Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 173 Mércores, 8 de setembro de 2021 Páx. 44360

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se resolve a convocatoria de bolsas de excelencia para a mocidade do exterior (BEME), co fin de cursar estudos de máster que se inicien no curso 2021/22 nunha universidade galega.

Por Resolución do 13 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral da Emigración, aprobáronse as bases reguladoras e procedeuse á convocatoria de 200 bolsas de excelencia para a mocidade do exterior (BEME), co fin de cursar estudos de máster que se inicien no curso 2021/22 nunha universidade galega (DOG nº 22, do 3 de febreiro).

No artigo 14 da dita resolución establécese a Comisión de Valoración como o órgano colexiado encargado de avaliar as solicitudes presentadas que cumpran os requisitos establecidos na convocatoria. A Comisión de Valoración, con data do 21 de xuño de 2021, elaborou un informe no cal se concretou o resultado da avaliación efectuada e unha prelación das solicitudes pola puntuación obtida.

De conformidade co disposto nos artigos 13 e 16 da citada resolución, a Subdirección Xeral do Retorno, como órgano instrutor do procedemento, á vista do expediente, do informe da Comisión Avaliadora, das alegacións presentadas e unha vez recibidos os xustificantes da matrícula nos diferentes másteres das tres universidades galegas, formulou a correspondente proposta de resolución para a concesión das bolsas aos solicitantes seleccionados, o establecemento dunha lista de persoas suplentes para cubrir as renuncias ou baixas que poidan producirse dalgunha persoa adxudicataria da bolsa, así como a denegación das solicitudes que non acadaron unha puntuación que lles permita continuar no proceso de selección, non acreditaron reunir algún requisito exixido nesta convocatoria ou desistiron da súa solicitude.

Vistas todas as solicitudes presentadas, visto o informe da Comisión de Valoración da súa reunión do 21 de xuño de 2021, vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral do Retorno e de conformidade co establecido na resolución da convocatoria,

RESOLVO:

Artigo 1

Conceder bolsas ás 200 persoas que se relacionan no anexo I desta resolución para cursar os másteres que se sinalan na correspondente universidade galega, así como o importe que en cada caso se sinala, que se corresponden con aquelas que obtiveron as maiores puntuacións e xustificaron a súa matrícula nun máster dos ofertados nesta convocatoria no prazo establecido.

O pagamento da bolsa realizarase na conta bancaria indicada pola persoa beneficiaria nos prazos establecidos e unha vez presentada a documentación xustificativa segundo o establecido no artigo 20 da resolución.

Artigo 2

Establecer unha lista de 8 persoas suplentes que se relacionan no anexo II, formada por aquelas persoas que acreditaron estar matriculadas nun máster e non foron adxudicatarias da bolsa, ordenadas segundo a puntuación outorgada, para cubrir as renuncias ou baixas que poidan producirse dalgunha persoa adxudicataria da bolsa.

Artigo 3

Denegar as 262 solicitudes que constan no anexo III desta resolución, formada polas persoas que non acadaron unha puntuación que lles permitira continuar no proceso de selección, non reúnen os requisitos establecidos para poder participar nesta convocatoria ou desistiron da súa solicitude, sinalando en cada caso o motivo de denegación.

Artigo 4

As persoas beneficiarias destas bolsas están obrigadas ao cumprimento do establecido no artigo 21 da resolución da convocatoria. Os incumprimentos das ditas obrigas poderán dar lugar ao reintegro parcial ou total, nos termos recollidos no artigo 22 da dita resolución.

Contra esta resolución cabe interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2021

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración

ANEXO I

Apelidos

Nome

DNI/pasaporte

País de residencia

Máster

Universidade

Créditos

Anualidade 2021 (€)

Anualidade 2022 (€)

Importe total (€)

1

Adan de Barros

Juan Enrique

*****7609

Brasil

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

2

Alarcón Sabarís

Sara

***2829**

Colombia

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

3

Alonso Chivite

Ana

***7737**

Chile

Xestión do Desenvolvemento Sostible

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

4

Álvarez Dias

Sofía

*****9558

Brasil

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

5

Álvarez Diéguez

Belén Lara

*****7003

Arxentina

Xestión do Desenvolvemento Sostible

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

6

Álvarez Escontrela

José Luis

*****9435

Venezuela

Economía

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

7

Álvarez Reynaldo

Elena María

*****4408

Cuba

Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

8

Álvarez Salvador

Marían

*****2329

Venezuela

Finanzas

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

9

Amado Ramalho

Anderson

***2667**

Brasil

Xestión e Dirección Laboral

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

10

Ambroa Ibarruri

Fabiana

*****3226

Uruguai

Economía

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

11

Antelo Maximino

Murilo

***0658**

Brasil

Economía

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

12

Aranceta Hedrich

Natasha del Carmen

*****5443

Venezuela

Dirección de pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

13

Araneta García

Melina

*****0669

Arxentina

Dirección Integrada de Proxectos (dúas especialidades: Sistemas de Información/Ocio e Deporte)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

14

Arévalo Méndez

Cecilia

*****6992

Uruguai

Neurociencia

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

15

Arias Curbelo

Luis Enrique

*****3981

Cuba

Técnicas Estatísticas

UVIGO

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

16

Arias Rodríguez

Juan Manuel

*****9112

Arxentina

Finanzas

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

17

Avendaño Costal

Fátima Guadalupe

*****7545

México

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

18

Avendaño Costal

Socorro Montserrat

*****1416

México

Dirección de Actividades Educativas na Natureza

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

19

Báez Peaguda

Andrés

*****6186

Arxentina

Dirección de Proxectos

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

20

Barbero Díaz

Natalia Yanina

***9239**

Portugal

Psicoloxía

USC

90

5.000,00 €

5.500,00 €

10.500,00 €

21

Barreiro Moure

Rocío Soledad

***5942**

Arxentina

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

22

Barrero Lozano

María Lucía

*****4252

Uruguai

Tecnoloxías de Análise de Datos Masivos: Big Data

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

23

Bea Fernández

Irene

***5228**

Reino Unido

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

24

Bel Cattaneo

Jorgelina Angie

*****3208

Arxentina

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

25

Ben Artiles

Laura

*****2935

Cuba

Enxeñaría Informática

UDC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

26

Benedi Puñal

Daniel

*****6909

Arxentina

Nutrición

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

27

Berrutti Picado

Gonzalo

*****8529

Uruguai

Dirección Integrada de Proxectos (especialidade en Edificación e Desenvolvemento Territorial)

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

28

Calo Omaña

Karla

*****6665

Venezuela

Nanociencia e Nanotecnoloxía

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

29

Campos Corría

Jesús Miguel

***1290**

Venezuela

Mecatrónica

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

30

Campos Pietanesi

Natalia Romina

*****6949

Arxentina

Técnicas Estatísticas

UVIGO

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

31

Canessi Castro

Evelyn Sabrina

***5745**

Uruguai

Prevención de Riscos Laborais

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

32

Capolugo Flores

Juan Carlos

*****4218

Arxentina

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

33

Cardozo Aradas

Matías Andrés

*****9539

Arxentina

Servizos Culturais

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

34

Carrera Pereira

Lara

*****7279

Brasil

Asistencia e Investigación Sanitaria

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

35

Casal Infante

Gabricely

*****8995

Panamá

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

36

Casella Daparte

Jessica Evelyn

*****3490

Uruguai

Edificación Sostible

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

37

Castaño la Deda

Martín Carlos

*****2538

Arxentina

Dirección Integrada de Proxectos (dúas especialidades: Sistemas de Información/Ocio e Deporte)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

38

Castro Bermúdez

Diego

*****7249

Uruguai

Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

39

Castro García

María Fernanda

*****5302

Venezuela

Psicoloxía

USC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

40

Castro Valencia

María José

***1651**

Reino Unido

Necesidades Específicas de Apoio Educativo

UVIGO

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

41

Cerviño Guimarães

Bruna

*****7465

Brasil

Dirección de pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

42

Ciarlo González

Camila Lucía

*****9980

Arxentina

Xornalismo e Comunicación: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

43

Coello Juarez

Itzel

*****6595

México

Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

44

Comelles Filardi

Agustina

*****5019

Arxentina

Edificación Sostible

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

45

Cuesta Luis

Adrian

***7327**

EEUU

Xestión Empresarial do Deporte

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

46

Curra Cladera

Agustina

*****3290

Uruguai

Banca e Finanzas

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

47

Da Costa Barbeito

Giovana

*****9794

Brasil

Enxeñaría Ambiental

USC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

48

Depino Besada

Nahuel Ignacio

*****3213

Arxentina

Comercio Internacional

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

49

Di Campo Morgade

Michelle

*****2359

Venezuela

Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento Comunitario

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

50

Díaz Rodríguez

Helio

*****6649

Cuba

Informática Industrial e Robótica

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

51

Doce Cordoba

Mariano Damián

*****7935

Arxentina

Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento

USC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

52

Domeneche do Nascimento

Rogelio

***2216**

Brasil

Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias

USC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

53

Domingues Ricci

Flavio Andrés

*****3522

Venezuela

Finanzas

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

54

Duarte Araya

José Matías

***2214**

Reino Unido

Comercio Internacional

UVIGO

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

55

Espiñeira Di Menna

Juan Manuel

*****4160

Arxentina

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

56

Ezquerro Priegue

Cristina

*****8641

Venezuela

Xestión e Dirección Laboral

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

57

Favaron Leandrez

Andrea

*****8959

Arxentina

Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

58

Fazio García

Agustín Pablo

*****4341

Arxentina

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

59

Fernández Barra

Paula

*****9939

Uruguai

Xestión e Dirección Laboral

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

60

Fernández Couto

María Inés

*****2428

Uruguai

Dirección Integrada de Proxectos (especialidade en Edificación e Desenvolvemento Territorial)

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

61

Fernández Estrella

Florencia Aldana

*****9727

Arxentina

Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento

USC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

62

Fernández Mejía

María Laura

*****0934

Venezuela

Psicoloxía do Traballo e as Organizacións, e Psicoloxía Xurídica-Forense

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

63

Fernández Méndez

Gabriela Matilde

*****1690

Cuba

Xornalismo e Comunicación: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

64

Fernández Tovar

Michelle Andreina

*****1408

Venezuela

Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

65

Fernández-Arjona Berchansky

Gabriel Alfredo

*****5937

Arxentina

Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

66

Ferradas Somoza

Elizabeth

*****2337

México

Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

67

Ferreiro Ramírez

Ricardo

***1379**

Venezuela

Dirección de Proxectos

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

68

Flórez Domínguez

Natalia María

***1859**

Reino Unido

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

69

Fresinga Grecco

Julieta

*****3578

Arxentina

Dirección de Arte en Publicidade

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

70

Gancedo Pretkus

Tania

*****8459

Uruguai

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

71

García Corbiera

Francisco Javier

***1473**

Venezuela

Sistemas Aéreos non Tripulados

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

72

García Díaz

Patricia

*****0926

Venezuela

Dirección de pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

73

García Fernández

Cristina

***6726**

Suíza

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

74

García Mera

Cecilia Carolina

*****5323

Arxentina

Tradución para a Comunicación Internacional

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

75

García Paz

Heidy

*****5723

Cuba

Atención Sanitaria, Xestión e Coidados

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

76

García Pisarro

Ailén Natalia

*****6318

Arxentina

Industria 4.0

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

77

Garrido Gil

Nadia Itati

*****4069

Arxentina

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

78

Gasso Cortizo

María

*****5505

Uruguai

Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

79

Gay Luberti

Paula

*****2951

Arxentina

Psicopedagoxía

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

80

Geada González

Romina Giselle

***2724**

Arxentina

Rehabilitación Arquitectónica

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

81

Godoy Argiz

Silvio Germán

*****1776

Arxentina

Servizos Culturais

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

82

Gómez Amenós

Rocío Anabel

***3576**

Arxentina

Psicoloxía

USC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

83

Gómez Simón

Natalia Rafaela

*****3107

Brasil

Dirección Integrada de Proxectos (especialidade en Edificación e Desenvolvemento Territorial)

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

84

González Besteiro

Natalia Carolina

*****9344

Arxentina

Xerontoloxía

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

85

González Enes

Marta

***7676**

Reino Unido

Comercio Internacional

UVIGO

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

86

González Hidalgo

Eliuska Mariel

*****6790

Venezuela

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

87

González Norat

Alejandro

*****0599

Cuba

Informática Industrial e Robótica

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

88

González Ricardi

Jhoendris del Carmen

*****8660

Perú

Tecnoloxías de Análise de Datos Masivos: Big Data

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

89

González Tapiador

Armando Antonio

*****2231

Venezuela

Dirección Integrada de Proxectos (especialidade en Edificación e Desenvolvemento Territorial)

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

90

González Varela

Bárbara

*****1819

Venezuela

Comercio Internacional

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

91

Guerra Martire

Patricio Jesús

*****9191

Arxentina

Enerxía e Sustentabilidade

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

92

Guimerans Sanjorge

Pablo Luciano

***1997**

Bélxica

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

93

Guzzo Rodríguez

Santiago Guzmán

*****2121

Uruguai

Dirección de pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

94

Hochbaum Gallardo

Florencia

*****5529

Arxentina

Dirección de Actividades Educativas na Natureza

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

95

Iglesias Gualati

Anahi

*****9739

Arxentina

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

96

Jaureguiberry Moldes

Mario Pablo

*****0767

Arxentina

Enerxía e Sustentabilidade

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

97

Jorge Martínez

Santiago Ricardo

*****4599

Arxentina

Dirección de pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

98

Justo Peres

Bruno

*****9369

Brasil

Psicoloxía do Traballo e as Organizacións, e Psicoloxía Xurídica-Forense

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

99

La Fuente Abreu

Raúl Ernesto

*****8928

Chile

Xestión do Desenvolvemento Sostible

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

100

Lago Llovera

Claudia

*****6453

Venezuela

Economía

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

101

Lagorio Calcaterra

Constanza

*****9625

Arxentina

Edificación Sostible

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

102

Leite Estévez

Andre Luiz

*****6879

Brasil

Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

103

Lendoiro Cino

Natalia

*****8358

Arxentina

Asistencia e Investigación Sanitaria

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

104

Leyes González

Gabriela Alejandra

*****6073

Arxentina

Eficiencia e Aproveitamento Enerxético

UDC

72

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

105

Llorente García

Julio César

*****2738

Arxentina

Dirección de Proxectos

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

106

Lois Carracedo

Romina

*****1658

Uruguai

Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

107

Longhi Pérez

Cecilia

*****4562

Arxentina

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

108

Lopes Álvarez

Tatiana

*****8547

Brasil

Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento

USC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

109

López Castillo

Daylin

*****7422

Cuba

Investigación Química e Química Industrial

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

110

López Darriba

José David

***3343**

Alemaña

Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento

USC

90

5.000,00 €

5.500,00 €

10.500,00 €

111

López Lema

Silvina Alejandra

*****3181

Arxentina

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

UDC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

112

López Prado

Natalia

*****7884

México

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

113

López Sawan

Gabriela

*****3787

Venezuela

Psicoloxía

USC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

114

López Varela

Florencia

*****5710

Uruguai

Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

115

Loza Pato

Bárbara

*****9978

Arxentina

Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

116

Maestripieri Caamaño

Esteban

*****2382

Arxentina

Xestión do Desenvolvemento Sostible

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

117

Malvárez Graziano

Gastón

*****6925

Arxentina

Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

118

Marchi Cuevas

Marina

*****9737

Arxentina

Dirección de Actividades Educativas na Natureza

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

119

Martínez Fernández

Mandy

*****2320

Cuba

Enxeñaría Informática

UVIGO

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

120

Martínez Gómez

María José

***8319**

Chile

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

121

Martínez Zuleta

Juan Andrés

*****9333

México

Dirección de pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

122

Marzo Rivera

Alejandro José

*****2195

Venezuela

Enerxía e Sustentabilidade

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

123

Mazaira González

Rosa María

***7652**

México

Dirección de pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

124

Monje Arnedo

Gimena Magalí

*****0253

Arxentina

Rehabilitación Arquitectónica

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

125

Morell Pedreira

Henar María

***6528**

Reino Unido

Psicoloxía Aplicada

UDC

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

126

Muíña Moiron

Silvia

***8164**

Reino Unido

Servizos Culturais

USC

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

127

Naveira Sampedro

Pablo Ignacio

*****3378

Arxentina

Dirección Integrada de Proxectos (dúas especialidades: Sistemas de Información/Ocio e Deporte)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

128

Navia Fernández

Aarón

***4290**

Ecuador

Servizos Culturais

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

129

Núñez Peixoto

Juliane

*****9320

Brasil

Biotecnoloxía Avanzada

UDC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

130

Ocampo Arevalo

María Fernanda

*****5041

Arxentina

Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

131

Ocantos Blanco

Iñaki

*****4619

Arxentina

Dirección e Xestión Contable e Financeira

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

132

Oertlinger Martínez

Daiana Soledad

*****1865

Arxentina

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

133

Oertlinger Martínez

Karina Aldana

*****5656

Arxentina

Comercio Internacional

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

134

Ortiz Vigo

Fátima

*****0716

Arxentina

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

135

Ortiz Vigo

Guadalupe

*****7107

Arxentina

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

136

Otero Reja

José Luis

***0463**

Uruguai

Dirección Integrada de Proxectos (dúas especialidades: Sistemas de Información/Ocio e Deporte)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

137

Ozores Mazzi

María Paula

*****1805

Arxentina

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

138

Pagano Doval

Sonia Diana

*****7792

Arxentina

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

139

Paladea Rojo

Rocío

***7705**

Arxentina

Biotecnoloxía Avanzada

UVIGO

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

140

Pardo Álvarez

Álvaro

***5859**

Suíza

Computación de Altas Prestacións-High Performance Computing

USC

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

141

Parrondo Camponovo

Ramiro

*****3456

Arxentina

Dirección de pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

142

Peleteiro Fiuza

Seila

*****3283

Colombia

Biodiversidade Terrestre: caracterización, conservación e xestión

UVIGO

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

143

Penela San Martín

Diego

***9772**

México

Química na fronteira coa Bioloxía e a Ciencia de Materiais

USC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

144

Pérez Blanco

José Eduardo

*****9239

Brasil

Economía

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

145

Pérez Fantini

Micaela Jazmín

*****2525

Arxentina

Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

146

Pérez Pereira

Sofía Magalí

*****7012

Uruguai

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

147

Person Corzo

Diana Evelin

*****3907

Arxentina

Dirección de pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

148

Pidre Silva

Nicolás

*****9537

Arxentina

Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

149

Pierotti Vázquez

María Florencia

*****7672

Arxentina

Necesidades Específicas de Apoio Educativo

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

150

Pinheiro Gómez

Nerea

***1189**

Reino Unido

Atención Sanitaria, Xestión e Coidados

USC

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

151

Podesta Espinoza

Diego

*****8498

Chile

Xestión do Desenvolvemento Sostible

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

152

Ponce Forte

Natalí Belén

*****4630

Arxentina

Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

153

Portillo Sende

Marían

*****7680

Arxentina

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

154

Puñal Rizzo

Lucía

*****9453

Arxentina

Dirección de Proxectos

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

155

Puñal Rizzo

Sofía

*****0513

Arxentina

Dirección de pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

156

Quintela Baluja

Marcos

***4886**

Reino Unido

Xenómica e Xenética

USC

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

157

Quiñones Alonso

María del Mar

*****6435

México

Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

158

Ramos Cortés

Jessica

*****6875

México

Xestión do Desenvolvemento Sostible

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

159

Rego Pietrella

Rocío

*****2186

Arxentina

Edificación Sostible

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

160

Riveron Martínez

Romina

*****3733

Uruguai

Bioinformática para Ciencias da Saúde

UDC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

161

Rodríguez Alvarenga

Aymará Anahi

*****5091

Arxentina

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

162

Rodríguez Giménez

Paula Belén

*****7737

Arxentina

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

163

Rodríguez González

Hernán Matías

*****6822

Arxentina

Dirección Integrada de Proxectos (dúas especialidades: Sistemas de Información/Ocio e Deporte)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

164

Rodríguez Landaeta

Sabina

*****4100

Venezuela

Xornalismo e Comunicación: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

165

Rodríguez Moreyra

Florencia

*****7440

Arxentina

Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

166

Rodríguez Núñez

Ángel Vicente

***3519**

México

Dirección de Proxectos

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

167

Rodríguez Salgado

José Jorge

*****2243

Cuba

Informática Industrial e Robótica

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

168

Romaris Lodeiro

Nataly

*****9320

Venezuela

Técnicas Estatísticas

USC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

169

Romero Lombardi

Santiago José

*****2396

Arxentina

Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento

USC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

170

Salerno Antelo

Lucas Ezequiel

*****1677

Arxentina

Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

171

Salgueiro Abal

Iria

***1299**

República Dominicana

Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

172

Sánchez Berriel

Rodolfo

*****7784

Cuba

Dirección de pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

173

Santos Martínez

Rafael

*****3594

Brasil

Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

174

Satriano Rey

Nicolás

*****1854

Brasil

Xornalismo e Comunicación: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

175

Schezzler de Francisco

Martín Emiliano

*****2515

Arxentina

Psicoloxía

USC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

176

Sernagiotto Santas

Franco

*****7245

Arxentina

Dirección Integrada de Proxectos (especialidade en Edificación e Desenvolvemento Territorial)

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

177

Serra Aguiño

Daniela

*****0886

Arxentina

Dirección Integrada de Proxectos (especialidade en Edificación e Desenvolvemento Territorial)

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

178

Sieiro Mariño

Julia Cristina

*****0136

Brasil

Edificación Sostible

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

179

Silva Farchetto

María Constanza

*****3262

Arxentina

Neurociencia

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

180

Silva Rey

Manuel

***7027**

Guatemala

Xornalismo e Comunicación: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

181

Simaes Casal

Suyay María

*****6120

Arxentina

Neurociencia

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

182

Sotelo López

Julián

*****3678

Arxentina

Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

183

Suárez Sánchez

Sandra

***0973**

Reino Unido

Dirección de pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

184

Tamayo Justo

Luis Miguel

*****4929

Cuba

Atención Sanitaria, Xestión e Coidados

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

185

Tomala Vázquez

Laura Mercedes

*****9607

Arxentina

Servizos Culturais

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

186

Torres Otero

Pablo

***7785**

Reino Unido

Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

UDC

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

187

Tortora Picatto

Antonella

*****7221

Arxentina

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

188

Umpierrez Queirolo

Ignacio Eleuterio

***0174**

Uruguai

Dirección de Actividades Educativas na Natureza

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

189

Valvarosa Barra

Macarena

*****3220

Arxentina

Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento

USC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

190

Valverde Pérez

María

***1078**

Reino Unido

Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

UVIGO

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

191

Vanoli Dubra

Paula

*****6228

Uruguai

Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

192

Varela Carnovale

Natalia Guadalupe

*****0432

Arxentina

Dirección de Arte en Publicidade

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

193

Varela Reyes

José

*****6524

Panamá

Tecnoloxías de Análise de Datos Masivos: Big Data

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

194

Vazquez García

Natalia Soledad

***5873**

Arxentina

Xestión e Dirección Laboral

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

195

Vazquez González

Lucía Guadalupe

*****2821

Arxentina

Dirección de Proxectos

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

196

Vazquez Lorenzo

Alejandra

***0722**

Alemaña

Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde

UVIGO

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

197

Vecchione Riopa

Martín

*****8404

Arxentina

Dirección de Proxectos

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

198

Vilagines Blanco

Florencia

*****9502

Arxentina

Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

199

Viso Alanis

Sebastián

*****4155

Uruguai

Finanzas

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

200

Zambrano Garea

Alejo

*****6310

Arxentina

Xestión Empresarial do Deporte

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

Importe

1.000.000,00 €

610.100,00 €

1.610.100,00 €

ANEXO II

Apelidos

Nome

DNI/pasaporte

País de residencia

Máster

Universidade

Créditos

Puntuación total

1

Martínez Paisa

Tomás

*****4292

Arxentina

Dirección Integrada de Proxectos (dúas especialidades: Sistemas de Información/Ocio e Deporte)

UVIGO

60

13,78

2

Alonso Ramos

Viviana Claudia

*****9127

Uruguai

Xestión do Desenvolvemento Sostible

UVIGO

60

13,74

3

Domínguez Juárez

Micaela

*****0151

Arxentina

Finanzas

UVIGO

60

13,72

4

Hernández García

Carlos Arturo

*****9251

Cuba

Dirección de Empresas

USC

60

13,72

5

Brook González

Mariana

*****1228

Italia

Dirección de Empresas

USC

60

13,66

6

Vidal Bórquez

Gonzalo

***0502**

Chile

Rehabilitación Arquitectónica

UDC

60

13,66

7

Corral Ferro

María Belén

*****3419

Venezuela

Dirección de pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVIGO

60

13,62

8

Aramayo Parato

Rodrigo

*****1593

Arxentina

Investigación Química e Química Industrial

USC

60

13,52

ANEXO III

Apelidos

Nome

DNI/pasaporte

Causa denegación

1

Abel Novell

Pablo

*****0009

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

2

Abelaira Revuelta

María Florencia

*****2131

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

3

Abolsky Álvarez

Demian

*****3546

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

4

Acosta Argüeso

Ramón Sebastián

*****1890

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

5

Alen Romero Costa

Ana Luiza

*****4391

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

6

Álvarez Abelleira

Francisco

***4322**

Desiste da súa solicitude

7

Álvarez Gallardo

Brais

***7609**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

8

Álvarez Lazzaro

Cintia Ximena

*****9827

Desiste da súa solicitude

9

Álvarez Lazzaro

Fernando

*****8912

Desiste da súa solicitude

10

Amosa Tato

Cristina

***9902**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

11

Antunes Cabaleiro

André

*****2582

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

12

Aramburu Fernández

Ezequiel

***0329**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

13

Argiles Bonomo

Pablo Martín

*****7677

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

14

Arregoces de la Cruz

Aldair José

*****9213

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

15

Arrieta Méndez

Adolfo Fernando

***9964**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

16

Arrieta Méndez

María José

***2787**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

17

Ayzum Echeverría

Jorge Marcelo

***1062**

Non ser menor de 40 anos

18

Bahamonde Mujica

Manuel Alejandro

*****3663

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

19

Balado Barba

Ana Paola

*****7273

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

20

Baliani Fernández

Gastón Fernando

*****8693

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

21

Barredo Vázquez

María Bárbara

*****7015

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

22

Barreiro Rodríguez

Brenda

*****0079

Desiste da súa solicitude

23

Barrio Gómez

Jesús

***7842**

Desiste da súa solicitude

24

Battilana García

Sabrina Gina

*****9729

Desiste da súa solicitude

25

Bello Motta

Daniela

*****9410

Desiste da súa solicitude

26

Bernárdez Campos

María Belén

*****9475

Desiste da súa solicitude

27

Berrutti Picado

Alejandra

*****8461

Desiste da súa solicitude

28

Betancourt González

Rolando

*****8630

Non acredita residir fóra de España na data de presentación da solicitude da bolsa

29

Blanco Álvarez

Natalia

***7695**

Non ser menor de 40 anos

30

Borthiry Buide

María Estefanía

***1866**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

31

Bosch Castro

Ayelén

*****6169

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

32

Botto Docampo

Manuel Gonzalo

*****7250

Non acredita ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude de bolsa

33

Bustelo Gómez

Daniela Soledad

*****1392

Desiste da súa solicitude

34

Cachafeiro Farias

María

*****7937

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

35

Cachafeiro Marqués

Erika Mirella

*****6489

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

36

Calveiro Achaga

Juan Ignacio

*****6153

Desiste da súa solicitude

37

Cancela Abelenda

Rebeca

***5176**

Desiste da súa solicitude

38

Canosa Barbosa

Adriana

*****9245

Desiste da súa solicitude

39

Canteros López

Natalia Soledad

*****8374

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

40

Carballal Gómez

Ghislaine

*****8428

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

41

Carballeira Zuccón

María José

*****2690

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

42

Carballo Altuve

Orlando

***9816**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

43

Carballo Fernández

Silvia

***7236**

Non acredita ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude de bolsa

44

Carranza Blanco

Alejo Damián

*****8711

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

45

Caruso Anglés

Luciene

*****6940

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

46

Cascardo García

Julieta

*****1256

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

47

Castiñeira Mouzo

Alba

***6495**

Non acredita ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude de bolsa

48

Castiñeira Oubiña

María Elisa

*****3358

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

49

Castro González

Carlos Fernando

***2047**

Desiste da bolsa

50

Castro González

María Fernanda

*****0230

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

51

Castro Ristol

María Paula

*****9303

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

52

Castro Vaccaroni

Mauro Hernán

*****0289

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

53

Cerdeira Janeiro

Paloma María Dolores

***9614**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

54

Cerdeira Sanmamed

Sofía

*****9515

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

55

Collazo Inglesini

Soledad Maribel

*****3775

Desiste da súa solicitude

56

Colo Esperante

Ángeles

*****4781

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

57

Costa Giudice

María Laura

*****0792

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

58

Cougil Celix

Alba

***3503**

Desiste da súa solicitude

59

Da Silva Oliveira

Adriana Isabel

***7803**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

60

Davila Cotoret

Javier

*****2678

Non acredita ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude de bolsa

61

Davila Cotoret

Rubi

*****2679

Non acredita ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude de bolsa

62

De Lucca Agrelo

Agostina

*****0533

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

63

Devesa Lebón

Daniela Analía

*****3119

Desiste da súa solicitude

64

Dias Pérez

Carolina

*****2669

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

65

Díaz Roque

Carmen Nerayda

*****3646

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

66

Docampo Arcay

Christian Manuel

*** 288**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

67

Domínguez Blanco

Ariel

*****8508

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

68

Domínguez Carrascosa

Manuel Ángel

*****8286

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

69

Donda Portas

Bruno Rodrigo

*****5540

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

70

Escobar Palermo

Paula Cristina

*****2601

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

71

Espinosa Fernández

Guadalupe

*****1583

Desiste da súa solicitude

72

Esteves Bujaldon

Pedro

*****1782

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

73

Estévez Fernández

Juan Pablo

*****2596

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

74

Estrada Krausse

Bárbara Lucía

*****5296

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

75

Fabra González

Camilo Rafael

***4728**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

76

Faria Martínez

Felipe Mateus

*****9199

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

77

Faria Martínez

Henrique Mateus

*****2767

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

78

Fariñas Grzyb

Juan Manuel

*****2039

Desiste da súa solicitude

79

Fernández Álvarez

Amanda

***1029**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

80

Fernández Fastuca

Martín

*****1510

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

81

Fernández Lisboa

Deise

*****8416

Desiste da súa solicitude

82

Fernández Salgado

Marcela

***1581**

Non ser menor de 40 anos

83

Ferrari Morales

Juan Manuel

*****7605

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

84

Ferreiro Pérez

Fernando Arturo

*****3567

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

85

Ferreiro Velárdez

Rocío Solange

*****0780

Desiste da súa solicitude

86

Ferrigno Romero

Alexandre

*****8569

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

87

Fiuza Dosil

Daniel

***1038**

Desiste da súa solicitude

88

Fleitas Rodríguez

Cristian Javier

*****3157

Desiste da súa solicitude

89

Flórez Domínguez

Santiago

***5197**

Desiste da súa solicitude

90

Fondevila Nabissi

Andrés Humberto

*****6222

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

91

Fontenla Freije

María Florencia

*****7270

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

92

Gallego Mendaña

José Manuel

*****0753

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

93

Gamero Rodríguez

Carla Florencia

*****0933

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

94

Garabatos Azrak

María José

*****2766

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

95

García García

Laura

***2506**

Desiste da súa solicitude

96

García Guarddon

Marina

***6975**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

97

García Gutiérrez

Laura

***0542**

Non ser menor de 40 anos

98

García Mera

Daniela

*****8610

Desiste da súa solicitude

99

García Ruiz

Roberto Javier

*****0652

Desiste da súa solicitude

100

Garrido González

Aimara

*****2035

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

101

Ghio Ugarte

Georgina

*****3610

Desiste da súa solicitude

102

Gil Buquete

Azul Mariel

*****3870

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

103

Giménez Goncálvez

Nicolás

*****4179

Desiste da súa solicitude

104

Glasman Álvarez

Juan

*****7993

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

105

Gómez Leal

Belkis Vanessa

*****5121

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

106

Gómez López

Fernanda Natalia

*****2024

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

107

Gómez Rizzato

Manuel

*****0950

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

108

González Beccaceci

Nicolás Alejandro

*****3292

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

109

González Cáceres

Daniela Belén

*****2118

Desiste da súa solicitude

110

González Misa

Jorge Marcelo

*****6636

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

111

González Mozzicato

Sara

*****9057

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

112

González Pedreira

José

*****8515

Desiste da súa solicitude

113

González Rodríguez

Rocío

*****5164

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

114

González Sánchez

Romina Antonella

*****8411

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

115

González Vieira

Ana Karina

*****0661

Non acredita ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude de bolsa

116

Gorgone Pampin

Malen

*****3048

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

117

Grappi Rey

Lucía

*****5422

Desiste da súa solicitude

118

Guilarte Reyes

Sofía

*****2157

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

119

Guridi Álvarez

Guillermo

***9061**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

120

Gutiérrez Carrera

Gonzalo

*****6449

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

121

Gutiérrez Puentes

Rosa María

*****825

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

122

Hermida Meizoso

Lucía

***0660**

Desiste da súa solicitude

123

Hermida Zavala

Rocío

*****3547

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

124

Hernández Geras

Noelia Vanesa

*****2885

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

125

Iglesias Tangir

Juan Manuel

*****7659

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

126

Insaurralde Torres

Elisa

***5682**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

127

Jaffre Caeiro

Anastasia

*****5068

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

128

José Fernández

Dafne

*****7119

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

129

Kostic Arandjelovic Porto

Alexander

*****6487

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

130

Kucuk Beyaz Almuiña

Aram

*****7762

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

131

Laborda Buela

Juan Ignacio

*****3838

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

132

Landa Insua

Débora Mariana

*****6548

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

133

Lapko Álvarez

Sofía

***6468**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

134

Latorre Scilingo

Bárbara Jorgelina

*****6898

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

135

Leiro Milosevic

Tatiana

*****1220

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

136

Lema Benavent

Rocío

***5983**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

137

Lemme Prado

Paula Marina

*****1866

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

138

Lespade Muñiz

Maricel

*****5181

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

139

Lind Salgado

Lucíana Melisa

*****0448

Desiste da súa solicitude

140

López Ambrustolo

Agustín

*****5793

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

141

López Fidalgo

Alejandro

*****0258

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

142

López Lepe

Aline

*****0059

Desiste da súa solicitude

143

López Pérez

Analía Giselle

*****4594

Desiste da súa solicitude

144

López Rodríguez

Camila

*****6517

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

145

López Rodríguez

Héctor Luis

*****3674

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

146

Lorenzo Gómez

María Belén

*****8982

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

147

Lorenzo Iarlori

Matías Ezequiel

*****1463

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

148

Louzao Touceda

Abel

***4718**

Desiste da súa solicitude

149

Luaces Rosito

Rosanna

***5937**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

150

Lusardi Piña

Sebastián Rodrigo

*****5835

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

151

Maquieira Cochon

Victoria Alexandra

***7928**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

152

Marcos Bender

Juan

*****5687

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

153

Mariño Mendoza

Plácido

***6417**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

154

Marotte Rodríguez

Diana

*****2450

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

155

Martínez Castor de Cerqueira

Louise

*****6938

Desiste da súa solicitude

156

Martínez Martínez

Andrea

***4112**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

157

Martínez Paisa

José Ignacio

*****6169

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

158

Martínez Sánchez

Santiago

*****0149

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

159

Martínez Sousa

Bruno

*****9566

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

160

Massola Ros

Sabrina

*****0732

Desiste da súa solicitude

161

Mato Díaz

Noelia

*****0755

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

162

Meaño García

Gonzalo

*****1365

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

163

Méndez Badaracco

Franco Gastón

*****2169

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

164

Méndez Coria

Juan Pablo

*****5442

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

165

Méndez Nogueiras

Eliabny

*****7722

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

166

Millán Fonte

Ana Lucía

***4087**

Desiste da súa solicitude

167

Molina Fernández

Marisol Noelia

*****6350

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

168

Montaña Belliotti

Ezequiel

*****3295

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

169

Montes Pagano

Adriana

***8143**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

170

Montes Souza

Erika

***3953**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

171

Moreira Olivet

Nadia Lucía

***7818**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

172

Muradas Maceira

Yanina

*****7821

Desiste da súa solicitude

173

Muttini Díaz

Federico

*****9986

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

174

Nogueiras Alcayaga

Isabel Inés

***1637**

Non ser menor de 40 anos

175

Noguerol Stricker

Agustín Blas

*****4202

Desiste da súa solicitude

176

Norry Pérez

Lucila

*****1574

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

177

Noya Viera

Fabiana

*****4090

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

178

Ogando Moreira

Karina

*****3201

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

179

Olaechea Máquez

Juan

***7787**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

180

Orjales Borges

María de las Mercedes

*****6889

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

181

Otero dos Santos

Rafael

*****4407

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

182

Padulo Vieytes

Julieta

*****3417

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

183

Pagani Rocha

Matias

*****0540

Desiste da súa solicitude

184

Pagglianno Nieto

Nicolás

*****5627

Desiste da súa solicitude

185

Pallas Lorenzo

Cecilia

*****8490

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

186

Palomar del Valle

Ana Isabel

*****8460

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

187

Pantín Maurín

María Carolina

*****1892

Desiste da súa solicitude

188

Paz Giudici

Hernán Rodrigo

*****3943

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

189

Pedrol Martăn

Rocío

*****9117

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

190

Penetra Mourelle

Stephanie

*****6670

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

191

Pereira Lorenzini

Sebastián

***0639**

Non acredita ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude de bolsa

192

Pereira Vergara

José Leonardo

***4930**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

193

Pereiro López

Ezequiel

***0522**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

194

Pereiro López

Guillermo

*****4469

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

195

Perey García

Marcos

***2180**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

196

Pérez Arias

Oriana Sofía

*****2242

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

197

Pérez Borges

Javier Alejandro

*****5230

Desiste da súa solicitude

198

Pérez de la Fuente

María José

*****1654

Desiste da súa solicitude

199

Pérez Fantini

Rocío

*****2176

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

200

Pérez Muíño

Yeleini

***1071**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

201

Pérez Otero

Darío

***8035**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

202

Pérez Ramos

Araceli

***3870**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

203

Peteiro Sánchez

Laura

***0063**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

204

Piaser Pérez

Nathalie Giselle

*****7437

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

205

Piatti Pajares

Martina

*****3826

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

206

Piñeiro de Juan

Maximiliano Nicolás

*****0869

Desiste da súa solicitude

207

Piquín Guido

Carolina

*****7990

Non ser menor de 40 anos

208

Placente Mourelle

Marianela

***5762**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

209

Podestá Espinoza

Vicente Andrés

*****8221

Desiste da súa solicitude

210

Polzinetti Bermúdez

Agustín David

*****6640

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

211

Potts Rodríguez

Lillian

*****6967

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

212

Quercia Tajes

Rocío

*****9822

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

213

Quintas Rangel

Jamile

*****5202

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

214

Quintero Villegas

María Pilar

*****3970

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

215

Ramos da Luz

Maximiliano Ezequiel

***2312**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

216

Reverendo Sobral

Alejandra

***7028**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

217

Ríos González

Blanca

***1067**

Desiste da súa solicitude

218

Rizo Vera

Paola Yazmín

*****3280

Non acredita ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude de bolsa

219

Rizzo Martínez

Romina

*****3274

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

220

Rocha Mampel

Agustín

*****3519

Desiste da súa solicitude

221

Rodríguez Conde

Carolina

*****8435

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

222

Rodríguez Garayalde

Claudia de la Caridad

***8075**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

223

Rodríguez López

Sofía

*****3953

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

224

Rodríguez Luengo

María Angélica

*****9602

Desiste da bolsa

225

Rodríguez Miras

Ricardo

*****2930

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

226

Rodríguez Sebatico

Nicolás

*****5334

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

227

Romero Barrio

Macarena Soledad

*****1126

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

228

Romero Miranda

Mónica

*****6786

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

229

Saa Hernández

Frank

*****3622

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

230

Sánchez Rey

Leonardo

*****4745

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

231

Sánchez Ríos

Mauro Damián

*****3380

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

232

Santamaría Urbina

Ignacia Montserrat

*****8223

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

233

Santiso Carena

Román Lionel

***6076**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

234

Santos Acuña

Alicia

***0077**

Desiste da súa solicitude

235

Sanz Pollero

Federico

*****8407

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

236

Scappatura Vázquez

Santiago

*****5806

Desiste da súa solicitude

237

Scuderi Boado

Valeria

*****9320

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

238

Serra Carpintero

Rodrigo Enrique

*****8605

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

239

Siles Grille

Daniel

***3513**

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

240

Sobrado Solá

Alejo

*****443S

Non ser menor de 40 anos

241

Sodorini Rodríguez

Juan Manuel

*****3190

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

242

Solano Somoza

María Belen

***2450**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

243

Taibo Castro

María del Carmen

***4644**

Desiste da súa solicitude

244

Teijeira Portas

Francisco Javier

***8013**

Desiste da súa solicitude

245

Tobío Antelo

Macarena

*****3388

Non acada un número de orde na baremación dos méritos que lle permita continuar no proceso de selección

246

Trigo Moreno

Camilo

***4527**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

247

Valcarce Varela

Camila Mercedes

*****7830

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

248

Valdés Pita

Ernesto

***2050**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

249

Van Derbeken Expósito

Marianela

*****7545

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

250

Vargas Navarro

Víctor Ezequiel

*****6978

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

251

Varona Beltrán

Reinier

***9032**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

252

Vázquez López

Adrián

***0435**

Desiste da súa solicitude

253

Vázquez Romero

Facundo

*****3380

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

254

Vega Angulo

Mayrelis

*****5570

Desiste da súa solicitude

255

Velo Silva

Sofía

*****3199

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

256

Ventura García

Mariela

*****2974

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

257

Vila Navarro

María Paz

*****0204

Desiste da súa solicitude

258

Vilar Martínez

Jessica

***8625**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

259

Villarruel Pernas

Florencia María

*****7150

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

260

Villasegura Rivas

Macarena Rocío

*****9383

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

261

Williams Álvarez

Ron Eduardo

*****7993

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

262

Zambra Aramburu

Catalina

*****9014

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido