Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 100 Luns, 31 de maio de 2021 Páx. 26853

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Servizos Sociais

RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2021 pola que se publican as resolucións do 20 de maio de 2021 polas que se resolve a aprobación da relación definitiva de fillos e fillas do persoal da Xunta de Galicia admitidas/os e da lista de espera para o curso 2021/22 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia.

Con data do 23 de marzo de 2021, publicouse a Resolución do 11 de marzo de 2021 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas para fillos e fillas do persoal da Xunta de Galicia nas escolas infantís dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais para o curso 2021/22.

De conformidade co disposto no artigo 14, correspóndelles á persoa titular da Dirección da Axencia Galega de Servizos Sociais no caso da escola infantil de Vite e á persoa titular de cada xefatura territorial, por delegación da Dirección da Axencia Galega de Servizos Sociais, resolver a aprobación da relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera coas puntuacións obtidas que se poderán consultar nos servizos centrais e nas xefaturas territoriais da Consellería de Política Social, así como na páxina web https://politicasocial.xunta.gal e nos respectivos centros.

Así mesmo, o seu artigo 15 establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, entre outras, as correspondentes resolucións. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Así o exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro das resolucións do 20 de maio de 2021, da Dirección da Axencia Galega de Servizos Sociais e das xefaturas territoriais da Coruña, Lugo, Ourense e Vigo da Consellería de Política Social, polas que se resolve a aprobación da relación definitiva de fillos e fillas do persoal da Xunta de Galicia admitidos/as e da lista de espera para o curso 2021/22 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia, que se xuntan á presente resolución nos anexos I, II, III, IV e V respectivamente.

Segundo. Comunicar que as referidas resolucións do 20 de maio de 2021 que finalizan este procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que as ditou, no prazo dun mes, contado a partir da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Notificada a resolución, as persoas ás cales se adxudicou praza disporán dun prazo de 8 días computado a partir do día seguinte ao desta publicación para a formalización da matrícula no centro onde obtiveron a dita praza.

Santiago de Compostela, 21 de maio de 2021

O/a director/a da Axencia Galega de Servizos Sociais
P.S. (Disposición transitoria primeira do Decreto 40/2014, do 20 de marzo)
Jacobo Rey Sastre
Director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

Anexo I

Resolución do 20 de maio de 2021, da Dirección da Axencia Galega de Servizos Sociais, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera para o curso 2021/22 na Escola Infantil 0-3 de Vite, dependente desta axencia.

Con data do 23 de marzo, publicouse a Resolución do 11 de marzo de 2021 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas para fillos e fillas do persoal da Xunta de Galicia nas escolas infantís dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais para o curso 2021/22.

O día 10 de maio de 2021, publicouse a relación provisional de persoas admitidas e concedeuse un prazo de 5 días para efectuar reclamacións, transcorrido o dito prazo comprobáronse as reclamacións presentadas.

De conformidade co artigo 14, correspóndelle á persoa titular da Dirección da Axencia Galega de Servizos Sociais resolver este procedemento mediante a aprobación da relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera coas puntuacións obtidas.

Así o exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar a relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera, onde figura a puntuación obtida, que se poderá consultar desde o día 31 de maio de 2021 nos servizos centrais da Consellería de Política Social e da Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, así como na páxina web https://www.xunta.gal/politica-social e na propia Escola Infantil de Vite.

Cada alumno/a só poderá ser adxudicatario/a dunha praza pública das escolas infantís da Xunta de Galicia.

O prezo mensual que corresponda pagar de acordo coa normativa vixente en materia de prezos públicos consultarase no centro onde se formalice a matrícula.

O prazo para formalizar a matrícula, que se poderá realizar a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal ou no centro onde obtiveran a dita praza, é de 8 días que se contarán desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, para o que deberá achegarse a seguinte documentación:

– Impreso de matrícula cuberto (pode recollelo no propio centro ou descargar da páxina web http://politicasocial.xunta.gal).

– Copia da cartilla de vacinacións do neno ou da nena.

Segundo. As resolucións ditadas neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas pode interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En caso de silencio administrativo, o prazo será de seis meses desde o día seguinte a aquel en que a solicitude se entenda desestimada.

Potestativamente e con anterioridade á interposición do referido recurso contencioso-administrativo, poderá interpoñerse recurso de reposición ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución expresa. Se a resolución é presunta, en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Santiago de Compostela, 20 de maio de 2021. O/a director/a da Axencia Galega de Servizos Sociais. P.S. (Disposición transitoria primeira do Decreto 40/2014, do 20 de marzo).Jacobo Rey Sastre, director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

Anexo II

Resolución do 20 de maio de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Política Social, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera para o curso 2021/22 na Escola Infantil 0-3 Santa María de Oza, dependente desta axencia na provincia da Coruña.

Con data do 23 de marzo, publicouse a Resolución do 11 de marzo de 2021 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas para fillos e fillas do persoal da Xunta de Galicia nas escolas infantís dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais para o curso 2021/22.

O día 10 de maio de 2021, publicouse a relación provisional de persoas admitidas e concedeuse un prazo de 5 días para efectuar reclamacións, transcorrido o dito prazo comprobáronse as reclamacións presentadas.

De conformidade co artigo 14, correspóndelle á persoa titular da Dirección da Axencia Galega de Servizos Sociais resolver este procedemento mediante a aprobación da relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera coas puntuacións obtidas.

Así o exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar a relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera, onde figura a puntuación obtida, que se poderá consultar desde o día 31 de maio de 2021 na Xefatura Territorial da Consellería de Política Social, así como na páxina web https://politicasocial.xunta.gal e nos respectivos centros.

Cada alumno/a só poderá ser adxudicatario/a dunha praza pública das escolas infantís da Xunta de Galicia.

O prezo mensual que corresponda pagar de acordo coa normativa vixente en materia de prezos públicos consultarase no centro onde se formalice a matrícula.

O prazo para formalizar a matrícula, que se poderá realizar a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal ou no centro onde obtiveran a dita praza, é de 8 días que se contarán desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, para o que deberá achegarse a seguinte documentación:

– Impreso de matrícula cuberto (pode recollelo no propio centro ou descargar da páxina web http://politicasocial.xunta.gal).

– Copia da cartilla de vacinacións do neno ou da nena.

Segundo. As resolucións ditadas neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas pode interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En caso de silencio administrativo, o prazo será de seis meses desde o día seguinte a aquel en que a solicitude se entenda desestimada.

Potestativamente e con anterioridade á interposición do referido recurso contencioso-administrativo, poderá interpoñerse recurso de reposición ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución expresa. Se a resolución é presunta, en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

A Coruña, 20 de maio de 2021. O/a director/a da Axencia Galega de Servizos Sociais. P.D. (Artigo 14.1 da Resolución do 11.3.2021). María Blanco Aller, xefa territorial da Coruña da Consellería de Política Social

Anexo III

Resolución do 20 de maio de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo da Consellería de Política Social, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera para o curso 2021/2022 na Escola Infantil 0-3 Sagrado Corazón, dependente desta axencia, na provincia de Lugo.

Con data 23 de marzo, publicouse a Resolución do 11 de marzo de 2021 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas para fillos e fillas do persoal da Xunta de Galicia nas escolas infantís dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais para o curso 2021/22.

O día 10 de maio de 2021, publicouse a relación provisional de persoas admitidas e concedeuse un prazo de 5 días para efectuar reclamacións, transcorrido o dito prazo comprobáronse as reclamacións presentadas.

De conformidade co artigo 14, correspóndelle á persoa titular da Dirección da Axencia Galega de Servizos Sociais resolver este procedemento mediante a aprobación da relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera coas puntuacións obtidas.

Así o exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar a relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera, onde figura a puntuación obtida, que se poderá consultar desde o día 31 de maio de 2021 na Xefatura Territorial da Consellería de Política Social, así como na páxina web https://politicasocial.xunta.gal e nos respectivos centros.

Cada alumno/a só poderá ser adxudicatario/a dunha praza pública das escolas infantís da Xunta de Galicia.

O prezo mensual que corresponda pagar de acordo coa normativa vixente en materia de prezos públicos consultarase no centro onde se formalice a matrícula.

O prazo para formalizar a matrícula, que se poderá realizar a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal ou no centro onde obtiveran a dita praza, é de 8 días que se contarán desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, para o que deberá achegarse a seguinte documentación:

– Impreso de matrícula cuberto (pode recollelo no propio centro ou descargar da páxina web http://politicasocial.xunta.gal).

– Copia da cartilla de vacinacións do neno ou da nena.

Segundo. As resolucións ditadas neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas pode interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En caso de silencio administrativo, o prazo será de seis meses desde o día seguinte a aquel en que a solicitude se entenda desestimada.

Potestativamente e con anterioridade á interposición do referido recurso contencioso-administrativo, poderá interpoñerse recurso de reposición ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución expresa. Se a resolución é presunta, en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Lugo, 20 de maio de 2021. O/a director/a da Axencia Galega de Servizos Sociais. P.D. (Artigo 14.1 da Resolución do 11.3.2021). Francisco Javier Vázquez Nodal, xefe territorial de Lugo da Consellería de Política Social

ANEXO IV

Resolución do 20 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense da Consellería de Política Social, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera para o curso 2021/22 na Escola Infantil 0-3 Antela, dependente desta axencia na provincia de Ourense.

Con data 23 de marzo, publicouse a Resolución do 11 de marzo de 2021 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas para fillos e fillas do persoal da Xunta de Galicia nas escolas infantís dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais para o curso 2021/22.

O día 10 de maio de 2021, publicouse a relación provisional de persoas admitidas e concedeuse un prazo de 5 días para efectuar reclamacións, transcorrido o dito prazo comprobáronse as reclamacións presentadas.

De conformidade co artigo 14, correspóndelle á persoa titular da Dirección da Axencia Galega de Servizos Sociais resolver este procedemento mediante a aprobación da relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera coas puntuacións obtidas.

Así o exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar a relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera, onde figura a puntuación obtida, que se poderá consultar desde o día 31 de maio de 2021 na Xefatura Territorial da Consellería de Política Social, así como na páxina web https://politicasocial.xunta.gal e nos respectivos centros.

Cada alumno/a só poderá ser adxudicatario/a dunha praza pública das escolas infantís da Xunta de Galicia.

O prezo mensual que corresponda pagar de acordo coa normativa vixente en materia de prezos públicos consultarase no centro onde se formalice a matrícula.

O prazo para formalizar a matrícula, que se poderá realizar a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal ou no centro onde obtiveran a dita praza, é de 8 días que se contarán desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, para o que deberá achegarse a seguinte documentación:

– Impreso de matrícula cuberto (pode recollelo no propio centro ou descargar da páxina web http://politicasocial.xunta.gal).

– Copia da cartilla de vacinacións do neno ou da nena.

Segundo. As resolucións ditadas neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas pode interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En caso de silencio administrativo, o prazo será de seis meses desde o día seguinte a aquel en que a solicitude se entenda desestimada.

Potestativamente e con anterioridade á interposición do referido recurso contencioso-administrativo, poderá interpoñerse recurso de reposición ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución expresa. Se a resolución é presunta, en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Ourense, 20 de maio 2021. O/a director/a da Axencia Galega de Servizos Sociais. P.D. (Artigo 14.1 da Resolución do 11.3.2021). María José Fernández Laso, xefa territorial de Ourense da Consellería de Política Social

ANEXO V

Resolución do 20 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Vigo da Consellería de Política Social, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera para o curso 2021/22 na Escola Infantil 0-3 do Edificio Administrativo de Pontevedra e na Escola Infantil 0-3 A Estrela do Edificio Administrativo de Vigo, dependentes desta axencia, na provincia de Pontevedra.

Con data 23 de marzo, publicouse a Resolución do 11 de marzo de 2021 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas para fillos e fillas do persoal da Xunta de Galicia nas escolas infantís dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais para o curso 2021/22.

O día 10 de maio de 2021, publicouse a relación provisional de persoas admitidas e concedeuse un prazo de 5 días para efectuar reclamacións, transcorrido o dito prazo comprobáronse as reclamacións presentadas.

De conformidade co artigo 14, correspóndelle á persoa titular da Dirección da Axencia Galega de Servizos Sociais resolver este procedemento mediante a aprobación da relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera coas puntuacións obtidas.

Así o exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar a relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera, onde figura a puntuación obtida, que se poderá consultar desde o día 31 de maio de 2021 na Xefatura Territorial da Consellería de Política Social, así como na páxina web https://politicasocial.xunta.gal e nos respectivos centros.

Cada alumno/a só poderá ser adxudicatario/a dunha praza pública das escolas infantís da Xunta de Galicia.

O prezo mensual que corresponda pagar de acordo coa normativa vixente en materia de prezos públicos consultarase no centro onde se formalice a matrícula.

O prazo para formalizar a matrícula, que se poderá realizar a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal ou no centro onde obtiveran a dita praza, é de 8 días que se contarán desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, para o que deberá achegarse a seguinte documentación:

– Impreso de matrícula cuberto (pode recollelo no propio centro ou descargar da páxina web http://politicasocial.xunta.gal).

– Copia da cartilla de vacinacións do neno ou da nena.

Segundo. As resolucións ditadas neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas pode interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En caso de silencio administrativo, o prazo será de seis meses desde o día seguinte a aquel en que a solicitude se entenda desestimada.

Potestativamente e con anterioridade á interposición do referido recurso contencioso-administrativo, poderá interpoñerse recurso de reposición ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución expresa. Se a resolución é presunta, en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Vigo, 20 de maio de 2021. O/a director/a da Axencia Galega de Servizos Sociais. P.D. (Artigo 14.1 da Resolución do 11.3.2021). María José Pérez-Izaquirre López, xefa territorial de Vigo da Consellería de Política Social