Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 89 Mércores, 12 de maio de 2021 Páx. 23808

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 29 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, a declaración de utilidade pública, en concreto, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) en relación co proxecto do parque eólico Farrapa II, nos concellos de Abadín e A Pastoriza (expediente 066-EOL).

Por Resolución do 29 de xaneiro de 2007 publicouse a relación de solicitudes de autorización para a instalación de parques eólicos admitidas a trámite ao abeiro da Orde do 22 de maio de 2006 (DOG nº 102, do 30 de maio), entre as cales estaba a do parque eólico Farrapa II, cunha potencia de 20 MW.

O 6 de febreiro de 2007 Gamesa Energía, S.A. solicitou a autorización administrativa, a aprobación do proxecto de execución, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a aprobación do proxecto sectorial para o parque eólico, sometido a información pública por Resolución do 28 de xaneiro de 2008 (DOG nº 29, do 11 de febreiro).

Por Resolución do 18 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, autorizouse a transmisión da titularidade do expediente administrativo do parque eólico, de Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms (anteriormente denominada Gamesa Energía, S.A.U.) a Norvento, S.L.U.

O 17 de xullo de 2020 o promotor, Norvento S.L.U., presentou unha solicitude de modificación substancial do parque eólico, e o 30 de outubro de 2020 foille comunicado pola Dirección Xeral que a súa solicitude cumpría os requisitos establecidos.

Tendo en conta o que antecede e en cumprimento do disposto na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canón eólico e o fondo de compensación ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, de 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante/promotor: Norvento, S.L.U.

Domicilio social: rúa Ramón María Aller Ulloa, nº 23, 27003 Lugo.

Denominación do proxecto: parque eólico Farrapa II.

Situación: concellos de Abadín e A Pastoriza (Lugo).

Áreas de desenvolvemento eólico (ADE): A Pastoriza e Monte Neda.

Potencia instalada: 20 MW.

Número de aeroxeradores que se van instalar: 5.

Produción neta anual estimada: 81.695 MWh/ano.

Orzamento total (execución material): 14.272.352,59 €.

Coordenadas perimétricas da poligonal do parque eólico:

Vértice

ETRS89 H29

UTM-X

UTM-Y

1

623.876

4.799.787

2

623.876

4.801.705

3

626.048

4.802.995

4

627.044

4.802.995

5

627.673

4.801.010

6

625.652

4.800.620

7

624.777

4.799.787

Coordenadas de localización dos aeroxeradores:

Aeroxerador

ETRS89 H29

UTM-X

UTM-Y

FAR1

624.095

4.800.810

FAR2

624.383

4.800.558

FAR3

624.548

4.800.237

FAR4

625.216

4.801.129

FAR5

625.207

4.800.669

Coordenadas da subestación:

Subestación

ETRS89 H29

UTM-X

UTM-Y

627.143

4.801.538

Características técnicas principais das instalacións:

– 5 aeroxeradores de ata 4 MW de potencia nominal unitaria, de ata 114 m de altura da buxa, ata 155 m de diámetro de rotor e ata 180 m de punta de pa.

– 5 centros de transformación de ata 5.500 kVA de potencia nominal unitaria e relación de transformación 0,69/30 kV, instalados unitariamente no interior da góndola de cada aeroxerador, co seu correspondente equipamento de seccionamento, manobra e protección.

– Rede de media tensión soterrada para evacuación de enerxía a 30 kV, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores 0,69/30 kV e a subestación transformadora 30/132 kV, composta por dous circuítos con condutores tipo RHZ1-OL 18/30 kV Al de distintas seccións (240-400 mm2).

– Subestación transformadora 30/132 kV, con edificio de control, para evacuación da enerxía producida no parque eólico, composta por un transformador principal 30/132 kV, de 18,75/25 MVA ONAN/ONAF e un transformador de servizos auxiliares 30/0,4 kV de 100 kVA cos correspondentes equipamentos de control, seccionamento, manobra, medida e protección.

– Van destensado de 65 m de lonxitude en condutor LA-280, de conexión entre o pórtico da subestación e o apoio existente da LAT 132 kV AP nº 35 LAT Sub. Mondoñedo-Sub. Meira/Sub. PE Farrapa I, Neda e Farrapa II.

– Obra civil consistente en camiños de acceso aos aeroxeradores, subestación, edificio de control, cimentacións, plataformas de aeroxeradores e gabias de cableamento.

Órgano competente: o órgano competente para autorizar o proxecto da referida instalación eléctrica é a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Procedemento de avaliación ambiental: o proxecto da referida instalación eléctrica está suxeito a avaliación de impacto ambiental ordinaria, segundo o establecido no artigo 7.1.a) da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

Obxecto da información pública:

– Proxecto de execución das instalacións para os efectos da súa autorización administrativa previa e de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, que levará implícita, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, a necesidade de urxente ocupación, para os efectos do artigo 52 de la Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa (19.8.2020).

– Relación concreta e individualizada de bens e dereitos afectados e planos de parcelario (24.4.2021).

– Estudo de impacto ambiental (13.8.2020).

– Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) (13.8.2020).

O que se fai público, de conformidade co artigo 33 da citada Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o fondo de compensación ambiental e demais normas anteriormente citadas, para coñecemento xeral, así como, en particular, dos/das propietarios/as dos predios que figuran na relación anexa a este acordo e das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, se for o caso, presentar as alegacións ou observacións que coiden oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contarán a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A documentación estará á disposición das persoas interesadas en formato electrónico, nas dependencias da sección de Enerxía desta Xefatura Territorial de Lugo da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rolda da Muralla, núm. 70, baixo 2º, 27071 Lugo, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico enerxia.lugo@xunta.gal ou nos teléfonos 982 29 46 51 e 982 88 90 87), así como nos concellos de Abadín e A Pastoriza (Lugo).

Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación na seguinte ligazón:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica, na epígrafe de instalacións de xeración.

O estudo de impacto ambiental estará tamén dispoñible, durante o mesmo prazo, na Xefatura Territorial de Lugo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Lugo, 29 de abril de 2021

Gustavo José Casasola de Cabo
Xefe territorial de Lugo

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico Farrapa II

Nº parcela

Titular proposto

Parcela

Afeccións (m2)

Nome

Datos catastrais

Paraxe

Cultivo

Pleno dominio

Servidume de paso

Servidume de voo (aero)

Servidume de voo (van)

Outras afeccións

Referencia catastral

Pol.

Parc.

Zap.-plat.

Sub.

Vial/vial-gabia

Gabia

OT

Termo municipal de Abadín

1

González Oseira, Enriqueta

27001B503002650000UH

503

265

Barranca

Prado

151

2

Lorenzo Grandío, María Norma

27001B502001870000UE

502

187

Chao da Corda

Prado

162

Lorenzo Grandío, Adicta

Lorenzo Grandío, Oliva

3

Paz Paz, Darío

27001B502001830000UD

502

183

As Abelairas

Prado

67

4

García López, María Pilar

27001B502001840000UX

502

184

Fonte Sapo

Prado

285

5

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Entidade Xestora do Banco de Terras de Galicia)

27001B502001400000UP

502

140

Chao do Rei

Prado

4.841

666

Lozano Prado, José Manuel
(Arrendatario)

Barja Folgueira, Elia
(Arrendatario)

6

Lozano Prado, José Manuel

27001B501000090000UR

501

9

Porto Coba

Prado

1.183

Barja Folgueira, Elia

7

Rivas Goás, Estrella Ramona

27001A043000990000FO

43

99

A Corda

Prado

2.376

Gaute Rivas, Armando

Gaute Rivas, María del Pilar

Gaute Rivas, María José

8

Lamela Gaute, María José

27001C502001810000QK

502

181

Campo Verde

Prado

2.215

3.178

764

Lamela Gaute, José María

Lamela Gaute, María Sagrario

9

Castiñeira Rodríguez, Cándido

27001C502001800000QO

502

180

Canceleiras

Monte baixo

3.915

952

10.061

3.093

Castiñeira Rodríguez, Gabino

10

Sistemas Energéticos Serra de Lourenzá, S.A.

27001C502001790000QR

502

179

O Campo Verde

Monte baixo

80

849

11

Pedreira Pedreira, Raimundo

27001C502001780000QK

502

178

O Campo Verde

Monte alto

18

22

Gómez Aira, María Carmen

12

Lende Vidal, María del Pilar

27001C502001770000QO

502

177

O Campo Verde

Monte baixo

87

13

Lamela Gaute, María José

27001C502001740000QT

502

174

Fonte Faixal

Monte alto

567

1.193

685

Lamela Gaute, José María

Lamela Gaute, María Sagrario

14

Coira Requeijo, Claudio

27001C502001760000QM

502

176

Curro da Corda

Monte alto

652

15

Herdeiros de Souto Gaute, Santiago

27001C502001750000QF

502

175

Campo Verde

Monte alto

236

Herdeiros de Souto Gaute, Salvador

16

Rivas Goás, Estrella Ramona

27001A041001220000FI

41

122

A Corda

Prado

834

300

Gaute Rivas, Armando

Gaute Rivas, María del Pilar

Gaute Rivas, María José

17

Rivas Goás, Estrella Ramona

27001A041001200000FD

41

120

A Corda

Prado

241

Gaute Rivas, Armando

Gaute Rivas, María del Pilar

Gaute Rivas, María José

18

Rivas Goás, Estrella Ramona

27001A041001180000FX

41

118

A Corda

Prado

85

891

1.448

Gaute Rivas, Armando

Gaute Rivas, María del Pilar

Gaute Rivas, María José

19

Rivas Goás, Estrella Ramona

27001C502001730000QL

502

173

A Corda

Prado

4.361

1.303

495

10.206

864

Gaute Rivas, Armando

Gaute Rivas, María del Pilar

Gaute Rivas, María José

20

Rivas Goás, Estrella Ramona

27001C502001720000QP

502

172

A Corda

Prado

327

Gaute Rivas, Armando

Gaute Rivas, María del Pilar

Gaute Rivas, María José

21

Coira Requeijo, Claudio

27001C502001670000QG

502

167

Prado da Corda

Monte alto

484

22

Rivas Goás, Estrella Ramona

27001B501000300000UB

501

30

Creixal

Monte alto

1.184

Gaute Rivas, Armando

Gaute Rivas, María del Pilar

Gaute Rivas, María José

23

Herdeiros de Pardiño Castiñeira, Escelina

27001B501000850000US

501

85

Os Melaos

Monte baixo

14

24

Rodríguez García, Amadora

27001A053000920000FT

53

92

As Costas de Abadín

Monte baixo

331

25

Iglesias Fernández, María Yolanda

27001A053000930000FF

53

93

Costa de Abadín

Monte baixo

2.500

26

Descoñecido
(Fiscal da Audiencia Provincial)

27001A053000940000FM

53

94

Costa de Abadín

Monte baixo

395

27

Descoñecido
(Fiscal da Audiencia Provincial)

27001A053001650000FI

53

165

Costa de Abadín

Monte baixo

1.352

28

López Rico, Alicia

27001A053000140000FW

53

14

O Curro da Carballa

Prado

1.303

29

Oseira Lorenzo, Tomás

27001A053000150000FA

53

15

Curro de Riba

Prado

593

2.732

1.410

30

Seijo Leiras, María Pilar

27001A053000160000FB

53

16

O Curro dos Chaos

Monte baixo

3.347

65

2.869

31

31

Seijo Leiras, María Pilar

27001A053001600000FO

53

160

Prado dos Chaos

Monte alto

1.361

388

418

32

Rey Souto, Jaime

27001A053000170000FY

53

17

Chao Grande

Prado

1.319

1.943

Barrela Vázquez, María Hilda

33

Cabaneiro Bouza, María Carmen

27001A053000180000FG

53

18

Chaos

Prado

280

34

Iglesias Fernández, María Yolanda

27001A053000190000FQ

53

19

Curro Medio

Prado

231

35

Pardo Insua, María Cruz

27001A053000200000FY

53

20

Chaos do Cabaneiro

Monte alto-
Monte baixo

247

1.901

36

Iglesias Fernández, María Yolanda

27001A053000210000FG

53

21

Curro de Riba dos Chaos

Prado

107

3.984

37

Expósito López, José Jandito

27001A053000220000FQ

53

22

Chaos

Prado

3.647

831

4.700

1.700

38

Rey Souto, Jaime

27001A053001520000FP

53

152

Chaos

Prado

1.255

2.918

1.144

Barrela Vázquez, María Hilda

39

Rodríguez Portela, María del Carmen

27001A053000230000FP

53

23

Roza dos Chaos

Monte baixo

360

40

Rego Souto, Emilio

27001A053000240000FL

53

24

Monte Rocha

Monte baixo

407

41

Rey Barrela, José

27001A053000480000FB

53

48

Roza da Capilla

Prado

122

Rodríguez París, Tania

42

Oseira Lorenzo, Albino

27001A053001530000FL

53

153

Capilla

Prado

128

43

Herdeiros de Basanta Ares, José

27001A053000510000FB

53

51

Roza da Capilla

Prado

238

44

Barrela Vázquez, María Hilda

27001A053000520000FY

53

52

Curro de Riba

Prado

279

45

Herdeiros de Basanta Ares, José

27001A053000530000FG

53

53

A Roza

Prado

624

46

Iglesias Fernández, Argimiro Faustino

27001A053000550000FP

53

55

Villagala

Monte baixo

246

47

Díaz Reinante, Elvira

27001A053000560000FL

53

56

Cadaval

Monte baixo

339

48

Iglesias Méndez, Antonia

27001A053000570000FT

53

57

Roza Moura

Monte baixo

1.406

1.815

Herdeiros de Iglesias Méndez, Basilisa

49

González Rivas, Amadeo

27001A053001440000FA

53

144

Roza Moura

Monte baixo

4

Díaz Carracedo, Albina

Díaz Otero, Maribel

Otero Bouso, Josefa

50

González Rivas, Amadeo

27001A053001110000FW

53

111

Roza Moura

Monte baixo

71

Díaz Carracedo, Albina

Díaz Otero, Maribel

Otero Bouso, Josefa

51

Lende Pardiño, Manuel Raúl

27001A053001120000FA

53

112

Curro da Corda

Monte baixo

698

98

Anello Balseiro, María Carmen

52

Seijas Leiras, Raimundo

27001A053001130000FB

53

113

O Curro da Corda

Monte baixo

1.441

1.997

562

53

Barrela Vázquez, María Hilda

27001A053001140000FY

53

114

Roza Moura

Prado

1.673

387

4.207

412

54

Botana Oseira, María

27001A053001150000FG

53

115

Roza Moura

Monte alto

2.559

4.622

1.648

55

Oseira Méndez, Cándido

27001A053001160000FQ

53

116

Roza Moura

Monte alto

130

104

56

Verdes Fernández, María de los Ángeles

27001A053001180000FL

53

118

Cadaval

Monte baixo

27

57

Descoñecido
(Fiscal da Audiencia Provincial)

27001A053001190000FT

53

119

Cadaval

Monte baixo

605

58

Descoñecido
(Fiscal da Audiencia Provincial)

27001A053001200000FP

53

120

Cadaval

Monte baixo

954

59

Verdes Fernández, María de los Ángeles

27001A053001210000FL

53

121

Cadaval

Monte baixo

374