Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 175 Venres, 10 de setembro de 2021 Páx. 44835

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Augas de Galicia

RESOLUCIÓN do 26 de agosto de 2021 pola que se fai público o cofinanciamento pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80 % do gasto elixible, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, do contrato de servizo de apoio técnico para a elaboración de modelos hidráulicos bidimensionais das ARPSI da demarcación hidrográfica Galicia-Costa, que se integrarán no sistema de alerta temperá de Augas de Galicia.

missing image file

Para os efectos previstos na normativa da Unión Europea reguladora dos fondos europeos en relación coa obriga de información e publicidade das actuacións cofinanciadas polos ditos fondos, anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, dáse publicidade á actuación contratada, de acordo co disposto na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, que a continuación se indica, por razón do seu cofinanciamento pola Unión Europea:

1. Entidade adxudicadora:

– Entidade: Augas de Galicia, entidade pública empresarial adscrita á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galicia.

– Actividade principal exercida: infraestruturas e servizos hidráulicos.

– Enderezo da internet: http://augasdegalicia.xunta.gal/

– Perfil de contratante: http://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?N=216. Tamén se terá acceso ao perfil de contratante dende a Plataforma de contratos públicos de Galicia https://www.contratosdegalicia.gal, accesible, así mesmo, no portal web institucional da Xunta de Galicia https://www.xunta.gal e na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal, no Portal de transparencia de Galicia https://transparencia.xunta.gal, na Plataforma de contratación do sector público https://contrataciondelestado.es por medio de enlaces de interese ás plataformas de contratación das comunidades autónomas e na páxina web https://augasdegalicia.xunta.gal/

– Dependencia que tramita o expediente: Contratación.

– Tipo de contrato: servizo.

– Tramitación: ordinaria.

– Procedemento de adxudicación: contrato menor (artigo 118 da LCSP).

2. Obxecto do contrato:

– Título: apoio técnico para a elaboración de modelos hidráulicos bidimensionais das ARPSI da demarcación hidrográfica Galicia-Costa, que se integrarán no sistema de alerta temperá de Augas de Galicia.

– Clave do expediente: GA.21066.

– CPV (referencia de nomenclatura): 71356300-1 (servizos de apoio técnico).

– Orzamento base: importe neto: 14.994,00 euros. Importe total: 18.142,74 euros.

– Prazo de execución: 4 meses.

– Importe da adxudicación: importe neto: 11.000,00 euros. Importe total: 13.310,00 euros.

– Empresa contratista: Tecyp Ingeniería, S.L.

3. Información sobre o contrato relacionado cun proxecto ou programa financiado con fondos da Unión Europea:

– Actuación referida no punto 2) anterior cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80 % do gasto elixible, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

– A actuación enmárcase dentro do programa operativo no obxectivo temático 6 «Conservar e protexer o ambiente e promover a eficiencia dos recursos». Prioridade de investimento 6.2 «O investimento no sector da auga para cumprir os requisitos do acervo da Unión en materia de ambiente e para abordar as necesidades, determinadas polos Estados membros, dun investimento que vaia máis alá dos ditos requisitos». Obxectivo específico 6.2.1 «Culminar os requisitos da Directiva marco da Auga a través do investimento en infraestruturas de saneamento, depuración e reutilización de augas residuais, e mellora da calidade da auga». Actuación 6.2.1.2 «Reforma e optimización dos sistemas de saneamento das rías galegas»; operación «Mellora dos sistemas de saneamento e depuración na ría de Pontedeume». Unha maneira de facer Europa.

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2021

A presidenta de Augas de Galicia
P.D. (Resolución do 30.1.2012; DOG núm. 21, do 31 de xaneiro)
Teresa María Gutiérrez López
Directora de Augas de Galicia