Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 128 Mércores, 7 de xullo de 2021 Páx. 34805

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2021 pola que se autoriza a transmisión inter vivos das concesións administrativas e das bateas J.D. IV e J.M.C.

Vistos os expedientes instruídos para os efectos de transmisión das bateas J.D. IV e J.M.C. e das concesións administrativas que as amparan, resulta:

a) Antecedentes:

Primeiro. Mediante o Decreto 281/2020, do 4 de novembro, do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 3 de Vilagarcía de Arousa, acordouse aprobar as operacións particionais realizadas no procedemento de liquidación da sociedade de gananciais formada por Germán Álvarez Vidal e Dolores Insua Pouso.

Segundo. Mediante os escritos do 12 de maio de 2021, Germán Álvarez Vidal solicitou autorización para a transmisión das concesións administrativas e das bateas J.D. IVJ.M.C.

b) Consideracións legais e técnicas:

Primeira. Este órgano é competente para resolver os expedientes de conformidade coa Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro, e coa Orde do 8 de setembro de 2017 de delegación de competencias na Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, nas direccións xerais e xefaturas territoriais e na Presidencia do Consello de Administración do ente público Portos de Galicia.

Segunda. Os expedientes seguiron todos os trámites establecidos no procedemento administrativo común, coas especialidades previstas no Decreto 406/1996, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia, e na Orde do 15 de xuño de 1999 pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións dos viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia.

Vistas as disposicións citadas, o artigo 88 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e demais normas de xeral e pertinente aplicación, esta consellería resolve:

Autorizar a transmisión inter vivos, a favor de Germán Álvarez Vidal (***9887**), das concesións que se indican a seguir:

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: J.D. IV.

Situación:

Cuadrícula nº: 32.

Polígono: B.

Distrito: Cambados (Pontevedra).

Especie autorizada: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título habilitante: concesión.

Orde de outorgamento: 6.4.1966.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: J.M.C.

Situación:

Cuadrícula nº: 196.

Polígono: A.

Distrito: Cambados (Pontevedra).

Especie autorizada: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título habilitante: concesión.

Orde de outorgamento: 23.9.1968.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Actuais titulares: Germán Álvarez Vidal (***9887**) e Dolores Insua Pouso (***9548**).

Novo titular: Germán Álvarez Vidal (***9887**).

Baixo as seguintes condicións:

Primeira. Os actuais titulares deberán presentar no prazo máximo dun (1) mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, orixinal ou fotocopia cotexada da seguinte documentación:

a) Documento notarial da transmisión ou doazón.

b) Solicitude ou carta de pagamento do imposto de transmisións patrimoniais ou documento de sucesións.

Segunda. Transcorrido o prazo indicado na condición primeira sen ter presentado a documentación requirida, a autorización quedará sen efecto, logo de comunicación por parte da consellería.

Terceira. O novo titular das concesións queda subrogado nos dereitos e obrigas dos anteriores desde o momento da formalización da transmisión en escritura pública.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun (1) mes ante a conselleira do Mar, ou recurso contencioso-administrativo, ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous (2) meses, contados en ambos os dous casos desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e o artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Vigo, 3 de xuño de 2021

A conselleira do Mar
P.D. (Orde do 8.9.2017)
Sonia Lorenzo Santos
Xefa territorial de Vigo