Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 93 Xoves, 20 de maio de 2021 Páx. 24824

V. Administración de xustiza

Xulgado de Primeira Instancia número 1 de Ourense

EDICTO de notificación de sentenza (1206/2019-CH).

ORD procedemento ordinario 1206/2019-CH

Sobre reclamación de cantidade

Demandante: Mario Llamas Llamas

Procuradora: Lucía Saco Rodríguez

Avogada: Sara María Prada López

Demandado: Máximo Diéguez Vidal

Eu, María Regina Domínguez Cougil, letrada da Administración de xustiza do Xulgado de Primeira Instancia número 1 de Ourense, polo presente,

Anuncio:

Que no presente procedemento ordinario seguido por instancia de Mario Llamas Llamas contra Máximo Diéguez Vidal, foi pronunciada sentenza cuxo extracto é o seguinte:

«Sentenza

Ourense, 1 de febreiro de 2021

Vistos por min, María Teresa Marcos Mariño, xuíza en substitución do Xulgado de Primeira Instancia número 1 de Ourense, os presentes autos de xuízo ordinario, tramitados neste xulgado baixo o nº 1206/2019, por instancia de Mario Llamas Llamas (DNI XXX6861XX), representado pola procuradora dos tribunais Lucía Saco Rodríguez e asistida da letrada Sara María Prada López contra Máximo Diéguez Vidal (DNI XXX3917XX), en situación procesual de rebeldía, sobre acción de reclamación de cantidade en concepto de préstamo.

Parte dispositiva:

Estimo integramente a demanda interposta pola procuradora dos tribunais Lucía Saco Rodríguez, en nome e representación de Mario Llamas Llamas (DNI XXX6861XX) contra Máximo Diéguez Vidal (DNI XXX3917XX), en situación procesual de rebeldía, declarando haber lugar a ela, e condeno o demandado ao pagamento ao demandante da cantidade de setecentos vinte e nove mil trescentos trinta e sete euros con setenta e oito céntimos (729.337,78 €), os xuros legais dos artigos 1100 e seguintes do Código civil desde a interposición da demanda, e os do artigo 576 LECi desde que se pronunciou a sentenza ata o seu completo pagamento.

Imponse o pagamento das custas procesuais á parte demandada, conforme o disposto no artigo 394 LECi.

Notifíquese ás partes en legal forma a presente resolución facéndolles saber que non é firme e que se pode interpor recurso de apelación no prazo dos vinte días seguintes á súa notificación.

Así o pronuncio, mando e asino por esta miña sentenza».

E atopándose o dito demandado, Máximo Diéguez Vidal, en paradoiro descoñecido, expídese este edicto co fin de que lle sirva de notificación en forma.

Ourense, 26 de abril de 2021

A letrada da Administración de xustiza