxime disciplinario do persoal empregado público de Galicia

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

6.4.2021 ao 21.4.2021

26.4.2021 17.30 h

FC21129

Permisos e licenzas do persoal empregado público. Réxime xurídico e tramitación

50

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

19.5.2021 ao 31.5.2021

3.6.2021 17.30 h

FC21130

Revisión dos actos en vía administrativa

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

26.4.2021 ao 21.5.2021

26.5.2021 16.30 h

FC21132

Deseño de pregos de cláusulas administrativas particulares. Especial referencia ás cláusulas sociais e ambientais

28

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Santiago de Compostela

26, 27 e 28 de abril e

3 e 4 de maio das 16.30 ás 19.30 h

4.5.2021 18.30 h

Unión Europea. Políticas públicas e procedementos comunitarios

FC21080

A Axenda 2030 para o desenvolvemento sustentable e a súa implementación nas administracións públicas

30

14

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Telepresenza

17 e 18 de xuño

das 10.00 ás 14.00 h e das 16.00 ás 19.00 h

18.6.2021 18.00 h

FC21109

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito

50

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Teleformación

18.5.2021 ao 10.6.2021

15.6.2021 17.30 h

FC21120

Os novos fondos europeos COVID. Mecanismo de recuperación e resiliencia: execución e control

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Teleformación

19.4.2021 ao 19.5.2021

24.5.2021 16.30 h

FC21134

Competencia e dereito da Unión Europea: a defensa da competencia nos procesos de contratación pública

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Teleformación

30.9.2021 ao 25.10.2021

28.10.2021 17.30 h

FC21135

Deseño e xestión de proxectos europeos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Teleformación

21.10.2021 ao 15.11.2021

18.11.2021 17.30 h

FC21136

Introdución ao dereito da Unión Europea para os xestores públicos

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Teleformación

20.9.2021 ao 18.10.2021

21.10.2021 18.30 h

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

FC21081

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

7.4.2021 ao 26.4.2021

29.4.2021 18.30 h

FC21081

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

15.9.2021 ao 4.10.2021

7.10.2021 18.30 h

FC21083

A nova regulación do teletraballo

20

10

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais comprendidas na letra a) do artigo 45 da Lofaxga.

Mixto

22.3.2021 ao 25.3.2021. Clases presenciais: 22 e 25 de marzo das 16.30 ás 19.30 h na EGAP

25.3.2021 18.30 h

FC21083

A nova regulación do teletraballo

20

10

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais comprendidas na letra a) do artigo 45 da Lofaxga.

Mixto

19.4.2021 ao 22.4.2021. Clases presenciais: 19 e 22 de abril das 16.30 ás 19.30 h na EGAP

22.4.2021 18.30 h

FC21083

A nova regulación do teletraballo

20

10

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais comprendidas na letra a) do artigo 45 da Lofaxga.

Mixto

7.6.2021 ao 10.6.2021. Clases presenciais: 7 e 10 de xuño das 16.30 ás 19.30 h na EGAP

10.6.2021 18.30 h

FC21083

A nova regulación do teletraballo

20

10

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais comprendidas na letra a) do artigo 45 da Lofaxga.

Mixto

18.10.2021 ao 21.10.2021. Clases presenciais: 18 e 21 de outubro das 16.30 ás 19.30 h na EGAP

21.10.2021 18.30 h

FC21089

Atención á cidadanía

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

15.3.2021 ao 14.4.2021

19.4.2021 17.30 h

FC21089

Atención á cidadanía

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

13.9.2021 ao 7.10.2021

14.10.2021 17.30 h

FC21094

Cambio e motivación nas organizacións

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

6.4.2021 ao 21.4.2021

26.4.2021 18.30 h

FC21095

Como deseñar presentacións eficaces

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

20.5.2021 ao 10.6.2021

16.6.2021 17.30 h

FC21096

Como empregar metodoloxías áxiles no meu posto de traballo

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Telepresenza

5, 12, 19 e 26 de maio

das 16.00 ás 19.00 h

26.5.2021 18.00 h

FC21097

Como mellorar a xestión do tempo no teletraballo

30

10

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Telepresenza

13, 15, 20 e 22 de abril das 16.30 ás 19.00 h

22.4.2021 18.00 h

FC21098

Comunicación interpersoal e asertividade. Escoita activa e empatía

35

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Telepresenza

15, 16, 22 e 24 de marzo das 16.30 ás 19.00 h

17 de marzo das 16.30 ás 18.30 h

24.3.2021 18.00 h

FC21099

Correo electrónico corporativo

50

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional con correo electrónico Outlook Web (OWA) corporativo e acceso á internet.

Teleformación

22.3.2021 ao 8.4.2021

14.4.2021 16.30 h

FC21099

Correo electrónico corporativo

50

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional con correo electrónico Outlook Web (OWA) corporativo e acceso á internet.

Teleformación

27.9.2021 ao 8.10.2021

14.10.2021 18.30 h

FC21101

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

10.5.2021 ao 10.6.2021

15.6.2021 16.30 h

FC21102

Faite entender: a comunicación positiva e a arte de ler entre liñas

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Telepresenza

24, 25, 26, 27 e 31 de maio das 17.00 ás 19.00 h,
1 de xuño das 17.00 ás 19.00 h,
2 de xuño das 17.00 ás 20.00 h

2.6.2021 19.00 h

FC21103

Ferramentas da linguaxe xestual, corporal e oral. Técnicas de comunicación para falar en público

20

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Santiago de Compostela

5, 7, 12, 14 e 19 de abril das 16.30 ás 19.30 h

19.4.2021 18.30 h

FC21104

Grupo versus equipo. Equipos de alto rendemento

35

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Telepresenza

6, 7, 12 e 13 de abril

das 16.30 ás 19.00 h,

8 de abril das 16.30 ás 18.30 h

13.4.2021 18.00 h

FC21107

Iniciación ao protocolo

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

27.5.2021 ao 17.6.2021

22.6.2021 16.30 h

FC21108

Innovación e creatividade na Administración pública

30

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Telepresenza

6, 8, 13, 15, 20, 22 e 27 de abril das 16.30 ás 19.30 h,

29 de abril das 16.30 ás 20.30 h

29.4.2021 19.30 h

FC21116

Marca persoal na Administración pública

35

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Telepresenza

3, 4, 5, 10 e 11 de maio das 16.30 ás 19.30 h

11.5.2021 18.30 h

FC21118

Organización e simplificación do traballo administrativo

50

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

22.3.2021 ao 8.4.2021

14.4.2021 17.30 h

FC21118

Organización e simplificación do traballo administrativo

50

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

17.9.2021 ao 30.9.2021

6.10.2021 18.30 h

FC21122

Prevención e xestión de conflitos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

12.4.2021 ao 6.5.2021

11.5.2021 18.30 h

FC21122

Prevención e xestión de conflitos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

4.10.2021 ao 8.11.2021

15.11.2021 16.30 h

FC21128

Xestionar e coordinar equipos de traballo en remoto

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Telepresenza

18, 20, 25 e 27 de maio e 1 de xuño das 16.30 ás 19.30 h

1.6.2021 18.30 h

FC21131

Técnicas elementais de arquivos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

26.4.2021 ao 21.5.2021

26.5.2021 18.30 h

FC21131

Técnicas elementais de arquivos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

28.9.2021 ao 22.10.2021

27.10.2021 16.30 h

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

FC21090

Autocad 2016 – Nivel avanzado

25

35

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Condicións e requisitos básicos: coñecemento básico de entrada de ordes e uso do programa Autocad de calquera versión. • Uso básico do sistema operativo Windows tales como organizar arquivos nas carpetas do usuario. • Nocións simples de xeometría descritiva e debuxo, tales como a comprensión de conceptos sinxelos como planta, elevación e o perfil das figuras.

Telepresenza

18, 19, 20, 25, 26 e 27 de maio das 17.00 ás 20.00 h,

1, 2, 3, 8 e 9 de xuño das 17.00 ás 20.00 h,

10 de xuño das 17.00 ás 19.00 h

10.6.2021 18.00 h

FC21091

Autocad 2016 – Nivel básico

25

35

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Telepresenza

13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de abril das 17.00 ás 20.00 h,

4 e 5 de maio das 17.00 ás 20.00 h,

6 de maio das 17.00 ás 19.00 h

6.5.2021 18.00 h

FC21092

Avanzado en comunicación e colaboración dixital. Enfoque e uso creativo das tecnoloxías dixitais.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

23.3.2021 ao 28.4.2021

3.5.2021 16.30 h

FC21092

Avanzado en comunicación e colaboración dixital. Enfoque e uso creativo das tecnoloxías dixitais.

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

13.9.2021 ao 13.10.2021

18.10.2021 17.30 h

FC21126

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que teña coñecementos de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc).

Teleformación

10.5.2021 ao 28.6.2021

1.7.2021 17.00 h

FC21126

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que teña coñecementos de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc).

Teleformación

28.9.2021 ao 17.11.2021

22.11.2021 16.30 h

FC21127

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que teña coñecementos de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer).

Teleformación

10.5.2021 ao 28.6.2021

1.7.2021 18.00 h

FC21127

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que teña coñecementos de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer).

Teleformación

28.9.2021 ao 17.11.2021

22.11.2021 17.30 h

Lingua galega

FC21124

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

6.4.2021 ao 21.4.2021

26.4.2021 16.30 h

FC21124

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

29.9.2021 ao 14.10.2021

19.10.2021 18.30 h

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

FC21021

A pericia do traballo social no ámbito penal

35

8

Aproveitamento

Traballadores/as sociais da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, con preferencia dos/das traballadores/as sociais do Imelga.

Presencial Santiago de Compostela

29 de xuño das 9.30 ás 14.00 h e das 15.30 ás 20.00 h

29.6.2021 19.00 h

FC21022

Actualización en materia de tráfico e seguridade viaria

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Santiago de Compostela

19, 20 e 21 de abril

das 16.30 ás 20.30 h

21.4.2021 19.00 h

FC21022

Actualización en materia de tráfico e seguridade viaria

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Santiago de Compostela

26, 27 e 28 de abril

das 16.30 ás 20.30 h

28.4.2021 19.00 h

FC21023

Condución segura

24

9

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Pastoriza (Lugo)

24 de maio das 9.00 ás 18.00 h

24.5.2021 17.00 h

FC21024

Intervención psicolóxica forense con persoas con discapacidade intelectual

35

16

Aproveitamento

Psicólogos da Administración autonómica, con preferencia polos adscritos ao Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).

Presencial Santiago de Compostela

16 e 17 de xuño das 9.30 ás 14.00 h e das 15.30 ás 20.00 h

17.6.2021 19.00 h

FC21025

Oficina de atención á cidadanía en materia de rexistro

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Telepresenza

Presencial

20.9.2021 ao 23.9.2021

(véxase ficha)

23.9.2021 12.00 h

FC21025

Oficina de atención á cidadanía en materia de rexistro

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Telepresenza

Presencial

27.9.2021 ao 30.9.2021

(véxase ficha)

30.9.2021 12.00 h

FC21033

Intervención dos empregados públicos ante os órganos xudiciais

28

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Santiago de Compostela

12, 13, 14, 19, 20 e 21 de abril das 16.30 ás 19.30 h

22 de abril das 16.30

ás 18.30 h

22.4.2021 17.30 h

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo. Prevención de riscos laborais

FC21026

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

3.5.2021 ao 17.6.2021

22.6.2021 17.30 h

FC21026

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

22.9.2021 ao 11.11.2021

15.11.2021 17.30 h

FC21027

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

10.5.2021 ao 28.5.2021

28.5.2021 10.00 h Presencial na EGAP

FC21027

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

4.10.2021 ao 22.10.2021

22.10.2021 10.00 h Presencial na EGAP

FC21028

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

19.5.2021 ao 14.6.2021

17.6.2021 16.30 h

FC21028

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

18.10.2021 ao 12.11.2021

15.11.2021 18.30 h

FC21029

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

13.4.2021 ao 28.4.2021

3.5.2021 17.30 h

FC21029

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

10.11.2021 ao 26.11.2021

1.12.2021 16.30 h

FC21030

Prevención de riscos laborais nas actividades agroforestais, mantemento e conservación de infraestruturas en espazos abertos

50

20

Aproveitamento

Persoal das consellerías do Medio Rural, do Mar e de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que realizan traballos ao aire libre.

Teleformación

16.4.2021 ao 6.5.2021

11.5.2021 18.00 h

FC21032

Prevención de riscos psicosociais: o estrés laboral

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

8.4.2021 ao 28.4.2021

3.5.2021 18.30 h

FC21032

Prevención de riscos psicosociais: o estrés laboral

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

5.11.2021 ao 26.11.2021

1.12.2021 17.30 h

FC21133

Prevención de risco de contaxio e propagación do coronavirus SARS-CoV-2 no ámbito laboral

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

3.5.2021 ao 24.5.2021

27.5.2021 17.30 h

FC21133

Prevención de risco de contaxio e propagación do coronavirus SARS-CoV-2 no ámbito laboral

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

28.5.2021 ao 18.6.2021

23.6.2021 16.30 h

FC21133

Prevención de risco de contaxio e propagación do coronavirus SARS-CoV-2 no ámbito laboral

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

16.9.2021 ao 5.10.2021

8.10.2021 16.30 h

FC21133

Prevención de risco de contaxio e propagación do coronavirus SARS-CoV-2 no ámbito laboral

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

14.10.2021 ao 2.11.2021

5.11.2021 17.30 h

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

FC21034

Contratos e obrigas no ámbito de consumo

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo do Instituto Galego do Consumo e da Competencia (IGCC), así como persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Santiago de Compostela

2, 9 e 16 de xuño

das 10.00 ás 14.00 h

16.6.2021 13.00 h

FC21035

Vixilancia do mercado e etiquetaxe de alimentos

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo do Instituto Galego do Consumo e da Competencia (IGCC), así como o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Santiago de Compostela

12, 19 e 26 de maio

das 10.00 ás 14.00 h

26.5.2021 13.00 h

Consellería de Facenda e Administración Pública

FC21036

Xestión e control do programa operativo Feder Galicia 2014-2020: especial referencia ás políticas antifraude e avance do período 2021-2027

30

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Santiago de Compostela

6, 8, 13, 15 e 20 de abril das 9.00 ás 14.00 h

20.4.2021 13.00 h

FC21037

A aplicación dos tributos. Os seus procedementos de aplicación

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Enfocado preferentemente a persoas que teñan algunha noción en materia tributaria ou desempeñen o seu traballo na Atriga.

Teleformación

15.3.2021 ao 9.4.2021

13.4.2021 17.30 h

FC21038

Certificación de Feder, FSE e POEX nos sistemas de información

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Telepresenza

20, 21, 22 e 27 de abril das 17.00 ás 19.30 h, 28 de abril das 17.00 ás 19.00 h

28.4.2021 18.00 h

FC21039

Imposto sobre sucesións e doazóns

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

1.6.2021 ao 21.6.2021

23.6.2021 16.30 h

FC21040

O Sistema de licitación electrónica da Xunta de Galicia (Silex)

50

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo dos departamentos de contratación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

5.4.2021 ao 16.4.2021

21.4.2021 17.00 h

FC21041

Aproveitamento da información estatística dispoñible no IGE. Introdución ao software libre R

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

23.3.2021 ao 23.4.2021

27.4.2021 16.30 h

FC21042

Fiscalidade do patrimonio familiar

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

10.5.2021 ao 31.5.2021

2.6.2021 16.30 h

FC21043

Sistema para o intercambio de información económica das entidades do sector público autonómico (Codex)

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Telepresenza

29, 30 de xuño e

1 e 6 de xullo das 17.00 ás 19.30 h,
7 de xullo das 17.00 ás 19.00 h

7.7.2021 18.00 h

FC21044

O sistema de nómina (Breixo): novas funcionalidades no módulo de afiliación e cotización

50

15

Aproveitamento

Persoal con destino nos servizos de persoal, habilitacións, servizos de nómina ou de seguridade social da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Teleformación

1.6.2021 ao 15.6.2021

18.6.2021 17.00 h

FC21045

Elaboración dos orzamentos no sistema de información orzamentario

30

10

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Telepresenza

22, 23, 24 e 28 de xuño das 17.00 ás 19.30 h

28.6.2021 17.00 h

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

FC21046

Formación das unidades operativas de resposta en terra do Plan Camgal

25

25

Aproveitamento

Persoal técnico que forma parte do Plan Camgal das distintas unidades do Grupo Operativo de Resposta en Terra da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda tanto en servizos centrais como nas delegacións territoriais, así como doutras unidades da Xunta de Galicia que formen parte deste plan.

Telepresenza

14 e 28 de abril,

12 e 26 de maio e

9 de xuño das 10.00 ás 14.00 h,

23 de xuño das 10.00 ás 15.00 h

23.6.2021 14.00 h

FC21046

Formación das unidades operativas de resposta en terra do Plan Camgal

25

25

Aproveitamento

Persoal técnico que forma parte do Plan Camgal das distintas unidades do Grupo Operativo de Resposta en Terra da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda tanto en servizos centrais como nas delegacións territoriais, así como doutras unidades da Xunta de Galicia que formen parte deste plan.

Telepresenza

8 e 22 de setembro,

6 e 20 de outubro e

3 de novembro

das 10.00 ás 14.00 h,

24 de novembro

das 10.00 ás 15.00 h

24.11.2021 14.00 h

FC21047

Fundamentos de QGIS básico aplicado ao planeamento urbanístico

50

40

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e persoal técnico da Administración local (arquitectos e aparelladores que prestan servizo na Administración local, logo de acreditación da dita condición). Terá preferencia o persoal ao servizo da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo e os técnicos da Administración local dos concellos en que a DXOTU estea redactando un Plan básico municipal.

Teleformación

16.3.2021 ao 26.4.2021

30.4.2021 16.30 h

FC21048

Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia no ámbito da Administración pública

50

35

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Ademais, destínase ao persoal técnico da Administración local (arquitectos/as
e aparelladores/as que prestan servizo na Administración local, logo de creditación da dita condición). Terá preferencia o persoal da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo en primeiro lugar e o persoal da Administración local en segundo lugar.

Teleformación

4.5.2021 ao 9.6.2021

14.6.2021 16.30 h

FC21048

Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia no ámbito da Administración pública

50

35

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Ademais, destínase ao persoal técnico da Administración local (arquitectos e aparelladores que prestan servizo na Administración local, logo de acreditación da dita condición). Terá preferencia o persoal da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo en primeiro lugar e o persoal da Administración local en segundo lugar.

Teleformación

13.9.2021 ao 18.10.2021

22.10.2021 16.30 h

FC21049

Básico de sistemas de información xeográfica (SIX)

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

18.5.2021 ao 18.6.2021

22.6.2021 18.00 h

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

FC21050

Exercicio da potestade inspectora e sancionadora en materia de transportes

30

10

Aproveitamento

Axentes auxiliares de inspección de transportes e persoal habilitado para o exercicio das ditas funcións e persoal responsable da tramitación de expedientes sancionadores en materia de transportes e os seus recursos, dependente da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, e persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Telepresenza

14, 21 e 28 abril e

5 e 12 de maio das 10.00 ás 12.00 h

12.5.2021 11.00 h

Consellería de Emprego e Igualdade. Emprego

FC21052

Formación específica para o exercicio de accións comprobatorias das condicións de traballo e saúde nas empresas e centros de traballo

30

15

Aproveitamento

Persoal técnico do Issga.

Telepresenza

14, 16, 18, 21, 23 e 25 de xuño das 10.00 ás 12.30 h

25.6.2021 11.00 h

FC21053

Riscos psicosociais. Metodoloxía de avaliación psicosocial. Estudo de casos

25

12

Aproveitamento

Persoal técnico do Issga e técnicos dos servizos de prevención de riscos laborais da Xunta de Galicia.

Telepresenza

15, 17, 23 e 25 de marzo 10.00 a 13.00 h

25.3.2021 12.00 h

Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Cultura

FC21056

Accesibilidade comunicativa e cognitiva en recursos culturais

30

8

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que desempeñen funcións como responsables e persoal de sala de museos, bibliotecas,arquivos e demais institucións culturais responsables dos recursos de comunicación e divulgación en sala (deseño de cartelas e folletos, comunicación cara a cara, etc.).

Telepresenza

12 e 13 abril das 9.30 ás 12.00 h,

19 de abril das 9.00 ás 12.00 h

19.4.2021 11.00 h

FC21056

Accesibilidade comunicativa e cognitiva en recursos culturais

30

8

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que desempeñe funcións como responsables e persoal de sala de museos, bibliotecas, arquivos e demais institucións culturais responsables dos recursos de comunicación e divulgación en sala (deseño de cartelas e folletos, comunicación cara a cara, etc.).

Telepresenza

26 e 27 abril das 9.30 ás 12.00 h,

3 de maio das 9.00 ás 12.00 h

3.5.2021 11.00 h

FC21056

Accesibilidade comunicativa e cognitiva en recursos culturais

30

8

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que desempeñen funcións como responsables e persoal de sala de museos, bibliotecas,arquivos e demais institucións culturais responsables dos recursos de comunicación e divulgación en sala (deseño de cartelas e folletos, comunicación cara a cara, etc.).

Telepresenza

10 e 11 maio das 9.30 ás 12.00 h
18 de maio das 9.00 ás 12.00 h

18.5.2021 11.00 h

FC21056

Accesibilidade comunicativa e cognitiva en recursos culturais

30

8

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que desempeñen funcións como responsables e persoal de sala de museos, bibliotecas,arquivos e demais institucións culturais responsables dos recursos de comunicación e divulgación en sala (deseño de cartelas e folletos, comunicación cara a cara, etc.).

Telepresenza

24 e 25 maio das 9.30 ás 12.00 h
31 de maio das 9.00 ás 12.00 h

31.5.2021 11.00 h

Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Educación

FC21057

A atención ao alumnado con discapacidade auditiva nas diferentes modalidades de ensino.

30

15

Aproveitamento

Persoal laboral que desenvolva o seu labor en centros de ensino da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, persoal educador e auxiliar coidador e intérpretes da lingua de signos española.

Telepresenza

16, 17, 22, 23 e 25 marzo das 16.30 ás 19.00 h

25.3.2021 18.00 h

FC21058

A atención e o coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo nas diferentes modalidades de ensino

30

15

Aproveitamento

Persoal educador e auxiliar coidador da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Telepresenza

16, 17, 22, 23 e 25 de marzo das 16.30 ás 19.00 h

25.3.2021 18.00 h

FC21058

A atención e o coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo nas diferentes modalidades de ensino

30

15

Aproveitamento

Persoal educador e auxiliar coidador da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Telepresenza

13, 15, 19, 21 e 22 de abril das 16.30 ás 19.00 h

22.4.2021 18.00 h

FC21059

Atención ao alumnado con dificultades de deglutición

30

10

Aproveitamento

Persoal auxiliar coidador da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Telepresenza

12, 14, 19, 21 de abril

das 16.30 ás 19.00 h

21.4.2021 18.00 h

FC21059

Atención ao alumnado con dificultades de deglutición

30

10

Aproveitamento

Persoal auxiliar coidador da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Telepresenza

22, 24 e 29 de novembro e 1 de decembro

das 16.30 ás 19.00 h

1.12.2021 18.00 h

FC21060

Atención ao alumnado con dificultades de deglutición para persoal de cociña

30

10

Aproveitamento

Persoal de cociña da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Telepresenza

12, 14, 19 e 21 de abril das 16.30 ás 19.00 h

21.4.2021 18.30 h

FC21061

Prevención e coidados especiais en materia de saúde desde os centros educativos

30

15

Aproveitamento

Persoal educador e auxiliar coidador da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Telepresenza

4, 5, 6, 10 e 11 de maio das 16.30 ás 19.00 h

13.5.2021 18.00 h

FC21061

Prevención e coidados especiais en materia de saúde desde os centros educativos

30

15

Aproveitamento

Persoal educador e auxiliar coidador da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Telepresenza

3, 4, 8, 9, 10 de novembro das 16.30 ás 19.00 h

10.11.2021 18.00 h

FC21062

Protocolos hixiénico-sanitarios e educativos nos centros docentes

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional e da Administración institucional que desenvolve o seu labor como persoal non docente en centros educativos non universitarios de Galicia.

Telepresenza

12, 14, 19, 21 e 22 de abril das 16.30 ás 19.00 h

22.4.2021 18.00 h

FC21062

Protocolos hixiénico-sanitarios e educativos nos centros docentes

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional e da Administración institucional que desenvolve o seu labor como persoal non docente en centros educativos non universitarios de Galicia.

Telepresenza

25, 27 e 31 de maio e

1 e 3 de xuño das 16.30 ás 19.00 h

3.6.2021 18.00 h

FC21063

Xestión das etapas de educación infantil, primaria e secundaria a través da aplicación Xade

50

20

Aproveitamento

Prioridade a persoal destinado en centros educativos de educación infantil e/ou primaria e secundaria da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Teleformación

6.4.2021 ao 4.5.2021

4.5.2021 16.30 h

FC21064

Xestión do persoal (docente e non docente) dun centro educativo a través da aplicación Xade

50

20

Aproveitamento

Persoal destinado en centros educativos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Teleformación

6.4.2021 ao 4.5.2021

4.5.2021 16.30 h

Consellería de Política Social

FC21054

Os dereitos fundamentais na atención ás persoas en situación de vulnerabilidade social: evitar a discriminación, a aporofobia e o edadismo

28

16

Aproveitamento

Persoal empregado público da Administración autonómica, con preferencia do que participa na atención directa e/ou na xestión dos recursos e servizos dos sistemas públicos de protección social que atenden as persoas e familias en situación de necesidade: servizos sociais (Consellería de Política Social), vivenda (IGVS), igualdade (SX Igualdade), educación (Consellería de Educación), sanidade (Consellería de Sanidade).

Presencial Santiago de Compostela

7, 8, 9 e 10 de xuño

das 16.30 ás 20.30 h

10.6.2021 19.30 h

FC21055

A coordinación interinstitucional no ámbito dos servizos sociais e outros sistemas de protección

28

16

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Preferentemente, persoal dos distintos sistemas de protección que estean en contacto coas problemáticas da cidadanía, profesionais de servizos sociais da Consellería de Política Social, TT.SS. do Sergas, titores/as ou inspectores/as de educación, orientadoras/es de emprego e vivenda.

Presencial Santiago de Compostela

12 e 13 de xullo das 9.30 ás 14.30 h e das 16.30 ás 19.30 h

13.7.2021 18.30 h

FC21065

Traballo en rede e actualización de competencias dixitais para a mocidade

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

20.5.2021 ao 10.6.2021

15.6.2021 18.30 h

FC21066

Os efectos derivados da pandemia na atención ao paciente xeriátrico en centros residenciais de atención a persoas dependentes

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial Santiago de Compostela

8, 9 e 10 de xuño

das 9.00 ás 14.00 h

10.6.2021 13.00 h

FC21067

Formación no uso de instrumentos para a valoración das situacións de risco, desprotección e desamparo na infancia e na adolescencia: Balora, Valórame

25

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Técnicos/as dos servizos de protección de menores (equipos técnicos do menor) das xefaturas territoriais e equipos técnicos dos centros de menores.

Telepresenza

10, 12, 19, 24 e 26 de maio das 10.00 ás 13.00 h

26.5.2021 12.00 h

Consellería do Medio Rural

FC21068

A información dixital nos procesos de reestruturación parcelaria

30

25

Aproveitamento

Persoal relacionado coa reforma das estruturas agrarias da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural.

Telepresenza

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de maio e 1 e 2 de xuño das 9.00 ás 11.30 h

2.6.2021 10.30 h

FC21069

Formación en investigación de causas de incendios forestais (avanzado, axentes)

50

40

Aproveitamento

Axentes forestais e axentes facultativos ambientais dos distritos forestais da D.X. de Defensa do Monte.

Teleformación

3.5.2021 ao 15.6.2021

18.6.2021 16.30 h

FC21070

Actualización na lexislación en materia de aproveitamentos forestais: análise do novo decreto

35

30

Aproveitamento

Axentes forestais, axentes facultativos ambientais, persoal técnico e persoal administrativo dos distritos forestais e dos servizos provinciais de Montes e persoal técnico e administrativo dos servizos centrais da D.X. de Ordenación Forestal.

Teleformación+

telepresenza

12.4.2021 ao 3.5.2021

Telepresenza: 19 e 26 de abril e 3 de maio

das 16.30 ás 19.30 h

6.5.2021 17.00 h

FC21071

Maquinaria pesada en extinción de incendios forestais

50

15

Aproveitamento

Axentes forestais e axentes facultativos ambientais dos distritos forestais da D.X. de Defensa do Monte.

Teleformación

10.6.2021 ao 25.6.2021

30.6.2021 17.00 h

FC21072

Xestión dos medios aéreos de extinción de incendios forestais

50

25

Aproveitamento

Axentes forestais e axentes facultativos ambientais dos distritos forestais e persoal técnico dos distritos forestais e dos servizos provinciais de Prevención de Incendios Forestais/servizos centrais da D.X. de Defensa do Monte. Necesario ter superado o curso básico de formación en investigación de causas de incendios forestais.

Teleformación

3.6.2021 ao 28.6.2021

1.7.2021 17.00 h

Consellería do Mar

FC21073

Comercialización no ámbito da inspección pesqueira

30

12

Aproveitamento

Persoal do Servizo de Inspección e Control dos Recursos da Subdirección Xeral de Gardacostas e outros corpos de Inspección e persoal técnico da Consellería do Mar.

Presencial Santiago de Compostela

25, 26 e 27 de maio

das 9.00 ás 13.00 h

27.5.2021 12.00 h

FC21075

Identificación de especies: macroalgas e a súa explotación

25

30

Aproveitamento

Persoal técnico que ocupe prazas de biólogo de zona ou técnico en zonas e instalacións de produción, ou nos centros de investigación da Consellería do Mar, persoal técnico da Consellería do Mar e resto do persoal técnico doutras consellerías.

Presencial Santiago de Compostela

20, 21, 26, 27, 28 e 31 de maio das 9.30 ás 14.30 h

31.5.2021 13.30 h

FC21076

Identificación de especies: moluscos

20

30

Aproveitamento

Persoal técnico que ocupe prazas e/ou realice as funcións de biólogo de zona ou técnico en zonas e instalacións de produción e persoal técnico da Área de Recursos Mariños do CIMA. Resto do persoal técnico da Consellería do Mar e do resto das consellerías cuxo traballo teña relación directa co recursos mariños obxecto do curso.

Presencial Santiago de Compostela

16, 17, 18, 22, 23 e 24 de marzo das 9.00 ás 14.00 h

24.3.2021 13.00 h

FC21077

QXIS aplicado ao medio mariño e á xestión dos recursos mariños

13

30

Aproveitamento

Persoal técnico que ocupe prazas e que realice as funcións de biólogo de zona ou técnico en zonas e instalación de produción, así como persoal técnico do CIMA que teña relación directa coa investigación e seguimento de recursos mariños, resto do persoal técnico da Consellería do Mar e do resto das consellerías cuxo traballo teña relación directa cos recursos mariños obxecto do curso.

Presencial Santiago de Compostela

13, 14 15, 16, 19 e 20 de abril das 9.00 ás 14.00 h

20.4.2021 13.00 h

FC21077

QXIS aplicado ao medio mariño e á xestión dos recursos mariños

13

30

Aproveitamento

Persoal técnico que ocupe prazas e realice as funcións de biólogo de zona ou técnico en zonas e instalación de produción, así como persoal técnico do CIMA que teña relación directa coa investigación e seguimento de recursos mariños, resto do persoal técnico da Consellería do Mar cuxo traballo teña relación directa co recursos mariños obxecto do curso e persoal técnico das consellerías.

Presencial Santiago de Compostela

3, 4, 5, 6, 7 e 10 de maio das 9.00 ás 14.00 h

10.5.2021 13.00 h

Consellería de Sanidade

FC21078

Inspección sanitaria en adegas

20

12

Aproveitamento

Persoal inspector de saúde pública.

Presencial Ribadavia

10 e 11 de xuño das 10.00 ás 14.00 h e

das 16.00 ás 18.00 h

11.6.2021 17.00 h

FC21079

Principios de control de tratamento térmico en alimentos de baixa acidez e acidificados. Validación do tratamento térmico e control de peches

25

20

Aproveitamento

Inspectores/as veterinarios/as de saúde pública.

Presencial Santiago de Compostela

3, 4, 5 e 6 de maio

das 9.00 ás 14.00 h

6.5.2021 13.00 h