Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 157 Martes, 17 de agosto de 2021 Páx. 40839

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 19 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (Diario Oficial de Galicia número 18, do 28 de xaneiro de 2021).

O día 28 de xaneiro de 2021, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, programa e crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 6 do artigo 19 da citada orde, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación os beneficiarios serán informados de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.1 do PDR de Galicia, e da súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 12.

De conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación e expresaranse, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, órgano administrativo ou xudicial ante o que deben presentarse e o prazo para interpolos; ademais, reflectirase que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do programa de desenvolvemento rural de que se trata.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015, sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal:

1. Acorda a publicación do contido da Resolución do 19 de xullo de 2021 das axudas concedidas con cargo ao código de proxecto 14.03.713B.770.0.2016.00207 e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021.

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior, en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada polo Estado co número de axuda SA.43021 (2015/XA), ao abeiro do Regulamento (UE) 702/2014, e cumpren co Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia para o período 2014-2020. O PDR 2014-2020 foi aprobado pola Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015.

2. A orde estableceu dúas liñas de axuda obxecto de subvención, as cales se corresponden coa medida 8.1 (axuda para a reforestación/creación de superficies forestais), prioridade 4, do PDR 2014-2020:

a) Axudas para a creación de superficies forestais con especies do anexo I.

b) Axudas para a creación de superficies forestais con especies do anexo II.

O anexo I relaciona a listaxe daquelas axudas solicitadas que foron concedidas, o anexo II presenta aquelas axudas desestimadas coa indicación das causas da desestimación, o anexo III informa sobre a orde de prioridade e no anexo IV indícanse os expedientes que están pendentes da emisión de informe sectorial e que non poden iniciar as actuacións obxecto de axuda ata ter o informe sectorial favorable. Dispoñen de 3 meses, contados desde a publicación do presente anuncio, para a súa presentación, e no caso de que sexa desfavorable, ou no caso de non facelo, producirase a perda do dereito ao cobramento do expediente de axuda. Estas listaxes constan na páxina web da Consellería do Medio Rural.

3. As axudas concedidas, dispostas no anexo I, deberán:

1º. Presentar, por escrito, antes do 15 de marzo de 2022, para propietarios particulares de xeito individual, Sofor, sociedades e agrupacións de propietarios particulares, cooperativas agrícolas, proindivisos, comunidades de bens e outras persoas xurídicas (S.A., S.L. etc.), e o 15 de abril de 2022 para CMVMC, unha única comunicación de remate dos traballos-solicitude de pagamento, xunto coa seguinte documentación, que deberá achegar segundo o disposto no artigo 22, punto 3, da dita orde de axudas:

a) Xustificantes de gasto (facturas) e pagamento, segundo o indicado no anexo XIV da orde. Nos xustificantes de gasto deberá figurar o número de rexistro do Rexistro de Empresas do Sector Forestal (Resfor).

b) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos coas unidades desagregadas por parcelas e traballos coma na resolución de aprobación.

c) Unha memoria económica xustificativa, que conterá, como mínimo, os seguintes aspectos:

– Acreditación sobre o número de unidades físicas executadas por código de parcela, de acordo coa desagregación dos traballos aprobados na resolución de concesión vixente. No caso dos propietarios particulares de xeito individual cuxa superficie de actuación sexa igual ou superior a 10 hectáreas, das CMVMC, das sociedades e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas, das cooperativas agrícolas, dos proindivisos, dos de montes de varas, abertais, de voces, voceríos, de fabeo, das comunidades de bens e doutras persoas xurídicas, a acreditación deberá estar asinada por unha persoa titulada en enxeñaría de Montes ou enxeñaría técnica Forestal, ou titulada universitaria de grao ou posgrao en materia forestal.

– Contía da subvención calculada sobre a base das actividades cuantificadas na memoria de actuación e os valores máximos das unidades de obra previstos no anexo X.

– Un detalle doutros ingresos ou axudas que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do importe e da súa procedencia e co balance final do proxecto (ingresos e gastos), no cal deberá figurar a sinatura do solicitante ou representante da axuda.

d) Arquivo gráfico (medición GPS) en formato dixital SHP ou similar coa superficie afectada polos traballos de subvencionados, coas mesmas características que o ficheiro que figura no anexo XIII.

e) Respecto do material forestal de reprodución empregado:

– Etiquetaxe e documento provedor expedido polo ente provedor de material forestal de reprodución de acordo co Real decreto 289/2003, do 7 de marzo, sobre comercialización dos materiais forestais de reprodución, e a súa modificación recollida no Real decreto 1220/2011, do 5 de setembro.

– Declaración responsable dos entes provedores de material forestal de reprodución que teñan expedidos os ditos documentos provedores, na cal certifiquen que o dito material forestal de reprodución cumpre cos requirimentos establecidos polo Decreto 220/2007, do 15 de novembro, polo que se crea o sistema oficial para o control da produción e comercialización dos materiais forestais de reprodución, en materia de calidade exterior.

– Pasaporte fitosanitario do material forestal de reprodución de acordo coa lexislación vixente en materia de sanidade vexetal.

f) Certificado final de obra emitido polo director de obra, excepto no caso de propietarios particulares de xeito individual con superficie de actuación inferior a 10 hectáreas, no cal figure unha relación valorada dos traballos executados.

g) Só no caso de CMVMC, xustificación do cumprimento da obriga de comunicación establecida no artigo 125.7 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. Recórdase que as cotas mínimas de reinvestimento dos montes veciñais serán do 40 % de todos os ingresos xerados.

h) No caso de cesión do dereito de cobramento da axuda cun terceiro:

– Comunicación do dereito de cobramento, conforme o modelo que figura no anexo VII da orde.

No caso de que o cesionario do dereito de cobramento sexa unha comunidade de montes veciñais en man común (CMVMC), o dito anexo asinarao o presidente da CMVMC en nome da comunidade, pero deberá constar:

• Certificado do secretario da comunidade en que indique que a asemblea xeral autorizou, expresamente, o presidente para asinar a dita cesión de cobramento.

– Copia do documento público ou privado no cal se formalizou a cesión. No caso de documento privado, este deberá estar asinado electronicamente. No caso de documento público, xustificación da liquidación do imposto de transmisións patrimoniais de actos xurídicos documentados (ITPAXD).

– Copia do DNI/NIF/NIE en vigor da persoa cesionaria, só no caso de denegar expresamente a súa verificación.

– Copia do NIF en vigor da entidade cesionaria, excepto autorización para a súa obtención á Administración.

2º. Só se realizará unha única comprobación final dos expedientes aprobados unha vez comunicado o remate dos traballos-solicitude de pagamento da totalidade dos traballos aprobados.

3º. O titular comprométese a manter a forestación, incluído o cartel informativo, se for o caso, conforme as condicións de comprobación e a conservar a masa creada durante a quenda da especie, ou polo menos 20 anos (no caso de instrumento de ordenación ou xestión forestal inscrito no Rexistro de Montes Ordenados será a quenda da especie indicada no proxecto desde a data de solicitude de pagamento da axuda).

Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso de reposición perante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo perante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2021

O conselleiro do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
José Luis Chan Rodríguez
Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ANEXO I

Listaxe de solicitudes de axuda concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150006/2021

*** 3483 **

CMVMC Sampaio, As Taras, S. Isidro, Conga, Igrexa, Armental, Rego da Horta, Batán, Cruceiro Novo do Trouxal, Foxo, Vilas e Entrerríos

16.973,90

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:68:0:0:2:260:9

Pobra do Caramiñal, A

4,28

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

5.350,00

0,23

1.230,50

1.230,50

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

4,28

117,00

500,76

500,76

F2

Ha de roza mecanizada

4,28

300,00

1.284,00

1.284,00

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

5.350,00

0,24

1.284,00

1.284,00

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

5.350,00

0,55

2.942,50

2.942,50

F89

Tope €/ha proxecto

4,28

47,85

204,80

204,80

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

974,00

4,50

4.383,00

4.383,00

Total:

11.829,56

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:68:0:0:2:260:21

Pobra do Caramiñal, A

0,43

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

538,00

0,23

123,74

123,74

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,43

117,00

50,31

50,31

F2

Ha de roza mecanizada

0,43

300,00

129,00

129,00

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

538,00

0,24

129,12

129,12

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

538,00

0,55

295,90

295,90

F89

Tope €/ha proxecto

0,43

47,85

20,58

20,58

Total:

748,65

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:68:0:0:2:260:1

Pobra do Caramiñal, A

1,89

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

2.362,00

0,23

543,26

543,26

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,89

117,00

221,13

221,13

F2

Ha de roza mecanizada

1,89

300,00

567,00

567,00

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.362,00

0,24

566,88

566,88

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

2.362,00

0,55

1.299,10

1.299,10

F89

Tope €/ha proxecto

1,89

47,85

90,44

90,44

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

26,00

4,50

117,00

117,00

Total:

3.404,81

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:68:0:0:2:260:5

Pobra do Caramiñal, A

0,20

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

0,00

1.195,84

0,00

0,00

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

119,00

0,23

27,37

27,37

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

0,00

0,23

0,00

0,00

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,20

220,00

44,00

44,00

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,00

220,00

0,00

0,00

F2

Ha de roza mecanizada

0,20

474,76

94,95

94,95

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

119,00

0,24

28,56

28,56

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

0,00

0,24

0,00

0,00

F4

Apertura manual dun compartimento picado de 30 cm de diámetro e profundidade mínima de 30 cm

0,00

1,04

0,00

0,00

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

119,00

0,83

98,77

98,77

F89

Tope €/ha proxecto

0,20

47,85

9,57

9,57

F89

Tope €/ha proxecto

0,00

47,85

0,00

0,00

Total:

303,22

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

15:68:0:0:2:260:16

Pobra do Caramiñal, A

0,05

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

42,00

0,23

9,66

9,66

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,05

220,00

11,00

11,00

F2

Ha de roza mecanizada

0,05

474,76

23,74

23,74

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

42,00

0,24

10,08

10,08

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

42,00

0,83

34,86

34,86

F89

Tope €/ha proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

17,00

7,58

128,86

128,86

Total:

220,59

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

15:68:0:0:2:260:1

Pobra do Caramiñal, A

0,14

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

116,00

0,23

26,68

26,68

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,14

220,00

30,80

30,80

F2

Ha de roza mecanizada

0,14

474,76

66,47

66,47

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

116,00

0,24

27,84

27,84

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

116,00

0,83

96,28

96,28

F89

Tope €/ha proxecto

0,14

47,85

6,70

6,70

Total:

254,77

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

15:68:0:0:2:260:5

Pobra do Caramiñal, A

0,05

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

63,00

0,23

14,49

14,49

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,05

117,00

5,85

5,85

F2

Ha de roza mecanizada

0,05

300,00

15,00

15,00

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

63,00

0,24

15,12

15,12

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

63,00

0,55

34,65

34,65

F89

Tope €/ha proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

87,50

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

15:68:0:0:2:260:16

Pobra do Caramiñal, A

0,02

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

25,00

0,23

5,75

5,75

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,02

117,00

2,34

2,34

F2

Ha de roza mecanizada

0,02

300,00

6,00

6,00

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

25,00

0,24

6,00

6,00

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

25,00

0,55

13,75

13,75

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

20,00

4,50

90,00

90,00

Total:

124,80

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150007/2021

*** 0282 **

CMVMC Colúns

15.381,54

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:46:0:0:52:105:1

Mazaricos

8,16

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

7,57

474,76

3.593,93

3.593,93

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

8.327,00

0,24

1.998,48

1.998,48

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

8.327,00

0,51

4.246,77

4.246,77

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

8.327,00

0,46

3.830,42

3.830,42

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,52

616,30

320,48

320,48

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,07

364,48

25,51

25,51

F89

Tope €/ha proxecto

0,52

47,85

24,88

24,88

F89

Tope €/ha proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

F89

Tope €/ha proxecto

7,57

47,85

362,22

362,22

M11

Quilómetros arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,33

2.956,07

975,50

975,50

Total:

15.381,54

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150008/2021

*** 2911 **

Asociación de Comuneiros da Chá

42.773,03

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:37:0:0:33:1:1

Ferrol

7,79

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

7,05

474,76

3.347,06

3.347,06

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

4.695,00

0,43

2.018,85

2.018,85

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

4.695,00

0,51

2.394,45

2.394,45

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

4.695,00

1,53

7.183,35

7.183,35

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

4.695,00

0,46

2.159,70

2.159,70

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,74

474,76

351,32

351,32

F89

Tope €/ha proxecto

7,79

47,85

372,75

372,75

M11

Quilómetros arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,55

2.956,07

1.625,84

1.625,84

Total:

19.453,32

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:37:0:0:33:1:1

Ferrol

3,08

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

2,92

474,76

1.386,30

1.386,30

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

1.944,72

0,43

836,23

836,23

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.944,72

0,51

991,81

991,81

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

1.944,72

1,53

2.975,42

2.975,42

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.944,72

0,46

894,57

894,57

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,16

474,76

75,96

75,96

F89

Tope €/ha proxecto

3,08

47,85

147,38

147,38

Total:

7.307,67

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:37:0:0:33:1:1

Ferrol

1,76

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,76

474,76

835,58

452,83

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.172,00

0,51

597,72

323,93

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

1.172,00

1,53

1.793,16

971,79

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.172,00

0,63

738,36

400,15

F85

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 2 primaveras

1.172,00

3,19

3.738,68

2.026,14

F89

Tope €/ha proxecto

1,76

47,85

84,22

45,64

Total:

4.220,48

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:37:0:0:33:1:1

Ferrol

7,08

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

5,86

474,76

2.782,09

2.782,09

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

6.510,00

0,24

1.562,40

1.562,40

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

6.510,00

0,51

3.320,10

3.320,10

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

6.510,00

0,46

2.994,60

2.994,60

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

1,22

474,76

579,21

579,21

F89

Tope €/ha proxecto

7,08

47,85

338,78

338,78

Total:

11.577,18

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

15:37:0:0:33:1:1

Ferrol

0,13

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,06

474,76

28,49

28,49

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

49,98

0,43

21,49

21,49

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

49,98

0,51

25,49

25,49

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

49,98

1,53

76,47

76,47

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

49,98

0,46

22,99

22,99

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,07

474,76

33,23

33,23

F89

Tope €/ha proxecto

0,13

47,85

6,22

6,22

Total:

214,38

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150009/2021

*** 2318 **

CMVMC Erbecedo

46.910,06

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:29:0:0:67:353:1

Coristanco

10,27

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

10,27

345,13

3.544,49

3.515,93

F2

Ha de roza mecanizada

10,27

474,76

4.875,79

4.836,50

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

14.676,00

0,24

3.522,24

3.493,86

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

14.676,00

0,46

6.750,96

6.696,56

F89

Tope €/ha proxecto

10,27

47,85

491,42

487,46

Total:

19.030,31

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:29:0:0:67:353:1

Coristanco

5,22

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

5,22

345,13

1.801,58

1.783,41

F2

Ha de roza mecanizada

5,22

474,76

2.478,25

2.453,26

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

7.488,00

0,24

1.797,12

1.778,99

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

7.488,00

0,46

3.444,48

3.409,74

F89

Tope €/ha proxecto

5,22

47,85

249,78

247,26

Total:

9.672,66

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:29:0:0:67:353:1

Coristanco

1,31

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,31

345,13

452,12

448,48

F2

Ha de roza mecanizada

1,31

474,76

621,94

616,93

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.872,00

0,24

449,28

445,66

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.872,00

0,46

861,12

854,18

F89

Tope €/ha proxecto

1,31

47,85

62,68

62,18

Total:

2.427,43

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:29:0:0:67:353:1

Coristanco

0,85

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,85

345,13

293,36

290,95

F2

Ha de roza mecanizada

0,85

474,76

403,55

400,24

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.215,00

0,24

291,60

289,21

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.215,00

0,46

558,90

554,31

F89

Tope €/ha proxecto

0,85

47,85

40,67

40,34

Total:

1.575,05

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

15:29:0:0:67:353:1

Coristanco

0,75

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,75

345,13

258,85

256,73

F2

Ha de roza mecanizada

0,75

474,76

356,07

353,15

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.072,00

0,24

257,28

255,18

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.072,00

0,46

493,12

489,09

F89

Tope €/ha proxecto

0,75

47,85

35,89

35,60

Total:

1.389,75

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

15:29:0:0:67:353:1

Coristanco

1,04

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,04

345,13

358,94

358,94

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.629,00

0,24

390,96

390,96

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.629,00

0,46

749,34

749,34

F89

Tope €/ha proxecto

1,04

47,85

49,76

49,76

Total:

1.549,00

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

15:29:0:0:67:353:1

Coristanco

1,06

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,05

345,13

362,39

362,39

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.643,00

0,24

394,32

394,32

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.643,00

0,46

755,78

755,78

F89

Tope €/ha proxecto

1,05

47,85

50,24

50,24

Total:

1.562,73

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

15:29:0:0:67:353:1

Coristanco

1,36

B20 - Carballo americano (Quercus rubra L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,36

474,76

645,67

645,67

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

1,36

603,98

821,41

821,41

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.110,00

0,63

699,30

699,30

F53

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 35 cm e ata 60 cm

1.110,00

0,86

954,60

954,60

F89

Tope €/ha proxecto

1,36

47,85

65,08

65,08

Total:

3.186,06

Traballos parcela nº 9

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

15:29:0:0:67:353:1

Coristanco

1,58

B20 - Carballo americano (Quercus rubra L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,58

474,76

750,12

750,12

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

1,58

603,98

954,29

954,29

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.289,00

0,63

812,07

812,07

F53

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 35 cm e ata 60 cm

1.289,00

0,86

1.108,54

1.108,54

F89

Tope €/ha proxecto

1,58

47,85

75,60

75,60

Total:

3.700,62

Traballos parcela nº 10

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

15:29:0:0:67:353:1

Coristanco

1,17

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,17

345,13

403,80

378,41

F2

Ha de roza mecanizada

1,17

474,76

555,47

520,54

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.053,00

0,63

663,39

621,68

F54

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

1.053,00

1,26

1.326,78

1.243,36

F89

Tope €/ha proxecto

1,17

47,85

55,98

52,46

Total:

2.816,45

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150011/2021

*** 5736 **

CMVMC Leiro

28.445,68

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:73:0:0:23:68:1

Rianxo

12,28

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

15.100,30

0,23

3.473,07

3.473,07

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

11,89

227,71

2.707,47

2.707,47

F2

Ha de roza mecanizada

5,39

474,76

2.558,96

2.558,96

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

15.100,30

0,24

3.624,07

3.624,07

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

11,89

410,87

4.885,24

4.885,24

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,36

616,30

221,87

221,87

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,03

364,48

10,93

10,93

F89

Tope €/ha proxecto

12,28

47,85

587,60

587,60

Total:

18.069,21

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:73:0:0:23:68:1

Rianxo

0,06

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,06

227,71

13,66

13,66

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,06

410,87

24,65

24,65

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

37,50

0,63

23,63

23,63

F54

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

37,50

1,26

47,25

47,25

F89

Tope €/ha proxecto

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

112,06

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:73:0:0:13:446:1

Rianxo

6,29

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

7.696,20

0,23

1.770,13

1.770,13

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

6,06

227,71

1.379,92

1.379,92

F2

Ha de roza mecanizada

4,96

474,76

2.354,81

2.354,81

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

7.696,20

0,24

1.847,09

1.847,09

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

6,06

410,87

2.489,87

2.489,87

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,15

616,30

92,45

92,45

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,08

364,48

29,16

29,16

F89

Tope €/ha proxecto

6,29

47,85

300,98

300,98

Total:

10.264,41

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150012/2021

*** 2547 **

CMVMC Figueiroa

7.019,73

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:54:0:0:44:272:1

Muros

3,97

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

3.967,00

0,23

912,41

912,41

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,57

227,71

812,92

812,92

F2

Ha de roza mecanizada

3,57

474,76

1.694,89

1.694,89

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

3.967,00

0,24

952,08

952,08

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

3,57

603,98

2.156,21

2.156,21

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,09

616,30

55,47

55,47

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,31

364,48

112,99

112,99

F89

Tope €/ha proxecto

3,97

47,85

189,96

189,96

Total:

6.886,93

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:54:0:0:44:272:2

Muros

0,20

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,20

616,13

123,23

123,23

F89

Tope €/ha proxecto

0,20

47,85

9,57

9,57

Total:

132,80

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150014/2021

*** 1037 **

CMVMC San Pedro de Muro

10.177,17

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:72:0:0:37:45:1

Porto do Son

0,06

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

38,00

0,66

25,08

15,56

F18

Unidade aburatamento de 60 × 60 × 60 cm mecanizado con escavadora

38,00

1,06

40,28

24,98

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,06

227,71

13,66

8,47

F2

Ha de roza mecanizada

0,06

474,76

28,49

17,67

F27

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de máis de 1 ata 2 m, de 1 primavera

38,00

3,20

121,60

75,42

F89

Tope €/ha proxecto

0,06

47,85

2,87

1,78

Total:

143,88

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:72:0:0:37:146:1

Porto do Son

0,01

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

2,00

0,66

1,32

1,32

F18

Unidade aburatamento de 60 × 60 × 60 cm mecanizado con escavadora

2,00

1,06

2,12

2,12

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,01

227,71

2,28

2,28

F2

Ha de roza mecanizada

0,01

474,76

4,75

4,75

F27

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de máis de 1 ata 2 m, de 1 primavera

2,00

3,20

6,40

6,40

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

17,35

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:72:0:0:37:364:3

Porto do Son

1,57

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

0,02

1.195,84

23,92

16,07

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

897,00

0,66

592,02

397,61

F18

Unidade aburatamento de 60 × 60 × 60 cm mecanizado con escavadora

897,00

1,06

950,82

638,59

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,57

227,71

357,50

240,10

F2

Ha de roza mecanizada

1,55

474,76

735,88

494,23

F27

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de máis de 1 ata 2 m, de 1 primavera

897,00

3,20

2.870,40

1.927,81

F89

Tope €/ha proxecto

1,57

47,85

75,12

50,45

Total:

3.764,86

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:72:0:0:37:43:1

Porto do Son

0,03

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

19,00

0,66

12,54

7,78

F18

Unidade aburatamento de 60 × 60 × 60 cm mecanizado con escavadora

19,00

1,06

20,14

12,49

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,03

227,71

6,83

4,24

F2

Ha de roza mecanizada

0,03

474,76

14,24

8,83

F27

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de máis de 1 ata 2 m, de 1 primavera

19,00

3,20

60,80

37,71

F89

Tope €/ha proxecto

0,03

47,85

1,44

0,89

Total:

71,94

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

15:72:0:0:37:406:1

Porto do Son

0,19

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

98,00

0,66

64,68

47,17

F18

Unidade aburatamento de 60 × 60 × 60 cm mecanizado con escavadora

98,00

1,06

103,88

75,76

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,19

227,71

43,26

31,55

F2

Ha de roza mecanizada

0,19

474,76

90,20

65,79

F27

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de máis de 1 ata 2 m, de 1 primavera

98,00

3,20

313,60

228,72

F89

Tope €/ha proxecto

0,19

47,85

9,09

6,63

Total:

455,62

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

15:72:0:0:37:407:1

Porto do Son

2,30

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

903,00

0,66

595,98

532,88

F18

Unidade aburatamento de 60 × 60 × 60 cm mecanizado con escavadora

903,00

1,06

957,18

855,84

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,30

227,71

523,73

468,28

F2

Ha de roza mecanizada

2,30

474,76

1.091,95

976,33

F27

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de máis de 1 ata 2 m, de 1 primavera

903,00

3,20

2.889,60

2.583,66

F89

Tope €/ha proxecto

2,30

47,85

110,06

98,41

Total:

5.515,40

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

15:72:0:0:37:407:2

Porto do Son

0,12

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

24,00

0,66

15,84

15,84

F18

Unidade aburatamento de 60 × 60 × 60 cm mecanizado con escavadora

24,00

1,06

25,44

25,44

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,12

227,71

27,33

27,33

F2

Ha de roza mecanizada

0,12

474,76

56,97

56,97

F27

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de máis de 1 ata 2 m, de 1 primavera

24,00

3,20

76,80

76,80

F89

Tope €/ha proxecto

0,12

47,85

5,74

5,74

Total:

208,12

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150015/2021

*** 0786 **

Ángel Luis Rodríguez Caamaño

4.890,18

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:57:0:30:8:152:1

Negreira

0,75

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,75

330,00

247,50

247,50

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,75

220,00

165,00

165,00

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

832,00

0,23

191,36

191,36

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

832,00

0,45

374,40

374,40

Total:

978,26

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:57:0:30:8:423:1

Negreira

0,23

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

0,03

1.195,84

35,88

35,88

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,23

330,00

75,90

75,90

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,23

220,00

50,60

50,60

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

251,00

0,23

57,73

57,73

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

251,00

0,45

112,95

112,95

Total:

333,06

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:57:0:30:8:424:1

Negreira

0,24

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

0,12

1.195,84

143,50

138,59

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,24

330,00

79,20

76,49

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,24

220,00

52,80

51,00

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

272,00

0,23

62,56

60,42

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

272,00

0,45

122,40

118,22

Total:

444,72

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:57:0:30:8:425:1

Negreira

0,73

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

0,39

1.190,00

464,10

349,86

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,12

330,00

39,60

29,85

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

667,00

0,20

133,40

100,56

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,73

220,00

160,60

121,07

F2

Ha de roza mecanizada

0,11

470,00

51,70

38,97

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

811,00

0,23

186,53

140,61

F4

Apertura manual dun compartimento picado de 30 cm de diámetro e profundidade mínima de 30 cm

667,00

1,04

693,68

522,92

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

144,00

0,45

64,80

48,85

Total:

1.352,69

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

15:57:0:30:8:426:1

Negreira

0,26

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

0,01

1.195,84

11,96

11,96

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,26

330,00

85,80

85,80

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,26

220,00

57,20

57,20

F2

Ha de roza mecanizada

0,25

470,00

117,50

117,50

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

293,00

0,23

67,39

67,39

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

293,00

0,45

131,85

131,85

Total:

471,70

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

15:57:0:30:8:427:1

Negreira

0,17

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,17

330,00

56,10

56,10

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,16

220,00

35,20

35,20

F2

Ha de roza mecanizada

0,16

470,00

75,20

75,20

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

185,00

0,23

42,55

42,55

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

185,00

0,45

83,25

83,25

Total:

292,30

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

15:57:0:30:8:428:1

Negreira

0,08

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,08

330,00

26,40

26,40

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,08

220,00

17,60

17,60

F2

Ha de roza mecanizada

0,08

470,00

37,60

37,60

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

85,00

0,23

19,55

19,55

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

85,00

0,45

38,25

38,25

Total:

139,40

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

15:57:0:30:8:429:1

Negreira

0,09

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

0,05

1.195,84

59,79

50,15

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,09

330,00

29,70

24,91

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,09

220,00

19,80

16,61

F2

Ha de roza mecanizada

0,04

470,00

18,80

15,77

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

104,00

0,23

23,92

20,07

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

104,00

0,45

46,80

39,26

Total:

166,77

Traballos parcela nº 9

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

15:57:0:30:8:432:1

Negreira

0,17

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,17

330,00

56,10

56,10

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,17

220,00

37,40

37,40

F2

Ha de roza mecanizada

0,17

470,00

79,90

79,90

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

194,00

0,23

44,62

44,62

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

194,00

0,45

87,30

87,30

Total:

305,32

Traballos parcela nº 10

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

15:57:0:30:8:433:1

Negreira

0,08

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,08

330,00

26,40

26,40

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,08

220,00

17,60

17,60

F2

Ha de roza mecanizada

0,08

470,00

37,60

37,60

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

86,00

0,23

19,78

19,78

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

86,00

0,45

38,70

38,70

Total:

140,08

Traballos parcela nº 11

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

15:57:0:30:8:434:1

Negreira

0,07

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,07

330,00

23,10

23,10

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,07

220,00

15,40

15,40

F2

Ha de roza mecanizada

0,07

470,00

32,90

32,90

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

81,00

0,23

18,63

18,63

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

81,00

0,45

36,45

36,45

Total:

126,48

Traballos parcela nº 12

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

12

15:57:0:30:8:435:1

Negreira

0,08

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,08

330,00

26,40

26,40

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,08

220,00

17,60

17,60

F2

Ha de roza mecanizada

0,08

470,00

37,60

37,60

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

85,00

0,23

19,55

19,55

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

85,00

0,45

38,25

38,25

Total:

139,40

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150017/2021

*** 0078 **

Julio Rey Doce

25.226,96

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:79:0:0:510:1:1

Santiago de Compostela

10,52

B20 - Carballo americano (Quercus rubra L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

5.975,00

0,66

3.943,50

3.879,63

F18

Unidade aburatamento de 60 × 60 × 60 cm mecanizado con escavadora

5.975,00

1,06

6.333,50

6.230,91

F2

Ha de roza mecanizada

9,43

474,76

4.476,99

4.404,47

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,70

616,30

431,41

424,42

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,26

364,48

94,76

93,23

F55

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 100 cm

5.975,00

1,65

9.858,75

9.699,06

F89

Tope €/ha proxecto

0,26

47,85

12,44

12,24

F89

Tope €/ha proxecto

9,56

47,85

457,45

450,04

F89

Tope €/ha proxecto

0,70

47,85

33,50

32,96

Total:

25.226,96

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150018/2021

*** 4645 **

Jose Moruja Gago

15.474,17

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:80:0:0:504:560:1

Santiso

8,43

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

7,84

474,76

3.722,12

3.722,12

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11.195,52

0,24

2.686,92

2.686,92

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

7,84

410,87

3.221,22

3.221,22

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11.195,52

0,46

5.149,94

5.149,94

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,30

616,30

184,89

184,89

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,29

364,48

105,70

105,70

F89

Tope €/ha proxecto

0,30

47,85

14,36

14,36

F89

Tope €/ha proxecto

7,84

47,85

375,14

375,14

F89

Tope €/ha proxecto

0,29

47,85

13,88

13,88

Total:

15.474,17

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150019/2021

*** 2058 **

CMVMC San Xoán de Serres

7.648,11

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:54:0:0:13:1417:1

Muros

3,37

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

3,11

474,76

1.476,50

1.476,50

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

3.455,00

0,24

829,20

829,20

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

3.455,00

0,51

1.762,05

1.762,05

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.455,00

0,46

1.589,30

1.589,30

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,16

616,30

98,61

98,61

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,10

364,48

36,45

36,45

F89

Tope €/ha proxecto

0,16

47,85

7,66

7,66

F89

Tope €/ha proxecto

0,10

47,85

4,79

4,79

F89

Tope €/ha proxecto

3,11

47,85

148,81

148,81

Total:

5.953,37

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:54:0:0:13:1420:1

Muros

1,10

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,81

474,76

384,56

384,56

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

899,91

0,24

215,98

215,98

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

899,91

0,51

458,95

458,95

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

899,91

0,46

413,96

413,96

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,25

616,30

154,08

154,08

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,04

364,48

14,58

14,58

F89

Tope €/ha proxecto

0,81

47,85

38,76

38,76

F89

Tope €/ha proxecto

0,25

47,85

11,96

11,96

F89

Tope €/ha proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

1.694,74

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150021/2021

*** 2985 **

CMVMC Baroña

31.798,39

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:72:0:0:9:9000:183

Porto do Son

2,18

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

1.063,00

0,66

701,58

701,58

F38

Ha de tratamento fitocida

1,70

288,11

489,79

489,79

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,48

364,48

174,95

174,95

F55

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 100 cm

1.063,00

1,65

1.753,95

1.753,95

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.063,00

1,05

1.116,15

1.116,15

F89

Tope €/ha proxecto

2,16

47,85

103,36

103,36

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

1.018,00

7,58

7.716,44

5.609,31

Total:

9.949,09

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:72:0:0:9:9000:183

Porto do Son

2,01

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F26

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 1 primavera

1.256,00

2,13

2.675,28

2.361,41

F38

Ha de tratamento fitocida

2,01

288,11

579,10

511,16

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.256,00

0,63

791,28

698,44

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.256,00

1,05

1.318,80

1.164,07

F89

Tope €/ha proxecto

2,01

47,85

96,18

84,90

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

514,74

7,58

3.901,73

2.836,29

Total:

7.656,27

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:72:0:0:10:1372:3

Porto do Son

3,11

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

1.051,00

0,66

693,66

693,66

F38

Ha de tratamento fitocida

1,72

288,11

495,55

495,55

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

1,03

616,30

634,79

634,79

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,37

364,48

134,86

134,86

F55

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 100 cm

1.051,00

1,65

1.734,15

1.734,15

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.051,00

1,05

1.103,55

1.103,55

F89

Tope €/ha proxecto

3,11

47,85

148,81

148,81

Total:

4.945,37

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:72:0:0:10:1372:3

Porto do Son

1,71

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F26

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 1 primavera

918,00

2,13

1.955,34

1.955,34

F38

Ha de tratamento fitocida

1,71

288,11

492,67

492,67

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

918,00

0,63

578,34

578,34

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

918,00

1,05

963,90

963,90

F89

Tope €/ha proxecto

1,71

47,85

81,82

81,82

Total:

4.072,07

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

15:72:0:0:10:1464:1

Porto do Son

1,34

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

463,00

0,66

305,58

305,58

F38

Ha de tratamento fitocida

0,74

288,11

213,20

213,20

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,53

616,30

326,64

326,64

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,07

364,48

25,51

25,51

F55

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 100 cm

463,00

1,65

763,95

763,95

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

463,00

1,05

486,15

486,15

F89

Tope €/ha proxecto

1,34

47,85

64,12

64,12

Total:

2.185,15

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

15:72:0:0:10:1464:1

Porto do Son

0,91

B20 - Carballo americano (Quercus rubra L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

569,00

0,66

375,54

369,54

F38

Ha de tratamento fitocida

0,91

288,11

262,18

258,00

F55

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 100 cm

569,00

1,65

938,85

923,87

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

569,00

1,05

597,45

587,92

F89

Tope €/ha proxecto

0,91

47,85

43,54

42,85

Total:

2.182,18

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

15:72:0:0:10:1464:2

Porto do Son

0,47

B20 - Carballo americano (Quercus rubra L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

175,00

0,66

115,50

115,50

F38

Ha de tratamento fitocida

0,28

288,11

80,67

80,67

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,19

616,30

117,10

117,10

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,00

364,48

0,00

0,00

F55

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 100 cm

175,00

1,65

288,75

288,75

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

175,00

1,05

183,75

183,75

F89

Tope €/ha proxecto

0,47

47,85

22,49

22,49

Total:

808,26

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150024/2021

*** 2899 **

CMVMC Montañó, Montaña, Piñeiro e As Escobias.

9.615,40

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:11:0:0:73:30:11

Boiro

0,38

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

422,00

0,23

97,06

91,47

F2

Ha de roza mecanizada

0,38

474,76

180,41

170,02

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

422,00

0,24

101,28

95,44

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

422,00

0,83

350,26

330,08

F89

Tope €/ha proxecto

0,38

47,85

18,18

17,13

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

86,00

3,65

313,90

306,10

Total:

1.010,24

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:11:0:0:73:30:11

Boiro

0,13

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,13

364,48

47,38

47,38

F89

Tope €/ha proxecto

0,13

47,85

6,22

6,22

Total:

53,60

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:11:0:0:72:319:1

Boiro

1,14

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

1.267,00

0,23

291,41

274,46

F2

Ha de roza mecanizada

1,14

474,76

541,23

509,75

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.267,00

0,24

304,08

286,39

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

1.267,00

0,83

1.051,61

990,44

F89

Tope €/ha proxecto

1,14

47,85

54,55

51,38

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

260,00

3,65

949,00

925,41

Total:

3.037,83

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:11:0:0:72:319:1

Boiro

2,36

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

2.622,00

0,23

603,06

583,55

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.622,00

0,24

629,28

608,92

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

2.622,00

0,83

2.176,26

2.105,85

F89

Tope €/ha proxecto

2,36

47,85

112,93

109,28

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

538,00

3,65

1.963,70

1.914,89

Total:

5.322,49

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

15:11:0:0:72:319:1

Boiro

0,18

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,18

364,48

65,61

65,61

F89

Tope €/ha proxecto

0,18

47,85

8,61

8,61

Total:

74,22

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

15:11:0:0:72:319:1

Boiro

0,17

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,17

616,30

104,77

104,77

F89

Tope €/ha proxecto

0,17

47,85

8,13

8,13

Total:

112,90

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

15:11:0:0:72:319:32

Boiro

0,01

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

4,12

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150025/2021

*** 2544 **

CMVMC Buía, A Capela, Carballal, A Ferrería, Foxacos, Gans, A Ermida, Os Xufreus, Os Lemos, As Miráns, Outeiro, Pousada, Rábade, O Toural e Traba

31.287,46

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:73:0:0:84:78:1

Rianxo

4,30

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

4.777,00

0,23

1.098,71

1.098,71

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

4.777,00

0,24

1.146,48

1.146,48

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

4.777,00

0,83

3.964,91

3.964,91

F89

Tope €/ha proxecto

4,30

47,85

205,76

205,76

Total:

6.415,86

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:73:0:0:84:78:1

Rianxo

0,25

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,25

616,30

154,08

154,08

F89

Tope €/ha proxecto

0,25

47,85

11,96

11,96

Total:

166,04

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:73:0:0:84:78:1

Rianxo

0,34

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,34

364,48

123,92

123,92

F89

Tope €/ha proxecto

0,34

47,85

16,27

16,27

Total:

140,19

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:73:0:0:73:121:1

Rianxo

0,09

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

100,00

0,23

23,00

23,00

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

100,00

0,24

24,00

24,00

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

100,00

0,83

83,00

83,00

F89

Tope €/ha proxecto

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

134,31

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

15:73:0:0:73:121:1

Rianxo

0,02

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

8,25

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

15:73:0:0:84:78:1

Rianxo

0,39

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

122,00

0,23

28,06

28,06

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,39

227,71

88,81

88,81

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

122,00

0,43

52,46

52,46

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

122,00

0,63

76,86

76,86

F54

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

122,00

1,26

153,72

153,72

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

244,00

0,83

202,52

202,52

F89

Tope €/ha proxecto

0,39

47,85

18,66

18,66

Total:

621,09

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

15:73:0:0:73:121:1

Rianxo

0,08

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

25,00

0,23

5,75

5,75

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,08

227,71

18,22

18,22

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

25,00

0,43

10,75

10,75

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

25,00

0,63

15,75

15,75

F54

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

25,00

1,26

31,50

31,50

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

50,00

0,83

41,50

41,50

F89

Tope €/ha proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

127,30

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

15:73:0:0:84:78:3

Rianxo

0,02

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

6,00

0,23

1,38

1,38

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,02

227,71

4,55

4,55

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

6,00

0,43

2,58

2,58

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

6,00

0,63

3,78

3,78

F54

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

6,00

1,26

7,56

7,56

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

12,00

0,83

9,96

9,96

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

30,77

Traballos parcela nº 9

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

15:73:0:0:47:236:1

Rianxo

0,04

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,04

227,71

9,11

9,11

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

25,00

0,63

15,75

15,75

F54

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

25,00

1,26

31,50

31,50

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

25,00

0,83

20,75

20,75

F89

Tope €/ha proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

79,02

Traballos parcela nº 10

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

15:73:0:0:47:236:1

Rianxo

0,30

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,30

616,30

184,89

184,89

F89

Tope €/ha proxecto

0,30

47,85

14,36

14,36

Total:

199,25

Traballos parcela nº 11

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

15:73:0:0:47:236:1

Rianxo

1,16

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,16

227,71

264,14

258,50

F2

Ha de roza mecanizada

1,16

474,76

550,72

538,96

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

725,00

0,63

456,75

447,00

F54

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

725,00

1,26

913,50

894,00

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

725,00

0,83

601,75

588,90

F89

Tope €/ha proxecto

1,16

47,85

55,51

54,32

Total:

2.781,68

Traballos parcela nº 12

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

12

15:73:0:0:47:236:6

Rianxo

3,06

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,06

227,71

696,79

696,79

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.912,00

0,63

1.204,56

1.204,56

F54

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

1.912,00

1,26

2.409,12

2.409,12

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

1.912,00

0,83

1.586,96

1.586,96

F89

Tope €/ha proxecto

3,06

47,85

146,42

146,42

Total:

6.043,85

Traballos parcela nº 13

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

13

15:73:0:0:47:236:6

Rianxo

0,70

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,70

616,30

431,41

431,41

F89

Tope €/ha proxecto

0,70

47,85

33,50

33,50

Total:

464,91

Traballos parcela nº 14

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

14

15:73:0:0:47:236:6

Rianxo

1,22

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,22

227,71

277,81

222,39

F2

Ha de roza mecanizada

1,22

474,76

579,21

463,68

F26

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 1 primavera

763,00

2,13

1.625,19

1.301,00

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

763,00

0,63

480,69

384,80

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

763,00

0,83

633,29

506,96

F89

Tope €/ha proxecto

1,22

47,85

58,38

46,73

Total:

2.925,56

Traballos parcela nº 15

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

15

15:73:0:0:47:236:12

Rianxo

0,11

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,11

227,71

25,05

25,05

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

69,00

0,63

43,47

43,47

F54

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

69,00

1,26

86,94

86,94

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

69,00

0,83

57,27

57,27

F89

Tope €/ha proxecto

0,11

47,85

5,26

5,26

Total:

217,99

Traballos parcela nº 16

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

16

15:73:0:0:47:236:12

Rianxo

0,03

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,03

616,30

18,49

18,49

F89

Tope €/ha proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

19,93

Traballos parcela nº 17

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

17

15:73:0:0:47:236:12

Rianxo

0,45

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,45

227,71

102,47

82,12

F2

Ha de roza mecanizada

0,45

474,76

213,64

171,23

F26

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 1 primavera

281,00

2,13

598,53

479,69

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

281,00

0,63

177,03

141,88

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

281,00

0,83

233,23

186,92

F89

Tope €/ha proxecto

0,45

47,85

21,53

17,26

Total:

1.079,10

Traballos parcela nº 18

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

18

15:73:0:0:47:236:13

Rianxo

0,20

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,20

227,71

45,54

36,47

F2

Ha de roza mecanizada

0,20

474,76

94,95

76,05

F26

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 1 primavera

125,00

2,13

266,25

213,25

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

125,00

0,63

78,75

63,07

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

125,00

0,83

103,75

83,10

F89

Tope €/ha proxecto

0,20

47,85

9,57

7,66

Total:

479,60

Traballos parcela nº 19

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

19

15:73:0:0:47:236:13

Rianxo

0,01

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,01

227,71

2,28

2,28

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

6,00

0,63

3,78

3,78

F54

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

6,00

1,26

7,56

7,56

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

6,00

0,83

4,98

4,98

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

19,08

Traballos parcela nº 20

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

20

15:73:0:0:47:236:16

Rianxo

0,17

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,17

616,30

104,77

104,77

F89

Tope €/ha proxecto

0,17

47,85

8,13

8,13

Total:

112,90

Traballos parcela nº 21

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

21

15:73:0:0:47:236:16

Rianxo

0,14

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,14

227,71

31,88

31,32

F2

Ha de roza mecanizada

0,14

474,76

66,47

65,32

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

87,00

0,63

54,81

53,85

F54

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

87,00

1,26

109,62

107,70

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

87,00

0,83

72,21

70,95

F89

Tope €/ha proxecto

0,14

47,85

6,70

6,58

Total:

335,72

Traballos parcela nº 22

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

22

15:73:0:0:47:236:17

Rianxo

0,15

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,15

616,30

92,45

92,45

F89

Tope €/ha proxecto

0,15

47,85

7,18

7,18

Total:

99,63

Traballos parcela nº 23

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

23

15:73:0:0:47:236:17

Rianxo

0,20

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,20

227,71

45,54

36,47

F2

Ha de roza mecanizada

0,20

474,76

94,95

76,05

F26

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 1 primavera

125,00

2,13

266,25

213,25

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

125,00

0,63

78,75

63,07

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

125,00

0,83

103,75

83,10

F89

Tope €/ha proxecto

0,20

47,85

9,57

7,66

Total:

479,60

Traballos parcela nº 24

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

24

15:73:0:0:47:236:18

Rianxo

0,01

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,01

227,71

2,28

1,88

F2

Ha de roza mecanizada

0,01

474,76

4,75

3,92

F26

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 1 primavera

6,00

2,13

12,78

10,55

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

6,00

0,63

3,78

3,12

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

6,00

0,83

4,98

4,11

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,40

Total:

23,98

Traballos parcela nº 25

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

25

15:73:0:0:47:236:18

Rianxo

0,25

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,25

227,71

56,93

54,27

F26

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 1 primavera

156,00

2,13

332,28

316,73

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

156,00

0,63

98,28

93,68

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

156,00

0,83

129,48

123,42

F89

Tope €/ha proxecto

0,25

47,85

11,96

11,40

Total:

599,50

Traballos parcela nº 26

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

26

15:73:0:0:47:236:6

Rianxo

2,26

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,26

227,71

514,62

514,62

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.415,00

0,63

891,45

891,45

F54

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

1.415,00

1,26

1.782,90

1.782,90

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

1.415,00

0,83

1.174,45

1.174,45

F89

Tope €/ha proxecto

2,26

47,85

108,14

108,14

Total:

4.471,56

Traballos parcela nº 27

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

27

15:73:0:0:47:236:6

Rianxo

0,39

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,39

227,71

88,81

71,07

F2

Ha de roza mecanizada

0,39

474,76

185,16

148,19

F26

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 1 primavera

244,00

2,13

519,72

415,93

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

244,00

0,63

153,72

123,02

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

244,00

0,83

202,52

162,08

F89

Tope €/ha proxecto

0,39

47,85

18,66

14,93

Total:

935,22

Traballos parcela nº 28

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

28

15:73:0:0:47:236:6

Rianxo

0,61

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,61

616,30

375,94

375,94

F89

Tope €/ha proxecto

0,61

47,85

29,19

29,19

Total:

405,13

Traballos parcela nº 29

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

29

15:73:0:0:47:236:6

Rianxo

0,78

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,78

227,71

177,61

169,83

F26

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 1 primavera

485,00

2,13

1.033,05

987,82

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

485,00

0,63

305,55

292,17

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

485,00

0,83

402,55

384,93

F89

Tope €/ha proxecto

0,78

47,85

37,32

35,69

Total:

1.870,44

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270002/2021

*** 3067 **

CMVMC Duarría

20.184,48

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:10:0:0:204:46:1

Castro de Rei

9,87

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

11.281,00

0,23

2.594,63

2.541,82

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

9,87

227,71

2.247,50

2.201,75

F2

Ha de roza mecanizada

9,87

474,76

4.685,88

4.590,50

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11.281,41

0,24

2.707,54

2.652,43

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

9,87

603,98

5.961,28

5.839,94

F89

Tope €/ha proxecto

9,87

47,85

472,28

462,67

Total:

18.289,11

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:10:0:0:204:46:1

Castro de Rei

1,20

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

1,20

616,30

739,56

739,56

F89

Tope €/ha proxecto

1,20

47,85

57,42

57,42

Total:

796,98

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:10:0:0:204:46:1

Castro de Rei

0,30

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,30

364,48

109,34

109,34

F89

Tope €/ha proxecto

0,30

47,85

14,36

14,36

M11

Quilómetros arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,22

2.956,07

650,34

650,34

Total:

774,04

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:10:0:0:204:46:1

Castro de Rei

0,03

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

19,00

0,23

4,37

2,98

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,03

227,71

6,83

4,66

F2

Ha de roza mecanizada

0,03

474,76

14,24

9,72

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

0,03

603,98

18,12

12,37

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

19,00

1,53

29,07

19,84

F55

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 100 cm

19,00

1,65

31,35

21,39

F89

Tope €/ha proxecto

0,03

47,85

1,44

0,98

Total:

71,94

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:10:0:0:204:46:1

Castro de Rei

0,01

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,01

474,76

4,75

4,75

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

5,23

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:10:0:0:204:46:1

Castro de Rei

0,09

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

56,00

0,23

12,88

8,89

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,09

227,71

20,49

14,14

F2

Ha de roza mecanizada

0,09

474,76

42,73

29,47

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

0,09

603,98

54,36

37,50

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

56,00

1,53

85,68

59,11

F55

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 100 cm

56,00

1,65

92,40

63,74

F89

Tope €/ha proxecto

0,09

47,85

4,31

2,97

Total:

215,82

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:10:0:0:204:46:1

Castro de Rei

0,06

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,06

474,76

28,49

28,49

F89

Tope €/ha proxecto

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

31,36

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270003/2021

*** 3283 **

María Teresa Montaña Regueiro

20.427,53

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:18:0:0:355:95:1

Fonsagrada, A

8,56

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

8,56

345,13

2.954,31

2.954,31

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

8,56

58,10

497,34

497,34

F2

Ha de roza mecanizada

8,56

474,76

4.063,95

4.063,95

F26

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 1 primavera

5.350,00

2,13

11.395,50

11.395,49

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

5.350,00

0,27

1.444,50

1.444,50

Total:

20.355,59

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:18:0:0:355:95:5

Fonsagrada, A

0,03

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,03

345,13

10,35

9,45

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,03

58,10

1,74

1,59

F2

Ha de roza mecanizada

0,03

474,76

14,24

13,01

F26

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 1 primavera

19,00

2,13

40,47

36,96

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

19,00

0,63

11,97

10,93

Total:

71,94

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270004/2021

*** 4307 **

Seragrivifor, S.L.

17.774,39

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:50:0:0:13:22:5

Quiroga

2,42

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

2.044,00

0,23

470,12

278,81

F18

Unidade aburatamento de 60 × 60 × 60 cm mecanizado con escavadora

2.044,00

1,06

2.166,64

1.284,96

F2

Ha de roza mecanizada

1,84

474,76

873,56

518,08

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.044,00

0,24

490,56

290,93

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

2.044,00

1,53

3.127,32

1.854,70

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,42

616,30

258,85

153,51

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,16

364,48

58,32

34,59

F89

Tope €/ha proxecto

2,42

47,85

115,80

68,68

Total:

4.484,26

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:50:0:0:13:22:1

Quiroga

0,01

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

4,12

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:50:0:0:14:3:1

Quiroga

7,07

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

5.878,00

0,23

1.351,94

809,36

F18

Unidade aburatamento de 60 × 60 × 60 cm mecanizado con escavadora

5.878,00

1,06

6.230,68

3.730,11

F2

Ha de roza mecanizada

5,29

474,76

2.511,48

1.503,55

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

5.878,00

0,24

1.410,72

844,55

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

5.878,00

1,53

8.993,34

5.384,02

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

1,58

616,30

973,75

582,95

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,20

364,48

72,90

43,64

F89

Tope €/ha proxecto

7,07

47,85

338,30

202,53

Total:

13.100,71

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:50:0:0:14:3:4

Quiroga

0,10

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

44,00

0,23

10,12

9,60

F18

Unidade aburatamento de 60 × 60 × 60 cm mecanizado con escavadora

44,00

1,06

46,64

44,23

F2

Ha de roza mecanizada

0,04

474,76

18,99

18,01

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

44,00

0,24

10,56

10,01

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

44,00

1,53

67,32

63,84

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,06

616,30

36,98

35,07

F89

Tope €/ha proxecto

0,10

47,85

4,79

4,54

Total:

185,30

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270005/2021

*** 5379 **

Urcelino Rancaño Quiñoa

8.004,96

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:18:0:0:48:482:3

Fonsagrada, A

0,30

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

330,00

0,24

79,20

74,39

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

330,00

0,46

151,80

142,58

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

330,00

1,05

346,50

325,44

F89

Tope €/ha proxecto

0,30

47,85

14,36

13,49

Total:

555,90

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:18:0:0:48:482:1

Fonsagrada, A

4,02

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

4.422,00

0,24

1.061,28

996,81

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

4.422,00

0,46

2.034,12

1.910,55

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

4.422,00

1,05

4.643,10

4.361,03

F89

Tope €/ha proxecto

4,02

47,85

192,36

180,67

Total:

7.449,06

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270006/2021

*** 7112 **

Estrella Fernández Pereira

19.279,92

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:18:0:0:47:325:1

Fonsagrada, A

4,38

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

4.818,00

0,24

1.156,32

1.086,07

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

4.818,00

0,46

2.216,28

2.081,64

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

4.818,00

1,05

5.058,90

4.751,58

F89

Tope €/ha proxecto

4,38

47,85

209,58

196,85

Total:

8.116,14

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:18:0:0:47:325:1

Fonsagrada, A

0,09

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,09

227,71

20,49

20,10

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

56,25

0,43

24,19

23,73

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

56,25

1,53

86,06

84,43

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

56,25

0,46

25,88

25,39

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

56,25

1,05

59,06

57,94

F89

Tope €/ha proxecto

0,09

47,85

4,31

4,23

Total:

215,82

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:18:0:0:48:476:1

Fonsagrada, A

0,13

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,13

227,71

29,60

29,05

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

81,25

0,43

34,94

34,28

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

81,25

1,53

124,31

121,95

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

81,25

0,46

37,38

36,67

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

81,25

1,05

85,31

83,69

F89

Tope €/ha proxecto

0,13

47,85

6,22

6,10

Total:

311,74

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:18:0:0:48:476:1

Fonsagrada, A

3,37

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

3.707,00

0,24

889,68

835,63

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.707,00

0,46

1.705,22

1.601,63

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

3.707,00

1,05

3.892,35

3.655,90

F89

Tope €/ha proxecto

3,37

47,85

161,25

151,45

Total:

6.244,61

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:18:0:0:48:476:8

Fonsagrada, A

0,42

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

462,00

0,24

110,88

104,14

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

462,00

0,46

212,52

199,61

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

462,00

1,05

485,10

455,63

F89

Tope €/ha proxecto

0,42

47,85

20,10

18,88

Total:

778,26

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:18:0:0:48:476:3

Fonsagrada, A

0,99

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.089,00

0,24

261,36

245,48

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.089,00

0,46

500,94

470,51

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.089,00

1,05

1.143,45

1.073,99

F89

Tope €/ha proxecto

0,99

47,85

47,37

44,49

Total:

1.834,47

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:18:0:0:48:476:7

Fonsagrada, A

0,60

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

660,00

0,24

158,40

148,78

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

660,00

0,46

303,60

285,16

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

660,00

1,05

693,00

650,89

F89

Tope €/ha proxecto

0,60

47,85

28,71

26,97

Total:

1.111,80

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:18:0:0:48:476:5

Fonsagrada, A

0,36

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

396,00

0,24

95,04

89,27

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

396,00

0,46

182,16

171,09

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

396,00

1,05

415,80

390,54

F89

Tope €/ha proxecto

0,36

47,85

17,23

16,18

Total:

667,08

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270007/2021

*** 5248 **

José Antonio Couso Fernández

14.638,70

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:18:0:0:48:425:1

Fonsagrada, A

2,89

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

3.179,00

0,24

762,96

734,42

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.179,00

0,46

1.462,34

1.407,64

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

3.179,00

1,05

3.337,95

3.213,11

Total:

5.355,17

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:18:0:0:48:426:3

Fonsagrada, A

1,13

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.243,00

0,24

298,32

287,16

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.243,00

0,46

571,78

550,39

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.243,00

1,05

1.305,15

1.256,34

Total:

2.093,89

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:18:0:0:48:426:6

Fonsagrada, A

0,25

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

275,00

0,24

66,00

63,53

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

275,00

0,46

126,50

121,77

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

275,00

1,05

288,75

277,95

Total:

463,25

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:18:0:0:48:472:15

Fonsagrada, A

0,02

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

22,00

0,24

5,28

5,08

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

22,00

0,46

10,12

9,74

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

22,00

1,05

23,10

22,24

Total:

37,06

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:18:0:0:48:472:16

Fonsagrada, A

0,95

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.354,00

0,24

564,96

362,30

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.354,00

0,46

1.082,84

694,41

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.045,00

1,05

1.097,25

703,64

Total:

1.760,35

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:18:0:0:48:472:4

Fonsagrada, A

2,14

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.354,00

0,24

564,96

543,83

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.354,00

0,46

1.082,84

1.042,34

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

2.354,00

1,05

2.471,70

2.379,25

Total:

3.965,42

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:18:0:0:48:472:23

Fonsagrada, A

0,01

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,00

0,24

2,64

2,54

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,00

0,46

5,06

4,87

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,00

1,05

11,55

11,12

Total:

18,53

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:18:0:0:48:472:13

Fonsagrada, A

0,51

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

561,00

0,24

134,64

129,60

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

561,00

0,46

258,06

248,41

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

561,00

1,05

589,05

567,02

Total:

945,03

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270008/2021

*** 0147 **

María Carmen Couso Fernández

6.050,83

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:53:0:0:7:518:3

Ribeira de Piquín

0,05

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

31,25

0,43

13,44

13,44

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

31,25

1,53

47,81

47,81

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

31,25

0,46

14,38

14,38

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

31,25

1,05

32,81

32,81

Total:

108,44

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:53:0:0:8:176:2

Ribeira de Piquín

1,31

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

818,75

0,43

352,06

352,06

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

818,75

1,53

1.252,69

1.252,69

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

818,75

0,46

376,63

376,63

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

818,75

1,05

859,69

859,69

Total:

2.841,07

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:53:0:0:8:176:2

Ribeira de Piquín

1,43

B9 - Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira (Prunus avium L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

893,75

0,43

384,31

384,31

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

893,75

1,53

1.367,44

1.367,44

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

893,75

0,46

411,13

411,13

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

893,75

1,05

938,44

938,44

Total:

3.101,32

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270009/2021

*** 2461 **

Felix Díaz Villarmazo

3.891,30

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:18:0:0:61:274:1

Fonsagrada, A

2,10

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.310,00

0,24

554,40

533,66

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.310,00

0,46

1.062,60

1.022,86

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

2.310,00

1,05

2.425,50

2.334,78

Total:

3.891,30

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270010/2021

*** 2415 **

Gabino Fernández Fernández

3.687,47

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:18:0:0:61:270:1

Fonsagrada, A

1,09

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.199,00

0,24

287,76

277,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.199,00

0,46

551,54

530,91

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.199,00

1,05

1.258,95

1.211,86

Total:

2.019,77

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:18:0:0:61:272:1

Fonsagrada, A

0,90

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

990,00

0,24

237,60

228,71

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

990,00

0,46

455,40

438,37

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

990,00

1,05

1.039,50

1.000,62

Total:

1.667,70

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270011/2021

*** 6120 **

Manuel Marcos Fernández

5.010,32

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:18:0:0:63:102:1

Fonsagrada, A

1,10

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.084,16

0,24

260,20

260,20

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.084,16

0,46

498,71

498,71

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.084,16

1,05

1.138,37

1.138,37

Total:

1.897,28

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:18:0:0:61:279:1

Fonsagrada, A

1,68

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.848,00

0,24

443,52

426,93

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.848,00

0,46

850,08

818,28

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.848,00

1,05

1.940,40

1.867,83

Total:

3.113,04

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270012/2021

*** 2332 **

María Esther Marcos Fernández

2.390,37

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:18:0:0:61:277:1

Fonsagrada, A

1,29

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.419,00

0,24

340,56

327,82

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.419,00

0,46

652,74

628,33

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.419,00

1,05

1.489,95

1.434,22

Total:

2.390,37

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270014/2021

*** 4874 **

José Pablo López Villar

3.316,87

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:18:0:0:60:119:3

Fonsagrada, A

0,91

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.001,00

0,24

240,24

231,25

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.001,00

0,46

460,46

443,24

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.001,00

1,05

1.051,05

1.011,74

Total:

1.686,23

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:18:0:0:60:119:1

Fonsagrada, A

0,88

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

968,00

0,24

232,32

223,63

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

968,00

0,46

445,28

428,63

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

968,00

1,05

1.016,40

978,38

Total:

1.630,64

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270015/2021

*** 7962 **

Marcos Fernández Catarino

6.337,26

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:18:0:0:142:31:1

Fonsagrada, A

3,42

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

3.762,00

0,24

902,88

869,11

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.762,00

0,46

1.730,52

1.665,79

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

3.762,00

1,05

3.950,10

3.802,36

Total:

6.337,26

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270016/2021

*** 2550 **

CMVMC Santalla de Moutis

12.675,29

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:35:0:0:57:89:2

Negueira de Muñiz

1,71

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

1.881,00

0,23

432,63

432,63

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.881,00

0,24

451,44

451,44

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.881,00

1,05

1.975,05

1.975,05

F89

Tope €/ha proxecto

1,71

47,85

81,82

81,82

Total:

2.940,94

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:35:0:0:57:88:1

Negueira de Muñiz

5,58

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

6.138,00

0,23

1.411,74

1.411,74

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

6.138,00

0,24

1.473,12

1.473,12

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

6.138,00

1,05

6.444,90

6.444,90

F89

Tope €/ha proxecto

5,58

47,85

267,00

267,00

Total:

9.596,76

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:35:0:0:57:88:3

Negueira de Muñiz

0,08

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

88,00

0,23

20,24

20,24

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

88,00

0,24

21,12

21,12

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

88,00

1,05

92,40

92,40

F89

Tope €/ha proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

137,59

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270017/2021

*** 5186 **

Antonio López Osorio

9.742,52

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:36:0:0:24:90:1

Baralla

4,51

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

4.966,00

0,24

1.191,84

1.191,84

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

4.966,00

0,39

1.936,74

1.936,74

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

4.966,00

1,05

5.214,30

5.214,30

Total:

8.342,88

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:36:0:0:24:90:2

Baralla

0,42

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

462,00

0,24

110,88

110,88

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

462,00

0,39

180,18

180,18

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

462,00

1,05

485,10

485,10

Total:

776,16

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:36:0:0:24:90:1

Baralla

0,26

B22 - Cerquiño (Quercus pyrenaica Will), carballo albariño (Quercus petraea (Matts) Liebl.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

286,00

0,63

180,18

180,18

F54

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

286,00

0,50

143,00

143,00

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

286,00

1,05

300,30

300,30

Total:

623,48

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270018/2021

*** 1956 **

José Mosquera Paz

3.359,09

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:9:0:0:2:284:1

Carballedo

1,84

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,84

345,13

635,04

635,04

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,84

227,71

418,99

418,99

F2

Ha de roza mecanizada

1,84

474,76

873,56

873,56

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.045,00

0,24

490,80

490,80

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.045,00

0,46

940,70

940,70

Total:

3.359,09

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270021/2021

*** 2420 **

CMVMC Vilarbuxán

7.079,33

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:8:0:0:39:630:3

Bóveda

2,99

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

2,40

474,76

1.139,42

1.139,42

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.666,40

0,24

639,94

639,94

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

2.666,40

0,51

1.359,86

1.359,86

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.666,40

0,46

1.226,54

1.226,54

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,59

616,30

363,62

363,62

F89

Tope €/ha proxecto

2,40

47,85

114,84

114,84

F89

Tope €/ha proxecto

0,59

47,85

28,23

28,23

Total:

4.872,45

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:8:0:0:39:630:7

Bóveda

0,99

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,63

474,76

299,10

299,10

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

699,93

0,24

167,98

167,98

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

699,93

0,51

356,96

356,96

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

699,93

0,46

321,97

321,97

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,36

616,30

221,87

221,87

F89

Tope €/ha proxecto

0,63

47,85

30,15

30,15

F89

Tope €/ha proxecto

0,36

47,85

17,23

17,23

Total:

1.415,26

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:8:0:0:39:630:8

Bóveda

0,31

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,27

474,76

128,19

128,19

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

299,97

0,24

71,99

71,99

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

299,97

0,51

152,98

152,98

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

299,97

0,46

137,99

137,99

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,04

616,30

24,65

24,65

F89

Tope €/ha proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

F89

Tope €/ha proxecto

0,27

47,85

12,92

12,92

Total:

530,63

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:8:0:0:39:711:3

Bóveda

0,13

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,05

474,76

23,74

23,74

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

55,55

0,24

13,33

13,33

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

55,55

0,51

28,33

28,33

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

55,55

0,46

25,55

25,55

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,08

616,30

49,30

49,30

F89

Tope €/ha proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

F89

Tope €/ha proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

146,47

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:8:0:0:39:711:7

Bóveda

0,10

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,04

474,76

18,99

18,99

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

44,44

0,24

10,67

10,67

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

44,44

0,51

22,66

22,66

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

44,44

0,46

20,44

20,44

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,06

616,30

36,98

36,98

F89

Tope €/ha proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

F89

Tope €/ha proxecto

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

114,52

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270022/2021

*** 2548 **

CMVMC Penela

52.774,10

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:31:0:0:128:244:1

Monforte de Lemos

0,19

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,10

474,76

47,48

47,48

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

111,10

0,24

26,66

26,66

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

111,10

0,51

56,66

56,66

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

111,10

0,46

51,11

51,11

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,09

616,30

55,47

55,47

F89

Tope €/ha proxecto

0,09

47,85

4,31

4,31

F89

Tope €/ha proxecto

0,10

47,85

4,79

4,79

Total:

246,48

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:31:0:0:128:259:1

Monforte de Lemos

0,01

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,01

616,30

6,16

6,16

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

6,64

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:31:0:0:128:261:1

Monforte de Lemos

0,07

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,07

474,76

33,23

32,98

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

77,77

0,24

18,66

18,52

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

77,77

0,51

39,66

39,37

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

77,77

0,46

35,77

35,51

F89

Tope €/ha proxecto

0,07

47,85

3,35

3,33

Total:

129,71

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:31:0:0:128:262:1

Monforte de Lemos

7,76

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

6,69

474,76

3.176,14

3.176,14

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

7.432,59

0,24

1.783,82

1.783,82

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

7.432,59

0,51

3.790,62

3.790,62

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

7.432,59

0,46

3.418,99

3.418,99

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

1,03

616,30

634,79

634,79

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,04

364,48

14,58

14,58

F89

Tope €/ha proxecto

1,03

47,85

49,29

49,29

F89

Tope €/ha proxecto

6,69

47,85

320,12

320,12

F89

Tope €/ha proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

M51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

Total:

13.445,26

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:31:0:0:143:96:2

Monforte de Lemos

4,53

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

3,86

474,76

1.832,57

1.832,57

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

4.288,46

0,24

1.029,23

1.029,23

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

4.288,46

0,51

2.187,11

2.187,11

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

4.288,46

0,46

1.972,69

1.972,69

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,67

616,30

412,92

412,92

F89

Tope €/ha proxecto

3,86

47,85

184,70

184,70

F89

Tope €/ha proxecto

0,67

47,85

32,06

32,06

Total:

7.651,28

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:31:0:0:143:151:1

Monforte de Lemos

2,95

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

2,65

474,76

1.258,11

1.258,11

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.944,15

0,24

706,60

706,60

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

2.944,15

0,51

1.501,52

1.501,52

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.944,15

0,46

1.354,31

1.354,31

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,23

616,30

141,75

141,75

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,07

364,48

25,51

25,51

F89

Tope €/ha proxecto

0,23

47,85

11,01

11,01

F89

Tope €/ha proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

F89

Tope €/ha proxecto

2,65

47,85

126,80

126,80

Total:

5.128,96

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:31:0:0:143:227:1

Monforte de Lemos

0,23

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,19

474,76

90,20

90,20

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

211,09

0,24

50,66

50,66

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

211,09

0,51

107,66

107,66

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

211,09

0,46

97,10

97,10

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,04

364,48

14,58

14,58

F89

Tope €/ha proxecto

0,19

47,85

9,09

9,09

F89

Tope €/ha proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

371,20

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:31:0:0:145:75:7

Monforte de Lemos

0,25

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,25

474,76

118,69

117,81

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

277,75

0,24

66,66

66,16

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

277,75

0,51

141,65

140,59

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

277,75

0,46

127,77

126,82

F89

Tope €/ha proxecto

0,25

47,85

11,96

11,87

Total:

463,25

Traballos parcela nº 9

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:31:0:0:145:162:1

Monforte de Lemos

9,07

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

6,66

474,76

3.161,90

3.161,90

F2

Ha de roza mecanizada

1,86

474,76

883,05

883,05

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

7.399,26

0,24

1.775,82

1.775,82

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.066,46

0,24

495,95

495,95

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

7.399,26

0,51

3.773,62

3.773,62

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

2.066,46

0,51

1.053,89

1.053,89

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.066,46

0,46

950,57

950,57

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

7.399,26

0,46

3.403,66

3.403,66

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,48

616,30

295,82

295,82

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,07

364,48

25,51

25,51

F89

Tope €/ha proxecto

1,86

47,85

89,00

89,00

F89

Tope €/ha proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

F89

Tope €/ha proxecto

0,48

47,85

22,97

22,97

F89

Tope €/ha proxecto

6,66

47,85

318,68

318,68

Total:

16.253,79

Traballos parcela nº 10

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:31:0:0:155:20:1

Monforte de Lemos

0,01

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,01

616,30

6,16

6,16

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

6,64

Traballos parcela nº 11

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

27:31:0:0:155:25:1

Monforte de Lemos

5,11

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

2,80

474,76

1.329,33

1.329,33

F2

Ha de roza mecanizada

1,92

474,76

911,54

911,54

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

3.110,80

0,24

746,59

746,59

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.133,12

0,24

511,95

511,95

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

3.110,80

0,51

1.586,51

1.586,51

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

2.133,12

0,51

1.087,89

1.087,89

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.133,12

0,46

981,24

981,24

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.110,80

0,46

1.430,97

1.430,97

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,39

616,30

240,36

240,36

F89

Tope €/ha proxecto

1,92

47,85

91,87

91,87

F89

Tope €/ha proxecto

0,39

47,85

18,66

18,66

F89

Tope €/ha proxecto

2,80

47,85

133,98

133,98

Total:

9.070,89

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270023/2021

*** 2215 **

CMVMC Remesar

17.812,35

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:8:0:0:37:733:1

Bóveda

2,69

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

2,12

345,13

731,68

530,27

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

2.355,00

0,23

541,65

392,55

F2

Ha de roza mecanizada

2,12

474,76

1.006,49

729,44

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.355,00

0,24

565,20

409,62

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

2.355,00

1,53

3.603,15

2.611,31

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,37

616,30

228,03

165,26

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,20

364,48

72,90

52,83

F89

Tope €/ha proxecto

2,69

47,85

128,72

93,29

Total:

4.984,57

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:8:0:0:37:733:2

Bóveda

0,17

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,12

345,13

41,42

33,22

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

134,00

0,23

30,82

24,72

F2

Ha de roza mecanizada

0,12

474,76

56,97

45,71

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

134,00

0,24

32,16

25,79

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

134,00

1,53

205,02

164,44

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,05

364,48

18,22

14,61

F89

Tope €/ha proxecto

0,17

47,85

8,13

6,52

Total:

315,01

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:8:0:0:37:733:3

Bóveda

0,38

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,29

345,13

100,09

75,15

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

322,00

0,23

74,06

55,61

F2

Ha de roza mecanizada

0,29

474,76

137,68

103,38

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

322,00

0,24

77,28

58,03

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

322,00

1,53

492,66

369,91

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,02

616,30

12,33

9,26

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,07

364,48

25,51

19,15

F89

Tope €/ha proxecto

0,38

47,85

18,18

13,65

Total:

704,14

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:8:0:0:37:734:1

Bóveda

0,35

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,35

345,13

120,80

120,80

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

219,00

0,40

87,60

87,60

F2

Ha de roza mecanizada

0,35

474,76

166,17

166,17

F25

Ud. frondosa 1 primavera maior de 20 cm e ata 35 cm

219,00

0,36

78,84

78,84

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

219,00

1,53

335,07

335,07

F89

Tope €/ha proxecto

0,35

47,85

16,75

16,75

Total:

805,23

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:8:0:0:37:734:2

Bóveda

0,40

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,40

345,13

138,05

138,05

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

250,00

0,40

100,00

100,00

F2

Ha de roza mecanizada

0,40

474,76

189,90

189,90

F25

Ud. frondosa 1 primavera maior de 20 cm e ata 35 cm

250,00

0,36

90,00

90,00

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

250,00

1,53

382,50

382,50

F89

Tope €/ha proxecto

0,40

47,85

19,14

19,14

Total:

919,59

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:8:0:0:37:792:1

Bóveda

0,25

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,25

345,13

86,28

86,28

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

156,00

0,40

62,40

62,40

F2

Ha de roza mecanizada

0,25

474,76

118,69

118,69

F25

Ud. frondosa 1 primavera maior de 20 cm e ata 35 cm

156,00

0,36

56,16

56,16

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

156,00

1,53

238,68

238,68

F89

Tope €/ha proxecto

0,25

47,85

11,96

11,96

Total:

574,17

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:8:0:0:37:663:1

Bóveda

0,01

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,01

616,30

6,16

6,16

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

6,64

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:8:0:0:37:655:1

Bóveda

0,02

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,02

616,30

12,33

12,33

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

13,29

Traballos parcela nº 9

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:8:0:0:37:732:1

Bóveda

4,10

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

3.700,00

0,23

851,00

478,00

F18

Unidade aburatamento de 60 × 60 × 60 cm mecanizado con escavadora

3.700,00

1,06

3.922,00

2.202,94

F2

Ha de roza mecanizada

3,33

474,76

1.580,95

887,99

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

3.700,00

0,24

888,00

498,78

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

3.700,00

1,53

5.661,00

3.179,71

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,45

616,30

277,34

155,78

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,13

616,30

80,12

45,00

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,19

364,48

69,25

38,90

F89

Tope €/ha proxecto

4,10

47,85

196,19

110,20

Total:

7.597,30

Traballos parcela nº 10

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:8:0:0:37:732:2

Bóveda

0,04

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

22,00

0,23

5,06

4,12

F18

Unidade aburatamento de 60 × 60 × 60 cm mecanizado con escavadora

22,00

1,06

23,32

18,98

F2

Ha de roza mecanizada

0,02

474,76

9,50

7,73

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

22,00

0,24

5,28

4,30

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

22,00

1,53

33,66

27,40

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,02

616,30

12,33

10,04

F89

Tope €/ha proxecto

0,04

47,85

1,91

1,55

Total:

74,12

Traballos parcela nº 11

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

27:8:0:0:37:732:3

Bóveda

0,05

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,05

364,48

18,22

18,22

F89

Tope €/ha proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

20,61

Traballos parcela nº 12

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

12

27:8:0:0:37:732:4

Bóveda

0,39

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

344,00

0,23

79,12

45,10

F18

Unidade aburatamento de 60 × 60 × 60 cm mecanizado con escavadora

344,00

1,06

364,64

207,85

F2

Ha de roza mecanizada

0,31

474,76

147,18

83,90

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

344,00

0,24

82,56

47,06

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

344,00

1,53

526,32

300,02

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,08

616,30

49,30

28,10

F89

Tope €/ha proxecto

0,39

47,85

18,66

10,64

Total:

722,67

Traballos parcela nº 13

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

13

27:8:0:0:37:732:5

Bóveda

0,05

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,05

616,30

30,82

30,82

F89

Tope €/ha proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

33,21

Traballos parcela nº 14

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

14

27:8:0:0:37:483:1

Bóveda

0,56

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

356,00

0,23

81,88

60,22

F18

Unidade aburatamento de 60 × 60 × 60 cm mecanizado con escavadora

356,00

1,06

377,36

277,53

F2

Ha de roza mecanizada

0,32

474,76

151,92

111,72

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

356,00

0,24

85,44

62,84

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

356,00

1,53

544,68

400,58

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,22

616,30

135,59

99,72

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,02

364,48

7,29

5,36

F89

Tope €/ha proxecto

0,56

47,85

26,80

19,71

Total:

1.037,68

Traballos parcela nº 15

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

15

27:8:0:0:37:475:1

Bóveda

0,01

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

4,12

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270024/2021

*** 4731 **

Dolores María López Núñez

3.862,46

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:900:0:5:503:575:1

Lugo

1,30

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

1.486,00

0,23

341,78

341,78

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,30

227,71

296,02

296,02

F2

Ha de roza mecanizada

1,30

474,76

617,19

617,19

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.486,00

0,24

356,64

356,64

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

1,30

410,87

534,13

534,13

Total:

2.145,76

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:900:0:5:503:575:3

Lugo

1,04

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

1.189,00

0,23

273,47

273,47

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,04

227,71

236,82

236,82

F2

Ha de roza mecanizada

1,04

474,76

493,75

493,75

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.189,00

0,24

285,36

285,36

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

1,04

410,87

427,30

427,30

Total:

1.716,70

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270027/2021

*** 2589 **

CMVMC Trabada

15.048,02

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:61:0:0:23:382:1

Trabada

9,58

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

10.950,00

0,23

2.518,50

2.518,50

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

9,58

227,71

2.181,46

2.181,46

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

10.950,00

0,24

2.628,00

2.628,00

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

10.950,00

0,51

5.584,50

5.584,50

F89

Tope €/ha proxecto

9,58

47,85

458,40

458,40

Total:

13.370,86

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:61:0:0:23:382:1

Trabada

1,12

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

1,12

616,30

690,26

690,26

F89

Tope €/ha proxecto

1,12

47,85

53,59

53,59

Total:

743,85

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:61:0:0:23:382:1

Trabada

0,69

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,69

364,48

251,49

251,49

F89

Tope €/ha proxecto

0,69

47,85

33,02

33,02

Total:

284,51

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:61:0:0:22:699:1

Trabada

0,40

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

457,00

0,23

105,11

105,11

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,40

227,71

91,08

91,08

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

457,00

0,24

109,68

109,68

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

457,00

0,51

233,07

233,07

F89

Tope €/ha proxecto

0,40

47,85

19,14

19,14

Total:

558,08

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:61:0:0:22:699:1

Trabada

0,22

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,22

364,48

80,19

80,19

F89

Tope €/ha proxecto

0,22

47,85

10,53

10,53

Total:

90,72

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270029/2021

*** 2306 **

CMVMC Carballal

15.747,46

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:17:0:0:37:871:1

Folgoso do Courel

9,43

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

7,42

227,71

1.689,61

1.689,61

F2

Ha de roza mecanizada

7,42

474,76

3.522,72

3.522,72

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

8.243,62

0,24

1.978,47

1.978,47

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

7,42

410,87

3.048,66

3.048,66

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

8.243,62

0,46

3.792,07

3.792,07

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

1,91

364,48

696,16

696,16

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,10

364,48

36,45

36,45

F89

Tope €/ha proxecto

9,43

47,85

451,23

451,23

Total:

15.215,37

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:17:0:0:37:871:1

Folgoso do Courel

0,19

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M11

Quilómetros arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,18

2.956,07

532,09

532,09

Total:

532,09

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270031/2021

*** 3247 **

CMVMC Paradapiñol e Rugando

16.224,43

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:50:0:0:14:1:4

Quiroga

0,42

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,42

474,76

199,40

194,39

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

478,38

0,24

114,81

111,92

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

478,38

0,51

243,97

237,84

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

478,38

0,46

220,05

214,52

F89

Tope €/ha proxecto

0,42

47,85

20,10

19,59

Total:

778,26

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:50:0:0:14:10:1

Quiroga

3,50

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

3,50

474,76

1.661,66

1.619,87

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

3.986,50

0,24

956,76

932,70

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

3.986,50

0,51

2.033,12

1.981,99

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.986,50

0,46

1.833,79

1.787,67

F89

Tope €/ha proxecto

3,50

47,85

167,48

163,27

M11

Quilómetros arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,38

2.956,07

1.123,31

502,53

Total:

6.988,03

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:50:0:0:61:178:1

Quiroga

1,90

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,90

474,76

902,04

879,35

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.164,10

0,24

519,38

506,32

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

2.164,10

0,51

1.103,69

1.075,94

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.164,10

0,46

995,49

970,46

F89

Tope €/ha proxecto

1,90

47,85

90,92

88,63

Total:

3.520,70

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:50:0:0:61:169:1

Quiroga

2,87

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

2,52

474,76

1.196,40

1.196,40

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.800,00

0,24

672,00

672,00

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

2.800,00

0,51

1.428,00

1.428,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.800,00

0,46

1.288,00

1.288,00

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,35

616,30

215,71

215,71

F89

Tope €/ha proxecto

2,87

47,85

137,33

137,33

Total:

4.937,44

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270033/2021

*** 1724 **

CMVMC Quiroga

10.558,22

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:50:0:0:2:693:1

Quiroga

2,71

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

2,28

474,76

1.082,45

1.082,45

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

3.086,69

0,24

740,81

740,81

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

3.086,69

0,51

1.574,21

1.574,21

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.086,69

0,46

1.419,88

1.419,88

F89

Tope €/ha proxecto

2,71

47,85

129,67

129,67

Total:

4.947,02

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:50:0:0:2:680:1

Quiroga

1,29

B24 - Sobreira (Quercus suber L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,29

474,76

612,44

612,44

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

1.469,31

0,43

631,80

631,80

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.469,31

0,51

749,35

749,35

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.469,31

0,46

675,88

675,88

F89

Tope €/ha proxecto

1,29

47,85

61,73

61,73

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

737,00

7,58

5.586,46

2.880,00

Total:

5.611,20

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270034/2021

*** 2506 **

CMVMC Chave

24.853,00

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:58:0:1:1:20001:1

Saviñao, O

0,10

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,03

474,76

14,24

14,24

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

113,90

0,24

27,34

27,34

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

113,90

0,51

58,09

58,09

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

113,90

0,46

52,39

52,39

F89

Tope €/ha proxecto

0,10

47,85

4,79

4,79

Total:

156,85

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:58:0:0:22:5001:1

Saviñao, O

0,30

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

341,70

0,24

82,01

82,01

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

341,70

0,51

174,27

174,27

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

341,70

0,46

157,18

157,18

F89

Tope €/ha proxecto

0,30

47,85

14,36

14,36

Total:

427,82

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:58:0:0:22:49:1

Saviñao, O

1,21

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,32

474,76

151,92

151,92

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.378,19

0,24

330,77

330,77

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.378,19

0,51

702,88

702,88

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.378,19

0,46

633,97

633,97

F89

Tope €/ha proxecto

1,21

47,85

57,90

57,90

Total:

1.877,44

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:58:0:0:22:16:1

Saviñao, O

0,02

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,02

474,76

9,50

9,26

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

22,78

0,24

5,47

5,33

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

22,78

0,51

11,62

11,32

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

22,78

0,46

10,48

10,21

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,94

Total:

37,06

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:58:0:0:22:46:1

Saviñao, O

1,15

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,15

474,76

545,97

532,24

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.309,85

0,24

314,36

306,46

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.309,85

0,51

668,02

651,22

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.309,85

0,46

602,53

587,38

F89

Tope €/ha proxecto

1,15

47,85

55,03

53,65

Total:

2.130,95

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:58:0:0:22:64:1

Saviñao, O

8,88

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

6,79

474,76

3.223,62

3.223,62

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

10.114,32

0,24

2.427,44

2.427,44

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

10.114,32

0,51

5.158,30

5.158,30

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

10.114,32

0,46

4.652,59

4.652,59

F89

Tope €/ha proxecto

8,88

47,85

424,91

424,91

Total:

15.886,86

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:58:0:0:22:47:1

Saviñao, O

0,95

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,95

474,76

451,02

439,68

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.082,05

0,24

259,69

253,16

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.082,05

0,51

551,85

537,97

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.082,05

0,46

497,74

485,22

F89

Tope €/ha proxecto

0,95

47,85

45,46

44,32

Total:

1.760,35

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:58:0:0:22:34:1

Saviñao, O

0,15

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,15

474,76

71,21

69,42

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

170,85

0,24

41,00

39,97

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

170,85

0,51

87,13

84,94

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

170,85

0,46

78,59

76,62

F89

Tope €/ha proxecto

0,15

47,85

7,18

7,00

Total:

277,95

Traballos parcela nº 9

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:58:0:0:22:43:1

Saviñao, O

0,02

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,02

474,76

9,50

9,26

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

22,78

0,24

5,47

5,33

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

22,78

0,51

11,62

11,32

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

22,78

0,46

10,48

10,21

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,94

Total:

37,06

Traballos parcela nº 10

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:58:0:0:22:38:1

Saviñao, O

0,31

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,31

474,76

147,18

143,47

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

353,09

0,24

84,74

82,61

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

353,09

0,51

180,08

175,55

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

353,09

0,46

162,42

158,34

F89

Tope €/ha proxecto

0,31

47,85

14,83

14,46

Total:

574,43

Traballos parcela nº 11

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

27:58:0:0:22:37:1

Saviñao, O

0,04

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,04

474,76

18,99

18,51

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

45,56

0,24

10,93

10,66

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

45,56

0,51

23,24

22,66

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

45,56

0,46

20,96

20,43

F89

Tope €/ha proxecto

0,04

47,85

1,91

1,86

Total:

74,12

Traballos parcela nº 12

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

12

27:58:0:0:22:38:4

Saviñao, O

0,35

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,35

474,76

166,17

161,99

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

398,65

0,24

95,68

93,27

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

398,65

0,51

203,31

198,19

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

398,65

0,46

183,38

178,77

F89

Tope €/ha proxecto

0,35

47,85

16,75

16,33

Total:

648,55

Traballos parcela nº 13

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

13

27:58:0:0:22:48:5

Saviñao, O

0,32

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,29

474,76

137,68

137,44

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

364,48

0,24

87,48

87,33

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

364,48

0,51

185,88

185,55

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

364,48

0,46

167,66

167,36

F89

Tope €/ha proxecto

0,32

47,85

15,31

15,28

Total:

592,96

Traballos parcela nº 14

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

14

27:58:0:0:22:48:8

Saviñao, O

0,20

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,20

474,76

94,95

92,56

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

227,80

0,24

54,67

53,30

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

227,80

0,51

116,18

113,26

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

227,80

0,46

104,79

102,15

F89

Tope €/ha proxecto

0,20

47,85

9,57

9,33

Total:

370,60

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270035/2021

*** 0456 **

CMVMC Frexulfe

15.843,15

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:63:0:0:70:550:9

Valadouro, O

8,55

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

10.354,05

0,24

2.484,97

2.422,63

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

10.354,05

0,46

4.762,86

4.643,38

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

10.354,05

0,83

8.593,86

8.378,28

F89

Tope €/ha proxecto

8,55

47,85

409,12

398,86

Total:

15.843,15

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270036/2021

*** 1117 **

CMVMC San Estevo do Castro, San Fiz e San Martiño de Amarante

84.415,89

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:3:0:0:77:823:1

Antas de Ulla

5,08

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

5,08

345,13

1.753,26

1.714,53

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

5,08

227,71

1.156,77

1.131,22

F2

Ha de roza mecanizada

5,08

474,76

2.411,78

2.358,51

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

5.801,36

0,24

1.392,33

1.361,58

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

5.801,36

0,46

2.668,63

2.609,69

F89

Tope €/ha proxecto

5,08

47,85

243,08

237,71

Total:

9.413,24

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:3:0:0:77:823:1

Antas de Ulla

0,49

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,49

345,13

169,11

169,11

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,49

227,71

111,58

111,58

F2

Ha de roza mecanizada

0,49

474,76

232,63

232,63

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

399,84

0,43

171,93

171,93

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

399,84

0,46

183,93

183,93

F89

Tope €/ha proxecto

0,49

47,85

23,45

23,45

Total:

892,63

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:3:0:0:77:823:2

Antas de Ulla

4,79

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

4,79

345,13

1.653,17

1.616,65

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

4,79

227,71

1.090,73

1.066,64

F2

Ha de roza mecanizada

4,79

474,76

2.274,10

2.223,88

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

5.470,18

0,24

1.312,84

1.283,85

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

5.470,18

0,46

2.516,28

2.460,71

F89

Tope €/ha proxecto

4,79

47,85

229,20

224,14

Total:

8.875,87

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:3:0:0:77:823:5

Antas de Ulla

6,58

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

6,05

345,13

2.088,04

2.088,04

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

6,05

227,71

1.377,65

1.377,65

F2

Ha de roza mecanizada

6,05

474,76

2.872,30

2.872,30

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

6.909,10

0,24

1.658,18

1.658,18

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

6.909,10

0,46

3.178,19

3.178,19

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,53

364,48

193,17

193,17

F89

Tope €/ha proxecto

6,58

47,85

314,85

314,85

Total:

11.682,38

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:3:0:0:77:823:5

Antas de Ulla

0,31

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,31

345,13

106,99

106,99

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,31

227,71

70,59

70,59

F2

Ha de roza mecanizada

0,31

474,76

147,18

147,18

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

252,96

0,43

108,77

108,77

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

252,96

0,46

116,36

116,36

F89

Tope €/ha proxecto

0,31

47,85

14,83

14,83

Total:

564,72

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:3:0:0:77:876:2

Antas de Ulla

26,99

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

26,53

345,13

9.156,30

9.105,34

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

26,53

227,71

6.041,15

6.007,53

F2

Ha de roza mecanizada

26,53

474,76

12.595,38

12.525,28

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

30.297,26

0,24

7.271,34

7.230,87

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

30.297,26

0,46

13.936,74

13.859,17

F89

Tope €/ha proxecto

26,99

47,85

1.291,47

1.284,28

M11

Quilómetros arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,92

2.956,07

2.719,58

2.719,58

M51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

Total:

52.987,05

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270038/2021

*** 2720 **

CMVMC Pedrafita

17.943,52

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:45:0:0:11:351:1

Pedrafita do Cebreiro

0,38

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

452,96

0,24

108,71

107,63

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

452,96

0,46

208,36

206,29

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

452,96

0,83

375,96

372,22

F89

Tope €/ha proxecto

0,38

47,85

18,18

18,00

Total:

704,14

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:45:0:0:11:277:1

Pedrafita do Cebreiro

4,98

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

5.936,16

0,24

1.424,68

1.424,68

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

441,04

0,51

224,93

224,93

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

5.936,16

0,46

2.730,63

2.730,63

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

5.495,12

0,83

4.560,95

4.560,95

F89

Tope €/ha proxecto

4,98

47,85

238,29

238,29

Total:

9.179,48

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela