Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 133 Mércores, 14 de xullo de 2021 Páx. 36051

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no Concello de Santiago de Compostela (expediente IN407A 2021/25-1).

Visto o expediente para o outorgamento de autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que a seguir se cita:

Solicitante: Entidad Urbanística de Gestión del AEI-A del PERI de San Lázaro.

Domicilio social: avenida Torrente Ballester, 5, baixo dereita, 15707 Santiago de Compostela.

Denominación: proxecto de liñas de AT, BT e CT de compañía.

Situación: rúa Avelino Pousa Antelo, s/n, 15707 Santiago de Compostela.

Características técnicas: nova instalación de alta tensión, composta por:

– Liña de media tensión soterrada, 20 kV, con inicio e fin en empalmes proxectados en arqueta na liña LMTS SCY803 entre os centros 15SHTM e 15CQK6, con entrada e saída no centro de transformación proxectado, condutor RHZ1 2OL 12/20 kV 3×(1×240 mm2) Al, lonxitude 22 m (ida e volta).

– Centro de transformación interior, tipo compacto, aceite mineral e relación de transformación 15-20/0.42 kV, con cela prefabricada compacta (2L1P), composta por dúas celas de liña e unha de protección con fusibles (24 kV, 400 A, 16 kA) e transformador de 400 kVA.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro (BOE núm. 310), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, na Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais e de acordo coa Resolución do 19 de febreiro de 2014 da Dirección Xeral de Enerxía e Minas pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción (DOG núm. 54), esta xefatura territorial resolve:

Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran no seu proxecto e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación.

O prazo de vixencia da autorización é dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

A presente autorización entenderase outorgada, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, e non poderá ser invocada para excluír ou diminuír a responsabilidade civil ou penal na que puidera incorrer o beneficiario no exercicio da actividade ou na explotación da instalación autorizada.

Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente.

Contra o presente acordo, que non é definitivo en vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 112,115,121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas; sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se consideren pertinente.

A Coruña, 21 de xuño de 2021

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña