Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 44 Venres, 5 de marzo de 2021 Páx. 13469

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 25 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello do Vicedo (expediente IN407A 2020/57 AT).

Visto o expediente para outorgamento da autorización administrativa previa e de construción para a instalación eléctrica que a seguir se describe:

Peticionario: Begasa.

Domicilio social: rúa Aller Ulloa, nº 9, 27003 Lugo.

Denominación: reforma e automatización do CT 1022 Pardiñeira.

Situación: concello do Vicedo.

Visado: si, Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia, con número de visado 20202789 con data 28 de outubro de 2020.

Características técnicas principais:

• Liña de alta tensión soterrada a 20 kV (entrada), con orixe no apoio existente A34669 da LAAT Río Barba e final no novo CT Pardiñeira, cunha lonxitude de 30 metros en condutor tipo RHZ1-240 mm.

• Liña de alta tensión soterrada a 20 kV (saída), con orixe no novo CT Pardiñeira e final no apoio existente A34669 da LAAT Río Barba, cunha lonxitude de 30 metros en condutor tipo RHZ1-240 mm.

• Centro de transformación prefabricado A Pardiñeira, cunha potencia máxima admisible de 630 kVA e unha potencia inicial de 50 kVA, no cal se instalan e telemandan dúas celas de liña e unha de protección, relación de transformación 20.000/400-230 V.

Finalidade da instalación: recuamento de instalacións.

Orzamento: 61.662,72 €.

Documentación complementaria:

• Separata para o Concello do Vicedo.

• Separata para a Deputación Provincial de Lugo.

• Separata para Augas de Galicia

Esta xefatura territorial, de acordo coas competencias que resultan do Decreto 230/2020, do 23 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da consellería, e tendo en conta o Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, sobre órganos competentes para autorización de instalacións eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia, resolve:

En relación coa instalación de alta tensión, conceder a autorización administrativa previa e de construción ás ditas instalacións sen prexuízo de terceiros e con independencia das autorizacións que sexan necesarias para a execución da obra por parte doutros órganos da Administración, condicionado ao cumprimento das seguintes condicións:

Primeira. As instalacións deberán axustarse na súa execución ao disposto no citado proxecto de execución, e a dirección de obra deberá realizala un técnico competente.

Segunda. O peticionario asegurará o mantemento e a vixilancia correcta das instalacións durante a construción e despois da súa posta en servizo, co fin de garantir que en todo momento se manterán as condicións regulamentarias de seguridade.

Terceira. En todo momento deberán cumprirse as normativas e directrices vixentes que sexan de aplicación, en particular canto establece a Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, o Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas da alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias, o Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias.

En relación coa instalación de baixa tensión, deberase seguir o disposto no artigo 18 do Real decreto 842/2002 para a súa posta en servizo, así como na súa Instrución ITC-BT-04. No seu momento, deberase a documentación exixida con carácter previo á posta en servizo da instalación, para a súa revisión por esta Administración e posterior inscrición da instalación no correspondente rexistro.

O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a súa execución.

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente en dereito.

Lugo, 25 de febreiro de 2021

Gustavo José Casasola de Cabo
Xefe territorial de Lugo