Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 82 Luns, 3 de maio de 2021 Páx. 22179

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2021 pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas durante o primeiro e segundo trimestres de 2020.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, o Igape publicará as subvencións concedidas conforme as bases reguladoras das axudas do Igape no Diario Oficial de Galicia, expresando beneficiario, finalidade, contía e aplicación orzamentaria.

O beneficiario está sometido ás obrigas de información e difusión establecidas na regulamentación da UE, en particular as establecidas no anexo XII, número 2.2 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013 (DOUE L 347, do 20 de decembro).

Unha vez producidas desistencias e renuncias entre os proxectos aprobados nos programas de axuda do Igape convocados en réxime de concorrencia competitiva, o Igape publicará as subvencións concedidas aos proxectos que estaban nas listas de espera elaboradas co fin de que de producirse desistencias ou renuncias entre os proxectos aprobados, puidesen ser propostos para a concesión, por estrita orde de puntuación acadada e ata esgotarse o crédito dispoñible.

Así mesmo, o Igape tamén publicará as subvencións concedidas en vía de recurso ao abeiro das súas bases reguladoras, unha vez vistos os recursos interpostos contra as resolucións dos expedientes instruídos ao abeiro das súas bases reguladoras e tras propoñer para concesión os proxectos aprobados nos recursos estimados.

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape durante o primeiro e segundo trimestre de 2020, que figura como anexo I.

Segundo. Dar publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape aos proxectos que estaban na lista de espera durante o primeiro e segundo trimestre de 2020, que figura como anexo II.

Terceiro. Dar publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape en vía de recurso durante o primeiro e segundo trimestre de 2020, que figura como anexo III.

Santiago de Compostela, 21 de abril de 2021

Fernando Guldrís Iglesias
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

Anexo I

Norma reguladora: Resolución do 19 de maio de 2017 (DOG nº 103, do 1 de xuño) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica, que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica na Comunidade Autónoma e potenciar o mantemento e a creación de emprego a través do desenvolvemento e mellora das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha de novas iniciativas empresariais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 6.A1-741A-7701 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. A presente convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 1420, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 3.04 e obxectivo específico 3.4.1.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG227.2017.1.75

Paris Dakart. Area Recreativa, S.A.

3.4.2020

152.000,00

22.800,00

IG227.2017.1.32

Coruñesa de Etiquetas, S.L.

9.6.2020

265.000,00

26.500,00

IG227.2017.1.53

Coruñesa de Etiquetas, S.L.

9.6.2020

660.000,00

66.000,00

IG228.2017.1.1

Fabrica de Cerámicas del Castro, S.L.

2.3.2020

192.650,00

28.897,50

IG228.2017.1.7

Láser Compostela, S.A.

2.3.2020

450.000,00

112.500,00

IG228.2017.1.23

Temple Vigo, S.L.

2.3.2020

175.000,00

43.750,00

IG228.2017.1.25

Galchimia, S.L.

2.3.2020

661.110,74

198.333,23

IG228.2017.1.31

Imprenta Mundo, S.L.

2.3.2020

515.914,00

139.296,78

IG228.2017.1.43

Tratamientos Térmicos de Galicia, S.L.

2.3.2020

349.890,00

90.971,40

IG228.2017.1.58

Autodeon, S.L.U.

2.3.2020

182.990,95

54.897,29

IG228.2017.1.69

Nodosafer, S.L.

2.3.2020

657.000,00

111.690,00

IG228.2017.1.72

Mecanizados de Vigo, S.L.

2.3.2020

156.229,35

39.057,34

IG228.2017.1.80

Alameda López, Marta

2.3.2020

180.966,78

47.051,36

IG228.2017.1.87

Martínez López, Rocío

2.3.2020

310.240,37

77.560,10

IG228.2017.1.90

Leidiz, S.L.

2.3.2020

573.923,08

149.220,00

IG228.2017.1.34

Merenauto, S.L.

3.4.2020

157.561,49

47.268,45

IG228.2017.1.47

Centro Avanzado de Procesos Térmicos, S.L.

3.4.2020

215.436,88

56.013,59

IG228.2017.1.52

Gráficas Mera, S.L.

3.4.2020

27.223,00

53.877,98

IG228.2017.1.60

Plymouth Rubber Europa, S.A.U.

3.4.2020

321.237,18

51.397,95

IG228.2017.1.64

Tecymak Galicia de Maquinaria y Accesorios, S.L.U.

3.4.2020

150.000,00

39.000,00

IG228.2017.1.67

Larrossa Artesanos de la Madera, S.L.

3.4.2020

385.237,62

77.047,53

IG228.2017.1.76

Transformados Industriales Vascos y Galaicos, S.A.

3.4.2020

286.903,03

86.070,91

IG228.2017.1.88

Ferros do Barbanza, S.L.

3.4.2020

756.997,98

219.529,41

IG228.2017.1.91

Frio Bergondo, S.L.

3.4.2020

271.639,10

70.626,17

IG228.2017.1.96

Manufacturas Ibéricas, S.A.

3.4.2020

312.693,93

53.157,97

IG228.2017.1.101

Pazo de Orban, S.L.

3.4.2020

384.568,68

96.142,17

IG228.2017.1.104

Formato Verde, S.L.

3.4.2020

764.757,00

229.427,10

Norma reguladora: Resolución do 16 de outubro de 2017 (DOG nº 206, do 30 de outubro) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: facilitar o acceso ao crédito a aqueles proxectos economicamente viables dos sectores vinculados coa estratexia do programa operativo Feder 2014-2020, como son o fomento de investimentos en innovación e investigación, a promoción do espírito empresarial, o aproveitamento económico de novas ideas e o impulso da creación de novas empresas, así como a promoción do crecemento e consolidación das pemes nos mercados rexionais, nacionais e internacionais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 6.A1-741A-8310 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Esta axuda finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, en particular:

Préstamos IFI Industria 4.0-IG244: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 3.d, obxectivo específico 3.4.01, actuación 3.4.1.3.b), campo de intervención CE01.

Préstamos IFI Innova-IG246: obxectivo temático 01, prioridade de investimento 1.b, obxectivo específico 1.2.01, actuación 1.2.1.3, campo de intervención CE064.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Préstamo concedido (euros)

Axuda implícita (euros)

IG244.2017.1.23

Graniwork Porriño, S.L.

28.5.2020

91.000,00

13.902,17

IG246.2017.1.37

Eccocar Sharing, S.L.

13.2.2020

191.559,00

49.635,36

IG246.2017.1.42

Bionix Supplychain Technologies, S.L.

13.2.2020

113.520,46

15.049,47

IG246.2017.1.40

Dooingit Ciberseguridad, S.L.

29.6.2020

160.000,00

24.606,21

IG246.2017.1.44

Imagames Gamification Services, S.L.

29.6.2020

137.326,35

41.297,44

IG246.2017.1.46

Alice Biometrics, S.L.

29.6.2020

200.000,00

60.144,96

IG246.2017.1.47

Trinquel Internet, S.L.

29.6.2020

200.000,00

60.144,96

IG246.2017.1.50

Boibel Forestal, S.L.

29.6.2020

92.134,00

27.706,98

Norma reguladora: Resolución do 2 de abril de 2019 (DOG nº 75, do 17 de abril) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Emprende).

Finalidade: estimular e impulsar a recuperación do tecido empresarial na Comunidade Autónoma, fomentar o desenvolvemento equilibrado do territorio galego e favorecer a creación de emprego a través da subvención á creación de pequenas e medianas empresas por parte de novos emprendedores, así como aos proxectos de investimento para a ampliación de pequenas e medianas empresas xa creadas, sempre que cumpran os requisitos para ser consideradas nova peme.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 6.A1-741A-7704 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. A presente convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 1420, que ten unha taxa de cofinanciamento do Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 3.01, obxectivo específico 3.1.02, actuación 3.1.2.1, campo de intervención 067 e liña de actuación 50.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG17.2019.2.6

Green Fast Good, S.L.

3.4.2020

83.750,98

25.125,29

IG17.2019.2.7

Olveira Zumalave, Pablo

3.4.2020

26.443,66

7.933,10

IG17.2019.2.10

Mi Dentista Coruña, S.L.

3.4.2020

239.389,67

71.816,90

IG17.2019.2.15

Martínez Bermo, Laura

3.4.2020

45.010,00

13.503,00

IG17.2019.2.17

Martínez y Zobra, Slp

3.4.2020

119.643,12

35.892,94

IG17.2019.2.20

Mandín Caruncho, José Ramón

3.4.2020

162.394,84

32.718,45

IG17.2019.2.24

Amat Elich, Raquel

3.4.2020

26.715,02

8.014,51

IG17.2019.2.25

Ye Studio, S.L.

3.4.2020

51.922,82

15.576,85

IG17.2019.2.28

Broullón Lago, Mónica

3.4.2020

64.496,38

19.348,91

IG17.2019.2.29

Doporto Rodríguez, Manuel

3.4.2020

57.190,52

17.157,16

IG17.2019.2.31

Sal y Arena Punta Montalvo, S.L.U.

3.4.2020

390.543,34

117.163,00

IG17.2019.2.32

Centro de Día A Doblada, S.L.

3.4.2020

137.958,64

41.387,59

IG17.2019.2.33

Fish Factory, S.L.

3.4.2020

63.850,00

19.155,00

IG17.2019.2.34

Pampillon Bugarín, Manuel

3.4.2020

176.972,63

53.091,79

IG17.2019.2.35

Moreiras Diseño Dental, S.L.

3.4.2020

16.084,36

31.825,31

IG17.2019.2.36

Vázquez Fernández, Felipe

3.4.2020

126.740,09

38.022,03

IG17.2019.2.37

Bizargintza Mens, S.L.

3.4.2020

56.192,19

16.857,66

IG17.2019.2.42

Lar do Belelle, S.L.

3.4.2020

86.897,06

26.069,12

IG17.2019.2.43

Arzeos Aircraft, S.L.

3.4.2020

50.099,00

15.029,70

IG17.2019.2.46

Taboada Rodríguez, María Dolores

3.4.2020

83.793,00

25.137,90

IG17.2019.2.47

Shulzhenko, Oksana

3.4.2020

360.000,00

18.000,00

IG17.2019.2.48

Lucus Padel, S.L.

3.4.2020

112.500,00

33.750,00

IG17.2019.2.50

Carrillo Gómez, Denís

3.4.2020

28.535,09

8.560,53

IG17.2019.2.51

Mimate Sport, S.L.L.

3.4.2020

144.370,72

43.311,22

IG17.2019.2.53

Tree Of Life Servicios Funerarios, S.L.

3.4.2020

500.000,00

150.000,00

IG17.2019.2.55

Porta-Fabrica de Cordones, S.R.L.

3.4.2020

25.032,00

7.509,60

IG17.2019.2.57

Leisdonet, S.L.U.

3.4.2020

150.923,10

45.276,93

IG17.2019.2.58

Rodríguez Rodríguez, Rubén

3.4.2020

51.973,77

15.592,13

IG17.2019.2.59

Fuentes Lubian, María del Carmen

3.4.2020

26.717,20

8.015,16

IG17.2019.2.64

Sieiro Docampo, Adrián

3.4.2020

77.804,82

23.341,45

IG17.2019.2.66

Centro de Día As Camelias, S.L.

3.4.2020

55.370,00

16.611,00

IG17.2019.2.67

García Robata, S.L.

3.4.2020

127.693,21

38.307,96

IG17.2019.2.68

Cambados Dental, S.L.

3.4.2020

96.370,00

28.911,00

IG17.2019.2.69

Pontevedra Verde, S.L.

3.4.2020

38.669,92

11.600,98

IG17.2019.2.70

Bao Diseño, S.L.

3.4.2020

32.330,28

9.699,08

IG17.2019.2.71

Alojamiento Turístico Blanco Rosales, S.L.

3.4.2020

25.010,55

7.503,17

IG17.2019.2.73

Urban Global 2018, S.L.

3.4.2020

149.500,00

44.850,00

IG17.2019.2.74

Vázquez Troiteiro, Daniel

3.4.2020

212.507,61

63.752,28

IG17.2019.2.75

The House Of Craft Beer, S.L.

3.4.2020

38.706,13

11.611,84

IG17.2019.2.76

Bc Motor Castrelos, S.L.L.

3.4.2020

31.981,20

7.874,86

IG17.2019.2.77

River Electromecánica, S.L.L.

3.4.2020

30.814,31

9.244,29

IG17.2019.2.81

Pérez & Alonso Trade, S.L.

3.4.2020

28.050,00

8.415,00

IG17.2019.2.83

Hexa Calvario Hostel Group, S.L.U.

3.4.2020

52.318,31

15.695,49

IG17.2019.2.84

Apartamentos Mayma, S.L.

3.4.2020

269.500,00

80.850,00

IG17.2019.2.89

Distribuciones Agis y Martínez, S.L.

3.4.2020

130.882,40

39.264,72

IG17.2019.2.90

Rozas Goy, Paula

3.4.2020

25.273,22

7.581,97

Norma reguladora: Resolución do 2 de xullo de 2019 (DOG núm. 134, do 16 de xullo) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras de préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva, e Resolución do 14 de novembro de 2019 (DOG nº 219, do 18 de novembro) pola que se lle da publicidade ao acordo do Consello de Dirección que modifica as bases reguladoras de préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia.

Finalidade: posta en marcha das seguintes liñas de préstamos: a) Préstamos para investimentos estratéxicos; b) Préstamos para financiar investimentos en elementos de transporte de mercadorías por estrada propulsados por motores de combustibles alternativos; c) Préstamos para financiar investimentos en infraestruturas de uso compartido e desenvolvemento de proxectos en Galicia por parte de centros tecnolóxicos e asociacións empresariais; d) Préstamos para financiar a operativa da industria auxiliar naval.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 6.A1-741A-8310 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG262.2019.1.1

Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta

13.2.2020

75.000,00

8.243,07

IG269.2019.1.10

Aislamientos Térmicos de Galicia, S.A.

23.1.2020

1.000.000,00

70.405,83

IG269.2019.1.14

Jj Naval Hispanogalaica, S.L.

23.1.2020

820.168,01

57.744,61

IG269.2019.1.15

Ghenova Ingeniería, S.L.U.

23.1.2020

751.170,71

4.078,55

IG269.2019.1.17

Montajes Berbés, S.L.

23.1.2020

200.000,00

14.081,17

IG269.2019.1.18

Urkira Ox, S.L.

23.1.2020

180.000,00

12.673,05

IG269.2019.1.22

Domayo Metal, S.L.

23.1.2020

383.425,98

26.995,42

IG269.2019.1.20

Ingeniería Montajes Norte, S.A.

13.2.2020

1.000.000,00

5.142,01

IG269.2019.1.26

Martínez Otero Contract, S.L.

13.2.2020

1.000.000,00

5.142,01

IG269.2019.1.27

Camuyde, S.L.

27.2.2020

19.963,36

7.710,44

IG269.2019.1.29

Reparaciones Generales Navales, S.A.

27.2.2020

939.061,72

65.845,36

IG269.2019.1.31

Montajes Hermanos Ramallo, S.L.

27.2.2020

294.122,00

20.623,32

Norma reguladora: Resolución do 19 de xullo de 2019 (DOG nº 145, do 1 de agosto) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas do Programa Sinerxía da Internacionalización, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva

Finalidade: favorecer o incremento da internacionalización das empresas galegas non pemes, coa finalidade de incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 6.A1-741A-7708 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG265.2019.1.136

Cámara Of. Comercio, Industria e Naveg. A Coruña

20.3.2020

8.000,00

5.200,00

IG265.2019.1.9

Cámara Of. de Comercio, Ind. e Nav. de Santiago

21.3.2020

12.000,00

8.000,00

IG265.2019.1.15

Cámara Of. Comercio, Industria e Naveg. A Coruña

21.3.2020

57.538,20

38.358,80

IG265.2019.1.17

Cámara Of. Comercio, Industria e Naveg. A Coruña

21.3.2020

10.077,93

6.718,62

IG265.2019.1.21

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía

21.3.2020

3.200,00

2.080,00

IG265.2019.1.54

Cámara Of. Comercio. Industria e Naveg. A Coruña

21.3.2020

14.707,74

10.295,42

IG265.2019.1.56

Cámara Of. Comercio, Industria e Naveg. A Coruña

21.3.2020

4.020,00

2.613,00

IG265.2019.1.59

Cámara Of. Comercio, Industria e Naveg. A Coruña

21.3.2020

8.000,00

5.200,00

IG265.2019.1.63

Cámara Of. Comercio, Industria e Naveg. A Coruña

21.3.2020

7.200,00

4.680,00

IG265.2019.1.64

Cámara Of. Comercio, Industria e Naveg. A Coruña

21.3.2020

11.000,00

7.150,00

IG265.2019.1.65

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía

21.3.2020

1.950,00

1.365,00

IG265.2019.1.78

Cámara Of. Comercio, Industria e Naveg. A Coruña

21.3.2020

2.000,00

1.400,00

IG265.2019.1.86

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía

21.3.2020

5.200,00

3.380,00

IG265.2019.1.5

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía

21.4.2020

5.100,00

3.570,00

IG265.2019.1.44

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía

21.4.2020

2.304,90

1.613,43

IG265.2019.1.45

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía

21.4.2020

4.446,03

3.112,22

IG265.2019.1.70

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía

21.4.2020

12.000,00

8.400,00

IG265.2019.1.71

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía

21.4.2020

3.100,00

2.170,00

IG265.2019.1.72

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía

21.4.2020

2.600,00

1.820,00

IG265.2019.1.33

Cámara Oficial de Comercio, Ind. e Nav. de Santiago

4.6.2020

3.775,20

2.453,88

Norma reguladora: Resolución do 2 de agosto de 2019 (DOG nº 154, do 14 de agosto) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a contratación de xestores de internacionalización, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2019 e 2020 en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: facilitar a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización e a incorporación ou reinserción ao mercado laboral de profesionais no ámbito do comercio exterior, –priorizando os mozos sen ou con pouca experiencia e os sénior experimentados maiores de 45 anos en situación de desemprego– ao mesmo tempo que se apoia as pemes galegas no seu proceso de internacionalización, poñendo á disposición das pemes e dos organismos empresariais información sobre profesionais con formación especializada e unha subvención a fondo perdido para a súa contratación.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 6.A1-741A-4814 e 6.A1-741A-4705 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Estas axudas están cofinanciadas nun 80 % polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e, en particular: obxectivo temático 08; prioridade de investimento 8.01; obxectivo específico 8.1.05; liña de actuación 103; campo de intervención 12.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG166.2019.1.4

Sun Aeroespace, S.L.U.

14.2.2020

30.575,10

21.402,57

IG166.2019.1.18

Sopregal, S.L.U.

14.2.2020

21.515,73

15.061,01

IG166.2019.1.19

Embutidos Montepicato, S.L.

14.2.2020

17.212,61

12.048,83

IG166.2019.1.26

Lupeon, S.L.

14.2.2020

16.306,68

11.414,68

IG166.2019.1.28

Iq Sports Scouting, S.L.

14.2.2020

20.439,94

14.307,96

IG166.2019.1.29

Incargo Galicia, S.L.

14.2.2020

20.383,40

14.268,38

IG166.2019.1.30

Efimob Efficient Solutions, S.L.

14.2.2020

14.947,79

10.463,45

IG166.2019.1.31

Grupo Tecnológico Arbinova, S.L.U.

14.2.2020

16.261,38

13.009,10

IG166.2019.1.32

Ictel Ingenieros, S.L.

14.2.2020

16.261,38

13.009,10

IG166.2019.1.33

Hifas da Terra, S.L.

14.2.2020

20.270,08

16.216,06

IG166.2019.1.34

Troqueles y Moldes de Galicia, S.A.

14.2.2020

20.213,46

14.149,42

IG166.2019.1.35

Electro Gálvez y Senabre, S.L.

14.2.2020

14.947,79

11.958,23

IG166.2019.1.36

Asoc. Gallega de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos

14.2.2020

20.043,60

14.030,52

IG166.2019.1.37

Enerdrinks Noroeste, S.L.

14.2.2020

16.034,90

12.827,92

IG166.2019.1.39

Magallanes Renovables, S.L.

14.2.2020

15.899,01

11.129,31

IG166.2019.1.41

Aqualgae, S.L.

14.2.2020

19.873,74

15.898,99

IG166.2019.1.43

Jealfer, S.L.

14.2.2020

23.780,63

19.024,50

IG166.2019.1.44

Asociación Cluster Alimentario de Galicia

14.2.2020

15.853,72

12.682,98

IG166.2019.1.49

Engasoft, S.L.

14.2.2020

22.421,74

15.695,22

IG166.2019.1.58

Qubiotech Health Intelligence, S.L.

14.2.2020

15.287,49

10.701,24

IG166.2019.1.61

Ogangi Emea, S.L.

14.2.2020

19.647,26

13.753,08

IG166.2019.1.42

Asociación de Empresarios da 1ª Transformación da Madeira de Lugo

4.3.2020

12.230,04

9.784,03

IG166.2019.1.38

Campus Education Spain, S.L.

22.4.2020

15.989,61

12.791,69

IG166.2019.1.50

Norlean Manufacturing & Productividad, S.L.

22.4.2020

23.780,63

16.646,44

IG166.2019.1.45

Soltec Ingenieros, S.L.L.

4.6.2020

15.853,72

11.097,60

IG166.2019.1.52

Estudios Mega, S.L.

4.6.2020

23.780,63

16.646,44

IG166.2019.1.53

Estudios Mega, S.L.

4.6.2020

23.780,63

16.646,44

IG166.2019.1.54

Coronas Galicia, S.L.

4.6.2020

15.808,42

11.065,89

IG166.2019.1.55

Syspro Automation, S.L.U.

4.6.2020

16.986,10

13.588,88

IG166.2019.1.62

Nenoos Education, S.L.

4.6.2020

9.512,23

7.609,78

IG166.2019.1.63

Nenoos Education, S.L.

4.6.2020

9.512,23

7.609,78

Norma reguladora: Resolución do 7 de febreiro de 2020 (DOG núm. 28, do 11 de febreiro) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas (financiamento Igape-pemes), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: regular as condicións e o procedemento de tramitación do marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 6.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG257.2020.1.1

Autos Fondo e Hijos, S.L.

30.4.2020

178.500,00

8.330,00

IG257.2020.1.8

Claaman Ventas y Alquileres de Galicia, S.L.

30.4.2020

80.000,00

3.733,33

IG257.2020.1.9

Asise Consultores, S.L.

30.4.2020

15.000,00

300,00

IG257.2020.1.12

González Chapinal, Juan Carlos

30.4.2020

24.000,00

1.120,00

IG257.2020.1.14

Castro Moscoso, María Esther

30.4.2020

60.000,00

2.800,00

IG257.2020.1.15

Grupo Pulperia Mario de Viveiro, S.L.

30.4.2020

200.000,00

6.666,67

IG257.2020.1.19

Leal Carballeira, José Manuel

30.4.2020

20.000,00

666,67

IG257.2020.1.20

Domínguez López, Sabino

30.4.2020

66.000,00

3.080,00

IG257.2020.1.22

Restauración y Eventos Pazo A Fabrica, S.L.

30.4.2020

40.000,00

1.333,33

IG257.2020.1.24

Ramos Garea, Manuel

30.4.2020

120.000,00

5.600,00

IG257.2020.1.27

O Son Da Rúa, S.L.

30.4.2020

41.322,31

1.928,37

IG257.2020.1.28

Pérez Pérez, José

30.4.2020

42.000,00

1.400,00

IG257.2020.1.30

Portorian, S.L.

30.4.2020

175.000,00

8.166,67

IG257.2020.1.33

Sondeos Ourense, S.L.

30.4.2020

40.000,00

1.866,67

IG257.2020.1.40

Auto Escola Carcopa, S.L.

30.4.2020

50.000,00

2.333,33

IG257.2020.1.42

Portocabo TV, S.L.

30.4.2020

200.000,00

6.666,67

IG257.2020.1.43

Finca Tarreo, S.L.

30.4.2020

256.000,00

11.946,67

IG257.2020.1.45

Santos Rial, S.A.

30.4.2020

100.000,00

4.666,67

IG257.2020.1.46

Barral Agraso, Alberto

30.4.2020

65.000,00

3.033,33

IG257.2020.1.49

Electro Agro Neda, S.L.

30.4.2020

150.000,00

7.000,00

IG257.2020.1.52

Motiñospais, S.L.

30.4.2020

90.000,00

4.200,00

IG257.2020.1.55

El Club la Mosca Pontevedra, S.L.N.E.

30.4.2020

150.000,00

7.000,00

IG257.2020.1.56

Osuna Iglesias, Jacobo

30.4.2020

43.300,00

2.020,67

IG257.2020.1.58

Docio Groba, Lorena

30.4.2020

25.000,00

833,33

IG257.2020.1.67

López Fontela y Otros, S.C.

30.4.2020

100.000,00

4.666,67

IG257.2020.1.70

Blanco Castro, José Fernando

12.5.2020

130.000,00

6.066,67

IG257.2020.1.71

Alquior, S.L.

12.5.2020

59.450,00

1.981,67

IG257.2020.1.72

Valdeconsa, S.L.

12.5.2020

200.000,00

9.333,33

IG257.2020.1.75

Ceibe Hostelería, S.L.

12.5.2020

160.000,00

7.466,67

IG257.2020.1.76

Talleres Ganomagoga, S.L.

12.5.2020

300.000,00

10.000,00

IG257.2020.1.89

Lidera Knowledge, S.L.

12.5.2020

90.000,00

5.846,42

IG257.2020.1.90

Garocaprim, S.L.

12.5.2020

70.000,00

4.547,22

IG257.2020.1.102

Majlu, S.L.

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.104

Beiro Rebollido, Alberto

12.5.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.106

NumaTéxtil, S.L.

12.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.110

Pastelería Nicasio y Gelina, S.L.

12.5.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.111

Martínez Iglesias, Víctor Manuel

12.5.2020

19.800,00

1.286,21

IG257.2020.1.119

La Nueva de Neda, S.L.

12.5.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.123

Marisquería Árcade, C.B.

12.5.2020

60.000,00

3.897,61

IG257.2020.1.141

Carmen Melero Costume, S.L.

12.5.2020

180.000,00

11.692,83

IG257.2020.1.146

Epromext, S.L.

12.5.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.147

Mahía Martínez, Felipe

12.5.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.153

Céfiro Consultoría y Eventos, S.L.

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.160

Alpe Pavimento Impreso, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.162

Fridama Instalaciones, S.L.

12.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.169

Regueira Vázquez Asesores, S.L.P.

12.5.2020

14.500,00

941,93

IG257.2020.1.170

García Añón, Mercedes

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.172

Ofimática Lugo, S.L.

12.5.2020

40.000,00

2.598,41

IG257.2020.1.175

Unicopia Artes Gráficas, S.L.

12.5.2020

184.000,00

11.952,68

IG257.2020.1.180

Liste Ces, Guillermo

12.5.2020

80.000,00

5.196,81

IG257.2020.1.184

TIR Compostela, S.L.

12.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.190

Roel Vázquez, Paula

12.5.2020

7.000,00

454,72

IG257.2020.1.196

Pazo de Orban, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.201

Galmetec, S.L.

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.202

E&m Asesores Árcade, S.L.

12.5.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.204

Imatia Innovation, S.L.

12.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.212

Medin Figueroa, Óscar

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.219

Beiro Rebollido, Javier

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.221

Manuel Regueira Vázquez, S.L.

12.5.2020

9.000,00

584,64

IG257.2020.1.224

Talleres Ramos Martínez, S.L.

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.232

Valkia Consultores, S.L.

12.5.2020

46.000,00

2.988,17

IG257.2020.1.238

Raxoil Carburantes, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.240

Batalla Vázquez, José María

12.5.2020

86.000,00

5.586,57

IG257.2020.1.246

Eseled Consulting, S.L.U.

12.5.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.257

Fontanería Cedeira Oton, S.L.U.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.259

T´uvento Ingeniería Minieólica, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.262

Disramo, S.L.

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.266

Alonso Costas, Manuel

12.5.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.268

Centros Ferrol, S.L.

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.271

A Fartar, S.L.

12.5.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.274

Rendimiento y Sport, S.L.

12.5.2020

70.000,00

4.547,22

IG257.2020.1.275

Fernando Seone, S.L.

12.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.281

Escayolas Rodríguez López, S.L.

12.5.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.282

Garrido Iglesias, S.L.U.

12.5.2020

42.000,00

2.728,33

IG257.2020.1.283

García Ares, Antonio

12.5.2020

60.000,00

3.897,61

IG257.2020.1.288

Villaverde Framil, Andrés

12.5.2020

25.500,00

1.656,48

IG257.2020.1.289

Otero Rojo, Juan Carlos

12.5.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.291

Nubeluna, S.L.

12.5.2020

35.500,00

2.306,09

IG257.2020.1.292

Eciman, S.L.

12.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.295

Talleres San Benito, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.299

Forestal Cando, S.L.

12.5.2020

140.000,00

9.094,42

IG257.2020.1.303

Maderas y Chapas Lago, S.L.U.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.317

Basanta Souto, S.L.

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.318

T.B. Brokers, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.319

Cool Stripe, S.L.

12.5.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.327

Metalferrol, S.A.

12.5.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.332

Claaman Ventas y Alquileres de Galicia, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.344

Dimas Serviprof, S.L.

12.5.2020

30.000,00

1.782,90

IG257.2020.1.348

Romeu Infante, S.L.

12.5.2020

60.000,00

3.897,61

IG257.2020.1.355

Amoedo Villar, José Manuel

12.5.2020

17.500,00

1.136,81

IG257.2020.1.358

Aplicaciones Coruñesas, S.L.

12.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.361

Prace Servicios y Obras, S.A.

12.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.371

Construcciones y Excavaciones Germán Mouzo, S.L.

12.5.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.376

Regueira Veiga, José Camilo

12.5.2020

45.000,00

2.923,21

IG257.2020.1.382

Grupo Restaurgal, S.L.

12.5.2020

13.500,00

6.723,38

IG257.2020.1.388

TIR Anymar, S.L.

12.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.390

3edata Ingeniería Ambiental, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.392

Aceroffice, S.L.

12.5.2020

100.000,00

5.759,14

IG257.2020.1.407

Cervecería Zodiac, C.B.

12.5.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.409

Dismedia Desarrollos Tic, S.L.

12.5.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.414

Autos Ibañez, S.A.

12.5.2020

75.000,00

4.872,01

IG257.2020.1.416

Instalaciones Pardiñas, S.L.

12.5.2020

60.000,00

3.897,61

IG257.2020.1.418

Todo Deporte, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.425

Hosteleros Barro y Carreira , S.L.

12.5.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.431

Quattrogestiona, S.L.

12.5.2020

11.250,00

730,80

IG257.2020.1.439

Sillero Sestayo, Francisco Javier

12.5.2020

35.000,00

2.273,60

IG257.2020.1.442

Exclusivas Reija, S.L.

12.5.2020

45.000,00

2.923,21

IG257.2020.1.443

Visami Barnices y Tintes, S.L.

12.5.2020

75.000,00

4.872,01

IG257.2020.1.447

Grupo Hostelero Terras de Miranda, S.L.

12.5.2020

13.500,00

6.723,38

IG257.2020.1.455

Operador de Transportes Bergondo, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.463

Izquierdo Solutions, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.466

Crego e Monaguillo, S.L.

12.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.469

Leñas Rúa, S.L.

12.5.2020

100.000,00

2.000,00

IG257.2020.1.470

Méndez Domínguez, María José

12.5.2020

70.000,00

4.547,22

IG257.2020.1.485

Suárez Mallo, Beatriz

12.5.2020

40.000,00

2.598,41

IG257.2020.1.505

Comercial Ferrolana de Seguridad, S.L.

12.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.506

Formoso Vila, Jesús María

12.5.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.513

Montero e Hijos, S.L.

12.5.2020

70.000,00

4.547,22

IG257.2020.1.518

Allegue Ramos, Marina

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.532

Fco Pérez Pérez y Encarna González Álvarez, S.C.

12.5.2020

22.000,00

1.429,13

IG257.2020.1.533

Bertha Hogar, S. L.

12.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.537

Silva Núñez, Angela

12.5.2020

7.000,00

454,72

IG257.2020.1.544

Muebles Grueiro Gómez, S.L.

12.5.2020

60.000,00

3.897,61

IG257.2020.1.547

Ondas & Perfil, S.L.

12.5.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.549

Sánchez Cal, Emilio

12.5.2020

5.000,00

324,80

IG257.2020.1.551

Ramón Naveiras, S.L.

12.5.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.554

García Murillo, José Óscar

12.5.2020

5.800,00

376,77

IG257.2020.1.556

Estampaciones Técnicas de Galicia, S.L.

12.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.559

Carnes y Embutidos Luis Sanesteban

Cao, S.L.

12.5.2020

75.000,00

4.872,01

IG257.2020.1.561

Viñas Siso, Marcos

12.5.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.566

Cocinacavok, S.L.

12.5.2020

85.000,00

5.521,62

IG257.2020.1.567

Aldariz López, María Isabel

12.5.2020

6.000,00

389,76

IG257.2020.1.568

Grupo GRL, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.574

Excavaciones y Construcciones Laureano Covelo, S.A.

12.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.575

Skinmetal Surfaces, S.L.

12.5.2020

75.000,00

4.872,01

IG257.2020.1.578

Caruncho, Tome & Judel, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.582

Capital Fog, S.L.

12.5.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.590

Serye Ingenieros, S.L.

12.5.2020

65.000,00

4.222,41

IG257.2020.1.592

Doce Pita, Jacobo

12.5.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.594

Fernández Yáñez, José Ramón

12.5.2020

55.000,00

3.572,81

IG257.2020.1.605

Explotaciones Forestales Menpa del Bosque, S.L.

12.5.2020

200.000,00

12.254,21

IG257.2020.1.608

Tabao, S.L.

12.5.2020

186.000,00

12.082,59

IG257.2020.1.618

Grupo Costa Da Morte 2015, S.L.

12.5.2020

35.000,00

2.273,60

IG257.2020.1.619

Ingemega, S.L.

12.5.2020

90.000,00

5.846,42

IG257.2020.1.620

Hermanos Gabeiras, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.624

Galitelco, S.L.

12.5.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.638

Café del Centro en Lugo, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.644

Regueira Seoane, Aldo José

12.5.2020

35.000,00

2.273,60

IG257.2020.1.652

Angabeoro, S.L.

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.666

Cotelo Fariña, Martina

12.5.2020

6.000,00

389,76

IG257.2020.1.673

Anónimo Publicidad, S.L.

12.5.2020

60.000,00

3.897,61

IG257.2020.1.680

Autocares Capela, S.L.

12.5.2020

90.000,00

5.846,42

IG257.2020.1.690

Freibargo, S.L.

12.5.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.692

Fernández Sar, Miguel

12.5.2020

65.000,00

4.222,41

IG257.2020.1.703

Click & Quim, S.L.

12.5.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.715

Ares Santiago, Yonatan

12.5.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.718

Fuente Jansa, Alejandro

12.5.2020

16.000,00

1.039,37

IG257.2020.1.720

Siad 24, S.L.

12.5.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.734

Grupo Norconsulting, S.L.

12.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.745

Asados la Tradicional, S.L.

12.5.2020

75.000,00

4.872,01

IG257.2020.1.772

Strong Bull, S.L.

12.5.2020

100.000,00

5.759,14

IG257.2020.1.782

Vázquez Trasancos, José Luis

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.783

Deseño Enxeñaría e Xestión de Obras, S.L.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.784

Automoción Vilar do Colo, S.L.

12.5.2020

40.000,00

2.598,41

IG257.2020.1.785

Pose Prieto, Inés

12.5.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.810

Hotel Montemar o Grove, C.B.

12.5.2020

63.000,00

4.092,49

IG257.2020.1.814

Lago Sanz, Alfonso

12.5.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.834

Galictio, S.A.

12.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.838

Agronovo Ecoloxia, S.L.

12.5.2020

41.000,00

2.663,36

IG257.2020.1.850

Mobles Plamoble, S.L.

12.5.2020

51.000,00

3.312,97

IG257.2020.1.852

A Traíña Peixes e Mariscos, S.L. (en constitución)

12.5.2020

120.000,00

7.795,22

IG257.2020.1.854

Teixido Flor, S.L.

12.5.2020

158.909,51

10.322,79

IG257.2020.1.860

Camarglass, S.L.U.

12.5.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.865

Operis, Obras y Mantenimiento, S.L.

12.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.894

Remifer, S.L.

12.5.2020

200.000,00

11.518,26

IG257.2020.1.895

Digar de Artes, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.897

Logisk2 Noroeste, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.903

Santorio Casal, Antonio

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.906

Lareo Santiso, José

12.5.2020

55.000,00

3.572,81

IG257.2020.1.919

Flordeleite, S.L.

12.5.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.923

Liñares Asesores, S.L.

12.5.2020

65.000,00

4.222,41

IG257.2020.1.932

Guimeráns Gómez, Adriana

12.5.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.943

Suministros Herrajes y Complementos, S.L.

12.5.2020

150.000,00

8.638,70

IG257.2020.1.956

Rivas y Blanco, S.C.

12.5.2020

21.000,00

1.364,16

IG257.2020.1.968

González Rodríguez, Álvaro

12.5.2020

40.000,00

2.598,41

IG257.2020.1.970

Gefico Enterprise, S.L.

12.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.981

Albergue Virxe da O, S.L.

12.5.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.983

Cervexeria A Galera Artabra, S.L.

12.5.2020

90.000,00

5.846,42

IG257.2020.1.1006

Santos Iglesias, Joaquín María

12.5.2020

19.450,00

1.263,48

IG257.2020.1.1012

Díaz Rodríguez, María del Carmen

12.5.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.1038

Avanza Técnicas Industriales, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1039

Neumáticos Pájaro, S.L.

12.5.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.1044

Curramendez, S.L.

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1046

Lambetadas Moreno, S.L.

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1069

Domínguez Peluqueros, S.C.

12.5.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.1072

Alridotrans, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1075

Fan Square, S.L.

12.5.2020

45.000,00

2.923,21

IG257.2020.1.1076

Paz Carreira, Pablo

12.5.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.1082

Ocio Marineda, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1094

Paz Roca, Clara

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1138

Suministros Vía Mar Bergondo, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1151

Deseños Estruturais e Viarios, S.L.

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1165

Lm Eight Solar Renewables Energies, S.L.

12.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.1166

Rodríguez Prieto Juan Ignacio

12.5.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.1183

Mas Pasantes María Dolores

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1205

Roca Real, Manuela Milagros

12.5.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.1239

Texas Controls, S.L.

12.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.1257

Pesquerías Madi, S.L.

12.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1259

Barbanza Prevención, S.L.

12.5.2020

45.000,00

2.923,21

IG257.2020.1.1283

Tresice Ingeniería y Control, S.L.

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1300

Calvo Bello, Paula

12.5.2020

7.300,00

474,21

IG257.2020.1.1332

Sergio Busto, Perles

12.5.2020

40.000,00

2.598,41

IG257.2020.1.1364

Ventanales Vencor, S.L.

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1387

Lourido Sánchez, Alejandro

12.5.2020

79.000,00

5.131,86

IG257.2020.1.1405

Hisanta, S.A.

12.5.2020

120.000,00

7.795,22

IG257.2020.1.1460

García Agrelo, Ana

12.5.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.1468

Galizatenda, S.L.

12.5.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.1486

Sixto Lage, Alberto

12.5.2020

16.000,00

1.039,37

IG257.2020.1.1509

Boullosa Díaz, Eloy

12.5.2020

16.000,00

1.039,37

IG257.2020.1.1515

González Fernández, Ana

12.5.2020

70.000,00

4.666,67

IG257.2020.1.1523

Talleres Mecánicos Cenafer, S.L.L.

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1524

Canosa López, María Carmen

12.5.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.1531

Espada Orgeira, José Fernando

12.5.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.1532

Álvarez Sabin, Susana

12.5.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.1552

Indihostel 2012, S.L.

12.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.1581

Díaz Aneiros, Fernando

12.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.68

Detroit Mobil, S.A.

13.5.2020

100.000,00

5.333,33

IG257.2020.1.88

Terra de Sisan, S.L.

13.5.2020

22.000,00

1.429,13

IG257.2020.1.101

Romero Vázquez, Ana Belén

13.5.2020

6.000,00

389,76

IG257.2020.1.112

Due Diligence Consultores, S.L.

13.5.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.139

Encuadernaciones Santiago, S.L.

13.5.2020

90.000,00

5.846,42

IG257.2020.1.145

Seoane Franco & Castromil, S.L.

13.5.2020

35.000,00

2.273,60

IG257.2020.1.150

Quattro Asesoría de Empresas, S.L.

13.5.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.158

Proyfe, S.L.

13.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.179

Pirotecnia Penide, S.L.

13.5.2020

60.000,00

3.897,61

IG257.2020.1.185

Plagoo Protect, S.L.

13.5.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.186

Gestal y López, S.L.

13.5.2020

80.000,00

5.196,81

IG257.2020.1.187

Empresa Gavilanes, S.L.

13.5.2020

75.000,00

4.872,01

IG257.2020.1.191

Autocares E. Losada, S.L.

13.5.2020

75.000,00

4.872,01

IG257.2020.1.192

Díaz Vila Verónica

13.5.2020

4.500,00

292,32

IG257.2020.1.205

Calviño Carnota, Fernando

13.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.249

Ainé Producións, S.L.

13.5.2020

30.000,00

1.298,81

IG257.2020.1.256

Atinta e Arte, S.L.

13.5.2020

15.000,00

649,40

IG257.2020.1.258

Vidrios Attica, S.L.

13.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.267

Complementa Alternativa, S.L.

13.5.2020

65.000,00

4.222,41

IG257.2020.1.278

Castanval Servicios Agrícolas y Plantaciones, S.L.

13.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.301

Construcciones y Reformas Fagari, S.L.

13.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.316

Aprendiendo, S.L.

13.5.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.320

Caravanas Juan, S.L.

13.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.321

Cys Hispania, S.L.

13.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.337

Confecciones M.R.F., S.A.

13.5.2020

130.000,00

8.444,83

IG257.2020.1.338

Saavedra Pardo, María Luz

13.5.2020

6.000,00

389,76

IG257.2020.1.352

Vilariño Rodríguez, Ana Isabel

13.5.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.360

Gallega de Coordinaciones, S.L.

13.5.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.362

Bellón Santiago, Alicia

13.5.2020

16.000,00

1.039,37

IG257.2020.1.369

Calvo Solis, María Ascensión

13.5.2020

26.000,00

1.688,96

IG257.2020.1.387

Trio Pipe Sistems, S.L.

13.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.391

Confitería y Panadería Moure, S.L.

13.5.2020

40.000,00

2.598,41

IG257.2020.1.400

Menlan Soc. Coop.

13.5.2020

60.000,00

3.897,61

IG257.2020.1.401

Fraga Fernández, Vicente

13.5.2020

7.000,00

454,72

IG257.2020.1.402

Galides, S.L.

13.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.408

Clínica Dental Seoane Romero, S.L.

13.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.423

Andrade Villar, S.L.

13.5.2020

70.000,00

4.547,22

IG257.2020.1.436

Autoescuela Montecarlo el Barco, S.L.

13.5.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.453

Carpintería y Ebanistería Ucha, S.L.

13.5.2020

35.000,00

2.273,60

IG257.2020.1.467

Tournride, S.L.

13.5.2020

80.000,00

5.196,81

IG257.2020.1.475

Ceibe, Asesores en Telecomunicaciones, S.L.U.

13.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.486

Guardería Matogrande, S.L.

13.5.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.491

Aprendo y Crezco, S.L.

13.5.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.492

Rodríguez Martínez, Lewis

13.5.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.498

Escuelas Infantiles os Pequerrechos, S.L.

13.5.2020

60.000,00

3.897,61

IG257.2020.1.501

Royal School International, S.L.

13.5.2020

61.000,00

3.962,57

IG257.2020.1.502

Erase una Vez, S.L.

13.5.2020

80.000,00

5.196,81

IG257.2020.1.512

Agora Madera, S.L.

13.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.517

Lema Pazos, Manuel

13.5.2020

40.000,00

2.598,41

IG257.2020.1.519

Pedreira Erías, Sergio

13.5.2020

31.200,00

2.026,76

IG257.2020.1.542

Vinilos Lugo, S.L.

15.5.2020

47.000,00

3.053,12

IG257.2020.1.550

Distribuciones Maroño e Hijo, S.L.

15.5.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.552

Cespon Caamaño, Ana Belén

15.5.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.563

Arroz y Cocina de Autor, S.L.

15.5.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.569

Dynamic Soft, S.L.

15.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.576

Quintela Cambeiro, Manuel

15.5.2020

75.000,00

4.872,01

IG257.2020.1.588

Beria Norte Construcciones, S.L.U.

15.5.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.593

Constructora Cefer, S.L.

15.5.2020

60.000,00

3.897,61

IG257.2020.1.595

Suárez Lourido, José María

15.5.2020

23.000,00

1.494,08

IG257.2020.1.604

Symiceis 2014, S.L.

15.5.2020

80.000,00

4.901,68

IG257.2020.1.609

De Mato & Martínez 1981, S.L.

15.5.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.611

Suministros y Transporte Rio Trives, S.L.

15.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.612

Maral Xove, S.C.

15.5.2020

50.000,00

3.063,55

IG257.2020.1.621

Trillo Caamaño, Marcos

15.5.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.651

Alma e Coraxe, S.L.L.

15.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.659

Vec Rios, S.L.

15.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.675

Reloga Joyeros, S.L.

15.5.2020

75.000,00

4.872,01

IG257.2020.1.678

Dobarro Gómez, Cristóbal

15.5.2020

17.000,00

1.104,32

IG257.2020.1.688

Frenti Carpintería, S.L.

15.5.2020

40.000,00

2.598,41

IG257.2020.1.700

Molinero Duhart, Lorena Vanesa

15.5.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.714

Suárez Rodríguez, Manuel Ángel

15.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.727

Apartamentos Puerto Basella, S.L.

15.5.2020

48.000,00

3.118,09

IG257.2020.1.729

Deza Publicidade, S.L.

15.5.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.731

Antia y Diogo, S.L.

15.5.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.733

Giráldez Galician Drinks, S.L.

15.5.2020

35.000,00

2.273,60

IG257.2020.1.977

Primospesca Burela, S.L.

18.5.2020

50.000,00

3.063,55

IG257.2020.1.987

Café Victoria, S.C.

18.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.989

Manteleria Café, S.C.

18.5.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.991

Agrolamas, S.L.

18.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1001

Rodríguez Rodríguez, Adolfo

18.5.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.1007

Téxtil Cobres, S.L.

18.5.2020

70.000,00

4.547,22

IG257.2020.1.1011

Amarradores del Puerto y Ria de Ferrol, S.L.

18.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1056

Técnicas Constructivas Mantenimiento y Obras, S.L.

18.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1068

Darriba Cervero, María Dolores

18.5.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.1112

Playacruz Apartamentos Turísticos, S.L.

18.5.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.1129

Joyber Cocinas, S.L.

18.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1130

Seoane Chas, Fernando

18.5.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.1142

Grupo Tecnológico Artabria, S.L.

18.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1152

Servicios Empresariales Artabria, S.L.

18.5.2020

49.000,00

3.183,05

IG257.2020.1.1177

Hollygood, S.L.U.

18.5.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.1188

Ganadería Pérez, S.C.

18.5.2020

91.000,00

6.066,67

IG257.2020.1.1189

Fostercore, S.L.U.

18.5.2020

60.000,00

3.897,61

IG257.2020.1.1211

Nizas Decoración, S.L.

18.5.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.1223

Montero Dopico, Daniel

18.5.2020

12.000,00

779,52

IG257.2020.1.1225

Pérez Corral, María Isabel

18.5.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.1228

Dumbría Aluminio e PVC, S.L.

18.5.2020

100.000,00

6.127,11

IG257.2020.1.1237

Inversiones Valpurgis, S.L.U.

18.5.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.1251

Dragoevich Fraerman, Alejandro

18.5.2020

5.000,00

324,80

IG257.2020.1.1260

López Gadraman, María Isabel

18.5.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.1264

Carpintería Metálica Ferreiro, S.L.

18.5.2020

60.000,00

3.897,61

IG257.2020.1.1267

Álvarez González, Nieves María

18.5.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.1287

Rodríguez Cubreiro, Alicia

18.5.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.1291

Fernández Vallejo, María

18.5.2020

38.639,00

2.509,99

IG257.2020.1.1292

Exfopino, S.L.

18.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1310

Instalaciones Deportivas Gallegas, S.L.

18.5.2020

70.000,00

4.547,22

IG257.2020.1.1315

Nuevo Orensano, C.B.

18.5.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.1335

Herramientas Sharp, S.L.

18.5.2020

115.000,00

7.470,42

IG257.2020.1.1337

Varela Viña, José Luis

18.5.2020

12.000,00

779,52

IG257.2020.1.1342

Braseria Nuevo Minuetto, S.L.

18.5.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.1343

Pérez Atanes, Yolanda

18.5.2020

4.000,00

259,84

IG257.2020.1.1346

Promotora Educativa Lucense, S.L.L.

18.5.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.1352

Escenarios Móviles Vika, S.L.

18.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1353

Bello Bello, José María

18.5.2020

40.000,00

2.598,41

IG257.2020.1.1359

Objetivos y Proyectos de Futuro, S.L.

18.5.2020

38.500,00

2.500,97

IG257.2020.1.1360

Autocares Fadista, S.L.

18.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1377

García González, Antia

18.5.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.1397

Empresa Raúl, S.A.

18.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1421

Lashandbrow, S.L.

18.5.2020

40.000,00

2.598,41

IG257.2020.1.1434

Paladar Fácil, S.L.

18.5.2020

40.000,00

2.598,41

IG257.2020.1.1485

Servidous Galicia, S.L.

18.5.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.1508

Impulgest Tiendas Especializadas, S.L.

18.5.2020

70.000,00

4.547,22

IG257.2020.1.1537

Formoso Martínez, José Ignacio

18.5.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.1545

Belfrío Congelados y Distribución, S.L.

18.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1549

Tdr 4 Elementos, S.L.

18.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.742

Ures Varela, Jesús Manuel

22.5.2020

60.000,00

3.897,61

IG257.2020.1.754

Souto Míguez, Alfonso

22.5.2020

18.000,00

1.169,28

IG257.2020.1.755

Grupo LED Soluciones del Noroeste, S.L.

22.5.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.775

Conde Longo, Iago

22.5.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.777

Construcciones Metálicas Crugar, S.L.

22.5.2020

80.000,00

4.901,68

IG257.2020.1.803

Goyma, C.B.

22.5.2020

70.000,00

4.547,22

IG257.2020.1.806

Suministros Químicos y Celulosa Galicia, S.L.

22.5.2020

75.000,00

4.872,01

IG257.2020.1.808

Maldita Sed, S.L.

22.5.2020

35.000,00

2.273,60

IG257.2020.1.819

Pérez Bua, Ventura Abraham

22.5.2020

55.000,00

3.369,91

IG257.2020.1.832

Bar Calvo, S.C.

22.5.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.843

Castro Tedin, Carla

22.5.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.861

Cuevas Fraguela, Laura

22.5.2020

30.150,00

1.958,55

IG257.2020.1.864

Amodiño Eche o Que Hai, S.L.

22.5.2020

120.000,00

7.795,22

IG257.2020.1.878

Jisma Milladoiro, S.L.

22.5.2020

28.000,00

1.818,89

IG257.2020.1.900

Gestoria Fernández, S.L.

22.5.2020

26.000,00

1.688,96

IG257.2020.1.908

Pasticore, S.L.U.

22.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.910

Elektroclima Eficient Energy, S.L.

22.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.924

Bouzas Campaña, Desiderio

22.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.926

Caxer Carpintería, S.L.

22.5.2020

160.000,00

10.393,63

IG257.2020.1.930

Urbe Vivienda, S.L.

22.5.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.945

Decorfene, S.L.

22.5.2020

35.000,00

2.273,60

IG257.2020.1.951

Roget Pérez, Luis Francisco

22.5.2020

32.000,00

2.078,72

IG257.2020.1.963

Vidrios Coruña, S.L.

22.5.2020

60.000,00

3.897,61

IG257.2020.1.969

Galopin Playgrounds, S.L.

22.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.974

Maroño Castro, Tomás

22.5.2020

18.000,00

1.169,28

IG257.2020.1.13

Puerto de Lorbé, S.L.

29.5.2020

45.000,00

2.100,00

IG257.2020.1.64

Vázquez García, Diego

29.5.2020

40.000,00

2.666,67

IG257.2020.1.92

Ain Active, S.L.

29.5.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.94

Ain Active OM, S.L.

29.5.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.99

Aventura Caravaning, S.L.

29.5.2020

84.500,00

5.489,13

IG257.2020.1.105

Fiablone, S.L.

29.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.128

Varela Navarro, Luz Divina (C Quir Sendor, S.L. cons.)

29.5.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.129

Adegas Terra de Asorei, S.L.

29.5.2020

140.000,00

9.094,42

IG257.2020.1.148

Steelcore, S.L.

29.5.2020

200.000,00

11.518,26

IG257.2020.1.155

Baña Atan, Elisa Josefa

29.5.2020

40.000,00

2.598,41

IG257.2020.1.159

Paris López, José Manuel

29.5.2020

25.000,00

1.000,00

IG257.2020.1.163

Pérez Túñez, Juan David

29.5.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.173

González Estévez Marcelino

29.5.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.181

1000 Metros, S.L.

29.5.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.207

Rehermann Souto, Pablo

29.5.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.210

Maquisaba Logistics, S.L.

29.5.2020

145.000,00

9.419,23

IG257.2020.1.218

Martínez Agulla, Elisabeth

29.5.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.220

García Pinal, José

29.5.2020

3.000,00

194,88

IG257.2020.1.222

Carpintería José Carlos, S.L.

29.5.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.229

Porcel Caldarone, Juan Carlos

29.5.2020

6.000,00

389,76

IG257.2020.1.234

Gestoría García Diéguez, S.L.U.

29.5.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.242

Adegas e Viñedos Vía Romana, S.L.

29.5.2020

115.000,00

7.470,42

IG257.2020.1.245

Terriña, S.L.

29.5.2020

145.000,00

9.419,23

IG257.2020.1.254

Vansia Sistemas, S.L.

29.5.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.260

Rte.Jc. San Andrés, S.L.

29.5.2020

18.000,00

1.169,28

IG257.2020.1.269

Climagal, S.L.

1.6.2020

75.000,00

4.872,01

IG257.2020.1.290

Tojo García, Juan M.

1.6.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.296

Rubén Otero Representaciones, S.L.

1.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.300

Animación y Eventos, S.L.

1.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.307

Castrillón González, María Belén

1.6.2020

8.000,00

519,68

IG257.2020.1.308

Construcciones Metálicas Visantoña, S.L.

1.6.2020

200.000,00

11.518,26

IG257.2020.1.314

Roca Recimil, Mónica

1.6.2020

24.000,00

1.559,04

IG257.2020.1.315

Novolux Electricidad Sonido Imagen, S.L.

1.6.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.323

Compostela Car Service, S.L.

1.6.2020

40.000,00

2.598,41

IG257.2020.1.341

López Aneiros, José Manuel

1.6.2020

8.000,00

519,68

IG257.2020.1.356

Justo Vicente, Marta

1.6.2020

7.000,00

454,72

IG257.2020.1.359

Grupo Blum Cabala, S.L.

1.6.2020

55.000,00

3.572,81

IG257.2020.1.378

Montajes Eléctricos Alfonso, S.L.

1.6.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.379

Conde Sampedro, Mª Concepción

1.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.381

Castro Bugallo, José Antonio

1.6.2020

35.000,00

2.273,60

IG257.2020.1.384

García Ramos, Carlos

1.6.2020

3.300,00

214,37

IG257.2020.1.389

ARC Asesores, Abogados y Economistas 2012

1.6.2020

16.000,00

1.039,37

IG257.2020.1.393

Electro Auto Cangas, S.L.

1.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.399

Promotora Hostelería Gallega, S.L.

1.6.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.403

Transitarios Dayjo, S.L.

1.6.2020

80.000,00

5.196,81

IG257.2020.1.405

Dayjo Logística, S.L.

1.6.2020

80.000,00

5.196,81

IG257.2020.1.411

Barreiro Nouche, Concepción

1.6.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.412

Gobe Decaba, S.L.

1.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.413

I.C.F. Comunicaciones, S.L.

1.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.445

Simer-Grumerosa, S.L.U.

1.6.2020

80.000,00

5.196,81

IG257.2020.1.451

Ferreiro Couto, Lucía

1.6.2020

13.000,00

844,49

IG257.2020.1.459

Marques Vázquez, Asier

1.6.2020

18.000,00

1.169,28

IG257.2020.1.460

Santos Justo, Mauro

1.6.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.464

García Varela, Manuel Celestino

1.6.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.479

Gutiérrez Gallego, Rafael

1.6.2020

22.000,00

1.429,13

IG257.2020.1.483

Congeladora Lucense y Servicios Auxiliares, S.L.

1.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.484

Anantia Mobel, S.L.

1.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.494

Gradempres Asesores, S.L.

1.6.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.521

Calvo Tenreiro Ana María

1.6.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.522

Servicio de Aparcamientos Puertas y Cont.

1.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.524

Aplicacions para Cristalizados, S.L.

1.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.526

Asesoramiento Profesional en Celulosas y Químicos, S.L.

1.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.528

María Ángeles, S.C.

1.6.2020

3.000,00

180,13

IG257.2020.1.531

Cymel, S.L.

1.6.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.538

Alize Tub Fr, S.L.

1.6.2020

75.000,00

4.872,01

IG257.2020.1.548

Barcia Fariñas, José María

1.6.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.553

Dooingit Ciberseguridad, S.L.

1.6.2020

60.000,00

3.897,61

IG257.2020.1.560

Jardincelas, S.L.

1.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.565

Canal uno de Comunicación, S.L.

1.6.2020

75.000,00

4.872,01

IG257.2020.1.577

Álvarez Delgado, Jorge

1.6.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.587

Citydent Science&life, S.L.

1.6.2020

81.000,00

5.261,77

IG257.2020.1.596

Condado Tour, S.L.

1.6.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.599

Vázquez Fernández María del Mar

1.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.617

Sonido e Iluminación Goyplason, S.L.

1.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.631

Urbaconsa Lugo, S.L.

1.6.2020

35.000,00

2.273,60

IG257.2020.1.634

Tvmac, S.L.

1.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.641

Meilán Fariña, Óscar Javier

1.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.643

Moran Ribadeo, S.L.

1.6.2020

84.720,00

5.503,43

IG257.2020.1.648

Daguerre Digital Foto-Vídeo, S.L.

1.6.2020

14.000,00

909,44

IG257.2020.1.656

Clínica Doctores Pena y Viña, SLP

1.6.2020

15.000,00

6.820,82

IG257.2020.1.663

González do Nascimento, Mª Montserrat

1.6.2020

80.000,00

5.196,81

IG257.2020.1.664

Pérez Dueñez, José Manuel

1.6.2020

23.000,00

1.494,08

IG257.2020.1.667

Porta Gasalla, Antón

1.6.2020

7.500,00

487,20

IG257.2020.1.670

Juliana de Juegos, S.L.U.

1.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.671

Tiro Libre Scq, S.L.

1.6.2020

40.000,00

2.598,41

IG257.2020.1.674

Construcciones San Miguel de Reinante, S.L.

1.6.2020

35.000,00

2.273,60

IG257.2020.1.676

Restaurante A Esmorga Muros, S.L.

1.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.684

García Saiz, Abigail

1.6.2020

13.000,00

844,49

IG257.2020.1.697

Decisión Making Solutions, S.L.

1.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.698

González Casal, Irene

1.6.2020

3.000,00

194,88

IG257.2020.1.704

Bego 2014, S.L.U.

1.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.705

Berispa, S.L.

1.6.2020

18.000,00

1.169,28

IG257.2020.1.706

Vidal Leiro, Ángeles

1.6.2020

6.000,00

389,76

IG257.2020.1.707

Graniorega, S.L.

1.6.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.719

Nores y Olivares, S.C.

1.6.2020

75.000,00

4.872,01

IG257.2020.1.730

Electrodomésticos Sampedro, S.L.

1.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.735

Sánchez Rilo, José Andrés

1.6.2020

33.000,00

2.143,69

IG257.2020.1.739

Rodríguez González, Victoriano-Manuel

1.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.741

Xoán Antón Pérez-Lema, Avogados e Consultores, S.L.

1.6.2020

62.000,00

4.027,53

IG257.2020.1.765

Lototui, S.L.

1.6.2020

16.000,00

1.039,37

IG257.2020.1.767

García Lago, Marta

1.6.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.769

Botana Motor, S.L.

1.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.779

Viajes Almar, S.L.

1.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.786

Senra Sport, S.L.

1.6.2020

200.000,00

12.254,21

IG257.2020.1.793

Transbocart 2015, S.L.U.

1.6.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.798

Carma Bueu

1.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.801

Araújo Cornide, María Eugenia

1.6.2020

45.000,00

2.757,20

IG257.2020.1.805

Bodega Losada Fernández, S.L.

1.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.812

Galicia Villas, S.L.

1.6.2020

57.700,00

3.748,21

IG257.2020.1.815

Aluminios Alfra, S.L.

1.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.822

Aulatel Formación y Consultoría, S.L.

1.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.823

Estudios Tenicos Topysa, S.L.

1.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.825

O.T. Vipegal, S.L.

1.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.829

Parada Morales y Bolaño, S.L.

1.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.830

Calcon Decoraciones y Reformas, S.L.U.

1.6.2020

18.000,00

1.169,28

IG257.2020.1.846

Otero Rama, Miguel

1.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.862

Tegalair Técnicas del Aire, S.L.

1.6.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.876

Fariña Cotelo, Lourdes

1.6.2020

3.000,00

194,88

IG257.2020.1.877

A3m Auditores&consultores del Noroeste, S.L.

1.6.2020

100.000,00

4.194,37

IG257.2020.1.879

Marvi, C.B.

1.6.2020

15.000,00

919,07

IG257.2020.1.882

Cross Atlantic Science And Life, S.L.

1.6.2020

66.700,00

4.332,85

IG257.2020.1.889

Elitdoor, S.L.

1.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.891

Touriñan Morandeira, María Teresa

1.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.928

Xalo Obras y Servicios, S.L.

1.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.936

Díaz Andina, Ana María

1.6.2020

36.630,00

2.379,49

IG257.2020.1.960

Decoraciones Nacho, S.L.

1.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.964

Montero Moreira, Junquera

1.6.2020

30.000,00

1.727,74

IG257.2020.1.966

Sopegalia, Sociedade Cooperativa Galega

1.6.2020

5.000,00

324,80

IG257.2020.1.973

Reformas Verticales Raver, S.L.

1.6.2020

60.000,00

3.897,61

IG257.2020.1.978

Fernández Fernández, Alicia

1.6.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.982

Caramuxo Teatro, S.C.

1.6.2020

23.000,00

1.494,08

IG257.2020.1.994

Méndez Dourado, Celso

1.6.2020

40.000,00

2.598,41

IG257.2020.1.1009

Nfu Ingaroil, S.L.

1.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1015

Limpieza Marítima de Oleos, S.L.U.

1.6.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.1021

Sistemas de Seguridad Jl, S.L.

1.6.2020

100.000,00

933,33

IG257.2020.1.1057

Software y Comunicaciones Galicia, S.L.

1.6.2020

45.000,00

2.923,21

IG257.2020.1.1066

Rodríguez González, Mª Mercedes

1.6.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.1081

Fersan Vyp, S.C.

1.6.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.1083

Kenneu, S.L.

1.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1090

Pinell Cienfuegos, Rafael

1.6.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.1102

Val Vizoso, Ana Belén

1.6.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.1125

Medancli, S.L.

1.6.2020

200.000,00

12.254,21

IG257.2020.1.1128

Anjape, S.L.

1.6.2020

50.000,00

1.666,67

IG257.2020.1.1131

Fariña Maquinaria, S.L.

1.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1153

Satzler, Klaus

1.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.1159

Montajes Hidrogas, S.L.

1.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1167

Revestimientos Galicia, S.L.

1.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1168

Iniciativas Ventureira-Sanxenxo, S.L.

1.6.2020

110.000,00

7.145,62

IG257.2020.1.1170

Expósito Pardo, Manuel

1.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1171

Rolle Piñeiro, Ana María

1.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.1192

Publicidade Dixital Galega S.L.

1.6.2020

75.000,00

4.872,01

IG257.2020.1.1207

Tecmecsyste, S.L.

1.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1210

Lema Vázquez, Josefa Junquera

1.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.1215

Lineaparami, S.L.U.

1.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1242

Chartos Arentoft, Sandra

1.6.2020

36.000,00

2.338,57

IG257.2020.1.1248

Veiras Quindimil, José Carlos

1.6.2020

13.000,00

748,69

IG257.2020.1.1258

Campaña Lista, Eduardo

1.6.2020

60.000,00

3.897,61

IG257.2020.1.1278

Bestilleiro Vázquez, José Domingo

1.6.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.1293

Ceasa Construcciones, Mantenimiento y Servicios A&m, S.A.

1.6.2020

60.000,00

3.897,61

IG257.2020.1.1297

1981beef, S.L.

1.6.2020

40.000,00

2.598,41

IG257.2020.1.1329

Investigación y Desarrollo de Galicia, S.L.N.E.

1.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.1348

Disar 2012, S.L.

1.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.1354

Transportes Castiñeira Meis, S.L.

1.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.1356

Tejedor y Otero Arquitectos, S.L.P.

1.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1395

Recambios Carteo, S.L.

1.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.1407

Apolo 2014 Asesores, S.L.

1.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.1414

Carro Vieites, Noelia

1.6.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.1416

R.D. Senave, S.L.

1.6.2020

25.000,00

1.174,80

IG257.2020.1.1431

Modesto Vázquez, S.L.

1.6.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.1447

Amador Rivas, S.L.

1.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1453

Baldomir Sánchez, María Belén

1.6.2020

30.000,00

1.838,13

IG257.2020.1.1461

Ferretería Areas Paderne, S.L.L.

1.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.1471

Ns Motor Ordes, S.L.

1.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1488

Agrafojo Dosil, Juan Antonio

1.6.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.1491

Xunca Xestión, S.L.U.

1.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1497

Pescaderia Sada, S.L.L.

1.6.2020

8.000,00

519,68

IG257.2020.1.1498

Praza Avogados 2018, SCP

1.6.2020

6.800,00

441,73

IG257.2020.1.1501

Santiago Fernández, Ramón

1.6.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.1513

Sánchez Romeu, S.L.

1.6.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.1522

González-Miró López, José Luis

1.6.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.1536

Camino Sánchez, María del Carmen

1.6.2020

21.000,00

1.364,16

IG257.2020.1.1543

Better Call Rolimar, S.L.

1.6.2020

48.000,00

3.118,09

IG257.2020.1.1551

Suministradora Auxiliar de Ventilación y Aislamien

1.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1554

Aislamientos Sava, S.L.

1.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1557

López Ramos, Enrique

1.6.2020

75.000,00

4.872,01

IG257.2020.1.1565

Lado Martín, Javier

1.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.1569

Idea Carballo, S.L.

1.6.2020

38.000,00

2.468,48

IG257.2020.1.1576

El Volante Servicios Hosteleros, S.L.

1.6.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.1582

Comercial Vila Gándara, S.L.

1.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1588

Téxtiles Gabitex, S.L.

1.6.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.1597

Almacenes Orense, S.L.

1.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1620

Barrera Sierra, Cesar Augusto

1.6.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.1630

López Díaz, José María

1.6.2020

65.000,00

4.222,41

IG257.2020.1.1632

Tecnosada Innovación, S.L.

1.6.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.1633

Vilanav, S.C.

1.6.2020

40.000,00

2.598,41

IG257.2020.1.1634

Filgueira Vila, José Manuel

1.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.1636

Churreria las Vegas, S.L.

1.6.2020

20.400,00

1.325,19

IG257.2020.1.1641

Invesgalsa Retail, S.L.

1.6.2020

120.000,00

7.795,22

IG257.2020.1.1642

No Majors, S.L.

1.6.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.16

Ardilleiros, S.C.

10.6.2020

176.000,00

11.733,33

IG257.2020.1.93

Mustallar Enerxias, S.L.U.

10.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.95

Ain Empresa de Servicios para la Construción, S.L.

10.6.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.98

Lorca Institute, S.C.

10.6.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.100

Elcalux, S.L.U.

10.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.149

Ametlam, S.L.

10.6.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.177

Núñez Materiales de Construcción, S.L.

10.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.182

Soltec Ingenieros, S.L.L.

10.6.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.183

Susiacuña, S.L.U.

10.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.217

Brabander 2, S.L.

10.6.2020

60.000,00

3.897,61

IG257.2020.1.247

González Gutiérrez, Griselda

10.6.2020

4.000,00

259,84

IG257.2020.1.253

Informática Nieves, S.L.

10.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.285

Aqualgae, S.L.

10.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.330

Folgar Alvedro, Ana Belén

10.6.2020

6.000,00

389,76

IG257.2020.1.340

Vázquez Piñeiro, Carmen

10.6.2020

38.928,00

2.528,77

IG257.2020.1.368

Cogesma Energía y Proyectos, S.L.

10.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.370

Sueiro Méndez, Andrés

10.6.2020

35.000,00

2.273,60

IG257.2020.1.394

Telsun, S.L.

10.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.397

Buskápolis, S.L.U.

10.6.2020

13.450,00

873,72

IG257.2020.1.406

Dioiva Iniciativas, S.L.

10.6.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.422

Sumibur, S.L.

10.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.428

Global Suministros Topográficos, S.L.

10.6.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.441

Castro y Martínez, S.L.

10.6.2020

23.200,00

1.507,08

IG257.2020.1.462

Madinfor Global, S.L.

10.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.477

Rego do Salgueiro, S.L.

10.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.496

Fundición y Colocación de Escayolas Mario, S.L.

10.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.527

Souto Diez, Coral

10.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.536

Bodegas Chaves, S.L.

10.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.555

Carpintería López y Villadoniga, S.L.

10.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.570

Martínez Barja, Efrén

10.6.2020

3.000,00

194,88

IG257.2020.1.572

Santos Cocina y Baño, S.L.

10.6.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.586

Klaussen Kars, S.L.U.

10.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.635

Carballido Gato, José Antonio

10.6.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.637

Condado Truck Driver, S.L.

10.6.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.642

Transportes Hnos. Santos, S.L.

10.6.2020

135.000,00

8.769,62

IG257.2020.1.654

Audicon

10.6.2020

90.000,00

5.846,42

IG257.2020.1.669

Isac e Hijos, S.L.

10.6.2020

95.000,00

6.171,21

IG257.2020.1.681

Piñate Carrillo, Guillermo

10.6.2020

9.000,00

584,64

IG257.2020.1.717

José Manuel Fraga, Muíño

10.6.2020

34.500,00

2.241,13

IG257.2020.1.721

Varela Lamas, José Ramón

10.6.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.759

Vidal Vallejo, Alfredo

10.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.1277

Prox Consultores, S.L.U.

10.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1279

Jesús Veiras e Hijas, S.L.

10.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.1285

Alimentaria Santa Comba, S.C.

10.6.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.1301

Hoffman Hub Galicia, S.L.

10.6.2020

48.000,00

3.118,09

IG257.2020.1.1302

Óptica Diben, S.L.

10.6.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.1307

Marcos Samaniego, S.L.P.

10.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.1312

Lema Marcote, María Belén

10.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1313

Galega de Servizos Mendo, S.L.U.

10.6.2020

22.000,00

1.429,13

IG257.2020.1.1323

Bello Deira, María Dolores

10.6.2020

7.500,00

487,20

IG257.2020.1.1327

D Moble Mobiliario Técnico, SLR

10.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.1331

Aluminios Carfer, S.L.

10.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1333

Maruxiana73, S.L.

10.6.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.1336

B Smith Languages & Education Services, S.L.

10.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.1339

Maquinaria Lano, S.L.

10.6.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.1350

Ipedornes, S.L.

10.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.1351

Suárez Osinde, José Ramón

10.6.2020

5.000,00

324,80

IG257.2020.1.1371

Quimicel Galicia 2018, S.L.

10.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.1372

Exclusivas New Trends, S.L.

10.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.1384

Huamani Aguilar, Edgar Julio

10.6.2020

40.000,00

2.598,41

IG257.2020.1.1385

Centro de Orientación de Estudios Comerciales, S.L.

10.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1390

Pérez Romay, Ángel

10.6.2020

12.700,00

825,00

IG257.2020.1.1417

Autocares Vda Cándido, S.L.U.

10.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1433

Arkivolta, S.L.

10.6.2020

40.000,00

2.598,41

IG257.2020.1.1436

Remuiñán López, Lucía

10.6.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.1446

Tigman Furniture Creative, S.L.U.

10.6.2020

40.000,00

2.598,41

IG257.2020.1.1448

Blanco Regueiro, María Asunción

10.6.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.1454

Instalaciones y Obras de Galicia, S.L.

10.6.2020

70.000,00

4.547,22

IG257.2020.1.1459

Clínica Gamero, S.L.

10.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1465

Daniberto, S.A.T. Xuga 1221

10.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1469

Lago Gallardo, José Manuel

10.6.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.1470

Distrito, S.L.

10.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1479

Pescasabor, S.L.

10.6.2020

67.000,00

4.352,34

IG257.2020.1.1480

Parra Piñuela, Migdalia

10.6.2020

30.000,00

1.400,00

IG257.2020.1.1482

Tinfel Cosméticos, S.L.

10.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1499

Mareque Simón, José Luis

10.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.1506

Tupana Obrador, S.L.

10.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1514

Ferreira Nunes, María Elizabeth

10.6.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.1518

López Díaz, Juan Manuel

10.6.2020

6.000,00

389,76

IG257.2020.1.1540

Kilometrosymillas, S.L.

10.6.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.1547

Ventilaciones Sava, S.L.

10.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1550

Fuentes Transformaciones de la Madera, S.L.

10.6.2020

90.000,00

5.846,42

IG257.2020.1.1556

Amegrove S. Coop. Ltda.

10.6.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.1561

Grupo Musical Olimpus, S.L.

10.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1563

Álvarez Arias, Ana María

10.6.2020

3.000,00

194,88

IG257.2020.1.1573

Romaemi, C.B.

10.6.2020

35.000,00

2.273,60

IG257.2020.1.1583

Isla Nova-Hotel, S.L.

10.6.2020

25.000,00

1.624,01

IG257.2020.1.1589

Fernández Echeverria, José Luis

10.6.2020

4.000,00

259,84

IG257.2020.1.1591

Galicia Espectáculo de Negreira, S.L.

10.6.2020

90.000,00

5.846,42

IG257.2020.1.1598

Xestadem, S.L.

10.6.2020

75.000,00

4.872,01

IG257.2020.1.1600

Bamiser 17, S.L.

10.6.2020

15.000,00

974,40

IG257.2020.1.1601

Distribuciones y Vinos Ramos, S.A.

10.6.2020

54.000,00

3.507,85

IG257.2020.1.1602

Rondón Rodríguez, Ana Marbelis

10.6.2020

3.000,00

194,88

IG257.2020.1.1613

Pérez Esperón, Victorio

10.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1616

Ares Pérez, José Antonio

10.6.2020

70.000,00

4.547,22

IG257.2020.1.1624

Dessco Galicia, S.L.

10.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1645

Balsa Vilas, Magaly

10.6.2020

5.000,00

324,80

IG257.2020.1.1646

Marmolería Suárez, S.L.

10.6.2020

40.000,00

2.598,41

IG257.2020.1.1648

Mariscos Camino, S.L.

10.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1649

Jaldamar, S.L.

10.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1650

Gestoria Administrativa Xestiona, S.L.

10.6.2020

27.000,00

1.753,92

IG257.2020.1.1654

Rogomovil Vigo, S.L.

10.6.2020

60.000,00

3.897,61

IG257.2020.1.1657

García Díaz, Eva

10.6.2020

10.000,00

594,30

IG257.2020.1.1661

Maderas Carlos Freire, S.L.

10.6.2020

10.000,00

649,61

IG257.2020.1.1665

Castelao Díaz, José Luis

10.6.2020

70.000,00

4.547,22

IG257.2020.1.1666

Socios Mas Metal, S.L.

10.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.1669

Reformas Dani, S.L.

10.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.1670

Dans Relojeros, S.L.

10.6.2020

100.000,00

6.496,02

IG257.2020.1.1672

Teimper, S.A.

10.6.2020

200.000,00

12.992,03

IG257.2020.1.1675

Trigo Mourelle, Eleuterio

10.6.2020

6.100,00

309,27

IG257.2020.1.1676

El Centro Pilates, S.C.

10.6.2020

20.000,00

1.299,20

IG257.2020.1.1679

Academia A Casa Das Linguas, S.L.

10.6.2020

123.000,00

7.990,10

IG257.2020.1.1681

Abedent281012, S.L.

10.6.2020

50.000,00

3.248,01

IG257.2020.1.1683

Soportes Videográficos Blanco, S.L.

10.6.2020

150.000,00

9.744,03

IG257.2020.1.1687

Tahona del Sol, S.L.

10.6.2020

30.000,00

1.948,81

IG257.2020.1.1698

Bitnorte Consulting, S.L.

10.6.2020

8.000,00

519,68

Norma reguladora: Resolución do 13 de abril de 2020 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de reorganización produtiva das empresas galegas para a fabricación de equipamento sanitario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: apoiar proxectos empresariais que permitan a posta en marcha de xeito inmediato de procesos de fabricación de equipamento sanitario necesario para a loita contra o COVID-19.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 6.A1-741A-7701 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Esta convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento do Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 3.04, obxectivo específico 3.4.01, actuación 3.4.1.3, campo de intervención CE001 e liña de actuación 7.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG276.2020.1.1

Vifergal Téxtil, S.L.

9.6.2020

245.247,73

100.000,00

IG276.2020.1.2

Pazo Suárez, Javier

9.6.2020

5.028,59

3.771,44

IG276.2020.1.4

Plascies, S.L.

9.6.2020

44.810,73

33.608,05

IG276.2020.1.5

Reinoso Fernández, Manuel

9.6.2020

22.000,00

16.500,00

IG276.2020.1.6

Ain Active, S.L.

9.6.2020

21.500,00

100.000,00

IG276.2020.1.7

Valper Desechables, S.L.

9.6.2020

151.500,00

100.000,00

IG276.2020.1.8

Imprimeverde, S.L.

9.6.2020

114.900,00

86.175,00

IG276.2020.1.10

Ileverauto, S.L.

9.6.2020

165.000,00

100.000,00

IG276.2020.1.11

Celtclinic, S.L.

9.6.2020

86.889,81

65.167,36

IG276.2020.1.13

Ingeniería y Fabricación del Norte, S.L.

9.6.2020

12.545,92

9.409,44

IG276.2020.1.14

Laserlucus, S.L.U.

9.6.2020

39.653,35

29.740,01

IG276.2020.1.15

Tresice Ingeniería y Control, S.L.

9.6.2020

155.948,00

100.000,00

IG276.2020.1.18

Vitralba, S.L.

9.6.2020

20.709,84

15.532,38

IG276.2020.1.19

Inlama, Soc. Coop. Galega.

9.6.2020

12.277,00

9.207,75

IG276.2020.1.20

Gran Formato Europrint, S.L.

9.6.2020

10.500,00

7.875,00

IG276.2020.1.21

Carmen Vázquez Industria Téxtil, S.L.

9.6.2020

120.134,26

90.100,70

IG276.2020.1.22

Ayude Impresiones, S.L.

9.6.2020

7.500,00

5.625,00

IG276.2020.1.23

Martínez Parajó, Enrique

9.6.2020

3.000,00

2.250,00

IG276.2020.1.27

Espomasa Poliuretanos, S.L.

9.6.2020

136.184,20

100.000,00

IG276.2020.1.33

It Fabricación Digital, S.L.

9.6.2020

10.216,74

7.662,56

IG276.2020.1.34

Diseño e Modelado de Superficies, S.A.

9.6.2020

49.630,00

37.222,50

IG276.2020.1.36

Heva Deter Hispánica, S.L.

10.6.2020

127.953,78

95.965,34

IG276.2020.1.39

Neón Arte Artesanos del Vidrio Hueco, S.L.

22.6.2020

34.889,00

26.166,75

IG276.2020.1.40

Lupeon, S.L.

22.6.2020

51.858,12

38.893,59

IG276.2020.1.41

Visual Graphics Imagen y Publicidad, S.L.

22.6.2020

34.539,30

25.904,48

IG276.2020.1.44

Industrias Químicas Ausavil 2018, S.L.

22.6.2020

110.200,00

82.650,00

IG276.2020.1.46

Lineaparami, S.L.U.

22.6.2020

183.703,00

100.000,00

IG276.2020.1.47

Cintugal, S.L.

22.6.2020

176.753,00

100.000,00

IG276.2020.1.17

Coronas Galicia, S.L.

30.6.2020

142.122,71

100.000,00

IG276.2020.1.26

González Peña, Ana Isabel

30.6.2020

4.963,17

3.722,38

IG276.2020.1.42

Galmetec, S.L.

30.6.2020

98.700,00

74.025,00

IG276.2020.1.45

Consultoría Téxtil y Empresarial, S.L.,

30.6.2020

200.080,97

100.000,00

IG276.2020.1.48

Borda y Mas Complementos Infantiles, S.L.

30.6.2020

181.203,00

100.000,00

Anexo II

Norma reguladora: Resolución do 26 de xullo de 2019 (DOG nº 148, do 6 de agosto) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica, que aproba as bases reguladoras das axudas para a incorporación de novos titulados a actividades de mellora competitiva das empresas (Programa Profesionais 4.0), cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: a incorporación, titorizada e con garantías de formación, de novos titulados universitarios e de FP ás empresas ou a outras entidades de soporte, para realizar traballos que melloren as capacidades do tecido empresarial.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 6.A1-741A-4709 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Estas axudas están cofinanciadas ao 80 % polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e, en particular: obxectivo temático 8; prioridade de investimento 8.1; obxectivo específico 8.1.5; liña de actuación 103; campo de intervención: 12.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG256.2019.1.16

Sketch System, S.L.

31.3.2020

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.18

Ingeniería Rías Baixas, S.L.

9.6.2020

19.000,00

14.250,00

IG256.2019.1.62

Carmen y Loli Hermo, S.L.

10.6.2020

38.000,00

28.500,00

IG256.2019.1.3

Macro Sistemas, S.A.

30.6.2020

38.000,00

28.500,00

IG256.2019.1.110

Soltec Ingenieros, S.L.L.

30.6.2020

38.000,00

28.500,00

Anexo III

Norma reguladora: Resolución do 15 de xuño de 2018 (DOG nº 120, do 25 de xuño) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Emprende).

Finalidade: estimular e impulsar a recuperación do tecido empresarial na Comunidade Autónoma, fomentar o desenvolvemento equilibrado do territorio galego e favorecer a creación de emprego a través da subvención á creación de pequenas e medianas empresas por parte de novos emprendedores, así como aos proxectos de investimento para a ampliación de pequenas e medianas empresas xa creadas, sempre que cumpran os requisitos para ser consideradas nova peme.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 6.A1-741A-7704 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. A presente convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 1420, que ten unha taxa de cofinanciamento do Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 3.01, obxectivo específico 3.1.02, actuación 3.1.2.1, campo de intervención 067 e liña de actuación 50.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG17.2018.2.67

Agulla Gil, Noel

24.2.2020

122.366,84

36.710,05

IG17.2018.2.9

Danza y Movimiento, S.L.

13.5.2020

26.071,35

7.821,41