Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 60 Martes, 30 de marzo de 2021 Páx. 17357

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2021, da Comisión Provincial de Vivenda da Coruña, de inicio do proceso de selección de persoas adxudicatarias de vivendas de promoción pública en réxime de alugamento no barrio histórico de Ferrol.

Logo de examinar a documentación que consta nesta Comisión Provincial, relativa ás vivendas de referencia, e de conformidade co establecido no artigo 22 do Decreto 1/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia e a adxudicación das vivendas protexidas, así como as acollidas a programas de acceso á vivenda con axudas públicas, e no Decreto 253/2007, do 13 de decembro, de réxime xurídico do solo e das edificacións promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), a Comisión Provincial de Vivenda da Coruña, en sesión realizada o 10 de marzo de 2021,

ACORDA:

Iniciar o proceso de selección das persoas adxudicatarias das vivendas de promoción pública cualificadas no barrio histórico do concello de Ferrol, que se desenvolverá de conformidade coas seguintes bases:

Primeira. Obxecto do procedemento

1. O procedemento ten por obxecto adxudicar, en réxime de alugamento, logo do seu correspondente proceso de selección, as vivendas de promoción pública no barrio histórico do concello de Ferrol que se indican a seguir:

Expediente

Conta

Enderezo

Superficie útil

Nº de cuartos

C-2017/CH01

1

R/ Argüelles, 1, 1º

60,90 m²

2

2

R/ Argüelles, 1, 2º

60,90 m²

2

2. Para realizar as adxudicacións elaborarase unha lista, integrada por todas as persoas inscritas no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda na Sección 2ª (Demandantes de VPO de promoción pública de núcleos rurais e zonas históricas) para o concello de Ferrol, elixidas polo procedemento previsto nestas bases.

Segunda. Cualificación

As vivendas foron cualificadas provisionalmente como vivendas de protección oficial de promoción pública con data do 29 de xaneiro de 2021 e determináronse as condicións específicas dos solicitantes, ao abeiro do disposto no artigo 30.2 do Decreto 253/2007, do 13 de decembro, mediante Resolución do director xeral do IGVS con data do 26 de febreiro de 2021.

O réxime xurídico das ditas vivendas é o establecido para vivendas cualificadas en barrio histórico no precitado decreto, coas especificacións determinadas na resolución de cualificación.

Terceira. Requisitos das persoas beneficiarias

1. Poderán resultar adxudicatarias das vivendas as persoas, nacionais ou estranxeiras, maiores de idade ou menores emancipadas que sexan titulares dunha unidade familiar ou convivencial, nos termos previstos no artigo 3 do Decreto 253/2007, do 13 de decembro, e con plena capacidade de obrar que reúnan os seguintes requisitos:

a) Estaren inscritas no Rexistro Único de Demandantes na data desta resolución de inicio na Sección 2ª (Demandantes de VPO de promoción pública de núcleos rurais e zonas históricas) do Rexistro de Demandantes para o concello de Ferrol.

b) Acreditar ingresos ponderados por unidade familiar ou convivencial, no último exercicio fiscal vencido, entre 1 e 3,5 veces o índice público de renda de efectos múltiples (IPREM), ao abeiro do disposto no artigo 30 do Decreto 253/2007, do 13 de decembro, e na Resolución do director xeral do IGVS con data do 26 de febreiro de 2021.

c) Residir ou traballar no concello de Ferrol, agás no caso de emigrantes que desexen retornar e que acrediten residir fóra de Galicia por un tempo non inferior a cinco anos.

d) Carecer calquera membro da unidade familiar ou convivencial de vivenda en calidade de propietario, agás que se dea algunha das seguintes circunstancias:

• Acreditar que a vivenda que se dispón sexa inhabitable, insuficiente ou inadecuada nos termos especificados na Resolución do 14 de setembro de 2012 do Instituto Galego da Vivenda e Solo. Neste suposto quedarán obrigados a ofertar ao IGVS a dita vivenda para efectos do disposto no artigo 10.V do Decreto 253/2007.

• Habitar unha vivenda suxeita a expediente de expropiación ou desafiuzamento xudicial ou administrativo non imputable ao interesado, ou ben ocupar aloxamentos provisionais como consecuencia de situacións de emerxencia ou remodelación que impliquen a perda da vivenda.

e) Non encontrarse en ningunha destas circunstancias, referidas a calquera membro da unidade familiar ou convivencial:

• Que xa foran titulares de VPP e a perdesen como consecuencia dun procedemento de desafiuzamento, resolución de contrato tramitado polo IGVS ou a allease por calquera causa, coa excepción de cambio de residencia por motivos laborais, ou outros xustificados, a xuízo da Comisión Provincial.

• Que sexan titulares de bens inmobles de natureza rústica ou urbana suxeitos ao imposto sobre bens inmobles que teñan un valor catastral superior a 30.000 euros.

2. Sen prexuízo do establecido no parágrafo anterior, será requisito para a adxudicación da vivenda manter a vixencia da inscrición ao longo de todo o proceso de selección, de xeito que a falta de renovación da inscrición, de resultar obrigado/a a iso nos termos do artigo 15 do Decreto 1/2010, do 8 de xaneiro, en calquera momento anterior ao acordo de adxudicación definitiva, determinará a perda do dereito ao acceso á vivenda.

Cuarta. Réxime de adxudicación das vivendas e condicións xerais de carácter económico

1. Ao abeiro do disposto no artigo 29 do Decreto 253/2007, do 13 de decembro, para as vivendas cualificadas en barrio histórico, as vivendas adxudicaranse en réxime de alugamento sen opción de compra.

2. O contrato de arrendamento terá unha vixencia de sete anos (7), que se contarán desde a sinatura do contrato, sen prexuízo da súa prórroga, de conformidade co establecido na Lei 29/1994, do 24 de novembro, de arrendamentos urbanos, na súa redacción dada polo Real decreto lei 7/2019, do 1 de marzo.

Unha vez transcorridos os prazos de prórroga fixados na dita lei, o contrato poderá seguir prorrogándose por prazos anuais.

Estarán prohibidos en todo caso a cesión ou o subarrendamento, total ou parcial. A contravención desta prohibición dará lugar á resolución do contrato de arrendamento, con independencia das sancións que procedesen.

3. A renda inicial anual será a que resulte de aplicar o 3 % ao que sería o prezo de venda da vivenda e anexos, determinado de acordo co establecido no artigo 31.3.2 do Decreto 253/2007, do 13 de decembro.

4. A eficacia da adxudicación estará condicionada á sinatura do correspondente contrato de arrendamento, logo do pagamento por parte da persoa adxudicataria da fianza correspondente.

Quinta. Reservas

Non se fai ningunha reserva das establecidas no artigo 74 da Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia, e no artigo 34 do Decreto 253/2007, do 13 de decembro.

Sexta. Procedemento de selección

1. O procedemento de selección tramitarase consonte o establecido nos artigos 22 a 30 do Decreto 1/2010, do 8 de xaneiro.

2. A selección efectuarase mediante sorteo, que se realizará ante notario o día 27 de abril, agás indispoñibilidade do fedatario autorizante, que a situación sanitaria non o permita ou calquera outra causa de forza maior apreciada pola Comisión, casos en que se publicará a data definitiva do sorteo na páxina web do IGVS, cunha antelación mínima de tres días naturais.

No sorteo participaran todas as persoas inscritas, na data desta resolución de inicio, no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda na Sección 2ª, Demandantes de vivendas de protección oficial de promoción pública de núcleos rurais e cascos históricos, para o concello de Ferrol. Elixidos consonte o procedemento descrito os adxudicatarios provisionais, os demais demandantes non adxudicatarios integrarán a lista de reserva, na orde correlativa que resulte do sorteo, conforme o establecido na Circular 1/2009, do 30 de xaneiro, da Secretaría Xeral do IGVS sobre o Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida de Galicia.

Se o número de inscritos no Rexistro na data desta resolución de inicio, nos termos reflectidos na base terceira 1.a) e c), non excede do número de vivendas ofertadas, non será precisa a realización de sorteo, polo que queda facultada a persoa que presida a Comisión para a aprobación da lista provisional de adxudicatarios, logo da comprobación do cumprimento da totalidade dos requisitos previstos na precitada base terceira.

3. Unha vez rematado o sorteo, publicarase a lista provisional de persoas adxudicatarias e de espera. Realizados os trámites previstos nos artigos 24 e 25 do Decreto 1/2010, do 8 de xaneiro, a Comisión Provincial de Vivenda ditará resolución aprobatoria da lista definitiva de persoas adxudicatarias e de espera.

4. De conformidade co disposto no artigo 28 do Decreto 1/2010, do 8 de xaneiro, rematado este proceso, a Área Provincial procederá a determinar a vivenda que lle corresponde a cada persoa adxudicataria tendo en conta a mellor adecuación das vivendas á composición da unidade familiar e convivencial daquelas, e o resultado notificarase ao/s interesados/as.

Esta notificación deberá conter, entre outros, os seguintes datos: tipo de vivenda, superficie útil, réxime de adxudicación e prezo de venda ou renda. Igualmente, advertiráselles que teñen quince días para aceptar ou renunciar á adxudicación e o pagamento dos impostos, gastos ou fianza, de ser o caso, que lles correspondan.

Sétima. Publicidade, reclamacións e recursos

1. A resolución de inicio do procedemento de adxudicación publicarase no DOG e nela indicarase o medio onde se efectuarán as sucesivas publicacións; enténdese por sucesivas publicacións as das listas provisional e definitiva de persoas adxudicatarias e de espera.

A publicación das listas provisional e definitiva de persoas adxudicatarias e de espera realizarase nos taboleiros de anuncios do Concello, no da área provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo e na páxina web do organismo.

A publicación substituirá as notificacións persoais de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2. Tras a publicación da lista provisional na forma indicada, as persoas solicitantes que se consideren prexudicadas no seu dereito disporán dun prazo de dez días para presentar reclamacións ante a Comisión Provincial de Vivenda, que deberá adoptar a resolución que proceda no prazo máximo de tres meses.

3. Contra a aprobación da lista definitiva de persoas adxudicatarias e de espera, logo da súa publicación nos termos sinalados no número 1, poderase interpor recurso de reposición de conformidade co establecido no artigo 123 da Lei 39/2015.

Oitava. Vixencia das listas definitivas

As listas definitivas deste proceso de selección manterán a súa vixencia ata que teña lugar algunha das seguintes circunstancias:

• Que se cumpra un ano desde a aprobación definitiva de tales listas.

• Que se produza a súa caducidade automática ao resultaren esgotadas por non quedaren persoas integrantes a quen ofertar as vivendas.

• Que sexan aprobadas novas listas definitivas noutro proceso no cal se inclúan vivendas vacantes deste.

A Coruña, 10 de marzo de 2021

Cristina Carrión Rodríguez
Presidenta da Comisión Provincial de Vivenda da Coruña