Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 123 Mércores, 30 de xuño de 2021 Páx. 33174

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

EXTRACTO da Orde do 22 de xuño de 2021 pola que se amplía o crédito da Orde do 29 de decembro de 2020, pola que se modifica a Orde do 3 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020, ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), se convocan as correspondentes ao ano 2016 e se fixa o crédito dispoñible na convocatoria 2021 tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE155B).

BDNS (Identif.): 545108.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios destas axudas os grupos de acción local do sector pesqueiro que reúnan os seguintes requisitos:

a) Ter sido seleccionados pola Consellería do Mar no marco do desenvolvemento sustentable das zonas de pesca do FEMP 2014-2020.

b) Ter asinado un convenio de colaboración coa Consellería do Mar para o desenvolvemento dunha estratexia de desenvolvemento local participativo (EDLP).

Segundo. Finalidade

O obxecto desta orde é ampliar o crédito para a convocatoria de 2021 das axudas reguladas na Orde do 3 de agosto de 2016 (DOG núm. 166, do 2 de setembro), modificadas pola Orde do 29 decembro de 2020 (DOG núm. 15, do 25 de xaneiro 2021) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020, ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP).

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 3 de agosto de 2016 (DOG núm. 166, do 2 de setembro), modificada pola Orde do 29 de decembro de 2020 (DOG núm. 15, do 25 xaneiro de 2021), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020, ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP).

Cuarto. Importe

O crédito orzamentario para as solicitudes de axuda a proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) tramitadas durante o exercicio do ano 2021 e a plurianualidade asociada alcanza o importe de catrocentos trinta e dous mil novecentos noventa e tres euros (432.993 €), repartidos nas seguintes anualidades e partidas orzamentarias:

Partida orzamentaria

2021

2022

Total

15.03.723C.780.1

250.000 €

182.993 €

432.993 €

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

Esta modificación non afecta o prazo establecido na referida orde para a presentación de solicitudes.

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2021

Silvia Cortiñas Fernández
Secretaria xeral técnica da Consellería do Mar