Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 144 Xoves, 29 de xullo de 2021 Páx. 38535

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 15 de xullo do 2021 pola que se adxudican as axudas para o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (Programa Principia), convocadas pola Resolución do 1 de marzo de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 50, do 15 de marzo).

Mediante Resolución da Axencia Galega de Innovación do 1 de marzo de 2021 (DOG núm. 50, do 15 de marzo) convocáronse as subvencións para o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia.

No seu artigo 18 regúlase a resolución e notificación destas axudas unha vez que a comisión de selección establecida no artigo 15 seleccione as solicitudes admitidas e emita un informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada e a contía da axuda proposta, conforme os criterios establecidos no artigo 16.

Na súa virtude e atendendo á proposta elaborada na sesión do 2 de xullo de 2021 pola comisión de selección establecida no artigo 15 das bases da Resolución do 1 de marzo de 2021, esta Axencia Galega de Innovación,

RESOLVE:

1. Conceder as axudas para o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia que figuran como anexo I a esta resolución.

2. Elaborar unha listaxe de agarda para as entidades relacionadas no anexo II cos restantes contratos solicitados segundo a orde establecida na convocatoria, de xeito que en primeiro lugar figuren por orde decrecente de puntuación os contratos solicitados que aínda non foron seleccionados para acceder a financiamento e, en segundo lugar, os restantes contratos solicitados por aquelas entidades que teñan pedido máis dunha contratación, tendo en conta que a convocatoria non establece unha puntuación mínima para ser beneficiario desta axuda.

3. O importe total das axudas concedidas é 1.174.000 euros, con cargo ás aplicacións orzamentarias que se recollen no seguinte cadro:

Aplicación orzamentaria

Ano 2021 (€)

06.A2.561A.470.0

948.000

06.A2.561A.480.0

105.000

06.A2.561A.444.0

21.000

Total

1.174.000

4. Estas axudas están financiadas con cargo a fondos propios libres da Comunidade Autónoma de Galicia.

5. O pagamento destas axudas realizarase conforme o establecido no artigo 24 da resolución de convocatoria.

6. Para a xustificación da subvención deberá presentarse a documentación indicada no dito artigo 24 da resolución de convocatoria no prazo establecido no seu punto 1.

7. Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, perante o presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 15 de xullo do 2021

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Relación de solicitudes concedidas (ordenadas por aplicación orzamentaria e número de expediente)

Nº de expediente

Entidade

NIF

Trab. nº

Total
axuda (€)

Aplicación
orzamentaria

Réxime de minimis (Regulamento (UE) nº 1407/2013)

037_IN848C_2021/816455

Mestrelab Research, S.L.

B15964521

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

050_IN848C_2021/839798

Celtarys Research, S.L.

B42952028

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

122_IN848C_2021/871183

CZ Veterinaria, S.A.

A36201259

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

106_IN848C_2021/866459

Pildo Labs Galaica, S.L.

B27844141

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

032_IN848C_2021/814131

Instituto Español de Oceanografía

Q2823001I

1

11.000

06.A2.561A.480.0

089_IN848C_2021/859866

Comenza, S.L.U.

B83900670

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

081_IN848C_2021/856870

Biostatech Advice Training & Innovation in Biostatistics, S.L.

B70326459

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

015_IN848C_2021/762358

Fundación Centro Gallego de Investigaciones del Agua

G70312020

1

11.000

06.A2.561A.480.0

124_IN848C_2021/871627

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

066_IN848C_2021/853225

Siotic Spain, S.L.

B70309216

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

054_IN848C_2021/845016

Zelnova Zeltia, S.A.

A36162329

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

107_IN848C_2021/866928

Balidea Consulting & Programing, S.L.

B15850647

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

084_IN848C_2021/858096

Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (Gradiant)

G36997229

1

11.000

06.A2.561A.480.0

074_IN848C_2021/856301

BMC Desarrollo Industrial y Mobiliario, S.L.

B36845170

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

019_IN848C_2021/780755

Avansig, S.L.

B70271747

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

013_IN848C_2021/746638

Edafotec S.L.

B27701028

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

011_IN848C_2021/733799

Noukee Iot, S.L.

B70564968

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

085_IN848C_2021/858422

Ednon, S.L.

B36938009

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

134_IN848C_2021/872804

Muñiz Mas Alfaya, S.L.P.

B15932346

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

041_IN848C_2021/821103

Proyectopia, S.L.

B94121241

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

043_IN848C_2021/821377

Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes, S.L.

B15799307

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

014_IN848C_2021/752288

PS Vet Dairquality, S.L.

B70437363

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

046_IN848C_2021/823124

Atlantic IT Solutions And Services, S.L.U.

B94202140

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

121_IN848C_2021/870790

Galvin Tecnológica, S.L.

B27835305

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

042_IN848C_2021/821314

Alice Biometrics, S.L.

B27872217

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

115_IN848C_2021/868668

Dos Espacios Internet Consulting, S.L.

B36562445

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

044_IN848C_2021/822333

Avanti Sistemas Informáticos, S.L.

B27830140

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

024_IN848C_2021/794549

Nanocel Technology, S.L.

B02852234

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

068_IN848C_2021/854427

Inprosec Auto, S.L.

B27851443

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

039_IN848C_2021/818242

Evelb Tecnicas e Sistemas, S.L.

B70240320

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

058_IN848C_2021/850230

Optare Solutions, S.L.

B36898104

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

012_IN848C_2021/737032

Enxine Devices and Developers, S.L.

B70543210

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

079_IN848C_2021/856740

Remote Consulting Services, S.L.

B27746502

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

005_IN848C_2021/708056

Óscar Penín Romero

44458067X

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

094_IN848C_2021/861461

Marosa Vat, S.L.U.

B27835560

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

030_IN848C_2021/808999

Centum Research & Technology, S.L.

B94016151

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

072_IN848C_2021/855358

Arnoia Distribucion de Libros, S.A.

A36046019

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

071_IN848C_2021/854938

Talleres Metalicos Acebron, S.L.

B70003629

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

040_IN848C_2021/820942

Cartogalicia, S.L.

B15726987

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

112_IN848C_2021/868047

Setga, S.L.U.

B36699064

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

092_IN848C_2021/860296

Universidade da Coruña

Q6550005J

1

11.000

06.A2.561A.444.0

076_IN848C_2021/856484

Appentra Solutions, S.L.

B70340872

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

029_IN848C_2021/808355

Macrotest Informática, S.L.

B50308717

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

116_IN848C_2021/868859

Dirección por Implicación, S.L.

B36999308

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

017_IN848C_2021/768027

Enso Innovation, S.L.

B66099631

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

010_IN848C_2021/732052

Newton Consultoría Iformación

J32451338

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

104_IN848C_2021/865458

Ibercisa Deck Machinery, S.A.

A36606507

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

082_IN848C_2021/857374

Soluciones y Proyectos de Información, S.L.

B15986771

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

120_IN848C_2021/870580

Foresa Technologies, S.L.U.

B94193919

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

059_IN848C_2021/850486

Xoia Software Development, S.L.

B94158714

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

075_IN848C_2021/856443

Goycar Galicia, S.L.

B36787018

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

131_IN848C_2021/872539

Team and Time Solutions, S.L.

B70316807

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

020_IN848C_2021/791754

Veovision Soluciones IP, S.L.U.

B27761923

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

136_IN848C_2021/873422

Sacendi, S.L.

B36491462

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

073_IN848C_2021/856114

Dairylac, S.L. (Galacteum)

B15775570

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

061_IN848C_2021/850816

Efimob Eficient Solutions, S.L.

B27805423

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

062_IN848C_2021/851307

Esycontrol Ingenieria de Sistemas, S.L.

B27871938

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

080_IN848C_2021/856804

BMC Construction, Estudio & Contract, S.L.

B36844991

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

028_IN848C_2021/802936

Lvtc Financial and Insurance Advisor, S.L.

B94159225

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

009_IN848C_2021/731693

Academia Trinidad, S.L.

B32379125

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

002_IN848C_2021/621462

Servicio de Consultoría de Procesos Ozona, S.L.

B86171204

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

102_IN848C_2021/864579

Gbtec Software, S.L.

B70577796

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

109_IN848C_2021/867832

Daira Food, S.L.U.

B27406206

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

101_IN848C_2021/864450

Nevian Sistemas, S.L.

B36524031

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

034_IN848C_2021/815349

CO2 Smart Tech, S.A.

A70252002

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

111_IN848C_2021/867911

Cabomar Congelados, S.A.U.

A36821007

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

093_IN848C_2021/860886

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

1

10.000

06.A2.561A.444.0

057_IN848C_2021/848255

Visual Publinet, S.L.

B36880094

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

065_IN848C_2021/852632

Qubitia Solutions, S.L.

B94049624

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

026_IN848C_2021/801313

Little Electric Energy, S.L.

B02988814

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

132_IN848C_2021/872613

Versa Real Projects, S.L.

B01869619

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

023_IN848C_2021/794303

Fundación Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial

G70302427

1

10.000

06.A2.561A.480.0

055_IN848C_2021/846515

Duacode, S.L.

B70441225

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

048_IN848C_2021/835421

2Mares Demil, S.L.

B36697696

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

069_IN848C_2021/854608

Consorcio Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (Itmati)

S1500111H

1

10.000

06.A2.561A.480.0

016_IN848C_2021/762649

360 Zolutions Europe, S.L.

B70576202

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

095_IN848C_2021/861569

Pumpún Dixital, S.L.

B27757723

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

090_IN848C_2021/859981

Design Thinkers Makers, S.L.

B70515564

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

035_IN848C_2021/815866

Little Electric Car España, S.L.

B27743251

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

091_IN848C_2021/860057

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

G15926488

1

10.000

06.A2.561A.480.0

105_IN848C_2021/866102

Quobis Networks, S.L.

B36974632

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

097_IN848C_2021/862100

Meridiantreseme Europa, S.L.

B83465054

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

119_IN848C_2021/869651

Ayeconomics Research Centre, S.L.

B70539176

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

022_IN848C_2021/794220

IT Fabricación Digital, S.L.

B70570197

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

123_IN848C_2021/871523

Centro Tecnológico de Energía Distribuida, S.L.

B15778509

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

099_IN848C_2021/863403

Soltec Ingenieros, S.L.

B36881415

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

018_IN848C_2021/774735

Avícola Tratante, S.L.

B36040541

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

038_IN848C_2021/816554

Fauna Útil, S.L.

B36359065

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

129_IN848C_2021/872438

Fundación Profesor Novoa Santos

G15335219

1

11.000

06.A2.561A.480.0

031_IN848C_2021/813966

Movelco Mobility, S.L.

B27784248

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

025_IN848C_2021/799335

Enodest, S.L.

B70112545

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

045_IN848C_2021/823028

Asociación Clúster Alimentario de Galicia

G27407212

1

10.000

06.A2.561A.480.0

001_IN848C_2021/612259

Golden Eggs, S.L.

B02900181

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

125_IN848C_2021/872046

Data Monitoring, S.L.

B27491638

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

114_IN848C_2021/868417

Orienteed, S.L.U.

B70494877

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

137_IN848C_2021/873496

Tespa Engineering Projects, S.L.

B27791029

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

110_IN848C_2021/867882

Pasek Minerales, S.A.U.

A70203286

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

113_IN848C_2021/868354

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

G15796683

1

11.000

06.A2.561A.480.0

078_IN848C_2021/856551

Marsan Transformaciones Superciales, S.L.U.

B27864578

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

060_IN848C_2021/850679

Galchimia, S.A.

A15784614

1

10.000

06.A2.561A.470.0

Si

098_IN848C_2021/862138

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

1

10.000

06.A2.561A.480.0

100_IN848C_2021/863922

Aitodetec, S.L.

B36734184

1

11.000

06.A2.561A.470.0

Si

ANEXO II

Relación de solicitudes na listaxe de agarda

Nº de expediente

Entidade

NIF

Nº trab

Puntuación total

118_IN848C_2021/869119

Aerocámaras, S.L.

B72075922

1

26 (1º contrato)

135_IN848C_2021/873267

Envita Digital Solutions, S.L.

B27867621

1

26 (1º contrato)

088_IN848C_2021/859312

Iplan Movilidad, S.L.

B27789767

1

25 (1º contrato)

087_IN848C_2021/859306

Ticmoveo, S.L.

B40614588

1

25 (1º contrato)

138_IN848C_2021/873578

Arrolo Desarrollo Infantil, S.L.

B70609623

1

25 (1º contrato)

064_IN848C_2021/852040

Magallanes Renovables, S.L.

B94015963

1

25 (1º contrato)

083_IN848C_2021/857865

Galician Brew, S.L.

B94169521

1

25 (1º contrato)

007_IN848C_2021/721222

Enxeñeria Forestal Asefor, S.L.

B94033339

1

24 (1º contrato)

047_IN848C_2021/829579

Elige Inteligencia de Negocio, S.L.

B02857175

1

24 (1º contrato)

053_IN848C_2021/844025

Flything Technologies, S.L.

B70510813

1

23 (1º contrato)

004_IN848C_2021/682177

Customdrinks, S.L.U.

B27229368

1

22 (1º contrato)

126_IN848C_2021/872063

Sinapse Neurología, S.L.

B70362876

1

22 (1º contrato)

133_IN848C_2021/872773

Activiza Projects and Training, S.L.

B94089216

1

22 (1º contrato)

086_IN848C_2021/859296

Tema Ingeniería, S.L.

B87163572

1

21 (1º contrato)

056_IN848C_2021/847934

Torus Software Solutions, S.L.

B70368907

1

21 (1º contrato)

127_IN848C_2021/872102

Himikode Tech, S.L.

B27504208

1

21 (1º contrato)

008_IN848C_2021/728611

Dativic, S.L.

B70460423

1

20 (1º contrato)

006_IN848C_2021/719936

Bysidecar, S.L.

B70466057

1

20 (1º contrato)

051_IN848C_2021/840507

Imasys Innovación, S.L.

B27779719

1

19 (1º contrato)

021_IN848C_2021/792660

Lupeon, S.L.

B70367818

1

19 (1º contrato)

052_IN848C_2021/842903

Teimas Desenvolvemento, S.L.

B70179973

1

19 (1º contrato)

130_IN848C_2021/872507

Micofer 2000 Ett, S.L.U.

B36840197

1

18 (1º contrato)

070_IN848C_2021/854835

Artificial Intelligence Indestia, S.L.

B42796912

1

18 (1º contrato)

103_IN848C_2021/865406

Sociedad para el Tratamiento de Aguas Residuales, S.L.

B36813517

1

17 (1º contrato)

077_IN848C_2021/856505

Igalia Consultores, S.L.

B36892099

1

17 (1º contrato)

096_IN848C_2021/861682

Rotogal, S.L.

B15926801

1

17 (1º contrato)

049_IN848C_2021/836422

Legalmit, S.L.

B27500339

1

15 (1º contrato)

128_IN848C_2021/872182

Sinergias Sostenibles Resiforest, S.L.

B27504703

1

15 (1º contrato)

067_IN848C_2021/853977

Xestores Medioambientais de Galicia, S.L.U.

B32330714

1

13 (1º contrato)

108_IN848C_2021/867752

Dorna Solutions, S.L.

B36523926

1

13 (1º contrato)

117_IN848C_2021/869092

Real Club Celta de Vigo, S.A.D.

A36609105

1

12 (1º contrato)

063_IN848C_2021/851618

Meifus Industrial, S.L.

B36491934

1

10 (1º contrato)

003_IN848C_2021/632223

Sealab Solutions, S.L.

B27871748

1

6 (1º contrato)

066_IN848C_2021/853225

Siotic Spain, S.L.

B70309216

2

54 (2º contrato)

107_IN848C_2021/866928

Balidea Consulting & Programing, S.L.

B15850647

2

53 (2º contrato)

028_IN848C_2021/802936

Lvtc Financial and Insurance Advisor, S.L.

B94159225

2

53 (2º contrato)

030_IN848C_2021/808999

Centum Research & Technology, S.L.

B94016151

2

52 (2º contrato)

054_IN848C_2021/845016

Zelnova Zeltia, S.A.

A36162329

2

51 (2º contrato)

001_IN848C_2021/612259

Golden Eggs, S.L.

B02900181

2

51 (2º contrato)

042_IN848C_2021/821314

Alice Biometrics; S.L.

B27872217

2

50 (2º contrato)

058_IN848C_2021/850230

Optare Solutions, S.L.

B36898104

2

50 (2º contrato)

124_IN848C_2021/871627

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

2

49 (2º contrato)

098_IN848C_2021/862138

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

2

49 (2º contrato)

043_IN848C_2021/821377

Sistemas Tecnicos del Accesorio y Componentes, S.L.

B15799307

2

48 (2º contrato)

068_IN848C_2021/854427

Inprosec Auto, S.L.

B27851443

2

48 (2º contrato)

102_IN848C_2021/864579

Gbtec Software, S.L.

B70577796

2

47 (2º contrato)

112_IN848C_2021/868047

Setga, S.L.U.

B36699064

2

47 (2º contrato)

082_IN848C_2021/857374

Soluciones y Proyectos de Información, S.L.

B15986771

2

46 (2º contrato)

106_IN848C_2021/866459

Pildo Labs Galaica, S.L.

B27844141

2

46 (2º contrato)

093_IN848C_2021/860886

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

2

46 (2º contrato)

085_IN848C_2021/858422

Ednon, S.L.

B36938009

2

45 (2º contrato)

072_IN848C_2021/855358

Arnoia Distribución de Libros, S.A.

A36046019

2

45 (2º contrato)

065_IN848C_2021/852632

Qubitia Solutions, S.L.

B94049624

2

44 (2º contrato)

122_IN848C_2021/871183

CZ Veterinaria, S.A.

A36201259

2

44 (2º contrato)

053_IN848C_2021/844025

Flything Technologies, S.L.

B70510813

2

44 (2º contrato)

084_IN848C_2021/858096

Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (Gradiant)

G36997229

2

44 (2º contrato)

013_IN848C_2021/746638

Edafotec, S.L.

B27701028

2

42 (2º contrato)

002_IN848C_2021/621462

Servicio de Consultoría de Procesos Ozona, S.L.

B86171204

2

42 (2º contrato)

055_IN848C_2021/846515

Duacode, S.L.

B70441225

2

41 (2º contrato)

074_IN848C_2021/856301

BMC Desarrollo Industrial y Mobiliario, S.L.

B36845170

2

41 (2º contrato)

073_IN848C_2021/856114

Dairylac, S.L. (Galacteum)

B15775570

2

41 (2º contrato)

059_IN848C_2021/850486

Xoia Software Development, S.L.

B94158714

2

40 (2º contrato)

076_IN848C_2021/856484

Appentra Solutions, S.L.

B70340872

2

40 (2º contrato)

061_IN848C_2021/850816

Efimob Eficient Solutions, S.L.

B27805423

2

39 (2º contrato)

011_IN848C_2021/733799

Noukee Iot, S.L.

B70564968

2

39 (2º contrato)

034_IN848C_2021/815349

CO2 Smart Tech, S.A.

A70252002

2

38 (2º contrato)

039_IN848C_2021/818242

Evelb Técnicas e Sistemas, S.L.

B70240320

2

38 (2º contrato)

109_IN848C_2021/867832

Daira Food, S.L.U.

B27406206

2

38 (2º contrato)

121_IN848C_2021/870790

Galvin Tecnológica, S.L.

B27835305

2

37 (2º contrato)

117_IN848C_2021/869092

Real Club Celta de Vigo, S.A.D.

A36609105

2

37 (2º contrato)

069_IN848C_2021/854608

Consorcio Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (Itmati)

S1500111H

2

37 (2º contrato)

075_IN848C_2021/856443

Goycar Galicia, S.L.

B36787018

2

34 (2º contrato)

026_IN848C_2021/801313

Little Electric Energy, S.L.

B02988814

2

34 (2º contrato)

104_IN848C_2021/865458

Ibercisa Deck Machinery, S.A.

A36606507

2

33 (2º contrato)

099_IN848C_2021/863403

Soltec Ingenieros, S.L.

B36881415

2

33 (2º contrato)

113_IN848C_2021/868354

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

G15796683

2

33 (2º contrato)

035_IN848C_2021/815866

Little Electric Car España, S.L.

B27743251

2

32 (2º contrato)

138_IN848C_2021/873578

Arrolo Desarrollo Infantil, S.L.

B70609623

2

32 (2º contrato)

052_IN848C_2021/842903

Teimas Desenvolvemento, S.L.

B70179973

2

31 (2º contrato)

119_IN848C_2021/869651

Ayeconomics Research Centre, S.L.

B70539176

2

31 (2º contrato)

023_IN848C_2021/794303

Fundación Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial

G70302427

2

30 (2º contrato)

064_IN848C_2021/852040

Magallanes Renovables, S.L.

B94015963

2

29 (2º contrato)

078_IN848C_2021/856551

Marsan Transformaciones Superciales, S.L.U.

B27864578

2

29 (2º contrato)

031_IN848C_2021/813966

Movelco Mobility, S.L.

B27784248

2

28 (2º contrato)

126_IN848C_2021/872063

Sinapse Neurología, S.L.

B70362876

2

27 (2º contrato)

118_IN848C_2021/869119

Aerocámaras, S.L.

B72075922

2

26 (2º contrato)

047_IN848C_2021/829579

Elige Inteligencia de Negocio, S.L.

B02857175

2

24 (2º contrato)

004_IN848C_2021/682177

Customdrinks, S.L.U.

B27229368

2

24 (2º contrato)

105_IN848C_2021/866102

Quobis Networks, S.L.

B36974632

2

24 (2º contrato)

029_IN848C_2021/808355

Macrotest Informática, S.L.

B50308717

2

24 (2º contrato)

120_IN848C_2021/870580

Foresa Technologies, S.L.U.

B94193919

2

23 (2º contrato)

056_IN848C_2021/847934

Torus Software Solutions, S.L.

B70368907

2

21 (2º contrato)

127_IN848C_2021/872102

Himikode Tech, S.L.

B27504208

2

21 (2º contrato)

006_IN848C_2021/719936

Bysidecar, S.L.

B70466057

2

20 (2º contrato)

051_IN848C_2021/840507

Imasys Innovación, S.L.

B27779719

2

17 (2º contrato)

077_IN848C_2021/856505

Igalia Consultores, S.L.

B36892099

2

9 (2º contrato)

003_IN848C_2021/632223

Sealab Solutions, S.L.

B27871748

2

6 (2º contrato)

085_IN848C_2021/858422

Ednon, S.L.

B36938009

3

53 (3º contrato)

107_IN848C_2021/866928

Balidea Consulting & Programing, S.L.

B15850647

3

53 (3º contrato)

058_IN848C_2021/850230

Optare Solutions, S.L.

B36898104

3

51 (3º contrato)

102_IN848C_2021/864579

Gbtec Software, S.L.

B70577796

3

47 (3º contrato)

061_IN848C_2021/850816

Efimob Eficient Solutions, S.L.

B27805423

3

45 (3º contrato)

124_IN848C_2021/871627

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

3

45 (3º contrato)

043_IN848C_2021/821377

Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes, S.L.

B15799307

3

44 (3º contrato)

106_IN848C_2021/866459

Pildo Labs Galaica, S.L.

B27844141

3

44 (3º contrato)

030_IN848C_2021/808999

Centum Research & Technology, S.L.

B94016151

3

43 (3º contrato)

098_IN848C_2021/862138

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

3

42 (3º contrato)

073_IN848C_2021/856114

Dairylac, S.L. (Galacteum)

B15775570

3

41 (3º contrato)

074_IN848C_2021/856301

BMC Desarrollo Industrial y Mobiliario, S.L.

B36845170

3

41 (3º contrato)

059_IN848C_2021/850486

Xoia Software Development, S.L.

B94158714

3

38 (3º contrato)

072_IN848C_2021/855358

Arnoia Distribucion de Libros, S.A.

A36046019

3

38 (3º contrato)

109_IN848C_2021/867832

Daira Food, S.L.U.

B27406206

3

38 (3º contrato)

121_IN848C_2021/870790

Galvin Tecnológica, S.L.

B27835305

3

37 (3º contrato)

053_IN848C_2021/844025

Flything Technologies, S.L.

B70510813

3

37 (3º contrato)

069_IN848C_2021/854608

Consorcio Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (Itmati)

S1500111H

3

37 (3º contrato)

052_IN848C_2021/842903

Teimas Desenvolvemento, S.L.

B70179973

3

35 (3º contrato)

066_IN848C_2021/853225

Siotic Spain, S.L.

B70309216

3

34 (3º contrato)

138_IN848C_2021/873578

Arrolo Desarrollo Infantil, S.L.

B70609623

3

32 (3º contrato)

075_IN848C_2021/856443

Goycar Galicia, S.L.

B36787018

3

30 (3º contrato)

113_IN848C_2021/868354

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

G15796683

3

28 (3º contrato)

105_IN848C_2021/866102

Quobis Networks, S.L.

B36974632

3

23 (3º contrato)

093_IN848C_2021/860886

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

3

23 (3º contrato)

099_IN848C_2021/863403

Soltec Ingenieros, S.L.

B36881415

3

21 (3º contrato)

006_IN848C_2021/719936

Bysidecar, S.L.

B70466057

3

20 (3º contrato)

039_IN848C_2021/818242

Evelb Técnicas e Sistemas, S.L.

B70240320

3

20 (3º contrato)

126_IN848C_2021/872063

Sinapse Neurología, S.L.

B70362876

3

20 (3º contrato)