Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 142 Martes, 27 de xullo de 2021 Páx. 38223

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 15 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico do proxecto do Parque Eólico Meirama, nos concellos de Cerceda, Carral e Ordes (expediente IN408A 2018/27).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia e Lei 9/2001, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, de 9 de decembro de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a continuación:

Solicitante/promotor: Naturgy Renovables, S.L.U. (CIF: B84160423) (antes coa denominación social de Gas Natural Fenosa Renovables, S.L.U.).

Domicilio social: avenida de Arteixo, 171, 15007 (A Coruña).

Denominación do proxecto: Parque Eólico Meirama.

Concellos afectados pola poligonal do parque eólico: Cerceda, Carral e Ordes (A Coruña).

Potencia que se vai instalar: 49,5 MW.

Número de aeroxeradores que se van a instalar: 13 ud.×3,808 MW de potencia nominal unitaria.

Produción media neta estimada: 146.521 MWh/ano.

Horas netas anuais equivalentes a potencia nominal: 2.960 horas.

Orzamento total (execución material): 49.615.122,27 €.

Localización (área de afección):

Parque Eólico Meirama

A.D.E.

Pedrouzos, Portiso e Ordes

Concellos

Cerceda, Carral e Ordes

Parque Eólico Meirama

Vértice Poligonal

X

Y

Concellos

a

545.440

4.782.930

Cerceda

b

548.600

4.780.865

Carral

c

547.980

4.778.730

Ordes

d

546.579

4.778.017

Cerceda

e

543.748

4.778.428

Cerceda

f

544.651

4.781.479

Cerceda

Coordenadas poligonais UTM fuso 29 ETRS89

Parque Eólico Meirama

Aeroxerador

X

Y

Concello

ME-01

546.100,73

4.779.603,04

Cerceda

ME-02

546.701,10

4.779.377,03

Cerceda

ME-03

547.124,47

4.779.186,71

Cerceda

ME-04

547.527,50

4.779.058,50

Cerceda

ME-05

546.094,24

4.779.178,32

Cerceda

ME-06

546.321,07

4.778.797,32

Cerceda

ME-07

546.660,97

4.778.548,87

Cerceda

ME-08

547.285,16

4.778.687,53

Cerceda

ME-09

544.984,00

4.779.501,00

Cerceda

ME-10

545.591,00

4.782.364,00

Cerceda

ME-11

545.306,00

4.781.294,00

Cerceda

ME-12

546.236,00

4.781.861,00

Cerceda

ME-13

548.000,00

4.780.670,65

Cerceda

Coordenadas aeroxeradores UTM fuso 29 ETRS89

Parque Eólico Meirama

Torre meteorolóxica

X

Y

Concello

TM

545.224

4.779.178

Cerceda

Coordenadas Torre meteorolóxica UTM fuso 29 ETRS89

Parque Eólico Meirama

SET

X

Y

Concello

SET

548.035

4.779.675

Cerceda e Carral

Coordenadas SET UTM fuso 29 ETRS89

Características técnicas básicas das instalacións:

– Trece (13) aeroxeradores de tres pas de 3.808 kW de potencia nominal unitaria, con velocidade variable e paso variable, altura ata o buxe de 131 m e un diámetro do rotor de 138 m.

– Trece (13) centros de transformación montados no interior das góndolas, de tipo seco, potencia aparente unitaria 4.000 kVA e relación de transformación 0,69/30 kV, coas súas correspondentes celas metálicas de seccionamento, manobra e protección.

– Rede eléctrica de media tensión soterrada formada por 4 liñas de 30 kV para conectar os aeroxeradores entre si e coa subestación do parque de 30/220 kV con condutores RHZ1 2OL 18/30 kV Al +H16, de diferentes seccións.

– Rede de terras de media tensión constituída por un cable de cobre espido de sección 50 mm², a da SET con Cu-120mm².

– Subestación do parque eólico 30/220 kV, onde se instalarán os correspondentes elementos de control, mando e protección, composta polos seguintes elementos principais:

• Unha (1) posición de liña de 220 kV cos equipos precisos de protección e medida.

• Unha (1) posición de trafo de 220 kV cos equipos precisos de protección e medida.

• Un (1) transformador de 50/55 MVA ONAN/ONAF, de relación de transformación 220/32 kV e regulación en carga 220 ± 10 x 1,5 % kV

• Unha (1) reactancia de posta a terra en 30 kV.

• Unha (1) posición de transformador de 30 kV.

• Catro (4) posicións de liña de 30 kV para a conexión dos aeroxeradores.

• Unha (1) posición de reserva de liña de 30 kV.

• Unha (1) posición de batería de condensadores de 30 kV.

• Unha (1) posición de transformador de servizos auxiliares e medida de tensión de barras de 30 kV.

• Un (1) transformador de servizos auxiliares 30/0,42-0,242 kV de 50 kVA.

• Unha (1) batería de condensadores 10,50 MVAr.

• A aparellaxe de 220 kV será de tipo convencional para instalación en intemperie. Pola súa parte, para a aparellaxe de 30 kV utilizaranse celas metálicas prefabricadas de instalación interior.

• O centro de control do parque e a parte cuberta da subestación situaranse nun mesmo edificio, convenientemente separados e con accesos independentes.

• A superficie final da SET será de 238 × 99 m².

– Unha torre meteorolóxica de medición de 131 metros de altura total.

– O parque eólico conectarase coa subestación existente, Meirama 220 kV, mediante unha liña de interconexión subterránea de 220 kV e 175 metros de lonxitude, condutor RHZ1-RA+2OL 127/220kV 1×1600 MAl+H250 e comunicacións PKP 48 FO.

Obxecto da información pública:

A solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico das instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita, se é o caso, a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

– Documentación que se expón:

1. O proxecto de execución (maio 2021-vsdo. 26.5.2021).

1.1. Plano xeral do proxecto do parque eólico.

1.2. A Relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura no anexo que se insire neste acordo.

1.3. Planos individuais dos predios afectados polo proxecto.

2. O estudo de impacto ambiental (EIA) (maio 2021-asdo. 20.5.2021).

3. O proxecto de interese autonómico (PIA) (maio 2021-vsdo. 8.7.2021).

O que se fai público, de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, para o coñecemento xeral, así como, en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas que sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, no seu caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da sección de Enerxía desta Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2, 2º andar, 15071 A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 83 e 18 49 62), así como nos concellos de Cerceda, Carral e Ordes (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través do seguinte enlace:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/meirama

O estudo de impacto ambiental estará tamén dispoñible, durante o mesmo prazo, nas dependencias da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

A Coruña, 15 de xullo de 2021

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Anexo á relación de bens e dereitos afectados polo Parque Eólico Meirama nos concellos de Cerceda,
Carral e Ordes (A Coruña) (expediente IN408A 2018/27)

Parcela

Apelidos e nome

Afeccións (m²)

Nº predio

Datos catrastrais

Lugar

Cultivo

Pleno dominio

Servi. de paso

Serv. de voo

Ocupac. temp.

Concello

Polig.

Parc.

Cim.

Plat.

T. Met.

Subest.

Vieiro

Gabia

1

Cerceda

16

1

Gontón

Mina

Lignitos de Meirama

407

8.583

18.251

3.321

2.762

5.840

2

Cerceda

22

267

Encrobas

Matogueira

Gende Gende, José Antonio Soto

Cancelo, Consuelo

445

3

Cerceda

22

263

Entre Caminos

Matogueira

Barbeito Moscoso, Jesús Grela

Gende, Rosa

Lignitos de Meirama

1978

4

Cerceda

22

357

Encrobas

Eucaliptal

Descoñecido

977

5

Cerceda

22

358

Fonte Cañota

Prado/Matogueira

Hdros. Rosa Gende Bestilleiro

Rpte.: María Carmen Candal Gende

407

4.172

517

99

3.387

6

Cerceda

22

359

Encrobas

Matogueira

Descoñecido

2.223

261

154

335

204

7

Cerceda

22

447

Encrobas

Matogueira

Bestilleiro Gende, Antonio

1.359

457

113

394

8

Cerceda

22

275

Encrobas

Matogueira

Lignitos de Meirama

1.284

608

349

9

Cerceda

22

448

Encrobas

Matogueira

Lignitos de Meirama

8.443

1.969

1.050

10

Cerceda

22

123

Braña da Anguia

Prado

Moar Gómez, Josefa

Moar Gómez, Domingo Antonio Moar Gómez, Antonio

465

1.343

11

Cerceda

22

138

Encrobas

Labradío

Garaboa Feito, Antonio

257

29

12

Cerceda

22

140

Braña da Anguia

Labradío

Barbeito Garaboa, José

860

121

13

Cerceda

22

126

Encrobas

Labradío

Descoñecido

1

2

14

Cerceda

22

124

Encrobas

Labradío

Hdros. Pedro Moar Moscoso

Rpte.: Antonia Mosquera Moar

250

123

15

Cerceda

22

121

Morzos

Matogueira

Barbeito Lozano, Aldina

214

107

16

Cerceda

22

412

Leira da Eira

Monte alto

Lignitos de Meirama

41

290

189

17

Cerceda

22

413

Morzos

Matogueira

Barbeito Lozano, Aldina

410

18

Cerceda

22

386

Braña Antigua

Prado

Barbeito Queijo, Isaura

824

169

84

19

Cerceda

22

120

Berdoedo

Prado

Barbeito Queijo, María Sagrario

1.023

166

85

20

Cerceda

22

41

Enerbos

Matogueira

Castro Suárez, Jesús Manuel

491

61

30

21

Cerceda

22

37

Berdoedo

Matogueira

Docampo Bello, José María

171

15

5

22

Cerceda

22

35

Berdoedo

Matogueira

Padín Campos, Manuel

123

23

Cerceda

22

33

Berdoedo

Matogueira

Descoñecido

152

24

Cerceda

22

31

Berdoedo

Matogueira

Descoñecido

48

25

Cerceda

22

29

Berdoedo

Monte alto

Hdros. Antonio Lozano García

58

26

Cerceda

22

421

Bordeiro

Matogueira

Descoñecido

49

27

Cerceda

22

27

Berdoedo

Matogueira

García Villamisar Amalia

163

28

Cerceda

22

450

Encrobas

Matogueira

Descoñecido

68

29

Cerceda

22

22

Berdoedo

Matogueira

Bertoa Ríos, María Elvira

49

30

Cerceda

22

354

Pedras das Bestas

Matogueira

Hdros. Carmen Fraga López

Rpte.: Eduardo Bello Fraga

27

31

Cerceda

22

32

Berdoedo

Prado

Descoñecido

1

26

18

32

Cerceda

22

30

Berdoedo

Prado

Descoñecido

1

19

10

33

Cerceda

22

28

Berdoedo

Prado

Hdros. Antonio Lozano García

26

13

34

Cerceda

22

420

Bordeiro

Matogueira

Descoñecido

20

10

35

Cerceda

22

26

Berdoedo

Matogueira

García Villamisar, Amalia

58

29

36

Cerceda

22

61

Encrobas

Matogueira

Descoñecido

3

54

27

37

Cerceda

22

21

Misingueira Grande

Monte alto

Bertoa Ríos, Encarnación

175

83

44

38

Cerceda

22

419

Pedras das Bestas

Labradío

Fraga López, Dolores

498

158

81

39

Cerceda

22

353

Pedras das Bestas

Piñeiral

Fraga Conchado, Hipólito

462

164

79

40

Cerceda

22

443

Monte Meán

Matogueira

Fuentes Mosquera, Manuel

13

3

41

Cerceda

22

1

Berdoedo

Matogueira

Descoñecido

114

1.579

318

155

42

Cerceda

22

43

Encrobas

Matogueira

Castro Suárez, Jesús Manuel

1

62

18

9

43

Cerceda

22

45

Berdoedo

Matogueira

Castro Suárez, Jesús Manuel

44

113

29

14

44

Cerceda

22

46

Berdoedo

Matogueira

Castro Suárez, Jesús Manuel

27

53

16

8

45

Cerceda

22

47

Berdoedo

Matogueira

Castro Suárez, Jesús Manuel

135

132

40

51

46

Cerceda

22

451

Berdoedo

Monte alto

Descoñecido

157

85

30

60

47

Cerceda

22

465

Berdoedo

Monte alto

Ares Viqueira, Francisco

520

287

67

150

48

Cerceda

22

415

Encrobas

Matogueira

Docampo Grela, José

386

49

Cerceda

22

51

Berdoedo

Monte alto

Padín Campos, José

791

453

146

331

50

Cerceda

22

52

Encrobas

Monte alto

Castro Grela, Manuel

441

48

20

44

51

Cerceda

22

53

Encrobas

Monte alto

Descoñecido

407

40

19

41

52

Cerceda

22

54

Berdoedo

Matogueira

Barbeito Lozano, Eladio

436

44

20

18

26

53

Cerceda

22

55

Berdoedo

Piñeiral

Bocija Serantes, Rosario e 1

244

40

234

54

Cerceda

22

416

Berdoedo

Matogueira

Grela Gende, Dorinda

617

84

112

55

Cerceda

22

56

Berdoedo

Prado

Gende Gende, José

2.284

195

92

1.390

56

Cerceda

22

418

Berdoedo

Labradío

Castro Bello, Encarnación

157

591

148

10

678

57

Cerceda

22

57

Berdoedo

Prado

Castro Fernández, Juan Antonio

250

451

79

1.865

58

Cerceda

22

60

Berdoedo

Matogueira

Padín Campos, Manuel

2.776

59

Cerceda

22

372

Verdoedo

Eucaliptal

Descoñecido

2.320

60

Cerceda

21

233

Burato

Eucaliptal

Lignitos de Meirama

2.402

1.502

1.203

61

Cerceda

19

907

Gatiñeira

Prado

Ramos Candal, Estrella Rosa

García Candal, José

96

52

62

Cerceda

6904601NH4860S

Industrial

Lignitos de Meirama

2.115

1.060

63

Cerceda

6904601NH4860S

Industrial

Lignitos de Meirama

28.936

5.131

3.441

2.879

64

Cerceda

19

429

Uceira

Labradío

Hdros. de Mª Josefa Campos Santos

82

65

Cerceda

19

432

Cordal de Arriba

Labradío

Hdros. Ricardo Gestal Rey

Rpte.: Dolores Varela Avella

459

66

Cerceda

19

465

Cordal

Labradío

Prego Barral, María

584

67

Cerceda

19

462

Chousa de Avieira

Labradío

Prego Barral, Hipólito

75

68

Cerceda

19

913

Gandarón

Monte baixo

Prego García, Luis

500

367

176

69

Cerceda

19

874

Herbal de Mexón

Labradío

Gómez de la Iglesia, Estrella

731

168

76

70

Cerceda

19

627

Herbal de Mexón

Labradío

Barbeito Pardo, Manuel

451

92

41

71

Cerceda

19

464

Chousa do Mexón

Labradío

Gestal Bestilleiro, Manuel

982

218

101

72

Cerceda

19

917

Mexón

Matogueira

Fariña Barbeito, Amelia

1

73

Cerceda

19

628

Chousa Pequena

de Me

Matogueira

Barbeito Pardo, Manuel

757

188

221

74

Cerceda

19

626

Mexón

Matogueira

Barbeito Gende, Jesús

561

17

1

75

Cerceda

19

277

Mexón

Piñeiral

Hdros. Consuelo Ares Varela

2.726

1.106

279

409

76

Cerceda

19

975

Mexón

Eucaliptal

Garaboa Prego José

2.166

524

134

911

35

77

Cerceda

19

976

Mexón

Matogueira

Descoñecido

407

1.214

504

81

2.978

78

Cerceda

19

276

Mexón

Eucaliptal

Rey Barbeito, Leopoldo

3.079

79

Cerceda

19

218

Mexón

Monte baixo

Lignitos de Meirama

4.231

80

Cerceda

19

932

Mexón

Monte alto

Feito Villamisar, Arturo

Rpte.: Emilia Feito Villamisar

76

81

Cerceda

60

507

Silvarredonda

Industrial

Lignitos de Meirama

3.209

58.924

640

53.511

10.283

69.047

23.061

82

Cerceda

24

717

Vertedoiro

Improdutivo

Sogama

44

891

5.495

83

Cerceda

24

251

Monte Meán

Monte alto

Descoñecido

424

213

104

Cerceda

24

297

Fontiñas e Patelas

Matogueira

Ríos Raña, Gumersindo

64

32

105

Cerceda

24

595

Fontiñas e Patelas

Matogueira

Ríos Raña, Hermosinda

116

58

106

Cerceda

24

596

Fontiñas e Patelas

Labradío

Ríos Raña, Antonio

82

41

107

Cerceda

24

597

Fontiñas e Patelas

Labradío

Ríos Raña, Máximo

70

35

108

Cerceda

24

598

Fontiñas e Patelas

Labradío

Tasende Silveira, M. Josefina

143

74

109

Cerceda

24

651

Patelos

Prado

Fuentes Rama, Francisco

74

2

110

Cerceda

24

157

Patelas

Inculto

García Lozano, José Antonio

1.198

3.580

111

Cerceda

24

649

Patelos e Fontiñas

Matogueira

García Villamisar, María Elvira

329

851

1.032

112

Cerceda

24

299

Fontiñas e Patelas

Piñeiral

García Villamisar, María

47

1.110

4.186

113

Cerceda

24

260

Cancela do Gabrielo

Eucaliptal

Descoñecido

360

3.321

505

450

4.978

265

114

Cerceda

24

712

Monte Regodaíña

Matogueira

Descoñecido

733

521

104

311

115

Cerceda

24

713

Monte Regodaíña

Matogueira

Descoñecido

1.294

924

146

201

116

Cerceda

24

290

Monte Regodaíña

Eucaliptal

Boquete Orgeira, Manuel

618

713

117

Cerceda

24

697

Monte Regodaíña

Labradío

Boquete Orgeira, Manuel

478

118

Cerceda

24

678

Louzán

Matogueira

Mosquera López, Evangelina

18

119

Cerceda

24

23

Lameiro

Inculto

Hdros. María Fraga Liñares

26

120

Cerceda

24

21

Lameiriñas

Labradío

Hdros. Juan Boquete López

Rpte.: José Manuel Boquete Gende

2

121

Cerceda

24

20

Lameiriñas

Monte alto

García Castro, Eugenio

1

122

Cerceda

24

14

Lameiriñas

Inculto

Muiño Viña, María

24

123

Cerceda

24

662

Lameiro

Eucaliptal

Muiño Viña, Josefina

35

124

Cerceda

24

12

Revolta

Prado

Fraga Liñares, Josefina

114

125

Cerceda

54

155

Tras da Agra

Matogueira

Mosquera Regueira, Manuel

288

126

Cerceda

54

413

Revolta de Arriba

Prado

Fraga Liñares, Amador

439

136

127

Cerceda

60

321

Lomba

Prado

Descoñecido

633

200

128

Cerceda

60

322

Lomba

Monte alto

Boquete Orgeira, Dorinda

284

149

129

Cerceda

60

327

Lomba

Matogueira

Fraga López, María Valentina

100

58

130

Cerceda

60

326

Lomba

Matogueira

Mosquera Regueira, Manuel

54

63

131

Cerceda

60

307

Lomba

Labradío

Muiño Viña, Manuel

64

113

132

Cerceda

60

460

Lomba

Prado

Muiño Viña, Manuel

75

520

133

Cerceda

60

308

Lomba

Prado

Boquete Orgeira, Manuel

29

355

134

Cerceda

60

299

Viris

Matogueira

Hdros. Visitación Gende Gómez

Rpte.: José Manuel Boquete Gende

7

189

135

Cerceda

60

290

Queiro Val

Labradío

Hdros. Visitación Gende Gómez

Rpte.: José Manuel Boquete Gende

31

156

136

Cerceda

60

300

Lameiro

Prado

Hdros. María Fraga Liñares

32

150

137

Cerceda

60

451

Lameiriñas

Labradío

Boquete Orgeira, Manuel

202

497

138

Cerceda

60

306

Raposeira

Piñeiral

Mosquera Mosquera, Ricardo

85

142

139

Cerceda

60

517

Monte Louzán

Monte alto

Boquete Orgeira, Manuel

165

43

89

140

Cerceda

60

442

Monte Louzán

Matogueira

Boquete Raña, José

443

183

475

141

Cerceda

60

527

Raposeira

Monte alto

Mosquera Mosquera, Ricardo

1

142

Cerceda

60

538

Chousa de Avieira

Monte alto

Gende Lois, Manuela

Hdros. J. Gende Liñares

1.288

368

173

143

Cerceda

60

535

Louzán

Monte alto

Boquete Orgeira, Manuel

Boquete Orgeira, Benerando

357

190

144

Cerceda

22

9010

Camiño

Camiño

Concello de Cerceda

77

145

Cerceda

22

9001

Camiño

Camiño

Concello de Cerceda

40

146

Cerceda

22

9002

Camiño

AC-523

Xunta de Galicia-Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

960

130

147

Cerceda

24

9542

AC-253

Camiño

Xunta de Galicia-Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

137

337

148

Cerceda

22

9525

Camiño

AC-523

Xunta de Galicia- Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

843

217

149

Cerceda

22

9014

Camiño

AC-523

Xunta de Galicia- Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

659

186

150

Cerceda

22

9005

Camiño

Camiño

Concello de Cerceda

26

14

151

Cerceda

21

9002

Camiño

Camiño

Concello de Cerceda

53

152

Cerceda

22

9007

Camiño

Camiño

Concello de Cerceda

602

153

Cerceda

22

9012

Camiño

Camiño

Concello de Cerceda

1

22

323

154

Cerceda

19

9007

Camiño

Camiño

Concello de Cerceda

23

155

Cerceda

19

9006

Camiño

Camiño

Concello de Cerceda

1.921

156

Cerceda

60

9002

Camiño

Camiño

Concello de Cerceda

1.554

157

Cerceda

60

9001

Camiño

Camiño

Concello de Cerceda

8

4

158

Cerceda

19

9010

Camiño

Camiño

Concello de Cerceda

5

8

159

Cerceda

60

9007

AC-253

Camiño

Xunta de Galicia-Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

15

163

Cerceda

24

9533

Eixe Atlántico AVE

Ministerio de Fomento

338

197

164

Cerceda

24

9025

Camiño

Camiño

Concello de Cerceda

630

9

165

Cerceda

60

9008

Camiño

Camiño

Concello de Cerceda

630

8

166

Cerceda

60

9009

Camiño

Camiño

Concello de Cerceda

3.336

367

167

Cerceda

24

9023

Camiño

Camiño

Concello de Cerceda

2.653

168

Cerceda

24

9022

Camiño

Camiño

Concello de Cerceda

98

169

Cerceda

60

9011

Camiño

Camiño

Concello de Cerceda

13

170

Cerceda

60

9012

Camiño

Camiño

Concello de Cerceda

14

171

Cerceda

24

9026

Camiño

Camiño

Concello de Cerceda

117

172

Cerceda

54

9002

Camiño

Camiño

Concello de Cerceda

296

173

Cerceda

60

9010

Camiño

Camiño

Concello de Cerceda

6

174

Cerceda

60

9018

FFCC Ramal C. Térmica Meirama

Ministerio de Fomento

76

2-1

Cerceda

22

255

Encrobas

Matogueira

Gende Gende Carmen

Souto Cancela Teresa

24

68-1

Cerceda

19

466

Gandarío

Matogueira

Hdros. Eduardo Prego Barral

17

10

61-1

Cerceda

19

1005

Gatiñeira

Matogueira

Lignitos de Meirama

5

1

175

Cerceda

17

420

Coto

Matogueira

Barbeito Rey, María

99

48

2.582

176

Cerceda

17

419

Coto

Matogueira

Hdros. Manuela Barbeito Rodríguez

Hdros.: Manuel Aradas Barbeito

2.212

177

Cerceda

17

110

Quintán

Monte alto

Lignitos de Meirama

1.336

178

Cerceda

24

190

Monte Meán

Labradío

Ríos Barbeito, Manuel

254

127

179

Cerceda

24

191

Medorra

Eucaliptal

Barbeito Lozano, María Aldina

279

140

180

Cerceda

002100100NH48B

Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama)

1.036

518

181

Cerceda

24

162

Fontiñas

Prado

Lois Bocija, Jesús

20

13

Afeccións en metros cadrados (m²):

– Superficie de pleno dominio:

• Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

• Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

• Subestación (subest.): subestación eléctrica.

• Torre meteorolóxica (T. Met.): plataforma da torre meteorolóxica.

– Servidume de paso:

• Vieiro: dereito de paso polos vieiros nos que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

• Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

– Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (Serv. de voo).

– Outras afeccións:

• Ocupación temporal (Ocup.temp.): ocupación de terreos durante el período de duración das obras. Serve temporalmente como provisión de materiais, montaxe de guindastres, provisión de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.