Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 137 Martes, 20 de xullo de 2021 Páx. 37161

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 8 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 6 de xullo de 2021, de concesión das subvencións presentadas ao abeiro da Orde do 17 de marzo de 2021, pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Voluntariado sénior e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS508C).

No Diario Oficial de Galicia número 61, do 31 de marzo de 2021, publicouse a Orde do 17 de marzo de 2021, da Consellería de Política Social, pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Voluntariado sénior, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS508C).

De conformidade co artigo 14 da antedita orde, a resolución do procedemento de axuda, logo da fiscalización da proposta facendo uso das competencias conferidas no artigo 7.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, correspóndelle á directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social.

Así mesmo, o artigo 15 da mesma orde, establece que se publicará no Diario Oficial de Galicia de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, entre outras, a correspondente resolución deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Por todo o exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 6 de xullo de 2021, para o procedemento BS508C, de concesión de axudas para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Voluntariado sénior para o ano 2021.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 6 de xullo esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Notificada a resolución polo órgano competente, as entidades beneficiarias disporán dun prazo de 10 días computado a partir do día seguinte da publicación no Diario Oficial de Galicia para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa se entenderá tacitamente aceptada.

Santiago de Compostela, 8 de xullo de 2021

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Resolución do 6 de xullo de 2021, ditada no procedemento BS508C,
de concesión de axudas para entidades de acción voluntaria e entidades locais
enmarcadas no programa Voluntariado sénior

Vista a proposta de resolución do Servizo de Voluntariado e Participación, de conformidade co disposto no artigo 12 da Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Voluntariado sénior, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder a axuda ás entidades locais propostas no anexo I, ao abeiro da Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Voluntariado sénior.

Esta concesión resulta de aplicación de conformidade dos criterios de valoración previstos no artigo 13 das bases reguladoras, por un importe total de corenta e cinco mil euros (45.000 €) para entidades locais, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.312F.460.0.

Segundo. Conceder a axuda ás entidades de acción voluntaria propostas no anexo II, ao abeiro da Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Voluntariado sénior.

Esta concesión resulta de aplicación de conformidade dos criterios de valoración previstos no artigo 13 das bases reguladoras, por un importe total de cincuenta e cinco mil euros (55.000 €), para entidades de acción voluntaria, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.312F.481.0.

Da contía prevista para entidades locais resérvase un 15 % para as solicitudes presentadas conxuntamente.

Terceiro. As axudas concedidas condicionaranse ao cumprimento de todas as obrigas establecidas na Orde do 17 de marzo de 2021 e, especialmente, das establecidas no artigo 21.

A xustificación das subvencións realizarase de acordo co establecido no artigo 17 da convocatoria.

Así mesmo, o pagamento das axudas realizarase de acordo co previsto no artigo 19 da mesma convocatoria.

Cuarto. Denegar e/ou inadmitir as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa concreta que motivou a denegación ou inadmisión.

Quinto. Esta resolución que finaliza o procedemento esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021. A conselleira de Política Social. P.D. (Artigo 14 e disposición adicional segunda da Orde do 17.3.2021). Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO I

Axudas concedidas a entidades locais

Concesións conxuntas.

Nº de exp.

Entidade

NIF

Provincia

Puntuación

Orzamento concedido

1

2021/004

Concello de Monterrei

P3205100E

Ourense

63

6.000,00 €

Concesións individuais.

Nº de exp.

Entidade

NIF

Provincia

Puntuación

Orzamento concedido

1

2021/020

Concello de Padrón

P1506600D

A Coruña

60,00

1.600,00 €

2

2021/017

Concello de Lousame

P1504300C

A Coruña

56,00

1.500,00 €

3

2021/033

Concello de Cambre

P1501700G

A Coruña

52,00

1.530,00 €

4

2021/028

Concello de Vedra

P1509000D

A Coruña

51,00

2.400,00 €

5

2021/010

Concello da Baña

P1500700H

A Coruña

50,00

2.400,00 €

6

2021/019

Concello de Ponteceso

P1506900H

A Coruña

50,00

600,00 €

7

2021/021

Concello de Val do Dubra

P1508900F

A Coruña

50,00

2.400,00 €

8

2021/031

Concello de Irixoa

P1504000I

A Coruña

50,00

200,00 €

9

2021/013

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Lugo

50,50

1.640,00 €

10

2021/003

Concello de Ribas de Sil

P2705200J

Lugo

50,00

2.400,00 €

11

2021/015

Concello de Verín

P3208600A

Ourense

50,50

2.400,00 €

12

2021/009

Concello de Ramirás

P3206900G

Ourense

50,00

2.400,00 €

13

2021/038

Concello da Veiga

P3208400F

Ourense

50,00

2.400,00 €

14

2021/012

Concello de Lalín

P3602400H

Pontevedra

52,00

2.400,00 €

15

2021/036

Concello de Mos

P3603300I

Pontevedra

50,50

2.400,00 €

16

2021/007

Concello de Cangas-Oficina Municipal de Voluntariado

P3600800A

Pontevedra

50,00

1.720,00 €

ANEXO II

Axudas concedidas a entidades de acción voluntaria

Concesións individuais.

Nº de exp.

Entidade

NIF

Provincia

Puntuación

Orzamento concedido

1

2021/008

ONG Mestura, para la Integración Social de las Personas Inmigrantes y Emigrantes

G15940414

A Coruña

60,00

2.400,00 €

2

2021/005

Acción Familiar Ferrol

G15745466

A Coruña

54,00

2.250,00 €

3

2021/024

Asociación Socio Cultural ASCM

G15161573

A Coruña

51,00

2.400,00 €

4

2021/043

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

A Coruña

51,00

1.960,00 €

5

2021/001

Asociación Medioambiental Amabul

G15925209

A Coruña

50,50

2.400,00 €

6

2021/011

Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Psíquica das Comarcas do Barbanza e Noia, Amicos

G15747678

A Coruña

50,50

2.390,00 €

7

2021/023

Asociación Itínera de Voluntarios en Saúde Mental

G15983570

A Coruña

50,00

2.400,00 €

8

2021/037

Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos, Ategal

G15496607

A Coruña

50,00

1.845,00 €

9

2021/042

Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional

G15052434

A Coruña

50,00

450,00 €

10

2021/044

Fundación Eduardo Pondal

G70262951

A Coruña

50,00

2.400,00 €

11

2021/045

Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asís

G15655285

A Coruña

50,00

2.400,00 €

12

2021/027

Asociación Aliad-Ultreia

G27021120

Lugo

51,00

600,00 €

13

2021/018

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Chantada

G27320225

Lugo

50,00

2.400,00 €

14

2021/040

Valoresc Innovation

G70377585

Ourense

64,00

2.400,00 €

15

2021/026

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ourense, Afaor

G32198970

Ourense

60,00

2.400,00 €

16

2021/041

Asociación para a Prevención e a Educación Social, APES

G32383549

Ourense

58,00

375,00 €

17

2021/029

Asociación Limisi, para a Promoción das Persoas con Diversidade Funcional da Comarca de a Limia

G32302671

Ourense

52,00

2.400,00 €

18

2021/014

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de A Mezquita

G32167900

Ourense

50,00

2.400,00 €

19

2021/016

Asociación Xuvenil Amencer

G32025405

Ourense

50,00

2.400,00 €

20

2021/022

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Ourense

50,00

2.200,00 €

21

2021/032

Asociación Acción Solidaria de Galicia, Asdegal

G27727593

Pontevedra

52,00

2.400,00 €

22

2021/035

Fundación Eomaia

G27729326

Pontevedra

52,00

950,00 €

23

2021/039

Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, Culturmar

G36231561

Pontevedra

51,00

2.400,00 €

24

2021/046

Asociación Cultural O Castro

G36116879

Pontevedra

51,00

2.400,00 €

25

2021/006

Fundación Residencia Divina Pastora de Vilagarcía de Arousa

G36017929

Pontevedra

50,50

1.200,00 €

26

2021/002

Asociación Protectora de Animais Os Biosbardos

G27753268

Pontevedra

50,00

2.400,00 €

ANEXO III

Solicitudes inadmitidas ou denegadas

Denegadas concellos.

Nº de exp.

Entidade

NIF

Provincia

Causa de inadmisión ou denegación

1

2021/025

Concello de Sarria

P2705700I

Lugo

Non alcanzar a puntuación requirida

2

2021/034

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Ourense

Desistencia

Denegadas entidades de acción voluntaria.

Nº exp.

Entidade

NIF

Provincia

Causa da inadmisión ou denegación

1

2021/030

Asociación Protectora de Animais Bai.Senpulgas

G27805910

Pontevedra

Non alcanzar a puntuación requirida