Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 177 Martes, 14 de setembro de 2021 Páx. 45138

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dá publicidade á modificación da Resolución do 26 de abril de 2021 pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Resolución do 25 de novembro de 2019.

Mediante a Resolución do 26 de abril de 2021 (DOG núm. 86, do 7 de maio) fixéronse públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Resolución do 25 de novembro de 2019 (DOG núm. 226, do 27 de novembro).

Vistos os recursos presentados contra a devandita Resolución do 26 de abril,

DISPOÑO:

Incluír na relación definitiva de persoas admitidas do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Resolución do 25 de novembro de 2019, a seguinte persoa:

DNI

Apelidos e nome

Motivo da inclusión

***7183**

Marra Ramos, Juan Manuel

Estimación recurso administrativo

En consecuencia, a persoa anteriormente indicada exclúese da relación definitiva de participantes excluídos ao dito concurso.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición, ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo correspondente, no prazo de dous meses contados desde a mesma data e de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2021

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública