Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 60 Martes, 30 de marzo de 2021 Páx. 17316

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda e Administración Pública, pola que se ordena a publicación da modificación dos estatutos da sociedade mercantil pública autonómica Sodiga Galicia, Sociedad de Capital Riesgo, S.A.

O Consello da Xunta de Galicia, nas súas reunións dos días 2 de xullo de 2020 e 17 de decembro de 2020, adoptou, por proposta do conselleiro de Facenda e Administración Pública, os acordos polos que se autorizou a modificación dos estatutos da sociedade mercantil pública autonómica Sodiga Galicia, Sociedad de Capital Riesgo, S.A.

En cumprimento do disposto nos artigos 104.3 e 105.2 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, ordénase a publicación no Diario Oficial de Galicia, como anexo a esta resolución, dos artigos modificados dos estatutos da sociedade mercantil pública autonómica Sodiga Galicia, Sociedad de Capital Riesgo, S.A.

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2021

Jorge Atán Castro
Secretario xeral técnico e do Patrimonio da Consellería de Facenda e
Administración Públcia

ANEXO

Artigo 7. Capital social

O capital social da sociedade é de corenta e sete millóns cento setenta mil oitocentos vinte euros con sesenta e dous céntimos de euros, representado por dezaseis millóns mil catrocentas trece accións da mesma clase, pero distinta serie. A serie A, de 3 € de valor nominal cada unha, totalmente subscritas e desembolsadas, numeradas correlativamente do número 1A ao 12.390.274A, ambos inclusive, e a serie B, de 2,769209 € de valor nominal cada unha, totalmente subscritas e desembolsadas, numeradas correlativamente do número 1B ao 3.611.139B, ambos inclusive.

Artigo 8. As accións

As accións serán da mesma clase e concederán os mesmos dereitos (salvo o dereito de voto e o de subscrición preferente, que se exercitarán en función da porcentaxe no capital social de cada accionista), pero dividiranse en dúas series. A serie A, integrada por accións de 3 € de valor nominal cada unha, e a serie B, integrada por accións de 2,769209 € de valor nominal cada unha, que se representan todas elas por medio de títulos nominativos.

As accións que compoñen o capital social pódense incorporar a títulos múltiples e teñen a consideración de valores mobiliarios.

A Xunta Xeral poderá acordar, logo de proposta do Consello de Administración, co quórum previsto para a modificación de estatutos, a saída dos títulos sociais a cotización no segundo mercado, cos requisitos e circunstancias que teña por oportuno establecer, de acordo coa lexislación vixente en materia de sociedades de capital risco.

Artigo 33. Deliberación e adopción de acordos

Aberta a sesión, o secretario dará lectura aos puntos que integran a orde do día e procederase a deliberar sobre eles. Intervirá en primeiro lugar o presidente e as persoas que el designe para tal fin.

Unha vez producidas estas intervencións, o presidente concederalles a palabra aos accionistas que o soliciten, dirixindo e mantendo o debate dentro dos límites da orde do día e poñendo fin a este cando o asunto quedase, ao seu xuízo, suficientemente debatido. Por último, someteranse a votación as diferentes propostas de acordo.

Os acordos terán que se adoptar co voto favorable da maioría de capital con dereito a voto presente ou representado na Xunta, salvo o disposto no parágrafo segundo do artigo 28 dos presentes estatutos, e conferirase a cada acción un voto en proporción ao seu valor nominal.

Entenderase que vota a favor das propostas de acordo todo accionista, presente ou representado, que non manifeste expresamente a súa abstención ou voto en contra. A aprobación por maioría quedará acreditada coa simple constatación dos votos en contra ou abstencións que houber.

Na Xunta Xeral deberanse votar separadamente aqueles asuntos que sexan substancialmente independentes.

En todo caso, aínda que figuren no mesmo punto da orde do día, deberanse votar de forma separada:

a) O nomeamento, a ratificación, a reelección ou a separación de cada administrador.

b) Na modificación de estatutos sociais, a de cada artigo ou grupo de artigos que teñan autonomía propia.

c) Aqueles asuntos en que así se dispoña nos estatutos da sociedade.

Artigo 55. Obrigas de información, de auditoría e contables

Sen prexuízo de todo o anterior, a sociedade publicará para a súa difusión entre os partícipes un informe anual integrado polas contas anuais, o informe de xestión e o informe de auditoría, e un folleto informativo. O dito folleto informativo deberá conter, en todo caso, información detallada dos investimentos realizados en entidades do grupo.

A sociedade xestora presentará ante o órgano competente, de acordo coa normativa reguladora das entidades de capital risco, dentro dos seis primeiros meses de cada exercicio, os documentos contables citados no punto anterior xunto co informe de auditoría.

Os documentos mencionados deberán ser auditados por un auditor externo ou empresa de auditoría que figure inscrita no Rexistro Oficial de Auditores de Contas.

A designación do auditor ou empresa de auditoría realizaraa a Xunta Xeral dentro do exercicio económico que teña que ser examinado e comunicaráselle ao órgano competente de acordo coa lexislación aplicable.

A sociedade someterá a informe de auditoría os seus estados financeiros conforme o establecido na lexislación sobre auditoría de contas.