Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 124 Xoves, 1 de xullo de 2021 Páx. 33527

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 21 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade da urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico Lagoa II-modificado, nos concellos de Santa Comba e Zas (A Coruña) (expediente IN661A 02/2009).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia e demais normas vixentes de aplicacións, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a continuación:

Solicitante/promotora: Engasa Lagoa, S.L. NIF B70098777.

Domicilio social: rúa Xosé Pasín, 7, baixo, 15706 Santiago de Compostela, A Coruña.

Denominación do proxecto: parque eólico Lagoa II-modificado.

Concellos afectados: Santa Comba e Zas (A Coruña).

Potencia que se vai instalar: 24,6 MW.

Número de aeroxeradores que se van instalar: 7 (4×3,45 MW e 3×3,6 MW).

Produción neta: 87.054 Mwh/ano (3.538,80 horas anuais equivalentes).

Orzamento total (execución material): 20.249.111,50 €.

Prazo de execución: 7 meses.

Localización (área de afección):

Vértice poligonal

Parque eólico Lagoa II (Santa Comba e Zas)

ETRS89 H29

UTM-X

UTM-Y

a

507538,7

4767781,76

b

508458,54

4770062,92

c

509228,12

4770139,12

d

511175,54

4768191,71

e

510099,63

4765501,94

Aeroxerador

Parque eólico Lagoa II (Santa Comba e Zas)

ETRS89 H29

UTM-X

UTM-Y

L01

508906,00

4769470,00

Zas

L02

508780,00

4769087,00

Zas

L03

509376,00

4768998,00

Santa Comba

L04

509671,00

4768695,00

Santa Comba

L05

509572,00

4767895,00

Santa Comba

L06

509845,00

4767590,00

Santa Comba

L07

510026,00

4767208,00

Santa Comba

Subestación (posición colectora PE Lagoa II)

Parque Eólico Lagoa II (Santa Comba)

ETRS89 H29

UTM-X

UTM-Y

A

508979,12

4766734,60

B

509002,84

4766738,28

C

509010,89

4766686,40

D

508987,17

4766682,72

Características técnicas das instalacións:

7 aeroxeradores de marca Vestas, modelo V136 ou similar, 4 de 3,45 MW de potencia unitaria e 3 de 3,6 MW, con velocidade variable e paso variable, altura ata o buxe de 112 m e un diámetro de rotor de 136 m.

7 centros de transformación tipo seco en góndola de potencia unitaria de 4.000 kVA e relación de transformación de 0,65/33 kV, coas súas correspondentes celas metálicas de seccionamento, manobra e protección.

Rede eléctrica soterrada de 30 kV, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e a subestación transformadora do parque de 30/66 kV, composta por 3 circuítos con condutores tipo RH5Z1 18/30 kV 240 mm2 Al.

Rede de terras xeral de modo que as instalacións electromecánicas e subestación do parque eólico forman un conxunto equipotencial. A rede de terras dos aeroxeradores e a gabia será con condutor de Cu-50 mm2 e a SET con Cu-95 mm2.

A subestación 66/30 kV dos parques Lagoa I e Lagoa II está formada por:

– Posición de transformador de potencia 66/30 kV (tramítase no expediente IN407A 2019/008).

– Posición PE Lagoa I (tramítase no expediente IN661A 2009/001).

– Posición PE Lagoa II que inclúe:

• No «edificio de celas» atoparase o parque de 30 kV, formado por celas blindadas illadas en SF6 con configuración de simple barra e relés de protección incorporados, coa seguinte configuración: unha posición de transformador, 3 posicións de liña para a conexión dos aeroxeradores e unha posición de liña de reserva, unha posición de transformador de servizos auxiliares e 1 posición de batería de condensadores. Nese edificio tamén se encontra o transformador de servizos auxiliares de tipo seco de 160 kVA e relación de transformación 33/0,42 kV.

• Liña subterránea de interconexión entre a cela do transformador de 30 kV e o transformador de potencia intemperie.

• Nos edificios proxectados situaranse tamén o centro de control, xunto coas comunicacións e proteccións.

A evacuación da enerxía xerada no parque eólico Lagoa II-modificado realizarase de forma conxunta coa enerxía xerada no parque eólico Lagoa I (IN661A 2009/001) a través dunha posición de transformación da subestación e da correspondente liña de evacuación (IN408A 2019/008 e IN407 2016/166) ata a subestación colectora de Lagoa (IN407A 2016/3040) situada no concello de Dumbría para a posterior incorporación desta enerxía ao nó de Regoelle de REE.

Obxecto da información pública:

A solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) das instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

Documentación que se expón:

– O proxecto de execución (outubro 20-visado o 21.10.2020).

• Aclaración ao proxecto do 7.6.2021.

– A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados (RBDA-outubro 2020), que figura no anexo a este acordo.

• Planos individuais dos predios afectados (outubro 2020).

– O estudo de impacto ambiental (EIA) (agosto 2019-asinado o 19.2.2021).

– O proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) (outubro 2020-visado o 23.11.2020).

O que se fai público, de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental (modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia), para o coñecemento xeral, así como en particular, dos propietarios dos predios que figuran nas relacións anexas a este acordo, e das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada, e se é o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2, 2º andar, 15071 A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 83 e 18 49 23), así como nos concellos de Santa Comba e Zas (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través do seguinte enlace:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/lagoa-ii 

O estudo de impacto ambiental estará tamén dispoñible, durante o mesmo prazo, nas dependencias da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

A Coruña, 21 de xuño de 2021

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico Lagoa II-modificado (IN661A 02/2009)
nos concellos de Santa Comba e Zas (A Coruña)

CONCELLO DE ZAS

Relación de bens e dereitos afectados

Ocup.temp.

Faixa biomasa

Predio

Titular/es

Datos catastrais

Lugar

Uso

Nº aero.

Afeccións (m2)

Pleno dominio

Serv. paso

Serv.

voo

Pol.

Parc.

Cim.

Plat.

Subest.

T. met.

Vieiro

Gabia

5

Blanco Romar, Antonio

Suárez Carballo, José

39

104

Campo da Folga

Matogueira

 

 

 

 

44,36

 

 

 

 

6

Blanco Romar, Antonio

Suárez Carballo, José

39

105

Campo da Folga

Matogueira

 

 

 

 

38,65

 

 

 

 

7

Blanco Romar, Antonio

Suárez Carballo, José

39

106

Campo da Folga

Matogueira

 

 

 

 

36,12

 

 

 

 

9

Lema Gómez, Alfredo (herdeiros de)

Lema Gómez, Ana María

Lema Gómez, José

39

108

Campo da Folga

Matogueira

 

 

 

 

32,37

 

 

 

 

11

Silva Moreira, Manuel (herdeiros de)

39

110

Campo da Folga

Prado

 

 

 

 

179,73

 

 

 

 

12

Martínez Rojo, Evaristo

Otero Rial, Dolores

39

111

Campo da Folga

Labradío

 

 

 

 

153,67

 

 

 

 

13

Martínez Moreira, José

Rojo Carracedo, María

39

1130

Campo da Folga

Matogueira

 

 

 

 

148,68

 

 

 

 

14

Rojo Carracedo, María

39

112

Campo da Folga

Labradío

 

 

 

 

158,91

 

 

 

 

15

Espasandín Mouro, José María

39

113

Campo da Folga

Labradío

 

 

 

 

154,78

 

 

 

 

16

Espasandín Mouro, José María

39

114

Campo da Folga

Prado

 

 

 

 

190,34

 

 

 

 

17

Amado González, Antonio

39

157

Campo da Folga

Eucaliptal

 

 

 

 

1.208,87

 

 

 

 

18

Río Martínez, Manuel

39

1121

Fonte Fial

Matogueira

 

 

 

 

40,41

 

 

 

 

19

Duarte Gerpe, Mª del Carmen

39

1122

Fonte Fial

Matogueira

 

 

 

 

95,73

 

 

 

 

21

Descoñecido

39

1124

Fonte Fial

Matogueira

 

 

 

 

78,12

 

 

 

 

22

Río Martínez, Manuel

39

1125

Fonte Fial

Matogueira

 

 

 

 

40,51

 

 

 

 

23

Río Martínez, Dolores

39

1126

Fonte Fial

Matogueira

 

 

 

 

12,05

 

 

 

 

24

Espasandín Caamaño, Victoriano

(herdeiros de)

39

1091

Pedra Mirís

Matogueira

 

 

 

 

13,91

 

 

 

 

25

Río Martínez, Dolores

39

1090

Fonte Fial

Matogueira

 

 

 

 

109,16

 

 

 

 

26

Río Martínez, Adolfo

39

152

Fonte Fial

Matogueira

 

 

 

 

237,48

 

 

 

 

29

Baña Ferreiro, Mª Estrella

Silva Vázquez, José Manuel

39

212

Monte Follente

Matogueira

 

 

 

 

48,29

 

 

 

 

33

Romar Baña, Mª Hermosinda

39

208

Monte Follente

Matogueira

1

 

20,42

 

 

189,93

 

 

 

224,91

34

Vázquez Castro, Herminia

39

207

Monte Follente

Prado

1

 

1.297,38

 

 

44,25

 

 

 

796,29

36

Romar Baña, Mª Hermosinda

39

206

Monte Follente

Matogueira

1

 

625,23

 

 

 

 

 

 

765,61

37

García Souto, José Luis (herdeiros de)

39

205

Monte Follente

Matogueira

1

 

309,98

 

 

 

 

 

 

458,65

38

Rial Calvo, Concepción

39

204

Monte Follente

Matogueira

1

 

233,08

 

 

 

 

 

 

302,41

40

Martínez Blanco, María (herdeiros de)

39

202

Monte Follente

Eucaliptal

1

 

347,14

 

 

 

 

 

 

473,29

42

Ferreiro Suárez, Dorinda

39

200

Palla Seixo

Matogueira

1

 

133,34

 

 

 

 

1,14

 

221,41

43

Romar Baña, Mª Hermosinda

39

199

Palla Seixo

Matogueira

1

 

207,16

 

 

 

 

14,42

 

226,3

44

Pereiro Amado, Flora Rosalía

39

198

Palla Seixo

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

 

 

128,68

47

Martínez Blanco, María (herdeiros de)

39

195

Palla Seixo

Matogueira

1

 

183,64

 

 

 

 

105,57

 

308,93

50

Ferreiro Suárez, Dorinda

39

190

Palla Seixo

Matogueira

1

 

297,34

 

 

 

 

293,79

 

342,88

51

Romar Baña, Mª Hermosinda

39

189

Palla Seixo

Matogueira

1

 

171,07

 

 

 

 

177,78

 

210,53

53

Baña Ferreiro, Mª Estrella

Silva Vázquez, José Manuel

39

188

Palla Seixo

Matogueira

1

 

396,00

 

 

 

 

428,73

 

458,33

54

Romar Baña, Mª Hermosinda

39

187

Palla Seixo

Matogueira

1

 

370,77

 

 

 

 

405,16

 

386,71

55

Descoñecido

39

186

Palla Seixo

Matogueira

1

37,06

153,00

 

 

 

 

208,13

 

208,85

56

Rial Calvo, Concepción

39

185

Palla Seixo

Matogueira

1

125,94

234,47

 

 

 

 

393,81

 

417,71

58

Martínez Blanco, María (herdeiros de)

39

183

Palla Seixo

Matogueira

1

114,02

213,24

 

 

 

95,19

253,86

 

445,71

60

Romar Baña, Mª Hermosinda

39

247

Pedra do Cabalo

Matogueira

1

 

 

 

 

 

153,82

113,88

 

455,2

63

Calvo Canosa, Evaristo (herdeiros de)

Martínez Blanco, María (herdeiros de)

39

250

Pedra do Cabalo

Matogueira

1

 

 

 

 

 

349,77

60,52

 

1.207,12

67-1

Descoñecido

39

379

Pedra Choca

Matogueira

1

 

 

 

 

 

9,17

 

 

 

68

Rial Suárez, Hermelinda (herdeiros de)

39

382

Pedra Choca

Prado

1

 

 

 

 

 

 

 

 

529,86

70

Rial Varela, Ricardo (herdeiros de)

39

387

Chouceira do Prado dos Cabalos

Prado

1

 

 

 

 

 

 

 

 

263,12

71

Varela Amigo, Ángel

39

388

Chouceira do Prado dos Cabalos

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

 

 

310,78

72

Rial Suárez, Hermelinda (herdeiros de)

39

391

Chouceira do Prado dos Cabalos

Prado

1

 

 

 

 

 

 

 

 

261,85

73

Rial Calvo, Concepción

39

392

Chouceira do Prado dos Cabalos

Prado

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1.110,24

74

García Souto, José Luis (herdeiros de)

39

399

Chouceira do Prado dos Cabalos

Prado

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1.107,77

75

Rial Mourelle, Francisca

39

400

Chouceira do Prado dos Cabalos

Prado

1

 

 

 

 

 

 

 

 

828,31

76

Romar Mourelle, Dorinda

39

401

Chouceira do Prado dos Cabalos

Prado

1

 

 

 

 

 

 

 

 

494,32

77

Rial Silva, Clarisa

39

402

Chouceira do Prado dos Cabalos

Prado

1

 

 

 

 

 

 

 

 

425,2

78

Mourelle Rial, María

39

403

Chouceira do Prado dos Cabalos

Prado

1

 

 

 

 

 

 

337,12

 

1.14,67

79

Fernández Pose, Consuelo Emilia

39

404

Seixo

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

1.346,30

 

 

81

Romar Baña, Mª Hermosinda

39

406

Seixo

Matogueira

1

43,67

80,36

 

 

 

 

1.006,66

 

 

82

Gerpe Moreira, Severino

39

1133

Paragáns

Matogueira

1

 

207,17

 

 

 

 

3,52

 

2.983,73

83

Domínguez Gerpe, Manuel Modesto

39

177

Fonte Fial

Matogueira

1

 

138,13

 

 

 

 

 

 

654,52

84

Descoñecido

39

166

Fonte Fial

Matogueira

 

 

 

 

17,14

 

 

 

 

85

Domínguez Moreira, Carmen

39

175

Pallagueira

Piñeiral

1

 

 

 

 

 

 

 

 

21,93

86

Esmorís Rial, Josefa

39

176

Pallagueira

Eucaliptal

1

 

 

 

 

 

 

 

 

937,43

87

Pereira Rial, Dolores

39

178

Arriba da Corredoira Follente

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1.573,46

88

Rial Varela, Ricardo (herdeiros de)

39

179

Arriba da Corredoira Follente

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

 

 

576,53

89

Mourelle Rial, María

39

180

Arriba da Corredoira Rosende

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

26,45

 

764,42

90

Rial Suárez, Hermelinda (herdeiros de)

39

181

Arriba da Corredoira Rosende

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

55,22

 

371,44

91

Grille Silva, Palmira

39

182

Arriba da Corredoira Rosende

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

57,73

 

285,23

92

Romar Mourelle, Mª Pilar

Suárez Romar, Marco Antonio

Suárez Romar, Ramón

39

411

Arriba da Corredoira Follente

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

62,49

 

271,28

93

Romar Mourelle, Dorinda

39

410

Arriba da Corredoira Follente

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

65,97

 

263,47

94

Blanco Romar, Antoni

Suárez Carballo, José

39

409

Arriba da Corredoira Follente

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

91,57

 

361,24

95

Rial Calvo, Concepción

39

408

Arriba da Corredoira Follente

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

280,4

 

1.450,1

96

García Souto, José Luis (herdeiros de)

39

407

Arriba da Corredoira Follente

Piñeiral

1

 

 

 

 

 

 

43,82

 

2.078,11

97

Mourelle Blanco, Ángel (herdeiros de)

39

398

Chouceira do Prado dos Cabalos

Prado

1

 

 

 

 

 

 

 

 

120,09

98

Rial Silva, Clarisa

39

397

Chouceira do Prado dos Cabalos

Prado

1

 

 

 

 

 

 

 

 

109,28

99

Romar Mourelle, Dorinda

39

396

Chouceira

Prado

1

 

 

 

 

 

 

 

 

97,87

100

Pereira Rial, Dolores

39

395

Chouceira do Prado dos Cabalos

Prado

1

 

 

 

 

 

 

 

 

190,46

101

García Souto, José Luis (herdeiros de)

39

394

Chouceira do Prado dos Cabalos

Prado

1

 

 

 

 

 

 

 

 

188,60

102

Rial Calvo, Concepción

39

393

Chouceira do Prado dos Cabalos

Prado

1

 

 

 

 

 

 

 

 

38,00

103

Mourelle Rial, María

39

422

Corredoira de Follente

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

 

 

127,04

103-1

Pereira Rial, Dolores

39

423

Corredoira de Follente

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3,17

104

Rial Suárez, Hermelinda (herdeiros de)

39

421

Corredoira de Follente

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

 

 

272,99

105

García Souto, José Luis (herdeiros de)

39

420

Corredoira de Follente

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

 

 

398,99

106

Mourelle Rial, Faustino

Mourelle Rial, María

39

419

Corredoira de Follente

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

 

 

133,01

107

Lois Rey, José (herdeiros de)

39

418

Corredoira de Follente

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

 

 

361,96

108

Rial Silva, Clarisa

39

417

Corredoira de Follente

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

 

 

95,41

109

Rial París, Antonio

39

416

Corredoira de Follente

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

 

 

111,18

110

Rial Suárez, Hermelinda (herdeiros de)

39

415

Corredoira de Follente

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

 

 

327,8

111

Rial Suárez, Hermelinda (herdeiros de)

39

414

Corredoira de Follente

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

 

 

251,44

112

Varela Amigo, Ángel

Varela Amigo, Carmen

Varela Amigo, Francisco

Varela Amigo, José María

Varela Amigo, Juan

39

413

Corredoira de Follente

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

 

 

220,30

113

Rial Varela, Ricardo (herdeiros de)

39

412

Corredoira de Follente

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

 

 

139,75

114

Romar Baña, Mª Hermosinda

39

256

Pedra do Cabalo

Matogueira

 

 

 

 

 

647,25

 

 

 

115

Vázquez Castro, Herminia

39

257

Pedra do Cabalo

Prado

 

 

 

 

 

411,16

 

 

 

116

Romar Baña, Mª Hermosinda

39

258

Pedra do Cabalo

Matogueira

 

 

 

 

 

389,95

 

 

 

117

García Souto, José Luis (herdeiros de)

39

259

Pedra do Cabalo

Matogueira

 

 

 

 

 

371,42

 

 

 

118

Rial Calvo, Concepción

39

260

Pedra do Cabalo

Matogueira

 

 

 

 

 

134,89

 

 

 

123

Romar Baña, Mª Hermosinda

39

265

Fonte Seca

Eucaliptal

2

 

792,67

 

 

 

 

 

 

218,39

124

Vázquez Castro, Benigno

39

266

Fonte Seca

Eucaliptal

2

 

159,98

 

 

 

 

 

 

264,73

125

Ferreiro Suárez, José

39

267

Fonte Seca

Matogueira

2

 

43,79

 

 

 

 

 

 

322,96

127

Castiñeira Mallón, Josefa (herdeiros de)

39

269

Fonte Seca

Eucaliptal

2

 

 

 

 

 

 

 

 

513,56

129

Mourelle García, José Antonio

Vázquez Castro, Amparo

39

271

Fonte Seca

Matogueira

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1.009,71

130

Romar Baña, Mª Hermosinda

39

272

Fonte Seca

Eucaliptal

2

 

 

 

 

 

 

 

 

626,41

131

García Souto, José Luis (herdeiros de)

39

273

Fonte Seca

Matogueira

2

 

 

 

 

 

 

 

 

402,23

132

Rial Calvo, Concepción

39

274

Fonte Seca

Matogueira

2

 

 

 

 

 

 

 

 

177,08

133

Mourelle García, José Antonio

Vázquez Castro, Amparo

39

275

Fonte Seca

Matogueira

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1.496,33

135

Descoñecido

39

278

P. Esterco

Matogueira

2

 

 

 

 

 

 

 

 

928,67

137

Rial Silva, Clarisa

39

280

P. Esterco

Matogueira

2

 

 

 

 

 

 

 

 

37,35

138

Mourelle Rial, María

39

329

Pedra do Cabalo

Prado

2

 

 

 

 

 

544,25

 

 

1.181,72

139

Rial Silva, Clarisa

39

330

Pedra do Cabalo

Prado

2

 

 

 

 

 

587,13

 

 

2.441,33

140

Rial Romar, Andrés

Rial Romar, Mercedes

39

331

Pedra do Cabalo

Prado

2

 

 

 

 

 

268,55

470,74

 

2.477,81

143

Romar Mourelle, Casimiro Albino

39

334

Pedra do Cabalo

Prado

2

170,77

738,95

 

 

 

 

1.131,28

 

120,50

144

Grille Silva, Palmira

39

335

Pedra do Cabalo

Prado

2

291,48

1.460,5

 

 

 

 

761,53

 

0,54

145

Mourelle Rial, Antonio

39

336

Pedra do Cabalo

Prado

2

 

1.630,71

 

 

 

 

487,5

 

 

146

Pereira Rial, Dolores

39

337

Pedra do Cabalo

Prado

2

 

972,97

 

 

 

 

1.031,72

 

133,78

147

Pereira Rial, Dolores

39

338

Pedra do Cabalo

Prado

2

 

 

 

 

 

 

 

 

774,83

148

Mourelle Rial, María

39

339

Pedra do Cabalo

Prado

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1.254,45

149

Grille Silva, Palmira

39

340

Pedra do Cabalo

Prado

2

 

 

 

 

 

 

153,07

 

1.222,40

150

Romar Mourelle, Dorinda

39

341

Pedra do Cabalo

Prado

2

 

 

 

 

 

 

261,10

 

1.136,88

154

Mourelle Rial, María

39

345

Pedra Choca

Prado

2

 

 

 

 

 

 

454,63

 

1.067,57

155

Romar Mourelle, Dorinda

39

346

Pedra do Cabalo

Prado

2

 

 

 

 

 

 

 

 

754,36

156

Rial Silva, Clarisa

39

347

Pedra do Cabalo

Prado

2

 

 

 

 

 

 

 

 

881,89

157

Pereira Rial, Dolores

39

348

Pedra Choca

Prado

2

 

 

 

 

 

 

 

 

874,66

158

Otero Otero, Ovidio (herdeiros de)

Rial Calvo, Concepción

39

349

Pedra Choca

Prado

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1.822,03

159

Mourelle Rial, María

39

350

Pedra do Cabalo

Prado

2

 

 

 

 

 

 

 

 

663,04

160

Rial Suárez, Hermelinda (herdeiros de)

39

351

Pedra do Cabalo

Prado

2

 

 

 

 

 

 

 

 

268,33

161

Pereira Rial, Dolores

39

352

Pedra do Cabalo

Prado

2

 

 

 

 

 

 

 

 

268,43

162

García Souto, José Luis (herdeiros de)

39

354

Pedra Choca

Prado

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1.557,14

163

Rial Silva, Clarisa

39

355

Pedra Choca

Prado

2

 

 

 

 

 

 

 

 

605,90

164

Rial Suárez, Hermelinda (herdeiros de)

39

356

Pedra Choca

Prado

2

 

 

 

 

 

 

 

 

491,39

165

Rial Romar, Andrés

Rial Romar, Mercedes

39

359

Pedra Choca

Prado

2

 

 

 

 

 

 

 

 

322,88

166

Rial Varela, Ricardo (herdeiros de)

39

360

Pedra Choca

Prado

2

 

 

 

 

 

 

 

 

107,06

167

Pereira Rial, Dolores

39

328

Pedra do Cabalo

Prado

 

 

 

 

 

305,90

 

 

 

169

Rial Silva, Clarisa

39

326

Pedra do Cabalo

Prado

 

 

 

 

 

26,05

 

 

 

170

Mourelle Rial, María

39

325

Pedra do Cabalo

Prado

 

 

 

 

 

49,15

 

 

 

171

Rial Suárez, Hermelinda (herdeiros de)

39

324

Pedra do Cabalo

Prado

 

 

 

 

 

38,23

 

 

 

172

Rial Varela, Ricardo (herdeiros de)

39

323

Pedra do Cabalo

Prado

 

 

 

 

 

62,90

 

 

 

173

García Souto, José Luis (herdeiros de)

39

322

Pedra do Cabalo

Prado

 

 

 

 

 

106,86

 

 

 

174

Rial Calvo, Concepción

39

321

Pedra do Cabalo

Prado

 

 

 

 

 

149,69

 

 

 

175

Mourelle Rial, María

39

320

Pedra do Cabalo

Prado

 

 

 

 

 

116,44

 

 

 

176

Romar Mourelle, Dorinda

39

319

Pedra do Cabalo

Prado

 

 

 

 

 

110,81

 

 

 

177

Varela Amigo, Ángel

Varela Amigo, Carmen

Varela Amigo, Francisco

Varela Amigo, José María

Varela Amigo, Juan

39

318

Pedra do Cabalo

Prado

 

 

 

 

 

83,37

 

 

 

178

Pereira Rial, Dolores

39

317

Pedra do Cabalo

Prado

 

 

 

 

 

93,28

 

 

 

179

Romar Mourelle, Mª Pilar

Suárez Romar, Marco Antonio

Suárez Romar, Ramón

39

312

Pedra do Cabalo

Prado

 

 

 

 

 

41,94

 

 

 

180

Pereira Rial, Dolores

39

311

Pedra do Cabalo

Prado

 

 

 

 

 

155,09

 

 

 

181

Mourelle Rial, María

39

310

Pedra do Cabalo

Prado

 

 

 

 

 

283,93

 

 

 

182

Rial Silva, Clarisa

39

309

Pedra do Cabalo

Prado

 

 

 

 

 

234,12

 

 

 

183

Romar Mourelle, Dorinda

39

308

Pedra do Cabalo

Prado

 

 

 

 

 

225,49

 

 

 

186

Recarey Rial, José

41

285

Arriba dos Pasos

Pasteiro

 

 

 

 

 

105,62

 

 

 

187

Rial Varela, Ricardo (herdeiros de)

41

166

Pasos da Braña

Pasteiro

 

 

 

 

 

32,57

 

 

 

188

Recarey Rial, José

41

170

Arriba dos Pasos

Pasteiro

 

 

 

 

 

461,69

 

 

 

189

Rial Varela, Ricardo (herdeiros de)

41

167

Pasos da Braña

Pasteiro

 

 

 

 

 

597,95

 

 

 

190

Rial Varela, Ricardo (herdeiros de)

41

168

Pasos da Braña

Pasteiro

 

 

 

 

 

565,06

 

 

 

191

Blanco Recarey, Guillermo

40

448

Gandaróns

Prado

 

 

 

 

 

1.308,69

 

 

 

192

García Souto, José Luis (herdeiros de)

40

447

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

1.115,43

 

 

 

193

Rial Suárez, Ermelinda (herdeiros de)

23

124

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

1,56

 

 

 

194

García Souto, José Luis (herdeiros de)

23

125

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

53,91

 

 

 

195

Mourelle Rial, María

23

126

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

28,62

 

 

 

196

Romar Mourelle, Dorinda

23

127

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

73,52

 

 

 

197

Rial Castiñeira, Etelvina

Rial Castiñeira, Santiago

Rial Castiñeira, Feliciano

Rial Castiñeira, Manuela

Rial Castiñeira, Hilda

23

129

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

35,70

 

 

 

198

Descoñecido

23

130

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

52,91

 

 

 

199

Rial Castiñeira, Etelvina

Rial Castiñeira, Santiago

Rial Castiñeira, Feliciano

Rial Castiñeira, Manuela

Rial Castiñeira, Hilda

23

131

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

44,85

 

 

 

200

Silva Rial, María Josefa

23

132

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

31,72

 

 

 

201

Descoñecido

23

133

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

25,88

 

 

 

201-1

Silva Rial, Clarisa

23

134

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

30,12

 

 

 

203

Pereira Rial, Dolores

23

135

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

19,31

 

 

 

204

Rial Calvo, Concepción (herdeiros de)

23

136

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

56,18

 

 

 

205

Martínez García, Carmen

23

137

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

51,48

 

 

 

206

Descoñecido

23

138

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

71,94

 

 

 

207

Otero Rial, Dolores

23

139

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

31,01

 

 

 

208

Varela Amigo, Carmen

Varela Amigo, José María

Varela Amigo, Maximino

Varela Amigo, Juan

23

140

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

50,48

 

 

 

209

Descoñecido

23

141

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

56,11

 

 

 

210

Descoñecido

23

142

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

55,40

 

 

 

211

Pereira Rial, Dolores

23

143

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

92,76

 

 

 

212

Suárez Castiñeira, José Luis

23

144

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

49,41

 

 

 

213

Lagoa Carreira, Modesto (herdeiros de)

23

145

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

63,23

 

 

 

214

Pereira Rial, Dolores

23

146

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

60,32

 

 

 

215

Descoñecido

23

507

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

37,43

 

 

 

216

Recarey Rial, José

23

147

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

81,78

 

 

 

217

Descoñecido

23

508

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

42,77

 

 

 

218

Suárez Castiñeira, José Luis

23

148

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

124,99

 

 

 

219

Romar Mourelle, Ángel

23

149

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

139,04

 

 

 

220

Recarey Rial, José

Pérez Castiñeira, Esperanza

23

150

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

132,83

 

 

 

221

Descoñecido

23

151

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

146,61

 

 

 

222

Rial Suárez, Ermelinda (herdeiros de)

23

153

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

77,81

 

 

 

223

Descoñecido

23

154

Gandaróns

Matogueira

 

 

 

 

 

227,51

 

 

 

224

Mourelle Rial, María

23

155

Braña da Calzada

Matogueira

 

 

 

 

 

184,52

 

 

 

225

Descoñecido

23

505

Braña da Calzada

Matogueira

 

 

 

 

 

720,88

 

 

 

373

Pereira Rial, Dolores

41

116

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

 

 

 

 

 

 

 

 

645,43

374

Mourelle Rial, María

41

115

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

 

 

 

 

 

 

 

 

268,98

375

Rial Varela, Ricardo (herdeiros de)

41

114

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

 

 

 

 

 

 

 

 

272,42

376

Rial Suárez, Ermelinda (herdeiros de)

41

113

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

 

 

 

 

 

 

 

 

305,90

377

Suárez Castiñeira, Juan Bautista

41

112

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

 

 

 

 

 

 

4,77

 

325,88

378

Descoñecido

41

111

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

 

 

 

 

 

 

242,43

 

235,03

379

Descoñecido

41

110

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

 

 

 

 

 

 

475,47

 

88,72

380

Descoñecido

41

109

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

 

59,67

 

 

 

 

358,54

 

1,44

381

Descoñecido

41

108

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

 

246,22

 

 

 

 

152,71

 

 

382

Descoñecido

41

107

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

 

419,27

 

 

 

 

15,26

 

 

383

Descoñecido

41

106

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

 

555,49

 

 

 

 

 

 

 

384

Descoñecido

41

105

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

97,73

405,32

 

 

 

 

 

 

 

385

Descoñecido

41

104

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

78,78

225,40

 

 

 

 

 

 

 

386

Descoñecido

41

103

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

128,14

256,35

 

 

 

 

 

 

 

387

Descoñecido

41

102

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

22,87

303,68

 

 

 

 

9,50

 

 

388

Descoñecido

41

101

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

 

268,46

 

 

 

 

151,65

 

 

389

Descoñecido

41

100

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

 

117,98

 

 

 

 

372,56

 

 

390

Descoñecido

41

99

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

 

9,00

 

 

 

 

338,66

 

12,90

391

Descoñecido

41

98

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

 

 

 

 

 

 

418,20

 

93,13

392

Descoñecido

41

97

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

 

 

 

 

 

 

452,25

 

167,83

393

Descoñecido

41

96

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

 

 

 

 

 

 

519,04

 

383,50

394

Descoñecido

41

95

Riba do Prado Novo

Pasteiro

3

 

 

 

 

 

 

374,72

 

441,19

395

Descoñecido

41

84

Chanceira Arriba de Mourelle

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

 

 

892,00

396

Descoñecido

41

83

Chanceira Arriba de Mourelle

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

 

 

902,48

397

Descoñecido

41

82

Chanceira Arriba de Mourelle

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

 

 

664,33

399

Recarey Rial, José

41

87

Pedra Amarelle

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

 

 

276,54

400

Pereira Rial, Dolores

41

88

Pedra Amarelle

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

 

 

421,33

401

Rial Suárez, Ermelinda (herdeiros de)

41

89

Pedra Amarelle

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

 

 

467,98

402

Mourelle Rial, María

41

90

Pedra Amarelle

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

 

 

805,86

403

Romar Mourelle, Casimiro Albino

41

91

Pedra Amarelle

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

 

 

696,23

404

Rial Varela, Ricardo (herdeiros de)

41

92

Pedra Amarelle

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1.109,53

405

García Souto, José Luis (herdeiros de)

41

93

Pedra Amarelle

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1.813,62

406

Descoñecido

41

94

Pedra Amarelle

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

51,33

 

2.553,63

407

García Souto, José Luis (herdeiros de)

41

117

Prado Novo

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

22,09

 

663,49

408

Otero Rial, Dolores

41

118

Prado Novo

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

102,53

 

595,91

409

Descoñecido

41

119

Prado Novo

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

306,14

 

469,97

410

Descoñecido

41

120

Prado Novo

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

245,88

 

289,35

411

Recarey Rial, José

41

121

Prado Novo

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

274,05

 

270,71

412

Descoñecido

41

122

Prado Novo

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

423,63

 

444,06

413

Descoñecido

41

123

Prado Novo

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

392,40

 

268,15

414

Descoñecido

41

124

Prado Novo

Matogueira

3

31,37

 

 

 

 

 

510,40

 

376,57

415

Pereira Rial, Dolores

41

125

Prado Novo

Matogueira

3

94,32

1,78

 

 

 

 

495,89

 

387,81

416

Mourelle Rial, María

41

126

Prado Novo

Matogueira

3

9,03

325,23

 

 

 

 

928,11

 

962,68

417

Suárez Castiñeira, José Luis

41

127

Prado Novo

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

1.085,34

 

1.075,21

418

Rial Suárez, Ermelinda (herdeiros de)

41

128

Prado Novo

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

743,23

 

1.287,51

419

Rial Romar, Andrés

Rial Romar, Mercedes

41

129

Prado Novo

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

75,00

 

1.831,18

420

Recarey Rial, José

41

130

Prado Novo

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1.776,68

421

Pereira Rial, Dolores

41

131

Prado Novo

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3.053,19

422

Descoñecido

41

132

Prado Novo

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

 

 

532,93

CONCELLO DE SANTA COMBA

Relación de bens e dereitos afectados

Ocup.temp.

Faixa biomasa

Predio

Titular/es

Datos catastrais

Lugar

Uso

Nº aero.

Afeccións (m2)

Pleno dominio

Serv. paso

Serv.

voo

Pol.

Parc.

Cim.

Plat.

Subest.

T. met.

Vieiro

Gabia

226

Martínez Capelo, Leandro

45

1735

Calzada

Pasteiro

 

 

 

 

 

18,26

 

 

 

227

García Maneiro, Manuel

45

1736

Calzada

Pasteiro

 

 

 

 

 

194,37

 

 

 

228

Capelo Rieiro, Carmen

45

1738

Calzada

Matogueira

 

 

 

 

 

220,42

 

 

 

229

Turnes Martínez, María Josefa

45

1741

Calzada

Matogueira

 

 

 

 

 

280,78

 

 

 

230

Martínez Ferreiro, Juan (herdeiros de)

45

1742

Calzada

Pasteiro

 

 

 

 

 

73,04

 

 

 

231

García García, Herminio (herdeiros de)

45

1745

Calzada

Pasteiro

 

 

 

 

 

375,02

 

 

 

232

Pose Ucha, José Juan

45

1655

Prado Vello

Pasteiro

 

 

 

 

 

188,66

 

 

 

233

Pose Ucha, José Juan

45

1658

Prado Vello

Pasteiro

 

 

 

 

 

177,51

 

 

 

234

Pose Ucha José Juan

45

925

Prado Vello

Pasteiro

 

 

 

 

 

129,69

 

 

 

235

Ucha Calvo, Pedro

45

926

Prado Vello

Pasteiro

 

 

 

 

 

98,90

 

 

 

236

Ucha García, José

45

929

Prado Vello

Matogueira

 

 

 

 

 

92,07

 

 

 

237

Ucha García, José

45

930

Prado Vello

Matogueira

 

 

 

 

 

256,44

 

 

 

238

Descoñecido

45

1603

Calzada de Abaixo

Matogueira

 

 

 

 

 

77,52

 

 

 

239

González Rieiro, José

45

1601

Cachada

Pasteiro

 

 

 

 

 

657,93

 

 

61,47

240

Lois Martínez, Luis (herdeiros de)

45

1600

Calzada de Abaixo

Matogueira

 

 

 

 

 

136,88

 

 

 

241

Martínez Gerpe, María del Carmen

45

1599

Calzada de Abaixo

Matogueira

 

 

 

 

 

253,25

 

 

 

242

Descoñecido

45

1760

Calzada de Abaixo

Matogueira

 

 

 

 

 

41,34

 

 

 

243

Romero Busto, María Julia

45

1598

Calzada de Abaixo

Matogueira

 

 

 

 

 

351,07

 

 

 

244

Ucha Calvo, Pedro

45

908

Prado do Mallón

Pasteiro

 

 

 

 

 

1.368,52

 

 

60,76

245

Pose Ucha, Elisa

45

911

Prado do Mallón

Pasteiro

 

 

 

 

 

113,77

 

 

2,58

248

Ucha García, José

45

916

Prado do Mallón

Pasteiro

 

 

 

 

 

455,74

 

 

 

250

Castro Romar, José

45

1079

Prado do Mallón

Forestal

 

 

 

 

 

30,47

 

 

 

252

Cundines Lois, Clementina

45

1083

Prado do Mallón

Forestal

 

 

 

 

 

103,69

 

 

 

254

Collazo Mouro, Dolores

45

1085

Prado do Mallón

Forestal

 

 

 

 

 

52,15

 

 

 

256

Martínez Suárez, Manuel

45

1087

Prado do Mallón

Forestal

 

 

 

 

 

78,52

 

 

 

258

Collazo Mouro, Dolores

Collazo Mouro, José

Collazo Mouro, Josefina

Collazo Mouro, Manuel

Collazo Mouro, María del Carmen

45

1089

Prado do Mallón

Forestal

 

 

 

 

 

57,47

 

 

 

260

Capelo Espasandín, Manuel

45

1092

Prado do Mallón

Labradío

 

 

 

 

 

191,1

 

 

 

261

Castro Pereira, María Primitiva

45

1093

Prado do Mallón

Forestal

 

 

 

 

 

341,24

 

 

 

262

Ferreiro Otero, Ángel

45

884

Prado do Mallón

Forestal

 

 

 

 

 

397,55

 

 

 

264

Lage Lois, José

45

882

Prado do Mallón

Pasteiro

 

 

 

 

 

211,66

 

 

 

266

Concello de Santa Comba

45

9031

Camiño

Vieiro de comunic.de dominio público

 

 

 

 

 

36,51

 

 

 

267

López Lois, Carmen Fermina

45

879

Canle Seixo

Pasteiro-forestal

 

 

 

 

 

503,61

 

 

 

269

Lage Lois, José

45

973

Careta

Forestal

 

 

 

 

 

1.212,69

 

 

 

272

Calvo Barreiro, Ana María

45

1072

Fieitoso

Forestal

 

 

 

 

 

3.235,32

 

 

 

273

Descoñecido

46

715

Campelo

Pasteiro

 

 

 

 

 

1.179,46

 

 

 

279

Martínez Ucha, Enrique

46

706

Campelo Pequeno

Pasteiro

 

 

 

 

 

51,07

 

 

 

281

Pose Negreira, Herminio

46

704

Campelo Pequeno

Pasteiro

 

 

 

 

 

36,46

 

 

 

281-1

Ucha García, José

46

702

Campelo Pequeno

Pasteiro

 

 

 

 

 

99,7

 

 

 

282

Costa Mallón, Segundo

46

464

Campelo

Labradío-pasteiro

 

 

 

 

 

132,85

 

 

 

284

López González, María Josefa

(herdeiros de)

46

1111

Campelo Pequeno

Pasteiro

 

 

 

 

 

249,04

 

 

 

285

Calvo Barreiro, Ana María

Calvo Barreiro, Carlos

46

1112

Campelo Pequeno

Pasteiro

 

 

 

 

 

277,00

 

 

 

287

Vieites Fandiño, Manuel

46

466

Campelo

Pasteiro

 

 

 

 

 

123,27

 

 

 

288

Vázquez Pose, Luz

46

468

Campelo

Pasteiro

 

 

 

 

 

1.136,03

 

 

 

289

Blanco García, Matilde

46

501

Campelo

Pasteiro

 

 

 

 

 

40,25

 

 

 

290

Blanco García, José Manuel

46

498

Campelo

Pasteiro

 

 

 

 

 

411,59

 

 

 

291-2

Pérez García, Erundina

46

463

Campelo

Labradío-pasteiro

 

 

13.957,00

 

 

 

 

 

 

307

Vilariño Redondo, Pedro

44

1185

Gargantiña

Labradío-pasteiro

 

 

 

 

182,82

 

 

 

 

313

Calvo Álvarez, Eva

Calvo Álvarez, Josefa

Calvo Álvarez, Sabina

44

1192

Alto dos

Palleiros

Pasteiro

 

 

 

 

152,67

 

 

 

 

315

Pose Espasandín, José (apoderada Carmen Pose Espasandín)

44

1928

Alto dos Palleiros

Pasteiro

 

 

 

 

108,52

 

 

 

 

322

López Brenlla, Natividad

44

1200

Alto dos Palleiros

Pasteiro

 

 

 

 

228,74

 

 

 

 

325

Landeira Martínez, Clementina

44

1912

Alto dos Palleiros

Pasteiro

 

 

 

 

76,43

 

 

 

 

326

Calvo Álvarez, Eva

Calvo Álvarez, Josefa

Calvo Álvarez, Sabina

44

1203

Alto dos Palleiros

Forestal

 

 

 

 

155,86

 

 

 

 

335

Descoñecido

44

1211

Alto dos Palleiros

Pasteiro

 

 

 

 

324,1

 

 

 

 

337

Arán Blanco, Concepción

44

1216

Alto dos Palleiros

Matogueira

 

 

 

 

229,90

 

 

 

 

339

García Rodríguez, Dolores

44

1218

Prado da Fábrica

Matogueira

 

 

 

 

152,66

 

 

 

 

340

Facal López, María

44

1219

Fieiteira

Forestal-matogueira

 

 

 

 

158,93

 

 

 

 

341

Blanco Arán, Manuel

44

1220

Sandixa

Pasteiro

 

 

 

 

139,27

 

 

 

 

344

Blanco García, Marcelino (herdeiros de) Antonio

44

1224

Sandixa

Pasteiro

3

 

 

 

 

124,73

 

 

 

420,80

347

Descoñecido

44

1227

Fieiteira

Pasteiro

3

 

 

 

 

137,82

 

 

 

789,64

349

Descoñecido

44

1160

Palleiros

Matogueira

 

 

 

 

106,02

 

 

 

 

350

Descoñecido

44

1161

Palleiros

Forestal

 

 

 

 

21,29

 

 

 

 

351

Descoñecido

44

1162

Palleiros

Forestal

 

 

 

 

38,67

 

 

 

 

352

Descoñecido

44

1163

Palleiros

Forestal

 

 

 

 

4,97

 

 

 

 

353

Descoñecido

44

1164

Palleiros

Forestal

 

 

 

 

52,57

 

 

 

 

354

Descoñecido

44

1165

Palleiros

Forestal

 

 

 

 

42,78

 

 

 

 

355

Descoñecido

44

1166

Palleiros

Forestal

 

 

 

 

5,26

 

 

 

 

356

Descoñecido

44

1898

Palleiros

Forestal

 

 

 

 

12,82

 

 

 

 

357

Descoñecido

44

1168

Palleiros

Forestal

 

 

 

 

33,00

 

 

 

 

358

Descoñecido

44

1169

Palleiros

Forestal

 

 

 

 

52,11

 

 

 

 

359

Descoñecido

44

1170

Palleiros

Forestal

 

 

 

 

29,43

 

 

 

 

360

Descoñecido

44

1171

Palleiros

Forestal

 

 

 

 

27,66

 

 

 

 

361

Descoñecido

44

1172

Palleiros

Forestal

 

 

 

 

19,77

 

 

 

 

362

Descoñecido

44

1173

Palleiros

Forestal

 

 

 

 

21,22

 

 

 

 

363

Descoñecido

44

1174

Palleiros

Forestal

 

 

 

 

32,76

 

 

 

 

364

Descoñecido

44

1175

Palleiros

Forestal

 

 

 

 

74,06

 

 

 

 

369

Descoñecido

44

1239

Fieiteira

Pasteiro

3

 

 

 

 

 

 

 

 

416,68

370

Descoñecido

44

1240

Fieiteira

Pasteiro

3

 

 

 

 

 

 

 

 

434,62

371

Descoñecido

44

1241

Fieiteira

Pasteiro

3

 

 

 

 

 

 

 

 

259,92

398

Bouzada Blanco, Ovidio

44

1215

Fieiteira

Forestal

 

 

 

 

 

 

 

 

963,69

425

Martínez Espasandín, Isolina

(herdeiros de)

44

83

Riba da Fieiteira

Forestal

4

 

966,02

 

 

 

 

222,43

 

82,73

426

Arán Varela, Álvaro

44

82

Prado Pedra

Pasteiro-forestal

4

 

292,70

 

 

 

 

104,64

 

1.638,76

427

Capelo Martínez, Victorina

44

81

Prado Pedra

Pasteiro

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2.433,63

428

García Maneiro, José Manuel

44

79

Marcos de Riba

Forestal

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2.121,69

429

Facal Ameijeiras, Emilio

44

70

Prado

Marcos

Pasteiro

4

 

 

 

 

 

 

 

 

221,42

430

García Maneiro, José Manuel

44

71

Marcos

Forestal

4

 

 

 

 

 

 

 

 

729,54

431

García Trigo, Dina Dolores

44

88

Marcos Diante

Pasteiro

4

 

 

 

 

 

 

 

 

1.374,62

432

Fariña Rieiro, Ilda

44

87

Marcos

Matogueira

4

 

 

 

 

 

 

 

 

1.739,34

433

Espasandín Novo, Angelina

44

1936

Fieiteira

Matogueira

4

 

 

 

 

 

 

 

 

1.803,88

435

Castro Pereira, Asunción

44

85

Fieiteira

Matogueira

4

 

 

 

 

 

 

149,58

 

310,36

437

Martínez Ferreiro, Juan (herdeiros de)

44

89

Baixo da Fieiteira

Pasteiro

4

 

 

 

 

 

 

 

 

163,26

438

Descoñecido

44

205

Fieiteira

Matogueira

4

 

 

 

 

 

 

525,35

 

1.087,38

439

Facal López, María

44

206

Fieiteira de Tras

Matogueira

4

 

1.155,79

 

 

 

 

1.671,03

 

81,10

440

González Rieiro, Manuel (herdeiros de)

44

207

Fieiteira

Matogueira

4

462,25

2.155,48

 

 

 

62,67

1.534,89

 

43,52

441

Gesto Capelo, Irene

44

1935

Fieiteira

Matogueira

4

 

 

 

 

 

 

583,55

 

1.114,20

442

González Rieiro, Manuel (herdeiros de)

44

204

Fieiteira

Matogueira

4

 

 

 

 

 

 

215,33

 

415,58

443

Pombo Ríos, José Manuel

44

203

Fieiteira

Matogueira

4

 

 

 

 

 

 

316,03

 

640,12

444

García García, Herminio (herdeiros de)

44

202

Fieiteira

Matogueira

4

 

 

 

 

 

 

177,38

 

419,62

445

Descoñecido

44

201

Fieiteira

Matogueira

4

 

 

 

 

 

 

147,78

 

486,56

446

Capelo Martínez, Victorina

44

199

Fieiteira

Matogueira

4

 

 

 

 

 

 

238,83

 

1.872,79

450

García García, Herminio (herdeiros de)

44

195

Fieiteira

Matogueira

4

 

 

 

 

 

 

 

 

217,85

461

Martínez Capelo, José Emilio

44

243

Pena Marelle

Matogueira

4

 

 

 

 

 

139,27

 

 

1.761,73

462

Garrido Vilarnovo, Manuel

Suárez Vilarnovo, Digna Carmen

44

1900

Fieiteira

Matogueira

4

 

 

 

 

 

4,03

955,85

 

1.036,53

465

Espasandín Vilarnovo, José Antonio

44

1252

Fieiteira

Matogueira

4

 

1.133,98

 

 

 

 

396,75

 

1.972,50

468

Ríos Redondo, Divina (apoderado Pedro Vilarnovo Redondo)

44

1248

Fieiteira de Abaixo

Pasteiro

4

 

174,88

 

 

 

 

 

 

1.291,43

471

Romar Otero, María (herdeiros de)

44

228

Riba da Sandixa

Matogueira

4

 

 

 

 

 

 

 

 

63,44

472

González Rieiro, Lino

44

229

Riba da Sandixa

Matogueira

4

 

 

 

 

 

 

 

 

79,02

476

Capelo Rieiro, Carmen

44

257

Cova dos Pereiros

Pasteiro

 

 

 

 

 

148,53

 

 

 

477

Martínez Macías, David

Martínez Macías, Miriam

44

180

Cima Pereiro Novo

Matogueira

 

 

 

 

 

84,61

 

 

 

478

García García, Herminio (herdeiros de)

44

181

Cim Pereira Novo

Pasteiro

 

 

 

 

 

521,02

 

 

 

483

Capelo Rieiro, Carmen

44

268

Pereiros Vellos

Forestal

 

 

 

 

 

87,53

 

 

 

488

Capelo Rieiro, Carmen

44

273

Pereiros Vellos

Pasteiro

 

 

 

 

 

109,45

 

 

 

491

Capelo Rieiro, Carmen

44

278

Portela do Pereiro

Labradío

 

 

 

 

 

160,38

 

 

 

495

González Rieiro, Lino

45

1629

Arieira

Pasteiro

 

 

 

 

 

412,81

 

 

 

497

Romar Rieiro, José

45

1625

Canle Couto

Pasteiro

 

 

 

 

 

323,72

 

 

 

499

Romar Rieiro, José

45

1859

Tallos do Canle

Pasteiro

 

 

 

 

 

257,88

 

 

 

501-1

González Rierio, José

45

1634

Estivada Nova

Prado

 

 

 

 

 

134,07

 

 

 

505

Arán Varela, Álvaro

45

1605

Busto

Pasteiro

 

 

 

 

 

1.237,80

 

 

 

505-1

Martínez Ferreiro, Juan

45

1583

Busto

Prado-matogueira

 

 

 

 

 

27,55

 

 

 

507

García Maneiro, José Manuel

45

1606

Arriba do Prado do A.

Prado

5

 

 

 

 

 

 

 

 

3.463,36

509

Descoñecido

45

1610

Cachada Pequena

Matogueira

5

 

 

 

 

 

 

305,21

 

477,96

510

García Trigo, Ramona

45

1611

Cachada Pequena

Matogueira

5

 

 

 

 

 

 

95,77

 

1.249,41

511

Espasandín García, Andrés

45

1612

Cachada Pequena

Matogueira

5

 

 

 

 

 

 

 

 

636,80

512

García García, Herminio (herdeiros de)

45

1613

Cachada Pequena

Matogueira

5

 

 

 

 

 

 

 

 

481,70

513

Martínez Capelo, Leandro

45

1614

Cachada Pequena

Matogueira

5

 

 

 

 

 

 

 

 

699,83

514

García García, Manuel (herdeiros de)

45

1615

Prado do Busto

Matogueira

5

 

 

 

 

 

 

 

 

233,44

515

Descoñecido

45

1691

Cachada de Diante

Matogueira

5

 

 

 

 

 

 

 

 

36,16

516

Descoñecido

45

1671

Cachada de Diante

Pasteiro

5

 

 

 

 

 

 

 

 

135,61

517

Descoñecido

45

1670

Cachada de Diante

Pasteiro

5

 

 

 

 

 

 

 

 

597,84

518

Descoñecido

45

1795

Cachada de Atrás

Pasteiro

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1.922,26

519

Descoñecido

45

1669

Cachada de Diante

Pasteiro

5

 

 

 

 

 

 

 

 

701,50

520

Descoñecido

45

1668

Cachada de Diante

Pasteiro

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1.013,91

521

Descoñecido

45

1667

Cachada de Diante

Pasteiro

5

 

 

 

 

 

 

 

 

452,64

522

Descoñecido

45

1665

Cachada de Atrás

Pasteiro

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2.186,52

523

Descoñecido

45

1664

Cachada de Atrás

Matogueira

5

 

 

 

 

 

 

 

 

892,32

524

Martínez Ferreiro, Nieves

45

1796

Cachada de Diante

Pasteiro

5

 

 

 

 

 

 

1.372,48

 

2.313,89

525

Capelo Rieiro, Divina (herdeiros de)

45

1663

Cachada de Atrás

Matogueira

5

 

 

 

 

 

 

255,93

 

243,2

526

Romar Capelo, María Isabel

45

1662

Cachada de Atrás

Pasteiro

5

 

 

 

 

 

 

437,39

 

425,66

527

Capelo Rieiro, Carmen

45

1661

Cachada de Atrás

Pasteiro

5

 

 

 

 

 

 

667,92

 

431,55

528

Martínez Negreira, Jesús

45

1660

Cachada de Atrás

Pasteiro

5

 

106,60

 

 

 

 

1040,7

 

599,57

529

González Rieiro, José

45

1659

Cachada de Atrás

Pasteiro

5

49,8

330,22

 

 

 

 

895,67

 

861,66

530

Martínez Ferreiro, Juan (herdeiros de)

45

1593

Cachada de Abaixo

Pasteiro

5

 

 

 

 

 

 

798,29

 

1.703,70

531

Arán Varela, Álvaro

45

1594

Cachada de Abaixo

Pasteiro

5

 

6,74

 

 

 

 

959,04

 

1.825,85

532

Descoñecido

45

1595

Calzada

Matogueira

5

 

 

 

 

 

 

638,46

 

1.932,16

533

García García, Manuel (herdeiros de)

45

1596

Calzada

Pasteiro

5

 

 

 

 

 

 

73,51

 

2.860,95

534

Collazo Espasandín, Marcelino

(herdeiros de)

45

1597

Calzada

Pasteiro

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2.003,00

535

Descoñecido

45

905

Cachada

Pasteiro-labradío

5

 

 

 

 

 

 

 

 

64,44

537

Descoñecido

45

907

Cachada

Pasteiro

5

 

 

 

 

 

603,90

 

 

294,12

538

Romar Otero, María (herdeiros de)

45

1586

Cachada

Pasteiro-labradío

6

 

137,16

 

 

514,49

354,44

 

 

1.687,17

539

Arán Varela, Álvaro

45

1587

Cachada

Pasteiro-labradío

5, 6

 

886,94

 

 

425,91

191,61

 

 

1.507,08

540

Capelo Rieiro, Carmen

45

1588

Cachada

Pasteiro-labradío

5, 6

 

1.227,35

 

 

26,12

115,92

187,55

 

1.058,34

542

Capelo Martínez, Victorina

45

1590

Cabana

Pasteiro-labradío

5, 6

 

1.848,93

 

 

 

170,32

538,77

 

870,18

543

García García, Herminio (herdeiros de)

45

1591

Cachada

Pasteiro-labradío

5

26,53

1.587,76

 

 

 

324,7

149,55

 

1.122,29

544

Romar Baña, Dulce María (apoderado José Pérez Romar)

45

1585

Cachada

Pasteiro

6

 

 

 

 

250,97

 

 

 

34,26

547

Collazo Mouro, José

45

900

Cachada de Tras

Pasteiro

6

 

 

 

 

213,24

 

 

 

11,73

550

Gerpe Quintáns, Manuel

45

872

Cachada de Riba

Pasteiro

6

 

 

 

 

125,10

128,42

 

 

1.091,26

551

Gerpe Pose, Dolores

45

871

Cachada de Riba

Pasteiro

6

 

 

 

 

132,94

67,87

 

 

1.222,66

555

García Maneiro, María Nieves

45

867

Cachada de Riba

Pasteiro-labradío

6

 

 

 

 

290,93

203,91

1.323,17

 

1.736,54

557

Gerpe Pose, Dolores

45

865

Devesa do Rei

Matogueira

6

 

16,15

 

 

 

 

 

 

1.220,91

558

Lage Lois, Avelino

Lage Lois, Carmen

Lage Lois, José

Lage Lois, María

45

864

Devesa do Rei

Matogueira

6

 

4,07

 

 

 

 

 

 

1.011,09

559

Calvo Landeira, Avelina

45

863

Devesa do Rei

Matogueira

6

 

0,56

 

 

 

 

 

 

1.345,55

560

Blanco Leiba, José Manuel

45

862

Devesa do Rei

Matogueira

6

 

 

 

 

 

 

 

 

1.019,57

561

López González, Albina

45

860

Devesa do Rei

Matogueira

6

 

 

 

 

 

 

 

 

489,48

562

Martínez Ferreiro, Juan

45

1573

Cabana Pequena

Matogueira

6

 

 

 

 

 

 

 

 

4,46

563

Arroyo García, José Antonio

45

1572

Cabana

Matogueira

6

 

 

 

 

 

 

 

 

32,97

564

Capelo Rieiro, Carmen

45

1571

Cabana Pequena

Matogueira

6

 

 

 

 

 

 

 

 

40,36

566

García García, Herminio (herdeiros de)

45

1568

Cabana

Matogueira

6

 

 

 

 

 

 

 

 

420,27

567

Martínez Capelo, María Celia

45

1567

Cabana

Matogueira

6

 

 

 

 

 

 

 

 

126,18

569

Domínguez Pose, Jesús (herdeiros de)

45

1564

Cachada

Pasteiro

6

 

133,89

 

 

 

85,27

733,63

 

539,37

570

Collazo Espasandín, Marcelino

(herdeiros de)

45

1562

Devesa

Pasteiro

6

112,11

404,91

 

 

 

141,71

1310

 

909,15

572

Negreira Turnes, Rosalía

45

1560

Cachada

Pasteiro

6

180,94

523,83

 

 

 

111,11

756,18

 

736,45

574

Arán Varela, Álvaro

45

1558

Riba da Cabana

Pasteiro

6

 

629,64

 

 

 

90,07

322,67

 

631,39

575

Domínguez Pose, Jesús (herdeiros de)

45

1557

Cachada

Pasteiro

6

 

856,27

 

 

 

65,6

390,69

 

584,45

576

Maneiro Vázquez, Pilar

45

1556

Cachada

Pasteiro

6

 

740,04

 

 

 

45,63

353,76

 

556,74

577

Descoñecido

45

1555

Cachada

Matogueira

6

 

1.597,91

 

 

 

3,6

763,46

 

1.763,51

580

González Rieiro, Manuel (herdeiros de)

45

1770

Monte dos Lobos

Forestal

6

 

 

 

 

 

633,34

 

 

417,03

581

Concello de Santa Comba

45

9029

Camiño

Vieiro de comunic. de dominio público

6

 

 

 

 

 

199,69

 

 

 

582

Lois Arosa, María Victoria

45

1540

Cabana

Matogueira

6

 

 

 

 

 

 

 

 

144,54

583

García Maneiro, María Nieves

45

1541

Cabana

Matogueira

6

 

 

 

 

 

 

 

 

122,41

584

Martínez Macías, David

Martínez Macías, Miriam

45

1543

Cabana

Matogueira

6

 

 

 

 

 

 

 

 

61,97

585

Martínez Ferreiro, Juan

45

1544

Cabana

Prado-matogueira

6

 

 

 

 

 

 

 

 

238,73

586

Romar Baña, Dulce María (apoderado José Pérez Romar)

45

1545

Cabana

Matogueira

6

 

 

 

 

 

 

 

 

108,51

587

Martínez Ferreiro, Juan

45

1546

Cabana

Prado-matogueira

6

 

 

 

 

 

 

 

 

53,21

588

Collazo Espasandín, Marcelino

(herdeiros de)

45

1547

Lobos

Pasteiro-labradío

6

 

 

 

 

 

 

 

 

698,78

589

Romar Otero, María (herdeiros de)

45

1551

Monte dos Lobos

Labradío-forestal

 

 

 

 

 

216,75

 

 

 

590

Romar Otero, María (herdeiros de)

45

1550

Monte dos Lobos

Labradío-forestal

 

 

 

 

 

197,12

 

 

 

591

Romar Baña, Dulce María (apoderado José Pérez Romar)

45

1549

Monte dos Lobos

Labradío-forestal

 

 

 

 

 

267,55

 

 

 

592

Romar Otero, María (herdeiros de)

45

1548

Monte dos Lobos

Labradío-forestal

 

 

 

 

 

203,91

 

 

 

593

González Rieiro, Manuel (herdeiros de)

45

852

Canle do Seixo

Forestal-pasteiro

7

 

 

 

 

 

2.027,7

 

 

803,33

594

López Lois, Albina Iloina

45

763

Poceiras

Pasteiro

7

 

 

 

 

 

 

106,00

 

1.111,25

594-1

Collazo Espasandín, Marcelino

(herdeiros de)

45

1311

Monte

Redondo

Pasteiro

7

 

 

 

 

 

 

 

 

1.062,94

596

Descoñecido

45

772

Monte dos Lobos

Labradío-pasteiro

7

 

 

 

 

 

92,18

 

 

1.746,66

597

Ucha García, José

45

771

Poceiras

Labradío

7

 

 

 

 

 

 

 

 

753,21

599

Descoñecido

45

769

Monte dos Lobos

Labradío-pasteiro

7

 

 

 

 

 

116,14

 

 

567,58

602

Ucha García, José

45

766

Poceiras

Labradío

7

 

 

 

 

 

 

 

 

1.155,26

603

Collazo Mouro, Dolores

45

765

Poceiras

Matogueira

7

 

 

 

 

 

183,69

 

 

1.375,24

604

López Lois, Albina Iloina

45

764

Poceiras

Matogueira

7

 

 

 

 

 

226,38

363,81

 

1.374,86

605

Mouro Mouro, Hermelinda (herdeiros de)

Irmáns Collazo Mouro

45

762

Poceiras

Pasteiro

7

 

 

 

 

 

 

344,75

 

883,82

606

Descoñecido

45

761

Poceiras

Pasteiro

7

 

 

 

 

 

197,99

673,3

 

1.014,3

611

Pose López, Alvina

45

756

Poceiras

Matogueira

7

 

5,91

 

 

 

228,58

1.198

 

187,55

612

Pose López, Alvina

45

755

Poceiras

Pasteiro

7

 

 

 

 

 

 

435,08

 

596,41

614

Lois Arosa, Estrella

45

684

Poceiras

Labradío-pasteiro

7

 

 

 

 

 

 

 

 

918,77

615

González Rieiro, Manuel (herdeiros de)

45

681

Poceiras

Labradío

7

 

 

 

 

8,01

 

841,52

 

4.800,58

616

Martínez Ferreiro, José (herdeiros de) Matilde (filla)

45

680

Poceiras

Labradío-pasteiro

7

 

28,24

 

 

 

 

545,9

 

 

621

Negreira Castro, Juan Manuel

45

673

Poceiras

Prados

7

 

270,78

 

 

 

 

222,84

 

21,00

622

García Trigo, Matilde

45

674

Poceiras

Prados

7

0,45

1.652,44

 

 

 

 

19,03

 

 

626

Negreira Castro, Juan Manuel

45

678

Poceiras

Prados

7

 

581,94

 

 

 

 

 

 

 

627

Martínez Ferreiro, José (herdeiros de) Matilde (filla)

45

679

Poceiras

Matogueira

7

 

1.274,04

 

 

245,95

 

3,54

 

84,48

629-1

Ucha García, José

45

650

Chousa Nova

Labradío

7

 

 

 

 

 

 

 

 

5,79

630

Descoñecido

45

656

Chousa Nova

Labradío-pasteiro

7

 

103,87

 

 

 

 

 

 

79,47

632

Ucha García, José

45

661

Prado Pequeno

Matogueira

7

 

412,17

 

 

 

 

 

 

2.260,88

633

Martínez Ucha, Enrique (Elisa Pose Ucha)

45

665

Prado Pequeno

Matogueira

7

 

 

 

 

 

 

 

 

456,58

634

Gerpe Pose, Dolores

45

664

Prado Pequeno

Matogueira

7

 

 

 

 

 

 

 

 

141,47

635

Descoñecido

45

663

Prado Pequeno

Labradío-pasteiro

7

 

 

 

 

 

 

 

 

75,99

636

López González, Sofía

45

784

Costa da Devesa

Eucaliptal

7

 

 

 

 

 

 

 

 

1.096,79

637

Landeira Blanco, Herminia

(herdeiros de)

45

783

Costa da Devesa

Eucaliptal

7

 

 

 

 

 

 

 

 

991,1

638

Descoñecido

45

782

Costa da Devesa

Eucaliptal

7

 

 

 

 

 

 

 

 

1.707,01

639

Lage Lois, Carmen Concepción

45

781

Costa da Devesa

Matogueira

7

 

 

 

 

 

 

 

 

730,99

640

Gerpe Pose, Dolores

45

780

Costa da Devesa

Matogueira

7

 

 

 

 

 

 

 

 

741,21

641

Espasandín Trigo, Rudesindo

45

779

Costa da Devesa

Matogueira

5, 6

 

 

 

 

 

 

 

 

1.398,19

642

Calvo Landeira, Avelina

45

778

Costa da Devesa

Matogueira

7

 

 

 

 

 

 

 

 

352,35

643

López Lois, Albina Iloina

López Lois, Carmen Fermina

45

777

Costa da Devesa

Matogueira

7

 

 

 

 

 

 

 

 

548,5

644

Negreira Pazos, Daría

45

1865

Costa da Devesa

Matogueira

7

 

 

 

 

 

 

 

 

176,53

645

Calvo Landeira, Avelina

45

776

Costa da Devesa

Matogueira

7

 

 

 

 

 

 

 

 

94,04

646

Blanco Espasandín, Divina

45

775

Costa da Devesa

Matogueira

7

 

 

 

 

 

 

 

 

435,76

648

Lage Lois, Avelino

Lage Lois, Carmen

Lage Lois, José

Lage Lois, María

45

773

Costa da Devesa

Matogueira

7

 

 

 

 

 

 

 

 

16,98

649

García Varela, José

45

1565

Cachada

Labradío-pasteiro

7

 

41,23

 

 

 

176,93

1.026,05

 

488,71

650

Lois Arosa, Estrella

45

683

Poceiras

Labradío-pasteiro

 

 

 

 

158,01

 

 

 

 

652

Collazo Espasandín, Marcelino

(herdeiros de)

45

687

Poceiras

Forestal

 

 

 

 

114,86

 

 

 

 

653

Fariña Rieiro, Ilda

45

690

Poceiras

Labradío-pasteiro

 

 

 

 

220,76

 

 

 

 

654

Arán Varela, Álvaro

45

691

Poceiras

Labradío-pasteiro

 

 

 

 

144,1

 

 

 

 

655

Romar Otero, María (herdeiros de)

45

696

Poceiras

Pasteiro

 

 

 

 

55,54

 

 

 

 

656

García García, Herminio (herdeiros de)

45

697

Poceiras

Forestal

 

 

 

 

93,54

 

 

 

 

659

Negreira Turnes, Domingo

45

703

Poceiras

Pasteiro

 

 

 

 

86,57

 

 

 

 

662

Ucha Calvo, Pedro

45

710

Poceiras

Labradío-pasteiro

 

 

 

 

77,98

 

 

 

 

663

Rodríguez Doval, Adolfo (herdeiro de) Francisco Rodríguez Mouro

45

711

Poceiras

Pasteiro

 

 

 

 

63,34

 

 

 

 

665

Negreira Turnes, Rosalía

45

715

Poceiras

Pasteiro

 

 

 

 

63,90

 

 

 

 

666

Fariña Rieiro, Ilda

45

718

Poceiras

Pasteiro

 

 

 

 

63,35

 

 

 

 

668

Fariña Rieiro, Ilda

45

722

Poceiras

Labradío

 

 

 

 

212,32

 

 

 

 

671

López González, Albina

45

640

Monte

Redondo

Matogueira

 

 

 

 

57,81

 

 

 

 

674

Blanco Pereira, María Esther

45

540

Monte

Redondo

Pasteiro-forestal

 

 

 

 

476,50

 

 

 

 

675

Novo Souto, Ángela

45

541

Pallagueira Monte

Redondo

Pasteiro

 

 

 

 

756,75

 

 

 

 

676

Facal Tojo, Eduardo (herdeiros de) José, Victoria, Manuel

45

495

Godelo

Forestal

 

 

 

 

192,60

 

 

 

 

678

Fariña Rieiro, Ilda

45

497

Godelo

Forestal

 

 

 

 

104,71

 

 

 

 

682

Fariña Rieiro, Ilda

45

503

Godelo

Forestal

 

 

 

 

250,13

 

 

 

 

Afeccións en metros cadrados (m2):

• Superficie de pleno dominio:

Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

Subestación (Sub.): subestación eléctrica.

Torre meteorolóxica (T. met.): plataforma da torre meteorolóxica.

• Servidume de paso:

Vieiro: dereito de paso polos vieiros en que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (Serv. voo).

• Outras afeccións:

Ocupación temporal (Ocup. temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como provisión de materiais, montaxe de guindastres, provisión de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.

Faixa biomasa: segundo o artigo 20.bis da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.