Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 128 Mércores, 7 de xullo de 2021 Páx. 34822

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Xurado de Expropiación de Galicia

CÉDULA do 21 de xuño de 2021 pola que se notifican os acordos que fixan o prezo xusto de varios predios (expediente 2021000169 e vinte e nove máis).

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e dado que non foi posible practicar a notificación,

DISPOÑO:

1. Notificarlles mediante esta cédula ás persoas que se relacionan no anexo os actos do Xurado de Expropiación de Galicia que se citan, das datas que nel se recollen.

2. Contra estas resolucións, que esgotan a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano que as ditou, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación desta cédula no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE), de acordo co previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015. As persoas interesadas poderán tamén interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación desta cédula no TEU do BOE, de conformidade cos artigos 10.1.i), 14.1 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contenciosa-administrativa. A interposición do recurso potestativo de reposición impide a interposición simultánea do recurso contencioso-administrativo, que non poderá interpoñerse ata que sexa resolto o recurso de reposición ou se entenda presuntamente desestimado. O texto íntegro do acordo referido nesta cédula está á disposición dos interesados nas dependencias do Xurado de Expropiación de Galicia, con enderezo na rúa Avelino Pousa Antelo, 1, de Santiago de Compostela 15781.

3. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no TEU do BOE.

4. En consecuencia, para que conste e lles sirva de notificación ás persoas expropiadas, expido e asino esta cédula.

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2021

Patricia Ulloa Alonso
Presidenta do Xurado de Expropiación de Galicia

ANEXO

Proxecto

Persoas que se notifican

Data do acto que se notifica

Nº de
expediente

Predio

01544-Vía de alta capacidade Carballo-Berdoias. Clave: AC/06/140.01.75

María Dolores Abelenda Velo

29.4.2021

2021000169

254

01616- Vía de alta capacidade Carballo-Berdoias. Clave: AC/06/140.01.75-PC

Pilar García Mira

29.4.2021

2021000172

942 CO

01902-VIa Ártabra. Treito: N-VI a AP-9. Clave: AC/04/156.01.4.1. Termos municipais Cambre, Oleiros e Sada

Hrdos. Juan Benito Álvarez Rodríguez

29.4.2021

2021000214

102

01953-Parque eólico Monciro. Exp. 118-EOL

Adoración Novo Gómez

29.4.2021

2021000013

9 (Castroverde)

María Antonia Gómez Novo

29.4.2021

2021000013

9 (Castroverde)

Manuel Fernández Vázquez

29.4.2021

2021000057

244 (POL)

Estrella López Boudón

29.4.2021

2021000057

244 (POL)

María Esther Domínguez López

29.4.2021

2021000064

255 (POL)

01959-PLISAN-Inclusión bens e dereitos dos recursos mineiros e valoración do solo de núcleo rural por sentenzas TSXG

Felisa González González

25.3.2021

2020001470

2045, 2183

Jesús González González

25.3.2021

2020001471

1956-A

01959-PLISAN-Inclusión bens e dereitos dos recursos mineiros e valoración do solo de núcleo rural por sentenzas TSXG

Juan González Iglesias

25.3.2021

2020001476

2037, 2039

Azucena González Rodríguez

25.3.2021

2020001501

2155, 1956-B, 2323-B, 2388-E

Luz González Ubeira e outros

25.3.2021

2020001501

703, 1500, 1886, 2175, 5435

Modesto Gregores Iglesias

25.3.2021

2020001523

631, 1135, 1819, 1841

Jacinto Lemos Gil

25.3.2021

2020001549

2463

José Luis Lorenzo Lamas e Noelia e Esteban Lorenzo Rocha

25.3.2021

2020001553

395, 484, 554, 1072, 5071, 5154, 5338, 0264-B, 0351-A

Mª Nieves Martínez Álvarez

25.3.2021

2020001564

90, 384, 0313-A

Mª Nieves Martínez Álvarez e Matilde Álvarez Mariño

25.3.2021

2020001565

235, 292, 458, 1114, 1620, 4877, 1614-A

Alejandro Mon Munaiz

25.3.2021

2020001595

2174, 2293, 2357

Antonio Moure González e outros

25.3.2021

2020001598

2157

Baltasar e Mª Ángeles Pérez Domínguez

25.3.2021

2020001630

1386, 1586

Braulio Pérez Pumares

25.3.2021

2020001642

95, 0256-A

01959-PLISAN-Inclusión bens e dereitos dos recursos mineiros e valoración do solo de núcleo rural por sentenzas TSXG

Herminia Rodríguez Francisco

25.3.2021

2020001696

4184, 5695

Mª Clara Rodríguez García

25.3.2021

2020001701

414, 648, 1235, 1691, 1694, 1696, 0186-A

Mª Socorro Rodríguez González

25.3.2021

2020001703

86, 94, 252, 442, 446, 985, 1001, 1321, 1473, 1515, 5533, 0324-A, 2309-C

Gabino Rodríguez Groba e Mª Divina Gómez Pérez

25.3.2021

2020001705

906

José Manuel Rodríguez Martínez e outros

25.3.2021

2020001706

290, 769

José Steve Steve

25.3.2021

2020001735

4745

Marciana Taboada Gregores

25.3.2021

2020001738

330, 383, 530, 549, 1251

Marciana Taboada Gregores e fillos

25.3.2021

2020001739

375, 579, 1083