Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 165 Venres, 27 de agosto de 2021 Páx. 42995

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ORDE do 16 de agosto de 2021 pola que se resolve a concesión dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2020 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Mediante a Orde do 13 de abril de 2021, Diario Oficial de Galicia do 23 de abril de 2021, convocáronse os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2020 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

De acordo co establecido no artigo 11 das bases da convocatoria, desde o día 17 de xuño ao 1 de xullo de 2021 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación, e as persoas interesadas puideron, durante ese mesmo prazo, emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada e achegando, se for o caso, a documentación necesaria. Transcorrido ese prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 14 das bases da convocatoria, e tendo en conta o informe-proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Conceder o premio fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia ao alumnado universitario que rematou os seus estudos no ano 2020 nas universidades do Sistema universitario de Galicia, que se relaciona no anexo desta orde. As persoas premiadas recibirán unha contribución en metálico de 3.500 euros e un diploma acreditativo desta distinción. O importe do premio estará suxeito ás retencións fiscais que legalmente correspondan.

Artigo 2

Denegar o premio as persoas solicitantes que se relacionan no mesmo anexo como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 3

O incumprimento total ou parcial por parte das persoas beneficiarias de calquera das condicións establecidas na Orde de convocatoria do 13 de abril de 2021, Diario Oficial de Galicia do 23 de abril de 2021, constituirá causa determinante de revogación do premio e do seu reintegro, total o parcial, pola persoa beneficiaria, segundo o disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 4

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 16 de agosto de 2021

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade
P.D. (Orde do 9 de febreiro de 2021)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación e Universidade

ANEXO

Listaxe de persoas premiadas

Artes e Humanidades.

Nº expediente

Solicitante

NIF

Titulación

Univ.

Importe (€)

ED415A-2021-00000125-00

Arias Arias, Iván

***6118**

Grao en Linguas e Literaturas Modernas

USC

3.500

ED415A-2021-00000144-00

Briones Marrero, Amanda

***7396**

Grao en Filosofía

USC

3.500

ED415A-2021-00000257-00

Castro Lema, Lara

***3743**

Grao en Belas Artes

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000004-00

Cernadas Varela, Lucía

***0540**

Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

UDC

3.500

ED415A-2021-00000195-00

Folgueira Anllo, Manuel

***8436**

Grao en Tradución e Interpretación

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000026-00

Frieiro Santaya, Javier

***3300**

Grao en Historia

USC

3.500

ED415A-2021-00000053-00

Gómez Alonso, Alejandra Fátima

***2051**

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000109-00

González Rodríguez, Silvia

***5306**

Grao en Historia da Arte

USC

3.500

ED415A-2021-00000135-00

Portela Cabana, Paula

***7988**

Grao en Lingua e Literatura Inglesas

USC

3.500

Ciencias.

Nº expediente

Solicitante

NIF

Titulación

Univ.

Importe (€)

ED415A-2021-00000023-00

Cameselle Vázquez, Sara

***6983**

Grao en Ciencias do Mar

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000073-00

Folgar Cameán, Yeray

***5911**

Grao en Bioloxía

USC

3.500

ED415A-2021-00000054-00

Lorenzo Naveiro, Juan Manuel

***2890**

Grao en Matemáticas

USC

3.500

ED415A-2021-00000088-00

Mairena Díaz, Aitor

***6336**

Grao en Física

USC

3.500

ED415A-2021-00000100-00

Mosquera Lois, Irea

***6645**

Grao en Química

USC

3.500

ED415A-2021-00000103-00

Pérez Pérez, Alba

***5977**

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000005-00

Rivadulla Costa, Laura

***0374**

Grao en Bioloxía

UDC

3.500

Ciencias da Saúde.

Nº expediente

Solicitante

NIF

Titulación

Univ.

Importe (€)

ED415A-2021-00000260-00

Alvite Davila, Ángela

***2023**

Grao en Fisioterapia

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000215-00

Eiroa Osoro, Mateo

***0332**

Grao en Farmacia

USC

3.500

ED415A-2021-00000080-00

Fernández Cagiao, Elena

***1746**

Grao en Enfermaría

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000010-00

Freijido Álvarez, Pablo

***6147**

Grao en Medicina

USC

3.500

ED415A-2021-00000017-00

Giráldez Suárez, Manuel

***8831**

Grao en Medicina

USC

3.500

ED415A-2021-00000064-00

Loureiro Piñeiro, Dolores

***9407**

Grao en Enfermaría

USC

3.500

ED415A-2021-00000081-00

Miranda Rodríguez, Tamara

***8517**

Grao en Nutrición Humana e Dietética

USC

3.500

ED415A-2021-00000048-00

Montes Campos, Álvaro

***6346**

Grao en Psicoloxía

USC

3.500

ED415A-2021-00000238-00

Recarey Regueira, Lucía

***3154**

Grao en Terapia Ocupacional

UDC

3.500

ED415A-2021-00000084-00

Rico Fernández, Alberte

***6062**

Grao en Veterinaria

USC

3.500

ED415A-2021-00000220-00

Rodrigues Gonçalves, Patricia

***1973**

Grao en Enfermaría

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000161-00

Rodríguez Boutureira, Alba

***5173**

Grao en Logopedia

UDC

3.500

ED415A-2021-00000200-00

Sánchez Alonso, Aaron

***8306**

Grao en Enfermaría

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000061-00

Trillo Novo, Eloy

***1188**

Grao en Podoloxía

UDC

3.500

ED415A-2021-00000052-00

Vázquez Bouzo, Ana

***9676**

Grao en Odontoloxía

USC

3.500

ED415A-2021-00000001-00

Vila García, Joaquín

***5557**

Grao en Medicina

USC

3.500

Ciencias Sociais e Xurídicas.

Nº expediente

Solicitante

NIF

Titulación

Univ.

Importe (€)

ED415A-2021-00000253-00

Amado Acedo, Alexander

***0154**

Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio

USC

3.500

ED415A-2021-00000121-00

Barreiro Cancelas, Ana

***1594**

Grao en Educación Primaria

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000241-00

Bermúdez Guimeráns, Elena

***1493**

Grao en Pedagoxía

USC

3.500

ED415A-2021-00000015-00

Bernabéu Wandosell, Álvaro

***5401**

Grao en Comunicación Audiovisual

UDC

3.500

ED415A-2021-00000066-00

Betes Figueiras, Miguel

***4452**

Grao en Educación Social

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000078-00

Blanco Pardo, Nazaret

***8332**

Grao en Educación Social

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000141-00

Bobillo González, Clara

***2902**

Grao en Socioloxía

UDC

3.500

ED415A-2021-00000191-00

Camiño González, Iria

***6671**

Grao en Turismo

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000035-00

Castiñeira Rodríguez, Nuria

***6146**

Grao en Educación Infantil

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000178-00

Diéguez Paniagua, Mercedes

***6287**

Grao en Administración e Dirección de Empresas

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000098-00

Fabeiro Martínez, Iván

***0852**

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000164-00

García Vivero, Gloria

***9081**

Grao en Xornalismo

USC

3.500

ED415A-2021-00000242-00

Garrido Fernández, Sara

***9268**

Grao en Educación Infantil

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000130-00

González Fernández, Alba

***4608**

Grao en Educación Infantil

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000009-00

Guillán Figueira, María

***8918**

Grao en Dereito

UDC

3.500

ED415A-2021-00000118-00

Lemos Alonso, Haizea

***7663**

Grao en Educación Infantil

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000030-00

Manrique Velayos, Clara

***0502**

Grao en Mestre de Educación Primaria

USC

3.500

ED415A-2021-00000278-00

Martínez Gago, Pedro

***8651**

Grao en Ciencia Política e da Administración

USC

3.500

ED415A-2021-00000279-00

Martínez Pascual, Andrea

***7479**

Grao en Ciencias Empresariais

UDC

3.500

ED415A-2021-00000157-00

Martínez Villaverde, Eva

***2065**

Grao en Publicidade e Relacións Públicas

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000091-00

Mato Villamarín, Alberto

***9381**

Grao en Economía

USC

3.500

ED415A-2021-00000003-00

Miguez Pérez, María Elena

***1951**

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000025-00

Otero Ares, Natividad

***3548**

Grao en Mestre de Educación Primaria

USC

3.500

ED415A-2021-00000150-00

Pérez Zamora, Tareixa

***0026**

Grao en Educación Primaria

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000240-00

Pichel Rodríguez, Sandra

***9067**

Grao en Dereito

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000168-00

Puga Ramos, Ana

***3576**

Grao en Dereito

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000140-00

Riobóo Lois, Alexo Breogán

***0962**

Grao en Traballo Social

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000108-00

Rodríguez Arias, Cristina

***3039**

Grao en Educación Primaria

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000173-00

Rúa Rodríguez, María

***3080**

Grao en Dereito

USC

3.500

ED415A-2021-00000222-00

Salvado Prieto, Eva

***7766**

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000185-00

Souto Tizón, Lucía

***8112**

Grao en Administración e Dirección de Empresas

UDC

3.500

ED415A-2021-00000069-00

Trillo Montero, Sofía

***7243**

Grao en Mestre de Educación Infantil

USC

3.500

ED415A-2021-00000011-00

Valtierra Veiga, Carlos

***6948**

Grao en Administración e Dirección de Empresas

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000219-00

Vázquez Otero, María

***8358**

Grao en Administración e Dirección de Empresas

UDC

3.500

ED415A-2021-00000196-00

Vilas Álvarez, María

***0994**

Grao en Administración e Dirección de Empresas

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000165-00

Vilas Tobar, Ana Macarena

***8169**

Grao en Dereito

USC

3.500

ED415A-2021-00000034-00

Zorelle Rodríguez, María

***4982**

Grao en Economía

UVIGO

3.500

Enxeñaría e Arquitectura.

Nº expediente

Solicitante

NIF

Titulación

Univ.

Importe (€)

ED415A-2021-00000070-00

Álvarez Rodríguez, Matías

***6350**

Grao en Enxeñaría da Enerxía

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000204-00

Busto Castiñeira, Andrea

***2665**

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000096-00

González Soto, Pedro

***1990**

Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000013-00

Iglesias Pereira, Brandán

***1157**

Grao en Naútica e Transporte Marítimo

UDC

3.500

ED415A-2021-00000014-00

Juanatey García, Rafael

***5740**

Grao en Arquitectura

UDC

3.500

ED415A-2021-00000105-00

Monje de la Peña, Luis

***9227**

Grao en Enxeñaría en Organización Industrial

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000170-00

Pazo Vila, Álvaro

***2041**

Grao en Enxeñaría en Química Industrial

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000072-00

Pereira Argiz, Álvaro

***6158**

Grao en Enxeñaría Mecánica

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000197-00

Porto Rodríguez, José Carlos

***7769**

Grao en Enxeñaría Forestal

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000230-00

Pou Moure, Ana

***9226**

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000207-00

Prieto Vilaboa, Jorge

***2125**

Grao en Enx. Agrícola e Agroalimentaria

USC

3.500

ED415A-2021-00000232-00

Rodríguez Álvarez, Daniel

***4719**

Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

UDC

3.500

ED415A-2021-00000254-00

Rodríguez Álvarez, Fernando

***7680**

Grao en Enxeñaría Informática

UVIGO

3.500

ED415A-2021-00000046-00

Rodríguez Vilas, Raquel

***6434**

Grao en Enxeñaría Informática

USC

3.500

ED415A-2021-00000246-00

Teijeiro López, David

***1894**

Grao en Enxeñaría Eléctrica

UDC

3.500

ED415A-2021-00000089-00

Vázquez Jorge, Javier

***9355**

Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

UDC

3.500

Listaxe de persoas non premiadas

Nº expediente

Solicitante

NIF

Titulación

Univ.

Motivo denegación

ED415A-2021-00000138-00

Abal Monteagudo, Rubén

***1857**

Grao en Fisioterapia

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000077-00

Aldao Pensado, Enrique

***0104**

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000095-00

Alen Lage, Ana

***8835**

Grao en Educación Primaria

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000228-00

Aller Domínguez, Martín

***9505**

Grao en Enxeñaría Informática

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000231-00

Alonso Bernárdez, Carla

***5647**

Grao en Enfermaría

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000281-00

Alonso Comesaña, Leticia

***1850**

Grao en Enxeñaría en Xeomática e Topografía

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000208-00

Alonso Gato, María

***6069**

Grao en Ciencias Ambientais

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000007-00

Álvarez Álvarez, Martín

***6024**

Grao en Arquitectura

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000117-00

Álvarez Blanco, Carla

***3289**

Grao en Administración e Dirección de Empresas

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000235-00

Álvarez Espiño, Marcos

***0243**

Grao en Administración e Dirección de Empresas

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000276-00

Álvarez Voces, María

***3513**

Grao en Psicoloxía

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000203-00

Amoedo Méndez, David

***0966**

Grao en Enxeñaría Mecánica

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000090-00

Ansede Vilas, Inés

***5626**

Grao en Mestre de Educación Primaria

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000266-00

Área Iglesias, Pilar

***6325**

Grao en Medicina

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000233-00

Arias López, Iván

***5912**

Programa de simultaneidade: Administración e Dirección de Empresas/Dereito

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000186-00

Ayaso Fernández, Héctor

***8878**

Grao en Odontoloxía

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000139-00

Balsa Souto, Ana

***2766**

Grao en Enfermaría

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000041-00

Barreiro Fernández, Guillermo

***9924**

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000146-00

Beceiro Fernández, Bieito

***2034**

Grao en Enxeñaría Informática

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000212-00

Boubeta Torres, Vera

***1266**

Grao en Fisioterapia

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000175-00

Burgo Beiro, Clara

***5973**

Grao en Psicoloxía

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000189-00

Cal Pereira, María

***6491**

Grao en Educación Primaria

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000031-00

Cambre Díaz, Mario

***0056**

Grao en Educación Primaria

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000285-00

Campo Revilla, Susana

***4259**

Grao en Educación Infantil

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000163-00

Carballido Díaz, Covadonga María

***9888**

Programa de simultaneidade: Administración e Dirección de Empresas/Dereito

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000074-00

Carballo de Jesús, Javier

***3119**

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000183-00

Caride de Lamo, María

***6818**

Grao en Educación Primaria

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000227-00

Caride Noguera, Lucía

***4975**

Grao en Mestre de Educación Primaria

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000112-00

Casais Pena, María

***5183**

Grao en Tradución e Interpretación

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000083-00

Castañal Pérez, Miguel

***8056**

Grao en Odontoloxía

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000256-00

Castro Lema, Noa

***3743**

Grao en Belas Artes

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000020-00

Castro Martínez, Óscar Manuel

***5546**

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000159-00

Castro Parente, Paula

***1266**

Grao en Educación Primaria

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000182-00

Cerdeira González, María

***6071**

Grao en Educación Primaria

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000223-00

Cid López, Andrea

***6335**

Grao en Educación Primaria

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000210-00

Cid Rodríguez, Marta

***4787**

Grao en Enxeñaría Agraria

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000132-00

Cofán Vidal, José Luis

***7798**

Grao en Xeografía e Historia

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000002-00

Coloret Portela, Patricia

***3603**

Grao en Dirección e Xestión Pública

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000153-00

Comesaña dos Santos, Alejandro

***3094**

Grao en Veterinaria

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000216-00

Comí Osuna, Isabel

***1904**

Grao en Estudos de Arquitectura

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000201-00

Conde Ordóñez, María

***6382**

Grao en Educación Infantil

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000029-00

Constenla García, Adrián

***0304**

Grao en Enxeñaría en Xeomática e Topografía

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000187-00

Corbacho Rocha, Irene

***7763**

Grao en Educación Social

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000143-00

Costa Rodríguez, María

***4532**

Grao en Enfermaría

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000214-00

Cotelo García, Daniel

***0108**

Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000127-00

Cruces Fernández, David

***8175**

Grao en Comunicación Audiovisual

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000038-00

Cubeiro Rodríguez, Noemí

***2584**

Grao en Educación Infantil

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000142-00

Cuns Lema, Natalia

***4925**

Grao en Lingua e Literatura Españolas

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000211-00

Del Río Juncal, Daniel

***0842**

Grao en Enxeñaría Informática

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000209-00

Del Río Serantes, Jacobo Abrahan

***9137**

Grao en Lingua e Literatura Inglesas

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000206-00

del Valle Corte, Jorge

***7996**

Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000154-00

Delgado Parada, Joseba

***3090**

Grao en Educación Primaria

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000169-00

Díaz Allegue, Sara

***1769**

Programa de simultaneidade: Ciencias Empresariais/Turismo

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000107-00

Diéguez López, Miriam

***9117**

Grao en Turismo

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000008-00

Doval Casas, Alejandro

***6176**

Grao en Física

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000218-00

Eiras Conde, María del Carmen

***7686**

Grao en Educación Infantil

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000188-00

Enríquez García, Gladys

***8732**

Grao en Educación Primaria

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000272-00

Escolano González, Rosa

***1556**

Grao en Publicidade e Relacións Públicas

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000251-00

Espiñeira Medeot, María Florencia

***9021**

Grao en Psicoloxía

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000116-00

Facenda López, Diego

***6327**

Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000156-00

Fariña Rodríguez, Jorge

***4232**

Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000123-00

Farrapeira Rodríguez, Patricia

***7749**

Grao en Educación Infantil

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000180-00

Feijoo Iglesias, Cristian

***7481**

Grao en Dereito

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000042-00

Fernández García, Rebeca

***2228**

Grao en Bioloxía

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000032-00

Fernández Graña, Raquel

***9261**

Grao en Educación Social

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000282-00

Fernández Martínez, María del Carmen

***6206**

Grao en Educación Infantil

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000174-00

Fernández Pardo, Laura María

***8594**

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000040-00

Fernández Vilela, Lucía

***8904**

Grao en Mestre de Educación Primaria

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000051-00

Ferrás García, Iago Brais

***5933**

Grao en Historia

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000027-00

Fraga Villaverde, Anais Cristina

***3548**

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000247-00

Freire Gullón, Alba

***4580**

Grao en Educación Social

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000056-00

Furelos Guitián, Carlos

***9289**

Grao en Historia

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000068-00

Gabasa Ulfe, Paola Valentina

***5382**

Grao en Bioloxía

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000259-00

Gabín Brenlla, Jorge Juan

***5534**

Grao en Enxeñaría Informática

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000133-00

García Bouza, Alba

***4349**

Grao en Humanidades

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000205-00

García Maseda, María

***6113**

Grao en Ciencia Política e da Administración

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000128-00

García Pérez, Alba

***9153**

Grao en Educación Primaria

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000043-00

Garea Albarrán, Martina

***1926**

Grao en Filosofía

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000190-00

Gestoso Castroagudín, Andrea

***0073**

Grao en Bioloxía

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000226-00

Giao Taboada, Patricia

***8945**

Grao en Educación Social

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000122-00

Gómez Gallego, Ana

***1494**

Grao en Lingua e Literatura Galegas

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000104-00

González Bautista, Antonio

***6450**

Grao en Enxeñaría Forestal

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000082-00

González Campos, Candela

***0944**

Grao en Bioloxía

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000244-00

González Díaz, Lucía María

***8292**

Grao en Dereito

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000221-00

González García, Alejandro

***4951**

Grao en Enxeñaría Informática

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000093-00

González Quinzán, Yago

***3093**

Grao en Dereito

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000160-00

Grela Tubío, Tatiana

***6733**

Grao en Historia da Arte

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000094-00

Hermida Vázquez, Claudia

***0775**

Grao en Enfermaría

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000280-00

Hervés Estévez, Javier

***6630**

Grao en Tradución e Interpretación

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000097-00

Iglesias Laguarda, Silvia

***2644**

Grao en Educación Primaria

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000158-00

Iglesias Lander, Patricia

***0942**

Grao en Linguas Estranxeiras

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000114-00

Iglesias Pereira, Liliana Patricia

***0697**

Grao en Ciencia Política e da Administración

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000022-00

Iglesias Pérez, Fátima

***8809**

Grao en Administración e Dirección de Empresas

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000147-00

Lago Bello, Sofía

***8750**

Grao en Psicoloxía

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000149-00

Lamas Gómez, Lourdes Belén

***4041**

Grao en Educación Social

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000245-00

Lamas Gómez, Marta

***5946**

Grao en Traballo Social

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000124-00

Lestido Cardama, Yago

***9788**

Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000229-00

Lomba Carrera, Alejandro

***7631**

Programa de simultaneidade: Administración e Dirección de Empresas/Dereito

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000265-00

López Alonso, Luis

***2425**

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000283-00

López Cabaleiro, Alba

***1032**

Grao en Bioloxía

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000199-00

López Díaz, Guillermo

***5939**

Grao en Enfermaría

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000155-00

López Pereira, Lara

***1271**

Grao en Turismo

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000131-00

López Pombo, Diego

***5463**

Programa de simultaneidade: Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios/Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000273-00

López Quintián, Alberto

***5951**

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000192-00

López-Riobóo Botana, María Dolores

***1076**

Grao en Estudos de Arquitectura

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000126-00

Losada Valle, Iván

***0662**

Grao en Fisioterapia

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000152-00

Macías García, Beatriz

***8605**

Grao en Educación Primaria

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000250-00

Macías Ventureira, Raquel

***0621**

Grao en Enfermaría

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000262-00

Marante Boado, María

***0532**

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000018-00

Martínez Buján, Raúl

***2879**

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000258-00

Martínez de Cestafe Pumares, Gabriel

***5525**

Programa de simultaneidade: Matemáticas/Física

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000102-00

Martínez Majolero, Adriana

***7419**

Grao en Educación Primaria

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000236-00

Martínez Paz, Patricia

***8282**

Grao en Medicina

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000063-00

Martínez Vaquero, Clara

***9599**

Grao en Bioloxía

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000024-00

Martínez-Paúl García, Iraida María

***9103**

Programa de simultaneidade: Administración e Dirección de Empresas/Dereito

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000277-00

Matilla Iglesias, Alba

***0560**

Grao en Belas Artes

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000261-00

Mato González, Sara

***5951**

Programa de simultaneidade: Bioloxía/Química

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000198-00

Michelena Grandío, Álvaro

***9008**

Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000239-00

Miní Lázara, Raquel

***6754**

Grao en Educación Primaria

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000243-00

Mirás Diéguez, Lucía

***9709**

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000057-00

Mohedano Vázquez, Nair

***1810**

Grao en Mestre de Educación Primaria

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000058-00

Moraes Vidal, Beatriz

***8092**

Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000045-00

Mourelle Díaz, Virginia

***0745**

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000060-00

Muíño Quintáns, Andrea

***1034**

Grao en Lingua e Literatura Españolas

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000113-00

Muñoz Orta, Anubis

***6075**

Grao en Belas Artes

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000194-00

Nieves Fernández, Mar

***3031**

Grao en Linguas Estranxeiras

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000012-00

Nogueira Prieto, Natalia María

***5265**

Programa de simultaneidade: Bioloxía/Química

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000217-00

Novo García, Ángela

***4582**

Grao en Educación Infantil

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000166-00

Novoa Jorge, Martín

***1139**

Grao en Ciencias Ambientais

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000268-00

Ordóñez Tobío, Raquel

***5909**

Grao en Educación Infantil

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000234-00

Otero Beloso, Teresa Lucía

***4634**

Grao en Tradución e Interpretación

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000179-00

Otero Losada, Ana

***9988**

Grao en Enfermaría

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000085-00

Otero Pazos, Ana

***8829**

Grao en Mestre de Educación Infantil

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000213-00

Outeiral Ces, Sarai

***8316**

Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000049-00

Parada Juncal, Samuel

***1235**

Grao en Lingua e Literatura Españolas

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000137-00

Parada Taboada, Jennifer

***1557**

Máster Univ. en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000016-00

Parga Pérez, Sara

***1625**

Grao en Educación Primaria

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000006-00

Pasarín López, Lucía

***4680**

Grao en Bioloxía

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000224-00

Pazos Domínguez, Pablo

***6363**

Grao en Enxeñaría Informática

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000067-00

Pazos Soneira, Alexandre

***1428**

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000028-00

Pereiro Rodríguez, Alejandro

***1519**

Grao en Bioloxía

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000055-00

Pérez Costa, Ánxela

***0650**

Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000059-00

Pérez González, Alba

***9624**

Grao en Odontoloxía

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000172-00

Pérez Olivares, Carlos

***8578**

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000071-00

Pérez Tavernier, David

***2135**

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000134-00

Pérez Torres, Rocío

***8836**

Grao en Mestre de Educación Primaria

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000167-00

Pico Suárez, Sarai

***2534**

Grao en Mestre de Educación Primaria

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000047-00

Pimentel Iglesias, Lois

***8603**

Grao en Economía

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000264-00

Piñeiro Piñeiro, Andrea

***1417**

Grao en Belas Artes

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000050-00

Portela López, Bruno

***8850**

Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000177-00

Pose Souto, María José

***2731**

Grao en Educación Infantil

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000129-00

Pozueco Estévez, Sergio

***5511**

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000255-00

Prol Silva, Jéssica

***9640**

Grao en Traballo Social

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000037-00

Puga Pérez, Ana

***1081**

Grao en Publicidade e Relacións Públicas

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000044-00

Quibén Figueroa, Raúl

***1780**

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000106-00

Ramilo Alonso, Sara

***2135**

Grao en Comunicación Audiovisual

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000202-00

Ramiro Fernández, Carolina

***1850**

Grao en Educación Infantil

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000076-00

Remuiñán Pose, Patricia

***4131**

Grao en Química

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000062-00

Riveiro Cedeira, Carlos

***3329**

Grao en Enxeñaría Mecánica

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000269-00

Riveiro Sanromán, Sara

***3380**

Grao en Enxeñaría en Organización Industrial

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000136-00

Rivero Vidal, Cristhian

***3263**

Grao en Fisioterapia

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000101-00

Rodicio de Miguel, Cristian

***4014**

Grao en Administración e Dirección de Empresas

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000087-00

Rodrígues Ferreiro, Sabela

***3049**

Grao en Belas Artes

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000148-00

Rodríguez Chiarroni, Cristina

***1397**

Grao en Belas Artes

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000065-00

Rodríguez Iglesias, Miguel

***8739**

Grao en Medicina

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000151-00

Rodríguez Olivares, Xiana

***6161**

Programa de simultaneidade: Comunicación Audiovisual/Xornalismo

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000086-00

Rodríguez Oreiro, Ángeles

***5658**

Grao en Enxeñaría Química

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000036-00

Rodríguez Pombo, Lucía

***4200**

Grao en Farmacia

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000119-00

Rodríguez Rodríguez, Antonio

***6448**

Grao en Administración e Dirección de Empresas

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000162-00

Rodríguez Sánchez, Noelle

***8742**

Grao en Turismo

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000270-00

Romero Silva, Andrea

***8339**

Grao en Mestre de Educación Infantil

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000184-00

Sánchez Bello, Samuel

***1264**

Grao en Bioloxía

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000075-00

Sánchez Botana, Alba

***1478**

Grao en Educación Primaria

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000181-00

Sanjurjo Araujo, Uxía

***3538**

Grao en Pedagoxía

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000019-00

Sanmartín Arnoso, Eva

***2470**

Grao en Filoloxía Clásica

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000271-00

Santasmarinas Rivas, Adrián

***4712**

Grao en Comunicación Audiovisual

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000039-00

Silva Bea, Sergio

***7818**

Grao en Bioloxía

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000092-00

Souto Pan, Cristina

***8241**

Grao en Educación Social

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000079-00

Suárez García, Sofía

***5400**

Grao en Enxeñaría Mecánica

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000248-00

Suárez Rodríguez, Manuel

***8472**

Programa de simultaneidade: Química/Física

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000252-00

Tenorio Solla, María

***6261**

Grao en Comunicación Audiovisual

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000267-00

Termenon Rivas, María

***6998**

Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000275-00

Tizón Quinteiro, María del Alba

***0101**

Programa de simultaneidade: Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios/Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2021-00000145-00

Torrado Silvente, Carlos Brais

***3959**

Grao en Xornalismo

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000284-00

Torres Baulo, Andrea

***0203**

Grao en Educación Primaria

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000274-00

Touriño Loureiro, Sara

***9840**

Grao en Enfermaría

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000263-00

Valcárcel Cao, Elena

***4699**

Grao en Educación Infantil

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000099-00

Vázquez Augusto, Manuel

***6254**

Grao en Enxeñaría Informática

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000193-00

Vázquez García, Noemi

***6240**

Grao en Medicina

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000120-00

Vázquez Veloso, Lucía

***9966**

Grao en Economía

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000115-00

Vega Santalla, Sofía

***2335**

Grao en Lingua e Literatura Españolas

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000249-00

Vidal Alonso, Sergio

***2237**

Grao en Belas Artes

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000225-00

Vidal Blanco, Candela

***9939**

Grao en Psicoloxía

USC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000176-00

Vilas Iglesias, Ana María

***9797**

Grao en Enxeñaría en Química Industrial

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000021-00

Villamor Saavedra, Javier

***2561**

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000110-00

Villanueva Villanueva, Silvia

***9130**

Grao en Comunicación Audiovisual

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000171-00

Vispalia Moreno, Sara

***7401**

Grao en Dereito

UDC

Nota inferior á persoa premiada

ED415A-2021-00000111-00

Yáñez Martínez, Rubén

***6236**

Grao en Enxeñaría Informática

UVIGO

Nota inferior á persoa premiada