Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 120 Venres, 25 de xuño de 2021 Páx. 31985

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se publica a relación definitiva das solicitudes desestimadas e inadmitidas e a relación provisional das admitidas e baremadas, presentadas ao abeiro da Resolución do 5 de xaneiro de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento PR949A).

Antecedentes de feito:

Primeiro. No Diario Oficial de Galicia número 24, do 5 de febreiro de 2021 publicouse a Resolución do 5 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento PR949A). O prazo de presentación das solicitudes rematou o 5 de marzo de 2021.

Segundo. Na data do 27 de abril de 2021 publícase a Resolución do 15 de abril de 2021, da Subdirección Xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas á emenda, as solicitudes en motivo de inadmisión e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Resolución do 5 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento PR949A). Unha vez rematado o prazo para formular reclamacións, emendar erros e a falta de documentación, o órgano instrutor deu traslado á Comisión de Valoración para os efectos de proceder á valoración das solicitudes conforme os criterios establecidos nas bases da convocatoria.

Terceiro. Na data do 7 de xuño de 2021 tivo lugar a Comisión de Valoración, que emite o seu informe cunha relación das solicitudes presentadas ordenadas por orde de prelación de maior a menor puntuación en aplicación dos criterios de baremación establecidos na base 13ª.

Fundamentos de dereito:

Primeiro. De conformidade co disposto na base 10ª, a Subdirección Xeral de Plans e Programas será o órgano competente para a instrución do procedemento e elevará proposta de resolución, conforme todo o actuado, á persoa titular da Secretaría Xeral para o Deporte.

Segundo. O artigo 10 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público, establece no seu punto 1 que os órganos superiores poderán avocar para si o coñecemento dun ou varios asuntos cuxa resolución lle corresponda ordinariamente ou por delegación aos seus órganos administrativos dependentes, cando circunstancias de índole técnica, económica social, xurídica ou terrritorial o fagan conveniente. Ademais, o punto 2 dispón que, en calquera caso, a avocación se realizará mediante o acordo motivado que deberá serlles notificado aos interesados no procedemento, se os houber, con anterioridade ou simultaneamente á resolución final que se dite.

Terceiro. De conformidade co disposto na base 14.3, o órgano instrutor, en vista do expediente e do informe do órgano avaliador, formulará proposta de resolución provisional. Esta resolución notificarase aos interesados, que disporán dun prazo de dez días para presentar alegacións.

Cuarto. Por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co establecido no artigo 45.1.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a publicación no DOG producirá os mesmos efectos ca a notificación individualizada. Esta publicación tamén se realizará na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte.

Tendo en conta estes antecedentes,

RESOLVO:

Primeiro. Avocar a competencia consistente na instrución do procedemento de concesión das subvencións que a base 10ª do anexo I da Resolución do 5 de xaneiro de 2021 lle atribúe á Subdirección Xeral de Plans e Programas, debido á ausencia da persoa titular deste órgano directivo.

Segundo. En vista do expediente e do informe do órgano avaliador, aprobar a proposta de resolución provisional e relacionar as solicitudes das entidades desestimadas e inadmitidas e as solicitudes das entidades admitidas obxecto de valoración.

Terceiro. Publicar a relación definitiva das solicitudes das entidades desestimadas e inadmitidas. Tal relación recóllese no anexo I desta resolución, ordenada alfabeticamente.

Cuarto. Publicar a relación provisional das solicitudes das entidades deportivas admitidas e baremadas. Tal relación recóllese no anexo II desta resolución e indícase no anexo II.a) as entidades que resultarían beneficiarias ata o esgotamento de crédito dispoñible, e no anexo II.b) as entidades que non acadarían a condición de beneficiarias polo esgotamento de crédito dispoñible. A concesión definitiva da subvención estará supeditada ao límite de crédito orzamentario dispoñible e á posterior resolución de concesión por parte da persoa titular da Secretaría Xeral para o Deporte.

Quinto. Estas listaxes publicaranse no Diario Oficial de Galicia e exporanse tamén na páxina web http://deporte.xunta.gal/

Sexto. As persoas interesadas disporán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para formular alegacións.

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2021

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Listaxe definitiva de solicitudes desestimadas e inadmitidas

Motivo:

AEAT

Non está ao día das obrigas tributarias

Atriga

Débedas coa Axencia Tributaria de Galicia

SS

Non está ao día no cumprimento das obrigas de pagamento da Seguridade Social

MNS

Material non subvencionable e/ou inferior ao gasto mínimo subvencionable

MPNS

Material parcialmente non subvencionable. Admítese a tramitación con respecto á parte do material que é subvencionable ao abeiro do anexo II da Resolución do 5 de xaneiro de 2021

Non RED

A entidade non está inscrita no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia

Presentación sede electrónica

A solicitude non se presentou a través da sede electrónica polo procedemento PR949A

Base 3ª

Non reunir as condicións de persoa beneficiaria segundo o disposto na base 3ª da Resolución do 3 de xaneiro de 2020

Anexo III

Non emenda/falta de presentación do anexo III

Anexo IV

Non emenda/falta de presentación do anexo IV

Anexo V

Non emenda/falta de presentación do anexo V

Anexo X

Non emenda/falta de presentación do anexo X

a) Federacións deportivas:

Entidade

NIF

Motivo

Federación Galega de Automobilismo

Q8255003I

Anexo IV, anexo V

b) Clubs e sociedades anónimas deportivas:

Entidade

NIF

Motivo

ADC Sagrado Corazón

G27183631

Anexo III, MNS

Agrupación Sociodeportiva Alter-Nativa (ASDAN)

G27776459

MNS

Archer Team

G94129582

Anexo V, MNS

Armenteira e Punto

G36569416

MNS

Asociación Club Patín A Estrada

G94184892

Anexo IV, anexo V, anexo X, MNS

Asociación Deportiva A Forna de Budiño

G27723352

Anexo IV

Asociación Deportiva Judo Muralla

G27493485

AEAT, PMNS

Asociación Deportiva Paso a Paso de Fene

G70426549

Non RED

Athletic Coruña Hockey Club

G70124755

Anexo III, anexo IV, PMNS

BTT Trotacumes

G94132933

AEAT

C.D. Ozono Boiro

G70422811

Anexo X

C.D. Ría de Arousa do Grove

G36483030

Anexo III

Campos de Golf Santiago SA

A15375553

MNS

Celeiro Club de Fútbol

G27455682

Anexo IV

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

G36022572

Anexo IV, anexo V, anexo X

Círculo Xadrez Narón

G15227556

Anexo IV, anexo V, PMNS

Club Deportivo Old School Boxing

G27773928

Anexo IV

Club Ánfora de Patinaxe Artística de Cangas

G36194900

Anexo IV, PMNS

Club Atletismo Porriño

G36320380

Anexo III, anexo IV, anexo V

Club Atletismo Rías Baixas

G94139961

Anexo III, anexo IV, anexo V, anexo X

Club Atletismo Samertolameu

G36321750

MNS

Club Atletismo Veteranos de Samil

G36841906

MNS

Club Baile Deportivo Pasos Baile Galicia

G27750371

MNS

Club Baloncesto Culleredo

G15897978

Anexo IV, anexo V, anexo X

Club Ciclista Betanzos

G15051733

Anexo IV, PMNS

Club Ciclista Ponteareas

G36035293

MNS

Club de Bolos Medialdea

G36765774

MNS

Club de Patinaxe Artística Brión

G70528492

Anexo IV

Club Deportivo Biosbardo

G27477660

Anexo IV, anexo V, PMNS

Club Deportivo Cultural Areas

G36139426

Anexo IV, anexo V, PMNS

Club Deportivo Eixo Gondomar

G27805563

AEAT, MNS

Club Deportivo Xuvenil Teis

G36713493

Anexo IV, anexo V, MNS

Club Escudería A Pontenova

G27412840

MNS

Club Gimnástico Cudeiro

G32151565

Anexo III, anexo IV

Club Hockey Isla Pancha

G27472539

AEAT

Club Inmare

G94073160

MNS

Club Juventud Cambados

G36052124

Anexo III, anexo IV, anexo V

Club Kickboxing Nogi Cea

G32481129

AEAT

Club Louro Tameiga

G36238996

Anexo IV

Club Parapente Ferrol

G70149497

Anexo V, anexo X

Club Piñeira

G27158682

Anexo IV, anexo V, anexo X

Club Polideportivo Saudade

G36662344

Anexo IV, anexo V

Club Remo San Felipe

G15161359

Anexo IV

Club Ribeira Fútbol Sala

G27342005

MNS

Club Salvamento Arteixo

G70192190

Anexo IV, AEAT

Club Salvamento Sada

G70076583

Anexo IV, anexo V

Club Saraiba E.D. Poio

G36277861

Anexo X

Club Seurri

G27457662

MNS

Club Tríatlon Compostela

G70287818

Anexo IV, anexo V

Club Triatlón Santiago

G15630288

Anexo V

Club Waterpolo Cambre

G70520747

AEAT

Club Xadrez o Toque Xiria Carballo

G70072582

Anexo IV, anexo V

Club Ximnasia Rítmica Viravolta

G70306865

Anexo IV, PMNS

Club Xuventude Sanxenxo

G36140572

MNS

Clube ANPA Rosalía de Castro Lugo

G27126234

MNS

Clube Deportivo Agility Ourencan

G32475683

Anexo III, anexo IV

Clube Surf Arteixo

G70585567

Anexo IV

Club de Tenis de La Coruña

G15055288

Anexo IV, PMNS, AEAT

Corrubedo Surfing Club

G70476056

SS, PMNS

CTM Vigo

G27779016

Anexo IV

Domaio F.C.

G36039352

MNS

Escola de Kickboxing Narón e Disciplinas Asociadas

G70195193

Anexo IV, anexo V, anexo X, AEAT, MNS

Escola de Tenis MVL

G94173986

Anexo IV

Escola Deportiva O Dolmen de Tordoia

G70595558

Anexo V, PMNS

Escola Estrada de Fútbol Base

G94112034

Anexo IV, anexo V, PMNS

Escola Ferrolá de Xadrez

G15721962

Anexo IV

Escudería Ourense

G32027344

Anexo X, AEAT

Escudería Pais Competición

G27841501

AEAT

Escudería Taboadela

G32503237

Anexo IV, anexo V, AEAT

Escuela Fútbol Base Amistade-Meirás

V70087523

Anexo IV, anexo V

Escuela Ourensana de Piragüismo

G32262479

Anexo IV, anexo X

Fisober FSF

G15956121

Anexo IV

Fonsagrada Balompé

G27359629

MNS

Gondomar Fútbol Base

G36905107

Anexo IV, anexo V, anexo X

Grupo de Espeleoloxía, Montaña e Aire Libre Val da Néboa

G27136472

Anexo IV, anexo V

Innae

G94183449

AEAT

Kennel Den (Kennel, Deportes En Espazos Naturais)

G94129079

Anexo IV, anexo V

La Duna Surf Club

G70572862

Anexo III, anexo IV, AEAT

Maese Riders Team

G32503252

MNS

Palmira Scuba Club

G70570528

Anexo IV, AEAT

Peña Ciclista Moto Bike

G36233062

Anexo IV

Praiña SP.C.

G15367329

Anexo X

Quenlla Surf Clube

G27864032

Anexo IV, anexo V, PMNS, AEAT

Quiroga Fútbol Club

G27408244

MNS

Real Club de Golf de La Coruña

G15043839

Anexo IV, anexo V

Real Montealegre Club de Golf, S.A.

A32144461

Anexo IV

S.D. Bandeira C. de Fútbol

G36148310

Anexo IV, PMNS

Salaourense 2014

G32442196

Anexo IV, anexo V, PMNS

SD Nuevo Nausti

G27509702

Anexo IV

SE Abella

G15618481

Anexo V, anexo X

Skate Club de Galicia

G70501028

Anexo IV

Skt Club Deportivo

G70611371

Anexo IV, anexo V, AEAT

Sociedad Atlética Redondela (S.A.R.)

G36040616

MNS

Sociedad de Montaña Ártabros

G15068349

AEAT

Sociedad Deportiva Tirán

G36187367

Anexo IV, anexo V, anexo X

Sociedad Deportiva Vilasantar

G70593371

Anexo IV, anexo V

Sociedade Deportiva Cruces

G36270684

Anexo III, PMNS

Sociedade Deportiva e Cultural Asmubal Meaño

G36535516

Anexo III

Sociedade Deportiva e Cultural Natación Boiro

G70128103

Anexo III, anexo IV

Sociedade Deportiva Viveiro

G27435718

MNS

Speedcross

G70604707

Anexo IV, anexo V, AEAT

Team Cycling Galicia

G94183399

Anexo IV, AEAT

Umia C.F.

G36039634

Anexo III, anexo IV

Unión Balonmán Lavadores

G36810075

Anexo IV, anexo V, PMNS

Ureca

G36631539

Anexo IV, SS, PMNS

Vilarousa Gimnasia

G94153442

AEAT

Viveiro Club de Fútbol

G27146216

Anexo IV, anexo V, anexo X, MNS

Ximnasia Rítmica Vilagarcia

G94159290

MNS

Xuventude Ourense Fútbol Sala

G32501579

Anexo IV, AEAT, MNS

ANEXO II

Listaxe provisional de entidades admitidas e baremadas

1. Entidades beneficiarias ata o esgotamento de crédito:

Federacións deportivas galegas:

Entidade

NIF

Investimento aprobado

Puntos

Federación Galega de Deporte Adaptado

G27816271

Bolos celta, chave

Ergómetro, adaptador cadeira ergométrica, cronómetro

80

Federación Galega de Taekwondo

G15237233

Colchón inchable

79

Federación Galega de Boxeo

G15108996

Cascos, manoplas, petos e sacos

77

Federación Galega de Judo e D.A.

G15109267

Tatami ou tapiz

Marcadores electrónicos, cámara e sistema de captura de vídeo

Desfibrilador

75

Federación Galega de Remo

G15117385

Ergómetro

75

Federación Galega de Karate e Disciplinas Asociadas

G36640019

MPNS

Tatami e equipo informático para visualización e puntuacións

Dispensadores, alfombras, termómetros

75

Federación deportiva galega de Kickboxing

G27464221

Furgoneta

74

Federación Galega de Loita e D.A.

G36651081

Tapiz

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios, dispensadores de xel, termómetros

74

Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia

G27033737

MPNS

Embarcacións de salvamento, pas

Remolque, mesas, cadeiras

Termómetro, desfibrilador

74

Federación Galega de Atletismo

G15103500

Sistema de fotofinish

72

Federación Galega de Piragüismo

G36040764

Sistema de mellora
técnico/táctica e estratexia

72

Federación Galega de Squash

G36644680

MPNS

Máquina lanzabólas

Roxs Pro 6, máquina de encordar Pro

71

Federación Galega de Ximnasia

G32023210

Pórtico de argolas con colchóns protectores, cabalo con arcos con colchóns protectores

70

Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno

V36703932

Rolos, bicicletas

69

Federación Galega de Ciclismo

G36644870

Bicicletas

69

Federación Galega de Orientación

G70381603

Estacións de control con balizas e sensores

67

Real Federación Gallega de Vela

G36644862

Lanchas pneumáticas

64

Federación Galega de Motonáutica

G36663664

Boias

60

Federación Galega de Tiro Olímpico

G32014821

Dianas

Mamparas protección, termómetros, dispensadores xel

60

Federación Galega de Surf

G15565484

Remolque

60

Federación Galega de Tenis

G15102767

Maquina lanzabólas, redes e postes

Material de ximnasio e marcadores portátiles

Referee Bag

59

Federación Galega de Baloncesto

V15115306

Marcadores e sistemas de cronometraxe

Desfibrilador

56

Federación Hípica Galega

V36657955

Sistema de cronometraxe

55

Federación Galega de Actividades Subacuáticas

G15108319

MPNS

Material de sinalización, botellas e reguladores, cámaras subacuáticas, scooter submariño

Portaequipaxes

Desfibrilador e manequín

54

Real Federación Galega de Fútbol

G15055890

Portaría, redes, conos

Material de gravación para as seleccións autonómicas e comarcais

52

Clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas:

Entidade

NIF

Investimento aprobado

Puntos

Escuela de Equitación los Porches SD

G15471501

Obstáculos para saltar

90

Agrupación Viguesa de Atletismo

G36645109

Pértegas

87

Asociación Deportiva Famu

G36681633

Tatami

85

Escola Ximnasia Acordes

G15898414

Tapiz

85

Club Arte e Movemento

G70231881

MPNS

Petos electrónicos, transmisores, receptores

Desfibrilador

82

CMDC Breogán do Grove

G36015634

Embarcacións de competición

80

Natural Sport Sada

G15777865

Sistema de petos, cascos, transmisores, receptores

80

Real Club Náutico Portosín

G15055486

MPNS

Embarcacións de competición, velas

Carro de varada

Desfibrilador

80

Club Atletismo O Pino

G70468343

Xavelinas, colchóns, valos, discos, pesos

Material de adestramento (discos e barras)

79

Baloncesto Estudiantes Pontevedra

G94066040

Quentador portátil, marcador portátil, máquina de tiro

77

Club Atletismo Lucus

G27033836

Xavelinas, discos, colchóns, pértegas, martelos

Material de ximnasio

77

Club de Taekwondo Hebe

G94022167

Cascos, sistemas de protección non electrónicos

Material de adestramento

Desfibrilador

77

Club Halterofilia Coruña

G15226160

Grillóns

Material de adestramento (barras e discos)

77

Club Kwon Betanzos

G15866528

Cascos e sistemas de protección non electrónicos, cascos electrónicos, petos electrónicos, receptor wifi e cargadores, receptor wifi e cargadores

Barras, discos, pesas, mitt, paus, boneco golpeo

77

Club Taekwondo Patiño Moaña

G36517878

Petos electrónicos, cascos, transmisor, receptor, sistemas protección

77

Club de Billar Manhattan

G27852011

Mesa de xogo

77

Real Club Náutico Rodeira

G36040756

Embarcacións de competición

Material de adestramento

77

Club Náutico Deportivo Riveira

G15033152

Velas

75

Club Escola de Taekwondo Maniotas-Noia

G15853468

MPNS

Tatami, sacos de pé, receptor, software

75

Club Ximnasia Ferrolterra

G15230931

Trampolín, colchón inchable

75

Real Club Náutico de Vigo

G36612752

Embarcacións de competición

74

Asociación de Boxeo de Pontevedra

G36459741

Tatami, saco

74

Club Natación Galaico (CN Galaico)

G36217461

Mampara piscina para xiros

74

Club de Remo Chapela

G36039915

Furgoneta

72

Club Deportivo Mats

G36346518

Petos electrónicos, receptor wifi e cargadores,taboleiros electrónicos e maletíns, cascos, simuladores

Remolque

72

Club Gallego de Surf

G27761147

Táboas de surf e padelsurf

Material de adestramento

72

Club Kempo Barbanza

G70292727

MPNS

Sistemas de protección, escudo, saco, mitts, manoplas, luvas

72

Club Marítimo de Canido

G36630127

Embarcacións de competición

72

Club Montañeiros Celtas

G36637890

Cordas, arneses, sistemas de seguridade

Colchóns quitamedos, presas

72

Club Triatlón Cidade de Lugo Fluvial

G27139013

Rolo

Remolque

72

Clube de Piragüismo C. P. Portonovo

G36397669

Material de adestramento

72

Real Club Náutico de Sanxenxo

G36027621

Lanchas pneumáticas

72

Club San Francisco Teo

G15861701

MPNS

Material de adestramento

72

Escola Xadrez Pontevedra

G94022498

Reloxos, pezas, taboleiro

72

Escuelas Deportivas Artai

G32352593

Boneco de adestramento de kung fu

72

Clube Balonmán Lalín

G36104800

Material de ximnasio

72

Escuela Deportiva Shihan

G27512631

Material de adestramento

72

Sporting Club Casino de La Coruña

G15006976

Redes, liñas divisorias

Plataforma de saída, material de ximnasio

Dispensadores de xel

72

Club de Remo Rianxo

G15087208

Ergómetros, lanchas pneumáticas

Banco olímpico, halteras

70

Club Deportivo Natural Sprt Videlgi Ribeira

G15571136

Petos, cascos

Desfibrilador

70

Club Ximnasia Pavillón Ourense

G32312589

Tapiz

70

Boudsport

G70475447

Petos e cascos electrónicos, receptor wifi, cargadores de baterías

70

Club Hans Horang-I

V70145115

MPNS

Tatami, cascos e sistemas de protección non electrónicos

Colchóns

Purificador de aire

70

Club Sieiro Acrobacia Vigo

G36846608

MPNS

Colchón, cuña de espuma e material de ximnasia

70

Club Ximnasia e Auga

G94174646

MPNS

Tatami

Material de adestramento

Desfibrilador

70

Club Olimpic Vilagarcía

G36373140

Tapiz

70

La Vieja Escuela Boarding Club

G70257670

Táboas

70

Club Loita Lugo

G27378520

MPNS

Tapiz

Caixa primeiros auxilios

69

Club Natación Ponteareas

G36311363

MPNS

Material de ximnasio, ergómetro

69

Club Cabanas KDM

G70345970

Embarcacións de competición

67

Club do Mar Noia

G15120744

Embarcacións de competición

Furgoneta

67

Club Kempo Pobra

G70601265

MPNS

Cascos e sistemas de protección non electrónicos, tatami

Ring loita

67

Club Náutico Cobres

G36048601

Embarcacións, pas, chalecos

67

Club Judo Lugo

G27149988

Tatami ou tapiz

Ergómetro

Soporte de hidroxel, termómetro

67

Club Ourense Atletismo

G32314379

Pértegas, pesos, discos, xavelinas, valos, escaleira de axilidade

Balóns medicinais

67

Escola Atlética Lucense

G27236025

Tacos de saída, cadeira de rodas

Desfibrilador

67

Judo Club Arteixo

G70217757

Tatami ou tapiz

Marcadores, sistemas de cronometraxe, barras, outro material de ximnasio

Desfibrilador

67

Club de Taekwondo Kae Sport

G27830975

MPNS

Petos electrónicos, cascos electrónicos, receptor wifi e cargadores

67

SDCR Narón O Freixo

G15395791

Ring

67

Hockey Club Liceo

G15075278

MPNS

Desfibrilador

67

Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra

G15957756

Tatami ou tapiz

Bicicleta, sistema cronometraxe

67

Kung Fu Lugo

G27239722

Tatami ou tapiz

Balóns medicinais, bosu

Desfibrilador

67

Club Deportivo Miño

G36321289

Ergómetros, cascos, pas, chalecos salvavidas

Banco de pesas

Caixa de primeiros auxilios

65

A. D. Gimnasio Escuela Tao

G36724607

Tapiz

Pesas

65

Club del Mar de San Amaro

G15057870

Furgoneta

65

Clube Deportivo Flic Flac

G36931582

Colchón quitamedos

Barras e soporte de barras, discos

65

Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela

G70298815

Colchón e rolo inchables, estabilizador, rampla de ximnasia, sistema de megafonía portátil

65

Club Deportivo Burela Fútbol Sala

G27272251

Portarías

Bicicletas elípticas, bicicletas de spinning, material de ximnasio

Desfibrilador

65

Real Club Celta de Atletismo

G36945319

Xavelinas, pesos, martelos, discos, tacos saída, testemuños

Trampolín, conos, picas, balóns medicinais, banda elástica, lastres, vortex

65

Club Poio Fútbol Sala

G36363083

Furgoneta

65

Clube Balonmán Atl. Guardés

G36176337

Halteras, barra olímpica, bicicletas, cinta de correr, furgoneta

65

Escola Luguesa de Xadrez

G27211960

Taboleiros, pezas, reloxos

Dispensador de xel

65

Club Baloncesto Arxil

G36039584

MPNS

Material de ximnasio

65

Club Franciscanos Lugo

G27039767

MPNS

Xavelinas, martelos, canastras, portaría

Material de adestramento (colchóns)

65

Club Ximnasia Escola Pavillón

G32346751

Compoñentes para o trampolín e cama elástica

65

Hércules Club de Golf

G15559594

Máquina de bólas

Cortacéspede

Caixa primeiros auxilios

64

Club de Bilar Sportivo Ponteareas

G94142924

Mesas de xogo e tapete

64

Club Náutico O Muíño Ribadumia

G36252831

Ergómetros, embarcacións

Caixa de primeiros auxilios

64

Club Volei Praia Vigo

G36990109

MPNS

Redes

Carro de transporte de material

Caixa de primeiros auxilios, termómetro

64

Club Maristas

G15436678

MPNS

Marcadores electrónicos, material de ximnasio

64

Club Piragüismo Olívico

G27822006

Ergómetros, embarcacións de competición

62

Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude

G15160773

Rolos, xavelinas, martelos, tacos de saída

Ergómetro

62

Club de Remo Cabo da Cruz

G15093610

Embarcacións de competición, remos

Carro de varada

62

Sociedad Gimnástica de Pontevedra

G36041499

Pértegas, xavelinas

Material de adestramento

62

Club Deportivo Aldebarán San Sadurniño

G15412802

Máquina lanzabalóns

62

Club Salvamento y Socorrismo Carballo

G15171911

Palas, táboas de salvamento

62

AS Sport Vigo

G27749837

MPNS

Taboleiros electrónicos, maletíns, tatami ou tapiz

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

62

Asociación Deportiva Carballal

G36686376

Portarías, defensa inchable

Material de adestramento

62

Club Atletismo Sada

G15588296

MPNS

Xavelinas, pesos, discos, martelos, valos

Material de adestramento

62

Club Compañía de María

G15228315

Conos, patíns, valos

Marcador electrónico

62

Club Marineda Atlético

G15355464

Valos

Material de adestramento

62

Club Ximnasio Fibra

G15579782

Tatami ou tapiz

Furgoneta

62

Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre

G15120298

Embarcacións de competición, ergómetros

60

Club Ría de Betanzos

G15128853

Embarcacións e accesorios

60

Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra

G36113827

MPNS

Embarcacións

60

Real Club Náutico de La Coruña

G15043581

Remolque

60

Centro de Tiro Olímpico Eiroás

G32019077

MPNS

Brancos e sistemas de luces de tiro

Sistemas de cronometraxe para control de competición (software)

60

Club Ciclista Riazor

G15541758

Bicicletas adaptadas

60

Club de Tiro Cernadiñas Novas

G36100550

MPNS

Máquina pintado, cortacéspede

60

Club Treboada-Pontevedra

G36052637

Rolo practicable para ximnasia, cinto rotativo para torsións

60

Asociación Deportiva Avanza

G27816107

Rolo

Portabicicletas e soportes

60

Club Bowling Celta

G36685345

Xogos de birlos

60

Dobok Escuela de Taekwondo

G70285119

Petos electrónicos, receptor wifi, cargadores

60

Asociación de Atletismo e Deportes do Barbanza

G15118722

Xavelinas, pesos, discos, barras

Zorra de arrastre, balón medicinal, pelota lanzamentos

60

Club de Remo Muros

G15166333

Embarcación, remos

Material de adestramento

60

Club Rítmica Ausarta

G70591680

Tatami ou tapiz

60

Bueu ATL Balonmán

G36039683

Material de ximnasio, colchóns

60

Centro Ecuestre Rías Baixas

B27778273

Cadeiras de montar

60

Escola Judo Club

G70599543

Tatami, colchóns

60

Escolas de Balonmán Xiria

G70046362

MPNS

Material de ximnasio

60

Luceros

G94085230

Halteras, soporte para halteras, barras olímpicas, discos

60

Zalaeta 100Tolos

G70297452

Taboleiros visualizadores electrónicos de puntuacións, baterías e carga-baterías recargables, cables de conexión

60

Club Bádminton Ponteareas

G94088416

Postes

Discos, barras, máquina isoinercial

Mochila pulverizadora, medidor de CO2

60

Club Voleibol Pontevedra

G36040913

Redes

Marcador, material de ximnasio

60

2. Entidades que non acadan a condición de beneficiarias por non haber crédito suficiente para atendelas:

Federacións deportivas galegas:

Entidade

NIF

Investimento aprobado

Puntos

Federación Galega de Tiro con Arco

G27034131

Dianas, parapetos

Marcadores portátiles e sistemas de cronometraxe

52

Federación Galega de Billar

G36680122

Mesas de xogo e tapetes.

Marcadores portátiles e sistemas de cronometraxe

52

Federación Galega de Balonmán

G36690832

Campo exterior de minibalonmán

42

Federación Galega de Tenis de Mesa

V15149453

Mesas de competición

Redes, robot, marcadores, pano recollepelotas, material de adestramento

Caixa primeiros auxilios

41

Federación Galega de Xadrez

G36644789

Taboleiros

Termómetro

40

Federación Galega de Voleibol

V15067978

Redes, postes

Marcadores portátiles, cadeiras para árbitros

Desfibrilador

40

Federación Galega de Montañismo

G36630259

MPNS

Material de escalada, sistemas de seguridade, detectores vítimas avalanchas

Cronómetros

Termómetro

37

Federación Galega de Rugby

G15111156

Escudos, bolsas tacleo, máquina de melés, protectores portarías

Marcador

Caixa de primeiros auxilios

37

Federación Galega de Colombicultura

G32133951

Gaiolas

Aparellos de radiofrecuencia

37

Federación Galega de Bolos

V36650133

Marcadores e sistema de cronometraxe

35

Federación Galega de Hóckey

G32172058

MPNS

Material de porteiros

Material de adestramento, scouting e análise de vídeo

34

Federación Galega de Esquí Náutico

G32185738

Boias

Sistema de cronometraxe

32

Federación Galega de Motociclismo

G36651065

Sistemas de cronometraxe e maletín

30

Federación Galega de Pelota

G15067002

Xogo de pelotas, pas e paleta de coiro

20

Clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas:

Entidade

NIF

Investimento aprobado

Puntos

Club Kenpo Vilagarcia

G36576353

Sacos e material de golpeo

59

Asociación Deportiva Squash Club Santiago

G15487028

MPNS

Máquina lanzabólas, Interactive squash

59

Club Deportivo Tres Lunas Valdeorras

G32474538

Furgoneta

59

Prado Surf Club

G36850014

Táboas

Remolque

59

Barbanza Pich And Putt

G70439054

Colchóns

59

Real Club Deportivo de La Coruña, SAD

A15023070

Proteccións, conos

Material de adestramento

59

Club de Tiro Río Lérez

G36541662

Cortacéspede

57

Centro Deportivo Couto, A.D.

G32269573

Petos electrónicos

Material de adestramento

Desfibrilador

57

Kickboxing Club Juancho Vázquez

G70280458

Cascos, sistemas de protección, ring, saco

57

Club BKC Boxeo Kick Boxing Coruña

G15643943

Varias máquinas de ximnasio (de adutores, abdominais etc)

57

Escuela Ayude

G70159959

Sacos, sistemas de protección non electrónicos, pista con marcadores

Carro

57

Club Judo Base

G94125515

MPNS

Bonecos adestramento, gaiola de potencia, bancos de adestramento, barra seguridade

57

Cíes Squash

G27869437

MPNS

Máquina lanzabólas

Marcadores, cadeira xuíz

Termómetro

57

Club Bádminton Ravachol Pontevedra

G94146743

Postes, redes

Marcadores, cadeiras para árbitros

57

Club de Rugby Arquitectura Técnica (CRAT)

G15116759

Máquina de melés

Máquina de pintado

57

Club Náutico Pontecesures

G36401727

Embarcacións

57

Club Polideportivo Athlos de Ourense

G32028292

Cadeira de rodas adaptada

57

Sociedade Deportiva Samertolameu

G36039808

MPNS

Ergómetros, remos, contapadas, remos

Discos, rolos

57

Club de Loita do Morrazo

G94019510

Tapiz

57

Club de Natación de Mos

G36448892

MPNS

Adaptador podio, sistema cronometraxe

57

Club do Mar Bueu

G36039501

Ergómetros, remos, contapadas

Barra, discos

Termómetro

57

Club Salvamento Acuático Pontevedra

G36233526

MPNS

Táboas de salvamento

Furgoneta

Desfibrilador

57

Club Adas

G32027195

Pértegas, valos

Material de adestramento

57

Club Moo Duk Kwan

G27235035

Cascos e sistemas de protección

57

Club de Piragüismo Fluvial Avión

G32385304

Lanchas pneumáticas

57

Club Náutico San Telmo Tui

G36297547

MPNS

Chalecos, esquís e táboas

57

Club Taekwondo Valeric

G27481399

Petos, cascos, proteccións

Caixa de primeiros auxilios

57

Clube Ciclista Cidade de Lugo

G27242825

Bicicletas, rolos

Baca

Caixa primeiros auxilios

57

Club Atletismo Millaraio

G70193313

MPNS

Martelos, pértegas, pesos

Baca, pesas, cintas métricas

Caixa primeiros auxilios

57

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

Portarías, proteccións e partes de canastras

Desfibrilador, dispensador de xel

57

Club Deportivo Calasanz

G15201387

Portarías, canastras e redes

57

Club Deportivo Choco

G36041994

Portaría

Marcadores

57

Club Natación Coruña

G15115900

Liñas divisorias, equipos de música subacuática

Plataforma portátil, carro de tracción

57

Club Natación Ferrol

G15245038

MPNS

Banco e plataforma de saída de natación

Material de ximnasio

57

Judo Club Bergantiños

G70457411

Tatami

Carro

Termómetro

57

Muralla Rugby Club

G27103423

Máquina de melés, bolsas tacleo, escudos

57

Silva Sociedad Deportiva

G15100191

MPNS

Portaría

Caixa de primeiros auxilios

57

Sociedad Deportiva Teucro

G36041978

MPNS

Conos

Balóns medicinais, pesas, barra, discos

Termómetros

57

Victoria Club de Fútbol

G15109010

MPNS

Conos

Material de adestramento, carro transporte material

57

Club Baloncesto o Meco

G36333904

Carro de balóns, carro gardar material

Anteparo covid

57

Club Esc. deportivas municipais de Salceda

G36352854

Portarías, redes e proteccións para as portarías

Colchóns

Dosificadores de xel

57

Club Marítimo de Panxón

G27853514

Velas, outros compoñentes de embarcacións

Remolque

57

Club Polideportivo Esclavas

G70269089

MPNS

Canastras, protección para as canastras

Carros transporte material

57

Club de Esgrima de Vigo El Olivo

G36869873

Tatami o tapiz, marcador electrónico de tocado, rulos cables tirador-ap

55

Club Deportivo Náutico de Miño

G15626997

Furgoneta

55

Club Deportivo Vigués

G36929511

Máquina lanzabólas, sistema interactivo de adestramento

55

Club Piragüismo Fluvial Allariz

G32102899

Lanchas pneumáticas, pas, embarcacións de competición

55

Club Deportivo Padre Faustino

G70015367

Quitamedos, halteras e soporte, bancos suecos

55

Club Emeve

G27041490

Material de ximnasio

55

Club Universitario de Ferrol

G15659261

Material de adestramento

Marcadores

55

5 Coruña Fútbol Sala

G70337217

Portarías, redes

55

A Fervenza F.S.F.

G70131057

Furgoneta

55

Alondras Cf

G36011187

Portaría, redes

Bicicletas

55

Asociación Deportiva Cultural Lugo Sala

G27456623

Portaría, redes

Marcador electrónico

Mochila primeiros auxilios

55

Atlético Coruña Montañeros CF

G70420534

MPNS

Portarías, valos, conos, escaleiras de coordinación

55

Centro Veciñal e Cultural de Valladares

G36805158

Conos

Material de adestramento

Padiola

55

Club Baloncesto Peixefresco Marín

G36460681

Material de adestramento (bicicletas)

55

Club Deportivo Areosa

G36690519

Portaría, redes, conos, proteccións

Marcador electrónico

Caixa primeiros auxilios

55

Club Deportivo As Pontes

G15224116

Portarías, redes

55

Club Deportivo Conxo Santiago

G15275357

Furgoneta

55

Club Deportivo Ecuestre de Ourense

G32324865

Cuadrilongo

55

Club Peluqueria Mixta Friol

G27170638

MPNS

Redes

Pesas, barra trampolín

Desfibrilador

55

Club Remo Vigo

G27852896

Remos

Remolque embarcacións

55

Club Rugby Ferrol

G70176227

Escudos, bolsas tacleo

Material de adestramento

55

Escola de Ximnasia Porta Norte

G27413798

Material de ximnasio

55

Judo Club Cambre

G70133665

Tatami ou tapiz, colchón quitamedos

55

Pabellón Ourense Club de Fútbol

G32300790

Marcador portátil, sistema de cronometraxe

55

Pontevedra CF, S.A.D.

A36029577

Material de adestramento

55

R.C. Villalbés

G27119858

Portaría, postes, soporte redes, redes portaría

Máquina de pintado

Caixa de primeiros auxilios

55

Real Club Celta de Vigo, S.A.D.

A36609105

Cortacéspede

55

Club Korbis

G27448752

Postes, redes

Furgoneta

55

Club La Mochila del Deporte

G70462189

Xavelinas, valos, pesos

Tacos de saída

Termómetro

55

Club Voleibol Narón-Volea

G70224605

Redes

55

Clube Voleibol Ribeira Sacra Monforte

G27461011

Material de adestramento

Caixa primeiros auxilios, termómetros

55

Orzán Sociedad Deportiva

G15243546

MPNS

Conos

Material anticovid inventariable

55

Club Fluvial O Barco

G32132318

MPNS

Embarcacións, chalecos

Caixa de primeiros auxilios

54

Asociación Deportiva Tripenta Terras de Lugo

G27451582

Pistolo, diana,espada eléctrica, xogo galgas, folla espada, bicicleta

54

Club de Remo Mecos

G36048684

Ergómetros

54

Club Halterofilia Vigo

G36757623

Barras, discos

54

Campus Universitario Ourense Rugby Club

G32320996

Máquina de melés, portarías, proteccións de portarías, bolsas de tacleo, escudos

Caixas de primeiros auxilios

54

Centro de Deportes Barco

G32033763

Portaría, redes, conos

Barras, halteras, esterilla

Caixa primeiros auxilios

54

Club Hockey Albor

G32031155

Proteccións, bandas hóckey sala, material específico adestramento

Carro, bandas, sistemas de cronometraxe

Bolsa de primeiros auxilios

54

Club Xadrez Fontecarmoa

G36404572

Reloxos

54

Club Náutico de Portonovo

G36190528

Velas, outros compoñentes de embarcacións

Termómetros, padiola, dispensador de xel

52

Gimnasio Club Simón

G36886901

Bicicleta estática, cinta de correr

52

Club Piragüismo Rías Baixas

G70196126

Embarcacións de competición, pas

Polea cónica isoinercial

Caixa de primeiros auxilios

52

Club Piragüismo Verducido-Pontillón

G36583946

Embarcacións de competición

52

Club de Vela Playa de Oza

G15987944

Embarcacións de competición

52

Club Remo Puebla

G15203169

Remos

52

Escuela de Boxeo El Canario

G70369921

Cascos de protección

Furgoneta, ergómetros, pesas, discos

52

Kick Boxing Club Arcade

G36384311

Cascos e sistemas de protección non electrónicos, petos electrónicos

Sacos adestramento

Xerador ozono, dispensadores de xel

52

Meigarco

G36943876

Dianas, brancos

Furgoneta

Termómetros, dispensador de hidroxel

52

Club Bádminton As Neves

G36367662

Postes, redes

52

Club Bádminton Tui

G94130242

Postes, redes

Caixa de primeiros auxilios

52

Club Míguez Team

G32455024

MPNS

Manoplas, paus, sacos de golpeo, cascos, tatami ou tapiz

Sistema de cronometraxe, pesas, accesorio para halteras

52

Club Tenis de Mesa Cidade de Narón

G15892946

Mesas, redes

Material de adestramento

Desfibrilador

52

Real Aeroclub de Santiago

G15028509

Cortacéspede

52

Club Atletismo Narón

G15215759

Pértegas, xavelinas, pesos

Pesas, balóns medicinais

52

Club Balonmán Cangas

G36102705

Material de adestramento

52

Club Piragüismo Ciudad de Lugo

G27107176

Embarcacións de competición

52

Aromon Pontevedra Montañeiros A Roelo

G36149714

Cordas, arneses, mosquetóns, cascos, sistemas ou elementos de seguridade

52

Círculo Ferrolano de Ajedrez

G15153976

Taboleiros, pezas, reloxos

Cadeiras

52

Club Baloncesto Seis do Nadal-Coia

G36942142

Sistemas que formen parte da canastra

Bancos de madeira, marcador portátil, marcadores manuais

52

Club Basquet Coruña

A15565054

Material de adestramento

52

Club Natación Monforte

G27217389

Liñas divisorias

Sistemas de cronometraxe

52

Club Patinaxe Artística Valladares

G36765733

Patíns

52

Club TK Denodo

G70357439

Tatami, petos electrónicos

Colchóns, material psicomotricidade, airtrack, saco, mitts, paus, escudos, manoplas

52

Judo Club Lugokan

G27516202

Furgoneta

52

Viveiro Surfing Family

G27480276

Embarcacións de competición

Caixa de primeiros auxilios

52

Asociación Deportiva Bosco

G32147357

Máquina lanzabalóns, portaría

Marcadores

Desfibrilador

52

Centro Budo-Castrelos

G36680106

Tatami ou tapiz, petos electrónicos, transmisor, receptor, software, cargadores

Caixa de primeiros auxilios, termómetro

52

Club Deportivo Millarengo Cultura

G70311980

Taboleiros, pezas, reloxos

52

Club Leam

G94179553

Petos electrónicos, cascos electrónicos, receptor wifi e cargadores, minitramp

52

Clube Balonmán Tui

G36272961

MPNS

Portaría, redes, conos

Material de adestramento, marcadores

52

Clube Escolas Deportivas Concello de Xinzo de Limia

G32398612

Desfibrilador

52

Sociedad Cultural Deportiva Milagrosa

G27152131

Portaría, redes, proteccións

52

Máster da Louriña

G27820000

Vehículo de transporte

50

Club de Loitas Olímpicas Vilalba

G27213131

Tapiz

Material de tonificación, discos

Termómetro, caixa de primeiros auxilios

50

Club Patinaxe Artístico Coruxo

G27865831

MPNS

Patíns

50

Club Piragüismo Cambados

G36217701

Embarcacións de competición

50

Club Bolos Portamean

V36970291

Xogo de birlos

50

Club de Remo A Cabana-Ferrol

G15147911

MPNS

Ergómetros

Colchóns, tatami ou tapiz, material de ximnasio e adestramento

50

Clube de Remo Náutico de Riveira

G70378047

Remos, ergómetros

50

Club Remo Ribadeo

G27136704

Lanchas pneumáticas

50

Escola Basket Xiria

G70045844

Protectores canastra, protectores poste

Carros balóns baloncesto, material de ximnasio

Termómetros, dispensador xel

50

Club Biqueira

G94106325

Tatami ou tapiz

50

Club de Natación Sincronizada Rías Baixas Vigo

G27763812

Equipos de música subacuática

50

Club Escola Rosalía

G27827856

Máquina lanzaplumas

50

Club Ourense Baloncesto SAD

A32159287

Furgoneta

50

Club Pádel Bergantiños

G70533765

MPNS

Material de adestramento, carro, cronómetro, colchóns

50

Club Patinaxe Artística Ágora

G70539374

Bicicleta estática

50

Judo Club Universidade da Coruña (UDCC)

G70345400

Tatami ou tapiz, marcador dixital

Colchón, kettbells e balón medicinal, polea portátil e soporte

50

Nigrán Acro Club

G27868777

MPNS

Material de adestramento (barras, sacos, discos, kettlebell, TRX)

50

Noia fútbol Sala

G15359847

Material de adestramento

50

Racing Club de Ferrol, S.A.D.

A15780109

Portaría, valos, conos

Material de ximnasio, cronómetro, colchóns

50

Sociedad Deportiva Atlético Novás

G36105542

Conos

Material de adestramento (elíptica, bicicleta, máquina de tonificación)

Caixa de primeiros auxilios

50

AD Ourense Hockey

G32249419

Cascos, proteccións

50

Asoc Deportiva Cultural e Recreativa As Canicas de Begonte

G27438647

Redes, portaría

Bicicleta estática, disco, barras, carro material

Caixa de primeiros auxilios

50

Atlético de Cuntis, C.F.

G36313211

Portarías

Pesas, barras, cinto lastrado

Termómetro

50

Balaídos, CF

G36737724

Portaría

Dispensador de xel

50

Betanzos, C.F.

G15384183

Portaría, redes

Dispensadores de xel

50

BVB

G94156056

Canastras, sistemas que formen parte da canastra, protectores canastras

50

Club Baloncesto Noia

G15129588

Canastras, sistemas que forman parte da canastra, protectores canastras

Soporte marcador

50

Club de Patinaxe Sarela

G70382684

MPNS

Patíns, conos

Material de ximnasio

50

Club Deportivo Cultural Santa Teresita

G32227043

Portarías, conos

Termómetro

50

Club Deportivo Narón

G70455928

Barras, discos, balóns medicinais

50

Club Deportivo Velle

G32147761

Portaría

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

50

Club Hipico de Coles

G32363145

Cadeiras de montar

50

Club Marina Ferrol

G15250244

Liñas divisorias

Sistemas de cronometraxe, material de ximnasio e adestramento

50

Club Quicela Gimnasia Rítmica

G27385699

Tatami ou tapiz

50

Club Rítmica Coruña

G70606264

Tapiz

50

Fútbol Club Meigas

G15928963

Furgoneta

50

S.C.D Atlántida de Matamá

G36620854

Redes

Marcador electrónico

50

S.C.D.R. Galicia de Caranza

G15158215

Portaría, conos, redes, picas

50

SDC Residencia

G27120310

Portaría, conos

Dispensador xel, termómetro

50

Sporting Club San Mateo

G36371219

MPNS

Redes, portarías

50

U.D. Ribera O Rosal

G36166213

Portarías, redes

Material de adestramento

50

Club Náutico Cangas

G36457877

Embarcacións de competición, compoñentes de embarcacións

Bacas, ergómetro

49

Club Piragüismo Penedo

G36020758

Ergómetros

Banco remo, aparatos, halteras, bicicleta

49

Asociación Cans Deportistas (ACADE)

G70135660

Bicicleta, patín, zorra

49

Asociación Deportiva Wudang

G36588309

Cinta e sacos adestramento,

49

Club de Montaña y Piragüismo Quixos

G27255827

Embarcacións, pas

49

Club Halterofilia Pabellón

G32313991

Barras, discos, soportes

Máquinas de ximnasio, pesas, halteras

Cama de fisioterapia

49

Club Bolos Camos

G36741395

Xogo de birlos

49

Liceo Marítimo de Bouzas

G36613081

Ergómetro, lanchas pneumáticas

Bicicletas estáticas, cinta de correr

49

Club Peña Trevinca Barco

G32022626

Balizas e sensores, sistemas de navegación ou de posicionamento

49

Club Deportivo
La Peña L.P.

G94085925

Furgoneta

49

Club Gallaecia Raid

G15976558

Balizas, sensores

Marcadores

49

Club Salvamento Vilagarcía

G94093721

Skis e táboas de salvamento

Placas de xiro

Caixa de primeiro auxilios

49

Club SSIU

G94182664

Petos electrónicos, receptor wifi e cargadores, baterías e carga-baterías recargables

49

Beach Club Surf & Coffee

G70538756

Embarcacións de competición, chalecos salvavidas

47

Club Remo do Miño

G36034999

Ergómetros

47

Vigo Mafia Surf Club

G27832534

Táboas, inventos

47

Club Escola Piragüismo Poio

G36250991

Embarcación, ergómetros, chalecos

47

Club Kayak Tudense

G36029908

Embarcacións de competición

47

Club Bolos Estivada

G27749407

Xogo de birlos

47

Asociación de Escaladores Ourensáns

G32341943

Cordas e arneses, mosquetóns e cintas, sistemas ou elementos de agarres para a escalada

Bicicleta elíptica, discos, soporte para discos, máquina de tonificación

47

Club Escola Hungaresa de Esgrima-Pontevedra

G36576007

Taboleiros visualizadores electrónicos, repetidores de sinal, maletíns

47

PC Salvamento Sanxenxo

G36400679

Skis e táboas de salvamento, pas, ergómetros

47

Club Acuático Umia

G36291250

Táboas de salvamento, pas

47

Club de Tenis A Pedralba

G15723281

Redes, postes, máquina lanzabólas

Cadeiras para xuíces, máquina de limpeza

Desfibrilador

47

Club Fluvial de Lugo

G27008549

Embarcacións, pas, chalecos

47

Club Patins Lostregos Lucus

G27267483

Proteccións

47

Asociación Cultural e Deportiva GAM Grupo de Amigos de Meaño

G36155943

Mesas de competición

Carro, marcador portátil, cadeira para árbitros

Caixa de primeiros auxilios

47

Club Rítmica Milenium

G70521778

Barras de ballet

Espaldeiras dobres

47

Club de Golf Lugo

G27421684

Máquina recollebolas

Cortacéspede

Desfibrilador

47

Club de Remo Virxe da Guía

G36650273

Embarcacións

47

Club de Taekwondo Taekanart

G94018652

Cascos electrónicos, receptor wifi e cargadores, baterías e carga batería, boneco humano

Airtrack, grupos psicomotricidade, boneco saco

47

Club Deportivo Cultural Ribeiro

G32102279

Portaría

Furgoneta

Desfibrilador

47

Club Deportivo Paddle Mera

G70579958

Embarcacións competición, pas, lanchas pneumáticas, ergómetros, cascos

Remolque, furgoneta

47

Club Piragüismo Rianxo

G15692270

Embarcacións de competición, ergómetros

47

Finisterre Tenis de Mesa

G70527114

Mesas de competición

47

Illas Cíes Tenis de Mesa

G27849090

Mesas de competición, valos, robot adestramento, pano recollepelotas

Cadeiras para xuíces

47

Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo Ferrol

G15027410

Redes, máquina lanzabólas

Dispensador xel

47

Asociación Club Baloncesto Rianxo

G70472527

Protectores canastras.

Marcadores, carros

47

Atlántico Hockey Club

G36684850

Proteccións porteiro hockei

47

Casino Ferrolano-Tenis Club

G15049901

Redes, postes, máquina lanzabólas

Bicicleta, marcador portátil

47

Club Balonmán Ribadosar

G70327655

Conos

Carro, discos, pesas, cintas

47

Club Esmelle

G15322738

Rolos, bicicletas

47

Club Número Phi

G94185964

Petos electrónicos, material de golpeo

47

Club Voleibol Maniotas

G36580736

Postes, redes, máquina lanzabalóns

Material de adestramento, cadeiras para árbitros

47

Poio Bike Club

G94147659

Rolo e bicicletas

Material de adestramento

47

Sociedad Cultural Deportiva Salcedo

G36106094

Portaría, redes

Carro marca campo, colchón

47

Monte Real Club de Yates

G36623346

Embarcacións de competición, velas, lanchas pneumáticas

46

Yacar Racing

G70323266

Remolque

45

Club de Remo Olímpico do Mandeo

G70460225

Remos, ergómetros, partes de embarcacións

Remolque

45

Agrupación Deportiva Vincios

G36939064

Mesas de competición, robots adestramentos, pano recollepelotas

45

Club Atletismo Morrazo

G36486686

MPNS

Valos, xavelinas, pesos,discos, pértegas

Escaleiras coordinación, aros, balóns medicinais

Termómetro

45

Club de Tiro Olímpico Cabe

G27034834

Brancos

45

Club Natación Sincronizada Ourense

G32341893

Equipos de música subacuática

45

Club Olímpico de Vedra

G70007513

Rolos e soporte

Caixa de primeiros auxilios

45

Escolas Deportivas Lourenzá

G27211994

Colchóns, valos

45

Vigo Rugby Club

G36680924

Sacos tacleo, escudos, máquina de melés

Caixas primeiros auxilios

45

Asociación Club de Boxeo David Burgos

G94185188

Tatami, cascos de protección, máquina de esquivas e paus

45

Club Balonmano Reconquista de Vigo

G27871375

Portaría, conos

Balóns medicinais, piqueta slalom, conos, colchóns, pesas, valos

Desfibrilador, termómetro, dispensador de xel

45

Club de Actividades Subacuáticas Nauga

G70273750

Reguladores e chalecos de mergullo

45

Club Ximnasia Viveiro

G27462647

Tapiz

45

Corujo Club de Fútbol

G36708212

Portaría, redes, conos, xogo setas

45

Oroso TM

G70238886

MPNS

Mesas de competición, valos separación campo, robot lanzapelotas

Cadeiras árbitro

Caixa de primeiros auxilios

45

Agrupación de Montañeros Independientes

G15291370

Cascos, cordas, arneses, sistemas de seguridade, descensores, mosquetóns

Colchóns

45

Asociación Club Balonmano Arousa

G94186038

Material de adestramento

45

C.P.A. Rosaleira Mos

G27764174

Patíns

45

Club Aguamarina Sincro

G70132170

Equipos de música subacuática

45

Club Cios Vigo FS

G36795680

MPNS

Portarías, redes, conos

Marcador, carro, material de ximnasio

Desfibrilador, caixa de primeiros auxilios

45

Club Deportivo do CSCR de Beade

G36904530

Xavelinas, pesos, discos, colchóns

45

Club Deportivo Unión

G15391865

Conos

Material de ximnasio e adestramento

45

Club Hípico La Cruz

G27453042

Cadeiras de montar

45

Club Hockey Oleiros

G70449889

Proteccións, cascos, patíns

Caixa primeiro auxilios

45

Club Patiart Coristanco

G70346077

MPNS

Patíns

45

Clube Patinaxe Artístico Luar

G36202513

MPNS

Patíns

Arnés patinaxe artística, step

Caixa de primeiros auxilios

45

Escola Fútbol Base Cangas

G94043700

Portaría

45

Escola Futsal Morrazo

G94097664

Portaría

Colchón, xogo de pesas, soporte pesas

45

Goián F.C.-Tomiño

G36219830

Redes

Ergómetro, halteras, máquina de pesas

45

Hockey Oroso

G70593132

Redes, proteccións, cascos, conos, patíns

Termómetro, dispensador de xel

45

Os Ingleses Rugby Club

G36101251

Máquina de melés, portarías

45

Pontevedra Rugby Club

G94002078

Bolsas tacleo, escudos, protectores portarías, máquina de melés

Colchóns

Caixa de primeiros auxilios

45

Chapela Club de Fútbol

G36314979

Furgoneta

45

Club Unión Deportiva Ferroviaria

G27152149

Carro de transporte de balóns, material de ximnasio

45

SDC Arrabaldo

G32278541

MPNS

Radiadores portátiles

Cama de fisioterapia, desfibrilador

45

Clube de Loita Pontevedra

G36591626

Tapiz

Bicicleta estática

44

Club Ciclista Rías Baixas

G36842946

Rolo e bicicletas

Baca

44

Club Esquí Náutico Dummies

G32278129

Boias

Sistema de cronometraxe

44

Amegrove Club de Remo Deportivo Cultural

G36037950

Embarcacións de competición, remos

44

Club Atletismo Santiago

G70389721

Pesos, martelos, pértegas e listón

Baca, material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

44

Lugo Running Club

G27462308

Barras, discos, colchón

44

Club Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

Embarcacións de competición, motor fóra borda

44

Sociedad Deportiva Atletismo San Miguel de Oya de Vigo

G36645018

Pesos, xavelinas, discos, testemuños remudas

Topómetro, marcador electrónico

44

Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo

G36614097

Portaría, redes

Plataformas salto saída, varredora-secadora, pista

44

Club San Tirso S.D.

G15254774

Portaría

Barras, discos

Termómetro

44

Club de Remo Vilaxoán

G36205698

Ergómetros

Desfibrilador

42

Club Tea de Mondariz Balneario

G36126647

Embarcacións de competición, remos

42

CTM Espedregada Oroso

G36207298

Mesas de competición, máquina lanzapelotas

Caixa de primeiros auxilios

42

Club Deportivo Stadium

G15592850

Tatami ou tapiz

Bicicleta estática, cinta de correr, halteras

42

Club Naval de Pontevedra

G36043032

Embarcacións e ergómetros

42

Agrupación deportiva CP de Zas

G15315187

Mesas de competición

Marcadores portátiles, sistemas de calefacción

Caixa de primeiros auxilios, desfibrilador

42

Círculo Cultural Recreativo de Chapela

G36015451

Furgoneta

42

Club de Campo de Vigo

G36613685

Redes

Cubos, bicicletas estáticas, bicicleta elíptica

42

Club de Montaña Coruña

G70572359

Cordas, arneses, mosquetóns, aseguradores, cascos

42

Club Karate-Do Carballo

G70319744

Tatami, cascos e petos

Material de adestramento: paus, mitts

42

Clube de Remo Ría de Marin

G36049724

Embarcacións de competición

42

Gondomar Acro Club

G27868801

MPNS

Colchón quitamedos

42

Grupo Xuvenil Piragüismo As Pontes

G15104482

Ergómetros

Material de adestramento

42

Leones de Oroso CBS

G70248281

Máquina lanzabólas

Pesas, discos, barras

42

Motoclub VFM

G94110996

Furgoneta

42

Club Náutico Firrete

G15080831

Embarcacións, pas

42

Sociedad Deportiva Club Torre

G15068760

Conos

Pesas, colchóns

Caixas primeiros auxilios

42

A Estrada Futsal

G36308625

Furgoneta

42

Ad Club Triatlon Oleiros

G70500962

Rolos, soporte multimedia, liñas divisorias

Cronómetros, metrónomo

42

Agrupación Deportiva Sodim

G27727965

Mastros, botavaras, velas

Remolque

42

Asociación Basket Ourense

G32215733

Canastras

Carro almacenaxe, marcador portátil

Dispensador xel, desfibrilador

42

Asociación Deportiva Esteirana Remo

G15823354

Embarcacións e ergómetros

Cintas de correr e bicicletas estáticas

42

Asociación Xuvenil Saraiba do Mar

G36324523

Portaría, redes

Marcador electrónico, barreiras móbiles

Desfibrilador, termómetros

42

Balonmán Xallas FC

G70313499

Furgoneta

42

Club Hockey Compostela

G70160114

Proteccións, patíns

Anteparos, dispensador de xel, termómetro

42

Club Polideportivo Alerta Navia

G36649283

MPNS

Conos, portaría, postes e redes, bonecos inchables

Material de ximnasio

42

Club Triatlon Coruña

G15246259

Rolos

Furgoneta

42

Club Waterpolo Coruña Rías Altas

G70596135

Portarías

Marcadores, sistemas de cronometraxe

42

Club Xadrez Arteixo

G15660335

Taboleiros, pezas, reloxos

42

Clube Rugby Lalín

G36104685

Máquina de melés, bolsa de tacleo, escudos, sacos

42

Fútbol Sala Femenino Castro

G27451020

Banco e cinta motorizada, barras e discos, halteras e bicicleta

42

Santa Uxía Atletismo

G70146816

Pértegas

42

Sociedade Atlética do Trega

G36050672

Tacos saída, valos

Material de adestramento

42

Union Deportiva Mos

G36214179

Portaría

42

Asociación Deportiva Real Club de Golf La Toja

G94126927

Carros de transporte de material

42

Club Baloncesto Santa Baia

G15364995

Protectores e taboleiros para as canastras

Material de adestramento (bancos suecos)

42

Real Club Náutico de Ribadeo

G27122514

Velas, mastros

42

Relámpago de Elviña SD

G15118060

Portarías, redes

Baca

Desfibrilador

42

Clube Deportivo Fundación Cipri Gomes

G32473316

Ring

40

XSM Clube Ciclista

G94189602

Furgoneta

40

Club de Mar Ría de Aldán

G36043149

Furgoneta

40

Club Copacabana de Piragüismo

G15321854

Embarcacións de competición

40

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

Bicicletas adaptadas

40

Club Renbu-Kan

G15773112

MPNS

Material de preparación física

40

Melmac Rally Factory

G70583414

Cascos e proteccións

Furgoneta

40

Club de Patinaje Artístico Ribex

G27718113

MPNS

Patíns, arnés patinaxe, esteiras

Caixa de primeiros auxilios

40

Club Agility Thunderdogs Galicia

G94199650

MPNS

Obstáculos de adestramento de caza

40

Club Atletismo Sar

G15586548

Sistemas de cronometraxe individual

40

Club de Pelota La Coruña

G15087927

Pelotas, cascos

40

Club Deportivo as Brigantias Roller Derby A Coruña

G70486519

Patíns, cascos, proteccións

40

Club Escola Marítima Combarro

G94037512

Embarcacións de competición

40

Club Rítmica Xiada

G94030384

MPNS

Tapiz

Colchón

40

Club Kayak Vigo

G36978559

Embarcacións de competición, ergómetros

40

Club Voleibol Noia

G15318181

Redes, postes, proteccións postes

Cadeira árbitro, barras, discos

40

Asociación Cultural e Deportiva Albatros

G36275337

Taboleiros, reloxos

Caixas de primeiros auxilios

40

CD Bball Ourense

G32475295

MPNS

Canastras

Carro almacenaxe, marcador portátil

Padiola, dispensador de xel

40

CD Santo Cristo

G32027443

Cascos, proteccións

40

Club Arteixo Balonmán

G70382585

MPNS

Material de ximnasio

40

Club de Xadrez A.C. A Estrada

G36213197

Taboleiros, pezas

40

Club Escola de Fútbol DSF

G94174075

MPNS

Portarías, redes e conos

Material de adestramento

40

Club Pádel 8

G94150927

MPNS

Máquina lanzabólas

40

Club Río Verdugo

G36050789

Embarcacións de competición

40

Club Santiago Apóstol

G32033458

Cascos, proteccións

40

Sociedade Deportiva Guitiriz

G27151505

Redes, conos

Marcador campo, material ximnasio

Termómetro, terminal control de presenza

40

Unión Deportiva Comesaña

G36745586

Portaría, redes, conos, proteccións

Marcador electrónico

Caixa primeiros auxilios

40

C.D. Corgo

G27218452

Portaría, redes

Carro portabalóns, marcador electrónico

40

C.D.Soutomaior

G36129492

MPNS

Portarías

40

Club Rítmica Kendra

G27513613

Tatami ou tapiz

40

Oroso FS Clube Deportivo

G70345640

MPNS

Conos, redes, proteccións

Discos, pesas,

Termómetro

40

Gios Kiwi Atlántico

G27707652

Furgoneta

39

Piragüismo Aldán

G94015567

Embarcacións de competición

39

Pontebike Team

G94200300

Bicicletas

39

Club Ciclista Farto

G94052693

Bicicletas, rolos

39

Club de Halterofilia Rías Baixas

G94150141

Andeis de barras, discos

39

Círculo Cultural Deportivo de Cesantes

G36015741

Embarcacións de competición

Caixa de primeiros auxilios

39

Club Deportivo Sagrado Corazón

G27459999

Furgoneta

39

Club do Mar de Mugardos

G15097363

Contapadas, remos, lanchas pneumáticas

39

Club Hércules XTRM

G70404967

Boias, rolos de adestramento

Marcador portátil

Desfibrilador

39

Sociedade Deportiva As Xubias

G15115371

Embarcacións de competición

39

Club O Pasatempo

G70286968

Balizas e sensores

Rolo adestramento

Caixa primeiros auxilios

37

Club de Natación e Salvamento A Estrada

G94100534

Manequíns de arrastre

Tubo de rescate

37

Club Vilas Alborada Judo

G70431325

Tatami

37

Club de Piragüismo Narón

G70233580

Embarcacións de competición, ergómetros

37

Club Deportivo Vilagarcía Tenis de Mesa

G94127768

Mesas de competición

37

Club Xadrez Rianxo

G70141536

MPNS

Taboleiros, pezas, reloxos

37

Escola de Béisbol e Sofbol Os Tilos Teo

G70371554

Petos, cascos, receptores, transmisores electrónicos

37

Club Ciclista Ribadumia

G94181039

Bicicletas, rolos

Remolque

37

Club Minauta

G36834240

Embarcación de competición

37

Sociedad Atlética Val Miñor

G36783991

Valos, pértega iniciación, discos, pesas, martelo

Colchóns

Termómetro, dispensador de xel

37

Asociación Deportivo Cultural Vilagarcía Esgrima

G94048733

MPNS

Cascos, sistemas de protección, petos electrónicos

37

Campo Lameiro, C.D.

G36113496

Portaría, redes

37

Club Baloncesto Baltar

G36269835

Canastras

37

Club Ciclista O Rosal

G36044741

Bicicletas

37

Club de Remo Coruxo

G36726750

Ergómetros. lanchas pneumáticas

Caixa de primeiros auxilios

37

Club de Tenis a Tobeira

G36762185

MPNS

Redes

Furgoneta

37

Club de Tenis Ponteareas

G94008158

Redes, máquina lanzabólas e de encordar

Caixa de primeiros auxilios

37

Club de Xadrez Recatelo

G27268887

Taboleiros, pezas, reloxos

37

Club Deportivo Tui Fútbol Sala

G94030541

Conos, portaría, redes

Material de ximnasio

37

Club Deportivo Foz

G27126994

Desfibrilador

37

Hockey Club As Pontes

G70471545

Proteccións, patins

37

Marín C.F.

G36139376

MPNS

Portaría, conos

Marcador electrónico

Desfibrilador, termómetro, caixa de primeiros auxilios

37

Sociedad Deportiva Nogueira de Ramuín

G32190761

MPNS

Portarías, redes

Cortacéspede, carro marcador de pintura

Termómetro

37

Sociedade Deportiva Touro

G15713969

Marcador

37

Club Hípico Juan Oliveira

G36496321

MPNS

Cadeiras de montar

Remolque, cortacéspede

Dispensador xel

37

Club Deportivo San Xerónimo Emiliani

G36284537

MPNS

Mesas tenis de mesa, pas natación, aletas, tacos saída

Pesas, chalecos lastrados, colchóns

Termómetro

37

Club Atletismo Noia

G15123664

Colchóns, listón de altura, saltómetro, carro de valados

37

Agrupación Deportiva Minusválidos

G15124449

Bicicleta adaptada

35

Cornelios

G36457901

Balizas, sensores, remos, embarcacións de competición

35

Club de Remo Vila de Cangas

G36040681

Embarcacións, pas

Monitor PM5

35

Club Futevolei Vigo

G27848688

MPNS

Redes, conos, marcacións de pista

35

Escolas Deportivas Nogueira de Ramuín

G32478034

Tatami

Desfibrilador

35

Club Depornautic Arousa

G94138484

Ergómetros

Remolque

35

Club Objetivo Trail

G27865104

Balizas, sensores, cordas, arneses, cascos, aseguradores

Furgoneta

35

Asociación Deportiva Sociedad Río Cabe

G27389907

Cortacéspede

35

Club Baloncesto Chantada

G27210855

Material de adestramento

35

Club Ciclista Bici Verde

G36814515

Bicicletas, soporte multimedia

35

Conxo Tenis de Mesa

G15458763

Mesas de competición

35

Asociación Ámbar das Persoas con Diversidade Funcional

G15052434

Bicicletas adaptadas, mesas de xogo e tapete, xogo de chave

Máquina pesas, bicicleta elíptica

35

Club Hockey Burgas

G32142184

Cascos, proteccións

35

Club Lago Dvsport

G70563648

Furgoneta

35

Club Patinatour

G32403917

MPNS

Cascos

35

Escudería Pontevedra 1984 TEAM

G94169984

Chalecos protectores

Remolque

35

Atletico Abuín

G27231786

Portaría, conos

Dispensador xel, termómetro

35

Club de Fútbol San Miguel

G36743433

MPNS

Desfibrilador

35

Outes Fútbol Club

G70248232

Marcadores portátiles, sistemas de cronometraxe, sistemas de calefacción portátil, bicicletas estáticas

35

Club de Piragüismo Viveiro

G27210640

Pas, embarcacións

Caixa de primeiros auxilios, dispensadores de xel

35

Club Deportivo Wai Pia

G94056223

MPNS

Embarcacións de competición, remos

35

Club Remo Robaleira La Guardia

G36111300

Ergómetros, chalecos

34

Clube Deportivo Escolas de Kickboxing Cipri Gomes

G32352478

Tatami

Material de ximnasio, reloxo

34

Balonman Poio-Artai

G01856996

Material de ximnasio

34

Club Deportivo P21 Padel Club

G32419699

Redes, postes

34

SD Juvenil Ponteareas

G36195550

Marcadores

Termómetros

34

Club Ciclista Vigués

G36650885

MPNS

Cascos

Furgoneta

32

Club de Montaña O Veral

G27307792

Elementos de seguridade, presas escalada, táboas multipresas

32

Club Deportivo Tenis de Mesa Helios Bembrive

G27762483

Mesas de competición, redes, robot

32

Club Náutico Castrelo de Miño

G32158461

Chalecos, táboa, embarcación de seguridade

Desfibrilador

32

Marín Futsal

G36213916

Furgoneta

32

Club Polideportivo Aceesca

G36234771

Bicicletas adaptadas

32

Atletismo Ría de Foz

G27495662

Xavelinas, pesos, valos, discos, martelos, tacos saída

Material de ximnasio, topómetro, cronómetro, zorra adestramento

32

Club Ciclista Carballiño

G32321051

Rolos, conos, bases de adestramento

Furgoneta

32

Patos Surf Club

G36796209

MPNS

Embarcacións, compoñentes de embarcacións

Caixa de primeiros auxilios

32

Tambre Bike

G70389861

Bicicletas

32

Extol MTB TEAM

G94130168

Bicicletas

30

My Surf Coach

G70569744

Táboas de surf

Furgoneta

30

Escudería MRT

G70476775

Arneses, gaiola de automobilismo

Furgoneta

30

Escuela de Pilotos Rodamoto

G36972677

MPNS

Cascos

Remolque

30

Asociación Deportiva Punta Fondón

G94037603

Bicicletas

30

Club Triatlon Muralla Lugo

G27263524

Rolos

30

Palestra SD

G70578430

Tatami ou tapiz, sacos e boneco de golpeo

Material de ximnasio

30

Sd Compostela

G70000385

Portaría

Bicicleta estática, bicicleta elíptica, barras, discos, halteras, pesa rusa, caixón pliométrico, marcador electrónico

30

UD Somozas

G15473283

MPNS

Maquina pintado campo, material de ximnasio

30

Club Ciclista Estradense

G36235935

Bicicletas, rolos

Portabicicletas, colchóns, material de ximnasio

30

Asociación Club Kiteboarding Galicia

G94126109

Velas, embarcacións de competición, compoñentes de embarcacións

Caixa primeiros auxilios

30

Asociación Deportiva Grand Jete

G94127834

Barra de ballet

30

Asociación Recreativa Ciclismo Oiense

G94077054

Bicicletas, cascos

Furgoneta

30

Círculo Chantadino de Xadrez

G27330620

Taboleiros, pezas, reloxos

30

Club Cliclista Monteneme

G15861271

MPNS

Rolos

30

Club de Tenis de Cangas (Cluteca)

G36177368

Redes, postes, máquina lanzabólas

30

Club de Tiro San Roque

G27135037

Cortacéspede

30

Club de Halterofilia Centaurus

G02779361

Material de adestramento

Desfibrilador

30

Club Deportivo Sar Extramundi

G70416425

Conos, redes, portaría

Marcadores, bancos suecos

Desfibrilador

30

Club Halterofilia Noia

G70506779

Discos, barras

Caixóns altos (Jerk), plataforma halterofilia

30

Club Náutico de Sada

G15342074

Lanchas pneumáticas

30

Foz Contact Ari

G27503705

Tatami, proteccións

30

Fútbol Club Ortigueira

G15610660

Desfibrilador

30

Hércules S.D. San Pedro de Nós

G15280357

Redes

Colchóns, máquinas de pintado

Dispensadores de xel

30

Peña Ciclista Bike O Non Vai

G36210086

Rolos

30

Peña Ciclista Lar

G27042373

Rolos

30

SDC Sanroque

G27114693

Portarías,conos

Dispensador de xel

30

Sociedade Deportiva Pol

G27109313

Redes e portarías

Bicicleta estática, colchón, máquina de pesas

30

Spartan Team Tomiño

G94126638

Ring

Sistemas de cronometraxe

30

Unión Deportiva Pastoricense

G27147628

Redes

Bicicleta estática, marcador dixital

30

Club Polideportivo Aspanaex

G36819779

MPNS

Xavelinas, pesos, redes

Carro balóns, colchóns

Dispensador xel, medidor CO2

30

Escola de Rugby Asterix Viveiro

G27512805

Portarías, melero

Caixa de primeiros auxilios

30

Club Boa Vila de Tiro con Arco

G36166759

Parapetos, dianas

29

Virgentis Salvamento e Socorrismo Bergantiños (Virsal)

G70576483

MPNS

Táboas de salvamento, boneco salvamento, flopi, boia, aletas

Furgoneta, remolque

27

Club Deportivos San Ciprián

G27032275

Embarcacións

27

Club Kick & Box Salceda

G94063633

Tatami ou tapiz

27

Sociedad Deportiva Negreira

G15139942

MPNS

Material de ximnasio, colchóns, máquina de pintado

27

Eirís Sociedade Deportiva

G15644347

Conos

Colchóns

Caixa primeiros auxilios

27

Agrupación Polideportiva San Ramón de Vilalba

G27444082

Bicicletas, valos

Desfibrilador

27

Asociación Deportiva Nicrariense

G15561293

MPNS

Portaría, redes, conos, proteccións

Material de ximnasio e adestramento

Alfombras desinfectantes, mochila pulverizadora, termómetros

27

Club Deportivo Atlántigas

G27867571

MPNS

Rolos, bicicletas, soporte para bicicletas

27

Tenis In Oroso

G70576343

MPNS

Máquina lanzabólas, redes

27

Club Deportivo Valladares

G36629657

MPNS

Redes

25

BTT Trasdeza

G94117108

Rolos, bicicletas

25

Cambados Tenis de Mesa

G36164267

Mesas de competición, máquina lanzabólas

25

Club Chan do Fento

G36114056

MPNS

Material golf infantil

Caixa de primeiros auxilios

25

Club de Fútbol Muxía

G15110547

Portaría

25

Fundación Celta de Vigo

G36810042

Pesas, bicicletas

25

Asociación Deportiva Catro Roldas

G27234905

Cortacéspede

Caixa de primeiros auxilios

25

Barbanza Rugby Club

G15723521

Máquina de melés, bolsas tacleo, escudos

25

Club Ciclista Insitu

G94150109

Cascos

25

Club de Remo Celeiro

G27515683

Ergómetros

25

Club Sociedade Deportiva Muimenta

G27109099

Portaría, redes

25

O Incio Terra Brava C.F.

G27470392

Máquina de pintado, marcador electrónico, pesas de ximnasio

25

Ribadeo FC

G27133818

Portarías, defensa e carro barreira con xogador

Material de adestramento

25

Sociedad Deportiva Carcacía

G15652381

Desfibrilador

25

Club de Montaña Buxán

G27505585

Cordas, arneses, mosquetóns, cascos, sistemas ou elementos de seguridade

25

Sociedade de Caza A Fornelense

G36158632

Simuladores

25

Club Patín As Pontes

G70305693

Patíns

25

Golf no Camiño

G42766741

Simuladores

Desfibrilador, termómetro e dispensadores de xel

22

Toxiza Clube de Montaña

G27474212

Cordas, arneses, cascos, sistemas e elementos de seguridade

22

ADC Monte Breamo

G70125935

Balizas, sensores, portamapas, pas

Portabicicletas

20

Club Baloncesto Breogán Sociedad Anónima Deportiva

A27156496

Material de adestramento

Anteparos

20

Grupo Deportivo Supermercados Froiz

G36327153

Bicicletas

20

C.D Santaballés

G27142686

MPNS

Redes

Máquina de pintado, cortacéspede

Caixa de primeiros auxilios

20

Club Adeco-Dea

G15257645

MPNS

Remolque

20

Club Ciclista la Vivariense

G27467075

Rolos

Portabicicletas, soportes

Caixa de primeiros auxilios

20

Club de Boxeo Vbox Ourense

G42948265

Tapiz, cascos

20

Club Deportivo Viana de Fútbol

G32166290

Redes

20

Creacciona Cum Laude

G70514674

Taboleiros, reloxos

20

Escola de Kickboxing Madokoan e Disciplinas Asociads

G32262677

MPNS

Tatami, sacos

20

Mr Bikes

G27827880

Furgoneta

20

Nativos Surf Club Ferrol

G70470497

MPNS

Táboas de salvamento

Furgoneta

Termómetro

20

Asociación Deportiva Xiria

G15113376

MPNS

Redes

Material de ximnasio

20

Baiona Conquerors American Football

G01883230

MPNS

Cascos, material de protección

20

Club Ciclista Terra Cha Vilalba

G27446558

MPNS

Bicicletas

Caixa de primeiros auxilios

20

F.C. Xinzo

G36122901

Redes

Carros de marcaxe

20

SD Deixebre

G15461320

Portaría, redes, conos

Termómetro, dispensadores de xel

20

Club Ciclista Sportbike

G70603600

Rolos de adestramento

20

S. de Cazadores Santa María de Barazon

G15414386

Chalecos

20

Club de Tiro San Froilan

G27429521

Máquina puntuación

20

Exodus TM

G27878610

Mesas de competición

19

Escudería Surco

G36395788

Furgoneta

17

Agrupación Deportiva Xuvenil Milagrosa

G27109636

MPNS

Mesas de competición

Cadeiras árbitro

Anteparos

15

Club Actividades Subacáticas Baixo dos Mares

G02803054

Boias

15

Roteiros de Lalín

G94190543

Balizas e sensores

15

Club Deportivo Castro

G27148980

MPNS

Portaría

Cortacéspede

15

Oroso Club Ciclismo

G01922442

Bicicletas

12

Club Teabikes

G94094430

Rolo e bicicletas

Remolque

11

Asociación de Surf e Paddle Surf de Oleiros

G70453857

Chalecos salvavidas

Caixas primeiros auxilios

10

Atlético Orosino

G01754092

Portaría, redes, conos

Caixa primeiros auxilios, termómetro, dispensadores de xel

10

Catoira S.D.

G36312445

Redes

Marcador

10

Club Deportivo Rialto

G70199773

Remolque

Desfibrilador

10

Club Escudería A.R. Vidal Racing

G15809635

Furgoneta

10

Club Petanca Negreira

G70606561

Xogo de petanca

10

Escudería Masrally

G42927681

Remolque, furgón

10

Escuela Deportiva Sey

G27810266

Tatami ou tapiz

10

JFR Taekwondo

G02996957

Petos electrónicos, receptor wifi e cargadores, cascos electrónicos, baterías e carga batería recargables, cascos e sistemas de protección non electrónicos

Material de ximnasio

10

Mayli Jardines FC Veteranos

G15409667

Redes

Máquina de pintado

10

Rítmica Arnela

G27882182

Tapiz, colchóns

10

Sección Deportiva da Asociación de Veciños Cristo da Victoria

G36622793

MPNS

Mesas de competición

Colchón, material de ximnasio e adestramento

Sistema de sinalización antiCOVID-19

10

Sociedade de Caza O Coirego

G36397131

Simuladores

10

Club Colegio Hogar San Roque

G36647311

MPNS

Desfibrilador, caixa de primeiros auxilios

10

Club de Tiro Olímpico de Carral

G15617491

Pistola de aire comprimido

7

Agrupación Deportiva Nosa Sra. do Pilar

G27040013

Portarías, redes

Colchóns, escaleiras de coordinación, bases caucho picas, engarzamento fixo picas

Dispensadores xel, medidor CO2, termómetros

5

Club de Piragüismo as Torres Romaría Vikinga de Catoira

G36035202

Pas, empuñaduras pas, embarcacións

0

Team Thunder

G94094554

MPNS

Desfibrilador, sistema de ventilación, termómetros

0