Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 65 Xoves, 8 de abril de 2021 Páx. 18283

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO (RSU 4375/2020).

Tipo e número de recurso: recurso de suplicación 4375/2020

Xulgado de orixe/autos: execución de títulos xudiciais (ETX) 69/2018 Xulgado do Social número 4 de Pontevedra

Recorrente: Hermon Materiales Eléctricos y Proyectos, S.L.

Avogada: Rosario Pérez da Silva

Recorridos: Three Telecon 2014, S.L. e Elizabeth Sanjorge Maquieira

Avogada: Mercedes Bujan Guntin

Eu, Carmen Iglesias Fungueiro, letrada da Administración de xustiza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fago saber que no procedemento de recurso de suplicación 4375/2020 desta sección, seguido por instancia de Hermon Materiales Eléctricos y Proyectos, S.L. contra Three Telecon 2014, S.L. e Elizabeth Sanjorge Maquieira, sobre incidentes de execución, se ditou a seguinte resolución:

«Que estimando o recurso de suplicación interposto por Hermon Materiales Eléctricos y Proyectos, S.L. contra o Auto ditado polo Xulgado do Social número 4 de Pontevedra, con data 14.9.2020, debemos revogar e revogamos a dita resolución desestimando a ampliación da execución contra Hermon Materiales Eléctricos y Proyectos, S.L., á cal absolvemos libremente desta.

Notifíqueselles esta resolución ás partes e á Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Incorpórese o orixinal desta sentenza, pola súa orde, ao libro de sentenzas deste Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala do Social.

Modo de impugnación: fáiselles saber ás partes que contra esta sentenza cabe interpor recurso de casación para unificación de doutrina, que se deberá preparar mediante escrito presentado ante esta sala dentro do improrrogable prazo de dez días hábiles inmediatos seguintes á data de notificación da sentenza. Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou beneficiario do réxime público da Seguridade Social deberá efectuar:

– O depósito de 600 € na conta de 16 díxitos desta sala, aberta no Banco de Santander (Banesto) co número 1552 0000 37, seguida de catro díxitos correspondentes ao número do recurso e dous díxitos do ano deste.

– Así mesmo, se hai cantidade de condena deberá consignala na mesma conta, pero co código 80 en vez do 37, ou ben presentar aval bancario solidario en forma.

– Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria dende unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, haberá que emitila á conta de vinte díxitos 0049 3569 92 0005001274 e facer constar no campo “Observacións ou concepto da transferencia” os 16 díxitos que corresponden ao procedemento (1552 0000 80 ou 37 **** ++).

Así, por esta a nosa sentenza, pronunciámolo, mandámolo e asinámolo».

E para que lle sirva de notificación en legal forma a Three Telecon, 2014, S.L., en ignorado paradoiro, expido o presente edicto para a súa inserción no DOG.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 15 de marzo de 2021

A letrada da Administración de xustiza