Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 146 Luns, 2 de agosto de 2021 Páx. 38881

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ORDE do 15 de xullo de 2021 pola que se extingue a autorización do centro privado Fundación Laboral de la Construcción, de Teo, por cesamento de actividades docentes.

A titularidade do centro privado (CPR) Fundación Laboral de la Construcción, de Teo (A Coruña), solicita a extinción da autorización por cesamento de actividades docentes.

O expediente tramitouse de conformidade co Decreto 133/1995, do 10 de maio, de autorización de centros docentes privados para impartir ensinanzas de réxime xeral non universitarias, e coa Orde do 20 de setembro de 1995 que o desenvolve.

Por canto antecede, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Extinción da autorización

Extinguir, de conformidade co artigo 17.1 do Decreto 133/1995, do 10 de maio, por cesamento nas súas actividades docentes, por instancia da titularidade do centro, a autorización do centro privado (CPR) Fundación Laboral de la Construcción, de Teo, código do centro 15032819.

Artigo 2. Inscrición no rexistro

A presente extinción da autorización dará lugar á correspondente inscrición no Rexistro de Centros da Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposición derradeira primeira. Recursos

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas , ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 15 de xullo de 2021

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade