Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 62 Luns, 5 de abril de 2021 Páx. 17765

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2021 pola que se convoca concurso público para a provisión de prazas de persoal docente e investigador contratado.

Esta Reitoría, en cumprimento do acordado polo Consello de Goberno desta universidade en sesións que tiveron lugar os días 4 e 29 de decembro de 2020 e o día 25 de febreiro de 2021, resolve convocar concurso público para a provisión das prazas de persoal docente e investigador contratado con vinculación non permanente que figuran no anexo I.1 desta resolución, de conformidade coas seguintes

Bases da convocatoria

1. Normas xerais.

1.1. Este concurso réxese, ademais de polo disposto nas bases desta convocatoria, por:

– Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (en diante, LOU).

– Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, LPACAP).

– Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (en diante, LRXSP).

– Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

– Decreto 266/2002, do 6 de setembro, sobre contratación de profesorado universitario.

– Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, aprobados polo Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro.

– Regulamento de selección de profesorado non permanente, aprobado por acordo do Consello de Goberno da USC do 7 de febreiro de 2020 (en diante, Regulamento).

– II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador laboral das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, subscrito con data do 26 de xaneiro de 2011 (DOG do 14 de abril), prorrogado con data do 12 de xullo de 2013 (DOG do 29 de xullo) (en diante, Convenio).

1.2. Naquelas áreas de coñecemento onde se oferte máis dunha praza da categoría de profesorado axudante doutor, reservarase unha delas para as persoas que teñan recoñecido legalmente un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento. As prazas reservadas ás persoas con discapacidade que queden desertas poderán proverse co resto das persoas candidatas que superaran o concurso e consten na proposta de provisión formulada pola Comisión de Selección.

1.3. As referencias que para cada posto de traballo se conteñen nesta convocatoria en relación coas obrigas docentes e de investigación que deberán asumir as persoas seleccionadas non suporán en ningún caso para quen obteña estes postos un dereito de vinculación exclusiva a esas actividades, nin limitarán a competencia da Universidade para asignarlles unhas tarefas docentes e investigadoras diferentes. Do mesmo xeito, a referencia ao centro en que se deberá desenvolver a actividade docente non suporá o dereito a non exercer actividade docente ou investigadora noutro centro dependente da propia universidade, aínda no caso de que radique en localidade distinta, de acordo, en todo caso, co que estableza o convenio colectivo e demais normas de aplicación.

1.4. Cando os prazos a que fai referencia esta convocatoria se expresen en días entenderase que estes son hábiles, excluíndose do cómputo os sábados e domingos e os declarados festivos, segundo o disposto no artigo 30 da LPACAP. Consideraranse festivos para estes efectos os festivos locais tanto de Santiago de Compostela como de Lugo, e ampliarase en calquera caso en ambos os dous campus o prazo establecido por un número de días igual ao dos festivos existentes.

Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

O mes de agosto será inhábil para a publicación de convocatorias e para a reunión das comisións de selección.

1.5. O prazo máximo para a resolución do concurso será de 3 meses contados a partir da data de publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

2. Requisitos das persoas aspirantes.

2.1. Requisitos de carácter xeral para poderen ser admitidas neste concurso:

a) Posuír a nacionalidade española ou a dalgún estado membro da Unión Europea ou país estranxeiro que, nos termos previstos no artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, permita o acceso ao emprego público.

b) Estar en posesión da titulación e demais requisitos exixidos na convocatoria para cada tipo de praza.

c) Ter cumpridos os 16 anos de idade.

d) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas.

e) Acreditar o coñecemento das dúas linguas oficiais na Universidade de Santiago de Compostela, de conformidade co establecido na lexislación vixente.

f) Non ter sido despedido ou separado mediante expediente disciplinario de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin estar na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se tratara de acceder á mesma categoría profesional á que pertencía.

No caso de nacionais doutros estados, non estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores.

g) Aboar as taxas previstas na base 3.5 dentro do prazo de presentación de solicitudes.

2.2. Requisitos de carácter específico.

2.2.1. Categoría de profesorado axudante doutor:

a) Posuír o título de doutor.

b) Contar coa avaliación positiva para a figura de profesor/a axudante doutor/a ou para outra categoría superior, expedida pola ACSUG, pola ANECA ou por calquera outro órgano de avaliación, sempre que exista un convenio ou concerto previo coa Comunidade Autónoma de Galicia.

2.2.2. Categoría de profesorado asociado.

a) Estar en posesión da titulación concreta ou equivalente que, de ser o caso, se exixa para cada praza no anexo I.1.

b) Posuír a condición de especialista de recoñecida competencia con exercicio de actividade profesional fóra do ámbito académico universitario. Esta actividade profesional deberá estar directamente relacionada cos contidos da actividade docente que se vai desenvolver e terá que terse realizado por un período mínimo de tres anos ao longo dos cinco últimos, con referencia á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Para os efectos do cómputo descrito no parágrafo anterior, poderán terse en conta as situacións extraordinarias derivadas da COVID-19.

A actividade profesional requirida para poder concursar deberá manterse durante o tempo de vixencia do contrato.

2.3. O cumprimento destes requisitos, tanto de carácter xeral como específico, agás o sinalado no apartado 2.1.e), estará referido sempre á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes de participación e deberase manter ao longo de todo o proceso selectivo.

3. Solicitudes.

3.1. As persoas que desexen participar nesta convocatoria deberán formalizar a súa solicitude, acompañada da documentación correspondente, unicamente por medios electrónicos, a través da aplicación de probas selectivas do PDI (en diante, aplicación de concursos) á que se pode acceder a través do seguinte enlace na sede electrónica da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/114/ver.htm), para o que deberán empregar os medios de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/informacion/aspectosTecnicos.htm).

No caso de que as persoas aspirantes desexen participar en máis dun concurso, deberán cubrir na aplicación de concursos unha solicitude para cada un deles. Neste suposto, o sistema ofrecerá a posibilidade de executar un duplicado da solicitude presentada neste aplicativo nun anterior concurso. A persoa aspirante deberá comprobar nesta nova solicitude a incorporación efectiva dos datos e méritos que se pretenden duplicar e alegar. A documentación acreditativa, en formato pdf, deberá engadirse unicamente no suposto de conter información distinta e/ou actualizada da achegada na solicitude de orixe.

De xeito excepcional para este procedemento, unicamente as persoas de nacionalidades distintas da española poderán usar medios de identificación electrónicos alternativos.

A non presentación da solicitude a través dos procedementos e formularios descritos neste punto será causa de exclusión e non poderá repararse no prazo establecido na base 5.2 desta convocatoria.

3.2. A documentación complementaria presentarase electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal e empregando o formato de arquivo pdf. As copias dixitalizadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia presentada.

A inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial de calquera dato ou información na declaración, así como a non presentación da documentación cando lle sexa requirida, determinará a non selección e/ou a non formalización do contrato de traballo, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbera lugar.

3.3. Co fin de garantir a participación en condicións de igualdade, aquelas persoas con necesidades específicas derivadas de alteracións físicas, psíquicas ou sensoriais cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % deberán xustificar esta circunstancia e poderán solicitar as medidas ou os recursos adicionais necesarios para desenvolver o procedemento selectivo.

Quen solicite proba adaptada, deberao facer constar expresamente no momento da inscrición e motivalo.

3.4. As solicitudes deberán presentarse no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).

3.5. Dereitos de exame.

As persoas aspirantes deberán aboarlle á USC, por cada concurso en que soliciten participar, a cantidade de 43,30 euros en concepto de dereitos de exame.

Estarán exentas do pagamento da totalidade da taxa por dereitos de exame:

1) Aquelas persoas que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %.

2) As persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.

Gozarán dunha bonificación do 50 % da taxa por dereitos de exame:

1) As persoas que sexan membros de familias numerosas de categoría xeral.

2) As persoas que figurasen como demandantes de emprego desde polo menos seis meses antes da data de publicación desta convocatoria no taboleiro electrónico da USC e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

Todas as circunstancias que supoñen unha bonificación total ou parcial das taxas por dereitos de exame deberán ser acreditadas documentalmente xunto coa solicitude, incorporando no punto que corresponda da aplicación de concursos a copia en pdf da cualificación do grao de discapacidade ou do carné de familia numerosa, segundo corresponda. As relativas á condición de demandante de emprego, así como ao feito de non estar percibindo a prestación ou subsidio por desemprego, deberanse acreditar mediante o correspondente pdf dos certificados expedidos polo Servizo Público de Emprego e incorporalos no punto que corresponda.

A persoa solicitante deberá realizar a liquidación de taxas na aplicación de concursos e o seu aboamento a través dun dos seguintes medios:

1) Pagamento presencial a través do impreso de autoliquidación. Para iso, deberá seleccionar esta opción no formulario electrónico, imprimir o documento de pagamento e realizar o ingreso na entidade bancaria.

2) Pagamento electrónico mediante cartón de crédito. Para iso, deberá seleccionar esta opción no formulario electrónico e realizar o pagamento a través da pasarela bancaria á que se lle dea acceso a través da aplicación informática.

Serán excluídas todas aquelas persoas aspirantes que non aboen a totalidade dos dereitos de exame dentro do prazo de presentación de solicitudes. No caso de que as persoas aspirantes se acollesen a unha exención ou bonificación e non o xustifiquen, serán excluídas do procedemento por non ter completado o pagamento da totalidade das taxas dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Unicamente procederá a devolución dos dereitos de exame ás persoas aspirantes que sexan excluídas por causas non imputables a elas. Para tal efecto, o reintegro realizarase de oficio, para o que terán que facer constar a entidade bancaria e o seu número de conta no recadro que figura na solicitude. De non figuraren estes datos, entenderase que renuncian á devolución dos dereitos de exame.

En ningún caso a presentación e pagamento da taxa suporá a substitución do trámite de presentación, en tempo e forma, da solicitude. Entenderase como defecto non emendable non realizar o pagamento dentro do prazo de presentación de solicitudes.

3.6. Para calquera aclaración ou información sobre a tramitación electrónica, as persoas solicitantes poderanse poñer en contacto co Centro de Atención aos/as Usuarios/as seguindo o procedemento indicado na páxina http://www.usc.gal/gl/servizos/atic/cau/.

No caso de non poder formalizar a solicitude mediante a aplicación de concursos dentro dos prazos establecidos, e sempre que o motivo sexa por causas técnicas non imputables ao interesado que imposibiliten o funcionamento ordinario da Sede, haberá que aterse ao que a USC estableza nesta materia para tal fin.

4. Documentación acreditativa de requisitos e méritos.

Xunto coa solicitude, e sempre a través da aplicación de concursos, presentarase a documentación acreditativa de requisitos e méritos alegados no currículo. Os documentos acreditativos de requisitos e méritos deberán estar en formato pdf e emitidos en español, galego ou en calquera dos idiomas cooficiais das comunidades autónomas do Estado que así os recollan nos seus estatutos de autonomía. Os méritos dos puntos 3 e 4 dos anexos II e III poderanse acreditar na lingua en que están publicados e tamén naquela lingua ou linguas de uso habitual na área de coñecemento da praza convocada a concurso.

4.1. Acreditación de requisitos de carácter xeral.

A documentación que en todo caso debe presentarse é a seguinte:

a) Copia dixitalizada en formato pdf do documento nacional de identidade, pasaporte ou documento acreditativo da nacionalidade.

As/os descendentes e descendentes do cónxuxe non separado de dereito deberán presentar, ademais, os documentos acreditativos do vínculo de parentesco e, de ser o caso, do feito de viviren a expensas ou estaren a cargo dun nacional dun Estado membro da Unión Europea ou doutros Estados, cando así o estableza un tratado internacional subscrito pola Unión Europea e ratificado por España, con que teña o dito vínculo. A acreditación realizarase por medio de certificados expedidos polas autoridades competentes do seu país de orixe, traducidos a algunha das linguas oficiais da USC.

b) Copia dixitalizada en formato pdf do título universitario oficial (anverso e reverso) que se requira para as categorías de profesorado axudante doutor ou de profesorado asociado, segundo a praza da que se trate. No caso de ter realizado o depósito do título universitario oficial no último ano e non estar expedido, poderá presentarse a copia dixitalizada da certificación supletoria do título correspondente.

Os títulos expedidos por universidades ou autoridades estranxeiras deberán ser acreditados por algún dos seguintes procedementos:

1. Títulos de grao e máster oficiais necesarios para exercer unha profesión regulada: resolución de homologación ditada polo ministerio competente na materia conforme o Real decreto 967/2014, do 21 de novembro.

2. Títulos de grao: resolución de equivalencia ditada polo ministerio competente na materia conforme á citada normativa.

3. Títulos de doutor: declaración de equivalencia ao nivel académico de doutor conforme a disposición adicional quinta do Real decreto 967/2014, do 21 de novembro.

4. Mediante calquera outro procedemento de acreditación que regulamentariamente se determine.

c) De acordo co indicado no punto 2.1.e), as persoas aspirantes deberán acreditar o coñecemento das dúas linguas oficiais na Universidade de Santiago de Compostela, de conformidade co establecido na lexislación vixente. O coñecemento do español acreditarase mediante certificado de lingua española como lingua estranxeira de nivel B2 ou superior. As persoas que sexan nacionais de Estados que teñen o español como lingua oficial non terán que acreditar o seu coñecemento. A acreditación do coñecemento do idioma galego farase mediante o certificado de lingua galega Celga 3 ou equivalente.

A falta de acreditación documental deste requisito non será causa de exclusión. De non acreditar o coñecemento das linguas oficiais da USC antes da sinatura do contrato, a persoa candidata proposta terá un prazo máximo de dous anos para facelo a través dos documentos citados no parágrafo anterior ou a través dunha proba específica.

4.2. Acreditación de requisitos de carácter específico.

4.2.1. Prazas da categoría de profesorado axudante doutor:

Copia dixitalizada en formato pdf da resolución de certificación da avaliación positiva para a figura de profesorado axudante doutor ou para outra categoría superior, expedida pola ANECA, pola ACSUG ou por calquera outro órgano de avaliación, sempre que exista un convenio ou concerto previo coa Comunidade Autónoma de Galicia.

4.2.2. Prazas da categoría de profesorado asociado:

a) Actividade desenvolvida ao servizo das administracións públicas.

– Os/as funcionarios/as públicos/as e o persoal contratado laboral ao servizo da administración pública deberán presentar copia dixitalizada en formato pdf da certificación dos servizos prestados.

b) Actividade desenvolvida no sector privado ou en empresas/fundacións do sector público:

1) As persoas traballadoras por conta allea deberán achegar a seguinte documentación:

– Copia dixitalizada en formato pdf do contrato de traballo legalizado.

– Copia dixitalizada en formato pdf do documento xustificativo do período de permanencia en situación de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social (vida laboral).

2) As persoas traballadoras autónomas ou de profesións liberais deberán achegar a seguinte documentación:

– Copia dixitalizada en formato pdf da certificación do/dos período/s de alta na/nas actividade/s económica/s declarada/s da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ou certificado da situación do Censo de actividades da AEAT, actualizada á data da convocatoria.

– Copia dixitalizada en formato pdf do documento xustificativo do período de permanencia en situación de alta no Réxime especial de traballadores autónomos (vida laboral) ou en entidades autorizadas equivalentes.

Non presentar os documentos especificados nos puntos 4.1.a) e b) e 4.2 (segundo a categoría de que se trate) será causa de exclusión, que deberá repararse no prazo establecido na base 5.2 desta convocatoria.

4.3. Acreditación de méritos e historial académico.

Os méritos deberán estar debidamente acreditados a través de copias dixitalizadas en formato pdf, relacionados individualmente e anexados no apartado correspondente da aplicación de concursos, segundo o indicado no anexo IV.

A non relación e acreditación dos méritos alegados segundo o indicado non determinará a exclusión da persoa aspirante ao concurso, pero impedirá o cómputo e valoración de tales méritos por parte da comisión de selección do concurso de que se trate.

Serán obxecto de valoración exclusivamente os méritos relacionados polas persoas concursantes para cada punto, sempre que se posúan na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e que dentro do dito prazo estean correctamente acreditados.

Non se admitirá ningunha documentación acreditativa de méritos unha vez que remate o prazo de presentación de solicitudes, nin sequera no prazo de emenda de documentación a que se refire a base 5.2.

Co fin de garantir a igualdade de oportunidades, teranse en conta as situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo, maternidade, garda con fins de adopción, acollemento, risco durante o embarazo, lactación e paternidade. Para estes efectos, a persoa aspirante deberá incorporar no punto correspondente a documentación acreditativa destas situacións. O feito de non presentar a citada documentación acreditativa non será causa de exclusión, pero suporá que non se teña en conta a situación alegada.

Os períodos en que as persoas aspirantes permaneceran nalgunha das situacións citadas teranse en conta para os efectos de compensar ese período na valoración dos méritos correspondentes aos puntos 3 (Calidade docente) e 4 (Experiencia investigadora) dos baremos recollidos nos anexos II e III.

5. Admisión de aspirantes.

5.1. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, nun prazo máximo de dez días hábiles, a Vicerreitoría de Profesorado publicará no taboleiro electrónico da USC
(https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/inicio.htm) unha resolución que aprobe a lista provisoria de aspirantes admitidos e excluídos, coa indicación, de ser o caso, das causas de exclusión.

5.2. Contra esta resolución, e nun prazo máximo de cinco días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación no taboleiro electrónico da USC, as persoas interesadas poderán presentar unha reclamación perante o reitor para repararen os defectos que motivasen a exclusión ou omisión da devandita listaxe. Se non o fan, serán excluídos definitivamente do proceso selectivo sen teren dereito á devolución das taxas aboadas.

5.3. Co fin de emendar os defectos que motivaron a exclusión ou omisión da listaxe, a persoa aspirante deberá realizar este trámite de emenda a través da aplicación de concursos, formulando as alegacións pertinentes e incorporando, de ser o caso, e no punto que corresponda, a documentación requirida.

5.4. Rematado o prazo para reparar os defectos que motivaron a exclusión ou omisión das persoas aspirantes, a Vicerreitoría de Profesorado aprobará e publicará, no prazo máximo de dez días hábiles, a lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas, con indicación das causas de exclusión, no lugar indicado na base 5.1. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderanse interpor os recursos oportunos.

5.5. A inclusión na listaxe definitiva de admitidos/as non prexulga o cumprimento dos requisitos normativamente exixidos para a sinatura do correspondente contrato na categoría docente de que se trate. O cumprimento dos requisitos exixidos terá que acreditarse no seu momento.

6. Comisións de selección e desenvolvemento dos concursos.

6.1. Os concursos obxecto desta convocatoria serán resoltos polas comisións relacionadas no anexo I.2 e celebraranse con carácter xeral no centro que se sinala no anexo I.1. Se por causas xustificadas o concurso non puidese celebrarse no centro previsto, a nova situación deberá publicarse no taboleiro electrónico cun mínimo de dous días de antelación con respecto á data prevista de celebración daquelas probas que requiran da presenza dos candidatos.

Estas comisións rexeranse polo disposto no Regulamento de selección de profesorado non permanente da USC.

6.2. As omisións de selección constituiranse no prazo máximo de dous meses desde o día seguinte ao da data de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

No acto de constitución, e antes de acceder á documentación achegada polos aspirantes, a Comisión de Selección aprobará e publicará no taboleiro electrónico da USC os criterios de valoración dos méritos e os criterios para a superación de cada unha das fases do concurso.

6.3. O acto de constitución e a aprobación dos criterios de valoración poderá ser realizado de xeito presencial ou telemático.

7. Procedemento de selección.

7.1. Realización das probas.

Os concursos para a selección de prazas de profesorado axudante doutor e profesorado asociado constarán de dúas fases:

a) A primeira fase terá carácter eliminatorio e consistirá na valoración dos méritos e historial académico, docente, investigador e, de ser o caso, profesional ou sanitario-asistencial alegados polas persoas candidatas. A Comisión de Selección valorará os currículos das persoas aspirantes aplicando os criterios que determine e de acordo cos baremos que correspondan á categoría, recollidos nos anexos II e III desta convocatoria. Concluída a valoración dos currículos, a Comisión de Selección publicará os resultados a través do taboleiro electrónico indicando a relación de aspirantes que pasan á segunda fase. A través do mesmo medio, publicará a convocatoria para a realización do exercicio correspondente, que non poderá iniciarse antes de transcorridos dous días desde a convocatoria, agás renuncia expresa a este prazo das persoas aspirantes. A publicación incluirá a data, a hora e o lugar de celebración.

Esta primeira fase poderá desenvolverse de xeito presencial ou telemático.

b) A segunda fase será obrigatoria e terá tamén carácter eliminatorio, e consistirá na presentación oral por parte do/da candidato/a, durante un tempo máximo de vinte minutos, dun proxecto de actividades docentes correspondente á materia que determine a convocatoria. O proxecto deberá corresponder, consonte o indicado no perfil da praza, a unha materia de formación básica ou obrigatoria das cursadas para a obtención dun título de grao impartido na USC, que tivesen docencia no curso académico en que se realice esta convocatoria, agás no caso das prazas de profesorado asociado, en que a convocatoria poderá establecer outro tipo de perfil. Inmediatamente antes do inicio da proba, a persoa candidata deberá entregar a cada un dos membros da Comisión de Selección un resumo ou esquema do seu proxecto cunha extensión máxima orientativa de 7.500 caracteres, espazos incluídos.

Para realizar a presentación, as persoas aspirantes poderán utilizar un proxector de vídeo e un ordenador. De precisaren algún outro material de apoio ou ferramenta informática, deberán indicalo con antelación suficiente á persoa que ocupe a presidencia da Comisión.

Finalizada a presentación, a Comisión debaterá co candidato sobre o contido da súa exposición por un espazo máximo de trinta minutos. A Comisión valorará esta presentación tendo en conta os contidos e o dominio da materia, a claridade expositiva e a capacidade de resposta da persoa candidata ás cuestións que se lle formulen, e sempre de acordo co establecido nos baremos que figuran nos anexos II e III.

Concluída a valoración dos proxectos, os resultados faranse públicos a través do taboleiro electrónico da USC.

Nesta segunda fase, os membros da Comisión de Selección poderán actuar a través de sistemas de videoconferencia. Non obstante, no lugar de celebración das probas deberá estar presente fisicamente, ademais dos candidatos, cando menos, un membro da Comisión.

c) A cualificación final do proceso será a suma das puntuacións correspondentes ás dúas fases do concurso. Os resultados finais faranse públicos a través do taboleiro electrónico da USC.

7.2. A orde de actuación.

A orde de actuación das persoas aspirantes a prazas con probas orais seguirá a ordenación alfabética por apelido a partir da letra Y, de acordo co establecido na Resolución do 29 de xaneiro de 2021 da Consellería de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia para o ano 2021 (DOG do 5 de febreiro).

8. Proposta de contratación.

8.1. No prazo máximo de tres días desde o seguinte ao de publicación da acta da segunda fase, farase pública no taboleiro electrónico da universidade a proposta de contratación motivada e vinculante das persoas candidatas, ordenada pola puntuación acadada no proceso.

8.2. Contra as propostas de contratación os interesados poderán interpoñer reclamación ante a Reitoría nun prazo de dez días contado desde o seguinte ao da publicación da devandita proposta. A admisión a trámite da reclamación non suspenderá a contratación da persoa candidata proposta, salvo resolución motivada en contrario. As reclamacións serán instruídas por unha Comisión de Revisión, que estará presidida pola persoa titular da Reitoría ou da Vicerreitoría en que delegue.

As comisións de selección, en aplicación dos criterios establecidos, poderá deixar desertas as prazas convocadas, formulando a correspondente proposta de non provisión motivada.

9. Resolucións reitorais de contratación, presentación de documentos e formalización dos contratos.

9.1. A Reitoría ditará resolución pola que se autoriza cando proceda a contratación da persoa candidata proposta pola Comisión de Selección. A resolución farase pública no taboleiro electrónico da universidade. Esta publicación substituirá a notificación persoal aos interesados e producirá os mesmos efectos, segundo o previsto no artigo 45.1 da LPACAP.

9.2. As persoas seleccionadas deberán asinar o contrato nun prazo máximo de cinco días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación no taboleiro electrónico da USC da resolución pola que se autorice a contratación. Con carácter excepcional, tras a solicitude motivada da persoa interesada e de acordo coas necesidades do servizo, este prazo poderá ser modificado pola Reitoría.

9.3. Antes de proceder á sinatura, as persoas seleccionadas deberán presentar a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos exixidos para acceder a cada tipo de praza de acordo co establecido nesta convocatoria.

Estes documentos deberán presentarse:

• No Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador, Colexio de San Xerome, Santiago de Compostela, se a praza se convocou para Santiago de Compostela.

• Na Vicexerencia, Edificio Biblioteca Intercentros, Lugo, se a praza se convocou para Lugo.

A acreditación dos requisitos exixidos na base 2.1.a) deberá axustarse ao seguinte:

a) Para as persoas aspirantes nacionais de España e dos demais estados membros da Unión Europea, doutros Estados parte do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega) ou da Confederación Suíza, será suficiente coa copia compulsada (ou simple xunto co respectivo orixinal para o seu cotexo) do DNI ou do documento acreditativo da nacionalidade. As persoas aspirantes nacionais dos restantes Estados deberán acreditar, ademais, que teñen recoñecida a autorización de traballo.

b) As persoas aspirantes cónxuxes de nacional español, nacional doutro Estado membro da Unión Europea ou nacional doutros Estados, cando así se estableza nun tratado internacional subscrito pola Unión Europea e ratificado por España, deberán presentar, ademais do indicado na letra a), os documentos acreditativos do vínculo matrimonial e unha declaración xurada do seu cónxuxe de non estar separado de dereito del ou dela.

c) Os documentos que así o precisen deberán presentarse traducidos a algunha das linguas oficiais da USC.

A acreditación do requisito exixido na base 2.1.d) farase mediante a presentación de certificado médico oficial ou informe de saúde emitido polo Servizo Galego de Saúde. Tamén se poderá presentar, de ser o caso, informe emitido polo órgano equivalente en materia de saúde doutras comunidades autónomas do Estado.

As persoas aspirantes a prazas de profesorado axudante doutor deberán presentar tamén declaración responsable dos períodos en que, de ser o caso, ocuparon postos de axudante ou de axudante doutor en calquera universidade.

Agás supostos de forza maior, quen non presente a documentación referida ou cando do seu exame se deduza que carece dos requisitos requiridos, decaerá no seu dereito a desempeñar o posto para o que foi seleccionado, procedendo a Universidade a formalizar a contratación coa persoa proposta na seguinte posición.

9.4. Con carácter xeral, os contratos que se deriven desta convocatoria producirán efectos desde a data en que se asinen, agás que neles se dispoña outra cousa, sen que en ningún caso poidan ter efectos retroactivos. Tan só unha vez formalizada a relación xurídica terá lugar o inicio da prestación de servizos e, polo tanto, a devindicación das retribucións asignadas á praza obtida.

9.5. Cando nunha mesma data se autorice a contratación dunha persoa candidata para ocupar máis dunha praza, a sinatura dun dos contratos suporá a renuncia ao dereito a ser contratada nas outras prazas para as cales fose proposta. A sinatura do contrato suporá tamén a renuncia á praza que, de ser o caso, se estivese ocupando con anterioridade, salvo que ambos os postos resulten compatibles.

9.6. Serán de aplicación ao persoal contratado en virtude desta convocatoria as normas contidas na Lei 53/1984, do 26 de decembro de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións publicas e as súas normas de desenvolvemento.

No caso de que o candidato desempeñe un posto noutra Administración pública susceptible de ser compatibilizado, deberá solicitar a compatibilidade na Administración en que desenvolva a súa actividade principal.

No caso de que o candidato desempeñe un posto no ámbito privado susceptible de ser compatibilizado, deberá solicitar a compatibilidade nesta universidade.

10. Características dos contratos.

10.1. Retribucións.

Os contratos que se formalicen en virtude desta convocatoria terán as remuneracións que se sinalan no artigo 32 do II Convenio colectivo para o PDI laboral.

10.2. Duración dos contratos.

Estes contratos terán efectos a partir da data de sinatura de cada un deles, ou da que se determine na resolución de autorización da contratación se é posterior, e a súa duración será a que para cada categoría corresponda.

O contrato do profesorado axudante doutor terá unha duración máxima de cinco anos e o do profesorado asociado terá unha duración dun ano, renovable logo de informe do Departamento, ata un máximo de 5 anos.

11. Notificacións.

De conformidade co artigo 45.1.b) da LPACAP, as notificacións dos actos derivados desta convocatoria que requiran publicación realizaranse no taboleiro electrónico da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/). As notificacións electrónicas de carácter persoal realizaranse por comparecencia en sede electrónica. Se a persoa aspirante desexa recibir avisos das notificacións que a USC poña á súa disposición, é imprescindible que indique no apartado de «Medios de aviso de notificación» do formulario o teléfono e enderezo electrónico.

12. Protección de datos.

A política de privacidade e protección de datos da USC pódese consultar en
http://www.usc.es/gl/normativa/protecciondatos/Politica-privacidade.html.

Norma derradeira.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade cos artigos 46 e 8.2.a) da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante o órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpor o recurso contencioso-administrativo anteriormente indicado en canto non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da LPACAP.

Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2021

O reitor da Universidade de Santiago de Compostela
P.D. (R.R. do 30.4.2020; DOG do 11 de maio)
Ernesto González Seoane
Vicerreitor de Profesorado

ANEXO I.1

Relación de prazas

Profesor axudante doutor con dedicación a tempo completo

Nº de concurso: 1001/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0460).

Área de coñecemento propia: Ciencias Clínicas Veterinarias.

Área de coñecemento nacional: Medicina e Cirurxía Animal.

Departamento: Anatomía, Produción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias.

Perfil: anatomía patolóxica xeral veterinaria (G2091224).

Centro: Facultade de Veterinaria.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1002/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0461).

Área de coñecemento: Fisioloxía Vexetal.

Departamento: Bioloxía Funcional.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Farmacia.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1003/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0462).

Área de coñecemento: Ciencia Política e da Administración.

Departamento: Ciencia Política e Socioloxía.

Perfil: sistema político e políticas públicas de seguridade en España (G3191325).

Centro: Facultade de Dereito.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1004/21-22T.

Nº de prazas: 1 (FX0463).

Área coñecemento propia: Psicoloxía Organizacional, Xurídico-Forense e Metodoloxía das Ciencias do Comportamento.

Área coñecemento nacional: Psicoloxía Social.

Departamento: Ciencia Política e Socioloxía.

Perfil: psicoloxía do traballo (G3021102).

Centro: Facultade de Relacións Laborais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1005/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0464).

Área de coñecemento: Socioloxía.

Departamento: Ciencia Política e Socioloxía.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Ciencias Políticas e Sociais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1006/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0465).

Área de coñecemento: Anatomía e Embrioloxía Humana.

Departamento: Ciencias Morfolóxicas.

Perfil: esplacnoloxía (G2051122).

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1007/21-22.

Nº de prazas: 2 (*) (FX0466-Santiago, FX0467-Lugo).

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Corporal.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: didáctica da educación física (G3141327).

Centro: Facultade de Ciencias da Educación/Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Santiago de Compostela/Lugo.

Nº de concurso: 1008/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0468).

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Musical.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: música na educación infantil (G3123125).

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1009/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0469).

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Plástica.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: educación visual e plástica II: procesos e proxectos artísticos (G3141323).

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1010/21-22.

Nº de prazas: 2 (*) (FX0470, FX0471).

Área de coñecemento: Didáctica da Lingua e da Literatura.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1011/21-22.

Nº de prazas: 2 (*) (FX0472-Santiago, FX0473-Lugo).

Área de coñecemento: Didáctica da Matemática.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Ciencias da Educación/Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Santiago de Compostela/Lugo.

Nº de concurso: 1012/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0474).

Área de coñecemento: Didáctica das Ciencias Experimentais.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1013/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0475).

Área de coñecemento: Didáctica das Ciencias Sociais.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1014/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0476).

Área de coñecemento: Economía Aplicada.

Departamento: Economía Aplicada.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de CC. Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1015/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0477).

Área de coñecemento: Arquitectura e Tecnoloxía de Computadores.

Departamento: Electrónica e Computación.

Perfil: materias da área.

Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1016/21-22.

Nº de prazas: 2 (*) (FX0478-Santiago, FX0479-Lugo).

Área de coñecemento: Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial.

Departamento: Electrónica e Computación.

Perfil: materias da área.

Centro: Escola Técnica Superior de Enxeñaría/Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Santiago de Compostela/Lugo.

Nº de concurso: 1017/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0430).

Área de coñecemento: Linguaxes e Sistemas Informáticos.

Departamento: Electrónica e Computación.

Perfil: materias da área.

Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1018/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0480).

Área de coñecemento: Enxeñaría Química.

Departamento: Enxeñaría Química.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Ciencias.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1019/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0481).

Área de coñecemento: Análise Matemática.

Departamento: Estatística, Análise Matemática e Optimización.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Matemáticas.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1020/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0482).

Área de coñecemento: Farmacoloxía.

Departamento: Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Farmacia.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1021/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0483).

Área de coñecemento: Filoloxía Inglesa.

Departamento: Filoloxía Inglesa e Alemá.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Filoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1022/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0484).

Área de coñecemento: Filosofía.

Departamento: Filosofía e Antropoloxía.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Humanidades.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1023/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0485).

Área de coñecemento: Filosofía Moral.

Departamento: Filosofía e Antropoloxía.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Filosofía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1024/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0486).

Área de coñecemento: Optometría.

Departamento: Física Aplicada.

Perfil: optometría IV (G2041331).

Centro: Facultade de Óptica e Optometría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1025/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0487).

Área de coñecemento: Fisioloxía.

Departamento: Fisioloxía.

Perfil: fisioloxía veterinaria I, etoloxía e protección animal (G2091109).

Centro: Facultade de Veterinaria.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1026/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0488).

Área de coñecemento: Historia da Arte.

Departamento: Historia da Arte.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Xeografía e Historia.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1027/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0489).

Área de coñecemento: Literatura Española.

Departamento: Lingua e Literatura Españolas, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Filoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1028/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0490).

Área de coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados.

Departamento: Organización de Empresas e Comercialización.

Perfil: investigación comercial (G3101422).

Centro: Facultade de Administración e Dirección de Empresas.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1029/21-22.

Nº de prazas: 2 (*) (FX0491, FX0492).

Área de coñecemento: Organización de Empresas.

Departamento: Organización de Empresas e Comercialización.

Perfil: estratexia empresarial (G3071423).

Centro: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1030/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0493).

Área de coñecemento: Sanidade Animal.

Departamento: Patoloxía Animal.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Veterinaria.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1031/21-22.

Nº de prazas: 5 (*) (FX0458-Santiago, FX0444-Santiago, FX0442-Lugo, FX0366-Lugo, FX0494-Lugo).

Área de coñecemento: Didáctica e Organización Escolar.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Ciencias da Educación/Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Santiago de Compostela/Lugo.

Nº de concurso: 1032/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0495).

Área de coñecemento: Teoría e Historia da Educación.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1033/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0496).

Área de coñecemento: Personalidade, Avaliación e Tratamento Psicolóxico.

Departamento: Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Psicoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1034/21-22.

Nº de prazas: 3 (*) (FX0497-Santiago, FX0498-Lugo, FX0318-Lugo).

Área de coñecemento: Psicoloxía Evolutiva e da Educación.

Departamento: Psicoloxía Evolutiva e da Educación.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Ciencias da Educación/Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Santiago de Compostela/Lugo.

Nº de concurso: 1035/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0499).

Área de coñecemento: Medicina Preventiva e Saúde Pública.

Departamento: Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina.

Perfil: medicina preventiva e saúde pública (G2051529).

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1036/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0500).

Área de coñecemento: Tecnoloxía de Alimentos.

Departamento: Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía.

Perfil: materias da área.

Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1037/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0501).

Área de coñecemento: Química Inorgánica.

Departamento: Química Inorgánica.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Química.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1038/21-22.

Nº de prazas: 1 (FX0502).

Área de coñecemento: Xeografía Humana.

Departamento: Xeografía.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Xeografía e Historia.

Localidade: Santiago de Compostela.

(*) Reserva dunha praza en aplicación do punto 1.2 da convocatoria.

Profesor asociado

Nº de concurso: 1039/21-22 Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1140).

Área de coñecemento: Produción Animal.

Departamento: Anatomía, Produción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias.

Perfil: nutrición e alimentación animal (G2091227).

Titulación: Graduado/a ou Licenciado/a en Veterinaria.

Centro: Facultade de Veterinaria.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1040/21-22 Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1293).

Área de coñecemento: Xornalismo.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: xornalismo especializado.

Titulación: Graduado/a ou Licenciado/a en Xornalismo.

Centro: Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1041/21-22 Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1405).

Área de coñecemento: Estomatoloxía.

Departamento: Cirurxía e Especialidades Medico-Cirúrxicas.

Perfil: oclusión e odontoloxía protésica I (G2061321).

Titulación: Graduado/a ou Licenciado/a en Odontoloxía, Licenciado/a en Medicina e Cirurxía, especialidade Estomatoloxía.

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1042/21-22 Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1307).

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Musical.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: materias da área.

Titulación: Titulación Superior de Música, Especialidades Instrumentais ou Pedagoxía Musical.

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1043/21-22 Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1406).

Área de coñecemento: Didáctica das Ciencias Experimentais.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: materias da área.

Titulación: Graduado/a ou Licenciado/a en Bioloxía, Xeoloxía, Química, Física, Farmacia ou Enxeñaría Química.

Centro: Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1044/21-22 Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1407).

Área de coñecemento: Economía Aplicada.

Departamento: Economía Aplicada.

Perfil: facenda pública: réxime fiscal da empresa (G3021323).

Titulación: Graduado/a ou Licenciado/a en Economía ou graduado/a ou Licenciado/a en Administración e Dirección de Empresas.

Centro: Facultade de CC. Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1045/21-22 Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1408).

Área de coñecemento: Linguaxes e Sistemas Informáticos.

Departamento: Electrónica e Computación.

perfil: sistemas integrados de xestión (G3201223).

Titulación: Graduado/a ou Licenciado/a.

Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1046/21-22 Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1215).

Área de coñecemento: Enxeñaría e Infraestrutura dos Transportes.

Departamento: Enxeñaría Agroforestal.

Perfil: materias da área.

Titulación: Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos ou Enxeñeiro técnico de Obras Públicas ou graduado en Enxeñaría Civil.

Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1047/21-22 Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1277).

Área de coñecemento: Optometría.

Departamento: Física Aplicada.

Perfil: clínica optométrica III (G2041422).

Titulación: Diplomado/a ou Graduado/a en Óptica e Optometría.

Centro: Facultade de Óptica e Optometría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1048/21-22 Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1409).

Área de coñecemento: Xeografía Humana.

Departamento: Xeografía.

Perfil: fundamentos de ordenación do territorio (G3052329).

Titulación: Graduado/a ou Licenciado/a.

Centro: Facultade de Xeografía e Historia.

Localidade: Santiago de Compostela.

ANEXO I.2

Relación de comisións de selección

Nº de concurso

1001/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Ciencias Clínicas Veterinarias

COMISIÓN TITULAR

Presidenta

Bravo Moral, Ana María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Quiroga Berdeal, María Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Barreiro Lois, Andrés

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

González Cantalapiedra, Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

López Peña, Mónica

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Fidalgo Álvarez, Luis Eusebio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Vázquez Rodríguez, Sonia

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Santamarina Pernas, Germán

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Suárez Rey, María Luisa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

López Beceiro, Ana María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1002/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Fisioloxía Vexetal

COMISIÓN TITULAR

Presidenta

Revilla López, María Gloria

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Sampedro Jiménez, Javier

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Segura Iglesias, Antonio Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

González González, María Victoria

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Rodríguez Gacio, María del Carmen

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Matilla Carro, Ángel Jesús

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

López Rodríguez, María Ángeles

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Díaz Guede, Teresa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Gallardo Medina, Mercedes

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

3º vogal

Rey Fraile, Manuel Ángel

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Nº de concurso

1003/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Ciencia Política e da Administración

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Maíz Suárez, Ramón

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Rivera Otero, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Pereira López, María

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Lois González, Marta Irene

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

García Arias, Celestino

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Bastos Boubeta, Miguel Anxo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Losada Trabada, Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Lagares Díez, María Nieves

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Diz Otero, Isabel

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Bouzas Lorenzo, Ramón Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1004/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Psic. Organiz., Xurídico-Forense e Met. das CC. do Comportamento

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Sobral Fernández, Jorge

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Moscoso Ruibal, Silvia

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Salgado Velo, Jesús Fernando

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Arce Fernández, Ramón

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Novo Pérez, Mercedes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Blanco Rial, Manuel José

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Leirós Lobeiras, Luz Isabel

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Lado Campelo, Mario Antonio

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Varela Mallou, Jesús

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Seijo Martínez, María Dolores

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1005/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Socioloxía

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Caínzos López, Miguel Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Filgueira López, Ester

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Allones Pérez, Carlos Antonio J.

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Voces López, María del Carmen

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Labora González, Juan José

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidenta

Radl Philipp, Rita María

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Marín, Jorge

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Poncet Souto, Marta María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Gómez Vázquez, Begoña

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Herranz González, Roberto

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1006/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Anatomía e Embrioloxía Humana

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Labandeira García, José Luis

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Rodríguez Pérez, Ana Isabel

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Guerra Seijas, María Josefa Natividad

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Rodríguez Pallares, Jannette

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Suárez Quintanilla, Juan Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Quintáns Rodríguez, Maximino

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Villar Cheda, María Begoña

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Rodríguez Cobos, María Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Muñoz Patiño, Ana María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Meaños Melón, Enrique Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1007/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Didáctica da Expresión Corporal

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Navarro Patón, Rubén

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Eirín Nemiña, Raúl

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Abelairas Gómez, Cristian

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Fernández López, Isabel

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Cortizas Varela, Olalla

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Rodríguez Fernández, José Eugenio

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Lago Ballesteros, Joaquín

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pazos Couto, José María

T

Profesor contratado doutor

Universidade de Vigo

2ª vogal

Puig Mauriz, Blanca

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Castro Fernández, Belén María

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1008/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Didáctica da Expresión Musical

COMISIÓN TITULAR

Presidenta

López de la Calle Sampedro, Mª Ángeles

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Gillanders, Carol Jean

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Chao Fernández, Rocío

T

Profesora contratada doutora

Universidade da Coruña

2º vogal

Eirín Nemiña, Raúl

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Fernández, José Eugenio

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidenta

Neira Rodríguez, Marta

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Caamaño Rojo, María José

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Centeno Martín, Francisco Javier

T

Profesor titular de universidade

Universidad de Burgos

2ª vogal

Riaño Galán, María Elena

T

Profesora contratada doutora

Universidad de Cantabria

3º vogal

Pérez Prieto, Mariano

T

Profesor titular de universidade

Universidad de Salamanca

Nº de concurso

1009/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Didáctica da Expresión Plástica

COMISIÓN TITULAR

Presidenta

Franco Vázquez, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Cortizas Varela, Olalla

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Blanco Mosquera, Vicente

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Gillanders, Carol Jean

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Eirín Nemiña, Raúl

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Cabo Villaverde, Francisco Javier

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Neira Rodríguez, Marta

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Mesías Lema, José María

T

Profesor contratado doutor

Universidade da Coruña

2º vogal

Huerta Ramón, Ricard

T

Profesor titular de universidade

Universidad de Valencia

3ª vogal

Castro Fernández, Belén María

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1010/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Didáctica da Lingua e a Literatura

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Rodríguez Lestegás, Francisco

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Fernández López, Isabel

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Pena Presas, Montserrat

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Navarro Patón, Rubén

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Martínez Tejero, Cristina

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidenta

Caamaño Rojo, María José

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Neira Rodríguez, Marta

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Faya Cerqueiro, Fátima María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

García Marín, Pablo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Lago Ballesteros, Joaquín

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1011/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Didáctica da Matemática

COMISIÓN TITULAR

Presidenta

Fernández Blanco, María Teresa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

González Sequeiros, Pablo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Rodríguez Vivero, Dolores

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Núñez García, Cristina

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Losada Rodríguez, Jorge

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Armas Castro, José Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Mato Vázquez, María Dorinda

T

Profesora contratada doutora

Universidade da Coruña

1º vogal

De la Torre Fernández, Enrique

T

Profesor titular de universidade

Universidade da Coruña

2ª vogal

Naya Rivero, Cristina

T

Profesor contratado doutor

Universidade da Coruña

3º vogal

Soneira Calvo, Carlos

T

Profesor axudante doutor

Universidade da Coruña

Nº de concurso

1012/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Didáctica das Ciencias Experimentais

COMISIÓN TITULAR

Presidenta

García-Rodeja Gayoso, Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pérez Rodríguez, Uxío

T

Profesor contratado doutor

Universidade de Vigo

1ª vogal

Crujeiras Pérez, Beatriz

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Romero Castro, María José

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Brocos Mosquera, Pablo

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidenta

García Barros, María Susana

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Secretario

González Sequeiros, Pablo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Membiela Iglesias, Pedro

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

2ª vogal

Fernández Blanco, María Teresa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Puig Mauriz, Blanca

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1013/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Didáctica das Ciencias Sociais

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Rodríguez Lestegás, Francisco

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Macía Arce, José Carlos

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Domínguez Almansa, Andrés

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Fernández López, Isabel

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Pena Presas, Monserrat

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

López Facal, Ramón Vicente

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Armas Castro, José Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Castro Fernández, Belén María

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Romero Castro, María José

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Martínez Tejero, Cristina

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1014/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Economía Aplicada

COMISIÓN TITULAR

Presidente

López Iglesias, Edelmiro

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Lamelas Castellanos, Nélida Cecilia

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Vence Deza, Xabier

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Martínez Roget, Fidel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Cadabal Sampedro, María de los Dolores

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Doldán García, Xoán Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Verdugo Mates, Rosa María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Sanjiao Otero, Francisco J.

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodil Marzábal, Óscar

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Murias Fernández, María del Pilar

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1015/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Arquitectura e Tecnoloxía de Computadores

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Fernández Rivera, Francisco Manuel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Lama Penín, Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Blanco Heras, Dora

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Cabaleiro Domínguez, José Carlos

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Martín Santamaría, María José

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Fernández Pena, Anselmo Tomás

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pardo López, Xosé Manuel

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

González Gómez, Patricia

T

Profesora titular de universidade

Universidade da Coruña

2º vogal

Pichel Campos, Juan Carlos

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Amor López, Margarita

T

Profesora titular de universidade

Universidade da Coruña

Nº de concurso

1016/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Bugarín Diz, Alberto José

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Loureiro, Antonio Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Taboada Iglesias, María Jesús

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Iglesias Rodríguez, Roberto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Cariñena Amigo, María Purificación

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Barro Ameneiro, Senén

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Blanco Heras, Dora

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

García Tahoces, Pablo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Correa Pombo, José Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Cernadas García, Eva

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1017/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Linguaxes e Sistemas Informáticos

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Cotos Yáñez, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Loureiro, Antonio Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Micó Andrés, María Luisa

T

Catedrática de universidade

Universidad de Alicante

2º vogal

Pardo López, Xosé Manuel

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Manresa Yee, Cristina

T

Profesora titular de universidade

Universidad de las Islas Baleares

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Taboada González, José Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

López Martínez, Paula

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Flores González, Julián Carlos

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Crespo González-Carvajal, Yania

T

Profesora contratada doutora

Universidad de Valladolid

3ª vogal

Saavedra Places, Ángeles

T

Titular de universidade

Universidade da Coruña

Nº de concurso

1018/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Enxeñaría Química

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Garrido Fernández, Juan Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pereira Gonçalves, Gerardo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Moreira Vilar, María Teresa

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Souto González, José Antonio

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Val del Río, María Ángeles

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Arce Arce, Alberto

P01

Profesor emérito LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Rodríguez Martínez, Héctor

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Soto Campos, Ana María

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Mosquera Corral, Anuska

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Hospido Quintana, Almudena

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1019/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Análise Matemática

COMISIÓN TITULAR

Presidenta

Trinchet Soria, Rosa María

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Rodríguez López, Jorge

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López Pouso, Rodrigo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Rodríguez López, Rosana

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Fernández Fernández, Francisco Javier

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Nieto Roig, Juan José

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

López Somoza, Lucía

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Cabada Fernández, Alberto

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Otero Espinar, María Victoria

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Fernández Tojo, Fernando Adrián

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1020/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Farmacoloxía

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Freire-Garabal Núñez, Manuel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Vilariño del Río, Natalia

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Alfonso Rancaño, María Amparo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Lamela González, Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Gil Longo, José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidenta

Loza García, María Isabel

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Viña Castelao, María Dolores

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fontenla Gil, José Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Fernández Rodríguez, Mª del Pilar

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Campos Toimil, Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1021/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Filoloxía Inglesa

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Barbeito Varela, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Núñez Pertejo, María Paloma

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Lojo Rodríguez, Laura María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Cal Varela, Mario

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Estévez Saa, Margarita

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidenta

Jiménez Placer, Susana María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Palacios González, Manuela

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Sacido Romero, Jorge

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Palacios Martínez, Ignacio Miguel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Blanco Suárez, Zeltia

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1022/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Filosofía

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Agís Villaverde, Marcelino

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Parcero Oubiña, Óscar

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Pintos Peñaranda, Mª de la Luz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Vázquez Lobeiras, María Xesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Conde Soto, Francisco

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

González Fernández, Martín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Martínez Castro, Rafael Víctor

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Herrero Pérez, María Nieves

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Martínez Vidal, María de la Concepción

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pose Varela, Carlos Alberto

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1023/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Filosofía Moral

COMISIÓN TITULAR

Presidenta

Agra Romero, María José

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Soto, Luis Modesto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fernández Herrero, Beatriz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Blanco Echauri, Jesús Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Horta Álvarez, Óscar

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Sobrino Cerdeiriña, Alejandro

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Martínez Vidal, María de la Concepción

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Herrero Pérez, María Nieves

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Falguera López, José Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Freire Paz, Elena

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1024/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Optometría

COMISIÓN TITULAR

Presidenta

Giráldez Fernández, María Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Resúa, Carlos

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Yebra-Pimentel Vilar, Eva

T

Catedrática de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Gigirey Prieto, Luz María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pena Verdeal, Hugo

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Martínez Herranz, Raúl

T

Profesor titular de universidade

Universidad de Valladolid

Secretario

Montalt Rodrigo, Juan Carlos

T

Profesor titular de universidade

Universidad de Valencia

1ª vogal

Palomo Álvarez, Catalina

T

Profesora titular de universidade

Universidad Complutense de Madrid

2ª vogal

Sánchez Pabón, Irene

T

Profesora axudante doutora

Universidad de Valladolid

3º vogal

González Pérez, Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1025/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Fisioloxía

COMISIÓN TITULAR

Presidenta

Rodríguez Vieytes, María Mercedes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Casabiell Pintos, Jesús Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Martín Cora, Francisco Javier

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Lima Rodríguez, Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Señarís Rodríguez, Rosa María

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidenta

Taboada Montero, María Cristina

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Pombo Ramos, Celia María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Aldegunde Villar, Manuel Alejo

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Mancebo Seoane, María José

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Zalvide Torrente, Juan Bautista

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1026/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Historia da Arte

COMISIÓN TITULAR

Presidente

López Vázquez, José Manuel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

López Calderón, Carme

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Cendón Fernández, Marta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Taín Guzmán, Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Fernández Rodríguez, Begoña

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Vigo Trasancos, Alfredo Manuel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

De Llano Neira, Pedro

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Barral Rivadulla, Mª Dolores

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Díez Platas, María de Fátima

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez González, Miguel Anxo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1027/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Literatura Española

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Fernández Mosquera, Santiago

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Chouciño Fernández, Ana Gloria

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Casas Rigall, Juan

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Pérez-Abadín Barro, María Soledad

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Serrano Alonso, Francisco Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Azaustre Galiana, Antonio

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Patiño Eirín, Cristina

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Rodríguez Fernández, Claudio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

De Juan Bolufer, Mª Desamparados

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Alonso Veloso, María José

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1028/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Comercialización e Investigación de Mercados

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Varela González, José Antonio

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Bande Vilela, María Belén

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Losada Pérez, Fernando

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Benito Torres, José Leandro

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Del Río Araújo, María Luisa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Ruzo Sanmartín, Emilio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

García Garazo, María Teresa

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Varela Neira, María de la Concepción

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

López Cabarcos, Mª Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

López López, Vicente Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1029/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Organización de Empresas

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Varela González, José Antonio

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Castromán Diz, Juan Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Álvarez Pérez, María Dolores

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Castro Casal, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Bastida Domínguez, María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Carballo Penela, Adolfo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

García Chas, Romina

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Curto Rodríguez, Eduardo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

López Cabarcos, Mª Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Barreiro Fernández, María Begoña

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1030/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Sanidade Animal

COMISIÓN TITULAR

Presidenta

Morrondo Pelayo, María Patrocinio

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Fernández Rodríguez, Gonzalo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Panadero Fontán, Rosario

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Sánchez-Andrade Fernández, Rita

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Prieto Lago, Alberto

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Paz Silva, Adolfo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López Sández, Ceferino

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Díaz Fernández, Pablo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Castillo Rodríguez, Cristina

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Remesar Alonso, Susana

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1031/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Didáctica e Organización Escolar

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Rodríguez Rodríguez, Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Trillo Alonso, José Felipe

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Crespo Comesaña, Julia María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Fernández Tilve, María Dolores

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Regueiro Fernández, Bibiana

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Muñoz Carril, Pablo César

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Fuentes Abeledo, Eduardo José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Barreira Cerqueiras, Eva María

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Vila Couñago, Esther

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Mariño Fernández, Raquel

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1032/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Teoría e Historia da Educación

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Rodríguez Martínez, Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Priegue Caamaño, Diana

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Santos Rego, Miguel Ángel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Meira Cartea, Pablo Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Longueira Matos, Silvana

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Touriñán López, José Manuel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Álvarez, Jesús

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Gutiérrez Moar, Mª del Carmen

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Sotelino Losada, Alejandro

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Varela Crespo, Laura María

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1033/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Personalidade, Avaliación e Tratamento Psicolóxico

COMISIÓN TITULAR

Presidenta

Villar Torres, Paula

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Doallo Pesado, Sonia

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

López Durán, Ana

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Otero López, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Gómez Fraguela, José Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidenta

Santiago Mariño, María José

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Castro Bolaño, María Cristina

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Becoña Iglesias, Elisardo

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Ríos, Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Míguez Varela, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1034/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

COMISIÓN TITULAR

Presidenta

Torres Maroño, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Taboada Ares, Eva María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Baña Castro, Manoel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Blanco Seoane, Vanessa

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Facal Mayo, David

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidenta

Lojo Seoane, Cristina

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Sánchez Castaño, María Teresa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Rivas Torres, Rosa María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pardo Pérez, Juan Carlos

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pérez Pereira, Miguel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1035/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Medicina Preventiva e Saúde Pública

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Caamaño Isorna, Francisco

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Smyth Chamosa, Ernesto Juan

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Takkouche Souilamas, El Bahi

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Taracido Trunk, Margarita

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Varela Lema, María Leonor

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Barros Dios, Juan Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Figueiras Guzmán, Adolfo

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Montes Martínez, Agustín

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Zapata Cachafeiro, Maruxa

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Moure Rodríguez, Lucía

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1036/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Tecnoloxía de Alimentos

COMISIÓN TITULAR

Presidenta

Romero Rodríguez, María Ángeles

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Calo Mata, María del Pilar

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Cobos García, Ángel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Franco Abuín, Carlos Manuel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Vázquez Belda, Beatriz Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidenta

Vázquez Odériz, María Lourdes

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Regal López, Patricia

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Paseiro Losada, Perfecto Miguel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Vázquez Vázquez, Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Miranda López, José Manuel

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1037/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Química Inorgánica

COMISIÓN TITULAR

Presidenta

Pereira Lorenzo, María Teresa

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Sánchez González, Mª Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Pedrido Castiñeiras, Rosa María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Vázquez López, Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Sousa Pedrares, Antonio

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidenta

Durán Carril, María Luz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

García Tasende, María Soledad

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

García Santos, María Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Sanmartín Matalobos, Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Maneiro Maneiro, Marcelino

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1038/21-22

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Xeografía Humana

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Lois González, Rubén Camilo

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Santos Solla, Xosé Manuel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Piñeira Mantiñán, María José

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Trillo Santamaría, Juan Manuel

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Piñeiro Antelo, María de los Ángeles

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Ferrás Sexto, Carlos

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Doval Adán, Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

García Hernández, María

T

Profesora titular de universidade

Universidad Complutense de Madrid

2ª vogal

Blanco Romero, Asunción

T

Profesora titular de universidade

Universidad Autónoma de Barcelona

3ª vogal

Mínguez García, Carmen

T

Profesora contratada doutora

Universidad Complutense de Madrid

Nº de concurso

1039/21-22

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Produción Animal

COMISIÓN TITULAR

Presidenta

Rico Gómez, Margarita

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Diéguez Casalta, Francisco Javier

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Quiroga Berdeal, María Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Iglesias Becerra, Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

García Lara, Ignacio

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Cifuentes Martínez, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Ceular Villace, Ángel Luis

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fouz Dopacio, Ramiro Antonio

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Lombardero Fernández, Matilde

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Alemañ Posadas, Nuria Vicenta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1040/21-22

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Xornalismo

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López García, Xosé

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Campos Freire, Francisco Manuel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidenta

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Túñez López, José Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Galindo Arranz, Fermín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Toural Bran, Carlos

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1041/21-22

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Estomatoloxía

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Seoane Lestón, Juan Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Suárez Quintanilla, José María

P6

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Bahíllo Varela, Marta María

P6

Asociada LOU

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Suárez Quintanilla, David

P6

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

García Álvarez, María del Carmen

P6

Asociada LOU

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Blanco Carrión, Juan

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Suárez Cunqueiro, María Mercedes

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Bahíllo González, María Carmen

P6

Asociada LOU

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Mora Bermúdez, María Jesús José

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pose Rodríguez, José Manuel

P6

Asociado LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1042/21-22

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Didáctica da Expresión Musical

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Leranoz Iglesias, Martín

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Eirín Nemiña, Raúl

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Moreira Arincón, Remigio

P6

Asociado LOU

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Romero Tabeayo, María Isabel

P3

Asociada LOU

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Cortizas Varela, Olalla

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidenta

López de la Calle Sampedro, Mª Ángeles

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Puig Mauriz, Blanca

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López Outeiral, Juan Salvador

P6

Asociado LOU

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Candisano Mera, José Agustín

P3

Asociado LOU

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Caamaño Rojo, María José

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1043/21-22

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Didáctica das Ciencias Experimentais

COMISIÓN TITULAR

Presidenta

García-Rodeja Gayoso, Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Romero Castro, María José

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Puig Mauriz, Blanca

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Gallástegui Otero, Juan Ramón

P3

Asociado LOU

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Reigosa Castro, Carlos Emilio

P3

Asociado LOU

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidenta

Blanco Anaya, Paloma

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Crujeiras Pérez, Beatriz

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Sóñora Luna, Francisco

P6

Asociadoa LOU

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Fernández Blanco, María Teresa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

González Sequeiros, Pablo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1044/21-22

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Economía Aplicada

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Vázquez Taín, Miguel Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Cadabal Sampedro, María de los Dolores

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Ballesteros Ron, Alejandro

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Caamaño Alegre, José

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Regueiro Ferreira, Rosa María

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Sanjiao Otero, Francisco J.

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Lamelas Castellanos, Nélida Cecilia

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Díaz Vázquez, María del Rosario

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Cao Fernández, Manuel

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Sánchez Carreira, María del Carmen

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1045/21-22

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Linguaxes e Sistemas Informáticos

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Arias Jordán, Efrén

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Loureiro, Antonio Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Taboada Iglesias, María Jesús

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pardo López, Xosé Manuel

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Cernadas García, Eva

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Taboada González, José Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

López Martínez, Paula

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Carreira Nouche, María José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Flores González, Julián Carlos

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Blanco Heras, Dora

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1046/21-22

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Enxeñaría e Infraestrutura dos Transportes

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Cuesta García, Tomás Serafín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Vila Lameiro, Pablo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Castro Ponte, Alberte

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Tato Sánchez del Valle, Patricia Eva

T

Profesora colaboradora fixa

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Fernández Rodríguez, María Elena

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidenta

Iniesto Alba, María José

T

Profesora colaboradora fixa

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Álvarez González, Juan Gabriel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Díaz-Maroto Hidalgo, Ignacio Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez Pereña, Jaime

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Teijeiro Rodríguez, María Teresa

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1047/21-22

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Optometría

COMISIÓN TITULAR

Presidenta

Giráldez Fernández, María Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Resúa, Carlos

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Yebra-Pimentel Vilar, Eva

T

Catedrática de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Ferreiro Figueiras, Dolores Purificación

P6

Asociada LOU

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pérez Baladrón, Adrián

P6

Asociado LOU

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidenta

Gigirey Prieto, Luz María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

González Pérez, Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

García Montero, Silvia

P6

Asociada LOU

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Calo Santiago, Rosa

P6

Asociada LOU

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

García Domínguez, Gonzalo

P6

Asociado LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1048/21-22

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Xeografía Humana

COMISIÓN TITULAR

Presidente

Lois González, Rubén Camilo

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Santos Solla, Xosé Manuel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Piñeira Mantiñán, María José

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Trillo Santamaría, Juan Manuel

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Piñeiro Antelo, María de los Ángeles

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente

Ferrás Sexto, Carlos

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Doval Adán, Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

García Hernández, María

T

Titular de universidade

Univ. Complutense de Madrid

2ª vogal

Blanco Romero, Asunción

T

Titular de universidade

Univ. Autónoma de Barcelona

3ª vogal

Mínguez García, Carmen

T

Profesora contratada doutora

Univ. Complutense de Madrid

ANEXO II

Baremo para as prazas de profesorado axudante doutor

Para cada punto dos baremos establécese unha valoración máxima. No suposto de que algún aspirante supere esa valoración, normalizarase a puntuación obtida por todos os aspirantes nese mesmo punto.

1. Rendemento académico. A valoración máxima será de 20 puntos.

1.1. Expediente académico de grao e máster oficial ou ben de licenciatura, enxeñaría e arquitectura ou equivalente. A valoración máxima será de 10 puntos. A valoración dos expedientes realizarase de acordo co establecido no Protocolo de colaboración sobre valoración de expedientes académicos subscrito o 27 de xuño de 2011 pola Consellería de Educación de Ordenación Universitaria e as Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo (DOG do 30 de setembro de 2011). Neste punto só será valorada unha única titulación de grao e máster, ou ben de licenciatura, que deben corresponder ás que deron acceso ao doutoramento. No caso de que o acceso ao doutoramento se producise a partir dunha titulación de diplomatura ou de enxeñaría ou arquitectura técnica máis un máster oficial, valoraranse os expedientes correspondentes. En calquera destes casos, a nota media desagregarase para cada título de xeito proporcional ao seu número de créditos e tendo en conta que a suma total en ningún caso poderá superar a valoración máxima de 10 puntos. No caso de titulacións que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,6 ou por 0,3 en función do grao de afinidade.

1.2. Doutoramento. A valoración máxima será de 8 puntos e realizarase de acordo coas seguintes táboas de equivalencias: sobresaliente cum laude (8 puntos), sobresaliente (6 puntos), notable (4 puntos), aprobado (2 puntos). No caso de que o sistema de cualificación conste unicamente de dous graos a valoración será a seguinte: apto cum laude (8 puntos), apto (4 puntos). No caso de titulacións que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,6 ou por 0,3 en función do grao de afinidade.

1.3. Premios e mencións, como premios extraordinarios, mencións de doutoramento internacional e mencións de calidade a programas de doutoramento. A valoración máxima será de 2 puntos.

2. Postos desempeñados no ámbito da Universidade ou de Organismos Públicos de Investigación. A valoración máxima será de 30 puntos. Valoraranse unicamente méritos acreditados nos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

2.1. Postos docentes universitarios. A valoración máxima será de 20 puntos.

2.1.1. Docencia a tempo completo na área de coñecemento: 2 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.2. Docencia a tempo completo nunha área afín: 1 punto por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.3. Docencia a tempo parcial na área de coñecemento, con dedicación P6 ou equivalente: 1,5 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.4. Docencia a tempo parcial nunha área afín, con dedicación P6 ou equivalente: 0,75 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.5. Docencia a tempo parcial na área de coñecemento, con dedicación P3 ou equivalente: 0,75 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.6. Docencia a tempo parcial nunha área afín, con dedicación P3 ou equivalente: 0,35 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.2. Bolsas e contratos de investigación posdoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos, en programas propios das universidades e programas de ámbito autonómico, estatal ou internacional: 2 puntos por curso, ata un máximo de 10 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de bolsas ou contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.3. Bolsas e contratos de investigación predoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos, en programas propios das universidades e programas de ámbito autonómico, estatal ou internacional: 1,5 puntos por curso, ata un máximo de 6 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de bolsas ou contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.4. Contratos de investigador/a pre e posdoutoral con cargo a proxectos, contratos e convenios de investigación: 0,75 puntos por curso, ata un máximo de 5 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.5. Colaboración na actividade docente universitaria, como colaborador docente ou titor clínico ao abeiro da disposición adicional primeira dos estatutos da USC ou figura equivalente noutras universidades públicas, ou como titor ou colaborador profesional externo en prácticas realizadas en institucións públicas ou privadas: ata 1,5 puntos por curso, cun máximo de 5 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de actividades que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

3. Calidade docente. A valoración máxima será de 5 puntos. Valoraranse unicamente 5 méritos seleccionados polo/a candidato/a, correspondentes aos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

3.1. Participación en actividades de formación docente: ata 1 punto por cada ítem. A valoración realizarase tendo en conta o tipo de participación, xa sexa como docente ou como asistente, e a súa duración.

3.2. Elaboración de materiais docentes: ata 1 punto por cada ítem.

3.3. Realización de estadías de formación docente: ata 1 punto por cada ítem, en función da súa duración.

3.4. Participación en actividades de innovación docente: ata 1 punto por cada ítem. A valoración realizarase tendo en conta o tipo de participación e a súa duración.

4. Experiencia investigadora. A valoración máxima será de 35 puntos. Valoraranse unicamente méritos acreditados nos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes, agás no caso das publicacións científicas, nas cales se aplicará o disposto no punto 4.1.

4.1. Publicacións científicas: valoración máxima de 20 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de quince publicacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 2 puntos. Cando menos dez destas publicacións deberán corresponder aos dez anos anteriores á convocatoria do concurso. A puntuación deberá asignarse tendo en conta a calidade da publicación, a calidade da revista ou da editorial en que está publicada, o número de autores, a contribución da persoa aspirante e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.2. Participación en congresos e reunións científicas: valoración máxima de 4 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de cinco participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 0,8 puntos. A puntuación deberá asignarase tendo en conta a relevancia do congreso, o tipo de participación (ponencia convidada, comunicación libre ou outras), o número de autores, a contribución da persoa aspirante e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.3. Participación como investigador/a principal ou como investigador/a en proxectos de investigación competitivos de ámbito autonómico, estatal ou internacional: valoración máxima de 3 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 1 punto. A puntuación deberá asignarase tendo en conta o ámbito do proxecto (autonómico, estatal, internacional), o tipo de participación (investigador/a principal, membro do equipo de investigación, membro do equipo de traballo) e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.4. Participación como investigador/a principal ou como investigador/a en convenios e contratos de investigación non competitivos con empresas e institucións: valoración máxima de 1,5 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 0,5 puntos. A puntuación deberá asignarase tendo en conta a relevancia da actividade, o tipo de participación (investigador/a principal, membro do equipo de investigación, membro do equipo de traballo) e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.5. Estadías de investigación: valoración máxima de 5 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres estadías, que serán valoradas en función da súa duración, a razón de 0,25 puntos por mes. Os períodos inferiores a un mes valoraranse de xeito proporcional.

4.6. Patentes, rexistros da propiedade intelectual e outras actividades de transferencia: valoración máxima de 3 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de cinco ítems, que serán valorados en función da súa relevancia cun máximo de 0,6 puntos cada un.

5. Experiencia profesional. A valoración máxima será de 5 puntos. Valoraranse unicamente méritos relacionados coa área obxecto do concurso acreditados nos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

5.1. Actividade profesional non universitaria: ata 0,5 puntos por ano.

5.2. Actividade docente en ensino oficial non universitario: ata 0,5 puntos por ano.

5.3. Actividade asistencial: ata 0,5 puntos por ano.

6. Outros méritos non valorables en puntos anteriores. A valoración máxima será de 5 puntos. As persoas candidatas poderán elixir un máximo de sete ítems.

6.1. Coñecementos de linguas estranxeiras: valoración máxima de 1 punto.

6.2. Outras titulacións universitarias oficiais: valoración máxima de 1 punto.

6.3. Outras titulacións e diplomas, como o grao de licenciatura ou outros: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.4. Experiencia en xestión universitaria: valoración máxima de 1 punto por ítem. Valorarase exclusivamente o exercicio de cargos unipersoais recollidos no catálogo aprobado polo Consello de Goberno da USC ou os equivalentes doutras universidades.

6.5. Outras actividades docentes, como docencia en títulos propios, dirección ou codirección de traballos académicos e proxectos de fin de carreira, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.6. Outras actividades de investigación, como organización de congresos, dirección de publicacións científicas, acreditación I3 e similares, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.7. Outras actividades de transferencia e divulgación, como conferencias, seminarios, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.8. Habilitación ou acreditación para corpos docentes de nivel superior ao da praza en concurso: valoración máxima de 1 punto.

6.9. Título de especialista relacionado coa área obxecto do concurso (só no caso de áreas de coñecemento con disciplinas de contido clínico): 3 puntos.

7. Proxecto de actividades docentes. A valoración máxima será de 20 puntos.

ANEXO III

Baremo para as prazas de profesorado asociado

Para cada punto do baremo establécese unha valoración máxima. No suposto de que algún aspirante supere esa valoración, normalizarase a puntuación obtida por todos os aspirantes nese mesmo apartado.

1. Rendemento académico. A valoración máxima será de 10 puntos.

1.1. Expediente académico de grao e máster oficial ou ben de licenciatura, enxeñaría e arquitectura ou equivalente. A valoración máxima será de 4 puntos. A valoración dos expedientes realizarase de acordo co establecido no Protocolo de colaboración sobre valoración de expedientes académicos subscrito o 27 de xuño de 2011 pola Consellería de Educación de Ordenación Universitaria e as Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo (DOG do 30 de setembro de 2011). Neste punto só será valorada unha única titulación de grao e máster oficial, ou ben de licenciatura, que deben corresponder ás que deron acceso ao doutoramento. No caso de que o acceso ao doutoramento se producise a partir dunha titulación de diplomatura ou de enxeñaría ou arquitectura técnica máis un máster oficial, valoraranse os expedientes correspondentes. En calquera destes casos, a nota media desagregarase para cada título de xeito proporcional ao seu número de créditos e tendo en conta que a suma total en ningún caso poderá superar a valoración máxima de 4 puntos.

No caso de titulacións que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,6 ou por 0,3 en función do grao de afinidade.

1.2. Doutoramento. A valoración máxima será de 4 puntos e realizarase de acordo coas seguintes táboas de equivalencias: sobresaliente cum laude (4 puntos), sobresaliente (3 puntos), notable (2 puntos), aprobado (1 punto). No caso de que o sistema de cualificación conste unicamente de dous graos a valoración será a seguinte: apto cum laude (4 puntos), apto (2 puntos). No caso de titulacións que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,6 ou por 0,3 en función do grao de afinidade.

1.3. Premios e mencións, como premios extraordinarios, mencións de doutoramento internacional e mencións de calidade a programas de doutoramento. A valoración máxima será de 2 puntos.

2. Postos desempeñados no ámbito da universidade ou de organismos públicos de investigación. A valoración máxima será de 15 puntos. Valoraranse unicamente os méritos acreditados nos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

2.1. Postos docentes universitarios. A valoración máxima será de 10 puntos.

2.1.1. Docencia a tempo completo na área de coñecemento: 1 punto por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.2. Docencia a tempo completo nunha área afín: 0,5 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.3. Docencia a tempo parcial na área de coñecemento, con dedicación P6 ou equivalente: 0,75 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.4. Docencia a tempo parcial nunha área afín, con dedicación P6 ou equivalente: 0,35 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.5. Docencia a tempo parcial na área de coñecemento, con dedicación P3 ou equivalente: 0,35 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.6. Docencia a tempo parcial nunha área afín, con dedicación P3 ou equivalente: 0,175 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.2. Bolsas e contratos de investigación posdoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos, en programas propios das universidades e programas de ámbito autonómico, estatal ou internacional: 1 punto por curso, ata un máximo de 5 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de bolsas ou contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.3. Bolsas e contratos de investigación predoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos, en programas propios das universidades e programas de ámbito autonómico, estatal ou internacional: 0,75 puntos por curso, ata un máximo de 3 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de bolsas ou contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.4. Contratos de investigador/a pre e posdoutoral con cargo a proxectos, contratos e convenios de investigación: 0,35 puntos por curso, ata un máximo de 3 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.5. Colaboración na actividade docente universitaria, como colaborador docente ou titor clínico ao abeiro da disposición adicional primeira dos Estatutos da USC ou figura equivalente noutras universidades públicas, ou como titor ou colaborador profesional externo en prácticas realizadas en institucións públicas ou privadas: ata 1 punto por curso, cun máximo de 10 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de actividades que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.6. Participación na ECOE (só en áreas clínicas): 1 punto por curso, ata un máximo de 5 puntos.

2.7. Dirección ou codirección de traballos académicos, como teses de doutoramento, traballos de fin de grao e máster ou proxectos de fin de carreira: ata 1 punto por traballo, ata un máximo de 5 puntos. A valoración de cada un dos traballos asignarase en función do tipo de traballo de que se trate e de se se trata dunha dirección ou codirección.

3. Calidade docente. A valoración máxima será de 5 puntos. Valoraranse unicamente 5 méritos seleccionados polo/a candidato/a, correspondentes aos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

3.1. Participación en actividades de formación docente: ata 1 punto por cada ítem. A valoración realizarase tendo en conta o tipo de participación, xa sexa como docente ou como asistente, e a súa duración.

3.2. Elaboración de materiais docentes: valoración máxima de 1 punto por cada ítem.

3.3. Realización de estadías de formación docente: ata 1 punto por cada ítem, en función da súa duración.

3.4. Participación en actividades de innovación docente: ata 1 punto por cada ítem. A valoración realizarase tendo en conta o tipo de participación e a súa duración.

4. Experiencia investigadora. A valoración máxima será de 15 puntos. Valoraranse unicamente méritos acreditados nos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes, agás no caso das publicacións científicas, nas cales se aplicará o disposto no punto 4.1.

4.1. Publicacións científicas. A valoración máxima será de 10 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de dez publicacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 1 punto. Cando menos sete destas publicacións deberán corresponder aos dez anos anteriores á convocatoria do concurso. A puntuación deberá asignarse tendo en conta a calidade da publicación, a calidade da revista ou da editorial en que está publicada, o número de autores, a contribución da persoa aspirante e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.2. Participación en congresos e reunións científicas. A valoración máxima será de 2 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de cinco participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 0,4 puntos. A puntuación deberá asignarase tendo en conta a relevancia do congreso, o tipo de participación (ponencia convidada, comunicación libre ou outras), o número de autores, a contribución da persoa aspirante e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.3. Participación como investigador/a principal ou como investigador/a en proxectos de investigación competitivos de ámbito autonómico, estatal ou internacional. A valoración máxima será de 1 punto. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 0,35 puntos. A puntuación deberá asignarase tendo en conta o ámbito do proxecto (autonómico, estatal ou internacional), o tipo de participación (investigador/a principal, membro do equipo de investigación, membro do equipo de traballo), e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.4. Participación como investigador/a ou como investigador/a en convenios e contratos de investigación non competitivos con empresas e institucións. A valoración máxima será de 0,5 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 0,2 puntos. A puntuación deberá asignarase tendo en conta a relevancia da actividade, o tipo de participación (investigador/a principal, membro do equipo de investigación, membro do equipo de traballo) e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.5. Estadías de investigación. A valoración máxima será de 0,5 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres estadías, que serán valoradas en función da súa duración, a razón de 0,1 puntos por mes. Os períodos inferiores a un mes valoraranse de xeito proporcional.

4.6. Patentes, rexistros da propiedade intelectual e outras actividades de transferencia. A valoración máxima será de 4 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de cinco ítems, que serán valorados en función da súa relevancia, cun máximo de 0,8 puntos cada un.

5. Experiencia profesional. A valoración máxima será de 50 puntos. Valoraranse unicamente méritos relacionados coa área obxecto do concurso acreditados nos quince anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

5.1. Actividade profesional non universitaria: ata 5 puntos por ano.

5.2. Actividade docente en ensino oficial non universitario: ata 5 puntos por ano.

5.3. Actividade asistencial: ata 5 puntos por ano.

6. Outros méritos non valorables en apartados anteriores. A valoración máxima será de 5 puntos. As persoas candidatas poderán elixir un máximo de sete ítems.

6.1. Coñecementos de linguas estranxeiras: valoración máxima de 1 punto.

6.2. Outras titulacións universitarias oficiais: valoración máxima de 1 punto.

6.3. Outras titulacións e diplomas, como o grao de licenciatura ou outros: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.4. Experiencia en xestión universitaria: valoración máxima de 1 punto por ítem. Valorarase exclusivamente o exercicio de cargos unipersoais recollidos no catálogo aprobado polo Consello de Goberno da USC ou os equivalentes doutras universidades.

6.5. Outras actividades docentes, como docencia en títulos propios, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.6. Outras actividades de investigación, como organización de congresos, dirección de publicacións científicas, acreditación I3 e similares, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.7. Outras actividades de transferencia e divulgación, como conferencias, seminarios, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.8. Habilitación ou acreditación para corpos docentes de nivel superior ao da praza en concurso: valoración máxima de 3 puntos.

7. Proxecto de actividades docentes. A valoración máxima será de 20 puntos.

ANEXO IV

Procedemento de acreditación para a valoración dos méritos
e historial académico das persoas aspirantes

A documentación acreditativa dos méritos deberá reunir os requisitos establecidos no presente anexo e incorporarse ao punto correspondente da aplicación de concursos por medio de copia dixitalizada en formato pdf. No caso de que a documentación presentada para acreditar un mérito non sexa a axeitada ou non conteña a totalidade da información requirida, o mérito alegado non será obxecto de valoración por parte das comisións de selección, agás as excepcións sinaladas nalgunha das epígrafes.

Serán obxecto de valoración exclusivamente os méritos relacionados polas persoas concursantes para cada punto, sempre que se posúan na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e que dentro do dito prazo estean correctamente acreditados.

Non obstante, aquelas persoas aspirantes que tiveran formalizado algunha solicitude de participación nos concursos de selección de profesorado non permanente, obxecto de tramitación na plataforma electrónica indicada no punto 3 das bases desta convocatoria (Solicitudes), disporán da posibilidade de executar un duplicado de solicitudes presentadas en anteriores convocatorias. No suposto de empregar esta opción, as persoas aspirantes deberán verificar e actualizar na nova solicitude, e de ser o caso, aqueles datos e acreditacións de méritos que sexan necesarias.

Cada mérito será obxecto de valoración nun único punto e non serán obxecto de valoración noutros puntos distintos do seleccionado pola persoa candidata no momento de formalizar a súa solicitude.

1. Rendemento académico.

Consonte o artigo 28 da LPACAP, enténdese outorgado o consentimento á USC (agás oposición expresa manifestada na solicitude de participación, en cuxo caso será necesario agregalos) para a obtención de datos correspondentes ás titulacións oficiais cursadas na USC, sen prexuízo da obrigatoriedade de incluílos na relación de méritos. No caso de titulacións acadadas nesta universidade con anterioridade a 2003, recoméndase a presentación das certificacións académicas.

1.1. Expediente académico de grao e máster oficial ou ben de licenciatura, enxeñaría e arquitectura ou equivalente.

No punto correspondente da aplicación de concursos, as persoas candidatas deberán relacionar o mérito alegado e incorporar os documentos acreditativos en formato pdf que se sinalan.

De non acreditarse completamente o rendemento académico de conformidade coa documentación que se indica, puntuarase este punto como «aprobado».

1.1.1. Acreditación do expediente académico para a categoría de profesorado axudante doutor.

1.1.1.1. Titulacións cursadas consonte plans de estudo do Sistema universitario español:

– Certificación académica dos estudos universitarios oficiais realizados en que consten as titulacións cursadas e as cualificacións recibidas en cada unha das materias.

Neste punto só será valorada unha única titulación de grao e de máster, ou ben de licenciatura, que deben corresponder ás que deron acceso ao doutoramento.

No caso de que se incorpore como mérito o título de doutoramento, deberá acreditarse na certificación oficial os estudos e/ou títulos que deron acceso ao doutoramento.

Nos casos particulares en que o acceso á licenciatura, arquitectura ou enxeñaría superiores se producise a partir dunha titulación de diplomatura ou de enxeñaría ou arquitectura técnica deberase achegar, ademais, a correspondente certificación académica destes outros estudos cos mesmos requisitos indicados no parágrafo anterior.

Igualmente para o caso de que o acceso ao doutoramento se producise a partir dunha titulación de diplomatura ou de enxeñaría ou arquitectura técnica máis un máster oficial, deberanse achegar as certificacións académicas correspondentes e eses estudos.

Os estudos oficiais de máster deberán acreditarse a través dunha copia en pdf da correspondente certificación académica oficial de estudos.

1.1.1.2. Titulacións cursadas consonte plans de estudo de universidades ou organismos estranxeiros:

– Certificación académica oficial da totalidade dos estudos universitarios que deron acceso aos estudos oficiais de doutoramento e nas cales consten as titulacións cursadas e as cualificacións recibidas en cada unha das materias.

Os documentos acreditativos destes méritos deberán presentarse traducidos de xeito oficial a calquera das linguas citadas no primeiro parágrafo do punto 4 da convocatoria.

– Declaración de equivalencia da nota media dos expedientes académicos universitarios realizados en centros estranxeiros, de acordo cos modelos e procedementos establecidos polo Ministerio de Universidades.

1.1.2. Acreditación do expediente académico para a categoría de profesorado asociado.

Realizarase do mesmo xeito que para a categoría de profesorado axudante doutor, sinalado no punto 1.1.1 desta epígrafe.

No caso de que a persoa aspirante non estea en posesión do título universitario oficial de máster, poderá achegar unicamente a certificación académica oficial dos estudos conducentes ao título que se require para participar na convocatoria desta categoría.

Non obstante, no caso de que a persoa aspirante incorpore como mérito o título de doutor deberá acreditar a totalidade do expediente académico segundo se establece no apartado 1.1.1 desta epígrafe.

1.2. Doutoramento.

As persoas aspirantes deberán incorporar, segundo o caso e no correspondente apartado da aplicación de concursos, a seguinte documentación acreditativa en formato pdf:

1.2.1. Títulos expedidos consonte a plans de estudo de universidades do Sistema universitario español:

1) Copia do título universitario oficial de doutor/a (anverso e reverso) ou copia da declaración de equivalencia ao nivel académico de Doutor conforme a disposición adicional quinta do Real decreto 967/2014, do 21 de novembro.

2) Certificación en que consten os estudos conducentes ao título universitario oficial dentro do correspondente programa de doutoramento, o título da tese, o nome do director ou directora e a cualificación obtida e, de ser o caso, a área e coñecemento en que se enmarcan os citados estudos.

1.2.2. Títulos expedidos consonte plans de estudo de universidades ou organismos estranxeiros:

1) Copia do título universitario estranxeiro expedido pola autoridade competente.

2) Copia do Suplemento Europeo ao Título (SET) no caso de tratarse de títulos expedidos no Espazo Europeo de Educación Superior. No caso de non dispoñer deste documento, deberá acreditarse que o nivel do título de doutor se corresponde co nivel requirido no Sistema universitario español.

– Certificación ou documento equivalente, en que consten os estudos conducentes ao título universitario oficial dentro do correspondente programa de doutoramento, o título da tese, o nome do director ou directora e a cualificación obtida e, de ser o caso, a área de coñecemento en que se enmarcan os citados estudos.

1.3. Premios e mencións, como premios extraordinarios, mencións de doutoramento internacional e mencións de calidade a programas de doutoramento.

No punto correspondente da aplicación de concursos, as persoas candidatas deberán incorporar os documentos acreditativos en formato pdf que se sinalan a continuación.

1.3.1. Mencións de doutoramento internacional e mencións de calidade.

– A mención de doutoramento internacional deberá acreditarse mediante a certificación correspondente.

– No caso de que o programa de doutoramento cursado tivese mención de calidade ou se tratase dun doutoramento europeo, esta circunstancia deberá ser acreditada mediante a certificación pertinente ou, de ser o caso, mediante a xustificación da súa publicación no BOE.

1.3.2. Premios.

– Certificación emitida polo órgano que o otorgou.

2. Postos desempeñados no ámbito da universidade ou de organismos públicos de investigación.

Consonte o artigo 28 da LPACAP, enténdese outorgado o consentimento á USC (agás oposición expresa manifestada na solicitude de participación, en cuxo caso será necesario agregalos) para a obtención de datos correspondentes das actividades desta epígrafe desenvolvidas na USC, sen prexuízo da obrigatoriedade de incluílos na relación de méritos.

No caso dos méritos correspondentes ao punto 2.5 non terán que acreditalos as persoas aspirantes que realizaran colaboracións ou titorías clínicas na USC ao abeiro do disposto na disposición adicional primeira, punto 1 dos estatutos da USC e tivesen o recoñecemento da actividade desenvolvida a través do nomeamento oficial correspondente.

Cada posto desempeñado deberá relacionarse nun ítem da aplicación de concursos e entre a data de inicio e de finalización desa actividade non deberá haber interrupcións. No caso de incorporar máis dunha actividade dentro do mesmo ítem, valorarase unicamente unha delas.

2.1. Postos docentes universitarios.

Neste punto valorase unicamente a actividade docente desenvolvida mediante unha relación suxeita a dereito administrativo funcionarial/estatutaria (con nomeamento de funcionario/a), ou suxeita ao dereito laboral (contratación laboral con Administración pública ou con universidades privadas).

Co obxecto de facilitarlle á persoa aspirante a acreditación deste mérito, poderase empregar como modelo o/os formulario/s que consta/n no anexo V.1.

2.1.1. Para postos desempeñados no ámbito das universidades públicas ou dos organismos públicos de investigación:

Deberá achegarse segundo o caso, a Certificación da Secretaría Xeral da Universidade ou da autoridade/órgano superior equivalente do Organismo Público de Investigación correspondente, onde consten os seguintes puntos:

1. Categoría docente/profesional de cada un dos postos ocupados e, de ser o caso, equivalencia ás figuras de profesorado universitario recollidas na Lei orgánica de universidades.

2. Data de inicio e de finalización da prestación do servizo en cada posto ocupado.

3. Réxime de dedicación en cada posto ocupado. Para o caso dos servizos docentes cuxa dedicación sexa distinta das recollidas no Real decreto 898/1985, do 30 de abril, sobre réxime do profesorado universitario, deberanse acreditar as horas de docencia equivalentes.

4. Materias impartidas, área de coñecemento e titulacións oficiais nas cales se imparten, horas docentes impartidas en cada unha delas e curso académico.

No obstante, a citada certificación da Secretaría Xeral poderá ser substituída, para o caso do persoal que conte con vinculación laboral pola seguinte documentación:

1. Copia dos contratos laborais legalizados e dos documentos xustificativos do período de permanencia en situación de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social (vida laboral). Nesta documentación deberán constar os datos sinalados no punto anterior (data de inicio e fin, réxime de dedicación, etc.).

2. Certificación das materias impartidas, área de coñecemento e titulacións oficiais ás que pertencen, horas docentes impartidas en cada unha delas e curso académico.

2.1.2. Para postos desempeñados no ámbito das universidades privadas, deberá achegarse a seguinte documentación:

2.1.2.1. Certificación da Secretaría Xeral da Universidade, onde consten:

1. Categoría profesional docente de cada un dos postos ocupados e, de ser o caso, equivalencia ás figuras de profesorado universitario recollidas na Lei orgánica de universidades.

2. Data de inicio e fin da prestación do servizo en cada posto ocupado.

3. Réxime de dedicación en cada posto ocupado. Para o caso do profesorado cuxa dedicación sexa distinta das recollidas no Real decreto 898/1985, do 30 de abril, sobre réxime do profesorado universitario, deberanse acreditar as horas de docencia equivalentes.

4. Materias impartidas, área de coñecemento e titulacións oficiais ás que pertencen, horas docentes impartidas en cada unha delas e curso académico.

2.1.2.2. Copia dos contratos laborais legalizados e dos documentos xustificativos do período de permanencia en situación de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social (vida laboral).

2.2. Bolsas e contratos de investigación posdoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos.

Copia do contrato ou do documento de concesión por parte do organismo financiador e certificación emitida polo centro ou institución receptora en que consten as datas do seu inicio e finalización, e a área de coñecemento a que se adscribe a bolsa ou contrato.

Poderase acreditar este mérito nun único documento emitido pola universidade ou entidade receptora en que se certifique o tipo de bolsa/contrato, a súa duración efectiva e a área de coñecemento á que se adscribe.

2.3. Bolsas e contratos de investigación predoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos.

Copia do contrato ou do documento de concesión por parte do organismo financiador e certificación emitida polo centro ou institución receptora en que consten as datas do seu inicio e finalización, e a área de coñecemento a que se adscribe a bolsa ou contrato.

Poderase acreditar este mérito nun único documento emitido pola universidade ou entidade receptora en que se certifique o tipo de bolsa/contrato, a súa duración efectiva e a área de coñecemento á que se adscribe.

2.4. Contratos de investigador pre e posdoutoral con cargo a proxectos, contratos e convenios de investigación.

Copia do/dos contrato/s e certificación emitida pola institución en que realizou a actividade en que conste:

– Data de inicio e de finalización do contrato.

– Denominación ou obxecto do proxecto, contrato ou convenio en cuxo marco se realizou a contratación.

– Xornada laboral realizada.

– Categoría laboral para a que foi contratado/a.

– Funcións realizadas en cada contrato.

– Centro de traballo en que se realizou a actividade.

– Investigador/a principal da actividade.

Poderase acreditar este mérito nun único documento emitido pola entidade receptora en que se certifiquen os datos sinalados.

Co obxecto de facilitarlle á persoa aspirante a acreditación deste mérito, poderase empregar como modelo o/os formulario/s que consta/n no anexo V.2.

2.5. Colaboración na actividade docente universitaria, como colaborador docente ou titor clínico ao abeiro da disposición adicional primeira dos estatutos da USC ou figura equivalente noutras universidades públicas, ou como titor ou colaborador profesional externo en prácticas realizadas en institucións públicas ou privadas.

Certificación expedida pola universidade en que conste:

– Identificación do tipo de colaboración realizada (colaborador docente, titor clínico, titor ou colaborador profesional externo en prácticas).

– Datas de inicio e de finalización de cada actividade e curso académico en que se encadra.

– Materia e titulación oficial á que está adscrita a actividade.

– Nome da empresa ou institución en que presta servizos o colaborador e categoría profesional que ocupa.

– Convenio en que se enmarca a colaboración na actividade docente.

Co obxecto de facilitarlle á persoa aspirante a acreditación deste mérito, poderase empregar como modelo o/os formulario/s que consta/n no anexo V.3.

2.6. Participación na ECOE (só en áreas clínicas).

Certificación expedida polo órgano competente da universidade en que se acredite a participación realizada e a data.

2.7. Dirección ou codirección de traballos académicos.

Certificación expedida polo órgano competente da universidade en que consten o número de traballos dirixidos ou codirixidos, o tipo de traballo a que corresponde cada un, a función realizada e a data de presentación.

3. Calidade docente.

3.1. Participación en actividades de formación docente.

Documentación acreditativa expedida polo órgano competente da universidade ou entidade organizadora en que consten a actividade realizada e a súa duración.

3.2. Elaboración de materiais docentes.

No caso de publicacións accesibles a través de repositorios, ligazón á páxina correspondente.

No caso de publicacións impresas, pdf co texto íntegro ou, en todo caso, da primeira e da última páxina do traballo. Se non figura na primeira páxina a información relativa ao título e número da revista ou ao título do volume, engadiranse copias das páxinas do índice ou da portada en que figuren o ISSN ou o ISBN, segundo corresponda.

No caso de material en soporte electrónico, enlace á páxina correspondente ou pdf co índice e os créditos.

3.3. Estadías de formación docente.

Documentación en que o centro receptor constate a realización da estadía, as súas datas de inicio e finalización e a actividade desenvolvida.

De ser o caso, documento de concesión da axuda para a realización da estadía expedido pola entidade financiadora.

3.4. Participación en actividades de innovación docente.

Documentación acreditativa expedida polo órgano competente da universidade en que consten a actividade realizada e a súa duración.

4. Experiencia investigadora.

4.1. Publicacións científicas.

No caso de publicacións accesibles a través de repositorios, ligazón á páxina correspondente.

No caso de artigos e capítulos de libros, pdf co texto íntegro ou, en todo caso, copia da primeira e da última páxina. Se non figura na primeira páxina a información relativa ao título e número da revista ou ao título do volume, engadiranse copias das páxinas do índice ou da portada en que figuren o ISSN ou o ISBN, segundo corresponda.

No caso de libros, pdf co texto íntegro ou, en todo caso, copia da portada e das páxinas en que figuren os créditos do libro (autor ou editor, editorial, ISBN, data de publicación...) e o índice.

No caso de traballos aceptados para publicación ou en prensa, achegarase unha carta asinada polo editor da revista ou polo responsable da editorial, en que se faga constar a aceptación e o estado da publicación. Non se aceptarán correos electrónicos.

4.2. Participación en congresos e reunións científicas.

No caso de traballos publicados, ligazón a un repositorio dixital en que se encontre o texto ou ben pdf co texto íntegro ou, en todo caso, a portada, índice e créditos da editorial e primeira e última páxinas da contribución.

No caso de traballos non publicados, documento que acredite o tipo de participación e pdf coa copia do resumo ou da presentación.

4.3. Participación como investigador principal ou como investigador en proxectos de investigación competitivos.

Copia do documento oficial de concesión, así como das páxinas que acrediten a participación da persoa interesada, e que ademais indiquen o tipo de participación, a duración do proxecto e a subvención total concedida, ou ben certificado da universidade ou do centro de investigación onde figuren estes datos.

4.4. Participación como investigador principal ou como investigador en convenios e contratos non competitivos con empresas ou institucións.

Certificado da universidade ou do centro de investigación en que se indique a actividade obxecto do convenio ou do contrato e a súa duración e importe, e en que se acredite a participación da persoa interesada.

4.5. Estadías de investigación.

Documentación en que o centro receptor constate a realización da estadía, as súas datas de inicio e finalización e a actividade desenvolvida.

De ser o caso, documento de concesión da axuda para a realización da estadía expedido pola entidade financiadora.

4.6. Patentes, rexistros da propiedade intelectual e outras actividades de transferencia.

No caso de patentes concedidas, copia dos documentos oficiais de rexistro e concesión, así como, de ser o caso, dos documentos que acrediten a súa explotación.

No caso de patentes non concedidas, copia dos documentos que acrediten a solicitude e o estado de tramitación. En todo caso, para poder ser valorada unha solicitude de patente, esta deberá ter superado algunha fase que supoña un indicio de calidade.

No caso de rexistros da propiedade intelectual e doutras actividades de transferencia, copia dos documentos que o acrediten.

5. Experiencia profesional.

En cada un dos apartados da aplicación de concursos, as persoas candidatas deberán relacionar e incorporar, segundo o caso, os documentos acreditativos en formato pdf que se sinalan a seguir:

1. Traballadores por conta allea:

– Copia dixitalizada en formato pdf do contrato de traballo legalizado.

– Copia dixitalizada en formato pdf do documento xustificativo do período de permanencia en situación de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social (vida laboral).

2. Traballadores autónomos ou profesionais liberais:

– Copia dixitalizada en formato pdf da certificación do/dos período/s de alta na/nas actividade/s económica/s declarada/s da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ou certificado da situación do Censo de actividades da AEAT, actualizada á data da convocatoria.

3. Traballadores do sector público:

– Certificación dos servizos prestados en que se recolla a categoría profesional, o tipo de actividade realizada, a dedicación, a duración de cada contrato ou nomeamento.

Cada posto desempeñado deberá incorporarse nun ítem da aplicación de concursos e entre a data de inicio e de finalización desa actividade non deberá haber interrupcións. No caso de incorporar máis dunha actividade nun mesmo ítem, valorarase unicamente unha.

No caso de que o mérito non se acredite consonte o recollido neste punto, non será obxecto de valoración. Unha mesma actividade ou contrato só poderá ser alegado e valorado como mérito dentro dunha das epígrafes que se recollen a seguir.

Ademais, para cada un dos puntos, terase en conta as seguintes particularidades:

5.1. Actividade profesional non universitaria.

Neste punto valoraranse os méritos que se acrediten de acordo co sinalado e que se correspondan co desempeño de actividades públicas ou privadas, por conta allea ou por conta propia no ámbito profesional non universitario.

5.2. Actividade docente en ensino oficial non universitario.

Neste apartado valoraranse os méritos que se acrediten de acordo co sinalado e que se correspondan co desempeño de actividades públicas ou privadas, por conta allea ou por conta propia no ámbito profesional non universitario. Só será computable a ensinanza impartida na educación regrada que conduza á expedición de títulos oficiais.

5.3. Actividade asistencial.

Neste apartado valoraranse os méritos que se acrediten de acordo co sinalado e que se correspondan co desempeño de actividades públicas ou privadas, por conta allea ou por conta propia no ámbito asistencial.

6. Outros méritos non valorables en puntos anteriores.

6.1. Coñecementos de linguas estranxeiras:

Certificación do organismo público ou privado recoñecido en que se acredite este coñecemento.

6.2. Outras titulacións universitarias oficiais:

Neste punto valóranse outros títulos universitarios oficiais distintos dos incorporados noutros puntos. Acreditaranse a través da copia do título oficial e certificación académica correspondente.

6.3. Outras titulacións e diplomas (grao de licenciatura, DEA, etc.):

Neste punto valóranse outras titulacións e diplomas como o grao de licenciatura nas súas modalidades de exame ou traballo, o diploma de estudos avanzados, os títulos de especialidades médicas e/ou de ciencias da saúde (só no caso de non constituír un requisito de admisión), os títulos propios das Universidades (máster propio, ou cursos de especialización), entre outros.

Acreditaranse a través da copia do título ou diploma ou da certificación do organismo público ou privado en que se acrediten os estudos realizados.

6.4. Experiencia en xestión universitaria:

– Certificación do exercicio de cargos unipersoais recollidos no catálogo aprobado polo Consello de Goberno da USC (ou equivalentes doutras universidades) en que se acredite as actividades de xestión realizadas e as datas de realización, e que poderá consultarse na seguinte ligazón: https://www.usc.es/es/servizos/sxopra/0700_Cargos-academicos.html.

6.5. Outras actividades docentes non incluíbles en apartados anteriores:

Neste punto valoraranse actividades como a impartición de docencia en titulacións propias das universidades, a colaboración na docencia en materias de titulacións oficiais, entre outras.

Acreditaranse a través da certificación do organismo público ou privado en que se acrediten os méritos alegados.

6.6. Outras actividades de investigación non incluíbles en puntos anteriores:

Neste punto valoraranse actividades como a dirección de publicacións científicas, participación en consellos de redacción e en comités científicos, organización de congresos e reunións científicas, entre outras.

Acreditaranse mediante certificación ou documentación acreditativa da realización do mérito alegado.

6.7. Outras actividades de transferencia e divulgación non incluíbles en apartados anteriores:

Neste punto valoraranse actividades como conferencias, seminarios, comisariado ou organización de exposicións, elaboración de catálogos e folletos, entre outras.

Acreditaranse mediante certificación ou documentación acreditativa da realización do mérito alegado.

6.8. Habilitación ou acreditación para figuras e corpos docentes de nivel superior ao da praza en concurso:

Valorase neste punto a acreditación para figuras dos corpos docentes universitarios de catedrático de universidade e de profesor titular de universidade, e das categorías de profesor contratado doutor ou profesor axudante doutor, sempre que corresponda cunha categoría superior a da praza obxectos do concurso. Igualmente valorarase a habilitación para corpos docentes universitarios.

Acreditarase mediante copia da acreditación emitida pola ANECA ou da resolución da avaliación positiva da emitida pola ANECA ou axencia da comunidade autónoma correspondente.

No caso da habilitación deberá acreditarse mediante a correspondente certificación.

missing image file
missing image file
missing image file