Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Mércores, 24 de febreiro de 2021 Páx. 11498

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fai público o acordo dos tribunais que xulgan o proceso selectivo para o ingreso na categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría, convocado pola Resolución do 21 de maio de 2019, relativo á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

A base oitava da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 21 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 103, do 3 de xuño), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría do Servizo Galego de Saúde, dispón que contra os resultados da baremación provisional os/as aspirantes que o consideren oportuno poderán presentar reclamación ante o propio tribunal no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Á vista das reclamacións presentadas ou apreciado de oficio polo órgano de selección algún erro material na baremación provisional asignada aos/ás aspirantes, o tribunal practicará as oportunas correccións e aprobará as puntuacións definitivas da fase de concurso e a relación de aspirantes seleccionados/as, pola orde de puntuación alcanzada nas diferentes quendas de acceso, e elevará esta relación á autoridade convocante para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Na base novena da citada resolución disponse, ademais, que os/as aspirantes definitivamente seleccionados/as disporán do prazo dun mes contado desde o día seguinte ao desta publicación para presentar a documentación preceptiva exixida na convocatoria.

De conformidade co anteriormente exposto, esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Publicar na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es) o acordo dos respectivos tribunais relativo á puntuación definitiva da fase de concurso obtida polas persoas aspirantes que superaron a fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría, polos sistemas de acceso libre, promoción interna, discapacidade xeral e discapacidade intelectual, convocado pola Resolución do 21 de maio de 2019.

Cada aspirante poderá consultar, ademais, o detalle da puntuación obtida nas distintas epígrafes do baremo, no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

Segundo. Publicar, como anexo a esta resolución, a relación dos/das aspirantes seleccionados/as neste proceso, segundo a orde de puntuación acadada nas diferentes quendas de acceso, de conformidade co número de prazas convocadas e coa previsión contida na base 1.4.3 da resolución de convocatoria.

Terceiro. De conformidade coa base II) e 9.1 da convocatoria, os/as aspirantes seleccionados/as que se relacionan no anexo desta resolución disporán do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación, para presentar a seguinte documentación:

a) Declaración, baixo a súa responsabilidade, de non ter sido separado/a do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitado/a con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión.

No caso dos/das nacionais doutro Estado, non atoparse inhabilitado/a, por sanción ou pena, para o exercicio profesional ou para o acceso a funcións ou servizos públicos nun Estado membro, nin ter sido separado/a, por sanción disciplinaria, dalgunha das administracións ou servizos públicos nos seis anos anteriores á convocatoria.

b) Certificado médico oficial en que se acredite a capacidade funcional necesaria para desempeñar as funcións propias da categoría.

c) Por exixencia do artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, segundo a redacción efectuada pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, certificación do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais dependente do Ministerio de Xustiza de non ter sido condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual ou, na súa falta, autorización escrita ao Servizo Galego de Saúde para consultar os datos contidos no citado rexistro e solicitar no seu nome a oportuna certificación.

Esta autorización deberá prestarse no modelo que para o efecto consta na páxina web do Servizo Galego de Saúde, na epígrafe relativa ao emprego público (www.sergas.es/emprego público).

d) Declaración xurada ou promesa de non ter a condición de persoal estatutario fixo da mesma categoría a que opta.

e) Os/as aspirantes seleccionados/as que accederon pola quenda de persoas con discapacidade deberán achegar neste prazo, ademais da documentación anterior, orixinal ou certificación compulsada acreditativa do mantemento dos requisitos para acceder pola correspondente quenda, de non ter carácter definitivo a resolución pola que se lles recoñeceu a discapacidade, e que foi achegada dentro do prazo de presentación de solicitudes.

De conformidade coa base 9.2 da Resolución do 21 de maio de 2019, os/as que dentro do prazo fixado non presentasen a documentación ou do exame dela se deducise que carecen dalgún dos requisitos para participar no proceso selectivo, non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorresen por falsidade na solicitude inicial.

Cuarto. Só para os efectos de elección de destino, de conformidade co artigo 9 do Real decreto 2271/2004, do 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e a provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade, os/as aspirantes que superasen o concurso-oposición pola quenda reservada a persoas con discapacidade poderanlle solicitar á autoridade convocante, no prazo que se indica no punto terceiro desta resolución, a alteración da orde de prelación para a elección das prazas por motivos de dependencia persoal, dificultades de desprazamento ou outras análogas, que deberán ser debidamente acreditados.

Quinto. A documentación requirida nesta resolución deberá presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e deberá dirixirse á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela.

Sexto. Esta resolución poderá ser impugnada nos termos previstos na base XI da Resolución de convocatoria do proceso, do 21 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 103, do 3 de xuño).

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2021

Ana Mª Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

***4847**

LOSADA VILA, MARIA DOLORES

DII

70,000

8,000

8,000

0,000

86,000

2

***0810**

RODRIGUEZ LOPEZ, FATIMA LOURDES

DII

74,000

8,000

0,000

0,000

82,000

3

***1105**

PUERTAS DORADO, MAR

DII

72,000

8,000

0,000

0,000

80,000

4

***8710**

RUIZ DE VILLA SETIEN, JUAN ANTONIO

DII

70,000

8,000

0,000

0,000

78,000

5

***0578**

PIÑEIRO MUJICO, SONIA

DII

57,000

8,000

12,000

0,000

77,000

6

***4597**

PEREZ RAMA, MARIA JOSE

DII

63,000

8,000

4,750

0,000

75,750

7

***5966**

DOURAL REQUEJO, YAMUNA

DII

62,000

8,000

2,600

0,000

72,600

8

***2406**

ARAUJO REY, ANA MARIA

DII

59,000

8,000

2,650

0,000

69,650

9

***9152**

ABALO CARBALLIDO, MARIA TERESA

DII

55,000

8,000

1,300

0,000

64,300

10

***7618**

PEREZ ESPIÑEIRA, MARTIN

DII

58,000

0,000

0,000

0,000

58,000

11

***9648**

PEREIRA OTTO, SILVIA

DII

53,000

0,000

0,000

0,000

53,000

1

***2354**

VILA VILLAVERDE, VERA CRUZ

DI

47,000

8,000

28,000

0,000

83,000

2

***9412**

REVESTIDO LOPEZ, MARIA LUCRECIA

DI

45,125

8,000

28,000

0,000

81,125

3

***5489**

DIAZ MARTINEZ, MARIA OBDULIA

DI

43,250

8,000

28,000

0,000

79,250

4

***2770**

DOMINGUEZ DOMINGUEZ, MARIA TERESA

DI

42,875

8,000

28,000

0,000

78,875

5

***6832**

GARCIA MOURE, MARIA DEL PILAR

DI

41,125

8,000

28,000

0,000

77,125

6

***9406**

ALVAREZ ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN

DI

42,500

8,000

23,600

2,000

76,100

7

***7049**

ALVAREZ GARCIA, MARIA ISABEL

DI

39,500

8,000

28,000

0,000

75,500

8

***4710**

ROUCO GARCIA, MARIA LAURA

DI

41,375

8,000

23,400

2,000

74,775

9

***9365**

FERNANDEZ CARBALLO, MARIA JOSE

DI

37,000

8,000

27,000

2,000

74,000

10

***3848**

LOPEZ CASTRO, MONICA MARIA

DI

42,250

8,000

23,260

0,000

73,510

11

***4029**

FERNANDEZ BROULLON, CAROLINA

DI

38,625

8,000

23,800

2,000

72,425

12

***3591**

DEL RIO OTERO, MARIA DE LOS ANGELES

DI

35,875

8,000

28,000

0,000

71,875

13

***6934**

TEIJEIRO GARCIA, MARIA REYES

DI

33,875

8,000

28,000

2,000

71,875

14

***1134**

GOMEZ SIMES, MARIA EULALIA

DI

33,875

8,000

28,000

2,000

71,875

15

***1812**

CALLES OURO, MARIA

DI

40,125

8,000

23,600

0,000

71,725

16

***6194**

LEIS TRILLO, MARIA DEL CARMEN

DI

37,250

8,000

26,400

0,000

71,650

17

***6031**

RODRIGUEZ LOPEZ, BLANCA

DI

33,500

8,000

28,000

2,000

71,500

18

***9173**

CEREIJO CANEDA, MARIA JESUS

DI

39,875

8,000

23,600

0,000

71,475

19

***3702**

SALAZAR ARIZMENDI, MARIA

DI

32,750

8,000

28,000

2,000

70,750

20

***6069**

GUERREIRO BAQUERO, MARIA ROSARIO

DI

32,625

8,000

28,000

2,000

70,625

21

***8357**

FERRO CODESIDO, ANA MARIA

DI

34,000

8,000

28,000

0,000

70,000

22

***5480**

DURAN DIAZ, MARIA DEL CARMEN

DI

33,875

8,000

28,000

0,000

69,875

23

***4830**

VIEITO PEREZ, MARIA DEL CARMEN

DI

43,750

8,000

18,000

0,000

69,750

24

***7932**

LOPEZ FERNANDEZ, MARIA TERESA

DI

33,125

8,000

28,000

0,000

69,125

25

***9925**

VIÑA CAGIAO, VANESSA

DI

32,875

8,000

28,000

0,000

68,875

26

***6177**

ABALDE COMESAÑA, MARIA BEGOÑA

DI

42,625

8,000

18,200

0,000

68,825

27

***1877**

MENDEZ ROMAY, SONIA

DI

38,000

8,000

21,400

0,000

67,400

28

***7771**

LOSADA FONTARIGO, DOLORES

DI

38,500

8,000

20,800

0,000

67,300

29

***1744**

PEREZ RODRIGUEZ, CRISTINA

DI

36,125

8,000

22,600

0,000

66,725

30

***1244**

SALGADO JAVIER, EVA MARIA

DI

34,625

8,000

23,600

0,000

66,225

31

***8880**

SANCHEZ VAZQUEZ, MARIA JESUS

DI

40,000

8,000

16,100

2,000

66,100

32

***3423**

PEREZ VILLAR, MARIA LUISA

DI

32,875

8,000

23,200

2,000

66,075

33

***6494**

GONZALEZ LOPEZ, CARLOS

DI

35,000

8,000

22,860

0,000

65,860

34

***0849**

COSTAS LOUREIRO, MARIA ROSARIO

DI

34,125

8,000

23,400

0,000

65,525

35

***3441**

REY SEIJO, SILVIA

DI

37,125

8,000

18,200

2,000

65,325

36

***5772**

CREO PREGO, MARISOL

DI

32,625

8,000

22,600

2,000

65,225

37

***9373**

MAQUIEIRA GARCIA, MATILDE

DI

32,500

8,000

23,390

0,000

63,890

38

***4340**

DIAZ REY, RUTH

DI

38,375

8,000

15,240

2,000

63,615

39

***5338**

GALLEGO MUÑIZ, SUSANA

DI

33,250

8,000

22,200

0,000

63,450

40

***1787**

OPAZO OTERO, JOSEFA

DI

45,625

8,000

7,500

2,000

63,125

41

***3093**

MANEIRO GARCIA, ROSA MARIA

DI

43,125

8,000

11,600

0,000

62,725

42

***0996**

MANCHO MARTINEZ, M BEGOÑA

DI

34,875

8,000

15,900

2,000

60,775

43

***4487**

ABOY CASTRO, ISABEL

DI

38,625

8,000

14,000

0,000

60,625

44

***0358**

PEREZ DIZ, EDUARDO

DI

45,875

8,000

6,200

0,000

60,075

45

***4101**

SANCHEZ VAZQUEZ, MARIA ANGELES

DI

35,500

8,000

14,400

2,000

59,900

46

***1764**

VILACOBA PAZOS, MARIA DIGNA

DI

41,875

8,000

10,000

0,000

59,875

47

***3496**

BARCIA GESTIDO, PATRICIA

DI

34,750

8,000

14,800

2,000

59,550

48

***6248**

CORES BLANCO, ANA BELEN

DI

41,375

8,000

9,200

0,000

58,575

49

***4526**

LOSADA DIAZ, EVA MARIA

DI

40,625

8,000

7,000

2,000

57,625

50

***4115**

SANTOALLA RODRIGUEZ, RAQUEL

DI

33,500

8,000

12,800

2,000

56,300

51

***6764**

PEREIRO SEGADE, CARMEN

DI

39,375

6,690

8,000

2,000

56,065

52

***0125**

POSE CASTRO, SARA

DI

35,250

8,000

12,000

0,000

55,250

53

***2455**

CASTILLO NAVARRO, JOSE MANUEL

DI

35,000

8,000

10,000

2,000

55,000

54

***1876**

NOVAS PEREZ, INES

DI

41,125

8,000

2,800

2,000

53,925

55

***0075**

COSTOYA FERNANDEZ, MARGARITA

DI

35,875

8,000

10,000

0,000

53,875

56

***2678**

GARCIA OVIEDO, ANA BELEN

DI

29,625

8,000

16,200

0,000

53,825

57

***0974**

GONZALEZ RODRIGUEZ, CARLOS JAVIER

DI

33,125

8,000

12,670

0,000

53,795

58

***0628**

SANCHEZ MENDEZ, CAROLINA

DI

34,125

8,000

11,400

0,000

53,525

59

***5711**

RODRIGUEZ AYUSO, ANA BELEN

DI

38,750

8,000

6,760

0,000

53,510

60

***0698**

CALVO GATO, CLARIBEL LOURDES

DI

39,875

8,000

3,600

2,000

53,475

61

***6327**

NUÑEZ BESADA, JOSE ENRIQUE

DI

37,750

6,610

8,900

0,000

53,260

62

***7683**

CARNEIRO DIAZ, MARIA DE LOS ANGELES

DI

39,750

8,000

2,900

2,000

52,650

63

***6915**

GARCIA MARTINEZ, MONICA BEATRIZ

DI

42,125

8,000

1,800

0,000

51,925

1

***9740**

BLANCO GARCIA, SUSANA

LI

48,750

8,000

28,000

2,000

86,750

2

***6513**

LEAL FRAGA, ANA MARIA

LI

48,375

8,000

28,000

2,000

86,375

3

***9511**

SANCHEZ DOMINGUEZ, MARIA DEL PILAR

LI

48,375

8,000

27,250

2,000

85,625

4

***2446**

CANOSA BOULLOSA, MARIA CUSTODIA

LI

47,500

8,000

28,000

2,000

85,500

5

***5463**

GARCIA LOPEZ, MARIA ISABEL

LI

48,875

8,000

28,000

0,000

84,875

6

***9162**

PILLADO VILLARQUIDE, ELENA

LI

48,875

8,000

28,000

0,000

84,875

7

***0627**

PORTO VAZQUEZ, MARIA TERESA

LI

48,625

8,000

28,000

0,000

84,625

8

***6477**

CASTRO SALGADO, CRISTINA

LI

50,000

8,000

24,450

2,000

84,450

9

***2463**

FERREIRO PAZOS, ENEDINA MARIA

LI

46,000

8,000

28,000

2,000

84,000

10

***5615**

MIRA OTEIZA, ELENA

LI

47,875

8,000

28,000

0,000

83,875

11

***2380**

GARCIA FERNANDEZ, MARIA LUISA

LI

47,500

8,000

28,000

0,000

83,500

12

***2737**

FIGUEIRA RIVEIRO, LIDIA

LI

46,125

8,000

27,250

2,000

83,375

13

***4218**

LOPEZ PUERTAS, MARIA ANGELES

LI

45,375

8,000

28,000

2,000

83,375

14

***8526**

GONZALEZ MAYO, ANA PILAR

LI

48,375

8,000

26,840

0,000

83,215

15

***5940**

LOURO BOUZAS, LETICIA

LI

46,500

8,000

26,600

2,000

83,100

16

***3196**

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSEFA DEL CARMEN

LI

45,500

8,000

27,600

2,000

83,100

17

***2913**

GOMEZ RODRIGUEZ, IRENE

LI

46,125

8,000

26,860

2,000

82,985

18

***2735**

REY SOUTO, VANESSA

LI

45,375

8,000

27,600

2,000

82,975

19

***9578**

LOPEZ EIRAS, ROCIO

LI

46,875

8,000

28,000

0,000

82,875

20

***1641**

VIDAL MUIÑOS, MARIA MONTSERRAT

LI

50,250

8,000

24,500

0,000

82,750

21

***4709**

SIMON DOSANTOS, MARIA BELEN

LI

46,625

8,000

28,000

0,000

82,625

22

***2350**

SIABA BEIRO, YOLANDA

LI

49,125

8,000

23,400

2,000

82,525

23

***2821**

RODRIGUEZ ZAS, SONIA

LI

46,500

8,000

28,000

0,000

82,500

24

***6063**

IGLESIAS GUITIAN, MARIA GEMMA

LI

46,500

8,000

28,000

0,000

82,500

25

***6740**

GONZALEZ GONZALEZ, ENCARNACION

LI

44,500

8,000

28,000

2,000

82,500

26

***3739**

FERNANDEZ PEREZ, ANDREA

LI

51,000

8,000

23,400

0,000

82,400

27

***7308**

FOLGAR MENO, MATILDE

LI

48,250

8,000

24,110

2,000

82,360

28

***4337**

NAVEIRA SANCHEZ, BEGOÑA

LI

45,125

8,000

27,100

2,000

82,225

29

***9118**

LOURO LOPEZ, BEATRIZ

LI

44,125

8,000

28,000

2,000

82,125

30

***5746**

LOPEZ DOAMO, MARIA DEL CARMEN

LI

50,000

8,000

24,000

0,000

82,000

31

***7374**

SEIJAS RODRIGUEZ, MARIA MONTSERRAT

LI

44,000

8,000

28,000

2,000

82,000

32

***7968**

FERNANDEZ PEREZ, MARIA CRISTINA

LI

43,750

8,000

28,000

2,000

81,750

33

***2243**

MAZAIRA VARELA, MARIA ELENA

LI

46,875

8,000

26,800

0,000

81,675

34

***6875**

FOJO VILLAR, MARTA MARIA

LI

45,625

8,000

26,000

2,000

81,625

35

***1181**

SANIN FANDIÑO, SANDRA

LI

45,625

8,000

28,000

0,000

81,625

36

***3726**

LIMES CASTRO, MANUELA

LI

44,625

8,000

27,000

2,000

81,625

37

***1110**

PENA MARTINEZ, VERONICA PILAR

LI

51,125

8,000

20,400

2,000

81,525

38

***5664**

REQUEJO JOGA, ANA

LI

43,500

8,000

27,800

2,000

81,300

39

***1137**

ALDEGUNDE GONZALEZ, MARIA JOSE

LI

45,250

8,000

28,000

0,000

81,250

40

***4488**

COSTA LORENZO, ALMUDENA

LI

45,250

8,000

28,000

0,000

81,250

41

***6216**

DEL RIO FERNANDEZ, MERCEDES

LI

45,250

8,000

28,000

0,000

81,250

42

***1734**

COLLAZO MANSO, MARIA VANESSA

LI

45,125

8,000

28,000

0,000

81,125

43

***2452**

PARDO VIDAL, MARIA ISABEL

LI

43,000

8,000

28,000

2,000

81,000

44

***0598**

VILAN BLANCO, MARIA CRISTINA

LI

50,375

8,000

22,600

0,000

80,975

45

***6676**

FERREIRA GONZALEZ, MARIA BEATRIZ

LI

50,375

8,000

20,600

2,000

80,975

46

***2016**

QUINTANA VILARELLE, MONICA

LI

42,875

8,000

28,000

2,000

80,875

47

***6530**

LOPEZ ALONSO, LUCRECIA

LI

44,625

8,000

28,000

0,000

80,625

48

***1973**

GARCIA SANCHEZ, SOFIA

LI

44,625

8,000

28,000

0,000

80,625

49

***3521**

CORDEIRO PAREDES, ROSA ANA

LI

42,625

8,000

28,000

2,000

80,625

50

***2880**

ALEGRE VIGO, CARMEN

LI

44,750

8,000

25,800

2,000

80,550

51

***9669**

FERNANDEZ SANCHEZ, MONTSERRAT

LI

44,500

8,000

26,000

2,000

80,500

52

***9351**

PORTABALES PARADA, BEATRIZ

LI

42,500

8,000

28,000

2,000

80,500

53

***3782**

LAREO PEREZ, MARTA

LI

42,875

8,000

27,600

2,000

80,475

54

***7948**

GOMEZ IGLESIAS, MARIA PILAR

LI

51,250

8,000

19,200

2,000

80,450

55

***7709**

LORENZO PORTELA, PAULA

LI

42,375

8,000

28,000

2,000

80,375

56

***2322**

LOSADA CAMPO, MARIA SOL

LI

42,250

8,000

28,000

2,000

80,250

57

***9888**

REGUEIRO BOTANA, CONCEPCION

LI

43,375

8,000

26,800

2,000

80,175

58

***5101**

GARCIA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN

LI

45,625

8,000

24,500

2,000

80,125

59

***7921**

GONZALEZ GARCIA, LAURA

LI

42,125

8,000

28,000

2,000

80,125

60

***7080**

GIRALDEZ GONZALEZ, DIANA

LI

42,125

8,000

28,000

2,000

80,125

61

***7432**

DOMINGUEZ GONZALEZ, DIVINA

LI

42,125

8,000

28,000

2,000

80,125

62

***0973**

MENDEZ MONTOTO, ROCIO

LI

46,500

8,000

25,600

0,000

80,100

63

***4320**

ALVAREZ PRADA, AMALIA

LI

46,875

8,000

25,200

0,000

80,075

64

***1972**

PEREZ RUA, ROCIO

LI

45,875

8,000

26,200

0,000

80,075

65

***7646**

ARES REIGOSA, MARIA LUISA

LI

46,250

8,000

23,800

2,000

80,050

66

***9658**

REGUEIRA BLANCO, MARIA TERESA

LI

44,000

8,000

28,000

0,000

80,000

67

***1225**

TORREIRA BANZAS, INES

LI

44,000

8,000

28,000

0,000

80,000

68

***5023**

SUAREZ LEMA, RAQUEL

LI

43,750

8,000

26,200

2,000

79,950

69

***5811**

HERMO SANCHEZ, FLORA

LI

48,500

8,000

23,400

0,000

79,900

70

***4787**

MONTERO TORRENTE, ELIA

LI

43,875

8,000

28,000

0,000

79,875

71

***0323**

TORREIRO IGLESIAS, MARIA ROCIO

LI

41,875

8,000

28,000

2,000

79,875

72

***7159**

CORDAL PEREZ, MARGARITA

LI

41,875

8,000

28,000

2,000

79,875

73

***9460**

CELADA PUMARES, MARIA VICTORIA

LI

47,125

8,000

22,700

2,000

79,825

74

***1510**

DEL RIO POMBO, BABILA

LI

48,750

8,000

23,000

0,000

79,750

75

***0682**

BERCERO REDONDO, MARIA ISABEL

LI

47,750

8,000

24,000

0,000

79,750

76

***6481**

VEIGA OJEA, SEVERO

LI

43,750

8,000

28,000

0,000

79,750

77

***9489**

BOENTE PINO, ROCIO

LI

45,000

8,000

24,700

2,000

79,700

78

***8370**

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, BELEN

LI

46,625

8,000

25,000

0,000

79,625

79

***6684**

PINTOR PAZO, MARIA JESUS

LI

43,625

8,000

28,000

0,000

79,625

80

***9997**

GONZALEZ IGLESIAS, ROSA MARIA

LI

43,625

8,000

28,000

0,000

79,625

81

***4809**

LOPEZ PULIDO, YOLANDA

LI

41,625

8,000

28,000

2,000

79,625

82

***4016**

IGLESIAS MEDELA, MARIA IRENE

LI

41,625

8,000

28,000

2,000

79,625

83

***3277**

MARTINEZ MARTINEZ, RITA MARIA

LI

41,625

8,000

28,000

2,000

79,625

84

***0735**

COSTA NOVO, NOEMI

LI

46,000

8,000

25,610

0,000

79,610

85

***8235**

RIAL SUEIRO, RITA

LI

44,875

8,000

24,480

2,000

79,355

86

***7008**

BARGIELA VAZQUEZ, SILVIA

LI

48,125

8,000

22,600

0,550

79,275

87

***6637**

LOPEZ RODRIGUEZ, CRISTINA

LI

43,250

8,000

28,000

0,000

79,250

88

***7922**

MOROLLON BAZAN, CELIA

LI

43,250

8,000

28,000

0,000

79,250

89

***9927**

PAIS VILLAR, MARIA DOLORES

LI

43,250

8,000

28,000

0,000

79,250

90

***8839**

REGUEIRO BOTANA, MARIA ISABEL

LI

41,250

8,000

28,000

2,000

79,250

91

***1069**

SALGUEIRO BUENO, MARTA

LI

41,250

8,000

28,000

2,000

79,250

92

***7169**

FONTAN RODRIGUEZ, MARIA JESUS

LI

41,250

8,000

28,000

2,000

79,250

93

***3189**

VILLA MUJICO, SILVIA

LI

43,125

8,000

28,000

0,000

79,125

94

***6494**

RODRIGUEZ IGLESIAS, MARIA DEL ROCIO

LI

43,125

8,000

28,000

0,000

79,125

95

***3153**

COMESAÑA DA VILA, ESTEFANIA

LI

45,000

8,000

23,600

2,400

79,000

96

***9801**

ALVES VERGARA, MARIA DOLORES

LI

41,000

8,000

28,000

2,000

79,000

97

***6937**

LISTE CES, ROCIO

LI

51,125

8,000

19,800

0,000

78,925

98

***5294**

MARTINEZ FRAGUELA, MARIA BELEN

LI

47,000

8,000

23,900

0,000

78,900

99

***6665**

ARIAS ALVAREZ, VERONICA

LI

42,875

8,000

28,000

0,000

78,875

100

***9973**

OTERO RODRIGUEZ, LAURA

LI

40,875

8,000

28,000

2,000

78,875

101

***2670**

PARDO BARRIO, ISABEL

LI

45,750

8,000

23,000

2,000

78,750

102

***7845**

RODRIGUEZ PINTOS, MARIA MAR

LI

40,750

8,000

28,000

2,000

78,750

103

***6680**

PADRON PEREZ, ROCIO

LI

48,875

8,000

19,800

2,000

78,675

104

***1450**

MARTINEZ PARIS, TERESA

LI

47,250

8,000

23,400

0,000

78,650

105

***4661**

PONCINI GOMEZ, RAQUEL

LI

42,625

8,000

28,000

0,000

78,625

106

***0957**

BARGE GRANDE, ANTONIO

LI

42,625

8,000

28,000

0,000

78,625

107

***9726**

COSTA ALVAREZ, RAQUEL

LI

42,625

8,000

28,000

0,000

78,625

108

***0577**

LOPEZ FRAGA, MARIA LUZ

LI

47,500

8,000

21,000

2,000

78,500

109

***9561**

MARTINEZ PUJALES, BELEN

LI

42,500

8,000

28,000

0,000

78,500

110

***4370**

CRESPO TABOADA, MARIA LUISA

LI

42,500

8,000

28,000

0,000

78,500

111

***3715**

DIAZ MOSQUERA, MONICA

LI

40,500

8,000

28,000

2,000

78,500

112

***6199**

GONZALEZ PEREZ, REMEDIOS

LI

44,375

8,000

26,000

0,000

78,375

113

***2866**

FERNANDEZ MAREY, CONSUELO

LI

42,375

8,000

28,000

0,000

78,375

114

***8942**

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA ELISA

LI

40,375

8,000

28,000

2,000

78,375

115

***7963**

RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA JESUSA

LI

40,375

8,000

28,000

2,000

78,375

116

***0449**

LOPEZ LOPEZ, FELI

LI

42,125

8,000

26,200

2,000

78,325

117

***1589**

RODRIGUEZ MENDEZ, MARIA JOSE

LI

44,000

8,000

26,300

0,000

78,300

118

***6902**

RODRIGUEZ FANDIÑO, ELSA

LI

42,250

8,000

26,000

2,000

78,250

119

***9658**

MARTINEZ HERMIDA, MARIA

LI

40,250

8,000

28,000

2,000

78,250

120

***9719**

ESTEVEZ MONTEJANO, ANA

LI

40,250

8,000

28,000

2,000

78,250

121

***6017**

FRANCO POUSO, MARIA MERCEDES

LI

45,625

8,000

24,600

0,000

78,225

122

***7455**

DIAZ VAZQUEZ, MARIA ANGELA

LI

41,375

8,000

26,760

2,000

78,135

123

***2060**

TERRON RODRIGUEZ, CARMEN

LI

42,125

8,000

28,000

0,000

78,125

124

***9833**

GARCIA NOVAS, MARIA TERESA

LI

42,000

8,000

28,000

0,000

78,000

125

***2147**

GARABAL MAZA, M. LUISA

LI

42,000

8,000

28,000

0,000

78,000

126

***1899**

SUAREZ BLANCO, OLGA

LI

40,000

8,000

28,000

2,000

78,000

127

***2470**

LOPEZ PAIS, ANA CLARA

LI

40,000

8,000

28,000

2,000

78,000

128

***7323**

CHANTADA RODRIGUEZ, MARIA JOSE

LI

47,375

8,000

22,600

0,000

77,975

129

***8663**

NOGUEIRAS IGLESIAS, MARIA JOSE

LI

41,875

8,000

28,000

0,000

77,875

130

***2355**

GARCIA CAAMAÑO, SONIA

LI

39,875

8,000

28,000

2,000

77,875

131

***2932**

VARELA ALVARELLOS, MARIA JESUS

LI

50,250

8,000

19,600

0,000

77,850

132

***8283**

SENRA FROJAN, BEATRIZ

LI

41,750

8,000

28,000

0,000

77,750

133

***1319**

MARTINEZ PELETEIRO, MARIA JESUS

LI

39,750

8,000

28,000

2,000

77,750

134

***9204**

MORANDEIRA FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR

LI

39,750

8,000

28,000

2,000

77,750

135

***5258**

HERMO FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

LI

44,125

8,000

25,600

0,000

77,725

136

***5674**

VARELA IGLESIAS, ANDREA

LI

43,625

8,000

26,030

0,000

77,655

137

***2259**

LOPEZ GONZALEZ, GEMMA

LI

41,625

8,000

28,000

0,000

77,625

138

***3730**

ABEIJON ABEIJON, NOELIA

LI

41,625

8,000

28,000

0,000

77,625

139

***5985**

INSUA HORTA, MARIA CARMEN

LI

41,625

8,000

28,000

0,000

77,625

140

***2510**

CAAMAÑO MOLEDO, BEATRIZ

LI

41,625

8,000

28,000

0,000

77,625

141

***1717**

MONTERO PARDIÑAS, ADELA

LI

39,625

8,000

28,000

2,000

77,625

142

***5984**

FOUZ VAZQUEZ, MARIA BEGOÑA

LI

39,625

8,000

28,000

2,000

77,625

143

***9339**

ALVAREZ PEREZ, MONICA

LI

39,625

8,000

28,000

2,000

77,625

144

***8860**

SALGADO VILA, ANA MARIA

LI

39,625

8,000

28,000

2,000

77,625

145

***6841**

DELGADO OUTEIRIÑO, ANA ROSA

LI

39,625

8,000

28,000

2,000

77,625

146

***6783**

IGLESIAS PEREZ, SALOME

LI

45,000

8,000

24,600

0,000

77,600

147

***2987**

PORTO FOLGAR, MARGARITA

LI

41,750

8,000

25,800

2,000

77,550

148

***2442**

ALVAREZ DAPIA, LIDIA

LI

47,500

8,000

22,000

0,000

77,500

149

***3744**

GONZALEZ LABRADA, MILAGROS

LI

41,500

8,000

28,000

0,000

77,500

150

***6728**

BERMUDEZ VARELA, REMEDIOS

LI

39,500

8,000

28,000

2,000

77,500

151

***3344**

CASTRO RIVERA, MARIA DEL PILAR

LI

39,500

8,000

28,000

2,000

77,500

152

***3220**

GONZALEZ VARELA, EVA ISABEL

LI

39,500

8,000

28,000

2,000

77,500

153

***2406**

SOBRAL PEREZ, ALICIA

LI

45,000

8,000

22,400

2,000

77,400

154

***5500**

LECHUGA TABOAS, ANA ISABEL

LI

42,375

8,000

25,000

2,000

77,375

155

***3679**

NOYA MOSCOSO, MERCEDES

LI

41,375

8,000

28,000

0,000

77,375

156

***0736**

FUENTES PULLEIRO, MARIA JESUS

LI

39,375

8,000

28,000

2,000

77,375

157

***1158**

SANMARTIN GARCIA, BANESA

LI

46,125

8,000

23,200

0,000

77,325

158

***8784**

SANCHEZ SANCHEZ, DOLORES

LI

42,125

8,000

27,200

0,000

77,325

159

***3233**

FRAGA MARTINEZ, MARIA TERESA

LI

42,125

8,000

25,200

2,000

77,325

160

***3807**

BANDIN GARCIA, LETICIA

LI

42,500

8,000

26,800

0,000

77,300

161

***0267**

MARTINEZ NANDIN, PATRICIA

LI

42,875

8,000

24,400

2,000

77,275

162

***9741**

DOMINGUEZ SALGADO, BEATRIZ

LI

39,875

8,000

27,400

2,000

77,275

163

***9637**

TARRIO SANTOS, SONIA

LI

41,250

8,000

28,000

0,000

77,250

164

***8900**

RODRIGUEZ NOGUEIRA, NELIDA

LI

41,250

8,000

28,000

0,000

77,250

165

***1931**

CATALAN SOLLA, MANUELA

LI

39,250

8,000

28,000

2,000

77,250

166

***5747**

CASTRO LAMAS, CONSUELO

LI

39,125

8,000

28,000

2,000

77,125

167

***9142**

BOUZON BOUZON, MARIA DEL PILAR

LI

39,125

8,000

28,000

2,000

77,125

168

***6703**

NEIRA LOPEZ, MARIA CELI

LI

39,125

8,000

28,000

2,000

77,125

169

***7239**

BOUZON RIOS, JOSEFA

LI

39,125

8,000

28,000

2,000

77,125

170

***3621**

RODRIGUEZ CAMPOS, ANA BELEN

LI

39,375

8,000

27,700

2,000

77,075

171

***2279**

MIGUEZ MIGUEZ, INES

LI

46,000

8,000

23,000

0,000

77,000

172

***8731**

CANCELAS CORTIZO, ANA ISABEL

LI

41,000

8,000

28,000

0,000

77,000

173

***4581**

VAZQUEZ LIZ, MARIA BEGOÑA

LI

41,000

8,000

28,000

0,000

77,000

174

***7249**

AMEIJEIRAS DURAN, RAQUEL

LI

39,000

8,000

28,000

2,000

77,000

175

***5082**

SOTO COSTAS, BARBARA

LI

43,375

8,000

23,600

2,000

76,975

176

***6050**

RIOS REGUEIRA, MARIA ANTONIA

LI

47,750

8,000

21,200

0,000

76,950

177

***5896**

SANCHEZ MARTINEZ, SONIA

LI

43,250

8,000

25,680

0,000

76,930

178

***7472**

GONZALEZ CHARLIN, MARIA LAURA

LI

45,125

8,000

23,800

0,000

76,925

179

***4162**

SOAGE COSTAS, AROA

LI

40,875

8,000

28,000

0,000

76,875

180

***3069**

ANTUNES ALVAREZ, MARIA

LI

40,875

8,000

28,000

0,000

76,875

181

***2950**

BUGLIOT ALFEIRAN, MARIA CRISTINA

LI

43,000

8,000

25,800

0,000

76,800

182

***2352**

REY PICON, BEATRIZ MARIA

LI

40,875

8,000

25,900

2,000

76,775

183

***2475**

SEXTO SUAREZ, MARIA DEL CARMEN

LI

44,500

8,000

22,250

2,000

76,750

184

***5781**

GONZALEZ ARMESTO, MERCEDES

LI

40,750

8,000

28,000

0,000

76,750

185

***6999**

CAAMAÑO SANLES, MARIA JOSE

LI

40,750

8,000

28,000

0,000

76,750

186

***6105**

SAMPEDRO SUAREZ, RAMONA

LI

40,750

8,000

28,000

0,000

76,750

187

***5971**

FERREIRO GOMEZ, MARIA DOLORES

LI

40,750

8,000

28,000

0,000

76,750

188

***7731**

BOUZON COIRA, ROCIO

LI

45,375

8,000

23,300

0,000

76,675

189

***8087**

NEIRA MIRON, MARIA CRISTINA

LI

42,250

8,000

26,400

0,000

76,650

190

***4606**

MARIÑO GOMEZ, MARIA CARMEN

LI

38,625

8,000

28,000

2,000

76,625

191

***5021**

GARCIA GONZALEZ, ANA ISABEL

LI

45,750

8,000

22,840

0,000

76,590

192

***2595**

REDONDO MARROQUIN, XENXO

LI

40,375

8,000

26,200

2,000

76,575

193

***7723**

GONZALEZ GONZALEZ, PAULA

LI

40,750

8,000

27,800

0,000

76,550

194

***2868**

LAMA FERRIN, BEATRIZ

LI

41,500

8,000

25,000

2,000

76,500

195

***6845**

DEL RIO SIEIRA, MARIA AGRIPINA

LI

40,500

8,000

28,000

0,000

76,500

196

***8729**

GARCIA SALAZAR, EVA MARIA

LI

43,875

8,000

24,600

0,000

76,475

197

***6027**

FERNANDEZ DEL HUERTO, MARIA DEL PILAR

LI

46,000

8,000

20,450

2,000

76,450

198

***1279**

FERNANDEZ ALVAREZ, ANA

LI

39,375

8,000

27,060

2,000

76,435

199

***7090**

SOTELO GONZALEZ, MARIA YOLANDA

LI

41,625

8,000

24,800

2,000

76,425

200

***3852**

LOPEZ VARELA, ISABEL

LI

43,625

8,000

22,790

2,000

76,415

201

***5840**

DIAZ BLANCO, MARIA INES

LI

40,375

8,000

28,000

0,000

76,375

202

***1881**

RODRIGUEZ VAZQUEZ, MONICA MARIA

LI

40,375

8,000

28,000

0,000

76,375

203

***3365**

LOPEZ FERNANDEZ, MARGARITA

LI

42,750

8,000

23,600

2,000

76,350

204

***3233**

BARREIRO LOPEZ DE GAMARRA, JUANA MARIA

LI

41,000

8,000

27,300

0,000

76,300

205

***1862**

BLANCO GUTIERREZ, LAURA

LI

40,250

8,000

28,000

0,000

76,250

206

***7919**

MOURULLO VIDAL, MARTA

LI

40,250

8,000

28,000

0,000

76,250

207

***4034**

FERNANDEZ FIDALGO, MARIA BELEN

LI

40,250

8,000

28,000

0,000

76,250

208

***9397**

GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA SOLEDAD

LI

40,250

8,000

28,000

0,000

76,250

209

***9850**

ROSALES GARCIA, SERGIA

LI

38,250

8,000

28,000

2,000

76,250

210

***3607**

VAZQUEZ MIRANDA, MARIA DEL CARMEN

LI

38,250

8,000

28,000

2,000

76,250

211

***0781**

DIAZ CASTRO, MARIA DOLORES

LI

38,250

8,000

28,000

2,000

76,250

212

***2154**

FELIPEZ GARCIA, EVA MARIA

LI

38,250

8,000

28,000

2,000

76,250

213

***2600**

BLANCO CAPEANS, MARIA INES

LI

45,625

8,000

20,600

2,000

76,225

214

***6400**

ALVAREZ RAJO, INMACULADA

LI

40,875

8,000

25,300

2,000

76,175

215

***3068**

ESPIN MENDEZ, MARIA ROSARIO

LI

40,375

8,000

25,800

2,000

76,175

216

***2360**

RIAL GOMEZ, PAULA

LI

46,125

8,000

22,000

0,000

76,125

217

***1851**

LOURO LAMELA, MANUEL

LI

40,125

8,000

28,000

0,000

76,125

218

***8926**

MARCOTE SILVA, MARIA MONTSERRAT

LI

40,125

8,000

28,000

0,000

76,125

219

***8215**

ALVAREZ PARDO, CARMEN MARIA

LI

40,125

8,000

28,000

0,000

76,125

220

***5348**

REY MOLLINEDO, MARIA JESUS

LI

38,125

8,000

28,000

2,000

76,125

221

***4395**

ARIAS FERNANDEZ, PILAR

LI

38,125

8,000

28,000

2,000

76,125

222

***8715**

DUARTE CASAS, ROSA MARIA

LI

38,125

8,000

28,000

2,000

76,125

223

***7168**

CORDAL DIAZ, SALOME

LI

41,500

8,000

26,600

0,000

76,100

224

***6958**

BELLO ALBORES, ROSALIA

LI

44,250

8,000

23,820

0,000

76,070

225

***7455**

LOPEZ CABELLO, MARIA JOSE

LI

46,250

8,000

21,800

0,000

76,050

226

***8466**

DACOSTA ALONSO, MARIA ANGELES

LI

41,625

8,000

24,420

2,000

76,045

227

***5520**

PARDO QUIROGA, EVA

LI

40,625

8,000

25,400

2,000

76,025

228

***8416**

GAVILANES BLANCO, MARIA CRISTINA

LI

40,000

8,000

28,000

0,000

76,000

229

***0574**

MARCOS CARRERA, JOSEFA

LI

38,000

8,000

28,000

2,000

76,000

230

***9428**

REY PIÑEIRO, MARIA MANUELA

LI

38,000

8,000

28,000

2,000

76,000

231

***7143**

BASTOS FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES

LI

41,500

8,000

24,400

2,000

75,900

232

***9727**

OUTEIRIÑO LAMAS, HORTENSIA

LI

39,875

8,000

28,000

0,000

75,875

233

***1971**

ALDREY UZAL, SANDRA MARIA

LI

43,375

8,000

24,400

0,000

75,775

234

***9445**

POSADA EXPOSITO, MARIA

LI

39,750

8,000

28,000

0,000

75,750

235

***8142**

BOULLOSA CONDE, MARIA ISABEL

LI

39,750

8,000

28,000

0,000

75,750

236

***2159**

LOUZAO LOPEZ, JOSEFA

LI

37,750

8,000

28,000

2,000

75,750

237

***1098**

FERNANDEZ IGLESIAS, MARIA GLADYS

LI

37,750

8,000

28,000

2,000

75,750

238

***8850**

GARCIA GARCIA, MARIA JOSE

LI

37,750

8,000

28,000

2,000

75,750

239

***6927**

PEREIRO FARALDO, RAQUEL

LI

43,875

8,000

23,800

0,000

75,675

240

***3784**

FERREIRO FERNANDEZ, MARIA DOLORES

LI

39,625

8,000

28,000

0,000

75,625

241

***3415**

ADRIO CORBAL, MONTSERRAT

LI

39,625

8,000

28,000

0,000

75,625

242

***1298**

GARCIA LAGE, MARIA DOLORES

LI

39,625

8,000

28,000

0,000

75,625

243

***9806**

RIOBOO SANCHEZ, PAULA

LI

37,625

8,000

28,000

2,000

75,625

244

***9715**

VAZQUEZ DOMINGUEZ, ARACELI

LI

37,625

8,000

28,000

2,000

75,625

245

***8911**

SANTODOMINGO BLACH, SUSANA

LI

37,625

8,000

28,000

2,000

75,625

246

***6384**

FERNANDEZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN

LI

37,625

8,000

28,000

2,000

75,625

247

***4124**

CAMBEIRO GOMEZ, PATRICIA

LI

37,625

8,000

28,000

2,000

75,625

248

***0712**

FERNANDEZ GARCIA, ANA MARIA

LI

45,750

8,000

21,800

0,000

75,550

249

***2070**

VAZQUEZ PARDIÑAS, MARIA INMACULADA

LI

43,750

8,000

21,800

2,000

75,550

250

***2360**

ALVAREZ PICO, IDOIA

LI

46,000

8,000

19,500

2,000

75,500

251

***9447**

PRESEDO GARAZO, NURIA

LI

39,500

8,000

28,000

0,000

75,500

252

***8499**

SOLLA AROSA, MARIA DEL PILAR

LI

39,500

8,000

28,000

0,000

75,500

253

***5229**

CASTIÑEIRA GRANDAL, SAGRARIO

LI

39,500

8,000

28,000

0,000

75,500

254

***7165**

NIMO FERNANDEZ, MARIA TERESA

LI

39,500

8,000

28,000

0,000

75,500

255

***4606**

VARELA BARCIA, JOSE MANUEL

LI

37,500

8,000

28,000

2,000

75,500

256

***1913**

VAZQUEZ MARTINEZ, SILVIA

LI

43,875

8,000

23,600

0,000

75,475

257

***9990**

GARCIA BALEATO, MARIA DEL CARMEN

LI

37,875

8,000

27,600

2,000

75,475

258

***1334**

COUTO GONZALEZ, RAQUEL

LI

43,375

8,000

22,000

2,000

75,375

259

***5937**

PARDO LORENZO, BLANCA

LI

39,375

8,000

28,000

0,000

75,375

260

***3385**

FERNANDEZ GARCIA, EVA

LI

39,375

8,000

28,000

0,000

75,375

261

***4299**

PRIETO ALLO, FATIMA

LI

47,000

8,000

20,300

0,000

75,300

262

***6197**

OTERO OTERO, MARIA SOLEDAD

LI

41,000

8,000

26,300

0,000

75,300

263

***7201**

MACEIRA PEREZ, ROSA

LI

40,125

8,000

27,170

0,000

75,295

264

***4399**

GONZALEZ RODRIGUEZ, ANA ISABEL

LI

39,250

8,000

28,000

0,000

75,250

265

***0281**

MATA TUÑAS, AMAYA

LI

39,250

8,000

28,000

0,000

75,250

266

***7450**

PEREZ ORGE, NIEVES

LI

37,250

8,000

28,000

2,000

75,250

267

***9073**

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE

LI

37,250

8,000

28,000

2,000

75,250

268

***1707**

ALONSO RODRIGUEZ, ANGELES

LI

37,250

8,000

28,000

2,000

75,250

269

***3636**

ARES LOSADA, RUTH

LI

37,250

8,000

28,000

2,000

75,250

270

***9196**

ARRIBAS PENIN, MARIA DEL CARMEN

LI

44,375

8,000

20,800

2,000

75,175

271

***0078**

GONZALEZ CARDOSO, MIRIAM

LI

43,625

8,000

21,550

2,000

75,175

272

***3098**

MUÑIZ REMUIÑAN, MARIA DEL CARMEN

LI

43,375

8,000

21,800

2,000

75,175

273

***5658**

LOPEZ NUÑEZ, MARIA DEL CARMEN

LI

40,375

8,000

26,800

0,000

75,175

274

***5296**

SARDELIS PAZOS, MARIA VICTORIA

LI

39,125

8,000

28,000

0,000

75,125

275

***8199**

MUÑIZ PASCUAL, ANA MARIA

LI

37,125

8,000

28,000

2,000

75,125

276

***8037**

IGLESIAS RUMBO, MARIA CRISTINA

LI

37,125

8,000

28,000

2,000

75,125

277

***1659**

BRAGE ADEGA, MARIA EUGENIA

LI

37,125

8,000

28,000

2,000

75,125

278

***1291**

PEREZ LOPEZ, CARLOS JACINTO

LI

37,125

8,000

28,000

2,000

75,125

279

***8310**

LOPEZ PORTO, FLORA

LI

42,500

8,000

24,600

0,000

75,100

280

***2422**

RODRIGUEZ VILA, RAQUEL

LI

50,250

8,000

14,800

2,000

75,050

281

***3525**

FERNANDEZ LOPEZ, LETICIA

LI

42,250

8,000

24,800

0,000

75,050

282

***8077**

ALVAREZ IGLESIAS, BEATRIZ

LI

40,250

8,000

26,800

0,000

75,050

283

***4557**

GOMEZ RICO, SOLEDAD

LI

39,500

8,000

27,530

0,000

75,030

284

***7908**

IGLESIAS ALVAREZ, OLGA

LI

39,000

8,000

28,000

0,000

75,000

285

***6247**

VILA BABARRO, MARIA DOLORES

LI

41,375

8,000

23,600

2,000

74,975

286

***1307**

ROMERO IGLESIAS, JOSEFINA

LI

41,750

8,000

25,200

0,000

74,950

287

***4980**

FERNANDEZ VIDAL, MARIA LUZ

LI

37,250

8,000

27,680

2,000

74,930

288

***6549**

VAZQUEZ GOMEZ, TANIA

LI

42,125

8,000

24,800

0,000

74,925

289

***9722**

CARDOSO MALDE, IRIA

LI

46,500

8,000

18,400

2,000

74,900

290

***2151**

CARRIL ALVAREZ, REBECA

LI

38,875

8,000

28,000

0,000

74,875

291

***2840**

SOTO OTERO, PATRICIA

LI

38,875

8,000

28,000

0,000

74,875

292

***7662**

DOMINGUEZ BREA, MARIA ROCIO

LI

41,250

8,000

25,600

0,000

74,850

293

***6421**

FEIJOO CERREDELO, ROSANNA

LI

36,750

8,000

28,000

2,100

74,850

294

***2347**

LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA MANUELA

LI

45,625

8,000

19,200

2,000

74,825

295

***1111**

COMESAÑA PELETEIRO, RUTH MARIA

LI

39,125

8,000

25,670

2,000

74,795

296

***0740**

LIMIA MANUEL, FELISA

LI

38,750

8,000

28,000

0,000

74,750

297

***2988**

VARELA FERNANDEZ, MONICA

LI

38,750

8,000

28,000

0,000

74,750

298

***6838**

VARELA MOURE, ANA MARIA

LI

38,750

8,000

28,000

0,000

74,750

299

***6038**

FERNANDEZ CUDEIRO, MARIA JOSE

LI

38,750

8,000

28,000

0,000

74,750

300

***7437**

GARCIA PINO, M DE ROSARIO

LI

38,125

8,000

26,600

2,000

74,725

301

***1040**

BERNARDO ANDRES, MARIA PILAR

LI

38,625

8,000

28,000

0,000

74,625

302

***5379**

VAZQUEZ OUVIÑA, MARIA BENILDE

LI

38,625

8,000

28,000

0,000

74,625

303

***6606**

LOPEZ SANCHEZ, BEGOÑA

LI

38,625

8,000

28,000

0,000

74,625

304

***5253**

LORENZO VARELA, MARIA ANTONIA

LI

36,625

8,000

28,000

2,000

74,625

305

***3471**

ADRAN FONTAO, SONIA MARIA

LI

36,625

8,000

28,000

2,000

74,625

306

***7922**

SOALLEIRO VENANCIO, PAMELA

LI

42,000

8,000

22,600

2,000

74,600

307

***8188**

SOTO MORAGON, MARIA DEL PILAR

LI

38,500

8,000

28,000

0,000

74,500

308

***0806**

PEREZ VAZQUEZ, MARIA CRISTINA

LI

36,500

8,000

28,000

2,000

74,500

309

***4249**

ALVAREZ RANCAÑO, BEATRIZ

LI

46,875

8,000

17,600

2,000

74,475

310

***7437**

BREZMES DEL CAMPO, MARIA PILAR

LI

40,250

8,000

24,200

2,000

74,450

311

***4155**

LOPEZ CABADO, ANA BELEN

LI

37,000

8,000

27,400

2,000

74,400

312

***4856**

GONZALEZ DIAZ, TRINIDAD

LI

47,375

8,000

19,000

0,000

74,375

313

***2593**

VALCARCE FERNANDEZ, MARIA JOSE

LI

46,375

8,000

20,000

0,000

74,375

314

***6117**

REDONDO LOPEZ, MARIA ELENA

LI

38,375

8,000

28,000

0,000

74,375

315

***9631**

CASTRO GARCIA, ANA

LI

38,375

8,000

28,000

0,000

74,375

316

***1331**

LORENZO SUAREZ, CARMEN

LI

38,375

8,000

28,000

0,000

74,375

317

***2935**

GONZALEZ LOPEZ, ALICIA

LI

38,375

8,000

28,000

0,000

74,375

318

***9580**

COSTA GARCIA, JAVIER

LI

36,375

8,000

28,000

2,000

74,375

319

***5809**

CARRERA ALVAREZ, ROSA MARIA

LI

43,500

8,000

22,800

0,000

74,300

320

***0019**

RICO BLANCO, MARIA CRUZ

LI

39,500

8,000

26,800

0,000

74,300

321

***7476**

CID GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES

LI

44,875

8,000

21,400

0,000

74,275

322

***1266**

CAMBEIRO FERNANDEZ, MARIA CARMEN

LI

40,875

8,000

25,400

0,000

74,275

323

***2011**

LOPEZ FERNANDEZ, MARIA CARMEN

LI

38,250

8,000

28,000

0,000

74,250

324

***5052**

VAZQUEZ DURO, MARIA DEL CARMEN

LI

38,250

8,000

28,000

0,000

74,250

325

***9279**

FERNANDEZ RODRIGUEZ, CRUZ

LI

38,250

8,000

28,000

0,000

74,250

326

***5989**

COUTADO ARIAS, ROSA MARIA

LI

41,000

8,000

23,210

2,000

74,210

327

***2307**

VIDAL ALVITE, MARIA SARA

LI

39,500

8,000

24,700

2,000

74,200

328

***3131**

GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE

LI

38,375

8,000

25,800

2,000

74,175

329

***0790**

PEREIRO FIEIRA, MONICA

LI

46,250

8,000

17,900

2,000

74,150

330

***5873**

RUA RIVERO, MARIA LUISA

LI

42,125

8,000

24,000

0,000

74,125

331

***7454**

LOPEZ VILLAR, GUADALUPE

LI

38,125

8,000

28,000

0,000

74,125

332

***1105**

BUELA SISTO, NATALIA

LI

38,125

8,000

28,000

0,000

74,125

333

***8971**

COSTA PICOS, PAULA

LI

36,125

8,000

28,000

2,000

74,125

334

***7457**

RODRIGUEZ GONZALEZ, VERENA

LI

41,500

8,000

22,600

2,000

74,100

335

***6517**

GOLAN BECERRA, TANIA

LI

42,875

8,000

21,200

2,000

74,075

336

***8067**

MARTINEZ QUINTANS, ROSA MARIA

LI

36,000

8,000

28,000

2,000

74,000

337

***6039**

OLIVEIRA ANTON, ANTONIO LUIS

LI

36,000

8,000

28,000

2,000

74,000

338

***5080**

NOGUEIRA GRANDE, MARIA ANGELES

LI

44,375

8,000

21,600

0,000

73,975

339

***3798**

CASTRO GRANJA, MARIA ISABEL

LI

40,375

8,000

23,600

2,000

73,975

340

***2584**

MIRANDA VAZQUEZ, MARIA PAZ

LI

38,750

8,000

27,200

0,000

73,950

341

***6673**

ANSEDE GARCIA, MIRIAM

LI

42,875

8,000

21,000

2,000

73,875

342

***0662**

MARTINEZ SANMARTIN, MONICA

LI

37,875

8,000

28,000

0,000

73,875

343

***7643**

CASTRO RODRIGUEZ, ROSARIO

LI

37,875

8,000

28,000

0,000

73,875

344

***0011**

PEREIRA VAQUEIRO, MARIA JESUS

LI

37,875

8,000

28,000

0,000

73,875

345

***3773**

IGLESIAS BRAVO, Mª JOSE

LI

37,875

8,000

28,000

0,000

73,875

346

***8173**

PASCUAL GONZALEZ, BEGOÑA

LI

37,875

8,000

28,000

0,000

73,875

347

***4741**

CASAS RODIÑO, VALENTINA

LI

35,875

8,000

28,000

2,000

73,875

348

***8863**

MARTINEZ GOMEZ, SONIA

LI

35,875

8,000

28,000

2,000

73,875

349

***7513**

DIAZ PIÑEIRO, PAULA MARIA

LI

41,125

8,000

22,700

2,000

73,825

350

***1909**

MEIJIDE SANTOS, MARIA JESUS

LI

39,625

8,000

24,200

2,000

73,825

351

***6500**

BARROS FRAGUEIRO, MARIA DEL CARMEN

LI

38,375

8,000

27,400

0,000

73,775

352

***0620**

ABAL ABAL, SILVIA CRISTINA

LI

37,375

8,000

26,400

2,000

73,775

353

***8253**

BARREIRO OLVEIRA, CONCEPCION

LI

37,750

8,000

28,000

0,000

73,750

354

***8439**

CAGIAO BLANCO, MERCEDES

LI

37,750

8,000

28,000

0,000

73,750

355

***2286**

MARTINEZ VILARIÑO, EVA MARIA

LI

43,500

8,000

22,200

0,000

73,700

356

***2176**

LOPEZ PORTELA, ANA

LI

41,500

8,000

22,200

2,000

73,700

357

***1249**

LORENZO SANTOS, ANUNCIATA

LI

43,250

8,000

22,400

0,000

73,650

358

***7593**

VALLE GARCIA, MARIA JESUS

LI

40,250

8,000

23,400

2,000

73,650

359

***2155**

TEO SANCHEZ, ROCIO

LI

45,625

8,000

18,000

2,000

73,625

360

***5948**

MILLET ABELENDA, MARIA SOL

LI

37,625

8,000

28,000

0,000

73,625

361

***4944**

CAGIAO ABELLA, MARIA TERESA

LI

37,625

8,000

28,000

0,000

73,625

362

***9720**

VAZQUEZ FERNANDEZ, SUSANA

LI

37,625

8,000

28,000

0,000

73,625

363

***5977**

RODRIGUEZ ALONSO, MARIA DEL PILAR

LI

37,625

8,000

28,000

0,000

73,625

364

***3501**

VIAÑO VILACOBA, ENCARNACION

LI

36,625

8,000

27,000

2,000

73,625

365

***3321**

DIEZ TABERNERO, RUTH

LI

35,625

8,000

28,000

2,000

73,625

366

***4630**

GOLDAR COUSO, MARIA EULALIA

LI

35,625

8,000

28,000

2,000

73,625

367

***6450**

GONZALEZ GOMEZ, MARIA DE LOS ANGELES

LI

51,000

8,000

12,600

2,000

73,600

368

***0483**

CORDAL SANCHEZ, MARIA CARMEN

LI

45,875

8,000

17,700

2,000

73,575

369

***8125**

PAZ MIGUENS, CARMEN

LI

37,375

8,000

26,200

2,000

73,575

370

***2072**

LOPEZ LOSADA, BELEN

LI

40,250

8,000

23,320

2,000

73,570

371

***6941**

SUAREZ ALLER, BEGOÑA

LI

43,750

8,000

19,800

2,000

73,550

372

***5485**

CERNADAS FERNANDEZ, PILAR

LI

37,500

8,000

28,000

0,000

73,500

373

***8794**

GOMEZ GOMEZ, PATRICIA

LI

37,500

8,000

28,000

0,000

73,500

374

***3446**

RIVEIRO GONZALEZ, PATRICIA

LI

37,500

8,000

28,000

0,000

73,500

375

***3134**

VILAR RODRIGUEZ, MARIA CARMEN

LI

37,500

8,000

28,000

0,000

73,500

376

***1070**

SANTANA BLANCO, CELSA

LI

37,500

8,000

28,000

0,000

73,500

377

***0490**

ABELEIRA DOBAO, MARIA JOSE

LI

37,500

8,000

28,000

0,000

73,500

378

***6682**

CARBALLEIRA UZ, GENMA

LI

37,500

8,000

28,000

0,000

73,500

379

***8463**

ARGIBAY ABILLEIRA, BEGOÑA

LI

35,500

8,000

28,000

2,000

73,500

380

***7638**

REY TABOADA, MARTA

LI

40,375

8,000

23,100

2,000

73,475

381

***6623**

TORRES CALO, EVA MARIA

LI

43,250

8,000

22,200

0,000

73,450

382

***2297**

PENA IGLESIAS, MARIA LOURDES

LI

38,250

8,000

25,200

2,000

73,450

383

***7406**

LOPEZ DIAZ, ANA

LI

37,375

8,000

28,000

0,000

73,375

384

***1407**

RODRIGUEZ SUAREZ, MARIA ISABEL

LI

42,250

8,000

23,100

0,000

73,350

385

***9999**

SESAR VARELA, SONIA

LI

41,000

8,000

22,300

2,000

73,300

386

***6794**

MIRAZ CRESPO, BELEN

LI

47,875

8,000

15,420

2,000

73,295

387

***8982**

GOMEZ CRESPO, MANUELA

LI

40,375

8,000

22,900

2,000

73,275

388

***3863**

PARCERO GERMADE, MARIA JESUS

LI

37,250

8,000

28,000

0,000

73,250

389

***5143**

CALVO CAAVEIRO, MARIA MANUELA

LI

37,250

8,000

28,000

0,000

73,250

390

***5363**

SOUTO VENTURA, MARIA DE LOS ANGELES

LI

35,250

8,000

28,000

2,000

73,250

391

***2331**

TOURIÑO REY, CRISTINA

LI

39,875

8,000

23,350

2,000

73,225

392

***9200**

FABEIRO RIVEIRO, ELVIRA

LI

39,625

8,000

25,600

0,000

73,225

393

***1926**

PEREZ PEREZ, MARIA DEL CARMEN

LI

40,750

8,000

24,400

0,000

73,150

394

***0080**

LORENZO CASAIS, CARLOTA

LI

41,000

8,000

22,140

2,000

73,140

395

***6595**

ALONSO PEREZ, RAQUEL

LI

37,125

8,000

28,000

0,000

73,125

396

***1118**

BLANCO LEMA, LUZ DIVINA

LI

35,125

8,000

28,000

2,000

73,125

397

***6664**

GARCIA LAGO, CELIA MARIA

LI

35,125

8,000

28,000

2,000

73,125

398

***5482**

MINGUILLON DIEZ, MARIA JOSE

LI

42,000

8,000

23,050

0,000

73,050

399

***9251**

DAVILA SANMARTIN, EDUARDO

LI

42,625

4,670

23,730

2,000

73,025

400

***3018**

RODRIGUEZ AYUSO, MARTA

LI

37,000

8,000

28,000

0,000

73,000

401

***9529**

VILLANUEVA GASPAR, RAQUEL

LI

35,000

8,000

28,000

2,000

73,000

402

***7903**

VAZQUEZ VELEZ, ANA ISABEL

LI

48,125

8,000

14,800

2,000

72,925

403

***0078**

TABOADA CANCELA, MARIA BELEN

LI

36,875

8,000

28,000

0,000

72,875

404

***9461**

FREIRE LOPEZ, MARIA ISOLINA

LI

36,875

8,000

28,000

0,000

72,875

405

***7607**

GONZALEZ ALONSO, MARISOL

LI

36,875

8,000

28,000

0,000

72,875

406

***8859**

FERNANDEZ DIAZ, TERESA

LI

35,875

8,000

27,000

2,000

72,875

407

***5978**

PEREZ GONZALEZ, MARIA MERCEDES

LI

34,875

8,000

28,000

2,000

72,875

408

***3453**

DOMINGUEZ SONEIRA, ESTEFANIA

LI

42,750

8,000

22,100

0,000

72,850

409

***9696**

SUAREZ GARCIA, MARIA CRISTINA

LI

41,250

8,000

23,600

0,000

72,850

410

***9836**

VARELA DIAZ, NURIA

LI

38,000

8,000

24,800

2,000

72,800

411

***8921**

JUSTO JUSTO, ESTHER

LI

39,000

7,560

24,200

2,000

72,760

412

***5963**

FERNANDEZ LOPEZ, ANA MARIA

LI

44,750

8,000

20,000

0,000

72,750

413

***6623**

BERMUDEZ SANTOS, MARIA CAROLINA

LI

36,750

8,000

28,000

0,000

72,750

414

***9379**

RAMIREZ GAMEZ, MARIA MERCEDES

LI

36,750

8,000

28,000

0,000

72,750

415

***9203**

SABUGUEIRO CASALDOEIRO, ROSA MARIA

LI

34,750

8,000

28,000

2,000

72,750

416

***9521**

BLANCO MONDELO, ANDREA

LI

45,000

8,000

17,700

2,000

72,700

417

***0527**

MIGUEZ FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

LI

39,875

8,000

22,810

2,000

72,685

418

***2662**

VAZQUEZ GONZALEZ, FRANCISCA

LI

37,250

8,000

25,400

2,000

72,650

419

***3593**

CELA LOPEZ, MERCEDES

LI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

420

***5165**

VARELA LAMAS, MARIA DEL CARMEN

LI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

421

***1535**

UCHA GONZALEZ, MARIA INMACULADA

LI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

422

***8376**

ANGUEIRA EDREIRA, MARIA ALCIRA

LI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

423

***9591**

LOPEZ VAZQUEZ, FATIMA

LI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

424

***1291**

TEIRA GARCIA, ROSA MARIA

LI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

425

***8371**

CORBACHO GRAÑA, HELENA

LI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

426

***1295**

BASCOY MIGUEZ, YOLANDA

LI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

427

***7524**

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANA MARIA

LI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

428

***8714**

GARCIA VILAS, MARIA REMEDIOS

LI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

429

***9509**

RABINA QUIJADA, MARTA

LI

34,625

8,000

28,000

2,000

72,625

430

***2040**

JULIO DAMIL, MERCEDES

LI

49,000

8,000

13,600

2,000

72,600

431

***3821**

PACHECO PENA, NATALIA

LI

42,750

8,000

19,800

2,000

72,550

432

***7028**

LOPEZ MARTINEZ, ROSARIO

LI

41,750

8,000

20,800

2,000

72,550

433

***9520**

ALONSO LIÑARES, CELIA

LI

36,500

8,000

28,000

0,000

72,500

434

***8602**

FIGUEROA ALONSO, MARIA BELEN

LI

34,500

8,000

28,000

2,000

72,500

435

***9120**

COSTA ALONSO, MARIA JESUS

LI

34,500

8,000

28,000

2,000

72,500

436

***6612**

CAINZOS FERNANDEZ, MARIA LORENA

LI

46,875

8,000

17,600

0,000

72,475

437

***1320**

CASAL BLANCO, SANDRA MARIA

LI

43,875

8,000

18,600

2,000

72,475

438

***6798**

GONZALEZ OUTUMURO, MARIA DEL MAR

LI

36,125

8,000

28,000

0,300

72,425

439

***6198**

VAZQUEZ VAZQUEZ, ANGELA

LI

44,375

8,000

18,000

2,000

72,375

440

***1244**

GONZALEZ AMBROSIO, MARIA YOLANDA

LI

36,375

8,000

28,000

0,000

72,375

441

***5325**

FIGUEIRAS GONZALEZ, AURORA

LI

36,375

8,000

28,000

0,000

72,375

442

***1825**

CASAÑAS RUA, MARIA AUXILIADORA

LI

36,375

8,000

28,000

0,000

72,375

443

***9601**

RODRIGUEZ EIJO, ANA BELEN

LI

36,375

8,000

28,000

0,000

72,375

444

***8332**

DIAZ RODRIGUEZ, MARTA

LI

34,375

8,000

28,000

2,000

72,375

445

***3290**

NUEVO BLANCO, MARIA MONTSERRAT

LI

34,375

8,000

28,000

2,000

72,375

446

***3041**

DIOS VIDAL, RAMONA

LI

44,750

8,000

19,600

0,000

72,350

447

***4500**

MONTES ABALDE, MARIA DEL CARMEN

LI

49,125

8,000

15,210

0,000

72,335

448

***1525**

VAZQUEZ COUSILLAS, MARIA LUZ

LI

42,500

8,000

21,800

0,000

72,300

449

***5667**

FERNANDEZ MACHADO, ROSA MARIA

LI

37,500

8,000

26,800

0,000

72,300

450

***9504**

DOPICO FERREIRA, SUSANA

LI

37,500

8,000

24,800

2,000

72,300

451

***2380**

VAZQUEZ COLLAZO, CARLOS

LI

36,250

8,000

28,000

0,000

72,250

452

***1392**

BERMUDEZ VILLAR, SILVIA

LI

36,250

8,000

28,000

0,000

72,250

453

***8714**

MAQUIEIRA SILVA, MARIA JESUS

LI

36,250

8,000

28,000

0,000

72,250

454

***7136**

DOMINGUEZ PUENTE, ANGELES

LI

34,250

8,000

28,000

2,000

72,250

455

***7892**

HERNANDEZ MOURE, EVA

LI

34,250

8,000

28,000

2,000

72,250

456

***3737**

GAYOSO PEREZ, MARIA LUISA

LI

44,750

8,000

17,400

2,000

72,150

457

***0509**

CONDE GONZALEZ, MARIA YOLANDA

LI

38,125

8,000

26,000

0,000

72,125

458

***1152**

ARAGUNDE CORRAL, LAURA MARIA

LI

36,125

8,000

28,000

0,000

72,125

459

***9830**

NUÑEZ FERNANDEZ, MARIA EMMA

LI

36,125

8,000

28,000

0,000

72,125

460

***9733**

TORRES CASTRO, MARIA ESPERANZA

LI

36,125

8,000

28,000

0,000

72,125

461

***4705**

PERNAS LOSADA, BIBIANA

LI

43,250

8,000

18,750

2,000

72,000

462

***1643**

RODRIGUEZ VILA, ALEJANDRA

LI

40,000

8,000

22,000

2,000

72,000

463

***0049**

PEREIRA DOMINGUEZ, MARIA PILAR

LI

36,000

8,000

28,000

0,000

72,000

464

***6587**

ROMERO CAAMAÑO, MARIA DEL CARMEN

LI

36,000

8,000

28,000

0,000

72,000

465

***3082**

GARCIA CASCALLAR, MARIA DEL PILAR

LI

36,000

8,000

28,000

0,000

72,000

466

***9646**

BRAÑAS VAZQUEZ, ANA MARIA

LI

36,000

8,000

28,000

0,000

72,000

467

***7774**

SUAREZ TOURIÑO, MARIA DEL PILAR

LI

36,000

8,000

28,000

0,000

72,000

468

***0397**

GONZALEZ ALVAREZ, MARGARITA

LI

36,000

8,000

28,000

0,000

72,000

469

***7321**

SANJUAN COSTA, NATHALIE

LI

34,000

8,000

28,000

2,000

72,000

470

***7893**

FERNANDEZ CERDEIRA, MARIA TERESA

LI

34,000

8,000

28,000

2,000

72,000

471

***6734**

OTERO FERNANDEZ, ADORACION

LI

34,000

8,000

28,000

2,000

72,000

472

***1051**

CARRO ALVITE, AMALIA MARIA

LI

34,000

8,000

28,000

2,000

72,000

473

***5179**

DOPAZO LARIO, MARIA AMELIA

LI

39,375

8,000

22,600

2,000

71,975

474

***0053**

COUCEIRO RICO, PATRICIA

LI

36,375

8,000

27,600

0,000

71,975

475

***5485**

FILGUEIRA FERNANDEZ, MARIA BEGOÑA

LI

43,750

8,000

18,200

2,000

71,950

476

***6896**

AMBROSIO TORRADO, PATRICIA

LI

41,500

8,000

22,420

0,000

71,920

477

***6933**

TORRADO TREUS, FATIMA

LI

42,500

8,000

21,400

0,000

71,900

478

***6472**

SUAREZ MARTINEZ, MILAGROS

LI

38,500

8,000

23,400

2,000

71,900

479

***4368**

BARREIRO PARGA, CARMEN

LI

36,500

8,000

27,400

0,000

71,900

480

***3792**

PORTO AMOR, MARIA JOSEFA

LI

35,875

8,000

28,000

0,000

71,875

481

***7076**

VAQUEIRO GREGORES, MARIA REYES

LI

35,875

8,000

28,000

0,000

71,875

482

***0347**

FERNANDEZ CORREA, MARIA LUISA

LI

35,875

8,000

28,000

0,000

71,875

483

***3181**

PEREIRA NOGUEIRA, SUSANA

LI

33,875

8,000

28,000

2,000

71,875

484

***3793**

AREOSA BARROS, MERCEDES

LI

33,875

8,000

28,000

2,000

71,875

485

***1719**

DE LA CRUZ PEREZ, MARIA ELENA

LI

34,250

8,000

27,600

2,000

71,850

486

***6011**

VIZCAINO GUTIERREZ, MARIA DEL CARMEN

LI

43,625

8,000

20,200

0,000

71,825

487

***6844**

VAZQUEZ SERRANO, ANA MARIA

LI

44,250

8,000

19,540

0,000

71,790

488

***5418**

AGRELO OLVEIRA, MARIA ENCARNACION

LI

48,375

8,000

15,400

0,000

71,775

489

***7677**

LOPEZ FERNANDEZ, BEATRIZ

LI

33,750

8,000

28,000

2,000

71,750

490

***1191**

BLANCO CARRERA, MONICA

LI

33,750

8,000

28,000

2,000

71,750

491

***4803**

FREIRIA HERMIDA, MARIA CARMEN

LI

33,750

8,000

28,000

2,000

71,750

492

***6234**

RODRIGUEZ RIVAS, BEATRIZ

LI

34,125

8,000

27,600

2,000

71,725

493

***6079**

COSTAS COMESAÑA, ESTEFANIA

LI

49,125

8,000

14,580

0,000

71,705

494

***5994**

SUAREZ VAZQUEZ, MARIA YOLANDA

LI

44,500

8,000

19,200

0,000

71,700

495

***2057**

VILLANUEVA SANCHEZ, SUSANA

LI

40,500

8,000

23,200

0,000

71,700

496

***1922**

FERNANDEZ BLANCO, MARIA ROSA

LI

35,500

8,000

26,200

2,000

71,700

497

***0914**

CALVO SENDIN, SONIA MARIA

LI

44,625

8,000

17,000

2,000

71,625

498

***8694**

FUENTES BOADO, MARIA PILAR

LI

35,625

8,000

28,000

0,000

71,625

499

***3304**

RIVAS GANDASEGUI, ROSA MARIA

LI

35,625

8,000

28,000

0,000

71,625

500

***9879**

PIEDRAS SOTO, ANA MARIA

LI

35,625

8,000

28,000

0,000

71,625

501

***4391**

CARRERA TELLADO, MARIA PILAR

LI

35,625

8,000

28,000

0,000

71,625

502

***3523**

REY LOIS, HILDA MARIA

LI

33,625

8,000

28,000

2,000

71,625

503

***3258**

ROMERO CASTRO, MARIA NIEVES

LI

38,375

8,000

25,200

0,000

71,575

504

***9682**

BARREIROS GALIÑA, MARIA TRINIDAD

LI

38,750

8,000

22,800

2,000

71,550

505

***7090**

PEREZ ALEN, MARIA

LI

39,625

8,000

23,900

0,000

71,525

506

***8391**

GOLDAR BUCETA, SUSANA

LI

36,500

8,000

25,020

2,000

71,520

507

***6176**

GONZALEZ PIÑEIRO, MARIA JOSE

LI

39,500

8,000

22,000

2,000

71,500

508

***5280**

IGLESIAS TESOURO, FLORINDA

LI

35,500

8,000

28,000

0,000

71,500

509

***3838**

FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA LUISA

LI

46,875

8,000

14,600

2,000

71,475

510

***1444**

GOMEZ MOAR, ANA MARIA

LI

38,250

8,000

23,200

2,000

71,450

511

***9743**

REY CONDE, MARIA SOLEDAD

LI

44,500

8,000

16,900

2,000

71,400

512

***5936**

GARCIA FERNANDEZ, ANA MARIA

LI

37,000

8,000

26,400

0,000

71,400

513

***9514**

SOLLA DIOS, MARIA DEL CARMEN

LI

44,375

8,000

17,000

2,000

71,375

514

***9328**

CASTRO GOMEZ, ANGELES

LI

35,375

8,000

28,000

0,000

71,375

515

***5089**

MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA JOSEFA

LI

35,375

8,000

28,000

0,000

71,375

516

***3783**

LORENZO PIRES, BEATRIZ

LI

35,375

8,000

28,000

0,000

71,375

517

***2164**

PEREZ JORGE, INMACULADA

LI

33,375

8,000

28,000

2,000

71,375

518

***2668**

MARIL CERQUIDES, MONTSERRAT

LI

46,750

8,000

14,600

2,000

71,350

519

***0219**

SOBRADO GONZALEZ, LAURA

LI

44,500

8,000

18,800

0,000

71,300

520

***1909**

FILGUEIRA PEREZ, LUZ MARIA

LI

34,500

8,000

26,800

2,000

71,300

521

***7007**

COLLAZO LORENZO, MARIA EUGENIA

LI

33,500

8,000

27,800

2,000

71,300

522

***8200**

VAZQUEZ VARELA, VANESA

LI

42,875

8,000

20,400

0,000

71,275

523

***4135**

MAHIA LOPEZ, MARIA PILAR

LI

42,375

8,000

18,900

2,000

71,275

524

***9833**

SUAREZ CAMESELLE, MARIA JESUS

LI

42,250

8,000

21,000

0,000

71,250

525

***1129**

CASTRO MERELAS, MARIA JOSE

LI

39,250

8,000

24,000

0,000

71,250

526

***7767**

CRESPO MEIS, MARIA ISABEL

LI

37,250

8,000

24,000

2,000

71,250

527

***4607**

SAAVEDRA FEAL, MARIA TERESA

LI

35,250

8,000

28,000

0,000

71,250

528

***5596**

ARMADA VAZQUEZ, ARACELI

LI

33,250

8,000

28,000

2,000

71,250

529

***1744**

VICENTE IGLESIAS, PILAR

LI

33,250

8,000

28,000

2,000

71,250

530

***7539**

VILOR BOLAÑO, ANA MARIA

LI

39,625

8,000

23,600

0,000

71,225

531

***6400**

MARIÑO GERPE, BEATRIZ

LI

38,375

8,000

22,800

2,000

71,175

532

***3405**

ACUÑA VENTOSINOS, MARIA MERCEDES

LI

36,375

8,000

24,800

2,000

71,175

533

***1910**

IGLESIAS MARTINEZ, NATALIA

LI

42,625

8,000

20,510

0,000

71,135

534

***4662**

LOPEZ ALVAREZ, RAQUEL

LI

35,125

8,000

28,000

0,000

71,125

535

***8998**

PEREIRA JUIZ, FLORA

LI

45,000

8,000

16,120

2,000

71,120

536

***1670**

MENDEZ FERNANDEZ, ELENA

LI

39,625

8,000

23,400

0,000

71,025

537

***8336**

ARGIBAY NIETO, IRENE

LI

45,000

8,000

16,000

2,000

71,000

538

***1596**

QUINTELA VAZQUEZ, ANA MARIA

LI

42,000

8,000

21,000

0,000

71,000

539

***0426**

RIVERA IGLESIAS, YOLANDA

LI

42,000

8,000

19,000

2,000

71,000

540

***3237**

SOTELO GONZALEZ, MARGARITA

LI

35,000

8,000

28,000

0,000

71,000

541

***7372**

RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA JOSE

LI

35,000

8,000

28,000

0,000

71,000

542

***1693**

PAZ PAZ, INMACULADA

LI

35,000

8,000

28,000

0,000

71,000

543

***5203**

PARADELA FEIJOO, MARIA CARMEN

LI

35,000

8,000

28,000

0,000

71,000

544

***6081**

FENTE GARCIA, PAZ

LI

35,000

8,000

28,000

0,000

71,000

545

***8443**

SANGIAO CASTRO, AUREA CLAUDINA

LI

35,000

8,000

28,000

0,000

71,000

546

***9388**

LAMAS GARCIA, TERESA RAQUEL

LI

34,000

8,000

27,000

2,000

71,000

547

****8691*

BARREIRO , EVELYNE

LI

44,375

8,000

16,600

2,000

70,975

548

***7452**

MORANDEIRA GARCIA, MARIA CARMEN

LI

39,375

8,000

23,600

0,000

70,975

549

***6887**

BARREIRO LOPEZ, PATRICIA

LI

39,875

8,000

23,000

0,000

70,875

550

***7715**

PUIME VALTIERRA, MARIA DOLORES

LI

36,875

8,000

26,000

0,000

70,875

551

***6904**

TEIJIDO INFANTE, MONICA

LI

34,875

8,000

28,000

0,000

70,875

552

***3424**

MARTINEZ VILLAR, MARIA PILAR

LI

32,875

8,000

28,000

2,000

70,875

553

***1820**

GARCIA CAAVEIRO, MONICA

LI

32,875

8,000

28,000

2,000

70,875

554

***5365**

ACOSTA COUCEIRO, MARIA CARMEN

LI

34,000

8,000

26,840

2,000

70,840

555

***2956**

GARCIA NUÑEZ, SUSANA

LI

38,000

8,000

24,800

0,000

70,800

556

***2978**

VARELA ARANTON, VANESA

LI

41,875

8,000

20,900

0,000

70,775

557

***8045**

FERREIRO MOSQUERA, ANA ISABEL

LI

35,375

8,000

27,400

0,000

70,775

558

***6647**

LEIS ARCOS, MANUEL ALEJO

LI

37,250

8,000

25,510

0,000

70,760

559

***8750**

GROBAS FERNANDEZ, MARIA ANGELES

LI

34,750

8,000

28,000

0,000

70,750

560

***6903**

NUÑEZ SEOANE, MARIA CARMEN

LI

34,750

8,000

28,000

0,000

70,750

561

***0577**

CASTRO ALONSO, MARIA JOSE

LI

34,750

8,000

28,000

0,000

70,750

562

***4819**

MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA TERESA

LI

34,750

8,000

28,000

0,000

70,750

563

***6551**

FERNANDEZ DEVESA, FELISA

LI

34,750

8,000

28,000

0,000

70,750

564

***5811**

TEIRA RIVAS, ROSA ANA

LI

32,750

8,000

28,000

2,000

70,750

565

***3745**

ARAUJO CORRALES, JENNY REBECA

LI

32,750

8,000

28,000

2,000

70,750

566

***1476**

SOUTO PICALLO, MARIA DEL CARMEN

LI

47,625

8,000

15,100

0,000

70,725

567

***6422**

NAVEIRA FERNANDEZ, PATRICIA

LI

39,250

8,000

21,460

2,000

70,710

568

***8343**

SAAVEDRA RUMBO, NATALIA ISABEL

LI

36,500

8,000

26,200

0,000

70,700

569

***7013**

RODRIGUEZ PRIETO, MARIA BEGOÑA

LI

41,250

8,000

21,400

0,000

70,650

570

***6549**

REGUEIRO RODRIGUEZ, MARIA

LI

42,625

8,000

20,000

0,000

70,625

571

***6037**

LOPEZ MANEIRO, NATIVIDAD

LI

40,625

8,000

22,000

0,000

70,625

572

***6611**

AYUDE CANILLO, YOLANDA

LI

34,625

8,000

28,000

0,000

70,625

573

***3817**

FERNANDEZ QUIROS, MARIA ESTRELLA

LI

34,625

8,000

28,000

0,000

70,625

574

***7834**

RODRIGUEZ DOPAZO, BEATRIZ

LI

34,625

8,000

28,000

0,000

70,625

575

***8901**

RODRIGUEZ SALGADO, MARIA JOSE

LI

32,625

8,000

28,000

2,000

70,625

576

***6061**

VARELA ROSENDE, FLORA MARIA

LI

32,625

8,000

28,000

2,000

70,625

577

***7180**

BOTANA PEREIRA, MARIA DEL CARMEN

LI

39,125

8,000

21,480

2,000

70,605

578

***8450**

MAQUIEIRA COUTO, IRIA

LI

49,000

8,000

11,600

2,000

70,600

579

***4097**

MARTINEZ GARCIA, MIRIAN ANA

LI

43,500

8,000

17,080

2,000

70,580

580

***9006**

GAYO PEREZ, RAQUEL

LI

42,375

8,000

20,200

0,000

70,575

581

***2074**

RODRIGUEZ PARDO, MARIA MERCEDES

LI

40,125

8,000

22,400

0,000

70,525

582

***2524**

GIL PEREZ, MARIA ISABEL

LI

35,125

8,000

27,400

0,000

70,525

583

***1188**

LORENZO ESTEVEZ, DOLORES

LI

34,500

8,000

28,000

0,000

70,500

584

***1171**

PIÑEIRO PIÑEIRO, LUCIA

LI

34,500

8,000

28,000

0,000

70,500

585

***5140**

LORENZO VAZQUEZ, MARIA DOLORES

LI

34,500

8,000

28,000

0,000

70,500

586

***5492**

TIZON CABALEIRO, PILAR

LI

34,500

8,000

28,000

0,000

70,500

587

***6847**

VARELA NAYA, VISITACION

LI

34,500

8,000

28,000

0,000

70,500

588

***3908**

BLANCO PANETE, MARIA JOSE

LI

34,500

8,000

28,000

0,000

70,500

589

***8416**

BERMUDEZ RODAL, ANA MARIA

LI

34,500

8,000

28,000

0,000

70,500

590

***3185**

PARADA SAMPEDRO, NOELIA

LI

34,500

8,000

28,000

0,000

70,500

591

***2805**

GARCIA FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

LI

49,375

8,000

13,100

0,000

70,475

592

***0057**

FERNANDEZ MIGUEZ, RAQUEL

LI

45,625

8,000

14,800

2,000

70,425

593

***4505**

VAZQUEZ GILDA, EVA

LI

45,500

8,000

16,900

0,000

70,400

594

***0637**

BASTOS GARCIA, RAQUEL

LI

35,375

8,000

27,000

0,000

70,375

595

***1035**

DURAN REY, MARIA DOLORES

LI

34,375

8,000

28,000

0,000

70,375

596

***4982**

PAREDES NUÑEZ, ANGELES

LI

44,750

8,000

17,600

0,000

70,350

597

***1899**

LESTA BLANCO, OLGA MARIA

LI

44,500

8,000

15,800

2,000

70,300

598

***3539**

SEIJAS ORTUÑO, ANA BELEN

LI

46,375

8,000

13,900

2,000

70,275

599

***7297**

NIEBLA MUIÑOS, MARIA REYES

LI

43,250

8,000

19,000

0,000

70,250

600

***9299**

CABANAS DIAZ, MARIA CONSOLACION

LI

40,250

8,000

22,000

0,000

70,250

601

***4631**

GRELA CASTRO, MARIA DEL CARMEN

LI

34,250

8,000

28,000

0,000

70,250

602

***8369**

MOURELLE BLANCO, MARIA ESTRELLA

LI

34,250

8,000

28,000

0,000

70,250

603

***6665**

FERNANDEZ CORBILLON, MARIA DOLORES

LI

34,250

8,000

28,000

0,000

70,250

604

***7580**

NOVOA GONZALEZ, LUCIA

LI

34,250

8,000

28,000

0,000

70,250

605

***6689**

OTERO ABELLA, MARIA NOEL

LI

32,250

8,000

28,000

2,000

70,250

606

***0671**

ANTA FERNANDEZ, MELISSA

LI

40,625

8,000

21,600

0,000

70,225

607

***8402**

LAMAS RAMIREZ, MARIA DOLORES

LI

40,625

8,000

19,600

2,000

70,225

608

***1070**

GANTES ARADAS, ANA MARIA

LI

34,125

8,000

26,100

2,000

70,225

609

***3460**

PIÑEIRO PORTELA, BALBINA

LI

41,625

8,000

18,570

2,000

70,195

610

***4755**

RIVERA FILGUEIRAS, ROSA MARIA

LI

41,875

8,000

20,300

0,000

70,175

611

***8316**

GALLEGO CORRAL, ELISA

LI

43,750

8,000

18,400

0,000

70,150

612

***7922**

NIETO TESOURO, MARIA DOLORES

LI

42,125

8,000

20,000

0,000

70,125

613

***7838**

BARROS RODRIGUEZ, LORENA

LI

39,625

8,000

20,500

2,000

70,125

614

***0297**

CASTRO GONZALEZ, ISABEL FRANCISCA

LI

35,125

8,000

27,000

0,000

70,125

615

***9024**

SALGADO SOTELO, SONIA

LI

34,125

8,000

28,000

0,000

70,125

616

***6836**

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MIRIAM

LI

40,000

8,000

22,110

0,000

70,110

617

***8374**

FERNANDEZ FRANCISCO, GENOVEVA

LI

39,500

8,000

22,600

0,000

70,100

618

***3964**

ENRIQUEZ ARIAS, SUSANA

LI

37,500

8,000

22,600

2,000

70,100

619

***9912**

BARBEITO CANEDO, MARIA CONSUELO

LI

36,875

8,000

23,200

2,000

70,075

620

***2923**

BLANCO PAZOS, TATIANA

LI

39,250

8,000

22,800

0,000

70,050

621

***8126**

GARCIA CORES, MARIA ESTHER

LI

42,625

8,000

17,400

2,000

70,025

622

***5926**

FAGIN GONZALEZ, MARIA LUZ

LI

40,500

8,000

19,500

2,000

70,000

623

***1912**

ABRALDES NIMO, MARIA ROSA

LI

34,000

8,000

28,000

0,000

70,000

624

***5153**

VIDAL FIGUEIRIDO, MARIA DEL CARMEN

LI

34,000

8,000

28,000

0,000

70,000

625

***7594**

ROIBAS LOPEZ, MARIA DEL MAR

LI

34,000

8,000

28,000

0,000

70,000

626

***4316**

ALVAREZ FERNANDEZ, LAURA

LI

42,375

8,000

17,600

2,000

69,975

627

***1907**

AGRASAR MAROÑAS, PATRICIA

LI

44,750

8,000

15,200

2,000

69,950

628

***2245**

RODRIGUEZ BESADA, MARIA IVANA

LI

42,750

8,000

19,200

0,000

69,950

629

***6001**

FREIRE IGLESIAS, MARIA ANGELES

LI

39,750

8,000

20,200

2,000

69,950

630

***6174**

CARNEIRO MUÑIZ, NATALIA

LI

46,125

8,000

15,800

0,000

69,925

631

***2805**

FUENTES PRIETO, MARIA ISABEL

LI

32,500

8,000

27,400

2,000

69,900

632

***1633**

MAÑA BARREIRO, MARIA DEL PILAR

LI

33,875

8,000

28,000

0,000

69,875

633

***7701**

MARTINEZ RODRIGUEZ, MONICA OTILIA

LI

33,875

8,000

28,000

0,000

69,875

634

***9454**

FRANCO ANDRE, MARIA PLACERES

LI

33,875

8,000

28,000

0,000

69,875

635

***8014**

PRESA GROBA, ANA ISABEL

LI

33,875

8,000

28,000

0,000

69,875

636

***6487**

LAGO DOMINGUEZ, MARIA ANGELES

LI

42,250

8,000

19,600

0,000

69,850

637

***0531**

DEIBE PORTO, TAMARA

LI

43,625

8,000

16,200

2,000

69,825

638

***6226**

REGO ROUCO, MARIA ANA

LI

34,375

8,000

25,420

2,000

69,795

639

***2074**

FERNANDEZ PAZ, MARIA DEL CARMEN

LI

37,375

8,000

24,400

0,000

69,775

640

***1550**

DIAZ CARUNCHO, MARIA TRINIDAD

LI

45,750

8,000

14,000

2,000

69,750

641

***8199**

AYUDE FILGUEIRA, MARIA LUISA

LI

42,750

8,000

17,000

2,000

69,750

642

***9285**

PEREZ OGANDO, MARIA DEL SOL

LI

41,250

8,000

18,500

2,000

69,750

643

***3136**

BORRAJO NUÑEZ, CONCEPCION

LI

33,750

8,000

28,000

0,000

69,750

644

***9102**

CAMPELO SOBRAL, CLAUDIA

LI

33,750

8,000

28,000

0,000

69,750

645

***5747**

TORRES MATA, DORINDA

LI

37,625

8,000

24,100

0,000

69,725

646

***1902**

NUÑEZ CARRERA, SUSANA

LI

46,875

8,000

12,800

2,000

69,675

647

***1463**

TROITIÑO BERTOLO, GUADALUPE

LI

44,875

8,000

14,800

2,000

69,675

648

***6414**

COSTA MARTINEZ, MARIA CARMEN

LI

35,875

8,000

23,800

2,000

69,675

649

***2170**

HEREDIA LOUZAO, SANDRA

LI

43,750

8,000

17,900

0,000

69,650

650

***1225**

ALVAREZ SIMON, MARIA JOSE

LI

39,750

8,000

19,900

2,000

69,650

651

***1060**

PERNAS PRIETO, ANA MARIA

LI

38,250

8,000

23,400

0,000

69,650

652

***7202**

ALVAREZ LOPEZ, MARIA ANGELES

LI

43,625

8,000

18,000

0,000

69,625

653

***4705**

VILA OLVEIRA, MARIA CARMEN

LI

33,625

8,000

28,000

0,000

69,625

654

***6291**

PEQUEÑO LOURIDO, MARIA JOSE

LI

33,625

8,000

28,000

0,000

69,625

655

***0574**

PIÑEIRO MILLAN, MARIA JOSE

LI

33,625

8,000

28,000

0,000

69,625

656

***5921**

IGLESIAS RODRIGUEZ, BEATRIZ

LI

39,250

8,000

20,260

2,100

69,610

657

***0118**

LAGO VIGO, NURIA

LI

37,000

8,000

24,600

0,000

69,600

658

***3448**

MENDEZ CASTRO, ROSA

LI

50,750

8,000

8,800

2,000

69,550

659

***2824**

RODRIGUEZ SANTOS, MARIA FE

LI

39,750

8,000

19,800

2,000

69,550

660

***3904**

VIDAL AGRA, VANESSA

LI

42,125

8,000

17,400

2,000

69,525

661

***6845**

PEREZ FIDALGO, MARIA DEL PILAR

LI

38,500

8,000

23,000

0,000

69,500

662

***3471**

MARTINEZ GASTELU, MARIA LUISA

LI

33,500

8,000

28,000

0,000

69,500

663

***3219**

GONZALEZ BALEIRON, ANA ISABEL

LI

37,875

8,000

21,600

2,000

69,475

664

***7862**

ROMERO DOMINGUEZ, CRISTINA

LI

43,250

8,000

16,200

2,000

69,450

665

***5178**

SAMPEDRO QUEIRUGA, MARIA MERCEDES

LI

36,625

8,000

24,800

0,000

69,425

666

***9667**

CHAMADOIRA RIOBO, MARIA DEL CARMEN

LI

35,375

8,000

26,000

0,000

69,375

667

***3599**

NAVEIRAS BARRO, MARIA FLORENCIA

LI

33,375

8,000

28,000

0,000

69,375

668

***2459**

PEREZ SOTO, MARIA ELISA

LI

33,375

8,000

28,000

0,000

69,375

669

***8444**

BERMUDEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN

LI

33,375

8,000

28,000

0,000

69,375

670

***4837**

CASADO GIL, NURIA MARIA

LI

41,875

8,000

19,430

0,000

69,305

671

***2311**

ZAPATA PEREZ, REBECA

LI

37,500

8,000

21,800

2,000

69,300

672

***9838**

VENTOSINOS PORTO, SONIA

LI

43,625

8,000

17,670

0,000

69,295

673

***6115**

LOPEZ PAMPIN, CONSUELO

LI

41,875

8,000

19,400

0,000

69,275

674

***5420**

PEREZ GONZALEZ, MARIA JESUS

LI

38,875

8,000

22,400

0,000

69,275

675

***4122**

NAVIA MENDEZ, ANUNCIACION

LI

37,875

8,000

23,400

0,000

69,275

676

***4577**

LOPEZ TORREIRO, DEBORAH

LI

35,875

8,000

23,400

2,000

69,275

677

***0995**

GARRIDO BORGES, MARIA JESUS

LI

35,875

8,000

23,400

2,000

69,275

678

***1314**

MOLANES FERNANDEZ, SUSANA

LI

36,250

8,000

25,000

0,000

69,250

679

***0493**

PEREZ NOVO, MARIA LUISA

LI

33,250

8,000

28,000

0,000

69,250

680

***5194**

PEREIRO FERNANDEZ, CARLOS JAVIER

LI

33,250

8,000

28,000

0,000

69,250

681

***0914**

ARIAS RODRIGUEZ, Mª LUZ

LI

48,875

8,000

12,300

0,000

69,175

682

***8137**

VIDAL MALVAR, MARIA ANGELES

LI

37,375

8,000

21,800

2,000

69,175

683

***9348**

LOPEZ VEIGA, ANA MARIA

LI

36,375

8,000

22,800

2,000

69,175

684

***0889**

ALFONSO ALVAREZ, SONIA

LI

35,375

8,000

23,800

2,000

69,175

685

***0266**

RINCON ALCAINE, VANESA

LI

42,625

8,000

18,540

0,000

69,165

686

***4361**

MARTINEZ GARCIA, MARIA CONSUELO

LI

44,500

8,000

16,660

0,000

69,160

687

***4360**

FERNANDEZ VILAR, VICTOR HUGO

LI

47,625

8,000

13,500

0,000

69,125

688

***6502**

TORRES BANDIN, EVA

LI

41,125

8,000

20,000

0,000

69,125

689

***7062**

RODRIGUEZ BLANCO, MARIA GIMENA

LI

33,125

8,000

28,000

0,000

69,125

690

***4654**

LOPEZ GARCIA, MARIA CELIA

LI

31,125

8,000

28,000

2,000

69,125

691

***8235**

NOAL MARIÑO, SARA

LI

43,875

8,000

15,200

2,000

69,075

692

***1149**

FORMOSO LAUZARA, MONICA

LI

35,750

8,000

23,300

2,000

69,050

693

***6221**

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA JOSE

LI

38,750

8,000

20,200

2,000

68,950

1

***2142**

PACIO DOMINGUEZ, MARIA DEL CARMEN

PI

43,125

8,000

12,680

0,000

63,805

2

***7180**

GONZALEZ QUINTELA, MARIA DEL CARMEN

PI

45,000

8,000

5,400

2,000

60,400

3

***1955**

LOPEZ GARCIA, ADELAIDA

PI

37,250

8,000

10,880

0,000

56,130

4

***3492**

BARREIRO MALVIDO, MARIA DEL CARMEN

PI

35,875

5,070

10,600

0,000

51,545

5

***2004**

BLANCO ALVAREZ, ELVA

PI

36,000

8,000

4,850

2,000

50,850

Acceso: DII: DISCAPACIDADE INTELECTUAL; DI: DISCAPACIDADE XERAL; LI: LIBRE; PI: PROMOCIÓN INTERNA.

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.