Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 179 Xoves, 16 de setembro de 2021 Páx. 45403

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas de subvencións a entidades deportivas convocadas pola Resolución do 5 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento PR949A).

No Diario Oficial de Galicia número 24, do 5 de febreiro de 2021, publicouse a Resolución do 5 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento PR949A). A concesión destas subvencións será atendida con cargo á aplicación orzamentaria 04.40.441A.780.1, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021, ata un importe máximo de 700.000,00 €.

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, na data do 27 de abril de 2021 publícase a Resolución do 15 de abril de 2021, da Subdirección Xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a corrección, as solicitudes en motivo de inadmisión e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Resolución do 5 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e procédese á súa convocatoria para o ano 2021, establecendo un prazo de dez días hábiles para formular reclamacións, emendar erros e falta de documentación.

Unha vez pechado o prazo de reclamacións, emenda de erros e falta de documentación, o órgano instrutor remite aqueles expedientes administrativos que cumpren todos os requisitos e reúnen toda a documentación necesaria á comisión encargada da súa valoración. Na data do 7 de xuño de 2021 tivo lugar a Comisión de Valoración, que emite o seu informe cunha relación das solicitudes presentadas ordenadas por orde de prelación de maior a menor puntuación en aplicación dos criterios de baremación establecidos na base 13ª. O 25 de xuño publícase no Diario Oficial de Galicia (DOG núm. 120) a Resolución do 16 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se publica a relación definitiva das solicitudes desestimadas e inadmitidas e a relación provisional das admitidas e baremadas, presentadas ao abeiro da Resolución do 5 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e procédese á súa convocatoria para o ano 2021, concedendo un prazo de 10 días hábiles para que as persoas interesadas poidan formular alegacións.

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola Comisión de Valoración á que se refire as bases 11 e 12 da Resolución do 5 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, e as propostas formuladas por esta, tendo en conta o disposto no artigo 33 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo con data do 7 de xuño de 2021, tendo en conta a proposta formulada pola citada comisión e, unha vez examinadas as alegacións presentadas á proposta de resolución provisional e de acordo co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar, para a adquisición de equipamentos deportivos, as subvencións que se recollen no anexo I desta resolución, ordenadas polos puntos conseguidos. No anexo determínase o investimento subvencionable e a axuda concedida.

Os importes das subvencións serán do 80 % do investimento subvencionable; a porcentaxe restante será achegada pola entidade beneficiaria.

Segundo. Desestimar o outorgamento das solicitudes de subvención e declarar inadmitidas ás entidades que se recollen no anexo II desta resolución.

Terceiro. Desestimar o outorgamento das solicitudes de subvención polo esgotamento de crédito da convocatoria ás entidades que se recollen no anexo III desta resolución, ordenadas por puntuación.

Cuarto. Estas listaxes expoñeranse tamén nos taboleiros de anuncios dos servizos provinciais e da Secretaría Xeral para o Deporte, así como na páxina web https://deporte.xunta.gal

Quinto. As entidades beneficiarias deberán presentar a documentación xustificativa establecida segundo o disposto na base 22ª, Xustificación da subvención, da Resolución do 5 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e procédese á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento PR949A), ata o 30 de novembro de 2021.

Sexto. Segundo o disposto na base 21ª, Pago, poderase realizar o pagamento do 100 % da contía da subvención concedida, en concepto de pagamento anticipado, que se fará efectivo, por solicitude da entidade beneficiaria, segundo o anexo VI, unha vez realizada a notificación da subvención e logo da aceptación expresa desta.

Sétimo. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a Secretaría Xeral para o Deporte, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben, recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 6 de agosto de 2021

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o deporte

ANEXO I

Listaxe de entidades beneficiarias

a) Federacións deportivas galegas:

Entidade

NIF

Investimento aprobado

Orzamento solicitado

Orzamento aprobado

Puntos

Federación Galega de Deporte Adaptado

G27816271

Bolos celta, chave

Ergómetro, adaptador cadeira ergométrica, cronómetro

8.184,91 €

6.547,93 €

80

Federación Galega de Taekwondo

G15237233

Colchón inchable

9.560,20 €

7.648,16 €

79

Federación Galega de Boxeo

G15108996

Cascos, manoplas, petos e sacos

11.200,00 €

8.960,00 €

77

Federación Galega de Judo e D.A.

G15109267

Tatami ou tapiz

Marcadores electrónicos, cámara e sistema de captura de vídeo

Desfibrilador

15.720,41 €

10.000,00 €

75

Federación Galega de Remo

G15117385

Ergómetro

12.950,00 €

10.000,00 €

75

Federación Galega de Karate e Disciplinas Asociadas

G36640019

MPNS

Tatami e equipo informático para visualización e puntuacións

Dispensadores, alfombras, termómetros

5.308,32 €

4.246,66 €

75

Federación deportiva Galega de Kickboxing

G27464221

Furgoneta

27.749,59 €

10.000,00 €

74

Federación Galega de Loita e D.A.

G36651081

Tapiz

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios, dispensadores de xel, termómetros

8.000,00 €

6.400,00 €

74

Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia

G27033737

MPNS

Embarcacións de salvamento, pas

Remolque, mesas, cadeiras

Termómetro, desfibrilador

12.000,00 €

9.600,00 €

74

Federación Galega de Atletismo

G15103500

Sistema de fotofinish

20.000,00 €

10.000,00 €

72

Federación Galega de Piragüismo

G36040764

Sistema de mellora técnico/ táctica e estratexia

12.500,00 €

10.000,00 €

72

Federación Galega de Squash

G36644680

MPNS

Máquina lanza bólas

Roxs Pro 6, máquina de encordar Pro

5.216,45 €

4.173,16 €

71

Federación Galega de Ximnasia

G32023210

Pórtico de argolas con colchóns protectores, cabalo con arcos con colchóns protectores

14.754,98 €

10.000,00 €

70

Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno

V36703932

Rolos, bicicletas

12.198,40 €

9.758,72 €

69

Federación Galega de Ciclismo

G36644870

Bicicletas

Desfibrilador

12.469,00 €

9.975,20 €

69

Federación Galega de Orientación

G70381603

Estacións de control con balizas e sensores

5.023,86 €

4.019,09 €

67

Real Federación Gallega de Vela

G36644862

Lanchas pneumáticas

16.953,55 €

10.000,00 €

64

Federación Galega de Surf

G15565484

Remolque

12.575,00 €

10.000,00 €

60

Federación Galega de Motonáutica

G36663664

Boias

2.710,40 €

2.168,32 €

60

Federación Galega de Tiro Olímpico

G32014821

Dianas

Mamparas protección, termómetros, dispensadores xel

15.091,03 €

10.000,00 €

60

Federación Galega de Tenis

G15102767

Maquina lanza bólas, redes e postes

Material de ximnasio e marcadores portátiles

Referee Bag

9.990,00 €

7.992,00 €

59

Federación Galega de Baloncesto

V15115306

Marcadores e sistemas de cronometraxe

Desfibrilador

14.151,64 €

10.000,00 €

56

Federación Hípica Galega

V36657955

Sistema de cronometraxe

10.052,68 €

8.042,14 €

55

Federación Galega de Actividades Subacuáticas

G15108319

MPNS

Material de sinalización, botellas e reguladores, cámaras subacuáticas, scooter submariño

Portaequipaxes

Desfibrilador e manequín

14.155,00 €

10.000,00 €

54

Real Federación Galega de Fútbol

G15055890

Portería, redes, conos

Material de gravación para as seleccións autonómicas e comarcais

11.074,35 €

8.859,48 €

52

Federación Galega de Tiro con Arco*

G27034131

Dianas, parapetos

Marcadores portátiles e sistemas de cronometraxe

2.011,43 €

1.609,14 €

52

*Parcialmente subvencionada.

*b) Clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas:

Entidade

NIF

Investimento aprobado

Orzamento solicitado

Orzamento aprobado

Puntos

Escuela de Equitación los Porches SD

G15471501

Obstáculos para saltar

3.609,23 €

2.887,38 €

90

Agrupación Viguesa de Atletismo

G36645109

Pértegas

2.100,00 €

1.680,00 €

87

Escola Ximnasia Acordes

G15898414

Tatami

6.667,10 €

5.000,00 €

85

Asociación Deportiva Famu

G36681633

Tatami

5.590,20 €

4.472,16 €

85

Club Arte e Movemento

G70231881

MPNS

Petos electrónicos, transmisores, receptores

Desfibrilador

4.285,11 €

3.428,09 €

82

Club Salvamento Sada

G70076583

Táboas, skis de salvamento

6.199,00 €

4.959,20 €

82

Natural Sport Sada

G15777865

Sistema de petos, cascos, transmisores, receptores

6.371,99 €

5.000,00 €

80

Real Club Náutico Portosín

G15055486

MPNS

Embarcacións de competición, velas

Carro de varada

Desfibrilador

19.166,00 €

5.000,00 €

80

Club Atletismo O Pino

G70468343

Xavelinas, colchóns, valos, discos, pesos

Material de adestramento (discos e barras)

4.570,06 €

3.656,05 €

79

Club de Taekwondo Hebe

G94022167

Cascos, sistemas de protección non electrónicos

Material de adestramento

Desfibrilador

4.646,22 €

3.716,98 €

77

Club Halterofilia Coruña

G15226160

Grillóns

Material de adestramento (barras e discos)

2.781,12 €

2.224,90 €

77

Club Kwon Betanzos

G15866528

Cascos e sistemas de protección non electrónicos, cascos e petos electrónicos, receptor wifi, cargadores

Barras, discos, pesas, mitt, paus, boneco golpeo

6.351,42 €

5.000,00 €

77

Club Taekwondo Patiño Moaña

G36517878

Petos electrónicos, cascos, transmisor, receptor, sistemas protección

5.789,89 €

4.631,91 €

77

Club Atletismo Lucus

G27033836

Xavelinas, discos, colchóns, pértegas, martelos

Material de ximnasio

4.509,38 €

3.607,50 €

77

Club de Billar Manhattan

G27852011

Mesa de xogo

6.534,00 €

5.000,00 €

77

Real Club Náutico Rodeira

G36040756

Embarcacións de competición

Material de adestramento

6.490,57 €

5.000,00 €

77

Club Escola De Taekwondo Maniotas-Noia

G15853468

MPNS

Tatami, sacos de pé, receptor, software

5.538,17 €

4.430,54 €

75

Club Ximnasia Ferrolterra

G15230931

Trampolín, colchón inchable

6.450,00 €

5.000,00 €

75

Club Natación Galaico (CN Galaico)

G36217461

Mampara piscina para xiros

7.356,80 €

5.000,00 €

74

Asociación de Boxeo de Pontevedra

G36459741

Tatami, saco

7.759,38 €

5.000,00 €

74

Real Club Náutico de Vigo

G36612752

Embarcacións de competición

6.352,50 €

5.000,00 €

74

Clube Balonmán Lalin

G36104800

Material de ximnasio

4.973,10 €

3.978,48 €

72

Escuela Deportiva Shihan

G27512631

Material de adestramento

5.220,92 €

4.176,74 €

72

Sporting Club Casino de La Coruña

G15006976

Redes, corcheiras

Plataforma de saída, material de ximnasio

Dispensadores de xel

7.571,00 €

5.000,00 €

72

Real Club Náutico de Sanxenxo

G36027621

Lanchas pneumáticas

23.819,00 €

5.000,00 €

72

CMDC Breogán do Grove

G36015634

Embarcacións de competición

6.765,00 €

5.000,00 €

72

Club Deportivo Mats

G36346518

Petos electrónicos, receptor wifi e cargadores, taboleiros electrónicos e maletíns, cascos, simuladores

Remolque

6.350,24 €

5.000,00 €

72

Club Gallego de Surf

G27761147

Taboas de surf e padelsurf

Material de adestramento

6.260,00 €

5.000,00 €

72

Club Kempo Barbanza

G70292727

MPNS

Sistemas de protección, escudo, saco, mitts, manoplas, luvas

1.994,81 €

1.595,85 €

72

Club Marítimo de Canido

G36630127

Embarcacións de competición

16.710,10 €

5.000,00 €

72

Club Triatlón Cidade de Lugo Fluvial

G27139013

Rolos e cascos

6.240,00 €

4.992,00 €

72

Club San Francisco Teo

G15861701

MPNS

Material de adestramento

8.591,00 €

5.000,00 €

72

Escola Xadrez Pontevedra

G94022498

Reloxos, pezas, taboleiro

6.250,00 €

5.000,00 €

72

Escuelas Deportivas Artai

G32352593

Boneco de adestramento de kung fu

6.124,77 €

4.899,82 €

72

Club Ximnasia Pavillón Ourense

G32312589

Tapiz

5.614,40 €

4.491,52 €

70

Club Olimpic Vilagarcía

G36373140

Tapiz

4.840,00 €

3.872,00 €

70

La Vieja Escuela Boarding Club

G70257670

Táboas

5.000,00 €

4.000,00 €

70

Club Deportivo Natural Sprt Videlgi Ribeira

G15571136

Petos, cascos

Desfibrilador

6.360,68 €

5.000,00 €

70

Club Ximnasia e Auga

G94174646

MPNS

Tatami

Material de adestramento

Desfibrilador

12.644,90 €

5.000,00 €

70

Boudsport

G70475447

Petos e cascos electrónicos, receptor wifi, cargadores, baterías

5.325,21 €

4.260,17 €

70

Club Hans Horang-I

V70145115

MPNS

Tatami, cascos e sistemas de protección non electrónicos

Colchóns

Purificador de aire

2.910,00 €

2.328,00 €

70

Club Sieiro Acrobacia Vigo

G36846608

MPNS

Colchón, cuña de espuma e material de ximnasia

4.624,56 €

3.699,65 €

70

Club Kenpo Vilagarcía

G36576353

Sacos e material de golpeo

2.257,86 €

1.806,29 €

69

Club Judo Lugo

G27149988

Tatami ou tapiz

Ergómetro

Soporte de xel, termómetro

6.610,00 €

5.000,00 €

67

Club Ourense Atletismo

G32314379

Pértegas, pesos, discos, xavelinas, valos, escaleira de axilidade

Balóns medicinais

2.874,92 €

2.299,94 €

67

Escola Atletica Lucense

G27236025

Tacos de saída, cadeira de rodas

Desfibrilador

8.708,18 €

5.000,00 €

67

Judo Club Arteixo

G70217757

Tatami ou tapiz

Marcadores, sistemas de cronometraxe, barras, outro material de ximnasio

Desfibrilador

6.300,00 €

5.000,00 €

67

Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra

G15957756

Tatami ou tapiz

Bicicleta, sistema cronometraxe

4.502,00 €

3.601,60 €

67

Kung Fu Lugo

G27239722

Tatami ou tapiz

Balóns medicinais, bosu

Desfibrilador

4.470,00 €

3.576,00 €

67

Hockey Club Liceo

G15075278

MPNS

Desfibrilador

1.100,00 €

880,00 €

67

Club do Mar Noia

G15120744

Embarcacións de competición

Furgoneta

64.933,96 €

5.000,00 €

67

Club Kempo Pobra

G70601265

MPNS

Cascos e sistemas de protección non electrónicos, tatami

Ring loita

9.600,00 €

5.000,00 €

67

Club Naútico Cobres

G36048601

Embarcacións, pas, chalecos

6.542,00 €

5.000,00 €

67

Club de Taekwondo Kae Sport

G27830975

MPNS

Petos electrónicos, cascos electrónicos, receptor wifi e cargadores

5.679,74 €

4.543,79 €

67

SDCR Narón O Freixo

G15395791

Ring

7.865,00 €

5.000,00 €

67

Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela

G70298815

Colchón e rolo inchables, estabilizador, rampla de ximnasia, sistema de megafonía portátil

5.544,00 €

4.435,20 €

65

Club Baloncesto Arxil

G36039584

MPNS

Material de ximnasio

3.795,20 €

3.036,16 €

65

Club Franciscanos Lugo

G27039767

MPNS

Xavelinas, martelos, canastras, portería

Material de adestramento (colchóns)

6.591,47 €

5.000,00 €

65

Club Ximnasia Escola Pavillón

G32346751

Compoñentes para o trampolín e cama elástica

4.763,26 €

3.810,61 €

65

A. D. Gimnasio Escuela Tao

G36724607

Tapiz

Pesos

4.133,32 €

3.306,66 €

65

Club del Mar de San Amaro

G15057870

Furgoneta

28.000,00 €

5.000,00 €

65

Clube Deportivo Flic Flac

G36931582

Colchón quitamedos

Barras e soporte de barras, discos

1.274,70 €

1.019,76 €

65

Club Poio Fútbol Sala

G36363083

Furgoneta

24.660,22 €

5.000,00 €

65

Clube Balonmán ATL. Guardés

G36176337

Halteres, barra olímpica, bicicletas, cinta de correr, furgoneta

46.062,65 €

5.000,00 €

65

Escola Luguesa de Xadrez

G27211960

Taboleiros, pezas, reloxos

Dispensador de xel

4.240,00 €

3.392,00 €

65

Ureca

G36631539

Redes, postes

Material ximnasio

35.165,40 €

5.000,00 €

65

Club Deportivo Burela Fútbol Sala

G27272251

Porterías

Bicicletas elípticas, bicicletas de spinning, material de ximnasio

Desfibrilador

6.370,00 €

5.000,00 €

65

Real Club Celta de Atletismo

G36945319

Xavelinas, pesos, martelos, discos, tacos saída, testemuños

Trampolin, conos, picas, balóns medicinais, banda elástica, lastres, vortex

5.015,00 €

4.012,00 €

65

Real Club de Golf de La Coruña

G15043839

Simuladores

30.250,00 €

5.000,00 €

65

Club Deportivo Miño

G36321289

Ergómetros, cascos, pas, chalecos salvavidas

Banco de pesas

Caixa de primeiros auxilios

5.850,00 €

4.680,00 €

65

Club Maristas

G15436678

MPNS

Marcadores electrónicos, material de ximnasio

28.151,67 €

5.000,00 €

64

Club Naútico O Muíño Ribadumia

G36252831

Ergómetros, embarcacións

Caixa de primeiros auxilios

6.770,50 €

5.000,00 €

64

Club Volei Praia Vigo

G36990109

MPNS

Redes

Carro de transporte de material

Caixa de primeiros auxilios, termómetro

1.545,04 €

1.236,03 €

64

Club de Bilar Sportivo Ponteareas

G94142924

Mesas de xogo e tapete

6.500,00 €

5.000,00 €

64

Agrupaciónn Deportiva Fogar da Xuventude

G15160773

Rolos, xavelinas, martelos, tacos de saída

Ergómetro

5.462,60 €

4.370,08 €

62

Club de Remo Cabo da Cruz

G15093610

Embarcacións de competición, remos

Carro de varada

10.664,03 €

5.000,00 €

62

Sociedad Gimnástica de Pontevedra

G36041499

Pértegas, xavelinas

Material de adestramento

4.998,55 €

3.998,84 €

62

AS Sport Vigo

G27749837

MPNS

Taboleiros electrónicos, maletíns, tatami ou tapiz

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

3.567,12 €

2.853,70 €

62

Asociación Deportiva Carballal

G36686376

Porterías, defensa inchable

Material de adestramento

4.917,87 €

3.934,30 €

62

Club Atletismo Sada

G15588296

MPNS

Xavelinas, pesos, discos, martelos, valos

Material de adestramento

4.930,33 €

3.944,26 €

62

Club Compañía de María

G15228315

Conos, patíns, valos

Marcador electrónico

4.997,55 €

3.998,04 €

62

Club Marineda Atlético

G15355464

Valos

Material de adestramento

2.723,08 €

2.178,46 €

62

Club Ximnasio Fibra

G15579782

Tatami ou tapiz

Furgoneta

23.950,00 €

5.000,00 €

62

Club Piragüismo Olívico

G27822006

Ergómetros, embarcacións de competición

9.431,00 €

5.000,00 €

62

Club Salvamento y Socorrismo Carballo

G15171911

Palas, táboas de salvamento

4.020,00 €

3.216,00 €

62

Club Triatlón Santiago

G15630288

Bicicletas

Material de ximnasio

4.907,78 €

3.926,22 €

62

Club Deportivo Aldebarán San Sadurniño

G15412802

Máquina lanza balóns

6.250,00 €

5.000,00 €

62

Club Kayak Tudense

G36029908

Embarcacións de competición

6.534,00 €

5.000,00 €

62

Dobok Escuela de Taekwondo

G70285119

Petos electrónicos, receptor wifi, cargadores

8.364,00 €

5.000,00 €

60

Club Bádminton Ponteareas

G94088416

Postes

Discos, barras, máquina isoinercial

Mochila pulverizadora, medidor de CO2

4.710,00 €

3.768,00 €

60

Club Voleibol Pontevedra

G36040913

Redes

Marcador, material de ximnasio

3.582,81 €

2.866,25 €

60

Club Treboada- Pontevedra

G36052637

Rolo practicable para ximnasia, cinto rotativo para torsións

4.023,95 €

3.219,16 €

60

Bueu ATL Balonmán

G36039683

Material de ximnasio, colchóns

4.325,42 €

3.460,34 €

60

Centro Ecuestre Rías Baixas

B27778273

Cadeiras de montar

14.407,82 €

5.000,00 €

60

Escola Judo Club

G70599543

Tatami, colchón

2.904,00 €

2.323,20 €

60

Escolas de Balonmán Xiria

G70046362

MPNS

Material de ximnasio

4.217,77 €

3.374,22 €

60

Luceros

G94085230

Halteres, soporte para halteres, barras olímpicas, discos

6.291,02 €

5.000,00 €

60

Zalaeta 100Tolos

G70297452

Taboleiros visualizadores electrónicos de puntuacións, baterías e carga-baterías recargables, cables de conexión

6.106,87 €

4.885,50 €

60

Club Ximnasia Rítmica Viravolta

G70306865

Tatami ou tapiz

6.300,00 €

5.000,00 €

60

Club Ría de Betanzos

G15128853

Embarcacións e accesorios

14.000,00 €

5.000,00 €

60

Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra

G36113827

MPNS

Embarcacións

1.996,50 €

1.597,20 €

60

Real Club Náutico de La Coruña

G15043581

Remolque

7.093,92 €

5.000,00 €

60

Asociación de Atletismo e Deportes do Barbanza

G15118722

Xavelinas, pesos, discos, barras

Zorra de arrastre, balón medicinal, pelota lanzamentos

3.300,00 €

2.640,00 €

60

Club de Remo Muros

G15166333

Embarcación, remos

Material de adestramento

34.143,64 €

5.000,00 €

60

Club Rítmica Ausarta

G70591680

Tatami ou tapiz

5.705,15 €

4.564,12 €

60

Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre

G15120298

Embarcacións de competición, ergómetros

6.292,87 €

5.000,00 €

60

Asociación Deportiva Avanza

G27816107

Rolo

Portabicicletas e soportes

5.000,00 €

4.000,00 €

60

Club Bowling Celta

G36685345

Xogos de birlos

3.360,00 €

2.688,00 €

60

Centro de Tiro Olímpico Eiroás

G32019077

MPNS

Brancos e sistemas de luces de tiro

Sistemas de cronometraxe para control de competición (software)

7.871,31 €

5.000,00 €

60

Club Ciclista Riazor

G15541758

Bicicletas adaptadas

5.060,00 €

4.048,00 €

60

Club de Tiro Cernadiñas Novas

G36100550

MPNS

Máquina pintado, cortacéspede

1.698,84 €

1.359,07 €

60

Prado Surf Club

G36850014

Táboas

Remolque

6.400,00 €

5.000,00 €

59

Real Club Deportivo de A Coruña, SAD

A15023070

Proteccións, conos

Material de adestramento

4.543,11 €

3.634,49 €

59

Barbanza Pich And Putt

G70439054

Colchóns

5.280,00 €

4.224,00 €

59

Asociación Deportiva Squash Club Santiago

G15487028

MPNS

Máquina lanza bólas, Interactive squash

4.000,00 €

3.200,00 €

59

Club Deportivo Tres Lunas Valdeorras

G32474538

Furgoneta

6.000,00 €

4.800,00 €

59

Clube Ciclista Cidade de Lugo

G27242825

Bicicletas, rolos

Baca

Caixa primeiros auxilios

23.150,00 €

5.000,00 €

57

Club Adas

G32027195

Pértegas, valos

Material de adestramento

3.824,47 €

3.059,58 €

57

Club Moo Duk Kwan**

G27035035

Cascos e sistemas de protección

1.554,99 €

1.243,99 €

57

**Subvencionada parcialmente.

ANEXO II

Solicitudes desestimadas e inadmitidas

Motivo:

AEAT

Non está ao día das obrigas tributarias

ATRIGA

Débedas coa Axencia Tributaria de Galicia

SS

Non está ao día no cumprimento as obrigacións de pagamento da Seguridade Social

MNS

Material non subvencionable e/ou inferior ao gasto mínimo subvencionable

MPNS

Material parcialmente non subvencionable. Admítese a tramitación con respecto á parte do material que é subvencionable ao abeiro do anexo II da Resolución do 5 de xaneiro de 2021

No RED

A entidade non está inscrita no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia

Presentación Sede electrónica

A solicitude non se presentou a través da Sede electrónica polo procedemento PR949A

Base 3ª

Non reunir as condicións de persoa beneficiaria segundo o disposto na base 3ª da Resolución do 3 de xaneiro de 2020

Anexo III

Non emenda/falta de presentación do anexo III

Anexo IV

Non emenda/falta de presentación do anexo IV

Anexo V

Non emenda/falta de presentación do anexo V

Anexo X

Non emenda/falta de presentación do anexo X

a) Federacións deportivas:

Entidade

NIF

Motivo

Federación Galega de Automobilismo

Q8255003I

Anexo IV, anexo V

*b) Clubs e sociedades anónimas deportivas.

Entidade

NIF

Motivo

ADC Sagrado Corazón

G27183631

Anexo III, MNS

Agrupación Socio Deportiva Alter-Nativa (ASDAN )

G27776459

MNS

Archer Team

G94129582

Anexo V, MNS

Armenteira e Punto

G36569416

MNS

Asociación Club Patín A Estrada

G94184892

Anexo IV, anexo V, anexo X, MNS

Asociación Deportiva Judo Muralla

G27493485

AEAT, MPNS

Asociación Deportiva Paso a Paso de Fene

G70426549

No RED

Athletic Coruña Hockey Club

G70124755

Anexo III, anexo IV, MPNS

BTT Trotacumes

G94132933

AEAT

C.D. Ría de Arousa do Grove

G36483030

Anexo III

Campos de Golf Santiago, S.A.

A15375553

MNS

Celeiro Club de Fútbol

G27455682

Anexo IV

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

G36022572

Anexo IV, anexo V, anexo X

Círculo Xadrez Narón

G15227556

Anexo IV, anexo V, MPNS

Club Atletismo O Porriño

G36320380

Anexo III, anexo IV, anexo V

Club Atletismo Rías Baixas

G94139961

Anexo III, anexo IV, anexo V, anexo X

Club Atletismo Samertolameu

G36321750

MNS

Club Atletismo Veteranos de Samil

G36841906

MNS

Club Baile Deportivo Pasos Baile Galicia

G27750371

MNS

Club Baloncesto Culleredo

G15897978

Anexo IV, anexo V, anexo X

Club Ciclista Betanzos

G15051733

Anexo IV, MPNS

Club Ciclista Ponteareas

G36035293

MNS

Club de Bolos Medialdea

G36765774

MNS

Club de Patinaxe Artística Brión

G70528492

Anexo IV

Club de Tenis de A Coruña

G15055288

Anexo IV, MPNS, AEAT

Club Deportivo Biosbardo

G27477660

Anexo IV, anexo V, MPNS

Club Deportivo Cultural Areas

G36139426

Anexo IV, anexo V, MPNS

Club Deportivo Eixo Gondomar

G27805563

AEAT, MNS

Club Deportivo Xuvenil Teis

G36713493

Anexo IV, anexo V, MNS

Club Escudería A Pontenova

G27412840

MNS

Club Gimnástico Cudeiro

G32151565

Anexo III, anexo IV

Club Inmare

G94073160

MNS

Club Juventud Cambados

G36052124

Anexo III, anexo IV, anexo V

Club Kickboxing Nogi Cea

G32481129

AEAT

Club Parapente Ferrol

G70149497

Anexo V, anexo X

Club Piñeira

G27158682

Anexo IV, anexo V, anexo X

Club Polideportivo Saudade

G36662344

Anexo IV, anexo V

Club Remo San Felipe

G15161359

Anexo IV

Club Ribeira Fútbol Sala

G27342005

MNS

Club Salvamento Arteixo

G70192190

Anexo IV, AEAT

Club Saraiba E.D. Poio

G36277861

Anexo X

Club Seurri

G27457662

MNS

Club Waterpolo Cambre

G70520747

AEAT

Club Xadrez o Toque Xiria Carballo

G70072582

Anexo IV, anexo V

Club Xuventude Sanxenxo

G36140572

MNS

Clube ANPA Rosalía de Castro Lugo

G27126234

MNS

Clube Deportivo Agility Ourencan

G32475683

Anexo III, anexo IV

CTM Vigo

G27779016

Anexo IV

Domaio F.C.

G36039352

MNS

Escola de Kickboxing Narón e Disciplinas Asociadas

G70195193

Anexo IV, anexo V, anexo X, AEAT, MNS

Escola de Tenis MVL

G94173986

Anexo IV

Escola Deportiva O Dolmen de Tordoia

G70595558

Anexo V, MPNS

Escola Estrada de Fútbol Base

G94112034

Anexo IV, anexo V, MPNS

Escola Ferrolá de Xadrez

G15721962

Anexo IV

Escudería Ourense

G32027344

Anexo X, AEAT

Escudería Pais Competición

G27841501

AEAT

Escudería Taboadela

G32503237

Anexo IV, anexo V, AEAT

Fisober FSF

G15956121

Anexo IV

Fonsagrada Balompé

G27359629

MNS

Grupo de Espeleoloxía, Montaña e Aire Libre Val da Néboa

G27136472

Anexo IV, anexo V

Innae

G94183449

AEAT

Kennel Den (Kennel, Deportes En Espazos Naturais)

G94129079

Anexo IV, anexo V

La Duna Surf Club

G70572862

Anexo III, anexo IV, AEAT

Maese Riders Team

G32503252

MNS

Palmira Scuba Club

G70570528

Anexo IV, AEAT

Peña Ciclista Moto Bike

G36233062

Anexo IV

Praiña SP.C.

G15367329

Anexo X

Quenlla Surf Clube

G27864032

Anexo IV, anexo V, MPNS, AEAT

Quiroga Fútbol Club

G27408244

MNS

Real Montealegre Club de Golf, S.A.

A32144461

Anexo IV

S.D. Bandeira C. de Fútbol

G36148310

Anexo IV, MPNS

Salaourense 2014

G32442196

Anexo IV, anexo V, MPNS

SE Abella

G15618481

Anexo V, anexo X

Skate Club de Galicia

G70501028

Anexo IV

Skt Club Deportivo

G70611371

Anexo IV, anexo V, AEAT

Sociedad Atlética Redondela (S.A.R.)

G36040616

MNS

Sociedad de Montaña Ártabros

G15068349

AEAT

Sociedad Deportiva Vilasantar

G70593371

Anexo IV, anexo V

Sociedade Deportiva Cruces

G36270684

Anexo III, MPNS

Sociedade Deportiva e Cultural Asmubal Meaño

G36535516

Anexo III

Sociedade Deportiva e Cultural Natación Boiro

G70128103

Anexo III, anexo IV

Sociedade Deportiva Viveiro

G27435718

MNS

Speedcross

G70604707

Anexo IV, anexo V, AEAT

Team Cycling Galicia

G94183399

Anexo IV, AEAT

Team Thunder

G94094554

Anexo III, anexo IV y anexo V, MPNS

Umia C.F.

G36039634

Anexo III, anexo IV

Unión Balonmán Lavadores

G36810075

Anexo IV, anexo V, MPNS

Vilarousa Gimnasia

G94153442

AEAT

Viveiro Club de Fútbol

G27146216

Anexo IV, anexo V, anexo X, MNS

Ximnasia Rítmica Vilagarcia

G94159290

MNS

Xuventude Ourense Fútbol Sala

G32501579

Anexo IV, AEAT, MNS

ANEXO III

Solicitudes desestimadas por esgotamento do crédito desta convocatoria

A través da Resolución do... de agosto de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, apróbase unha segunda convocatoria do ano 2021 para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos (código de procedemento *PR949A), non sendo necesario a presentación dunha nova solicitude por parte das entidades solicitantes ao abeiro da Resolución do 5 de xaneiro de 2021, cuxa solicitude fose desestimada con base na non dispoñibilidade de crédito desa convocatoria. Neste suposto, o inicio do procedemento será de oficio pola Administración.

a) Federacións deportivas galegas:

Entidade

NIF

Puntos

Federación Galega de Tiro con Arco***

G27034131

52

Federación Galega de Billar

G36680122

52

Federación Galega de Balonmán

G36690832

42

Federación Galega de Tenis de Mesa

V15149453

41

Federación Galega de Voleibol

V15067978

40

Federación Galega de Xadrez

G36644789

40

Federación Galega de Montañismo

G36630259

37

Federación Galega de Rugby

G15111156

37

Federación Galega de *Colombicultura

G32133951

37

Federación Galega de Bolos

V36650133

35

Federación Galega de Hóckey

G32172058

34

Federación Galega de Esquí Náutico

G32185738

32

Federación Galega de Motociclismo

G36651065

30

Federación Galega de Pelota

G15067002

20

*** Parcialmente subvencionable.

b) Clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas:

Entidade

NIF

Puntos

Club Moo Duk Kwan****

G27235035

57

Club Baloncesto O Meco

G36333904

57

Club Esc. Deportivas Municipais de Salceda

G36352854

57

Club Marítimo de Panxón

G27853514

57

Club Polideportivo Esclavas

G70269089

57

Club de Remo Chapela

G36039915

57

Clube de Piragüismo C. P. Portonovo

G36397669

57

Cíes Squash

G27869437

57

Club Bádminton Ravachol Pontevedra

G94146743

57

Club de Rugby Arquitectura Técnica (CRAT)

G15116759

57

Club Naútico Pontecesures

G36401727

57

Club Polideportivo Athlos de Ourense

G32028292

57

Sociedade Deportiva Samertolameu

G36039808

57

Club Atletismo Millaraio

G70193313

57

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

57

Club Deportivo Calasanz

G15201387

57

Club Deportivo Choco

G36041994

57

Club Natación Coruña

G15115900

57

Club Natación Ferrol

G15245038

57

Judo Club Bergantiños

G70457411

57

Muralla Rugby Club

G27103423

57

Silva Sociedad Deportiva

G15100191

57

Sociedad Deportiva Teucro

G36041978

57

Victoria Club de Fútbol

G15109010

57

Centro Deportivo Couto, A.D.

G32269573

57

Kickboxing Club Juancho Vázquez

G70280458

57

Club BKC Boxeo Kick Boxing A Coruña

G15643943

57

Escuela Ayude

G70159959

57

Club de Piragüismo Fluvial Avión

G32385304

57

Club Naútico San Telmo Tui

G36297547

57

Club Taekwondo Valeric

G27481399

57

Club de Loita do Morrazo

G94019510

57

Club de Natación de Mos

G36448892

57

Club do Mar Bueu

G36039501

57

Club Salvamento Acuático Pontevedra

G36233526

57

Club de Tiro Río Lérez

G36541662

57

Club Judo Base

G94125515

57

Club Deportivo Padre Faustino

G70015367

55

Club Emeve

G27041490

55

Club Universitario de Ferrol

G15659261

55

Club Deportivo Náutico de Miño

G15626997

55

Club Korbis

G27448752

55

Club La Mochila del Deporte

G70462189

55

Club Voleibol Narón-Volea

G70224605

55

Clube Voleibol Ribeira Sacra Monforte

G27461011

55

Orzán Sociedad Deportiva

G15243546

55

Gondomar Fútbol Base

G36905107

55

5 Coruña Fútbol Sala

G70337217

55

A Fervenza F.S.F.

G70131057

55

Alondras CF

G36011187

55

Asociación Deportiva Cultural Lugo Sala

G27456623

55

Atlético Coruña Montañeros CF

G70420534

55

Centro Veciñal e Cultural de Valladares

G36805158

55

Club Baloncesto Peixefresco Marín

G36460681

55

Club Deportivo Areosa

G36690519

55

Club Deportivo As Pontes

G15224116

55

Club Deportivo Conxo Santiago

G15275357

55

Club Deportivo Ecuestre de Ourense

G32324865

55

Club Peluqueria Mixta Friol

G27170638

55

Club Remo Vigo

G27852896

55

Club Rugby Ferrol

G70176227

55

Escola de Ximnasia Porta Norte

G27413798

55

Judo Club Cambre

G70133665

55

Pabellón Ourense Club de Fútbol

G32300790

55

Pontevedra CF, SAD

A36029577

55

R.C. Villalbés

G27119858

55

Real Club Celta de Vigo, S.A.D.

A36609105

55

Club de Esgrima de Vigo El Olivo

G36869873

55

Club Deportivo Vigués

G36929511

55

Club Piragüismo Fluvial Allariz

G32102899

55

Club de Remo Olímpico do Mandeo

G70460225

55

Club Loita Lugo

G27378520

54

Club Natación Ponteareas

G36311363

54

Club de Remo Mecos

G36048684

54

Campus Universitario Ourense Rugby Club

G32320996

54

Centro de Deportes Barco

G32033763

54

Club Hóckey Albor

G32031155

54

Club Xadrez Fontecarmoa

G36404572

54

Asociación Deportiva Tripenta Terras de Lugo

G27451582

54

Club Fluvial O Barco

G32132318

54

Club Halterofilia Vigo

G36757623

54

Club Atletismo Narón

G15215759

52

Club Balonmán Cangas

G36102705

52

Club Piragüismo Ciudad de Lugo

G27107176

52

Club Bádminton As Neves

G36367662

52

Club Bádminton Tui

G94130242

52

Asociación Deportiva Bosco

G32147357

52

Centro Budo-Castrelos

G36680106

52

Club Deportivo Millarengo Cultura

G70311980

52

Club Leam

G94179553

52

Clube Balonmán Tui

G36272961

52

Clube Escolas Deportivas Concello de Xinzo de Limia

G32398612

52

Sociedad Cultural Deportiva Milagrosa

G27152131

52

Club Remo Puebla

G15203169

52

Escuela de Boxeo El Canario

G70369921

52

Kick Boxing Club Arcade

G36384311

52

Aromon Pontevedra Montañeiros A Roelo

G36149714

52

Circulo Ferrolano de Ajedrez

G15153976

52

Club Baloncesto Seis do Nadal- Coia

G36942142

52

Club Basquet Coruña

A15565054

52

Club Natación Monforte

G27217389

52

Club Patinaxe Artística Valladares

G36765733

52

Club TK Denodo

G70357439

52

Judo Club Lugokan

G27516202

52

Viveiro Surfing Family

G27480276

52

Club Piragüismo Rías Baixas

G70196126

52

Club Piragüismo Verducido-Pontillón

G36583946

52

Club Míguez Team

G32455024

52

Club Tenis de Mesa Cidade de Narón

G15892946

52

Reala Aeroclub de Santiago

G15028509

52

Meigarco

G36943876

52

Gimnasio Club Simón

G36886901

52

Club de Vela Playa de Oza

G15987944

52

Club Náutico Deportivo Riveira

G15033152

50

Escola Basket Xiria

G70045844

50

Club de Remo A Cabana-Ferrol

G15147911

50

Clube de Remo Naútico de Riveira

G70378047

50

AD Ourense Hóckey

G32249419

50

Asoc. Deportiva Cultural e Recreativa As Canicas de Begonte

G27438647

50

Atlético de Cuntis, C.F.

G36313211

50

Balaídos, C.F.

G36737724

50

Betanzos, C.F.

G15384183

50

BVB

G94156056

50

Club Baloncesto Noia

G15129588

50

Club de Patinaxe Sarela

G70382684

50

Club Deportivo Cultural Santa Teresita

G32227043

50

Club Deportivo Narón

G70455928

50

Club Deportivo Velle

G32147761

50

Club Hípico de Coles

G32363145

50

Club Marina Ferrol

G15250244

50

Club Quicela Gimnasia Rítmica

G27385699

50

Club Rítmica Coruña

G70606264

50

Fútbol Club Meigas

G15928963

50

S.C.D. Atlántida de Matamá

G36620854

50

S.C.D.R. Galicia de Caranza

G15158215

50

SDC Residencia

G27120310

50

Sposrting Club San Mateo

G36371219

50

U.D. Ribera O Rosal

G36166213

50

Club Patinaxe Artístico Coruxo

G27865831

50

Club Piragüismo Cambados

G36217701

50

Club Biqueira

G94106325

50

Club de Natación Sincronizada Rías Baixas Vigo

G27763812

50

Club Escola Rosalía

G27827856

50

Club Ourense Baloncesto SAD

A32159287

50

Club Pádel Bergantiños

G70533765

50

Club Patinaxe Artística Ágora

G70539374

50

Judo Club Universidade da Coruña (UDCC)

G70345400

50

Nigrán Acro Club

G27868777

50

Noia Fútbol Sala

G15359847

50

Racing Club de Ferrol, S.A.D.

A15780109

50

Sociedad Deportiva Atlético Novás

G36105542

50

Club de Loitas Olímpicas Vilalba

G27213131

50

Club Remo Ribadeo

G27136704

50

Club Bolos Portamean

V36970291

50

Máster da Louriña

G27820000

50

Club de Piragüismo As Torres Romaría Vikinga de Catoira

G36035202

49

Club Deportivo La Peña L.P.

G94085925

49

Club Gallaecia Raid

G15976558

49

Club Salvamento Vilagarcía

G94093721

49

Club SSIU

G94182664

49

Asociación Deportiva Wudang

G36588309

49

Club de Montaña y Piragüismo Quixos

G27255827

49

Club Halterofilia Pabellón

G32313991

49

Club Peña Trevinca Barco

G32022626

49

Club Piragüismo Penedo

G36020758

49

Club Bolos Camos

G36741395

49

Liceo Marítimo de Bouzas

G36613081

49

Asociación Cans Deportistas (ACADE)

G70135660

49

Baloncesto Estudiantes Pontevedra

G94066040

47

Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo Ferrol

G15027410

47

Club Fluvial de Lugo

G27008549

47

Club Patíns Lostregos Lucus

G27267483

47

Asociación de Escaladores Ourensáns

G32341943

47

Club Escola Hungaresa de Esgrima-Pontevedra

G36576007

47

PC Salvamento Sanxenxo

G36400679

47

Asociación Club Baloncesto Rianxo

G70472527

47

Atlántico Hockey Club

G36684850

47

Casino Ferrolano-Tenis Club

G15049901

47

Club Balonmán Ribadosar

G70327655

47

Club Esmelle

G15322738

47

Club Número Phi

G94185964

47

Club Voleibol Maniotas

G36580736

47

Poio Bike Club

G94147659

47

Sociedad Cultural Deportiva Salcedo

G36106094

47

Clube Surf Arteixo

G70585567

47

Club Escola Piragüismo Poio

G36250991

47

Asociación Cultural e Deportiva GAM Grupo de Amigos de Meaño

G36155943

47

Club Rítmica Milenium

G70521778

47

Club de Golf Lugo

G27421684

47

Club de Remo Virxe da Guía

G36650273

47

Club de Taekwondo Taekanart

G94018652

47

Club Deportivo Cultural Ribeiro

G32102279

47

Club Deportivo Paddle Mera

G70579958

47

Club Piragüismo Rianxo

G15692270

47

Finisterre Tenis de Mesa

G70527114

47

Illas Cíes Tenis de Mesa

G27849090

47

Club Remo do Miño

G36034999

47

Club Acuático Umia

G36291250

47

Club de Tenis A Pedralba

G15723281

47

Club Bolos Estivada

G27749407

47

Beach Club Surf & Coffee

G70538756

47

Vigo Mafia Surf Club

G27832534

47

Monte Real Club de Yates

G36623346

46

Club de Remo Rianxo

G15087208

45

Club Natación Sincronizada Ourense

G32341893

45

Club Olímpico de Vedra

G70007513

45

Escolas Deportivas Lourenzá

G27211994

45

Vigo Rugby Club

G36680924

45

Chapela Club de Fútbol

G36314979

45

Club Unión Deportiva Ferroviaria

G27152149

45

SDC Arrabaldo

G32278541

45

Agrupación de Montañeros Independientes

G15291370

45

Asociación Club Balonmano Arousa

G94186038

45

C.P.A. Rosaleira Mos

G27764174

45

Club Aguamarina Sincro

G70132170

45

Club Cios Vigo FS

G36795680

45

Club Deportivo do CSCR de Beade

G36904530

45

Club Deportivo Unión

G15391865

45

Club Hípico La Cruz

G27453042

45

Club Hockey Oleiros

G70449889

45

Club Patiart Coristanco

G70346077

45

Clube Patinaxe Artístico Luar

G36202513

45

Escola Fútbol Base Cangas

G94043700

45

Escola Futsal Morrazo

G94097664

45

Goian F.C.-Tomiño

G36219830

45

Hockey Oroso

G70593132

45

Os Ingleses Rugby Club

G36101251

45

Pontevedra Rugby Club

G70007513

45

Asociación Club de Boxeo David Burgos

G94185188

45

Club Balonmano Reconquista de Vigo

G27871375

45

Club de Actividades Subacuáticas Nauga

G70273750

45

Club Ximnasia Viveiro

G27462647

45

Corujo Club de Fútbol

G36708212

45

Oroso TM

G70238886

45

Agrupación Deportiva Vincios

G36939064

45

Club Atletismo Morrazo

G36486686

45

Club de Tiro Olímpico Cabe

G27034834

45

Extol MTB TEAM

G94130168

45

Yacar Racing

G70323266

45

Club Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

44

Club Esquí Náutico Dummies

G32278129

44

Amegrove Club de Remo Deportivo Cultural

G36037950

44

Club Atletismo Santiago

G70389721

44

Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo

G36614097

44

Club San Tirso S.D.

G15254774

44

Club Ciclista Rías Baixas

G36842946

44

Sociedad Deportiva Atletismo San Miguel de Oya de Vigo

G36645018

44

Club Tríatlon Compostela

G70287818

44

Clube de Loita Pontevedra

G36591626

44

Lugo Running Club

G27462308

44

Club Montañeiros Celtas

G36637890

42

Club Náutico Firrete

G15080831

42

Sociedad Deportiva Club Torre

G15068760

42

Club Naval de Pontevedra

G36043032

42

Asociación Deportiva Real Lcub de Golf La Toja

G94126927

42

Club Baloncesto Santa Baia

G15364995

42

Real Club Naútico de Ribadeo

G27122514

42

Relampago de Elviña SD

G15118060

42

Club de Remo Vilaxoán

G36205698

42

Club Tea de Mondariz Balneario

G36126647

42

CTM Espedregada Oroso

G36207298

42

A Estrada Futsal

G36308625

42

AD Club Triatlón Oleiros

G70500962

42

Agrupación Deportiva Sodim

G27727965

42

Asociación Basket Ourense

G32215733

42

Asociación Deportiva Esteirana Remo

G15823354

42

Asociación Xuvenil Saraiba do Mar

G36324523

42

Balonmán Xallas FC

G70313499

42

Club Hockey Compostela

G70160114

42

Club Polideportivo Alerta Navia

G36649283

42

Club Triatlón Coruña

G15246259

42

Club Waterpolo Coruña Rías Altas

G70596135

42

Club Xadrez Arteixo

G15660335

42

Clube Rugby Lalín

G36104685

42

Fútbol Sala Femenino Castro

G27451020

42

Santa Uxia Atletismo

G70146816

42

Sociedade Atletica do Trega

G36050672

42

Union Deportiva Mos

G36214179

42

Agrupación deportiva CP de Zas

G15315187

42

Circulo Cultural Recreativo de Chapela

G36015451

42

Club de Campo de Vigo

G36613685

42

Club de Montaña Coruña

G70572359

42

Club Karate-Do Carballo

G70319744

42

Clube de Remo Ría de Marin

G36049724

42

Gondomar Acro Club

G27868801

42

Grupo Xuvenil Piragüismo As Pontes

G15104482

42

Leones de Oroso CBS

G70248281

42

Motoclub VFM

G94110996

42

Club Deportivo Stadium

G15592850

42

Club Kayak Vigo

G36978559

40

Club Voleibol Noia

G15318181

40

Club de Patinaje Artístico Ribex

G27718113

40

Club Louro Tameiga

G36238996

40

C.D. Corgo

G27218452

40

C.D. Soutomaior

G36129492

40

Club Rítmica Kendra

G27513613

40

Oroso FS Clube Deportivo

G70345640

40

Club Copacabana de Piragüismo

G15321854

40

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

40

Club Renbu-Kan

G15773112

40

Asociación Cultural e Deportiva Albatros

G36275337

40

CD Bball Ourense

G32475295

40

CD Santo Cristo

G32027443

40

Club Arteixo Balonmán

G70382585

40

Club de Xadrez A.C. A Estrada

G36213197

40

Club Escola de Fútbol DSF

G94174075

40

Club Pádel 8

G94150927

40

Club Río Verdugo

G36050789

40

Club Santiago Apóstol

G32033458

40

Sociedade Deportiva Guitiriz

G27151505

40

Unión Deportiva Comesaña

G36745586

40

XSM Clube Ciclista

G94189602

40

Club de Mar Ría de Aldán

G36043149

40

Club Agility Thunderdogs Galicia

G94199650

40

Club Atletismo Sar

G15586548

40

Club de Pelota A Coruña

G15087927

40

Club Deportivo as Brigantias Roller Derby A Coruña

G70486519

40

Club Escola Marítima Combarro

G94037512

40

Club Rítmica Xiada

G94030384

40

Melmac Rally Factory

G70583414

40

Clube Deportivo Fundación Cipri Gomes

G32473316

40

Sociedad Deportiva Tiran

G36187367

39

Club Ciclista Farto

G94052693

39

Círculo Cultural Deportivo de Cesantes

G36015741

39

Club Deportivo Sagrado Corazón

G27459999

39

Club do Mar de Mugardos

G15097363

39

Club Hércules XTRM

G70404967

39

Sociedade Deportiva As Xubias

G15115371

39

Escuela Ourensana de Piragüismo

G32262479

39

Corrubedo Surfing Club

G70476056

39

Club de Halterofilia Rías Baixas

G94150141

39

Gios Kiwi Atlántico

G27707652

39

Piragüismo Aldán

G94015567

39

Pontebike Team

G94200300

39

Club Atletismo Noia

G15123664

37

Club Hípico Juan Oliveira

G36496321

37

Club Ciclista Ribadumia

G94181039

37

Club Minauta

G36834240

37

Sociedad Atlética Val Miñor

G36783991

37

Club Anfora de Patinaxe Artistico de Cangas

G36194900

37

Club de Natación e Salvamento A Estrada

G94100534

37

Club Vilas Alborada Judo

G70431325

37

Club Deportivo San Xerónimo Emiliani

G36284537

37

Asociación Deportivo Cultural Vilagarcía Esgrima

G94048733

37

Campo Lameiro, C.D.

G36113496

37

Club Baloncesto Baltar

G36269835

37

Club Ciclista O Rosal

G36044741

37

Club de Remo Coruxo

G36726750

37

Club de Tenis A Tobeira

G36762185

37

Club de Tenis Ponteareas

G94008158

37

Club de Xadrez Recatelo

G27268887

37

Club Deportivo Tui Fútbol Sala

G94030541

37

Club Deportivo Foz

G27126994

37

Hockey Club As Pontes

G70471545

37

Marín C.F.

G36139376

37

Sociedad Deportiva Nogueira de Ramuín

G32190761

37

Sociedade Deportiva Touro

G15713969

37

Club O Pasatempo

G70286968

37

Club de Piragüismo Narón

G70233580

37

Club Deportivo Vilagarcía Tenis de Mesa

G94127768

37

Club Xadrez Rianxo

G70141536

37

Escola de Béisbol e Sofbol Os Tilos Teo

G70371554

37

Asociación Deportiva A Forna de Budiño

G27723352

37

Club de Piragüismo Viveiro

G27210640

35

Club Deportivo Wai Pia

G94056223

35

Atlético Abuín

G27231786

35

Club de Fútbol San Miguel

G36743433

35

Outes Fútbol Club

G70248232

35

Club Depornáutico Arousa

G94138484

35

Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional

G15052434

35

Club Hockey Burgas

G32142184

35

Club Lago Dvsport

G70563648

35

Club Patinatour

G32403917

35

Escudería Pontevedra 1984 TEAM

G94169984

35

Agrupación Deportiva Minusválidos

G15124449

35

Cornelios

G36457901

35

Club de Remo Vila de Cangas

G36040681

35

Asociación Deportiva Sociedad Río Cabe

G27389907

35

Club Baloncesto Chantada

G27210855

35

Club Ciclista Bici Verde

G36814515

35

Conxo Tenis de Mesa

G15458763

35

Club Objetivo Trail

G27865104

35

Club Futevolei Vigo

G27848688

35

Escolas Deportivas Nogueira de Ramuín

G32478034

35

Hércules Club de Golf

G15559594

34

Club Remo Robaleira La Guardia

G36111300

34

Balonmán Poio-Artai

G01856996

34

Club Deportivo P21 Pádel Club

G32419699

34

SD Juvenil Ponteareas

G36195550

34

Club Deportivo Old School Boxing

G27773928

34

Clube Deportivo Escolas De Kickboxing Cipri Gomes

G32352478

34

Club Polideportivo Aceesca

G36234771

32

Club Ciclista Vigués

G36650885

32

Atletismo Ría de Foz

G27495662

32

Club Ciclista Carballiño

G32321051

32

Patos Surf Club

G36796209

32

Tambre Bike

G70389861

32

Club de Montaña O Veral

G27307792

32

Club Deportivo Tenis de Mesa Helios Bembrive

G27762483

32

Club Náutico Castrelo de Miño

G32158461

32

Marín Futsal

G36213916

32

Club Ciclista Estradense

G36235935

30

Club Polideportivo Aspanaex

G36819779

30

Escola de Rugby Asterix Viveiro

G27512805

30

My Surf Coach

G70569744

30

Asociación Club Kiteboarding Galicia

G94126109

30

Asociación Deportiva Grand Jete

G94127834

30

Asociación Recreativa Ciclismo Oiense

G94077054

30

Círculo Chantadino de Xadrez

G27330620

30

Club Ciclista Monteneme

G15861271

30

Club de Tenis de Cangas (Cluteca)

G36177368

30

Club de Tiro San Roque

G27135037

30

Club de Halterofilia Centaurus

G02779361

30

Club Deportivo Sar Extramundi

G70416425

30

Club Halterofilia Noia

G70506779

30

Club Náutico de Sada

G15342074

30

Foz Contact Ari

G27503705

30

Fútbol Club Ortigueira

G15610660

30

Hércules S.D. San Pedro de Nós

G15280357

30

Peña Ciclista Bike O Non Vai

G36210086

30

Peña Ciclista Lar

G27042373

30

SDC Sanroque

G27114693

30

Sociedade Deportiva Pol

G27109313

30

Spartan Team Tomiño

G94126638

30

Unión Deportiva Pastoricense

G27147628

30

Asociación Deportiva Punta Fondón

G94037603

30

Club Triatlon Muralla Lugo

G27263524

30

Palestra SD

G70578430

30

SD Compostela

G70000385

30

UD Somozas

G15473283

30

Escudería MRT

G70476775

30

Escuela de Pilotos Rodamoto

G36972677

30

C.D. Ozono Boiro

G70422811

30

Club Boa Vila de Tiro con Arco

G36166759

29

Club Náutico Cangas

G36457877

29

Club Cabanas KDM

G70345970

27

Agrupación Polideportiva San Ramón de Vilalba

G27444082

27

Asociación Deportiva Nicrariense

G15561293

27

Eirís Sociedade Deportiva

G15644347

27

Club Deportivo San Ciprián

G27032275

27

Club Deportivo Atlantigas

G27867571

27

Tenis In Oroso

G70576343

27

Club Kick & Box Salceda

G94063633

27

Sociedad Deportiva Negreira

G15139942

27

Virgentis Salvamento e Socorrismo Bergantiños (Virsal)

G70576483

27

Club de Fútbol Muxía

G15110547

25

Fundación Celta de Vigo

G36810042

25

Club Patín As Pontes

G70305693

25

Club Deportivo Valladares

G36629657

25

Club de Montaña Buxan

G27505585

25

Sociedade de Caza A Fornelense

G36158632

25

Asociación Deportiva Catro Roldas

G27234905

25

Barbanza Rugby Club

G15723521

25

Club Ciclista Insitu

G94150109

25

Club de Remo Celeiro

G27515683

25

Club Sociedade Deportiva Muimenta

G27109099

25

O Incio Terra Brava C.F.

G27470392

25

Ribadeo FC

G27133818

25

Sociedad Deportiva Carcacía

G15652381

25

SD Nuevo Nausti

G27509702

25

BTT Trasdeza

G94117108

25

Cambados Tenis de Mesa

G36164267

25

Club Chan do Fento

G36114056

25

Golf no Camiño

G42766741

22

Toxiza Clube de Montaña

G27474212

22

Club Ciclista Sportbike

G70603600

20

S. de Cazadores Santa María de Barazón

G15414386

20

ADC Monte Breamo

G70125935

20

Club Baloncesto Breogán Sociedad Anónima Deportiva

A27156496

20

Grupo Deportivo Supermercados Froiz

G36327153

20

Baiona Conquerors American Football

G01883230

20

Club Ciclista Terra Chá Vilalba

G27446558

20

F.C. Xinzo

G36122901

20

SD Deixebre

G15461320

20

Escuela Fútbol Base Amistade-Meiras

V70087523

20

C.D Santaballés

G27142686

20

Club Adeco-Dea

G15257645

20

Club Ciclista La Vivariense

G27467075

20

Club de Boxeo Vbox Ourense

G42948265

20

Club Deportivo Viana de Fútbol

G32166290

20

Creacciona Cum Laude

G70514674

20

Escola de Kickboxing Madokoan e Disciplinas Asociadas

G32262677

20

Mr Bikes

G27827880

20

Nativos Surf Club Ferrol

G70470497

20

Asociación Deportiva Xiria

G15113376

20

Club Hockey Isla Pancha

G27472539

20

Exodus TM

G27878610

19

Escudería Surco

G36395788

17

Agrupación Deportiva Xuvenil Milagrosa

G27109636

15

Club Actividades Subacuáticas Baixo dos Mares

G02803054

15

Roteiros de Lalín

G94190543

15

Club Deportivo Castro

G27148980

15

Club Náutico de Portonovo

G36190528

12

Oroso Club Ciclismo

G01922442

12

Club Teabikes

G94094430

11

Asociación de Surf e Paddle Surf de Oleiros

G70453857

10

Atlético Orosino

G01754092

10

Catoira S.D.

G36312445

10

Club Deportivo Rialto

G70199773

10

Club Escudería A.R. Vidal Racing

G15809635

10

Club Petanca Negreira

G70606561

10

Escudería Masrally

G42927681

10

Escuela Deportiva Sey

G27810266

10

JFR Taekwondo

G02996957

10

Mayli Jardines FC Veteranos

G15409667

10

Rítmica Arnela

G27882182

10

Sección Deportiva da Asociación de Veciños Cristo da Victoria

G36622793

10

Sociedade de Caza O Coirego

G36397131

10

Club Colegio Hogar San Roque

G36647311

10

Club de Tiro San Froilán

G27429521

10

Club de Tiro Olímpico de Carral

G15617491

7

Agrupación Deportiva Nosa Sra. do Pilar

G27040013

5

**** Parcialmente subvencionable.