Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Mércores, 21 de xullo de 2021 Páx. 37426

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2021 pola que se nomea profesorado de corpos docentes universitarios con praza asistencial vinculada.

De conformidade coa proposta elevada polas comisións nomeadas para xulgar os concursos para a provisión de prazas dos corpos docentes universitarios, convocados mediante a Resolución conxunta desta Universidade e do Servizo Galego de Saúde do 16 de marzo de 2021 (BOE do 29 de marzo), e presentada polas persoas interesadas a documentación a que fai referencia a base novena da convocatoria.

Este reitoría, en uso das atribucións conferidas polo artigo 65 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), e polo artigo 85 dos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, aprobados polo Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro (DOG do 12 de febreiro) e demais disposicións concordantes, resolve efectuar os nomeamentos que se relacionan no anexo.

Estes nomeamentos producirán plenos efectos a partir da correspondente toma de posesión polas persoas interesadas, que deberá efectuarse no prazo máximo de 20 días contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dos meses, contado desde o seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante o órgano que ditou o acto, sen que neste caso se poida interpor o recurso contencioso-administrativo ata que non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, conforme o previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 7 de xullo de 2021

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Nº concurso: 2524-V/20

Código da praza:

C01857

Apelidos e nome:

Cameselle Teijeiro, José Manuel

DNI/NIE

***2226**

Corpo:

Profesor titular de universidade vinculado coa categoría asistencial de facultativo especialista de área

Especialidade:

Anatomía Patolóxica

Área de coñecemento:

Anatomía Patolóxica

Departamento:

Ciencias Forenses, Anatomía Patolóxica, Xinecoloxía e Obstetricia e Pediatría

Institución sanitaria:

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela-CHUS

Localidade:

Santiago de Compostela

Nº concurso: 2525-V/20

Código da praza:

C01858

Apelidos e nome:

Pereiro Ferreiros, Manuel

DNI/NIE

***3117**

Corpo:

Profesor titular de universidade vinculado coa categoría asistencial de facultativo especialista de área

Especialidade:

Dermatoloxía

Área de coñecemento:

Dermatoloxía

Departamento:

Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas

Institución sanitaria:

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela-CHUS

Localidade:

Santiago de Compostela

Nº concurso: 2527-V/20

Código da praza:

C01860

Apelidos e nome:

Torres Iglesias, Ángela Juana

DNI/NIE

***5460**

Corpo:

Profesor titular de universidade vinculado coa categoría asistencial de facultativo especialista de área

Especialidade:

Psiquiatría

Área de coñecemento:

Psiquiatría

Departamento:

Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina

Institución sanitaria:

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela-CHUS

Localidade:

Santiago de Compostela

Nº concurso: 2528-V/20

Código da praza:

C01861

Apelidos e nome:

Souto Bayarri, José Miguel

DNI/NIE

***5682**

Corpo:

Profesor titular de universidade vinculado coa categoría asistencial de facultativo especialista de área

Especialidade:

Radiodiagnóstico

Área de coñecemento:

Radioloxía e Medicina Física

Departamento:

Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina

Institución sanitaria:

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela-CHUS

Localidade:

Santiago de Compostela