Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Luns, 20 de setembro de 2021 Páx. 45979

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 28 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, susceptibles de ser financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2021 (SI429A).

A Secretaría Xeral da Igualdade convocou no ano 2021, a través da Resolución do 28 de xuño de 2021 (DOG núm. 133, do 14 de xullo) as axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, que comprende as seguintes liñas e axuda complementaria: a) liña Emprende; b) liña Activa; c) liña ITEF; d) axuda complementaria Concilia. Estas axudas son susceptibles de ser financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

O prazo e a forma de presentación das solicitudes están regulados no artigo 10 da Resolución do 28 de xuño de 2021. Así mesmo, no artigo 11 determínase a documentación complementaria necesaria para tramitar o procedemento.

Unha vez revisadas as solicitudes presentadas ao abeiro da dita resolución de convocatoria pola unidade administrativa tramitadora e encargada da instrución do procedemento, identificáronse aquelas que non reúnen a documentación necesaria, ben por non tela presentado, ben por conter erros ou ben por non ser suficiente para a determinación do cumprimento dos requisitos exixidos.

O parágrafo segundo do artigo 15.1 da Resolución do 28 de xuño de 2021 dispón que, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os requirimentos de emenda se farán mediante publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes obxecto de requirimento por non estar debidamente cubertas e/ou non achegar a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras. Esta relación figura como anexo desta resolución (anexo: requirimentos de emenda de documentación-SI429A 2021).

2. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes que figuran no anexo desta resolución de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución, coa advertencia de que, de non o facer, se terán por desistidas da súa solicitude, de acordo co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, logo de que se dite a oportuna resolución ao abeiro do artigo 21 da dita lei.

3. Informar as persoas interesadas de que, de acordo co establecido no artigo 12 das bases reguladoras, a presentación da documentación requirida debe ser realizada electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI429A&ano=2021&numpub=1&lang=es) están dispoñibles os modelos normalizados dos anexos relativos a este procedemento (SI429A). Na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade (http://igualdade.xunta.gal/gl/axudas/subvencions-para-o-apoio-ao-emprendemento-feminino-programa-emega-ano-2021) están dispoñibles os modelos dos plans de negocio empresarial correspondentes ás liñas Emprende, Activa e ITEF.

4. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Secretaría Xeral da Igualdade a través da conta de correo promocion.igualdade@xunta.gal, no teléfono indicado no artigo 28 da convocatoria (981 54 53 74), ou presencialmente.

Santiago de Compostela, 9 de setembro de 2021

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO

Requirimentos de emenda de documentación (SI429A 2021)

Relación de solicitudes suxeitas a emenda de documentación

Nº de expediente

Nome da solicitante

(por orde alfabética)

Documentación requirida

SI429A-2021-00000330-00

A Despensa do Bubal, S.C.

Anexo II; un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2021; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001382-00

A Tenda da Caldeirería, S.C.

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C.; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001289-00

Abad Bautista, María Isabel

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende (o presentado non é o da solicitante).

SI429A-2021-00000565-00

Abelleira Méndez, María Isabel

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa e sobre a actividade para a cal solicita a axuda, xa que na alta no réxime especial de traballadores autónomos consta como socia dunha sociedade mercantil para unha actividade distinta á indicada na súa solicitude.

SI429A-2021-00001441-00

Abreu Estévez, Lorena

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000792-00

Abril Guldris, María Belén

Acreditación do inicio da actividade económica con anterioridade ao 1.8.2020 (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 12.8.2020).

SI429A-2021-00000777-00

Academia Celma, S.C.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A-2021-00000268-00

Adán Míguez, Ana María

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2021-00000368-00

Adon Gallego, Maira Daniela

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000173-00

Agreda Casas, Elena

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa.

SI429A-2021-00000333-00

Aguasca, Virginie

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000288-00

Aguilar Botero, Maritza

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000825-00

Aguilera Plaza, Vera

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000306-00

Aguín Álvarez, Bárbara Patricia

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00000194-00

Agulleiro Pérez, María Jesús

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2021-00000654-00

Alba Ochoa, Victoria Marlen

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.: anexos I e II a nome da S.L.; copia do NIF da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende a nome da S.L.; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.

SI429A-2021-00001291-00

Albarin Alon, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001199-00

Albela González, Isabel

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000055-00

Alcalá Sánchez, Beatriz Fátima

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

SI429A-2021-00000434-00

Alen Vallejo, María del Carmen

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000033-00

Alfonso Villamil, María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000141-00

Allo Recarey, Beatriz

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001444-00

Almazaen de Yoya, S. Coop. Galega

Documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da cooperativa que acredite o grao de participación das dúas socias indicado no anexo I; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001213-00

Alo na Alfandega, S.L.

Informe de vida laboral actualizado da promotora Pamela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00001254-00

Alonso Alonso, Cristina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00000763-00

Alonso Alonso, Estrella

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000773-00

Alonso Bouza, Salomé

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001095-00

Alonso Carpintero, María Concepción

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000526-00

Alonso Crespo, Carina

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000092-00

Alonso Fernández, Nélida María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000656-00

Alonso Figueiras, Mercedes

Aclaración sobre a axuda declarada no anexo I (código de procedemento ou normativa reguladora); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime especial de traballadores autónomos ); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000492-00

Alonso Lago, Almudena

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000350-00

Alonso Pereira, María Isabel

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000936-00

Alonso Suárez, María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; documento de alta na mutualidade de colexio profesional (no cal debe constar a data de alta); informe de vida laboral actualizado da promotora emitido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000153-00

Alonso Vázquez, Gemma María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000164-00

Alvaredo López, Mónica

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000320-00

Álvarez Alonso, Trinidad

Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00001033-00

Álvarez Calvo, Andrea

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001148-00

Álvarez Canle, María Raquel

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001426-00

Álvarez Crespo, María del Pilar

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001016-00

Álvarez Currás, Gabriela

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE (a presentada non é a da solicitante); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada non é a da solicitante); informe de vida laboral actualizado da promotora (o presentado non é o da solicitante); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende (o presentado non é o da solicitante).

SI429A-2021-00000255-00

Álvarez Guisado, Yessica

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000660-00

Álvarez Labrador, Montserrat

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001185-00

Álvarez Mira, Sara

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00000663-00

Álvarez Muíños, Krystel

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000706-00

Álvarez Pousa, María Trinidad

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001326-00

Álvarez Reyes, Mariana

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00001175-00

Álvarez Rodríguez, María Cristina

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

SI429A-2021-00001034-00

Álvarez Rotela, Claudia Estefanía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2021; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000679-00

Álvarez Sánchez, Fabiola

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000533-00

Álvarez Vicente, Silvia

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela e sobre o réxime da Seguridade Social no cal está incluída; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001422-00

Alves, Aline

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001074-00

Alvite Sieira, María

Anexo II; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000875-00

Amado Ceán, Tania

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000430-00

Amarelas, S. Coop. Galega

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social das promotoras; informe de vida laboral actualizado das promotoras; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00001124-00

Ameijeiras Besada, María Tibisay

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000398-00

Ameijeiras Doval, María Dolores

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000184-00

Amuchastegui, Nora Lidia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001324-00

Anainas, S. Coop.Galega

Aclaración sobre se a promotora Silvia está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa.

SI429A-2021-00000967-00

Ananda Holidays, S.L.

Aclaración sobre se a promotora María Carmen está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; aclaración sobre a actividade que desenvolve a promotora María Carmen, xa que na alta no réxime especial de traballadores autónomos consta unha actividade distinta tanto á do obxecto da sociedade como á actividade para a cal solicitan a axuda.

SI429A-2021-00001466-00

Anfer Corporativa, S.L.

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L. solicitante; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da/das promotora/s; informe de vida laboral actualizado da/das promotora/s; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00000990-00

Animal Shop Vigo, ESPJ

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001482-00

Ansolabehere Prado, Estela Inés

Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000353-00

Antunes Alfredo, Beatriz

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000862-00

Aquino Roque, Marlin Franchesca

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000554-00

Araújo Otero, Uxía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000718-00

Araújo Rubianes, María del Rocío

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (o arquivo presentado non se pode abrir porque está danado); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa.

SI429A-2021-00000742-00

Arca Suárez, María Lucía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001463-00

Arias Fernández, Paz

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000013-00

Arias López, Lucía Blanca

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do/dos acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar; aclaración sobre a porcentaxe da xornada de traballo do posto por conta allea que se compromete a crear.

SI429A-2021-00000795-00

Arias Mira, Consuelo

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001149-00

Arias Trigo, Ana María

Anexo II (o presentado está sen asinar).

SI429A-2021-00000244-00

Armada Iglesias, Patricia

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2021-00000623-00

Arroyo López, Mónica

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001387-00

Artiaga Candia, Rocío

Presentou dúas solicitudes para liñas distintas, polo que deberá optar por unha delas; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE (na presentada non consta a alta para a actividade para a cal solicita a axuda); no caso de solicitar a liña ITEF, deberá presentar o plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña ITEF.

SI429A-2021-00001418-00

Artiaga Candia, Rocío

Presentou dúas solicitudes para liñas distintas, polo que deberá optar por unha delas; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE (na presentada non consta a alta para a actividade para a cal solicita a axuda); no caso de solicitar a liña ITEF, deberá presentar o plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña ITEF.

SI429A-2021-00001368-00

Artigo 14, S.C.

Un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); copia do documento de constitución da S.C.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C.; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das dúas promotoras; informe de vida laboral actualizado das dúas promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00000705-00

Arza Río, Cristina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001085-00

Arzúa da Silva, Emilia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000028-00

Asesoría Energética de Galicia 2020, S.L.U.

Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00001269-00

Asesoría Terra de Galicia, S.L.U.

Copia do documento de constitución da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta correspondente réxime da Seguridade Social da promotora; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000486-00

Atlanta Foreign Trade, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da
promotora; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período); copia do libro de familia; copia do/dos acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar.

SI429A-2021-00000162-00

Aubert, Claire-Marie Jeanne Emilienne

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2021-00001050-00

Avivae Soluciones Estratégicas, S.L.

Anexo II (o presentado está sen asinar); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00001163-00

Aznar Blasco, Marina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000362-00

B4B Integral Management, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000759-00

Badel Rodríguez, Nubia del Carmen

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade civil, deberá reformular a solicitude a nome da S.C.: anexos I e II a nome da S.C.; copia do documento de constitución da S.C.; copia do NIF da S.C.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C.; un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; copia das resolucións sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das promotoras; informe de vida laboral actualizado da promotora Inés; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa a nome da S.C.; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; copia do/dos acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.C. e a cada unha das promotoras.

SI429A-2021-00001509-00

Balboa Rodríguez, María Elvira

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001300-00

Baleirón Crujeiras, María Isabel

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000805-00

Ballesteros Leboráns, Patricia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001073-00

Bao Sousa, Sheila

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia
e/ou allea; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001161-00

Barbosa Losada, Mercedes

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa.

SI429A-2021-00000925-00

Barcia Garaventa, María Yanela

Anexo II (o presentado está sen asinar); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000710-00

Barciela Casares, María Sagrario

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001429-00

Barquilleiro, S.L.

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L. solicitante; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da/das promotora/s; informe de vida laboral actualizado da/das promotora/s; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001474-00

Barral Arias, Antía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001454-00

Barreira Fernandes, Tamara

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000100-00

Barreiro Fernández, Dolores Montserrat

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000087-00

Barreiro Lazare, Sara

Anexo II; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos .

SI429A-2021-00000756-00

Barreiro Otero, María José

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.: anexos I e II a nome da S.L.; copia do documento de constitución da S.L.; copia do NIF da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende a nome da S.L.; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.

SI429A-2021-00001446-00

Barrio Soto, Elena

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001458-00

Barrio Soto, Estela

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000462-00

Barrios Sánchez, Lucía

Anexo II.

SI429A-2021-00001450-00

Barros Patiño, Beatriz

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000078-00

Baston Paz, Mercedes

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021; copia do libro de familia.

SI429A-2021-00001430-00

Bautista Rodríguez, Ana Belén

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2021-00001338-00

Baz González, Lucía

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

SI429A-2021-00000216-00

Beauty Factory, OESPJ

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas de cada unha das promotoras.

SI429A-2021-00000010-00

Becerra López, Isabel

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m).

SI429A-2021-00000218-00

Belasa Natural, S.C.

Un anexo III por cada promotora, xa que os presentados están sen cubrir (e nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas de cada unha das promotoras.

SI429A-2021-00000608-00

Bellas Beceiro, Sara

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00001271-00

Bermúdez Rivera, Alba

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000853-00

Bernárdez Zúñiga, Beatriz

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2021-00000052-00

Bernardo García, Belén

Informe de vida laboral actualizado (o presentado non é o da solicitante); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000265-00

Bevel Consultoria y Servicios Profesionales, S.L.

Documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acredite o grao de participación da promotora indicado na solicitude; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa.

SI429A-2021-00000869-00

Bezman Bezman, Tatiana

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00000632-00

Blanco Cambeiro, Sara

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000636-00

Blanco García, Silvia

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000993-00

Blanco Graña, María

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa, xa que na alta no réxime especial de traballadores autónomos consta como socia dunha sociedade civil; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001349-00

Blanco Palmeiro, María Teresa

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa.

SI429A-2021-00001518-00

Blanco Rivadulla, María Elvira

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00000063-00

Blanco Roca, Ana

Anexo II; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (a presentada está sen cubrir); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000044-00

Blanco Santamarina, Patricia

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000026-00

Blanco Velázquez, Claudia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000696-00

Blanco Vidal, María Soledad

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000714-00

Blasco Alia, Bárbara

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000272-00

Blasco Colom, Cecilia

Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non se indica que sexa titularidade da solicitante; aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001510-00

Bolboreta Santa Cruz, S.C.

Aclaración sobre se a promotora Sandra está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2021-00001281-00

Bóo Montes, María Jesús

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

SI429A-2021-00000573-00

Boquete Vilariño, Alba

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001186-00

Bouzas Allo, María Digna

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000039-00

Brañas Iglesias, Alba

Anexo II; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000577-00

Bravo Landolfi, Nayade

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade.

SI429A-2021-00000522-00

Bravo Tarrío, Luisa

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2021-00000198-00

Breijo Penabad, Ariadna

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000017-00

Breixo Gundín, Ana Belén

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m).

SI429A-2021-00001293-00

Brigantia Orfebres, S.C.

Un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das dúas promotoras.

SI429A-2021-00000014-00

Buiturón Meijide, Ana Isabel

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m); aclaración sobre a forma xurídica da empresa.

SI429A-2021-00001273-00

Buján Pereiras, Marta

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000008-00

Buñuel Jiménez, Naiara

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m).

SI429A-2021-00001507-00

Burgo Gómez, Manuela

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; copia do libro de familia; copia do/dos acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00001358-00

Caamaño Núñez, María José

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa e sobre a actividade para a cal solicita a axuda, xa que na alta no réxime especial de traballadores autónomos consta como socia dunha sociedade mercantil para unha actividade distinta á indicada na súa solicitude; aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período).

SI429A-2021-00001346-00

Cabana Rodríguez, Leticia

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000945-00

Cabanas Fandiño, Iria María

Anexo II; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000849-00

Cabezas Vila, Nerea

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000190-00

Cabot Gil, Adriana

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000891-00

Cabral Vázquez, Begoña

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00001354-00

Calvete López, S.L.

Aclaración sobre se a promotora Emilia está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das tres promotoras; informe de vida laboral actualizado da promotora Emilia; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00001372-00

Calvete Sisters, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das dúas promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00001406-00

Calvo Alonso, Marta María

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001038-00

Camba Rodríguez, Fátima

Anexo II.

SI429A-2021-00000079-00

Cambeses Álvarez, Gema

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; copia do libro de familia.

SI429A-2021-00000394-00

Camblor Pérez, Vanessa María

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; copia do libro de familia.

SI429A-2021-00000599-00

Cambón Lourido, Almudena

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A-2021-00001305-00

Campana de Cristal, S.L.

Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non se indica que sexa titularidade da S.L. solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m).

SI429A-2021-00000469-00

Campo Macia, Inés

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000043-00

Cancio Zambrano, Mónica Patricia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000747-00

Canda Neira, Salema

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000840-00

Candal González, María Ángeles

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000140-00

Candal Romero, Belén

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001137-00

Canedo Pena, María del Carmen

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000576-00

Capeáns Pérez, Karen

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos .

SI429A-2021-00001102-00

Caramés Bueno, Lourdes

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000536-00

Carballeira Pérez, Nuria

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000999-00

Carballido Rodríguez, Olaya

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001311-00

Carballo Nogueira, Raquel

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos .

SI429A-2021-00001236-00

Carballo Vázquez, Raquel

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000186-00

Caride Rey, Sandra

Anexo II; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001292-00

Carneiro da Silva, Ana Paula

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001398-00

Carpintería de Aluminio Galusa, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00000027-00

Carramal Barros, Jackeline

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; presentou documentación relativa a dúas traballadoras, pero no anexo II só se inclúe un posto por conta allea, polo que para ter en conta os dous postos na valoración da solicitude e determinación da contía da subvención deberá presentar un novo anexo II incluíndo os dous postos por conta allea.

SI429A-2021-00000972-00

Carrasco Berrio, María Dolores

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021; copia do libro de familia.

SI429A-2021-00001479-00

Carré Otero, Elena Dafne

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

SI429A-2021-00000473-00

Carrera González, Ana

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001086-00

Carrera Soengas, Silvia

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000755-00

Casal Lamata, Iria

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000815-00

Casal Rodríguez, Ana

Anexo II (o presentado está sen asinar); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021; copia do libro de familia (o presentado está incompleto).

SI429A-2021-00001283-00

Casanova Quiñoa, Erica

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001343-00

Casas Pita, María Dolores

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001172-00

Castaño Tubío, Noelia María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00001497-00

Castillo Vázquez, Rosalba

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001447-00

Castro Bravo, Jeimy Karolina

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000494-00

Castro Carballo, Sabela

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000550-00

Castro García, María del Mar

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000332-00

Castro Morandeira, María José

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000104-00

Castro Nogueira, Catarina

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000464-00

Castro Salas, Heidi Violeta

Informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000046-00

Cavalli de Souza, Valdineia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00001096-00

Cela Prado, Verónica

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000437-00

Centro de día Rosales, S.L.

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa.

SI429A-2021-00000767-00

Centro de Fisioterapia y Rehabilitacion Nuestra Señora de la Esperanza, S.L.

Anexo II; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L., xa que a administración é mancomunada.

SI429A-2021-00000352-00

Centro Kangaroo International Language Services, S.L.

Anexo II a nome da S.L. (presentou dous anexos en que os datos dos postos de traballo para crear son
contraditorios, polo que deberá presentar un novo anexo II cos datos definitivos que ter en conta para a determinación da axuda); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa.

SI429A-2021-00001100-00

Centro Lingoreta, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado das dúas promotoras.

SI429A-2021-00001391-00

Cerqueiras Pérez, Lorena

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001360-00

Cervecería Touris Barcelo, S.L.

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos no punto 1); copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00001341-00

Ces López, Iria

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000177-00

Charlín Paz, María del Carmen

Anexo II; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000888-00

Chicasaca Flores, Jakeline Karina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do libro de familia; copia do/dos acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar.

SI429A-2021-00001239-00

Chousa Almeida, Aranzazu

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001435-00

Cid Abad, Estrella

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000484-00

Cid Fernández, Patricia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende debidamente cuberto en todas as súas epígrafes.

SI429A-2021-00001072-00

Cidras Estévez, Sara

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000911-00

Cives Grille, Sylvia Diana

Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00000342-00

CK Aponte, S.C.

Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social das dúas promotoras.

SI429A-2021-00001323-00

Clavo Acevedo, Jair

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000893-00

Clean and Shine by FSL, S.C.

Documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.C. que acredite o grao de participación das dúas socias indicado no anexo I (na escritura de constitución da S.C. consta unha terceira socia); documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C.

SI429A-2021-00001403-00

Clínica Dental Periourense, S.L.P.

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000107-00

Cobas Vilas, María Goretti

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001204-00

Coco Bisutería y Sapone di Principessa, ESPJ

Un anexo III por cada promotora (e nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado das promotoras (nos presentados non consta a alta no réxime especial de traballadores autónomos ); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001183-00

Codesido Mateo, María Teresa

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa.

SI429A-2021-00000732-00

Collazo Mora, Rita Graciela

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001142-00

Comesaña Fernández, María del Carmen

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos de data 1.2.2012; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000857-00

Comesaña Rodríguez, María de las Mercedes

Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime especial de traballadores autónomos).

SI429A-2021-00001135-00

Commons, Ann Marie

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001514-00

Concheiro Varela, Olalla

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001384-00

Conectores Digitales, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00000456-00

Córdoba Maginzali, Solange Mariel

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000524-00

Correa Álvarez, Leticia

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2021-00000651-00

Correa Pérez, Arantza

Anexo II (o presentado está sen asinar); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período).

SI429A-2021-00001220-00

Correa Pérez, Vanessa

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio
empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001093-00

Cortizo Álvarez, María Elena

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00000505-00

Costa Amorín, Andrea

Copia do libro de familia.

SI429A-2021-00000382-00

Costa Rey, Marta

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña ITEF.

SI429A-2021-00001407-00

Costas López, Iria

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001276-00

Cotelo Cobelo, Lorena

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000620-00

Couto Gándara, Begoña

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001395-00

Couto Pereiras, Nieves

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001419-00

Covela Otero, Isabel

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000252-00

Covelo Lores, Teresa

Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00000931-00

Crespo Álvarez, Carmen

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000468-00

Crespo González, Josefa

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00000041-00

Crisman Fiorello, Yessica María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001442-00

Cruz de Martínez, Juana

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001228-00

Cruz Jiménez, Adriana Milena

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001150-00

Cruz Rodríguez, Ana Beatriz

Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000188-00

Cucala Mesa, María Jesús

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000419-00

CVV Inforaid, S.L.

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000467-00

D3 Gestión, S.C.

Un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C., xa que segundo o documento de constitución a representación é mancomunada; copia do libro de familia da promotora con fillas/os menores de tres anos; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A-2021-00000909-00

Da Cruz Blanco, Bárbara

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa debidamente cuberto en todas as súas epígrafes.

SI429A-2021-00000631-00

Da Cunha Prieto, Rosa María

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001452-00

Dacuña Sousa, Sandra

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001284-00

Dámaso López, Lucero

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001078-00

Dapena Gil, María Aranzazu

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000034-00

Dapena Gómez, Marta

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000429-00

Dapena Morgade, Patricia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000658-00

Daponte Buján, Sonia

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001456-00

De Amorín Rivera, María Daniela

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2021; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000435-00

De la Calle González, Helena

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000390-00

De la Fuente González, Nicole

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; copia do/dos acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar.

SI429A-2021-00000542-00

De Lima Ferreira, Onoriza

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001197-00

De Martino, Leticia Fabiana

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00000987-00

De Pablos Parra, Ana Josefa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000175-00

Del Río Escobar, Beatriz

Anexo II; aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2021-00000580-00

Delgado Pérez, Ana María

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do libro de familia (o presentado está incompleto).

SI429A-2021-00001223-00

Delmas Filgueira, Pilar

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; copia do libro de familia.

SI429A-2021-00000220-00

Destouesse, Fabienne

Anexo II.

SI429A-2021-00001131-00

Devesa Valledor, Erea

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000004-00

Díaz García, Noemi

Os datos persoais do anexo I e do certificado dixital co que se asina a solicitude non son coincidentes co resto da documentación presentada; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m).

SI429A-2021-00001420-00

Díaz López, Alba

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; copia do libro de familia; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00000047-00

Díaz Méndez, Lucía

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000523-00

Díaz Pena, María Milagros

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000154-00

Díaz Pereira, María Natalia

Informe de vida laboral actualizado da promotora emitido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001312-00

Díaz Pérez, Beatriz

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001440-00

Díaz Touza, María José

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000482-00

Díaz Urbieta, María Belén

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000905-00

Digamarketing MFV, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001047-00

Dimec

Un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das dúas promotoras; informe de vida laboral actualizado da promotora Miriam; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001301-00

Discotrompo, S.L.

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1); copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00000224-00

Distribuciones Moneat, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A-2021-00000015-00

Diz Fontán, Cristina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m); aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2021-00001097-00

Diz Millán, María Begoña

Acreditación do inicio da actividade económica con anterioridade ao 1.8.2020 (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 1.1.2021); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001511-00

Docampo García, Soraya

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000276-00

Doce Gabeiras, María José

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante asinada pola persoa outorgante e pola persoa autorizada; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000847-00

Docio Rodríguez, Sandra

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (o presentado non é o da solicitante); aclaración sobre a alta no réxime especial de traballadores autónomos, xa que a actividade que figura na alta non coincide coa actividade para a cal solicita a axuda; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00000089-00

Domingues, Sara Filipa

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000930-00

Domínguez Gayon, María Dolores

Anexo II (o presentado está sen asinar); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001194-00

Domínguez González, Ana María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00001060-00

Domínguez López, María Luisa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime especial de traballadores autónomos ).

SI429A-2021-00000594-00

Domínguez López, María Teresa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000725-00

Domínguez Míguez, Beatriz

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001344-00

Domínguez Pereira, Ana María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000018-00

Domínguez Romero, Carolina

Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non se indica que sexa titularidade da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; copia do/dos acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar.

SI429A-2021-00001023-00

Domínguez Romero, Magdalena

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos .

SI429A-2021-00000319-00

Dopico Fanego, Caridad

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000831-00

Dorrego Tejada, Sheila

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000115-00

Dos Santos Andrade, María Rosete

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00001045-00

Dos Santos dos Anjos, Cristina

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos .

SI429A-2021-00000639-00

Doval Sayar, Ángela

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001010-00

Doycar Representaciones, S.L.

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L. (na presentada a persoa outorgante non é a S.L. solicitante e non está asinada pola persoa autorizada); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000809-00

Eixo Sostenibilidad, S.L.

Anexos I e II en que se fagan constar todas as persoas socias da S.L. (só consta como promotora unha accionista); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora María Dolores; informe de vida laboral actualizado da promotora María Dolores; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da S.L. do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001416-00

El Olivo Consultorio Viguesa de Farmacia, S.L.U.

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L. solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende (solicitou a liña Activa, pero tendo en conta a data de constitución da S.L. só pode optar á liña Emprende).

SI429A-2021-00001247-00

El Rocío 2.0, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001129-00

El Trebol Natural, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa.

SI429A-2021-00001205-00

Elduferr, S.L.

Anexo II; copia do documento de constitución da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa.

SI429A-2021-00000474-00

Elías Santos, Lucíana

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000110-00

Elvira García, Gabriela

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001287-00

Enami Europe Karting, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001356-00

Enríquez Abollo, Soraya

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado (no presentado non consta a alta no réxime especial de traballadores autónomos ); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001350-00

Entrelazadas, C.B.

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da C.B.

SI429A-2021-00000209-00

Erias Rodríguez, María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE (a presentada non é a da solicitante); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001483-00

Escobar Campos, Susana Yiriday

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000827-00

Escudeiro Tilve, Paula

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001503-00

Escudero Andrade, Noa

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001405-00

Eseaele Marketing Diferencial, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; acreditación do inicio da actividade económica con anterioridade ao 1.8.2020 (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 27.5.2021); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período); aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00001317-00

Espacio Belleza, C.B.

Anexo III a nome da promotora Ángela (o presentado non é válido porque consta unha persoa representante e non existe a certeza de que estea asinado pola promotora Ángela).

SI429A-2021-00000310-00

Esperón Borrageiros, Marta

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia
e/ou allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade (o presentado non abrangue o período exixido).

SI429A-2021-00000130-00

Espiña García, Aroa

Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non se indica que sexa titularidade da solicitante.

SI429A-2021-00000848-00

Estévez Estévez, Leticia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000833-00

Estévez Grao, Julia

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000762-00

Estévez Prol, Gemma

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa debidamente cuberto en todas as súas epígrafes.

SI429A-2021-00000938-00

Estevo Lenzini, Ana María

Anexo II (o presentado está sen asinar); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000485-00

Euse Álvarez, Anggie Daniela

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00000618-00

Exerfisium, S.C.P.

Un anexo III por cada promotora, xa que nos presentados non se poden validar as sinaturas electrónicas (e nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C., xa que segundo a escritura de constitución a representación é mancomunada.

SI429A-2021-00001118-00

Facal Grobas, Loreto

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000134-00

Fariñas Gerpe, María Isabel

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2021-00001126-00

Farto Rodríguez, Marta

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00001393-00

Fast Premium, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar
en nome da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00001192-00

Feal Fernández, María Magdalena

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00001184-00

Feijoo Blanco, Celsa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000682-00

Fercasir 2021, S.L.

Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non se indica que sexa titularidade da S.L. solicitante; aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2021-00000217-00

Fernandes Gomes, Bárbara

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos .

SI429A-2021-00000442-00

Fernandes Rodrigues, Samantha

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000428-00

Fernández Abuchdid, Lucía

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001113-00

Fernández Alonso, María

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

SI429A-2021-00000975-00

Fernández Álvarez, Paula

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000584-00r

Fernández Arenaz, Mónica

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001304-00

Fernández Arrabal, María Luisa

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime especial de traballadores autónomos ); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000392-00

Fernández Augusto, Milagros

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000743-00

Fernández Baña, Raquel

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000966-00

Fernández Baston, Estefanía

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2021-00000692-00

Fernández Blanco, Beatriz

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa, xa que na alta no réxime especial de traballadores autónomos consta como socia dunha sociedade civil; aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2021; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000676-00

Fernández Caderno, Xulia

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001231-00

Fernández Cendoya, Maite

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000084-00

Fernández Corvo, María Teresa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000066-00

Fernández Coutado, Lucía

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos .

SI429A-2021-00000824-00

Fernández de Almeida, Tania

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00000322-00

Fernández de Sanmamed Maneiro, Elena María

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000148-00

Fernández del Prado, Aida

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001364-00

Fernández Diéguez, Irene

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001154-00

Fernández Estévez, Sandra

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período).

SI429A-2021-00001316-00

Fernández Fernández, María Josefa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001335-00

Fernández Fondevila, Guadalupe

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000234-00

Fernández Gallego, Paula

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001294-00

Fernández García, Patricia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período).

SI429A-2021-00000206-00

Fernández González, Iria

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000472-00

Fernández Iglesias, María del Carmen

Anexo II (o presentado está sen asinar); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00000991-00

Fernández Jardón Sánchez, Aranzazu

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001437-00

Fernández Losada, Ana María

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000661-00

Fernández Macías, Noelia

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000002-00

Fernández Martínez, Encarnación

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m).

SI429A-2021-00000228-00

Fernández Mojón, Rosa María

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000438-00

Fernández Montero, Alicia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos .

SI429A-2021-00000380-00

Fernández Mosquera, Elisabet

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000734-00

Fernández Murados, Helena

Informe de vida laboral actualizado da promotora emitido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000790-00

Fernández Orizales, Lucía

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001057-00

Fernández Padrisa, Encarnación

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00001385-00

Fernández Palomo, Ariana Nieves

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa, xa que na alta no réxime especial de traballadores autónomos consta como socia dunha sociedade mercantil; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2021 (ademais, na presentada non consta a alta na actividade para a cal solicita a axuda); informe de vida laboral actualizado da promotora; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001290-00

Fernández Pastoriza, María Carmen

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000520-00

Fernández Pérez, Ángela María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001106-00

Fernández Pérez, Rosa

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia
e/ou allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000024-00

Fernández Pumar, Alicia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m).

SI429A-2021-00001070-00

Fernández Rodríguez, María Angélica

Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00001465-00

Fernández Rodríguez, Susana

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00001404-00

Fernández Sánchez, Natalia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE (na presentada non consta a alta na actividade para a cal solicita a axuda); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00001210-00

Fernández Varela, Inés

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00000124-00

Fernández Vázquez, María Catalina

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000136-00

Ferradáns Ferradas, Miriam

Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non se indica que sexa titularidade da solicitante.

SI429A-2021-00001499-00

Ferreira González, Carmen

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa.

SI429A-2021-00000593-00

Ferreira González, Laura

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado; copia do libro de familia.

SI429A-2021-00001425-00

Ferreira Nunes, María Elizabeth

Anexo II (o presentado está sen asinar); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00000647-00

Ferreira Pereira, María Margarita

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma
habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00001055-00

Ferreira Pérez, Josefa

Anexo II; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende (presentou o da liña Activa, pero a liña de axuda á que pode optar é a Emprende); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000340-00

Ferreyra, Vanesa Carla

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000451-00

Filgueira Hermida, María del Mar

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000093-00

Fiscopyme, S.L.

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora Mª Isabel.

SI429A-2021-00000101-00

Flores, Yraida

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001226-00

Fonseca Rodríguez, María del Mar

Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime especial de traballadores autónomos ).

SI429A-2021-00000433-00

Fontán Suárez, Ana Belén

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000942-00

Fontenla Paredes, Patricia

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia
e/ou allea.

SI429A-2021-00000129-00

Forma Consultora, S.Coop. Galega

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social das promotoras; informe de vida laboral actualizado das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa.

SI429A-2021-00001117-00

Formación 3.0

Anexo II (o presentado está sen asinar).

SI429A-2021-00000974-00

Fraga Pereiro, Marta

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001464-00

Fragio Vázquez, María Victoria

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime especial de traballadores autónomos).

SI429A-2021-00000085-00

Fragoso López, Ana

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001512-00

Fraguas Moledo, Beatriz

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00000782-00

Franco Madsen, Violeta

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada non é a da solicitante); informe de vida laboral actualizado da promotora (o presentado non é a da solicitante); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende (o presentado non é a da solicitante).

SI429A-2021-00000530-00

Freiría Rodríguez, Bárbara María

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2021-00000946-00

Frieiro Bemposta, Sandra

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000415-00

Fustes López, María Jesús

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000235-00

Gago Cruz, Paula

Anexo II; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000769-00

Gago Domínguez, María Purificación

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000648-00

Gaiteiro Pichel, Katia

Informe de vida laboral actualizado (no presentado non consta a alta no réxime especial de traballadores autónomos ).

SI429A-2021-00000106-00

Galante Bacarini, Fernanda

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000120-00

Galego Vázquez, Laura

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001484-00

Gallardo Villar, Soledad

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000775-00

Gamallo Muradas, Rosa María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos .

SI429A-2021-00000420-00

Gándara Camiña, Yolanda

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001041-00

Garam, Kim

Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000299-00

García Andrés, Verónica

Anexo II.

SI429A-2021-00001513-00

García Calo, María Victoria

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade.

SI429A-2021-00000941-00

García Campos, Elvira Ayari

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001217-00

García Carrara, María Cecilia

Anexo II.

SI429A-2021-00001068-00

García Casal, María Luisa

Aclaración sobre a actividade para a cal solicita a axuda, xa que na alta no réxime especial de traballadores autónomos consta unha actividade distinta á indicada na súa solicitude; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000295-00

García Chacón, Rosaura

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001423-00

García Cid, Alba

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001262-00

García de Buciños Novoa, Uxía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001327-00

García de Queiroz, Suzeli

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; copia do libro de familia; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001414-00

García Delgado, Paloma

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001412-00

García Estévez, Isabel Carmen

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001021-00

García Fernández, Tania

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000009-00

García García, Eva

Informe de vida laboral actualizado (o presentado está incompleto); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m).

SI429A-2021-00001319-00

García García, María Carmen

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000601-00

García García, Natalia

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000587-00

García Guiu, Laura

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001208-00

García Iglesias, Rosana

Aclaración sobre a axuda declarada no anexo I (código de procedemento ou normativa reguladora); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00000389-00

García Irrazabal, Stephanie Micaela

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000160-00

García Míguez, María Ángeles

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2021-00000997-00

García Pillo, María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000965-00

García Rodríguez, Lucía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001062-00

García Rodríguez, Mercedes

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000441-00

García San Isidro, María Teresa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE (na presentada non consta a alta na actividade para a cal solicita a axuda).

SI429A-2021-00000404-00

García Vázquez, Yessica

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2021-00000956-00

Garea Núñez, María Jesús

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000201-00

Gendra Álvarez, Sabina

Acreditación do inicio da actividade económica con anterioridade ao 1.8.2020 (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 24.3.2021); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000884-00

Gestal López, María de los Ángeles

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000274-00

Giráldez Martínez, María Inés

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000655-00

Giráldez Rodríguez, Valeria

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000804-00

Girón Girón, María Soledad

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001263-00

Gómez Bayón, Natalia

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000300-00

Gómez Domínguez, Itziar

Anexo II.

SI429A-2021-00000868-00

Gómez Domínguez, María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa.

SI429A-2021-00000926-00

Gómez Dorado, María del Rocío

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001177-00

Gómez Estévez, Valeria

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2021-00000664-00

Gómez Fernández, Carmen

Anexo II (o presentado está sen asinar); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000528-00

Gómez Gómez, María Inés

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2021-00000785-00

Gómez López, Elena

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000344-00

Gómez Montero, María Sonia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000774-00

Gómez Pérez, Yolanda

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000730-00

Gómez Rodríguez, Ana Isabel

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000496-00

Gómez Sánchez, Ana María

Informe de vida laboral actualizado.

SI429A-2021-00000597-00

Gómez, Silvia Lorena

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2021; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001173-00

González Alarcón, Dorotea

Informe de vida laboral actualizado (no presentado non consta a alta no réxime especial de traballadores autónomos).

SI429A-2021-00000073-00

González Álvarez, Carla Inmaculada

Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m).

SI429A-2021-00000561-00

González Bello, Katherine Alexandra

Anexo II; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000961-00

González Comesaña, Mirian

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001501-00

González Domínguez, Eva

Anexo II; aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2021-00000142-00

González Fernández, Ana María

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000345-00

González Fernández, Beatriz

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001448-00

González Freire, Avelina

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001394-00

González Freire, Cristina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001207-00

González García, Sandra María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00001451-00

González González, María Isabel

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00000765-00

González Jano, Lucía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001080-00

González López, Verónica

Aclaración sobre a actividade para a cal solicita a axuda, xa que na alta no réxime especial de traballadores autónomos consta unha actividade distinta á indicada na súa solicitude; Anexo II (presentou dous anexos nos que os datos dos postos de traballo para crear son contraditorios, polo que deberá presentar un novo anexo II cos datos definitivos que ter en conta para a determinación da axuda); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000826-00

González Martínez, Analy

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00000871-00

González Martínez, Estefanía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do libro de familia.

SI429A-2021-00001119-00

González Martínez, Yurenna

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00001255-00

González Nocelo, Marta

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001221-00

González Ortiz, Yanira Elizabeth

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001153-00

González Padilla, Carolina María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001449-00

González Parente, María del Carmen

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000816-00

González Pedraza, Silvia

Anexo II.

SI429A-2021-00000958-00

González Rial, Sandra Arrate

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000245-00

González Ruela, Rosa

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001196-00

González Vicente, Tamara

Anexo II.

SI429A-2021-00000414-00

Gracia Padilla, Nancy Daniela

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia
e/ou allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade (o presentado non abrangue o período exixido).

SI429A-2021-00001044-00

Graciela Velo, S.L.

Anexo II (o presentado está sen asinar); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; copia do libro de familia; copia do/dos acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar; aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000393-00

Granvaz A Merca, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; copia do libro de familia.

SI429A-2021-00001000-00

Graña Caramés, Lucía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000219-00

Gregorias, S.C.

Anexo II (o presentado está sen asinar); un anexo III por cada promotora, xa que os presentados están sen cubrir (e nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas de cada unha das promotoras.

SI429A-2021-00000507-00

Grupo Inversiones Iamen, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000934-00

Guisande González, Vanessa

Anexo II (o presentado está sen asinar); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001152-00

Gulias Otero, Paola

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social (o presentado non abrangue este período).

SI429A-2021-00001265-00

Gutiérrez de la Concha Martínez, María Teresa

Anexo II (o presentado está sen cubrir); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001438-00

Gutiérrez González, Leticia

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

SI429A-2021-00000471-00

Hermida Estévez, Emilia

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000425-00

Hermida Pérez, Carmen María

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001392-00

Hermida Vázquez, Concepción

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa, xa no anexo I constan dúas promotoras; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001027-00

Herrera Bruzos, Tamara

Anexo II.

SI429A-2021-00001365-00

Hu, Lingling

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000674-00

Iglesias Abalde, Begoña

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000527-00

Iglesias Alonso, María Pilar

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000493-00

Iglesias Castaño, Agar

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000986-00

Iglesias Costas, Marina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000998-00

Iglesias Fernández, María Jesús

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000242-00

Iglesias García, Carolina

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000083-00

Iglesias Gómez, Verónica

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa.

SI429A-2021-00001188-00

Iglesias Graña, Carmen María

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001180-00

Iglesias Graña, Victoria Eugenia

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001302-00

Iglesias Losada, Angélica Beatriz

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos .

SI429A-2021-00000057-00

Iglesias Rodríguez, Sara

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A-2021-00001409-00

Iglesias Sánchez, Belén

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000195-00

Inmobiliaria Chamorro, S.C.

Un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001337-00

Integral Vetter Medicina Veterinaria Integrativa, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acredite o grao de participación das dúas socias indicado no anexo I; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das dúas promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; aclaración sobre se a promotora Ángela Andrea está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00001396-00

Inuentorum, S.L.

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L. solicitante; documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000666-00

Izar Proyectos Empresariales, S.L.

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L., xa que segundo a escritura de constitución a representación é mancomunada.

SI429A-2021-00001380-00

Izquierdo Pombo, Silvia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001428-00

Jácome Rodríguez, Yolanda

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001040-00

Jara Andrés, Lidia María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000149-00

Jimenez Crofot, Divi Esperanza

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2021-00001480-00

Jiménez Pedras, Inés

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1 e no punto 3 inclúe un posto de traballo por conta allea do que non están cubertos todos os datos); informe de vida laboral actualizado da promotora emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000739-00

Jimenez Pino, Tatiana Margarita

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A-2021-00001013-00

Joga Abollo, Tamara

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período); copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m).

SI429A-2021-00000546-00

Kadyrova, Antonina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001257-00

Kiwi Espj

Anexo II a nome da entidade e no cal se inclúan as dúas promotoras; un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora Marina; informe de vida laboral actualizado das dúas promotoras; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A-2021-00000304-00

Kohler, Franziska

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; copia do NIE; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00001336-00

Kokua 2021, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

SI429A-2021-00000963-00

La Caseta, ESPJ

Un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora Ángela Nerea; informe de vida laboral actualizado da promotora Ángela Nerea; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000880-00

La Casita de Lu, S.C.

Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma da S.C.

SI429A-2021-00000563-00

La Cultural Marín

Un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); copia do documento de constitución da C.B.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da C.B.; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A-2021-00001370-00

La Olímpica Coffee Shop, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00000983-00

Lago Campos, María Jesús

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000766-00

Lago Figueroa, Lucía

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000721-00

Lago Freaza, María Ángeles

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000167-00

Lago Lamas, María Elena

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000788-00

Laundry LT, S.C.

Anexos I e II en que se fagan constar todas as persoas socias da sociedade civil (só consta como promotora unha persoa); copia do documento de constitución da S.C.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C.; un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das outras promotoras; informe de vida laboral actualizado das outras promotoras; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A-2021-00000798-00

Lazos, Colegio Infantil, S.L.

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000421-00

Ledo Freire, Cristina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000370-00

Ledo Lorenzo, Sandra María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000903-00

Legido Villamar, Ana Belén

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000290-00

Leiro Agra, Cristina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; copia do libro de familia.

SI429A-2021-00000030-00

Lema González, Carolina

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001410-00

Lema Marcote, María Belén

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade.

SI429A-2021-00000139-00

León Martínez, María Magdalena

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001101-00

Letuse Galán, Marianela

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021; aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non se indica que sexa titularidade da solicitante.

SI429A-2021-00000254-00

Lista García, María Lourdes

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001193-00

Llano Rial, María Victoria

Informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000133-00

Llorente Díaz, Alicia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000749-00

Logotherapy, S.C.

Un anexo III por cada promotora (e nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2021 e debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000257-00

Lois Correa, Lara

Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000131-00

Lois Correa, Sara

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá presentar un novo anexo I a nome da S.L.; copia do NIF da S.L.; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas referida á S.L.; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referida á S.L.

SI429A-2021-00000511-00

Lojo Ríos, Olalla

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000927-00

Lopes Antunes, Elisabete

Anexo II (o presentado está sen asinar); aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000642-00

López Barciela, Almudena

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa e sobre a actividade para a cal solicita a axuda, xa que na alta no réxime especial de traballadores autónomos consta como socia dunha sociedade civil para unha actividade distinta á indicada na súa solicitude.

SI429A-2021-00000910-00

López Díaz, Alicia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000277-00

López Díaz, Tania Lidia

Anexo II; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001519-00

López Figueiras, Alma

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001087-00

López González, Beatriz

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000049-00

López González, María Luisa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000385-00

López Gorostiaga, María José

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000838-00

López Graña, Lucía

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade.

SI429A-2021-00000247-00

López Graterol, Heliana Antonieta

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001138-00

López Jerez, Beatriz

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001116-00

López Rivera, Sonia

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000279-00

López Rodríguez, Ana Cristina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001030-00

López Salgado, Aurora

Informe de vida laboral actualizado (no presentado non consta a alta no réxime especial de traballadores autónomos).

SI429A-2021-00000917-00

López Sande, Alma María

Anexo II.

SI429A-2021-00000296-00

López Vila, Alba

Acreditación de estar dada de alta no IAE na actividade económica para a cal solicita a axuda (na certificación presentada consta que está dada de baixa no Censo de actividades económicas de la AEAT).

SI429A-2021-00000236-00

Lorente Martín, Nieves

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000294-00

Lorenzo Costas, Catalina

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2021-00000856-00

Lorenzo Pérez, Silvia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000196-00

Los Pies de Nala, ESPJ

Un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora).

SI429A-2021-00001498-00

Losada Vilanova, María Mercedes

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000837-00

Loureiro Neira, Irma María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; aclaración sobre a alta no réxime especial de traballadores autónomos, xa que a actividade que figura na alta non coincide coa actividade para a cal solicita a axuda; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000450-00

Loureiro Pérez, Ana

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000161-00

Louzao Gato, Marta

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001170-00

Luengo Rodríguez, Beatriz

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000627-00

Luma, S.C.

Un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora).

SI429A-2021-00001516-00

Luna Villamizar, Natacha Neylin

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000431-00

Macías Lema, Isabel

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000479-00

Magariños Villaverde, María Elisa

Anexo II; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00000289-00

Magava, S.C.

Un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora).

SI429A-2021-00000443-00

Mage y Vero Estilistas, ESPJ

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas referida á promotora Verónica.

SI429A-2021-00001134-00

Malditased, S.L.U.

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00000859-00

Maldonado Galvis, Leydi Graciela

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00000851-00

Maldonado Méndez, María Verónica de la Cruz

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos .

SI429A-2021-00001383-00

Mandolina Moda, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en
nome da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período); aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00001211-00

Manjares Caseros, S.C.

Anexos I e II en que se fagan constar todas as persoas socias da sociedade civil (só consta como promotora unha persoa); copia do documento de constitución da S.C.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C. solicitante; un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos de todas as promotoras; informe de vida laboral actualizado de todas as promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras (agás Noela Rita).

SI429A-2021-00001214-00

Maquieira Vales Villamarín, María

Anexo II (o presentado está sen asinar); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000858-00

Maranatha, S.C.

Un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C., xa que segundo a escritura de constitución a administración é mancomunada; informe de vida laboral actualizado das promotoras (nos presentados non consta a alta no réxime especial de traballadores autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000193-00

Marchetta, Laura Valeria

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2021-00001373-00

Marina Náutica Arousa, S.L.

Documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acredite o grao de participación da promotora indicado no anexo I; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000719-00

Mariño Costales, Mónica

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000578-00

Marques Barbosa, Ana María

Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00001495-00

Marquez Flores, Johanis Carolina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000708-00

Martelo Cao, Gloria María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos .

SI429A-2021-00000996-00

Martens, Lara

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende (presentou o da liña Activa, pero a liña de axuda á que pode optar é a Emprende).

SI429A-2021-00000955-00

Martínez Álvarez, Alba María

Anexo II; aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2021-00001299-00

Martínez Brea, Lucía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001235-00

Martínez Casesmeiro, Myriam

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade civil, deberá reformular a solicitude a nome da S.C.: anexos I e II a nome da S.C.; copia do NIF da S.C.; copia do documento de constitución da S.C.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C.; un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora Beatriz; informe de vida laboral actualizado da promotora Beatriz; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; copia do libro de familia da promotora con fillas/os menores de tres anos; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.C. e á promotora Beatriz.

SI429A-2021-00000070-00

Martínez Dopozo, Natalia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000210-00

Martínez Fernández, Raquel

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000118-00

Martínez Gándara, Onaira

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000506-00

Martínez García, Alejandra

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000791-00

Martínez Lema, Helenca

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001278-00

Martínez Maceira, María del Carmen

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001313-00

Martínez Melgosa, María Concepción

Anexo II.

SI429A-2021-00000151-00

Martínez Rodríguez, Laura

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora (o arquivo presentado está danado e non se pode abrir); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000012-00

Martínez Silva, Alfonsina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m); aclaración sobre a forma xurídica da empresa; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000960-00

Martínez Sobrado, Verónica

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001472-00

Martínez Vilar, María

Anexo II; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000707-00

Martíns da Costa, Hillene

Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000241-00

Martíns Siqueira, Tatianne

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia
e/ou allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000677-00

Marzabal Arca, María Yolanda

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000753-00

Mata Ares, Sandra María

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000873-00

Mateos Alonso, Andrea

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000776-00

Mato Iglesias, Sara

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende debidamente cuberto en todas as súas epígrafes.

SI429A-2021-00000259-00

Mayva Estética, C.B.

Un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora).

SI429A-2021-00001476-00

Mayzu, S.C.

Un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000671-00

Medrano Relinque, Esperanza Macarena

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000178-00

Méndez Martínez, Sara

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000483-00

Méndez Rodríguez, Laura

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000109-00

Méndez Santorun, Karina

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000939-00

Menduíña Paredes, Tania

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; copia do libro de familia.

SI429A-2021-00000439-00

Mera Constenla, María

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; copia do
acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m).

SI429A-2021-00001502-00

Mera y Gil, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das promotoras; informe de vida laboral actualizado das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000981-00

Mesejo Lamas, Maribel

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00001375-00

Mesón Lembranzas, S.C.

Copia do documento de constitución da S.C.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C.; un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das dúas promotoras; informe de vida laboral actualizado das dúas promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; copia do libro de familia da promotora con fillas/os menores de tres anos; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A-2021-00000908-00

Mhimdate, Wisal

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000155-00

Míguens Blanco, Antía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m).

SI429A-2021-00001224-00

Míguez Espiño, Mónica

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período).

SI429A-2021-00001330-00

Míguez Señarís, Sandra

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa, xa que na alta no réxime especial de traballadores autónomos consta como socia dunha sociedade civil.

SI429A-2021-00000876-00

Millar Villalobos, María Virginia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000553-00

Mima T, S.C.

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras e á S.C.

SI429A-2021-00001020-00

Miras Vázquez, Irene

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000519-00

Moimenta Abal, Lourdes Rosalía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE (na presentada non consta a alta na actividade para a cal solicita a axuda); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001187-00

Mola Gofre, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L. solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000121-00

Molino de Papel

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da entidade solicitante; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000007-00

Moll Pérez, María Elisa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do libro de familia; aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2021-00000984-00

Monro, ESPJ

Un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora).

SI429A-2021-00001363-00

Montani, Estela Susana

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende (solicitou a liña Activa, pero só pode optar á liña Emprende).

SI429A-2021-00000064-00

Montecelo Mahía, Silvia

Anexo II; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (a presentada está sen cubrir); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001467-00

Montero Martínez, Andrea

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000230-00

Montero Perdomo, María Lorena

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000735-00

Montilla Guidicelli, Giannina Gabriella

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001046-00

Morais Oliveira, Karoene

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000686-00

Moral Abuide, Laura

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000982-00

Morales Ramírez, Laura Gisela

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001371-00

Morales Sánchez, Io

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000354-00

Moreira Eiroa, Lorena

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000436-00

Morgade Pinar, Laura María

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1); informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000119-00

Mosquera Ferro, Julia María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; presentou documentación relativa a unha traballadora por conta allea pero este posto de traballo non está incluído no anexo II, polo que para ter en conta este posto na valoración da solicitude e determinación da contía da subvención deberá presentar un novo anexo II incluíndo o dito posto por conta allea.

SI429A-2021-00000885-00

Mosquera López, Laura

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000820-00

Mosquera Sastre, María Luisa

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña ITEF.

SI429A-2021-00001333-00

Moufer Global Markets, S.L.U.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001457-00

Mourelo Pérez, Mónica

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000590-00

Mouriño Cernadas, Alba

Anexo II.

SI429A-2021-00000387-00

Mouro Arroyo, María del Pilar

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000311-00

Muller Bustelo, Isa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001202-00

Mundín Presas, María José

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00000077-00

Muñiz Gerpe, Regina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000807-00

Murgoitio Domínguez, Mireia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A-2021-00000935-00

Nara Rogofski, Sandra

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000517-00

Navarro Loaiza, Natalia

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000607-00

Navuxil, S.L.

Documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten que a promotora ten a maioría do capital social; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00000803-00

Naya Camarero, Paula

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000308-00

Naya Varela, Lucía

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000514-00

Neira Veiga, Cristina

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia
e/ou allea; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001115-00

Neodomo Ewe, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende debidamente cuberto en todas as súas epígrafes (presentou o da liña Activa, pero a liña de axuda á que pode optar é a Emprende); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001334-00

Neres Duarte, Enilda

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000137-00

Nogueira Rodríguez, Basilisa

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; copia do/dos acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar.

SI429A-2021-00000534-00

Nogueira Rodríguez, María Montserrat

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2021-00000992-00

Noroeste Joyas de Autor, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L. (a presentada está incompleta); anexo II a nome da S.L.; informe de vida laboral actualizado da promotora; copia do libro de familia (a presentada está incompleta); copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m), xa que o presentado está incompleto; aclaración sobre se son dous os postos de traballo por conta allea con contrato indefinido para ter en conta para a subvención ou se polo contrario se trata dun único posto que se transforma en indefinido; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000995-00

Novas Canosa, Ana

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do acordo/pacto de conciliación para todo o persoal da empresa (o presentado só é para unha das traballadoras).

SI429A-2021-00001459-00

Novo González, Marisol

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000976-00

Novoa Aira, María Jesús

Informe de vida laboral actualizado da promotora emitido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa.

SI429A-2021-00000329-00

Novoa González, Alba

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001230-00

Nude, ESPJ

Aclaración sobre a actividade para a cal solicita a axuda, xa que nas altas no réxime especial de traballadores autónomos das dúas promotoras consta unha actividade distinta á indicada na súa solicitude é a do obxecto social da entidade; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do libro de familia da promotora con fillas/os menores de tres anos; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m).

SI429A-2021-00000619-00

Nunan, Jean Marie

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

SI429A-2021-00001381-00

Núñez Hernández, Rocío Edith

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001267-00

Núñez Rodríguez, Lucía

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000302-00

Ocampo López, Ana Belén

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m).

SI429A-2021-00001453-00

Ojea Freiría, Cristina

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000053-00

Ollamos por ti na casa, S.L.

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1 e tampouco está cuberto o dato da porcentaxe da xornada de traballo das traballadoras por conta allea); copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das promotoras; informe de vida laboral actualizado das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; copia do NIF da persoa que actúa en representación da S.L.; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000006-00

Oreiro Pérez, Yesica

Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m).

SI429A-2021-00000882-00

Osorio Agudo, Emilia

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000613-00

Osteomais, S.C.

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas referida á promotora Catia María.

SI429A-2021-00000615-00

Otero Crespo, Ana María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000667-00

Otero Fernández, Susana

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000646-00

Otero Justo, Aravela

Acreditación do inicio da actividade económica con anterioridade ao 1.8.2020 (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 2.10.2020); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos .

SI429A-2021-00001274-00

Otero Mazoy, Iria

Anexo II; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000058-00

Otero Varela, María Lucrecia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000751-00

Oviedo García, Belinda

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade.

SI429A-2021-00000865-00

Pacheco Vázquez, María Mercedes

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000029-00

Paderne Díaz, María del Carmen

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000754-00

Painceiras Martínez, Purificación Olimpia

Acreditación do inicio da actividade económica con anterioridade ao 1.8.2020 (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 1.1.2021).

SI429A-2021-00000874-00

Pais Romero, María Jesús

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000796-00

Pal, María

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000722-00

Panadería de Rubin, S.C.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora María del Mar; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A-2021-00001120-00

Panadería de Vila de Cruces, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período).

SI429A-2021-00000168-00

Pardal Barreto, Gleica

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000082-00

Pardo González, Irene

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000189-00

Pardo Rodríguez, Cristina María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001353-00

Pardo Ruzo, María Cristina

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2021 (presentou o da liña Emprende da convocatoria 2016); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000192-00

Paredes Bouzos, Araceli

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000361-00

Paredes Montáns, María Cristina

Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00001264-00

Parraga Mendoza, Winnifer Shezal

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000157-00

Pascariu, Ioana Cosmina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000426-00

Pastoriza Ares, Marta

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001272-00

Patasdepeixe Editora, S.L.

Anexo II; copia do documento de constitución da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia das resolucións sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social das dúas promotoras; informe de vida laboral actualizado das dúas promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; copia do libro de familia da promotora con fillas/os menores de tres anos; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas e certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social referidas á S.L.

SI429A-2021-00001352-00

Patiño Martínez, María del Mar

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00001303-00

Patiño Rosa, Agustina Brenda

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña ITEF; copia do/dos acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000334-00

Pato Group, S.C.

Anexo II; un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das promotoras; informe de vida laboral actualizado da promotora Victoria (o presentado non é o dela); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001171-00

Pazo Fernández, Alejandra

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000346-00

Pazos Díaz, Fátima

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (o presentado está incompleto); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001321-00

Pena Fandiño, Eva

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000808-00

Penela López, Mar

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001379-00

Peñaloza Quintero, Yenny Yumaira

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00000716-00

Peque Monsters, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acredite o grao de participación das dúas promotoras indicado no anexo I; aclaración sobre a vinculación de María Isabel coa sociedade limitada, xa que na alta no réxime especial de traballadores autónomos consta como traballadora autónoma economicamente dependente, non como socia da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000003-00

Pereira Álvarez, Cristina

Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m).

SI429A-2021-00000695-00

Pereira Mariño, María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001104-00

Pereira Martínez, María Luz

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000588-00

Pereira Moreira, María Desiree

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000887-00

Pereira Varela, Elisa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000665-00

Pereiro Couso, Vanesa

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período).

SI429A-2021-00000609-00

Pereiro López, Patricia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001505-00

Pérez Cao, Noelia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001098-00

Pérez Carou, Rita

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000812-00

Pérez Casas, Ana Belén

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000417-00

Pérez Castro, Ana Belén

Anexo II; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001174-00

Pérez Fernández, Lucía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE (na presentada non consta a alta na actividade para a cal solicita a axuda); aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2021-00000045-00

Pérez Fernández, María

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos .

SI429A-2021-00001259-00

Pérez González, Lorena

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000545-00

Pérez González, Noelia

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000284-00

Pérez González, Paula

Anexo II; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001295-00

Pérez Iglesias, María del Carmen

Informe de vida laboral actualizado (no presentado non consta a alta no réxime especial de traballadores autónomos ); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001434-00

Pérez Lorenzo, María Josefa

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000337-00

Pérez Pérez, Paula

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001007-00

Pérez Pérez, Rosa María

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00001156-00

Pérez Rancaño, Raquel

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; certificación do grao de discapacidade.

SI429A-2021-00000397-00

Pérez Rodríguez, Lorena

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período).

SI429A-2021-00001374-00

Pérez Rodríguez, María Felicidad

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000461-00

Pérez Rodríguez, Paula

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000846-00

Pérez Sobral, Josefa

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001241-00

Pérez Vázquez, Eila

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa, xa que na solicitude constan dúas promotoras; no caso de que se trate dalgún tipo de sociedade, deberán presentar o seguinte: uns novos anexos I e II a nome da sociedade; copia do documento de constitución da sociedade; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da sociedade; NIF da sociedade; certificación da AEAT relativa á situación de alta da sociedade no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa a nome da sociedade; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á sociedade; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa (sociedade) do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social. No caso de que se trate dunha empresaria individual, deberá presentar a certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001190-00

Pérez Vizcaya, María Dolores

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade.

SI429A-2021-00000187-00

Pesado Cuadrado, Vanesa María

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m).

SI429A-2021-00000912-00

Picallo Otero, Alba María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000022-00

Pico Expósito, Tamara

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000401-00

Pico García, Ana

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001099-00

Picos Sánchez, Isabel Mercedes

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE (a presentada non é a da solicitante).

SI429A-2021-00000176-00

Piedra Villar, María Jesús

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001318-00

Pingota Comunicación, S. Coop. Galega

Anexo II; copia do documento de constitución da sociedade cooperativa; aclaración sobre se María Luísa é
socia-traballadora da sociedade cooperativa ou simplemente traballadora por conta allea.

SI429A-2021-00000470-00

Pino Prieto, Vanesa

Anexo II (o presentado está sen asinar); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001084-00

Pinto González, María Aurora

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001025-00

Pintos Navas, María Dolores

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001083-00

Piñeiro Cortés, Ana Laura

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000260-00

Piñeiro Gómez, María del Pilar

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00000293-00

Piñero, Jacqueline Carmen

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000864-00

Pires de Macedo, Giselly

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001390-00

Piruchas, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00000081-00

Pita Caneiro, Melisa

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000575-00

Pita Gutiérrez, Lucía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000582-00

Pita Martínez, María Jesús

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001411-00

Platas Novoa, Silvia Susana

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00001139-00

Pomar Goberna, Susana María

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000748-00

Pombo Cid, Gloria

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001455-00

Ponte, S.C.

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; un anexo III por cada promotora (nos datos da
persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); copia do documento de constitución da S.C.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.C.; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das promotoras; informe de vida laboral actualizado das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A-2021-00000317-00

Por los Pelos Ribadeo

Un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da entidade solicitante.

SI429A-2021-00000693-00

Porcel Herrera, Sandra

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000839-00

Portas Pacheco, María del Pilar

Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00001377-00

Portasany Fernández, María Rita

Anexo II (presentou dous anexos nos que varía o número dos postos de traballo por conta allea, polo que deberá presentar un novo anexo II cos datos definitivos que ter en conta para a determinación da axuda); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000179-00

Portela Ferreiroa, Sara

Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00001485-00

Portela González, Noelia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001206-00

Porto Maneiro, Rosario

Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m).

SI429A-2021-00000025-00

Porto Soto, Eva

Anexo II (o presentado está sen asinar); informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A-2021-00000842-00

Posada Alonso, Milagros

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000269-00

Pose Muñiz, Cristina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001164-00

Pou González, Laura María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000128-00

Pousa Rodríguez, Susana

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001320-00

Pronorte Xestión Virtual, S.C.P.

Un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE.

SI429A-2021-00001195-00

Qualia Comunicación, S.L.

Anexo II; copia do documento de constitución da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000504-00

Quintas Núñez, Aurea Asunción

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000829-00

Quintero Rondon, María Ysabel

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000978-00

Quiroga García Boente, Blanca

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000596-00

Ramírez Duque, Jenny Carolina

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000339-00

Ramírez Santiago, Carmen Elena

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE (a presentada non é a da solicitante); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada non é a da solicitante); informe de vida laboral actualizado da promotora (o presentado non é a da solicitante); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende (o presentado non é a da solicitante).

SI429A-2021-00001144-00

Ramos Benavides, Leydi Yulisa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00001508-00

Ramos Ons, Monserrat

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa.

SI429A-2021-00000478-00

Ramos Rizos, Matilde

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001369-00

Ramos Santandre, Margarita

Informe de vida laboral actualizado (no presentado non consta a alta no réxime especial de traballadores autónomos .

SI429A-2021-00000287-00

Randulfe Portela, Jesica

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento
de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora;
plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para
a liña Emprende.

SI429A-2021-00000374-00

Ratel Rouco, Noelia

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001445-00

Reboredo Orgeira, Ariana

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001351-00

Recarey Castro, Susana

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000305-00

Recarey Consultores, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000600-00

Redondo Fernández, Vanesa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001427-00

Refojos Díaz, Bárbara

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00000223-00

Regateiro Castaño, Rosa María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2021-00000794-00

Rego dos Santos, Elisangela

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m).

SI429A-2021-00000424-00

Rego Estévez, Marina

Anexo II; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00000266-00

Rego Suárez, Ruth

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (o presentado non é da solicitante).

SI429A-2021-00000246-00

Regueira Martínez, Marta

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; copia do libro de familia.

SI429A-2021-00000537-00

Rey Rivas, Isabel

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000854-00

Rey Sucunza, María Belén

Anexo II.

SI429A-2021-00000365-00

Rial Gorgal, Albina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001389-00

Rial Suárez, Cristina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000691-00

Richert, Angie Ariane

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001328-00

Rigo Hermida, Ana Isabel

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00000969-00

Ríos Lago, María Asunción

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000102-00

Rivas Candal, Sonia María

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000023-00

Rivas Cordero, Yadira Bárbara

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; aclaración sobre a data de alta no réxime de autónomos, xa que as datas que figuran na resolución sobre recoñecemento de alta e na vida laboral non son coincidentes; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m).

SI429A-2021-00001470-00

Riveiro Sarceda, Amparo

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000703-00

Rivero Jimenez, María Lourdes

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001244-00

Robledo Rivera, Sarah

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001222-00

Rodríguez Acosta, Antonella

Acreditación do inicio da actividade económica con posterioridade ao 1.8.2020 (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 17.10.2010).

SI429A-2021-00000050-00

Rodríguez Alejos, Aitana

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000267-00

Rodríguez Alonso, María Peregrina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos de data 25.1.2021; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001367-00

Rodríguez Álvarez, Noelia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2021; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00000405-00

Rodríguez Bernardez, María Dolores

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000673-00

Rodríguez Campo, María José

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000799-00

Rodríguez Feliz, Gabriela Angélica

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00000056-00

Rodríguez Fernández, María Silvia

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00001051-00

Rodríguez Fernández, Rosa María

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2021-00000408-00

Rodríguez Hermida, Noelia

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2021-00001059-00

Rodríguez Illanes, Concepción

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

SI429A-2021-00000724-00

Rodríguez Manso, Estefanía

Acreditación do inicio da actividade económica con anterioridade ao 1.8.2020 (na certificación da AEAT
presentada consta como data de alta o 1.8.2021); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización
da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter
persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social;
aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00000240-00

Rodríguez Míguez, Georgina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000555-00

Rodríguez Nájera, María Antonia

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001256-00

Rodríguez Pereira, Sandra

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00001136-00

Rodríguez Pereira, Verónica

Aclaración sobre o número de postos de traballo por conta allea para ter en conta para a valoración da solicitude e determinación da contía da subvención, xa que os postos incluídos no anexo II non se corresponden co indicado no plan de negocio, ademais de que no punto 3 do anexo II inclúe un posto denominado “autónoma”.

SI429A-2021-00000182-00

Rodríguez Rellán, Vanesa

Anexo II; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000621-00

Rodríguez Rial, Antía

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00000698-00

Rodríguez Rodríguez, Elvira

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001431-00

Rodríguez Rodríguez, Pilar

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000005-00

Rodríguez Romero, Rosa Aricia

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2021-00000391-00

Rodríguez Torres, Patricia

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001079-00

Rodríguez Vázquez, Carla Isabel

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001026-00

Rodríguez Vergara, Graci Carolina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001399-00

Rojo Gómez, Irene Xosé

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000970-00

Rojo Varela, Carmen

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00001282-00

Roman, Viorica Claudia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001436-00

Romera Álvarez, Nazaret

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000870-00

Romera López, Isabel María

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2021-00000509-00

Romero Iturralde, Laura

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000250-00

Rueda Rincón, Valeria Andreina

Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00001004-00

Ruiz Flores, Sandra Eliana

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período).

SI429A-2021-00000529-00

Saa Lagos, Sara

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2021-00001297-00

Saavedra Cortón, María de los Ángeles

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.: anexos I e II a nome da S.L.; copia do NIF da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa a nome da S.L.; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.

SI429A-2021-00000768-00

Sacido Rego, María Manuela

Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00000458-00

Salcidos Lorenzo, Beatriz

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000626-00

Sales Estévez, Lucía

Anexo II (o presentado está sen asinar); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001433-00

Salgueiro Zabala, María Laura

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001198-00

Salvarredi Coll, María de la Macarena

Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000852-00

Samoilova, Elvira

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00000146-00

Sampayo David, María del Carmen

Anexo II.

SI429A-2021-00001359-00

Sánchez Blanco, Fátima

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000271-00

Sánchez Campello, Natalia

Informe de vida laboral actualizado (no presentado non consta a alta no réxime especial de traballadores autónomos ); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001203-00

Sánchez Canedo, Ana Vanessa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000836-00

Sánchez Carballido, Yraymis

Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00001166-00

Sánchez Chacón, Maricruz

Anexo II (o presentado está sen cubrir); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00000881-00

Sánchez Cortes, María Vanesa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000968-00

Sánchez Pérez, Melina

Os datos persoais do anexo I e do certificado dixital co que se asina a solicitude non son coincidentes co resto da documentación presentada, polo que deberá presentar unha aclaración ao respecto; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000844-00

Sánchez Rodríguez, María Micaela

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000786-00

Sánchez Taboada, Alejandra

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000403-00

Sandino Díaz, María Esperanza

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000147-00

Sangil Santamaría, Beatriz

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000890-00

Sanisidro Parada, Ariadna

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00000764-00

Sanjurjo Campo, María Isabel

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1); informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime especial de traballadores autónomos).

SI429A-2021-00001091-00

Sanmartín Cambón, Ana

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001218-00

Santalices Amigo, Jimena

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001504-00

Santiago y Alonso Asesores, C.B.

Anexos I e II en que se fagan constar todas as persoas socias da comunidade de bens (só consta como promotora unha persoa); un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta da C.B. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora Ana Isabel; informe de vida laboral actualizado da promotora Ana Isabel; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período); copia do/dos acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras; aclaración sobre se a promotora Ana Isabel está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2021-00000355-00

Sanz Roibás, María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000685-00

Schwarz Seguias, Federica

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001252-00

Segade Chantada, Cristina

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa debidamente cuberto en todas as súas epígrafes.

SI429A-2021-00001500-00

Segade Couto, María del Carmen

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001260-00

Seijas Rosende, Marina

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa
para esta convocatoria 2021 (presentou o da liña Emprende, pero só pode optar á liña Activa); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000152-00

Seijo Noya, Erea

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001162-00

Seijo Villar, Sabela

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; copia do libro de familia.

SI429A-2021-00000457-00

Senalxia Fisioterapia, S.L.P.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000817-00

Senande Fernández, Iria

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000498-00

Sendón Comesaña, Estela

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000547-00

Seoane Martínez, Anabel

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2021-00000602-00

Seoane Ramil, María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000112-00

Serra Manzano, Roser

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000800-00

Servicios Integrales de Formación, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00001378-00

Sestayo Tajes, Cristina

Aclaración sobre se a promotora Emilia está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2021-00000860-00

Shi, Luwei

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001296-00

Showroomnaron, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L. (a presentada non é a da S.L. solicitante); de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das dúas promotoras; informe de vida laboral actualizado da promotora Marina; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00000806-00

Sierra Villar, María Sisel

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000418-00

Silva Caaveiro, Aurea María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00000291-00

Silva Iborra, Ana Karina

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa, xa que no anexo I fixo constar a dúas persoas promotoras;
anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa;
informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001342-00

Silva y Rúa Asociados, S.L.U.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00001146-00

Soares dos Anjos, Steffane

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000321-00

Sobrado Subiela, Sila

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000531-00

Sogagestan, S.L.

Co obxecto de acreditar a categoría de pequena empresa, deberá presentar o informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre a data de constitución da S.L. ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000701-00

Somolinos Olmo, Eva Cayetana

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001494-00

Sonalia, C.B.

Un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); copia do documento de constitución da C.B.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da C.B.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da C.B.; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das promotoras; informe de vida laboral actualizado das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A-2021-00000711-00

Soriano Pereda, Paloma

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000866-00

Sosa Santiago, Marta

Anexo II; documento de alta na mutualidade de colexio profesional (nos documentos presentados non consta a data de alta na mutualidade).

SI429A-2021-00001515-00

Sotelo Martínez, María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001127-00

Soto Álvarez de Sotomayor, María

Anexo I (os datos persoais non coinciden cos do certificado dixital co que se asina a solicitude nin co resto da documentación presentada); anexo II (o presentado está sen cubrir); copia do libro de familia.

SI429A-2021-00000624-00

Souto Domínguez, Lucía

Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non se indica que sexa titularidade da solicitante; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000649-00

Souto Gregorio, Silvina

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000737-00

Souto López, Selene

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do libro de familia.

SI429A-2021-00001158-00

Souto Rodríguez, Patricia

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001400-00

STRS Ventas Formación y Selección España, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L. solicitante; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade
e/ou composición do capital social da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00001415-00

Suárez Carreira, María del Carmen

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000581-00

Suárez Domínguez, Fátima Carmen

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000629-00

Suárez González, María del Carmen

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000326-00

Suárez Pérez, Irene

Anexo II; aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2021-00000059-00

Suárez Rey, Águeda María

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2021-00000746-00

Suárez Rey, Thais

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001413-00

Suma y Sigue Peluquería, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L. solicitante; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00000681-00

Supermercados Álvarez Rocha, C.B.

Anexo II (o presentado está sen asinar); un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000338-00

Taboada Loson, Laura

Anexo II (o presentado está sen asinar); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000163-00

Taboada Rodríguez, Ana Belén

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000757-00

Taboada Silva, Ana María

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000199-00

Taibo Rama, Loreto

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende (o presentado está sen cubrir).

SI429A-2021-00000886-00

Tajes Méndez, Cristina Viviana

Anexo II.

SI429A-2021-00001270-00

Tallón García, María José

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000384-00

Tamez de la Selva, Ana Lucía

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000489-00

Taynatur, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000366-00

Teijeiro Abelleira, Águeda

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001345-00

Teijeiro Campello, María Manuela

Anexo II (o presentado está sen cubrir); documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (a presentada está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001246-00

Textinnova Global Content, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do libro de familia.

SI429A-2021-00000086-00

Tobares Quevedo, Gemma María

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; informe de vida laboral actualizado da promotora; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000544-00

Toro Ramírez, Leonor

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00001460-00

Torralvo Costa Cadima, Cheila Liliana

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000564-00

Touceda García, Yaiza María

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; documento de alta na mutualidade do colexio profesional ou no correspondente réxime da Seguridade Social; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000205-00

Trevo Consulting, S.L.

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L., xa que segundo a escritura de constitución a representación é mancomunada.

SI429A-2021-00000694-00

Triñanes López, Andrea

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa, xa que na alta no réxime especial de traballadores autónomos consta como socia dunha sociedade mercantil; aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa.

SI429A-2021-00001088-00

Trisquel Compostela I.S, S.L.

Copia do acordo/pacto de conciliación para todo o persoal da empresa (presentou acordos individuais e só para unha parte do persoal da empresa).

SI429A-2021-00000019-00

Trobo Maseda, Miriam

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; copia do libro de familia.

SI429A-2021-00001496-00

TS Asesores Moaña, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001462-00

Tubío Rodríguez, Paula María

Anexo II (o presentado está sen asinar); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001517-00

Ubeira Consultores, S.L.

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m); aclaración sobre o número de postos de traballo por conta allea para ter en conta para a valoración da solicitude e determinación da contía da subvención (parece que que os postos incluídos no anexo II están duplicados).

SI429A-2021-00000336-00

Ulla Uriz, María Monserrat

Certificación do grao de discapacidade (a tarxeta presentada non é o documento exixido polas bases reguladoras para acreditar esta condición).

SI429A-2021-00001408-00

Uvedos 2009, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período); aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00000532-00

Valduciel Álvarez, Carolina

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2021-00000670-00

Valea Noroeste, S.L.

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

SI429A-2021-00000699-00

Valeiro Temprano, Eva

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001240-00

Valerie Bio Salon S.C.

Aclaración sobre se a promotora Sophie está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora Sophie; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas das dúas promotoras; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social referida á promotora Sophie; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referida á promotora Sophie.

SI429A-2021-00000448-00

Valiñas Cerviño, Ana

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; copia do/dos acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar.

SI429A-2021-00001348-00

Valladares Zulueta, Alejandra Cristina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2021; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa.

SI429A-2021-00000583-00

Vallejo Lorenzo, María Teresa

Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non se indica que sexa titularidade da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000261-00

Valverde Cea, Gemma

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000126-00

Varela Bao, María José

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000598-00

Varela Barizo, María Dolores

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2021-00000738-00

Varela Dafonte, Mª del Carmen

Anexo II; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001181-00

Varela Rendueles Suárez Pumariega, S.L.

Anexo II; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L. solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000512-00

Vaz Luis, Belén

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000020-00

Vázquez Castro, Uxía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2021-00000715-00

Vázquez Cortizo, María Jesús

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001103-00

Vázquez García, Juana María

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000560-00

Vázquez Martínez, María de los Ángeles

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende (o presentado está incompleto).

SI429A-2021-00001261-00

Vázquez Sánchez, Margarita

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000637-00

Vázquez Verao, Paula

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; aclaración sobre se solicita a liña Concilia-promotoras, xa que presentou copia do libro de familia pero na solicitude non consta que solicite esta liña.

SI429A-2021-00001331-00

Vega Suárez, Laura

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A-2021-00001155-00

Veiga Ledo, Carmen María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 11.1.m).

SI429A-2021-00000096-00

Veiga Roca, Zeltia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; copia do/dos acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar.

SI429A-2021-00001275-00

Velasco Sanz, Raquel

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001029-00

Ventoso Lestón, Laura

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (na presentada non se pode validar a sinatura electrónica da persoa outorgante); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00001298-00

Verdes Fernández, Selena

Anexo II; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (a presentada non está asinada pola persoa outorgante da representación e a persoa representante non é unha persoa física).

SI429A-2021-00001439-00

Vermelho, María da Natividade

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2021-00000920-00

Vicente Castro, Cristina

Anexo II; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000307-00

Vidal Abuín, María Teresa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001201-00

Vidal Seijas, Ángela

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade civil, deberá reformular a solicitude a nome da S.C.: anexos I e II a nome da S.C.; copia do NIF da S.C.; un anexo III por cada promotora (nos datos da persoa solicitante teñen que constar os datos da promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora María Teresa; informe de vida laboral actualizado das dúas promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.C. e a cada unha das promotoras..

SI429A-2021-00000687-00

Vidal Vaamonde, Mirian

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000964-00

Vieitez Bautista, Vanesa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00000720-00

Vieitez Fontaíña, María Belén

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000207-00

Vigide y Souto, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001521-00

Vigo Sunrise, S.L.

Documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acredite o grao de participación da promotora indicado no anexo I (100 %); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00000324-00

Vila Vázquez, Cristina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001325-00

Vilariño García, Miriam

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE (na presentada non consta a alta na actividade para a cal solicita a axuda).

SI429A-2021-00000318-00

Vilariño Rivadulla, Margarita

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001421-00

Vilas Ribao, Eva

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001488-00

Vilela Pérez, María Yolanda

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da sociedade cooperativa: anexos I e II a nome da sociedade cooperativa; copia do documento de constitución da cooperativa; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da cooperativa; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da cooperativa; copia do NIF da cooperativa; certificación da AEAT relativa á situación de alta da cooperativa no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das promotoras; informe de vida laboral das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende a nome da cooperativa; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á sociedade cooperativa.

SI429A-2021-00001357-00

Villanueva Filloy, Tatiana

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000463-00

Villanueva Pellitero, María Cristina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00001401-00

Villanueva Pose, Sonia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001461-00

Villanueva Romero, María Celia

Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes; anexo II; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2020 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2021-00001520-00

Villate García, Leyre

Anexo II; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001169-00

Villaverde Cruz, María del Carmen

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2021-00001402-00

Wang, Jiaodi

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00000138-00

XB Xestoría Administrativa 2018, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; de ser o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non se indica que sexa titularidade da solicitante; aclaración sobre o grao de participación no capital social da S.L. da socia Rosa, xa que non declara ter o 100 % e na solicitude non constan outras persoas socias.

SI429A-2021-00000896-00

Xeados Conxeito, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.

SI429A-2021-00000778-00

Xescomlab, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2021-00001355-00

Xia, Xuyan

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa (se se trata dunha empresaria individual ou dunha persoa xurídica); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende.

SI429A-2021-00001076-00

Yang, Zuomiao

Aclaración sobre as axudas declaradas nos anexos I e III (debe indicar o código de procedemento e a data de publicación no diario oficial).

SI429A-2021-00000202-00

Zambrano de Rodríguez, Gladys Corina

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2021.