Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Venres, 28 de maio de 2021 Páx. 26502

III. Outras disposicións

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 18 de maio de 2021 pola que se procede á apertura dun período de elección de provisor de asistencia sanitaria especializada na área sanitaria de Vigo.

O Servizo Galego de Saúde formalizou, con data do 1 de setembro de 2014, un concerto coa entidade Hospital Povisa, S.A. para a prestación dos servizos de asistencia sanitaria especializada incluídos na súa carteira de servizos á poboación beneficiaria da Seguridade Social e protexida polo Servizo Galego de Saúde, que libremente o elixa, asignada aos centros de saúde dos concellos de Cangas do Morrazo, Moaña, Baiona, Nigrán, Gondomar e aqueloutros que a Administración determine do concello de Vigo.

Na cláusula 1.2 do prego de prescricións técnicas particulares deste concerto establécese que a Xerencia do Servizo Galego de Saúde, mediante resolución, establecerá o procedemento e o prazo para que os beneficiarios da Seguridade Social, que ten a obriga de protexer poidan elixir libremente o provisor de asistencia sanitaria especializada.

Co obxecto de facer efectiva a posibilidade de elección indicada, por medio desta resolución,

ACORDO:

Primeiro. Os beneficiarios da Seguridade Social dos centros de saúde dos concellos de Cangas do Morrazo, Moaña, Baiona, Nigrán, Gondomar, así como os dos centros de saúde de Coia, Coruxo, Navia, López Mora, Pintor Colmeiro, Nicolás Peña e Rosalía-Beiramar, estes últimos no concello de Vigo, poderán solicitar a inclusión no Complexo Hospitalario Universitario da Xerencia da Área Sanitaria de Vigo ou seren asignados á área de Povisa, como provisor de asistencia sanitaria especializada.

Segundo. A solicitude de cambio de provisor de asistencia sanitaria especializada efectuaraa a persoa autorizada ou mediante titor/a legal, quen achegará a seguinte documentación:

a) Solicitude de acordo cos modelos que estarán dispoñibles na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

b) Documento identificativo da persoa solicitante: DNI, tarxeta de identidade de estranxeiro (TIE) ou pasaporte, que deberán ser presentados no momento de formular a solicitude.

No caso de ser presentada a solicitude por un/unha titor/a ou persoa autorizada:

– Fotocopia do DNI, TIE ou pasaporte do/da interesado/a.

– Documento acreditativo da titoría legal ou, de ser o caso, orixinal da autorización específica do/da interesado/a.

A solicitude presentarase no centro de saúde que, por razón de residencia, lle corresponda á persoa interesada ou nos servizos de admisión de calquera dos centros hospitalarios integrados na área sanitaria de Vigo.

Se a documentación presentada non está completa ou ten algún defecto, requirirase a persoa interesada para que, nun prazo de dez días, emende a falta coa indicación de que, se así non o fixer, se considerará que desiste da súa petición.

Terceiro. Tamén será posible efectuar a opción de cambio a través da internet, nas condicions que se explicitan na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Cuarto. Non será posible tramitar a opción de cambio nos seguintes supostos:

a) Mentres a persoa usuaria estea hospitalizada nun ou noutro hospital, ou ben cando teña iniciado un tratamento de radioterapia e/ou quimioterapia.

b) Cando as solicitudes recibidas superen o límite máximo de persoas usuarias que Povisa pode ter asignadas segundo o concerto.

Quinto. O período para que os beneficiarios da Seguridade Social indicados no acordo primeiro da presente resolución exerzan o seu dereito a elixir libremente o provisor de asistencia sanitaria especializada será o comprendido nos 30 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia da presente resolución.

Sexto. As solicitudes de cambio para un ou outro hospital entenderanse estimadas se se cumpren as condicións referidas na presente resolución e a data de cambio será a que corresponda á súa mecanización efectiva na Unidade de Tarxeta Sanitaria. Os usuarios poderanse informar deste aspecto na área administrativa do seu centro de saúde.

As solicitudes rexeitadas comunicaranse sempre por escrito no cal conste o motivo do rexeitamento.

Sétimo. A presente resolución publicarase no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2021

José Manuel Flores Arias
Xerente do Servizo Galego de Saúde

Modelo de solicitude I
(Designación do Complexo Hospitalario Universitario da Xerencia da Área Sanitaria de Vigo como centro provisor de asistencia sanitaria especializada)

DATOS DO SOLICITANTE:

CIP

APELIDOS E NOME

Nº DE NIF/TIE

Nº DE PASAPORTE

CENTRO DE SAÚDE

CÓDIGO SNS

DATA DE NACEMENTO

ENDEREZO

CONCELLO

PARROQUIA

LUGAR

C. POSTAL

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DO REPRESENTANTE:

APELIDOS E NOME

Nº DE NIF/NIE

Nº DE PASAPORTE

TIPO DE REPRESENTACIÓN:

□ REPRESENTANTE LEGAL □ GARDADOR DE FEITO □ REPRESENTANTE

Mediante o presente documento solicítase ser asignado/a ao Complexo Hospitalario Universitario da Xerencia da Área Sanitaria de Vigo como centro provisor de asistencia sanitaria especializada.

Isto leva implícito a permanencia nesta asignación ata a apertura do seguinte período anual para o seu exercicio.

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:

– Que son certos os datos consignados nesta solicitude.

– Que autorizo que se realicen as verificacións e as consultas a ficheiros públicos, entre eles o acceso aos datos do DNI por medios dixitais, necesarias para acreditar os datos declarados cos que consten en poder das distintas administracións públicas competentes.

– Que actualmente non se encontra ingresado/a en ningún centro hospitalario nin comezou ningún tratamento de quimioterapia e/ou radioterapia.

Localidade e data

…………………………………, ………de …………………. de …………………………………..

Asinado

(Nome e apelidos)

En calidade de: □ SOLICITANTE □ REPRESENTANTE

– Protección de datos de carácter persoal:

Informámolo/a de que os datos persoais contidos nesta solicitude se integrarán nos ficheiros inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos baixo a responsabilidade da Consellería de Sanidade-Servizo Galego de Saúde, cuxa finalidade e destinatarios se corresponden coa súa xestión; todo isto de conformidade cos principios de protección de datos de carácter persoal establecidos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro. O/a asinante autoriza o tratamento dos seus datos.

O/a asinante autoriza a cesión dos datos de carácter persoal facilitados a terceiros ou aos encargados do tratamento que autorice a Consellería de Sanidade-Servizo Galego de Saúde, que se obrigarán a dedicalos en exclusiva para a finalidade con que foron creados os ficheiros de datos.

– Condicións de uso do programa de comunicación coa cidadanía:

Vostede participa de xeito voluntario no programa de comunicación telemática.

Este servizo só estará dispoñible para os/as usuarios/as que acheguen a súa información de contacto.

No momento de entregar esta solicitude deberá identificarse amosando o seu DNI.

No caso de solicitar información sobre persoas ás cales represente legalmente, deberá acreditar este feito de maneira documental.

Autoriza expresamente que a Consellería de Sanidade lle realice notificacións a través dos números de teléfono (fixo e móbil) e da conta de correo electrónico facilitados.

A recepción de mensaxes SMS será gratuíta para o/a paciente.

A recepción errónea de avisos, ou non recepción ou lectura, carecerá de efectos xurídicos nos respectivos procedementos. A Consellería de Sanidade-Servizo Galego de Saúde non se fai responsable das consecuencias xurídicas derivadas da non recepción ou da recepción incorrecta destas mensaxes.

Modelo de solicitude II
(Designación de Povisa como centro provisor de asistencia sanitaria especializada)

DATOS DO SOLICITANTE:

CIP

APELIDOS E NOME

Nº de NIF/TIE

Nº de PASAPORTE

CENTRO DE SÁUDE

CÓDIGO SNS

DATA DE NACEMENTO

ENDEREZO

CONCELLO

PARROQUIA

LUGAR

C. POSTAL

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DO REPRESENTANTE:

APELIDOS E NOME

Nº DE NIF/NIE

Nº DE PASAPORTE

TIPO DE REPRESENTACIÓN:

□ REPRESENTANTE LEGAL □ GARDADOR DE FEITO□ REPRESENTANTE

Mediante o presente documento solicítase ser asignado/a ao Povisa como centro provisor de asistencia sanitaria especializada.

Isto leva implícito a permanencia nesta asignación ata a apertura do seguinte período anual para o seu exercicio.

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:

– Que son certos os datos consignados nesta solicitude,

– Que autorizo que se realicen as verificacións e as consultas a ficheiros públicos, entre eles o acceso aos datos do DNI por medios dixitais, necesarias para acreditar os datos declarados cos que consten en poder das distintas administracións públicas competentes,

– Que actualmente non se encontra ingresado/a en ningún centro hospitalario nin comezou ningún tratamento de quimioterapia e/ou radioterapia.

Localidade e data

…………………………………, ………de …………………. de …………………………………..

Asinado

(Nome e apelidos)

En calidade de: □ SOLICITANTE □ REPRESENTANTE

– Protección de datos de carácter persoal:

Informámolo/a de que os datos persoais contidos nesta solicitude se integrarán nos ficheiros inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos baixo a responsabilidade da Consellería de Sanidade-Servizo Galego de Saúde, cuxa finalidade e destinatarios se corresponden coa súa xestión; todo isto de conformidade cos principios de protección de datos de carácter persoal establecidos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro.

O/a asinante autoriza o tratamento dos seus datos.

O/a asinante autoriza a cesión dos datos de carácter persoal facilitados a terceiros ou aos encargados do tratamento que autorice a Consellería de Sanidade-Servizo Galego de Saúde, que se obrigarán a dedicalos en exclusiva para a finalidade con que foron creados os ficheiros de datos.

– Condicións de uso do programa de comunicación coa cidadanía:

Vostede participa de xeito voluntario no programa de comunicación telemática.

Este servizo só estará dispoñible para os/as usuarios/as que acheguen a súa información de contacto.

No momento de entregar esta solicitude deberá identificarse amosando o seu DNI.

No caso de solicitar información sobre persoas ás cales represente legalmente, deberá acreditar este feito de maneira documental.

Autoriza expresamente que a Consellería de Sanidade lle realice notificacións a través dos números de teléfono (fixo e móbil) e da conta de correo electrónico facilitados.

A recepción de mensaxes SMS será gratuíta para o/a paciente.

A recepción errónea de avisos, ou non recepción ou lectura, carecerá de efectos xurídicos nos respectivos procedementos. A Consellería de Sanidade-Servizo Galego de Saúde non se fai responsable das consecuencias xurídicas derivadas da non recepción ou da recepción incorrecta destas mensaxes.