Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Mércores, 21 de xullo de 2021 Páx. 37473

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Vilaboa

ANUNCIO de aprobación da oferta de emprego público para o ano 2021.

Mediante a Resolución da Alcaldía 2021-0384 aprobouse a oferta de emprego público do Concello de Vilaboa que contén os seguintes postos de traballo:

Grupo

Denominación da praza

Escala

Subescala

Natureza xurídica

Acceso

Sistema

Nº de prazas

C1

Administrativo/a

Administración xeral

Administrativa

Funcionario de carreira

Libre

Oposición

1

A1

Arquitecto/a

Administración especial

Técnica

Funcionario de carreira

Libre

Concurso-oposición

1

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer potestativamente recurso de reposición, ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra, durante o prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da referida publicación, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se considere pertinente.

Vilaboa, 28 de xuño de 2021

César Poza González
Alcalde