Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 56 Mércores, 24 de marzo de 2021 Páx. 16285

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

RESOLUCIÓN do 2 de marzo de 2021, do Servizo Provincial de Lugo, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación e formalización de actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de adaptación da estrada LU-231, Friol-A Baiuca, puntos quilométricos 0+000-18+700 (enlace autoestrada A-54) ao Plan de baixa IMD mellorada, treito 0+000-9+400, de clave LU/16/075.10.1, nos concellos de Friol e Palas de Rei.

O artigo 28 do vixente Estatuto de autonomía de Galicia establece no seu punto 2 a competencia da Comunidade Autónoma galega no desenvolvemento lexislativo e na execución da lexislación do Estado en materia de expropiación forzosa.

Con data do 15 de decembro de 2020, a Axencia Galega de Infraestruturas resolveu aprobar o proxecto de construción de adaptación da estrada LU-231, Friol-A Baiuca, puntos quilométricos 0+000-18+700 (enlace autoestrada A-54) ao Plan de baixa IMD mellorada, treito 0+000-9+400 de clave LU/16/075.10.1.

Con data do 29 de decembro de 2020, a Xunta de Galicia procedeu á declaración de utilidade pública e urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de adaptación da estrada LU-231, Friol-A Baiuca, puntos quilométricos 0+000-18+700 (enlace autoestrada A-54) ao Plan de baixa IMD mellorada, treito 0+000-9+400 de clave LU/16/075.10.1, nos concellos de Friol e Palas de Rei, polo Decreto 237/2020, publicado no Diario Oficial de Galicia con data do 14 de xaneiro de 2021.

A tramitación do expediente expropiatorio debe axustarse ao disposto nos artigos 52 da vixente Lei de expropiación forzosa do 16 de decembro de 1954, e 56 e seguintes do seu Regulamento do 26 de abril de 1957.

En consecuencia, este servizo, en virtude da competencia delegada mediante Orde do 7 de setembro de 2017 sobre delegación de competencias no secretario xeral técnico e noutros órganos e entidades públicas adscritos a esta consellería, publicada no DOG nº 179, do 20 de setembro de 2017, resolveu convocar os titulares de bens e dereitos afectados que figuran na relación exposta no taboleiro de anuncios dos concellos de Friol e Palas de Rei, para que comparezan no lugar, na data e nas horas que se detallan a seguir, co fin de proceder ao levantamento das actas previas á ocupación, nas cales se recollerán os datos necesarios para determinar os dereitos afectados, o valor destes e os prexuízos determinantes da rápida ocupación, sen prexuízo de se trasladaren ao lugar dos predios se o consideran necesario.

Concello de Friol.

Lugar: salón de actos do Centro Sociocultural de Friol.

Data: 15 de abril de 2021, das 8.30 ás 14.30 horas.

De: Abel Varela Avelino José a Fernández Lamela Fé.

Concello de Friol.

Lugar: salón de actos do Centro Sociocultural de Friol.

Data: 16 de abril de 2021, das 8.30 ás 14.30 horas.

De: Fraga Corredoira José Ramón a Moreno Sieiro Fidel.

Concello de Friol.

Lugar: salón de actos do Centro Sociocultural de Friol.

Data: 19 de abril de 2021, das 8.30 ás 14.30 horas.

De: MVMC de Condes (San Martiño) a Rebolo Franco María del Carmen.

Concello de Friol.

Lugar: salón de actos do Centro Sociocultural de Friol.

Data: 20 de abril de 2021, das 8.30 ás 13.10 horas.

De: Rebolo Iglesias José a Vizcaíno Río José Manuel.

Concello de Palas de Rei.

Lugar: salón de plenos do Concello de Palas de Rei.

Data: 21 de abril de 2021, das 8.30 ás 13.00 horas.

De: Alvite Villar Josefa a Vidal Vidal Jesús.

A relación de titulares cos bens e dereitos afectados, así como o plano parcelario correspondente estarán expostos nos concellos de Friol e Palas de Rei e no Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas de Lugo (Edificio Administrativo, rolda da muralla, nº 70, 27071 Lugo), e publicarase no seguinte enlace da páxina web da consellería:

https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/avisos?content=/Portal-Web/Contidos/Aviso/aviso_0247.html.

Así mesmo, realizarase a convocatoria aos interesados ao levantamento das actas previas mediante notificación individual.

Ao dito acto deberán acudir os titulares afectados persoalmente ou ben representados pola persoa debidamente autorizada para actuar no seu nome, xuntando os documentos acreditativos da súa titularidade, documento nacional de identidade (e, de ser o caso, outra documentación que se requira, xustificante do pagamento do IBI...), así como certificado de conta con códigos IBAN e BIC, co fin de realizar os sucesivos pagamentos que sexan procedentes mediante transferencia bancaria, podendo facerse acompañar pola súa conta, se o consideran oportuno, dos seus peritos e notarios.

Así mesmo, en cumprimento do disposto no artigo 49 do Regulamento de expropiación forzosa do 26 de abril de 1957, este servizo, unha vez levantadas as actas previas á ocupación, e habilitado o crédito oportuno, realizará o pagamento, mediante transferencia bancaria, do importe dos depósitos previos e indemnizacións por rápida ocupación. No suposto de non ter presentado o certificado de titularidade da conta bancaria, con códigos IBAN e BIC, e a copia do DNI, consignarase o importe na Caixa Xeral de Depósitos, conforme o disposto no artigo 51 do Regulamento de expropiación forzosa do 26 de abril de 1957.

En cumprimento do artigo 55 do Regulamento de expropiación forzosa do 26 de abril de 1957, neste mesmo acto convócase ao acto de formalización das actas de ocupación o cal terá lugar, logo de producirse o aboamento dos depósitos previos e indemnizacións por rápida ocupación, no lugar e na data que se indican:

Concello de Friol.

Lugar: salón de actos do Centro Sociocultural de Friol.

Data: 5 de xullo de 2021, das 8.30 ás 14.30 horas.

De: Abel Varela Avelino José a Iglesias Espiñeira José Manuel.

Concello de Friol.

Lugar: salón de actos do Centro Sociocultural de Friol.

Data: 6 de xullo de 2021, das 8.30 ás 14.30 horas.

De: Iglesias Prado José Luis a Núñez Cobas Jesús Eduardo.

Concello de Friol.

Lugar: salón de actos do Centro Sociocultural de Friol.

Data: 7 de xullo de 2021, das 8.30 ás 13.30 horas.

De: Núñez Cobas José Ángel a Vizcaíno Río José Manuel.

Concello de Palas de Rei.

Lugar: salón de plenos do Concello de Palas de Rei.

Data: 8 de xullo de 2021, das 9.00 ás 12.00 horas.

De: Alvite Villar Josefa a Vidal Vidal Jesús.

No mesmo acto ofertaránselles aos propietarios as valoracións establecidas pola Administración para cada un dos predios en concepto de mutuo acordo.

O presente acordo faise público, para xeral coñecemento, advertindo aos titulares que na acta figurarán os donos da cousa ou titulares do dereito expropiado, non admitíndose representación senón por medio de poder debidamente autorizado (notarial, xudicial ou do consulado), xa sexa xeral ou particular para este caso, debendo achegar a documentación necesaria para acreditar a sucesión en caso de figurar o terreo a nome de herdeiros; e que se deberá identificar co documento nacional de identidade.

Co fin de que os actos derivados dos procedementos expropiatorios se realicen de acordo coas medidas preventivas do risco de contaxio ante a situación provocada polo coronavirus COVID-19, serán aplicables as medidas de prevención recollidas no anexo da Resolución do 12 de xuño de 2020 e posteriores modificacións, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

En todo caso, é necesario pór en coñecemento dos interesados as seguintes indicacións:

• Os interesados poderán confirmar a data e a hora fixadas para a celebración do acto ou, no caso de concorreren motivos de inconveniencia por razóns de saúde e/ou de adopción de medidas que afecten favorablemente a prevención de contaxios, poderán propoñer outro horario diferente para este, logo de cita confirmada polo persoal de contacto.

• No momento da atención, tanto o persoal da Administración e da Asistencia Técnica como o expropiado usarán máscara de protección, respectando en todo momento a distancia de seguridade fixada. Para tales efectos, establécese a obriga de asistir ao acto provisto de máscara de hixiene adecuada e etiqueta respiratoria. Porén, a Administración facilitará as máscaras no caso de que os expropiados non dispoñan dela.

• En caso de detectarse posibles síntomas compatibles coa COVID-19 nalgunha persoa presente, seguiranse obrigatoriamente as indicacións realizadas polas autoridades sanitarias para o efecto.

• Deberán asistir unicamente as persoas estritamente necesarias para realizar o trámite.

• Establécese a obriga de permanecer no local de reunión o tempo estritamente necesario.

• Non se poderá acudir no caso de presentar febre (>37º) ou síntomas de problemas respiratorios.

Lugo, 2 de marzo de 2021

Gerardo Pallares Sánchez
Xefe do Servizo Provincial de Lugo