Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Mércores, 31 de marzo de 2021 Páx. 17582

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Lugo

EDICTO (PO 974/2019).

Eu, Rafael González Alió, letrado da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Lugo, fago saber que no procedemento ordinario 974/2019 deste xulgado do social, seguido por instancia de Andrés Ferreiro Besteiro contra Isempa, S.L., Otega Ingeniería, S.L., Fogasa, Eofuz, S.L., Isempa Solar, S.L., Eogal Bioenergía, S.L. sobre ordinario, ditouse sentenza cuxa decisión é do seguinte teor literal:

«Decisión:

Que debo estimar e estimo a demanda formulada por Andrés Ferreiro Besteiro contra a empresa Isempa, S.L. e debo condenar e condeno a Isempa, S.L. a abonar á actriz a cantidade de once mil cincocentos dezaoito euros con setenta e oito céntimos de euro (11.518,78 euros), importe que haberá de verse incrementado co interese do artigo 29.3 do Estatuto dos traballadores. Con imposición de custas á entidade demandada ata o límite de 600 euros.

Que debo absolver e absolvo a Otega Ingeniería, S.L., Eofuz, S.L., Isempa Solar, S.L. e Eogal Bionergía, S.L. dos pedimentos formulados de contrario.

Notifíquese esta sentenza ás partes, facéndolles saber que contra esta cabe recurso de suplicación.

O recurso de suplicación deberá anunciarse ante este xulgado, por escrito ou comparecencia, dentro dos cinco días seguintes á notificación da sentenza.

Ao anunciar o recurso deberá acompañarse o documento que acredite o ingreso de 300 euros como depósito para recorrer no Banco Santander, na conta de depósitos e consignacións deste xulgado correspondente ao presente procedemento número 2322 0000 65 0974 19, baixo apercibimento de non dar trámite ao recurso, salvo que o recorrente sexa traballador, causa habente seu, beneficiario do réxime público da Seguridade Social, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e as entidades de dereito público vinculadas ou dependentes destes, sindicato ou beneficiario do dereito á asistencia xurídica gratuíta.

Ademais, cando a sentenza condenase ao pagamento de cantidade, o recorrente que non goce do beneficio de xustiza gratuíta deberá acreditar, no momento de anunciar o recurso, consignar no Banco Santander, na conta de depósitos e consignacións deste xulgado correspondente ao presente procedemento 2322 0000 60 0974 19, a cantidade obxecto da condena, podendo substituírse a consignación en metálico polo aseguramento mediante aval solidario de duración indefinida e pagadero a primeiro requirimento emitido por entidade de crédito.

No caso de que algún dos anteriores ingresos verifíquese mediante transferencia bancaria, esta deberá dirixirse á conta ES 55 0049 3569 92 0005001274, facendo constar como beneficiario Xulgado do Social número 1 de Lugo e como “concepto” o número de conta correspondente ao presente procedemento que proceda dos dous mencionados nos dous parágrafos que anteceden.

Advírtese ademais ás partes que deberán facer constar nos escritos de interposición do recurso e de impugnación, no seu caso, un domicilio na sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, para efectos de notificacións, dando cumprimento ao disposto no artigo 198 da Lei reguladora da xurisdición social.

Notifíquese a presente resolución ao Fogasa para os efectos oportunos.

Lévese o orixinal desta resolución ao libro de sentenzas e déixese testemuño nas actuacións.

Así, por esta a miña sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo. Paula Ventosa Bermúdez, maxistrada xuíza de adscrición territorial do TSXG adscrita ao Xulgado do Social número 1 exercendo funcións de reforzo».

E para que sirva de notificación en legal forma a otega Ingeniería, S.L., Eofuz, S.L., Eogal Bioenergía, S.L., en ignorado paradoiro, expido o presente edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Lugo, 5 de marzo de 2021

O letrado da Administración de xustiza