Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Luns, 20 de setembro de 2021 Páx. 46167

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Turismo de Galicia

CÉDULA do 8 de setembro de 2021, da Área Provincial de Turismo da Coruña, pola que se notifica a Resolución do 18 de agosto de 2021, ditada no expediente sancionador da Coruña RITGA-E-2021-007224 (ref. AC-040/2021) por infracción leve en materia de turismo.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, (BOE nº 236, do 2 de outubro), notifícaselle ao titular que no anexo se menciona a resolución do expediente sancionador en materia de turismo por infracción da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, xa que intentada polos medios habituais non puido efectuarse a notificación.

Esta resolución non esgota a vía administrativa, e contra ela os interesados poderán interpoñer recurso de alzada perante a directora da Axencia Turismo de Galicia no prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao da súa publicación, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro que estimen oportuno.

De non presentar recurso no devandito prazo, a sanción devirá firme, e poderá facerse efectiva en período voluntario nos seguintes prazos: a) publicación entre os días 1 e 15 de cada mes, desde a data de publicación ata o día 20 do mes posterior ou, se este non for hábil, ata o inmediato hábil seguinte, b) publicación entre os días 16 e último de cada mes, desde a data da publicación ata o día 5 do segundo mes posterior ou, se este non for hábil, ata o inmediato seguinte. O pagamento realizarase por transferencia bancaria mediante os impresos formalizados que lles serán facilitados nas dependencias desta área provincial, a favor do Tesouro da Facenda galega. De non efectuarse o ingreso no citado prazo, procederase á súa exacción por vía de constrinximento, segundo o disposto pola Orde do 23 de novembro de 2001, da Consellería de Economía e Facenda (DOG nº 235, do 5 de decembro).

A Coruña, 8 de setembro de 2021

A xefa da Área Provincial de Turismo da Coruña
P.S. (Resolución do 27.7.2021)
María Consolación Doval Sánchez
Xefa da Sección Turismo II

ANEXO

Nº de expediente: RITGA-E-2021-007224 (ref. AC-040/2021).

Titular: Sonia María Pombo Orgeira.

Establecemento: Pizza Móvil.

Enderezo: rúa Uxío Novoneyra, nº 2, baixo.

Localidade: Arteixo.

Precepto infrinxido: artigo 109.2, alínea a) da Lei 7/2011.

Resolución: 18 de agosto de 2021.

Sanción: multa por importe de cento cincuenta euros (150 €).