Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 100 Luns, 31 de maio de 2021 Páx. 26920

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Turismo de Galicia

CÉDULA do 12 de maio de 2021, da Área Provincial de Turismo da Coruña, pola que se notifica a incoación do 5 de abril de 2021, ditada no expediente sancionador RITGA-E-2021-006008 (referencia AC 028/2021), por infracción grave en materia de turismo.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), notifícaselle ao titular que no anexo se menciona a incoación de expediente sancionador en materia de turismo por infracción da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, xa que, unha vez intentada polos medios habituais, non puido se puido efectuar a notificación.

Neste mesmo acto designouse instrutor do expediente a Juan Luís Martínez Sieira e os interesados poden promover a súa recusación en calquera momento da tramitación do procedemento, de conformidade co disposto no artigo 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

A resolución do presente procedemento por infracción grave correspóndelle á Dirección da Axencia Turismo de Galicia, de acordo co establecido no artigo 19.4.g) dos estatutos da devandita axencia, aprobados polo Decreto 196/2012, do 27 de setembro, en relación co artigo 119.1.b) da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

De conformidade co disposto no artigo 124.1 da Lei 7/2011, a resolución do presente procedemento sancionador notificarase no prazo dun ano desde a data deste acordo.

Os interesados disporán dun prazo de quince días, conforme o establecido no artigo 82.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, para achegar ante o instrutor do expediente, para a súa incorporación a el, cantas alegacións, documentos ou informacións consideren convenientes e, de ser o caso, propor proba que concrete os medios de que pretenda valerse, coa advertencia de que, de non formular alegacións no prazo sinalado, este acordo se considerará como proposta de resolución, de conformidade co previsto no artigo 64.1 da devandita lei.

De conformidade co establecido no artigo 85.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, infórmase a persoa imputada de que a sanción sinalada no acordo de incoación poderá ser obxecto das seguintes reducións: o 20 % (no caso de que recoñeza a súa responsabilidade ou pague voluntariamente en calquera momento anterior á resolución) ou o 40 % (no caso de que recoñeza a súa responsabilidade e ademais pague voluntariamente en calquera momento anterior á resolución).

A Coruña, 12 de maio de 2021

Ana Teresa Cimas Hernando
Xefa da Área Provincial de Turismo da Coruña

ANEXO

Expediente: RITGA-E-2021-006008 (ref. AC-028/2021).

Denunciado: Pedro Javier Fernández Raña.

Establecemento: aloxamento irregular.

Enderezo: rúa Gómez Ulla 14-2º.

Localidade: Santiago de Compostela.

Precepto infrinxido: artigo 110.1 da Lei 7/2011.

Incoación: 5 de abril de 2021.

Sanción: multa de novecentos un euros (901 €).

Importe da multa coa aplicación do 20 % de desconto: setecentos vinte con oitenta euros (720,80 €).

Importe da multa coa aplicación do 40 % de desconto: cincocentos corenta con sesenta euros 540,60 €).