Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 186 Luns, 27 de setembro de 2021 Páx. 47145

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se adxudican definitivamente os destinos provisionais para o próximo curso académico 2021/22 ao persoal docente pertencente ao corpo de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, a aquelas persoas que resultan desprazadas por falta de horario, ao persoal ao cal se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso ao servizo activo.

Mediante a Resolución do 16 de xuño de 2021 (Diario Oficial de Galicia núm. 121, do 28 de xuño) convocouse o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2021/22 entre o persoal docente pertencente ao corpo de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, os que resultan desprazados por falta de horario, o persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, o persoal interino e substituto e o persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso ao servizo activo.

Con base no disposto no punto oitavo da dita resolución, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

RESOLVE:

Primeiro. Adxudicar definitivamente os destinos provisionais para o próximo curso académico 2021/22 ao profesorado referido anteriormente, que figuran no anexo desta resolución, de acordo coas normas para a adxudicación de destino provisional establecidas pola Orde do 7 de xuño de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 113, do 14 de xuño).

Segundo. Publicar a resolución definitiva do concurso no portal da internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade http://www.edu.xunta.gal e no Diario Oficial de Galicia.

A adxudicación definitiva terá efectividade o día seguinte ao da súa publicación no dito portal da internet desta consellería, sen prexuízo de que a toma de posesión se efectuará conforme o disposto no artigo 41 da Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destinos provisionais.

Terceiro. De conformidade co disposto no citado artigo 41 da Orde do 7 de xuño de 2018, o persoal adxudicatario tomará posesión no centro educativo de destino e incorporarase con efectividade económica e administrativa da data fixada para o inicio da impartición efectiva das clases, o 15 de setembro de 2021, agás no suposto de que o nomeamento ou toma de posesión se efectúe con posterioridade.

No caso das comisións de servizo, os efectos serán do día 15 de setembro de 2021, sen prexuízo de que as comisións de servizo do profesorado que proceda de fóra da comunidade autónoma e do procedente do estranxeiro poderían ter efectividade do 1 de setembro de 2021.

Para o persoal en prácticas e o persoal interino sen nomeamento en vigor, os efectos económicos e administrativos serán do día 15 de setembro de 2021.

Sen prexuízo do previsto nos parágrafos anteriores, para o persoal docente interino que tivese nomeamento en vigor en 15 de setembro de 2021, os efectos da toma de posesión serán do 16 de setembro de 2021.

Cuarto. Os nomeamentos serán remitidos ao seu enderezo de correo electrónico.

Quinto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes, ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo que sexa competente, de conformidade coa Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 8 de setembro de 2021

Jesús Manuel Álvarez Bértolo
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

DNI

Apelidos e nome

Concello

Centro

Especialidade

Itinerante

Afín

Afíns

Centros itinerantes

***5341**

De Dios González, José Luis

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590001-Filosofía - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

590061

***7360**

Villamor Iglesias, Alejandro

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590001-Filosofía

N

N

***4562**

Mira Martínez, Manuel

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590001-Filosofía

N

S

590017

***5033**

Domínguez Barreira, María Carmen

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590001-Filosofía

N

N

***2427**

Martínez Tajes, Noelia

15078-Santiago de Compostela

15027058-IES As Fontiñas

590001-Filosofía - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

590005

***6518**

Rico Rodríguez, José Ángel

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590001-Filosofía

N

N

***4206**

Pintor Carril, Antón

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590001-Filosofía

N

N

***1473**

De Diago Loredo, Jorge

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590001-Filosofía

N

S

590004

***8469**

Serrapio Lavandeira, Marta

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590001-Filosofía

N

N

***4323**

Otero Vizcaíno, Iria

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590001-Filosofía

N

N

***1350**

Fernández Vaamonde, María del Pilar

32009-O Barco de Valdeorras

32001725-IES Lauro Olmo

590001-Filosofía

N

N

***2725**

Domínguez García, Sara

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590001-Filosofía

N

N

***3224**

Artime Omil, Manuel

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590001-Filosofía

N

N

***7217**

Permuy Rodríguez, Eva Belén

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590001-Filosofía

N

N

***8470**

Miguélez Vila, María

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590001-Filosofía - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

S

590005-590053

***4097**

Pita Cubeiro, Emilio

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590001-Filosofía

N

N

***7014**

Búa Soneira, Juan Ramón

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590001-Filosofía - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***5963**

Requejo Doval, Adrián

15013-Brión

15026352-IES Brión

590001-Filosofía

N

N

***0910**

Martínez Suárez, Uxía

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590001-Filosofía

N

N

***8523**

Blanco Rodríguez, Fidel Juan

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590001-Filosofía

N

N

***2984**

González Pérez, María

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590001-Filosofía

N

N

***0729**

Escariz Quintás, Jesús

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590001-Filosofía

N

N

***9568**

Corral Gil, Andrés

15011-Boiro

15023338-IES Praia Barraña

590001-Filosofía

N

N

***9609**

Rodríguez Area, Ana María

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590001-Filosofía

N

N

***5448**

Rey Nieto, Hugo

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590001-Filosofía

N

N

***9342**

Losada Briamonte, Francisco

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590001-Filosofía

N

S

590003

***2069**

González Ricoy, Camilo

32063-A Pobra de Trives

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590001-Filosofía

N

N

***9189**

Carracedo Leirós, Ángel Antonio

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590001-Filosofía

N

N

***3853**

López Sixto, Pablo

27013-Cervo

27016509-IES Marqués de Sargadelos

590001-Filosofía

N

N

***3417**

Darriba Alves, Laura

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590001-Filosofía

N

N

***8616**

Abalde Cameselle, Sarai

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590001-Filosofía

N

N

***9314**

Castro Álvarez, Ariel Santiago

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590001-Filosofía

N

N

***8405**

Leira Martínez, José Antonio

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590001-Filosofía

N

N

***7061**

Rodríguez Domínguez, Ramón

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590001-Filosofía

N

N

***4892**

Alonso Fernández, José

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590001-Filosofía

N

N

***4037**

Freire Leira, Juan Carlos Belarmino

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590001-Filosofía

N

N

***7001**

Neyra García, María de las Nieves

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590001-Filosofía

N

N

***5556**

Vázquez González, Enrique

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590001-Filosofía

N

N

***0415**

García Pazos, Beatriz Teresa

15036-Ferrol

15006687-IES de Catabois

590001-Filosofía

N

N

***3416**

Dopico Soto, Juana Yolanda

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590001-Filosofía

N

N

***1075**

Alonso García, Estrella María

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590001-Filosofía

N

N

***4379**

Rodríguez Fandiño, María Teresa

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590001-Filosofía

N

N

***4579**

Seguín Garrido, María Concepción

36034-As Neves

36019402-IES Pazo da Mercé

590001-Filosofía

N

N

***0888**

Riesco Martín, Modesta

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590001-Filosofía

N

N

***3152**

Fernández Torres, Juan Manuel

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590001-Filosofía

N

S

590004

***5064**

Gómez Vecino, Helena

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590001-Filosofía

N

S

590005

***4009**

Méndez Rivas, María Carmen

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590001-Filosofía - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

590011

***6621**

Incera Ares, Belén

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590001-Filosofía

N

N

***1522**

González Pérez, Montserrat

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590001-Filosofía

N

S

590004-590011

***5151**

Rego Parada, Carolina Mercedes

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590001-Filosofía

N

N

***4793**

Areán Laso, Carlos

36057-Vigo

36019050-IES de Beade

590001-Filosofía

N

N

***6033**

Costa Casas, María Dolores

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590001-Filosofía

N

N

***3038**

Mariño Amor, Eva

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590001-Filosofía

N

S

590004

***1693**

Franco Blanco, Araceli

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590001-Filosofía

N

S

590004-590053

***1805**

Rigueira Muinelo, María Cristina

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590001-Filosofía

N

N

***7196**

Neira Piñeiro, Fernando

36004-Bueu

36019463-IES Johan Carballeira

590001-Filosofía - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***4272**

Saavedra González, María Asuncion

36045-Redondela

36019566-IES de Chapela

590001-Filosofía

N

N

***2303**

Silva González, José Joaquín

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

590001-Filosofía

N

S

590003

***2440**

Argüello González, María Cristina

27029-Meira

27016303-IES Pedregal de Irimia

590001-Filosofía

N

N

***2487**

Cancela Silva, María Celeste

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590001-Filosofía

N

S

590004

***9768**

Álvarez Fabeiro, María Carmen

36017-A Estrada

36002359-IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

590001-Filosofía

N

S

590003-590016

***6248**

Álvarez Figueira, Luis Enrique

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590001-Filosofía

N

S

590003

***5975**

Irisarri Bouzas, Eva

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590001-Filosofía

N

N

***5616**

Álvarez Feijoó, Sonia María

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590001-Filosofía

N

N

***9635**

Casado González, María Jesús

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590001-Filosofía - Ámbito: Ámbito Lingüístico

N

S

590004-590053

***1394**

López Pérez, Ana María

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590001-Filosofía

N

N

***7241**

Seoane Otero, Tatiana

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590001-Filosofía - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

590005

***1422**

Piñeiro Gallego, Víctor José

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590001-Filosofía

N

N

***2783**

Varela Gerpe, María Teresa

15073-Ribeira

15014568-IES nº 1

590001-Filosofía

N

S

590004

***7100**

Lubián Prieto, Diego

36054-Tomiño

36019751-IES Antón Alonso Ríos

590001-Filosofía

N

N

***5382**

Vilas Fernández, María de las Mercedes

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590001-Filosofía

N

S

590011

***9935**

Alborja García, Saturnino

36053-Soutomaior

36024987-IES de Soutomaior

590001-Filosofía

N

S

590003-590016

***9229**

Framil Barreiro, Martiño Xabier

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590001-Filosofía - Ámbito: Ámbito Social

N

S

590005

***3885**

Hermida Carneiro, Miguel Ángel

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590001-Filosofía

N

S

590003

***5201**

Pérez Fernández, Ricardo

36009-A Cañiza

36015101-IES da Cañiza

590001-Filosofía - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

590011

***9004**

Varela Quiñones, Ana Adela

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590001-Filosofía

N

S

590003

***2013**

Dapena Sieiro, Ana Isabel

36052-Silleda

36020350-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

590001-Filosofía - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***8651**

Otero Ordóñez, Abel

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590001-Filosofía - Ámbito: Ámbito Social

N

S

590005-590010

***9204**

Queipo Salvande, María Lydia

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590001-Filosofía

N

S

590010

***0462**

Cibeira Cancelas, Roberto

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590001-Filosofía

N

S

590061

***5692**

Sanvicente Romero, María Concepción

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590002-Grego

N

S

590003

***3818**

Cendán Teijeiro, Noelia

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590002-Grego

N

N

***0176**

Amboage López, David

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590002-Grego

N

N

***5988**

Carballosa Calleja, Andrés

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590002-Grego

N

S

590001-590003

***5978**

Blanco Balvís, Erea

27010-Castro de Rei

27015891-IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

590002-Grego - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

590003-590005

***6142**

Movilla Mirelis, Francisca María

27013-Cervo

27016509-IES Marqués de Sargadelos

590002-Grego

N

S

590005

***1362**

Vázquez Vázquez, Victoriano

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590002-Grego

N

S

590011

***6967**

Couto Vaamonde, María Victoria

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590003-Latín

N

S

590002

***9168**

Gómez Rodríguez, María de los Ángeles

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590003-Latín

N

S

590001

***5614**

Fernández Carreira, María del Carmen

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590003-Latín

N

S

590001-590002

***5846**

Maseda Paz, Efigenia

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590003-Latín

N

S

590004-590010

***6092**

García Diéguez, María Carmen

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590003-Latín

N

S

590004

***1772**

Sesto Yagüe, Lucía

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590003-Latín

N

S

590001-590053

***2398**

Gómez Costoya, María Carmen

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590003-Latín

N

N

***1176**

Díaz Rifón, María del Carmen

32072-A Rúa

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590003-Latín

N

S

590004

***8625**

Álvarez García, Laura

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590003-Latín

N

S

590002

***1064**

Solla Portela, Juan José

36045-Redondela

36019566-IES de Chapela

590003-Latín

N

N

***0187**

López Bugeiro, Ana María

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590003-Latín

N

S

590005

***5832**

López Macía, Paz

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590003-Latín

N

N

***7851**

Díaz Portas, Ana Belén

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590003-Latín - Ámbito: Ámbito Lingüístico

N

S

590002-590004

***9876**

Hernandez Figueiredo, José Ramón

32006-Bande

32016340-IES Aquis Querquernis

590003-Latín - Ámbito: Ámbito Lingüístico

N

N

***5995**

Carballeira Fariña, María

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590003-Latín

N

N

***9518**

Miramontes Seijas, Elena

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590003-Latín

N

S

590011

***7583**

Mosquera Vázquez, Marta Emilia

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590003-Latín

N

S

590004-590053

***7815**

López Suárez, Monserrat

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590003-Latín

N

S

590002-590004

***0128**

Suárez del Río, Ángela

15093-Zas

15027368-IES Maximino Romero de Lema

590003-Latín

N

S

590004

***4936**

Gómez Fariña, Lucía

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590003-Latín

N

S

590004-590053

***1910**

Pedreira Nores, Federico

32069-Ribadavia

32015475-IES O Ribeiro

590003-Latín

N

S

590002

***8300**

Hermo Pereira, María Paz

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590003-Latín

N

S

590053

***3963**

Sánchez López, Miriam

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590003-Latín

N

N

***9527**

Teijeiro Dopico, David

15036-Ferrol

15006687-IES de Catabois

590003-Latín

N

S

590004-590053

***9415**

Villasenín Viqueira, Patricia

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590003-Latín

N

S

590002

***7504**

Veiga Ares, Susana María

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590003-Latín

N

S

590004-590010

***6514**

Alonso Rodríguez, María del Pilar

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590003-Latín

N

S

590002-590010

***8396**

San Luis Carbón, Juan José

32019-O Carballiño

32003001-IES nº 1

590003-Latín

N

S

590002

***5594**

Souto Eiroa, Xurxo Manuel

27029-Meira

27016303-IES Pedregal de Irimia

590003-Latín

N

S

590005

***9175**

Braña López, Iria

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590003-Latín

N

S

590002-590005

***5319**

Soba Tomás, María Yolanda

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590003-Latín

N

S

590001

***5065**

Hermo Segade, María de la Purificación

36022-O Grove

36019232-IES Monte da Vila

590003-Latín

N

S

590005

***6538**

Rodríguez Díaz, Blanca María

27048-A Pontenova

27016297-IES Enrique Muruais

590003-Latín - Ámbito: Ámbito Lingüístico

N

S

590002-590010

***1046**

Palacios Díaz, Enedina

36042-Ponteareas

36024781-IES do Barral

590003-Latín

N

S

590002

***6020**

Alonso Álvarez, Laureano

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590003-Latín - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

590002

***9286**

Rey López, Julián

36034-As Neves

36019402-IES Pazo da Mercé

590003-Latín

N

S

590002

***5865**

Silva Rodríguez, María del Carmen

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590003-Latín

N

S

590002

***0744**

Carballido Rodríguez, María Teresa

36009-A Cañiza

36015101-IES da Cañiza

590003-Latín - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

590011

***3599**

Pereira Ortega, María del Pilar

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

590003-Latín

N

S

590010-590053

***2723**

Galego Guitián, Carlos

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590003-Latín

N

S

590016

***3140**

Botana Rial, Laura

27018-A Fonsagrada

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590003-Latín

N

S

590002-590011

***4716**

González Crespo, Ana Isabel

32054-Ourense

32016455-IES Julio Prieto Nespereira

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***1806**

Maneiro Vidal, Manuel

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590053

***2648**

Fernández Seoane, Paula

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***9238**

Pulido Rodríguez, Julia María

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***7442**

Mascareñas García, Marina Carlota

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico

N

S

590011

***7328**

Gabriel Caneda, Avelino

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***8573**

Joven Sieira, Cristina

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***0396**

Blanco Martínez, Alfredo

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***1595**

Vega Vázquez, Isabel

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***3177**

Somoza Rey, Lucía

15011-Boiro

15026698-IES Espiñeira

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***0885**

González Otero, César

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***7268**

Otero Pérez, Ana Rosa

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***5523**

Calvo Gómez, Beatriz

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590053

***6912**

Edreira Domínguez, Marta Beatriz

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***7551**

Abeledo Penas, María Ángeles

15020-Carnota

15027885-IES Lamas de Castelo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***7716**

Villasenín Carballo, María del Carmen

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***1666**

Abuín Abel, Susana

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***4096**

Villar Corral, María José

15036-Ferrol

15021469-CIFP Leixa

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***4985**

Pérez Sánchez, Lucía María

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590001

***0175**

Otero Moreira, Ramón

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***1398**

Pérez García, Marta

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***0224**

Prieto González, Sabela

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***7211**

García Agrasar, Alba

36044-Pontecesures

36007621-CPI de Pontecesures

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590005

***4589**

Del Río Entonado, David Isaac

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590016

***8003**

Insua Grandío, Irma

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***1516**

Varela Roca, Ruth

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***7988**

Gómez Vázquez, Javier Antonio

27010-Castro de Rei

27015891-IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

590005

***0985**

Bret Franco, Carolina

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590001

***2636**

Neira Iglesias, Lucía

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***4503**

Fernández Rodríguez, Sandra

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***5909**

Sánchez Vilar, Rebeca

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***6364**

Terrón Barreiro, Paloma

15031-Culleredo

15005749-CIFP Universidade Laboral

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***8625**

Velo España, Fabiola

15043-Malpica de Bergantiños

15008301-IES Urbano Lugrís

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***9499**

Máquez Roel, Emiliano

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***8572**

Codeseda Troncoso, Fátima

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***8389**

Andión Cabral, Manuel

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***3032**

Pardo Sobrino Ruiz, Angélica María

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***9249**

Muíños Conde, Arantxa

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***8285**

Regueiro Barreiros, Jessica María

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***7431**

Romo Poderós, Irene

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***1401**

García de Lucas, Esther

15035-Fene

15032081-IES de Fene

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***1091**

Martínez Pastoriza, Patricia

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***7595**

Garnelo Calvo, Ana María

15030-A Coruña

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico

N

N

***3988**

Carballeira Vázquez, Laura

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***8070**

Méndez Álvarez, Lidia

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***0653**

Rodríguez Fraga, Mercedes

15037-Fisterra

15027915-IES Fin do Camiño

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***0113**

Couso Miguélez, Celia

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***7823**

Castro Torres, Sonia Belén

36053-Soutomaior

36024987-IES de Soutomaior

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590003

***0946**

Fernández González, Emma

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***1933**

Romero Pedreira, María

15008-Bergondo

15001070-CPI de Cruz do Sar

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***6360**

García García, Sabela

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***6574**

Pazos Chazo, Juan Ramón

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590010

***9818**

Miranda Acuña, Andrés

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico

N

S

590053

***1076**

Gil Gil, César Manuel

36057-Vigo

36018941-EOI de Vigo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***7036**

Toledo Vogt, Nadia Daiana

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***6820**

Roca Moro, Alberto Carlos

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***2945**

Viéitez Touriño, Lucía

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***4271**

Tojo Villanueva, Inmaculada

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***5000**

Paredes Gestal, Tamara

15078-Santiago de Compostela

15027319-IES de Sar

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590001-590016

***5199**

Alonso Espasandín, María

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590001

***6108**

Ramos Otero, María Teresa

36009-A Cañiza

36001148-CPI da Cañiza

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***0452**

Orgeira Rumbo, Pablo

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***6634**

Iglesias Méndez, Adriana

36024-Lalín

36004137-IES Ramón Mª Aller Ulloa

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***4207**

Casas Agilda, Artur

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***5038**

Rodríguez Pereira, Pilar

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***4036**

Carrete Montaña, José Ricardo

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***1624**

Refojo Alvariño, Elena

36061-Vilanova de Arousa

36024203-IES Faro das Lúas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***7601**

Martínez Gradín, Pablo Jesús

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***3129**

Basalo Añel, Noemí

32019-O Carballiño

32003001-IES nº 1

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***6015**

Alfonso Rodríguez, Amalia María

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***3504**

Faya Oliveira, Marta

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***8254**

Grela del Río, Adriana

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***7811**

Teijeiro Otero, María

27019-Foz

27020562-IES de Foz

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

N

***7773**

Araújo García, Marina

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***9943**

Blanco Blanco, Marta

15016-Camariñas

15027861-IES Plurilingüe Pedra da Aguia

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***9592**

González Rodríguez, Noelia

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***7809**

Felpeto Losada, María

27065-Vilalba

27013326-IES Lois Peña Novo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590005-590053

***1211**

Alberte Lista, Ana

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***1022**

González Álvarez, Vanesa

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***8782**

Ferreiro Fernández, Rocío

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***3600**

Muíño Barreiro, David Antonio

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***0788**

González Silva, Oswaldo

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***9040**

Fidalgo Giráldez, Andrea

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***7744**

Martínez Vila, Breogán Antón

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***5391**

Macho Mateos, Luis Miguel

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590010

***8064**

Soto Fernández, Xurxo

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***9017**

Gómez Carballo, Carla Catarina

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico

N

S

590053

***0349**

Louro Búa, Cintia

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***9256**

Pampín Barral, María de las Mercedes

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***7923**

Rivas Cabanelas, Raquel

36004-Bueu

36019463-IES Johan Carballeira

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***2972**

Pérez Pérez, Jonathan

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***9689**

Rodríguez Roa, Carmen

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***0952**

Ramos Castelo, José Ismael

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***0737**

Villar Gómez, Laura

15077-Santa Comba

15026030-IES Terra de Xallas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***9471**

Nieto Domínguez, Elena

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***6980**

Pereira Domínguez, Laura

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***1607**

Cabanas Varela, Álvaro

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***0280**

Chantrero Poceiro, Ángela María

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***5066**

Gómez Rodríguez, María Isabel

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590001

***0404**

Ibáñez Ramos, Arturo Sebastián

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***4377**

Fernández Pérez, David

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico

N

S

590053

***0117**

Santillán Pena, Irene

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***8387**

Santás Nóvoa, Luz Marina

32032-Xinzo de Limia

32015232-IES Lagoa de Antela

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

N

***9740**

Fernández Romero, María

15013-Brión

15026352-IES Brión

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***0997**

Martínez Riveiro, Marta

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***2846**

Varela Vilanova, Soraya María

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***8670**

Fernández Pérez, Iago

15030-A Coruña

15023132-EOI da Coruña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***6206**

Fernández Arias, Sandra

15059-Ordes

15027782-IES Ordes

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***0823**

Conde Carrera, Cristina

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***6001**

Díaz Fernández, Beatriz

27016-Chantada

27003175-IES Val do Asma

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***1932**

Rodríguez García, Ainhoa

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***0158**

Pérez González, Claudia

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***7145**

Doval Bao, Marta

15013-Brión

15026352-IES Brión

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

N

***8954**

Rodríguez Peña, Lara

36017-A Estrada

36002359-IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

N

***9067**

García Garrido, Noa

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***0637**

Pérez Vázquez, Elena

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***3402**

Varela Santoandré, Patricia

15005-Arteixo

15032145-IES de Pastoriza

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590010

***7443**

Barro Tembrás, María Concepción

15011-Boiro

15023338-IES Praia Barraña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***1682**

Blanco Casás, Laura

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***6570**

Tasende Cotelo, Silvia

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

S

590001-590053

***9628**

Justo San Martín, María Milagros

36038-Pontevedra

36014489-CIFP A Xunqueira

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***5635**

Montaña Prieto, Pablo

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***5926**

Castro Eiroa, Carlota

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590003

***4388**

Camiño López, Ana María

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590003-590053

***0675**

Rodríguez Rodríguez, Octavio José

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***1191**

De Novoa Fernández, Esther

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

S

590011

***9721**

Cruz Fernández, María Cristina

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***8043**

Fernández Santomé, Cristina

27051-Ribadeo

27020793-CIFP Porta da Auga

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***7497**

Rodríguez Domínguez, Xoán Xosé

36009-A Cañiza

36001148-CPI da Cañiza

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***0460**

Riádigos Hermida, Lucía

32069-Ribadavia

32015475-IES O Ribeiro

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico

N

N

***2907**

Millán Liméns, María Elvira

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***3435**

Vila Vázquez, María José

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

S

590003

***7914**

Martínez Villares, María Luisa

15078-Santiago de Compostela

15032194-EOI de Santiago de Compostela

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***6920**

Coto Fernández, María Encarnación

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590010

***4611**

García Méndez, María Trifina

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590001

***0488**

Garrido Álvarez, María del Carmen

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***4969**

Armesto Gurdiel, María Carmen

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico

N

S

590005

***8693**

Cuña Vilán, Sonia

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Social

N

N

***9370**

Rodríguez Lameiro, María Encarnación

36057-Vigo

36018173-IES de Teis

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***1770**

Vázquez Losada, Beatriz

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590005

***3867**

Fontela López, Nieves

27028-Lugo

27006528-CIFP As Mercedes

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

590011

***8854**

Prieto González, María del Carmen

15014-Cabana de Bergantiños

15001926-CPI As Revoltas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590053

***8265**

López Salgado, Pedro Luis

36057-Vigo

36018173-IES de Teis

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***7829**

Neira Pérez, Norma María

15011-Boiro

15027851-IES Plurilingüe A Cachada

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590003

***1960**

Núñez Pertejo, María Celia

15065-Padrón

15023090-IES Macías O Namorado

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590001

***3308**

Durán Domínguez, Lucila

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***1093**

da Cuña Vicente, María José

36057-Vigo

36018941-EOI de Vigo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***8986**

Pazos Otero, Alicia

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

N

***7527**

Rey Kochinke, Ana

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590011

***8370**

Costas Davila, José

36042-Ponteareas

36024781-IES do Barral

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***9849**

Sánchez Arias, Yolanda

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***8895**

Cid Vila, Katia

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***9841**

López Mella, Rafael

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590061

***9582**

Martínez Espasandín, María de los Ángeles

36032-Moraña

36005142-CPI Plurilingüe Santa Lucía

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590003

***3585**

Corral Soilán, Cristina

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

S

590011

***7042**

Parada Pereira, Andrés

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***8224**

González Fernández, Irene

36042-Ponteareas

36024781-IES do Barral

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***4868**

Iglesias Garrido, Ana Belén

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***9386**

Ledo Ares, María

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590053

***9491**

Fernández Uría, Carlos

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590001

***1934**

Acción Carnero, Ana María

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590001

***9283**

Ramilo Costas, María Rita

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

S

590011

***4385**

Fernández Carreira, Marta

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590003

***9552**

De Santiago Fernández, Xulio Xosé

36901-A Illa de Arousa

36020283-IES da Illa de Arousa

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***8311**

Rey Somoza, Antonio

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

590005

***1406**

Durán López, María Irene

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***1880**

López Sánchez, María José

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590010

***6040**

Fernández Fernández, María Sara

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590001-590010

***7146**

Cornes Ríos, María Isabel

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***8166**

Cortés Santos, María Inés

32043-Maceda

32016431-IES San Mamede

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590011

***2093**

Quintas Diéguez, Julia

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

S

590003

***0992**

Tembrás Gómez, Clara

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

S

590011

15024513 - CIFP Someso

***9676**

Frutos Calderero, Patricia

15012-Boqueixón

15001665-CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590011

***4899**

Santiago Portas, Rodrigo

36015-Cuntis

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590011

***1794**

Fernández López, María Belén

32009-O Barco de Valdeorras

32001725-IES Lauro Olmo

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***0051**

Ramilo Varela, Raquel

36052-Silleda

36020350-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

S

590010-590053

***1802**

López Bruzos, José Ramón

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

590001

***6862**

Fernández Sieira, María Eva

36060-Vilagarcía de Arousa

36018380-IES Miguel Ángel González Estévez

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590010

***5867**

González Sanabria, José Manuel

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590005-590011

***0184**

Pérez Rodríguez, Natalia

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***0250**

Rozados Carballude, Patricia

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590010

***7088**

Nieto Lorenzo, Silvia

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590011

***6955**

González Casanova, María Luisa

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

N

***2988**

González Touceda, Araceli

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***0240**

Facal Imia, Silvia María

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590053

***8194**

Casais Lisbona, Yolanda

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

S

S

590011

15024513 - CIFP Someso

***5019**

Giráldez Sánchez, Sonia

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

S

S

590011

15024513 - CIFP Someso

***6765**

Almeida Guillán, Diana María

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

S

590001-590003

***9473**

González Couso, David

36057-Vigo

36011579-IES A Guía

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590011

***5820**

Montenegro Fernández, Lucía

36902-Cerdedo-Cotobade

36024197-IES de Cotobade

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico

N

S

590011

***2470**

Blanco Sanmartín, Francisco

32017-Carballeda de Valdeorras

32002781-CPI Tomás Terrón Mendaña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***4228**

Puente Blanco, Ana Belén

15070-As Pontes de García Rodríguez

15021767-IES Plurilingüe Castro da Uz

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590003-590016

***4403**

Rivas Fernández, Sandra María

27050-Quiroga

27015189-IES de Quiroga

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590011

***1928**

González Camiña, Gloria

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico

N

S

590061

***9522**

Tomé Espiñeira, Paula María

32063-A Pobra de Trives

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***1432**

Patiño Vázquez, Gema

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico

N

S

590016

***1007**

Lozano Bernal, Ana del Carmen

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590016

***5659**

Vidal Vázquez, Rosa María

32034-A Gudiña

32005305-CPI Plurilingüe Laureano Prieto

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

***2755**

Muíña García, María Milagros

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590002-590003

***1843**

Fernández Guiadanes, Antonio

15053-Muros

15026388-IES Plurilingüe Fontexería

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590016

***2045**

González López, María Goretti

32054-Ourense

32016081-EOI de Ourense

590004-Lingua Castelá e Literatura - Ámbito: Ámbito Lingüístico

N

S

592012

***8545**

dos Santos Villaverde, Lara

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

590003-590019

***1864**

Blanco Iglesias, Eugenia

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590005-Xeografía e Historia

N

N

***5327**

Vázquez García, Estefanía

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590005-Xeografía e Historia

N

N

***2951**

Fírvida Fernández, María

15012-Boqueixón

15001665-CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

590005-Xeografía e Historia

N

S

590061

***7655**

Varela Pérez, Iñaki

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590005-Xeografía e Historia

N

N

***3372**

Carbajo Vázquez, Judit

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590005-Xeografía e Historia

N

N

***9220**

Fernández Lacorte, José María

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590005-Xeografía e Historia

N

N

***7288**

Abal Santorum, María Tareixa

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590005-Xeografía e Historia

N

N

***8786**

Regueira Rodríguez, Ana María

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590005-Xeografía e Historia

N

S

590003

***0160**

Castro Blanco, María de los Ángeles

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

590011

***0003**

Álvarez Cebrián, Xavier

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590005-Xeografía e Historia

N

N

***0341**

Figueroa Guisande, María Rocío

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590005-Xeografía e Historia

N

N

***9258**

Suárez García, Carolina

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e Historia

N

N

***1251**

Vázquez Prieto, Susana

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590005-Xeografía e Historia

N

N

***2610**

Durán Rivas, María Esther

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Ámbito Social

N

S

590016

***2600**

Beceiro Rifón, María Dolores

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

590005-Xeografía e Historia

N

N

***6813**

Méndez Castiñeira, María Isabel

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590005-Xeografía e Historia

N

N

***1316**

Macías García, Isabel

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590005-Xeografía e Historia

N

N

***3154**

Pernas Bermúdez, María do Carme

27056-Rábade

27016613-IES Río Miño

590005-Xeografía e Historia

N

N

***4516**

Témez Fernández, Jesús

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590005-Xeografía e Historia

N

N

***1921**

Casas Gil, María del Pilar

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

***6334**

Jérez Arias, Juan Antonio

27058-O Saviñao

27012450-CPI Dr. López Suárez

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Ámbito Social

N

N

***3666**

Van Den Eynde Otero, Eduardo

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590005-Xeografía e Historia

N

N

***0818**

Yáñez Calviño, Cristina

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590005-Xeografía e Historia

N

N

***9376**

Feal Pérez, Alejandra María

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590005-Xeografía e Historia

N

N

***0945**

López Pardo, Rita

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590005-Xeografía e Historia

N

N

***9979**

Trillo Garea, Iago

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590005-Xeografía e Historia

N

S

590061

***3235**

Ferreiros Fuentes, Javier

15078-Santiago de Compostela

15027319-IES de Sar

590005-Xeografía e Historia

N

S

590053-590061

***5412**

Abuín Mallo, Álvaro

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590005-Xeografía e Historia

N

N

***9315**

Ordóñez Vázquez, Nela

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***5744**

Carpente Tielas, Laura

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590005-Xeografía e Historia

N

N

***0236**

Taboada Calvo, David

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590005-Xeografía e Historia

N

S

590001

***9036**

González Gómez, Miguel Ángel

32043-Maceda

32016431-IES San Mamede

590005-Xeografía e Historia

N

N

***5594**

Marcos Durán, Rocío

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

N

***0393**

Guillán Armendáriz, Ángela

15053-Muros

15026388-IES Plurilingüe Fontexería

590005-Xeografía e Historia

N

N

***8300**

González Lemos, Jorge

15065-Padrón

15012730-IES Camilo José Cela

590005-Xeografía e Historia

N

N

***8061**

Loureiro Fraga, Silvia

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

***7406**

Pérez Gañete, Andrea

36017-A Estrada

36002335-IES Manuel García Barros

590005-Xeografía e Historia

N

N

***1565**

Pita Gómez, Manuel

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590005-Xeografía e Historia

N

N

***2587**

Cadaveira López, Paula

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e Historia

N

N

***4660**

Rodríguez Cacharrón, María Begoña

27020-Friol

27004635-CPI Dr. López Suárez

590005-Xeografía e Historia

N

N

***3572**

Espasandín Soneira, Lucas

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590005-Xeografía e Historia

N

N

***2641**

Fernández Cobián, Manuel

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590005-Xeografía e Historia

N

N

***4060**

Pérez Lorenzo, Manuel

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590005-Xeografía e Historia

N

N

***5646**

Fernández Fraguas, Marcos

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590005-Xeografía e Historia

N

N

***2548**

Espiña Barros, Sergio

15013-Brión

15026352-IES Brión

590005-Xeografía e Historia

N

N

***6538**

Pazos Gómez, Daniel

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Ámbito Social

N

S

590011

***8558**

Goce Freire, Alazne

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590005-Xeografía e Historia

N

N

***1174**

Rodríguez Pazos, Andrés

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590005-Xeografía e Historia

N

N

***4967**

Mañá Ares, Rubén

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590005-Xeografía e Historia

N

N

***3894**

Doce Freire, Iago Xosé

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

590005-Xeografía e Historia

N

N

***0071**

Martínez Varela, María José

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590005-Xeografía e Historia

N

N

***9239**

Barbeito Barciela, Lorena

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

S

590004-590011

***8907**

Otero Otero, Marta

36024-Lalín

36004137-IES Ramón Mª Aller Ulloa

590005-Xeografía e Historia

N

N

***6911**

Vázquez Escudero, Antón

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590005-Xeografía e Historia

N

S

590003

***7414**

Martínez Leiro, José Diego

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590005-Xeografía e Historia

N

N

***5350**

Dono Doval, Julio

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590005-Xeografía e Historia

N

N

***3827**

Rodríguez Gavino, Andrés

27019-Foz

27020562-IES de Foz

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Ámbito Social

N

N

***3041**

Barata Villapol, Alfonso

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590005-Xeografía e Historia

N

S

590061

***9318**

Calo Abelleira, María

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

590005-Xeografía e Historia

N

N

***8986**

Barciela San Cecilio, Sonia

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590005-Xeografía e Historia

N

N

***7145**

Lorenzo Sertaje, Sonia Paula

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***3944**

Maseda Maseda, Francisco Fidel

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

***3237**

Sánchez Novais, Eduardo

15065-Padrón

15023090-IES Macías O Namorado

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***2407**

Chao García, Javier

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e Historia

N

N

***7323**

Freán Campo, Aitor

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590005-Xeografía e Historia

N

N

***4175**

Rodríguez Rodríguez, Adrián

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590005-Xeografía e Historia

N

N

***9939**

Ramos Díaz, Patricia

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e Historia

N

N

***4634**

Gómez Grobas, Alba

15093-Zas

15027368-IES Maximino Romero de Lema

590005-Xeografía e Historia

N

N

***7865**

Serén Reija, Alba

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590005-Xeografía e Historia

N

S

590001-590061

***3996**

Mato Fresan, Cristina

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590005-Xeografía e Historia

N

N

***6325**

García Lamas, Belén

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590005-Xeografía e Historia

N

N

***7906**

Díaz Alonso, Xoel

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590005-Xeografía e Historia

N

N

***7214**

Ulla Cobián, Antón

36053-Soutomaior

36024987-IES de Soutomaior

590005-Xeografía e Historia

N

N

***1888**

Rodríguez Fernández, Miguel

15036-Ferrol

15006687-IES de Catabois

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

N

***5961**

Blanco Fernández, Sandra

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

***8853**

Vázquez Andrade, Ánxela

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590005-Xeografía e Historia

N

N

***1008**

Otero Suárez, Damián

36026-Marín

36015159-IES Chan do Monte

590005-Xeografía e Historia

N

N

***1414**

Portela Pisos, José Enrique

36054-Tomiño

36019751-IES Antón Alonso Ríos

590005-Xeografía e Historia

N

N

***0982**

Pérez Fernández, Adrián

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590005-Xeografía e Historia

N

S

590004

***4468**

Ferreirós Muinelo, Salustiano

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590005-Xeografía e Historia

N

N

***7216**

Fernández Lomba, Estela

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590005-Xeografía e Historia

N

N

***0088**

Castro Calviño, Leticia

15021-Carral

15032923-IES de Carral

590005-Xeografía e Historia

N

N

***4353**

Martínez Torres, Mateo

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e Historia

N

N

***6057**

Gómez Ramos, Rebeca

32032-Xinzo de Limia

32015232-IES Lagoa de Antela

590005-Xeografía e Historia

N

N

***8813**

Sotelo García, Belén

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

590005-Xeografía e Historia

N

N

***5795**

Pérez Vázquez, Raquel Cecilia

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590005-Xeografía e Historia

N

N

***5391**

Ares Troitiño, Lorena

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

***1951**

Alonso González, Dámaso

36049-Salceda de Caselas

36024628-IES Pedras Rubias

590005-Xeografía e Historia

N

N

***8282**

Chao Penabad, Alberte

36052-Silleda

36020350-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Ámbito Social

N

N

***8540**

Losada García, Raquel

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e Historia

N

N

***8235**

Mandiá Álvarez, Sonia

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e Historia

N

N

***3850**

Carrera Fernández, José Darío

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

***4774**

Domínguez Loidi, Pablo

15005-Arteixo

15032145-IES de Pastoriza

590005-Xeografía e Historia

N

N

***5636**

Aller Quintela, Ángel

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590005-Xeografía e Historia

N

N

***5500**

Leirós López, Brais

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590005-Xeografía e Historia

N

N

***7170**

González Taboada, Carlos Arturo

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590005-Xeografía e Historia

N

N

***6261**

Haz García, Beatriz

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590005-Xeografía e Historia

N

N

***1529**

Meira Gestoso, Xacobo

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590005-Xeografía e Historia

N

N

***8194**

Laya Rey, Beatriz

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590005-Xeografía e Historia

N

N

***9221**

Núñez Lodeiro, Jorge

15030-A Coruña

15005233-IES Agra do Orzán

590005-Xeografía e Historia

N

S

590061

***2624**

Vázquez Muíño, Andrea

15055-Neda

15027216-IES Fernando Esquío

590005-Xeografía e Historia

N

N

***9843**

Delgado Iglesias, Ana Isabel

32024-Celanova

32016625-IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

***4246**

Blanco Brey, Iria

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590005-Xeografía e Historia

N

N

***2950**

Álvarez Gay, David

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e Historia

N

S

590061

***7744**

Fariña Jamardo, José Manuel

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Plurilingüe Aquis Celenis

590005-Xeografía e Historia

N

N

***5841**

Conde Fernández, Sonia

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590005-Xeografía e Historia

N

S

590004

***5515**

Ces Romero, María Laura

15011-Boiro

15027851-IES Plurilingüe A Cachada

590005-Xeografía e Historia

N

S

590061

***8981**

Cardona Filgueira, Enrique

15035-Fene

15032081-IES de Fene

590005-Xeografía e Historia

N

N

***4300**

Santín Vilor, Eva María

27002-Alfoz

27016649-IES Alfoz - Valadouro

590005-Xeografía e Historia

N

S

590004

***9704**

Gómez Mourelle, Ramón

36017-A Estrada

36002335-IES Manuel García Barros

590005-Xeografía e Historia

N

S

590053

***9928**

Couselo Castro, María José

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590005-Xeografía e Historia

N

N

***0707**

Costa Giráldez, David Alejandro

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590005-Xeografía e Historia

N

S

590004

***6103**

Domínguez Pedreira, Jacobo

36046-Ribadumia

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

590005-Xeografía e Historia

N

S

590006-590017

***0742**

Asorey Rivas, Javier

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

590001-590105

***7264**

Fernández Chaves, David

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590005-Xeografía e Historia

N

N

***1984**

Varela Lorenzo, Virginia

36017-A Estrada

36020258-IES nº 1

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Ámbito Social

N

S

590053

***6875**

Martín Rodríguez, María de las Mercedes

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590005-Xeografía e Historia

N

N

***1983**

Pérez Álvarez, María Pilar

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590005-Xeografía e Historia

N

N

***0063**

Hermida Castro, Lourenzo

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590005-Xeografía e Historia

N

N

***4942**

Loureiro Ansede, María Teresa

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590005-Xeografía e Historia

N

S

590001

***6990**

Lema Martínez, Sonia

15041-A Laracha

15027654-IES Agra de Leborís

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

S

590061

***4797**

González Luaces, Juan José

15036-Ferrol

15025566-IES Ferrol Vello

590005-Xeografía e Historia

N

S

590061

***1827**

Villaverde Quintillán, José Antonio

36902-Cerdedo-Cotobade

36024197-IES de Cotobade

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

N

***8689**

Cagide Pereiro, Jesús

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

***7595**

Becerra Blanco, Rosa María

15011-Boiro

15027851-IES Plurilingüe A Cachada

590005-Xeografía e Historia

N

S

590001

***9426**

Pose Blanco, Ana María

15011-Boiro

15023338-IES Praia Barraña

590005-Xeografía e Historia

N

S

590011

***8075**

Abal Couceiro, Ignacio

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590005-Xeografía e Historia

N

S

590004-590053

***1771**

De León Herrero, María Auxiliadora

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

N

***7785**

Ponce Couce, Leandro Antonio

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590005-Xeografía e Historia

N

N

***6026**

González Estévez, José Ramón

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590005-Xeografía e Historia

N

N

***1968**

Méndez Fonte, Rosa María de las Nieves

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

590005-Xeografía e Historia

N

S

590053

***1640**

Fernández Pérez, Íñigo

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590005-Xeografía e Historia

N

S

590001

***5203**

Álvarez Canella, Alfonso

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

N

***9762**

Santiso Pérez, María Victoria

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590005-Xeografía e Historia

N

S

590003-590004

***7800**

Abelleira Freiría, Jorge

15059-Ordes

15027782-IES Ordes

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Ámbito Lingüístico

N

S

590004

***0129**

López Pérez, Antonio Remigio

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590005-Xeografía e Historia

N

N

***0887**

García Lorenzo, Emilio

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590005-Xeografía e Historia

N

S

590001

***4311**

Fernández Núñez, Santiago

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590005-Xeografía e Historia

N

S

590001

***6102**

Ibarreche Garza, María Rita

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Ámbito Social

N

S

590061

***0974**

Orjales Ponce, María Mercedes

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590005-Xeografía e Historia

N

N

***7784**

Pérez Rodríguez, María Carmen

32054-Ourense

32009360-CPI Plurilingüe José García García

590005-Xeografía e Historia

N

S

590016

***0042**

Cabrinety Lorenzo, Olga María

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590005-Xeografía e Historia

N

N

***5288**

Encinas Franco, José Luis

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590005-Xeografía e Historia

N

S

590001-590009

***2393**

Real Moral, Ana

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590005-Xeografía e Historia

N

S

590001

***0215**

Alonso Vargas, David

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e Historia

N

S

590001

***7904**

González Puga, María Isabel

36009-A Cañiza

36001148-CPI da Cañiza

590005-Xeografía e Historia

N

N

***6614**

Chaves Montenegro, Marcos

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***9908**

Baldomir Cabanas, María Carmen

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590005-Xeografía e Historia

N

S

590061

***7783**

Ben Paz, Felipe

27040-Palas de Rei

27016352-IES do Camiño

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

590011-590053

***0977**

Sanz Freire, Román

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneyra

590005-Xeografía e Historia

N

N

***0890**

Fernández Prieto, Carlos Bernardo

32072-A Rúa

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***1896**

Rodríguez García, María Inés

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

590005-Xeografía e Historia

N

N

***3012**

Dávila Outeda, Jorge

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590005-Xeografía e Historia

N

N

***3410**

Arnau Reboredo, Manuel

36025-A Lama

36024720-EPAPU Nelson Mandela

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Ámbito Social

N

N

***5717**

Pouso Otero, Carlos Alberto

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590005-Xeografía e Historia

N

N

***6200**

González Fernández, Florencio

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590005-Xeografía e Historia

N

N

***6836**

Túñez Pérez, María Verónica

15087-Valdoviño

15018148-CPI de Atios

590005-Xeografía e Historia

N

S

590061

***6403**

Castaño Fernández, María Luisa

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590005-Xeografía e Historia

N

N

***6403**

Velázquez Turnes, María de las Nieves

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590005-Xeografía e Historia

N

S

590001-590061

***5608**

García Méndez, Susana

32009-O Barco de Valdeorras

32001725-IES Lauro Olmo

590005-Xeografía e Historia

N

S

590010

***7515**

Martínez Pereira, María Herminia

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590005-Xeografía e Historia

N

S

590061

***5022**

Rubio de la Fuente, Almudena

15035-Fene

15032081-IES de Fene

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***7165**

Ares Pita, Jesús

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590005-Xeografía e Historia

N

S

590061

***0792**

Varela Campos, Ana María

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590005-Xeografía e Historia

N

S

590011

***1433**

López Taboada, Manuel

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590005-Xeografía e Historia

N

S

590106

***2616**

Estévez Barreiro, Andrea

36038-Pontevedra

36006419-IES Montecelo

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***7860**

Parga Méndez, Carlos

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590005-Xeografía e Historia

N

S

590003

***0462**

Cibeira Cancelas, Diana

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590005-Xeografía e Historia

N

S

590001-590003

***9534**

Fernández Santas, Patricia

36901-A Illa de Arousa

36020283-IES da Illa de Arousa

590005-Xeografía e Historia

N

N

***2300**

López Rivas, Pedro

15093-Zas

15027368-IES Maximino Romero de Lema

590005-Xeografía e Historia

N

S

590061

***9323**

Polo Pigueiras, María Jesús

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590005-Xeografía e Historia

N

S

590053

***0833**

Abeledo García, María Cristina

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590005-Xeografía e Historia

N

S

590004-590061

***4180**

Miguel Loureda, Elsa María

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590005-Xeografía e Historia

N

S

590004

***3692**

Roel López, Melchor

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590005-Xeografía e Historia

N

S

590011

***3540**

Queiro Verdes, María Begoña

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

590005-Xeografía e Historia

N

S

590011

***7528**

Martínez Alonso, Rubén

15020-Carnota

15027885-IES Lamas de Castelo

590005-Xeografía e Historia

N

N

***3628**

López Guerreiro, Vanesa

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590005-Xeografía e Historia

N

S

590061

***2614**

Barros Pereira, Alberto

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590005-Xeografía e Historia

N

S

590003

***6207**

Rama Patiño, María Luz

15040-Laxe

15007621-CPI Plurilingüe Cabo da Area

590005-Xeografía e Historia

N

N

***2335**

Baños de Almeida, Rosina

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590005-Xeografía e Historia

N

S

590010

***6531**

Martínez Torrado, María

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590005-Xeografía e Historia

N

S

590016

***6437**

Faro Domínguez, David

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590005-Xeografía e Historia

N

S

590003

***1473**

Alonso García, Manuel

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590005-Xeografía e Historia

N

S

590003-590061

***9074**

Fernández Real, Álvaro

36047-Rodeiro

36008155-CPI Plurilingüe de Rodeiro

590005-Xeografía e Historia

N

S

590016

***9952**

Olivera González, María Margarita

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590005-Xeografía e Historia

N

S

590001-590003

***3733**

González Nores, Dolores Carmen

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590005-Xeografía e Historia

N

S

590105

***7069**

López Pérez, Juan Luis

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Ámbito Social

N

S

590061

***2471**

Fernández Corral, Patricia

36059-Vila de Cruces

36020386-IES Marco do Camballón

590005-Xeografía e Historia

N

S

590004-590053

***5128**

García Blanco, María Marta

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590005-Xeografía e Historia

N

S

590009

***8295**

Gutiérrez López, María del Camino

27031-Monforte de Lemos

27007247-IES Francisco Daviña Rey

590005-Xeografía e Historia

N

S

590053

***8810**

Puy Fraga, Gala

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590005-Xeografía e Historia - Ámbito: Ámbito Social

N

S

590011

***2011**

Orge Ventín, Francisco José

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590005-Xeografía e Historia

N

S

590061

***0198**

Tato Bello, Roberto

36042-Ponteareas

36024781-IES do Barral

590005-Xeografía e Historia

N

S

590016

***7587**

Santamarina de Vigo, María Teresa

27018-A Fonsagrada

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590005-Xeografía e Historia

N

N

***9653**

Blanco Martínez, Carlos

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590005-Xeografía e Historia

N

S

590017

***8681**

Guisande Alonso, Noelia

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590005-Xeografía e Historia

N

S

590003

***5045**

Vázquez Dieste, Carmen

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590005-Xeografía e Historia

N

S

590016

***5529**

López Álvarez, Matilde

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590005-Xeografía e Historia

N

S

590061

***6898**

Seoane Guerra, Ánxela

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590005-Xeografía e Historia

N

S

590011

***3142**

Taboada Doval, Manuel

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590005-Xeografía e Historia

N

S

590002

***0686**

Villar Corral, Miguel Ángel

15053-Muros

15026388-IES Plurilingüe Fontexería

590005-Xeografía e Historia

N

S

590011

***8534**

Souto García, Ana

15053-Muros

15027940-IES As Insuas

590005-Xeografía e Historia

N

S

590053-590061

***2998**

Méndez Iglesias, José Luis

36053-Soutomaior

36024987-IES de Soutomaior

590005-Xeografía e Historia

N

S

590017

***6562**

Prego Lamas, María Pilar

36057-Vigo

36019050-IES de Beade

590005-Xeografía e Historia

N

S

590016

***2306**

Maceira Eiras, Marcos

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

590005-Xeografía e Historia

N

S

590015

***7709**

Castro Martínez, Gonzalo

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

590005-Xeografía e Historia

N

S

590015

***1719**

Labisbal Pérez, Rubén

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590005-Xeografía e Historia

N

S

590003-590004

***5878**

Gallego García, Pablo

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590005-Xeografía e Historia

N

N

***6621**

Nogueira Marcos, Ana Lucía

27050-Quiroga

27015189-IES de Quiroga

590006-Matemáticas

N

N

***1284**

Docasar Areán, Miguel Ángel

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***7007**

Baltar González, Cristina

15013-Brión

15026352-IES Brión

590006-Matemáticas

N

N

***7575**

Stockheim Gómez, Michael

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

S

590061

***9480**

Domínguez Martínez, María Virginia

15013-Brión

15026352-IES Brión

590006-Matemáticas

N

N

***3259**

Taboada Canda, Begoña

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590006-Matemáticas

N

N

***0491**

Díaz Rodríguez, María Oliva

27013-Cervo

27016509-IES Marqués de Sargadelos

590006-Matemáticas

N

S

590007

***8267**

Costas Fernández, Elisa

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590006-Matemáticas

N

N

***1555**

Escolante Mújico, Francisco José

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

N

N

***8470**

Lameiro Piñón, Manuel

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590006-Matemáticas

N

N

***8879**

Iglesias Suárez, Isabel

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

590006-Matemáticas

N

S

590007-590061

***7107**

Suárez Grandío, Sonia Alicia

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590006-Matemáticas

N

S

590007

***2083**

Vázquez Vázquez, Luis Ángel

27016-Chantada

27003175-IES Val do Asma

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

S

590009

***8376**

Trebolle Díaz, Iria

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590006-Matemáticas

N

N

***5825**

López Davila, Ana Rosa

15011-Boiro

15023338-IES Praia Barraña

590006-Matemáticas

N

N

***2759**

Rodríguez Reboredo, Raquel

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590006-Matemáticas

N

N

***2467**

Moar Costoya, Sandra

15047-Mesía

15020854-CPI de Xanceda

590006-Matemáticas

N

N

***4854**

García García, María Elena

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

N

N

***3667**

Serén López, Óscar

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590006-Matemáticas

N

N

***4852**

Lamas Blanco, María Gloria

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

N

S

590061

***2294**

Arcos Méndez, María Jesusa

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590006-Matemáticas

N

N

***6497**

Rodríguez Varela, Josefina

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590006-Matemáticas

N

N

***1290**

Rey Fernández, María Jesús

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590006-Matemáticas

N

N

***7511**

Varela Fernández, Rosa María

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590006-Matemáticas

N

N

***6626**

Bermúdez Blanco, María del Carmen

15043-Malpica de Bergantiños

15008301-IES Urbano Lugrís

590006-Matemáticas

N

N

***6947**

Rodríguez Mato, María Yolanda

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590006-Matemáticas

N

N

***1401**

Rivera Formoso, María

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

N

S

590019

***0186**

Raviña López, Iolanda

15078-Santiago de Compostela

15027319-IES de Sar

590006-Matemáticas

N

N

***9749**

Canoura Martínez, Rosario

27025-Xove

27016625-IES Illa de Sarón

590006-Matemáticas

N

N

***1955**

Otero Camaño, Xian

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590006-Matemáticas

N

N

***3823**

Baamonde Bouso, María Teresa

27030-Mondoñedo

27006966-IES Plurilingüe San Rosendo

590006-Matemáticas

N

N

***3670**

Ferro Carrillo, Ana

15012-Boqueixón

15001665-CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

590006-Matemáticas

N

N

***9054**

Cuñarro Jácome, Cristina

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590006-Matemáticas

N

N

***0552**

Cortizo Franco, Rut

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

N

N

***4671**

Varela Martínez, Marta

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590006-Matemáticas

N

N

***7900**

Bugallo Rey, Andrea

36061-Vilanova de Arousa

36024203-IES Faro das Lúas

590006-Matemáticas

N

N

***9813**

Martínez Guerrero, Juan Ignacio

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590006-Matemáticas

N

N

***1248**

Teijido Canedo, Manuel

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590006-Matemáticas

N

N

***0799**

Montero Martínez, Alberto

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

N

***9711**

Pérez Calvo, Ana María

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590006-Matemáticas

N

N

***0520**

Castellano Méndez, María

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590006-Matemáticas

N

N

***8637**

Otero Sánchez, María

36044-Pontecesures

36007621-CPI de Pontecesures

590006-Matemáticas

N

N

***1634**

Blanco Fernández, Luisa

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590006-Matemáticas

N

N

***9735**

Louzán García, M. Milagros

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590006-Matemáticas

N

N

***3517**

Ayaso Enríquez, Sara María

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590006-Matemáticas

N

N

***2050**

Novoa Rodríguez, Sergio

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590006-Matemáticas

N

N

***4889**

Veiga Losada, Francisco José

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590006-Matemáticas

N

N

***6875**

Rico Rubio, Ana Amalia

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

N

***4738**

Suárez Casal, Pedro

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590006-Matemáticas

N

S

590007

***4267**

Alvariño Díaz, Lucía

27010-Castro de Rei

27015891-IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

590006-Matemáticas

N

N

***6268**

Sotelo Álvarez, Emilio

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590006-Matemáticas

N

N

***1723**

Pereira Bello, Víctor

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590006-Matemáticas

N

N

***9810**

Preto Fernández, Brais

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590006-Matemáticas

N

S

590019

***2945**

Mascato García, Ana

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590006-Matemáticas

N

N

***5038**

Rodríguez Pereira, Laura

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590006-Matemáticas

N

N

***6613**

Sande Eslava, Benjamín

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590006-Matemáticas

N

N

***4078**

Raña Míguez, Paula

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590006-Matemáticas

N

N

***9102**

Alonso Taboada, Rocío

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590006-Matemáticas

N

N

***1243**

Conles Armesto, Javier

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590006-Matemáticas

N

N

***9536**

Villalobos López, Cristina

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590006-Matemáticas

N

N

***1483**

Fernández Rodríguez, Natalia

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590006-Matemáticas

N

N

***4789**

Vilaboa García, Julia Manuela

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590006-Matemáticas

N

S

590007

***7386**

González Díaz, Tania María

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

N

***9930**

Santiago Díaz, Lucía

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590006-Matemáticas

N

N

***7464**

Saavedra López, Lorena

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***2682**

Reboleiro Rama, Pablo

15042-Lousame

15008039-CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

590006-Matemáticas

N

N

***1157**

Otero Gómez, Almudena

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590006-Matemáticas

N

N

***7945**

Cambronero López, Ferrán

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590006-Matemáticas

N

N

***6771**

Del Moral Torres, María de la Encarnación

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

N

***9875**

Piñeiro Villaverde, Gustavo

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590006-Matemáticas

N

S

590019

***0037**

Calvo Rodríguez, María

15051-Mugardos

15025657-IES de Mugardos

590006-Matemáticas

N

N

***4291**

Legaspi Valiña, Fe

27044-A Pastoriza

27016716-IES Fonmiñá

590006-Matemáticas

N

N

***1885**

García Conde, Francisco Alfonso

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590006-Matemáticas

N

N

***8109**

Armada Ramil, Jesús Manuel

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590006-Matemáticas

N

N

***5168**

García Cordero, Cecilia

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590006-Matemáticas

N

N

***9248**

Gómez Piñeiro, Laia

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590006-Matemáticas

N

N

***6147**

Cobián Martínez, María Jesús

36053-Soutomaior

36024987-IES de Soutomaior

590006-Matemáticas

N

N

***0900**

Giménez Insua, Miguel

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***0974**

Reborido Santos, Alejandro

15065-Padrón

15012730-IES Camilo José Cela

590006-Matemáticas

N

N

***2124**

Covelo Bugallo, Santiago

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

N

N

***8285**

Arines Rodríguez, Susana

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

N

N

***1156**

Vila Iglesias, Ana Mariña

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590006-Matemáticas

N

N

***0810**

López Liñares, Alberto

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590006-Matemáticas

N

N

***2448**

Juncal Martínez, José Antonio

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590006-Matemáticas

N

N

***4970**

Valcárcel Rubinos, Uxío

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590006-Matemáticas

N

N

***8604**

Caeiro García, Cristina

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***6461**

Otero Pérez, Julia

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590006-Matemáticas

N

N

***1676**

Castro Capelo, Natalia Mercedes

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590006-Matemáticas

N

N

***5916**

Vázquez Febrero, María del Pilar

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590006-Matemáticas

N

N

***0153**

Barreiro Pazos, Thais

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590006-Matemáticas

N

N

***4770**

Gómez Díaz, Pablo

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590006-Matemáticas

N

N

***6140**

López González, Manuel Enrique

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590006-Matemáticas

N

N

***7312**

Mosteirín Gegunde, Ana Isabel

27018-A Fonsagrada

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***1843**

Regueiro Torres, Miguel Ángel

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590006-Matemáticas

N

S

590007

***8795**

Gil Rial, Alejandro

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590006-Matemáticas

N

N

***5807**

Penalta Rodríguez, Juan Manuel

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590006-Matemáticas

N

N

***0856**

Irazu Paz, Isabel

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***5491**

Carballo González, Alba

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590006-Matemáticas

N

N

***5476**

Iglesias Méndez, Nuria

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590006-Matemáticas

N

N

***9265**

Rodríguez González, Gabriel

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590006-Matemáticas

N

N

***8109**

Girón Rego, Ángel Antonio

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590006-Matemáticas

N

N

***9004**

Fente Hernández, Antón Germán

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590006-Matemáticas

N

N

***9183**

Pérez Veiga, José Manuel

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

590006-Matemáticas

N

N

***7463**

Braña López, Alejandro

15078-Santiago de Compostela

15027319-IES de Sar

590006-Matemáticas

N

S

590007-590008

***5419**

Pombo López, Belén

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590006-Matemáticas

N

N

***9129**

Pérez Fernández, Alba

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***7353**

Catalina Rubianes, Silvia

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590006-Matemáticas

N

N

***4572**

Sousa Vieira, Rosa María

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590006-Matemáticas

N

N

***0728**

Costa Méndez, Alejandra

36038-Pontevedra

36006419-IES Montecelo

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***6245**

Álvarez Barata, Brais

15008-Bergondo

15001070-CPI de Cruz do Sar

590006-Matemáticas

N

N

***1575**

Villar Pérez, Emma

15051-Mugardos

15025657-IES de Mugardos

590006-Matemáticas

N

N

***2335**

Vázquez Expósito, Iria

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590006-Matemáticas

N

N

***9088**

Rodríguez Olmos, María del Carmen

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590006-Matemáticas

N

N

***9973**

Vila San Claudio, Jorge

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590006-Matemáticas

N

N

***7884**

Cuiña Chaves, Lara

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590006-Matemáticas

N

N

***8467**

Rodríguez Méndez, María Socorro

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590006-Matemáticas

N

N

***5875**

Vázquez Gens, Felipe

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590006-Matemáticas

N

N

***8214**

Díaz Candán, Santiago

36010-Catoira

36001252-CPI do Progreso

590006-Matemáticas

N

N

***0723**

Segade Pampín, María Elena

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590006-Matemáticas

N

N

***7644**

Covela Ameijeiras, Pablo

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590006-Matemáticas

N

N

***5769**

Pérez Marqués, Marcos

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

N

***9974**

Alonso Mosquera, María

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

590006-Matemáticas

N

N

***7460**

Torreiro Sebastián, Cristina

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

590006-Matemáticas

N

N

***8938**

Varela Garea, María Ángeles

15006-Arzúa

15027733-IES de Arzúa

590006-Matemáticas

N

N

***0230**

Rodríguez Sánchez, Martín

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590006-Matemáticas

N

N

***0274**

Pereira García, Daniel

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

N

***0769**

López Domínguez, María Isabel

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***4603**

Rois Iravedra, Rocío

27056-Rábade

27016613-IES Río Miño

590006-Matemáticas

N

N

***7238**

Estévez Bugallo, María Mercedes

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590006-Matemáticas

N

N

***6026**

Iglesias Rodríguez, Janet

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

590006-Matemáticas

N

N

***1347**

Chán Diéguez, María

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

S

590016

***7423**

Rodríguez Vázquez, Borja

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***0541**

González Peón, María Dolores

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590006-Matemáticas

N

N

***0397**

Longarela López, Juan Antonio

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

N

***1886**

Paredes Sánchez, Andrés

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590006-Matemáticas

N

N

***6556**

Balsa González, José Francisco

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590006-Matemáticas

N

S

590019

***5625**

Ferreiro Díaz, Lucía

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590006-Matemáticas

N

N

***7033**

Ramonde Sixto, Mercedes

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590006-Matemáticas

N

N

***0695**

Cidanes Domínguez, Sonia

36057-Vigo

36011579-IES A Guía

590006-Matemáticas

N

N

***8263**

Rodríguez Santos, Ramón

15057-Noia

15010812-IES Virxe do Mar

590006-Matemáticas

N

N

***0687**

Lorenzo López, Ana

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590006-Matemáticas

N

N

***4805**

Castro Romero, Alberte

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590019

***1731**

González Pérez, Juan Carlos

36022-O Grove

36019232-IES Monte da Vila

590006-Matemáticas

N

N

***3799**

Rubal Cancio, Rebeca

27019-Foz

27020562-IES de Foz

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***6705**

Besada Porto, Sara

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590006-Matemáticas

N

N

***1950**

Losada González, Verónica

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590006-Matemáticas

N

N

***2180**

Fidalgo Fernández, Iván

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***0719**

Bordello Malde, Lucía

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590006-Matemáticas

N

N

***2634**

Paradela Lema, María Irene

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590006-Matemáticas

N

N

***2664**

Carril Méndez, Patricia

15005-Arteixo

15023314-IES de Sabón

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***8339**

Mariño Gómez, Pablo

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590006-Matemáticas

N

N

***1568**

Fernández Pinal, Alicia

36042-Ponteareas

36024781-IES do Barral

590006-Matemáticas

N

N

***6301**

Castro Dios, Nélida

36901-A Illa de Arousa

36020283-IES da Illa de Arousa

590006-Matemáticas

N

N

***4841**

Roibás Cela, Laura

27006-Becerreá

27016315-IES de Becerreá

590006-Matemáticas

N

N

***2273**

Pena Ferreiro, María Cristina

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590006-Matemáticas

N

N

***5341**

Seijas Vázquez, Alicia

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590006-Matemáticas

N

N

***5500**

Polo Carreiras, Ana Isabel

15035-Fene

15032081-IES de Fene

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

S

590009

***6715**

Magariños Seijo, Carlos

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Plurilingüe Alfonso VII

590006-Matemáticas

N

N

***5704**

Prado Amido, Sonia

27029-Meira

27016303-IES Pedregal de Irimia

590006-Matemáticas

N

N

***3430**

Ramos Sánchez, Bruno

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590006-Matemáticas

N

N

***1688**

Grande Núñez, José Antonio

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590006-Matemáticas

N

N

***3199**

Carballeira Carballal, Ana

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590006-Matemáticas

N

N

***9485**

Pérez Carrera, Sara

15021-Carral

15032923-IES de Carral

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590008

***4992**

Fernández Queipo, Yara

27056-Rábade

27016613-IES Río Miño

590006-Matemáticas

N

S

590009

***0517**

Rodríguez Rodríguez, María de Fátima

15013-Brión

15026352-IES Brión

590006-Matemáticas

N

N

***0579**

Rodríguez Ríos, Lucía

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590006-Matemáticas

N

N

***4209**

Arias Rodríguez, Xosé Antonio

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590006-Matemáticas

N

N

***5870**

Suárez Blanco, Xaime

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

N

N

***1825**

Carro Allegue, Aida

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590006-Matemáticas

N

N

***9682**

Bello Fernández, Alberto

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590006-Matemáticas

N

N

***8561**

Muíño Rodríguez, Olalla

15071-Porto do Son

15027691-IES de Porto do Son

590006-Matemáticas

N

N

***9076**

Martínez Gómez, Gloria María

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

590006-Matemáticas

N

N

***1424**

Gómez Brea, Natalia

36024-Lalín

36004137-IES Ramón Mª Aller Ulloa

590006-Matemáticas

N

N

***4145**

Coro Fernández, Sheila

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590006-Matemáticas

N

N

***9100**

Iglesias Otero, Manuel Ángel

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590007-590019

***0628**

Ferreira Pérez, María José

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590006-Matemáticas

N

N

***4435**

Rey Lorenzo, Lucía

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590006-Matemáticas

N

N

***1882**

González Eiras, Fabio José

15088-Val do Dubra

15018203-CPI de Bembibre

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***7076**

López Calviño, Beatriz

15068-Ponteceso

15026406-IES Eduardo Pondal

590006-Matemáticas

N

N

***8375**

Pérez Barral, Olga

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590006-Matemáticas

N

N

***9087**

Cordido Somoza, Iván

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590006-Matemáticas

N

S

590009

***8844**

De Castro Vidal, Alberto

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590006-Matemáticas

N

N

***6310**

Sánchez Pereira, Iván

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590006-Matemáticas

N

N

***0744**

Espasandín Domínguez, Jenifer

15052-Muxía

15027927-IES Ramón Caamaño

590006-Matemáticas

N

N

***5985**

Blanco de la Rosa, Aline

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590006-Matemáticas

N

N

***1251**

Díaz Dopico, María

15075-Sada

15032662-IES O Mosteirón

590006-Matemáticas

N

N

***8193**

Moirón Sánchez, Ana

27022-Guitiriz

27016200-IES Poeta Díaz Castro

590006-Matemáticas

N

S

590007

***9803**

López Quintela, Cruz

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

N

N

***0626**

Amado Souto, Sandra

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590006-Matemáticas

N

N

***1106**

Álvarez Ares, Antía

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

N

N

***5072**

Martínez Abalo, Jesús Alberto

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590006-Matemáticas

N

N

***3012**

Alonso Macías, Víctor

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590006-Matemáticas

N

N

***7137**

Iglesias Carrazón, Alejandro

36017-A Estrada

36002335-IES Manuel García Barros

590006-Matemáticas

N

N

***5347**

Blázquez Mañá, Julio José

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590006-Matemáticas

N

N

***3461**

Oliveira Souto, María Elena

36004-Bueu

36019463-IES Johan Carballeira

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***6296**

Rodríguez Díaz, Laura

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590006-Matemáticas

N

N

***2942**

Villameá Hernández, María Carmen

36004-Bueu

36019463-IES Johan Carballeira

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***1520**

Tenor Prieto, Ricardo

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590006-Matemáticas

N

N

***7524**

Rodríguez Roca, Federico

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590006-Matemáticas

N

N

***9718**

Fernández García, María

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590006-Matemáticas

N

N

***4732**

Novoa Blanco, María Nieves

36045-Redondela

36019566-IES de Chapela

590006-Matemáticas

N

N

***0229**

Rodríguez Couceiro, Rosalía

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590006-Matemáticas

N

N

***5462**

Pernas Goy, Elena

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590006-Matemáticas

N

N

***9679**

García Porta, José Antonio

15041-A Laracha

15027654-IES Agra de Leborís

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***6566**

Campos Liste, Marino Tomás

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590006-Matemáticas

N

N

***9067**

Valverde Ruibal, Nahúm

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***5177**

Casas Gorrita, Laura

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

N

***2966**

Magariños Iglesias, Vanessa

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590006-Matemáticas

N

N

***5580**

Vilar Paz, Borja

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590006-Matemáticas

N

N

***9406**

Pérez Creo, María Susana

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590006-Matemáticas

N

N

***0680**

García Fidalgo, María José

36052-Silleda

36020350-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***2635**

Ramos Lorenzo, Cristian

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590006-Matemáticas

N

N

***9592**

Fraga Paz, Rebeca

27019-Foz

27020562-IES de Foz

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

S

590007

***9867**

Bargados Varela, María José

15041-A Laracha

15027654-IES Agra de Leborís

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***5010**

Valiña Alonso, José Antonio

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590006-Matemáticas

N

S

590009

***2814**

Lamoso Fontán, Jorge

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590006-Matemáticas

N

N

***1224**

González Rumbo, María

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590006-Matemáticas

N

N

***1027**

Pérez López, Elena

36017-A Estrada

36002359-IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

590006-Matemáticas

N

N

***8785**

Blanco Sastre, Patricia

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590006-Matemáticas

N

N

***8193**

Abeledo Leal, María del Mar

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590006-Matemáticas

N

N

***3685**

Mos Calo, Francisco

15005-Arteixo

15032145-IES de Pastoriza

590006-Matemáticas

N

S

590019

***9722**

Vázquez Mourazos, Manuel

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

N

S

590019

***2541**

Calvo Amado, María

15036-Ferrol

15006687-IES de Catabois

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***8153**

Muíño Blanco, Ángel

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590006-Matemáticas

N

N

***3752**

Villarino Irimia, Matías

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

590006-Matemáticas

N

S

590019

***5186**

Figueroa García, Aurora

15068-Ponteceso

15026406-IES Eduardo Pondal

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***2840**

Rodríguez Castro, Félix César

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590006-Matemáticas

N

N

***7402**

González Naveiras, María Noelia

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

590006-Matemáticas

N

N

***4518**

Suárez García, María Dolores

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590006-Matemáticas

N

N

***1416**

Rey Sánchez, Iria

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590006-Matemáticas

N

N

***6576**

Rodríguez Fernández, Gemma

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Plurilingüe Aquis Celenis

590006-Matemáticas

N

N

***7115**

Collazo Míguez, Margarita

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590006-Matemáticas

N

N

***8998**

Arca Magariños, Silvia

36002-Barro

36020234-IES de Barro

590006-Matemáticas

N

N

***9877**

Rey Souto, Breogán

36901-A Illa de Arousa

36020283-IES da Illa de Arousa

590006-Matemáticas

N

S

590008

***3887**

Rocha Pena, Pablo

27010-Castro de Rei

27015891-IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

590006-Matemáticas

N

S

590009

***8211**

Pérez Verdes, Carlos

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590006-Matemáticas

N

N

***6390**

Rodríguez González, Lidia

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590006-Matemáticas

N

N

***1296**

Aneiros Pardo, Laura

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

590006-Matemáticas

N

S

590061

***3728**

González Collazo, Esther

32043-Maceda

32016431-IES San Mamede

590006-Matemáticas

N

N

***4343**

Álvarez Linares, Marta

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590006-Matemáticas

N

S

590009

***1818**

Fernández Mañana, Beatriz

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590006-Matemáticas

N

S

590008

***7244**

Martínez Fernández, Yolanda

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590006-Matemáticas

N

N

***2100**

Noya Conde, José Manuel

15065-Padrón

15023090-IES Macías O Namorado

590006-Matemáticas

N

N

***8018**

López Gómez, Juan

32024-Celanova

32016625-IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***7332**

Castedo Dorado, María del Carmen

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590006-Matemáticas

N

S

590008

***4540**

Augusto Rúa, Patricia

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590006-Matemáticas

N

N

***8765**

Carballo Rey, José Alfredo

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590006-Matemáticas

N

N

***5095**

Lozano Soneira, María Rosa

15036-Ferrol

15025566-IES Ferrol Vello

590006-Matemáticas

N

N

***1047**

Calleja Meilán, Rita

27032-Monterroso

27016248-IES de Monterroso

590006-Matemáticas

N

N

***8499**

Trigo Carro, María

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590006-Matemáticas

N

N

***5382**

Martínez Prieto, Paula

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590006-Matemáticas

N

N

***9477**

Rodríguez Gómez, Lucía

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

N

S

590009

***5016**

Hermida Rodríguez, Rubén Antonio

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590006-Matemáticas

N

N

***8102**

Vila Sobrino, Eva

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590006-Matemáticas

N

N

***4198**

Rodríguez Sánchez, José Carlos

32072-A Rúa

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590006-Matemáticas

N

N

***8674**

Pena Framiñán, Manuel

36024-Lalín

36004137-IES Ramón Mª Aller Ulloa

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***0448**

Pena Hevia, María Marta

15011-Boiro

15023338-IES Praia Barraña

590006-Matemáticas

N

N

***6314**

Vázquez Lema, José Manuel

15021-Carral

15032923-IES de Carral

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

S

590007-590019

***5182**

Saavedra González, José Manuel

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

N

***6878**

Sorribas Chaves, María del Rosario

15033-Dodro

15023399-CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590007

***5588**

Novo Presa, Carlos Felipe

27031-Monforte de Lemos

27007247-IES Francisco Daviña Rey

590006-Matemáticas

N

N

***5536**

Saavedra López, Jacinto Antonio

15059-Ordes

15027782-IES Ordes

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590008

***7843**

Paradela Aradas, María José

36057-Vigo

36019050-IES de Beade

590006-Matemáticas

N

N

***7673**

Mosquera Longueira, Xosé Antón

15073-Ribeira

15014568-IES nº 1

590006-Matemáticas

N

S

590019

***8496**

Martínez Busto, Elisa

15011-Boiro

15026698-IES Espiñeira

590006-Matemáticas

N

S

590007-590008

***8789**

Suárez Fernández, Jorge

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590006-Matemáticas

N

N

***8734**

Fernández Regueiro, María Jesús

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590006-Matemáticas

N

N

***8817**

Gándara Pastrana, Manuel

15065-Padrón

15012730-IES Camilo José Cela

590006-Matemáticas

N

S

590008

***5836**

Fraga Sánchez, Olga

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carvalho Calero

590006-Matemáticas

N

S

590007

***2691**

Del Cuvillo Nuchera, Pablo Luis

36057-Vigo

36017430-IES Ricardo Mella

590006-Matemáticas

N

N

***7008**

Núñez Reboredo, María Diana

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590008

***7016**

Fernández Silva, Daniel

15020-Carnota

15027885-IES Lamas de Castelo

590006-Matemáticas

N

N

***9148**

Lamas Mosquera, Sonia

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590019

***9809**

Martín Romalde, Raquel

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590006-Matemáticas

N

N

***8724**

Lodeiro Sobrino, Natalia

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590006-Matemáticas

N

N

***2728**

da Cunha López, María Cintia

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590006-Matemáticas

N

S

590017

***6425**

Álvarez Faro, Ángel

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590006-Matemáticas

N

N

***9175**

Comesaña Paz, Silvia

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590008-590061

***1487**

Lago Crespo, Rosa María

36057-Vigo

36017430-IES Ricardo Mella

590006-Matemáticas

N

N

***8970**

Rúa Abad, Rodrigo

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590006-Matemáticas

N

N

***2451**

Alfaya Rivera, Yolanda

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***1556**

Suárez Pereiro, Felipe

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590006-Matemáticas

N

S

590019-590061

***5753**

Rodríguez García, Javier

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590006-Matemáticas

N

N

***6849**

Varela Fernández, Rosario

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590006-Matemáticas

N

N

***9003**

Pérez Beurne, Verónica Odila

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590006-Matemáticas

N

S

590061

***2082**

Lorenzo Fernández, María José

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590006-Matemáticas

N

N

***8830**

Santiago Hermida, Rebeca Inés

15053-Muros

15026388-IES Plurilingüe Fontexería

590006-Matemáticas

N

N

***7637**

Tomé Fernández, Laura

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590006-Matemáticas

N

S

590007

***2855**

Taboada Costas, Isabel

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590006-Matemáticas

N

N

***1050**

Arias Conde, Yolanda

32069-Ribadavia

32015475-IES O Ribeiro

590006-Matemáticas

N

N

***2391**

De Esteban Bassave, Brais

15016-Camariñas

15027861-IES Plurilingüe Pedra da Aguia

590006-Matemáticas

N

N

***9723**

Leis Ríos, Gerardo Jesús

36021-Gondomar

36020261-IES Plurilingüe Terra de Turonio

590006-Matemáticas

N

N

***8250**

Martínez Rodríguez, María Victoria

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590009

***0212**

Álvarez Vázquez, Gonzalo

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

590006-Matemáticas

N

S

590009

***8722**

Cal Rodríguez, Álvaro

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590006-Matemáticas

N

N

***6463**

Vázquez López, Luis

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

S

590019

***8522**

García-Rodeja Gayoso, Juan

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590007

***7728**

Miranda Quintas, Lisardo

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

590006-Matemáticas

N

S

590009

***1214**

Bastón Martínez, Eva María

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590006-Matemáticas

N

N

***7476**

Doval González, Susana

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

N

***7008**

Núñez Reboredo, Nuria

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590006-Matemáticas

N

S

590007

***6442**

Souto Sánchez, Santiago

15016-Camariñas

15027861-IES Plurilingüe Pedra da Aguia

590006-Matemáticas

N

N

***9607**

Villanueva González, Nuria María

36021-Gondomar

36020261-IES Plurilingüe Terra de Turonio

590006-Matemáticas

N

N

***5234**

Noguerol Villamarin, Marta

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

N

***5886**

Sampayo Rial, Óscar

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590006-Matemáticas

N

N

***4945**

Núñez Arias, Luis

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590006-Matemáticas

N

S

590007

***7351**

Fernández Montes, María Carmen

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590006-Matemáticas

N

S

590007

***5520**

Orgueira Lema, Berta

36060-Vilagarcía de Arousa

36018380-IES Miguel Ángel González Estévez

590006-Matemáticas

N

S

590061

***6196**

Arnoso Calvo, Mónica Patricia

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carvalho Calero

590006-Matemáticas

N

S

590019

***6955**

Dopico Bugallo, María Jesús

15011-Boiro

15027851-IES Plurilingüe A Cachada

590006-Matemáticas

N

S

590107

***6543**

Romero Pernas, Alicia

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

N

***7137**

Álvarez Rodríguez, Pacífica Rocío

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590006-Matemáticas

N

N

***0901**

Giménez Insua, Ana

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590006-Matemáticas

N

N

***4584**

Míguez Mouzo, Josefa Vanesa

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590006-Matemáticas

N

S

590007-590061

***0708**

Montes Pedreira, Carlos

15030-A Coruña

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

S

590017

***3568**

Ramos Pérez, Francisco Javier

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590006-Matemáticas

N

S

590107

***0763**

Graña Rodríguez, Ana Belén

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***9879**

Arias Arnejo, Enrique Salvador

15045-Mazaricos

15008714-CPI Plurilingüe da Picota

590006-Matemáticas

N

S

590007

***6111**

Hernández Abellás, José Ignacio

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590006-Matemáticas

N

S

590061

***3402**

Collazo Mosquera, Cintia

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590006-Matemáticas

N

S

590008

***1717**

Bouza Pico, Raquel

15043-Malpica de Bergantiños

15008301-IES Urbano Lugrís

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590019

***2413**

Castrillón Cimadevila, Víctor

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590006-Matemáticas

N

S

590009

***5881**

Díaz Calviño, Montserrat

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590006-Matemáticas

N

N

***0868**

Fernández Conde, María Eva

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590006-Matemáticas

N

S

590103

***3911**

Fernández de Sanmamed Ayaso, Antón

15011-Boiro

15027851-IES Plurilingüe A Cachada

590006-Matemáticas

N

S

590019

***5361**

Fernández Ferreiro, Paula

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590006-Matemáticas

N

N

***8812**

Fernández Rivadeneira, Sonia

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590006-Matemáticas

N

S

590019

***2736**

García Martínez, María Olga

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***9690**

García Rey, Sonia

15059-Ordes

15027782-IES Ordes

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

S

590061

***4286**

García Vilariño, Laura

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590006-Matemáticas

N

S

590019

***5889**

González Vázquez, Francisco José

32006-Bande

32016340-IES Aquis Querquernis

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***3084**

Iglesias Maseda, Florencio

15032-Curtis

15032650-EPAPU de Teixeiro

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

S

590017

***4538**

Lago Núñez, Águeda

36035-Nigrán

36005865-CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590061

***0104**

Ramos Limeres, Germán

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590006-Matemáticas

S

S

590011

15024513 - CIFP Someso

***7308**

Rivero Fuentes, Emiliano

15068-Ponteceso

15026406-IES Eduardo Pondal

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

S

590061-590111

***8262**

Vigo Otero, María Teresa

36032-Moraña

36005142-CPI Plurilingüe Santa Lucía

590006-Matemáticas

N

S

590061

***4801**

Roca Cancelo, Adrián

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

S

S

590011

15024513 - CIFP Someso

***1520**

Iglesias López, María Luisa

15072-Rianxo

15026807-IES Félix Muriel

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590008

***5184**

Gómez Trashorras, Antía

36059-Vila de Cruces

36020386-IES Marco do Camballón

590006-Matemáticas

N

N

***2128**

Cancela Silva, Juan Ramón

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590006-Matemáticas

N

S

590019

***1702**

Sánchez López, Ana María

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***2273**

Piñeiro González, Natalia

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590019

***6271**

Domínguez Rojo, Juan José

15053-Muros

15027940-IES As Insuas

590006-Matemáticas

N

S

590019

***6577**

Domínguez Mariño, Joaquín

32019-O Carballiño

32003001-IES nº 1

590006-Matemáticas

N

N

***5410**

García Debén, Enrique Javier

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590006-Matemáticas

N

S

590017

***7089**

Magariños Seijo, Laura

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590006-Matemáticas

N

N

***2836**

Martín Álvarez, Jorge

32063-A Pobra de Trives

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590006-Matemáticas

N

N

***5438**

Martínez Fernández, Laura

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590006-Matemáticas

N

S

590007

***8281**

Lourido Gaciño, Elena

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590006-Matemáticas

N

S

590007

***7668**

Diéguez Pérez, Javier

36045-Redondela

36019566-IES de Chapela

590006-Matemáticas

N

N

***6854**

Tejada Cid, César

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590006-Matemáticas

N

S

590019-590061

***6550**

Raposo Casas, María Begoña

36902-Cerdedo-Cotobade

36024197-IES de Cotobade

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590008

***0894**

Castro Álvarez, Eva María

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590006-Matemáticas

N

N

***7758**

Ferreira Míguez, Andrés

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590006-Matemáticas

N

N

***6690**

Dacosta Castro, Belén

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590006-Matemáticas

N

N

***6551**

González Lamas, Alberto

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

590006-Matemáticas

N

S

590007

***6879**

Alonso Blanco, María Nieves

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

S

590009

***2967**

Pérez Vázquez, Óscar

36009-A Cañiza

36001148-CPI da Cañiza

590006-Matemáticas

N

N

***9382**

Álvarez Cid, Lourdes

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590006-Matemáticas

N

S

590019

***0681**

Alonso Mosquera, Raquel

36057-Vigo

36011579-IES A Guía

590006-Matemáticas

N

S

590019

***3887**

Luaces Adrio, Lea

15036-Ferrol

15006791-IES Saturnino Montojo

590006-Matemáticas

N

S

590008-590061

***5580**

Vilar Paz, Miguel

32072-A Rúa

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590006-Matemáticas

N

N

***0794**

Corral Cerviño, Lidia

15068-Ponteceso

15026406-IES Eduardo Pondal

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

S

590008

***5949**

Fernández Vázquez, Alejandro

36017-A Estrada

36002359-IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

590006-Matemáticas - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

S

590017

***8491**

Rodríguez Carnero, Patricia

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590006-Matemáticas

N

S

590009

***6467**

Trigo González, Olaia

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

590006-Matemáticas

N

N

***2808**

Ares Fernández, María Belén

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590006-Matemáticas

N

S

590009-590019

***0956**

Fontao Rodríguez, Juan Andrés

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590006-Matemáticas

N

S

590019

***3061**

Guitián Pena, Marta

36034-As Neves

36019402-IES Pazo da Mercé

590006-Matemáticas

N

N

***7526**

Vázquez Vázquez, Julio Manuel

36042-Ponteareas

36024781-IES do Barral

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***6011**

Díaz López, Jesús Manuel

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590006-Matemáticas

N

S

590007-590101

***5789**

Calderón Fernández, Eloy

36057-Vigo

36018173-IES de Teis

590006-Matemáticas

N

N

***8185**

Gago Justo, Antonio

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590006-Matemáticas

N

S

590009

***2129**

Ferradas Otero, David

36004-Bueu

36020246-IES Illa de Ons

590006-Matemáticas

N

S

590019

***8446**

Romarís García, Santiago Martín

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***9550**

Bertoa Andrés, Ana Belén

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590006-Matemáticas

N

S

590009-590019

***0198**

Calvo Seoane, Lourdes Cristina

36022-O Grove

36020271-IES Plurilingüe As Bizocas

590006-Matemáticas

N

S

590019

***7523**

Pérez Vas, Alejandro

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590006-Matemáticas

N

S

590008

***7254**

Liste Caparrini, Alejandro

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590006-Matemáticas

N

S

590019

***2455**

Raposo Barreira, Juan José

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590006-Matemáticas

N

S

590019-590061

***9972**

Ordóñez Fernández, Ismael

32056-Padrenda

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

590006-Matemáticas

N

S

590019

***3260**

Alves Pérez, María Teresa

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***2868**

Vieites Montes, Esteban

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590006-Matemáticas

N

S

590061

***5176**

Pérez Diéguez, Raúl

36009-A Cañiza

36001148-CPI da Cañiza

590006-Matemáticas

N

S

590007

***4331**

Pérez Iglesia, María del Mar

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590006-Matemáticas

N

S

590008

***4645**

Cuiña Sangiao, Soraya

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590006-Matemáticas

N

S

590019-590061

***7238**

Dopazo Paz, Ana María

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590006-Matemáticas

N

S

590008

***6556**

Balsa González, Carmen Teresa

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590006-Matemáticas

N

S

590061

***6056**

Agulla Luna, Beatriz

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590006-Matemáticas

N

S

590007

***9711**

Rodríguez da Costa, Ángel

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590006-Matemáticas

N

S

590019

***5686**

Pazos Castelos, José Manuel

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590006-Matemáticas

S

S

590011

15024513 - CIFP Someso

***7563**

Besada Durán, Raquel

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590006-Matemáticas

N

S

590061

***7030**

Fernández Fuertes, José Amador

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590006-Matemáticas

N

S

590061

***6063**

Blanco Ramos, Yolanda

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590006-Matemáticas

N

S

590009-590061

***9542**

Salgueiro Aquino, José Antonio

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590006-Matemáticas

N

S

590019

***1684**

Sayar Barciela, Beatriz

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

S

590061

***9513**

Abad Vieito, Cristina

36053-Soutomaior

36024987-IES de Soutomaior

590006-Matemáticas

N

S

590007-590008

***4284**

Crende Bran, María Patricia

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590006-Matemáticas

N

S

590017

***1132**

Rodríguez Gómez, Luís

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

S

S

590011

15024513 - CIFP Someso

***6489**

Alcaide Corral, Jesús Manuel

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

S

S

590011

15024513 - CIFP Someso

***2614**

Barros Pereira, Javier

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590006-Matemáticas

N

S

590001-590019

***1957**

Martínez González, Iván

32019-O Carballiño

32003001-IES nº 1

590006-Matemáticas

N

S

590003-590019

***5919**

Gil Lago, María Belén

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590007-Física e Química

N

N

***0810**

García Vega, Manuel

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590007-Física e Química

N

N

***6101**

Blanco Mosquera, Olga María

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590007-Física e Química

N

S

590009

***5183**

Legerén Molina, María Loreto

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590007-Física e Química

N

N

***0005**

Estalote Lago, Katia

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590007-Física e Química

N

N

***4348**

Alcaraz Prieto, María José

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590007-Física e Química - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***1546**

López Pardo, Celia

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590007-Física e Química

N

N

***6393**

Alonso Iglesias, María Amelita

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590007-Física e Química

N

N

***7830**

Cabaleiro Barroso, Alfonso Manuel

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590007-Física e Química

N

N

***6451**

Santos Ruiz, Mónica

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590007-Física e Química - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***3412**

Pailos Montáns, María Serafina

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590007-Física e Química

N

S

590008

***7725**

Avilés Vidal, Silvia

15011-Boiro

15027851-IES Plurilingüe A Cachada

590007-Física e Química

N

S

590019

***0814**

Fraguela Docanto, Pablo

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590007-Física e Química

N

N

***7013**

Roel Fernández, María

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590007-Física e Química

N

S

590008

***8012**

Expósito Gómez, Alba

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590007-Física e Química

N

N

***0291**

Figueroa Varela, Alma-María

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590007-Física e Química

N

S

590016

***2458**

Aguirre Fernández, Marta Elena

36052-Silleda

36020350-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

590007-Física e Química - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***4085**

Negreira Ferrol, Noelia

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590007-Física e Química

N

N

***4802**

Herrero Betegon, Daniel

15078-Santiago de Compostela

15027319-IES de Sar

590007-Física e Química

N

N

***6651**

González Vázquez, Iria

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590007-Física e Química

N

N

***2638**

Quintana Lourido, María Isabel

15074-Rois

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

590007-Física e Química - Ámbito: Ámbito Social

N

N

***1161**

Graña Piñeiro, Eva

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590007-Física e Química

N

N

***6197**

Vázquez Vázquez, Tamara

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590007-Física e Química

N

S

590008

***7858**

Paz Ramos, Concepción

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590007-Física e Química

N

N

***4309**

Noya Cereijo, José Luis

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590007-Física e Química

N

N

***9680**

Simón Carballido, Luis

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590007-Física e Química - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

N

***0980**

Seoane Otero, María

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590007-Física e Química

N

S

590061

***9719**

Vale Rodríguez, Raquel

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590007-Física e Química

N

N

***5617**

Fuentes Fernández, Adrián

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590007-Física e Química

N

N

***5836**

González Rodríguez, Leticia

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590007-Física e Química

N

N

***7084**

Sumay Lobato, María Teresa

36056-Valga

36020362-IES de Valga

590007-Física e Química

N

N

***6121**

López Veres, Luis

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590007-Física e Química

N

N

***1517**

Faraldo Varela, Bárbara

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590007-Física e Química - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

S

590006

***6033**

Valiño Río, Héctor

15069-Pontedeume

15020556-IES Breamo

590007-Física e Química

N

S

590009

***0553**

Tojo García, Cristina

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590007-Física e Química

N

N

***2359**

Merino Román, Bárbara Milagros

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590007-Física e Química

N

N

***3152**

Martínez Valiño, Andrés

27056-Rábade

27016613-IES Río Miño

590007-Física e Química

N

S

590006-590019

***6768**

Prado Noya, Mónica

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590007-Física e Química

N

N

***8476**

Grandal Pérez, Beatriz

15035-Fene

15032081-IES de Fene

590007-Física e Química - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***8460**

Rodríguez Ramos, Andrés Manuel

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

590007-Física e Química

N

N

***6057**

Vilas Soto, Laura

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590007-Física e Química

N

N

***5862**

Pajón Otero, Santiago

15013-Brión

15026352-IES Brión

590007-Física e Química

N

S

590006

***1651**

Mato Iglesias, Marta María

15031-Culleredo

15005749-CIFP Universidade Laboral

590007-Física e Química - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***1773**

Vidal Cacabelos, María Elisa

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590007-Física e Química

N

N

***9409**

Anllo Sendín, Rosa María

15087-Valdoviño

15018148-CPI de Atios

590007-Física e Química

N

S

590006-590008

***6739**

Romero Alvaredo, María del Mar

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590007-Física e Química

N

N

***2284**

López Rodríguez, Juan Carlos

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590007-Física e Química

N

N

***4022**

Gómez González, Víctor

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590007-Física e Química

N

N

***5738**

Fernández Vázquez, Rosa

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590007-Física e Química

N

N

***7478**

Martin de Hijas Liste, María Gundian

36057-Vigo

36019050-IES de Beade

590007-Física e Química

N

N

***7541**

Vidal Arribas, María del Rosario

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590007-Física e Química - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

S

590017-590019

***7030**

Feijoo Pérez, David

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

590007-Física e Química

N

N

***3750**

Zemánková, Katerina

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590007-Física e Química

N

N

***6643**

Varela Silvalde, Olalla

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590007-Física e Química

N

N

***3713**

Rodríguez Rodríguez, Miguel Óscar

36038-Pontevedra

36014489-CIFP A Xunqueira

590007-Física e Química - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***5744**

Quiroga Fernández, Sabela

27020-Friol

27004635-CPI Dr. López Suárez

590007-Física e Química

N

N

***6088**

Sobrado Torres, Laura

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590007-Física e Química

N

N

***7732**

Rodríguez Castro, Antonio Manuel

36017-A Estrada

36002359-IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

590007-Física e Química

N

N

***8198**

Martínez Yáñez, Nuria

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590007-Física e Química

N

N

***5073**

Pérez González, Daniel Cibrán

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590007-Física e Química

N

S

590019

***5572**

Rodríguez Reino, María del Pilar

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590007-Física e Química

N

N

***3694**

Dans Castro, Blanca

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590007-Física e Química

N

S

590008

***1434**

Gondar Bouzada, Dora María

36022-O Grove

36020271-IES Plurilingüe As Bizocas

590007-Física e Química

N

S

590006

***1806**

Vila González, Marlene María

36017-A Estrada

36002359-IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

590007-Física e Química - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***8146**

García Turnes, Manuel

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590007-Física e Química

N

N

***8040**

Pérez Maseda, Marta

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590007-Física e Química

N

N

***8418**

Arboleda Clemente, Laura

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590007-Física e Química - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***3912**

Noya López, Isabel

36017-A Estrada

36002359-IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

590007-Física e Química - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***7230**

Núñez Carballa, Mónica

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590007-Física e Química

N

N

***2686**

Bouzón Capelo, Silvia Diana

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590007-Física e Química

N

S

590019

***0346**

Gómez Rodríguez, María

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590007-Física e Química

N

N

***7968**

Horta Romarís, Laura

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590007-Física e Química

N

N

***9545**

García Pumares, Valeriano

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590007-Física e Química

N

N

***5909**

Freijo Troncoso, Matilde

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590007-Física e Química - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***3413**

Riveiro Sierra, Inés

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590007-Física e Química

N

N

***8972**

Ruiz Domínguez, Melca

36025-A Lama

36024720-EPAPU Nelson Mandela

590007-Física e Química - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

N

***3105**

Torres Rodríguez, María Dolores

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590007-Física e Química

N

S

590008

***6546**

Castro Mon, Jorge

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Plurilingüe Alfonso VII

590007-Física e Química

N

N

***4891**

Taboada Torres, Ignacio

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590007-Física e Química

N

N

***8371**

Fernández Joven, Leticia

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

590007-Física e Química

N

N

***8127**

Caamaño Castro, José Miguel

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590007-Física e Química

N

N

***7227**

Portela Carlosena, Dafne

15005-Arteixo

15032145-IES de Pastoriza

590007-Física e Química

N

N

***3199**

Fernández Barba, Pablo

15072-Rianxo

15026807-IES Félix Muriel

590007-Física e Química

N

S

590006-590019

***1370**

Broullón Durán, Daniel

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590007-Física e Química

N

N

***5849**

Martínez Sampedro, Juan José

15073-Ribeira

15014568-IES nº 1

590007-Física e Química - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***7734**

Gayo Sarandeses, Mar

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590007-Física e Química

N

N

***1855**

Calderón Bustillo, Paloma

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590007-Física e Química - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***2967**

Nieto Otero, Natalia

15077-Santa Comba

15026030-IES Terra de Xallas

590007-Física e Química

N

N

***6641**

Pérez Álvarez, Helena

32076-San Cristovo de Cea

32012103-CPI Virxe da Saleta

590007-Física e Química

N

S

590006

***5509**

Freire Pazos, Martín

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590007-Física e Química - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590008-590019

***3302**

Fernández Fernández, Alberto Gerardo

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590007-Física e Química

N

N

***7891**

Vázquez Montero, María Cristina

32006-Bande

32016340-IES Aquis Querquernis

590007-Física e Química

N

N

***9795**

Areán Buján, José Carlos

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590007-Física e Química

N

S

590019

***6922**

Parga Díaz, Vanesa

32032-Xinzo de Limia

32015232-IES Lagoa de Antela

590007-Física e Química - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***8415**

Álvarez Quirós, Cristóbal Manuel

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590007-Física e Química

N

S

590009

***0921**

Collazo Ageitos, María

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590007-Física e Química

N

S

590008

***9013**

Puente Refojo, Alba

15011-Boiro

15023338-IES Praia Barraña

590007-Física e Química

N

S

590008

***3365**

Carballeira Amarelo, Tania

15075-Sada

15032662-IES O Mosteirón

590007-Física e Química

N

S

590019

***6782**

Fuentes Vázquez, Verónica

27010-Castro de Rei

27015891-IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

590007-Física e Química

N

S

590009

***9683**

Santos Beade, Elisa

15030-A Coruña

15005233-IES Agra do Orzán

590007-Física e Química

N

S

590008

***7791**

Vázquez Sobreira, María Teresa

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590007-Física e Química

N

S

590019

***2389**

Mariño Castro, María Cecilia

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590007-Física e Química

N

S

590008-590019

***1377**

Barreiro León, Patricia

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590007-Física e Química

N

S

590008

***1830**

García Vázquez, María del Carmen

15078-Santiago de Compostela

15027319-IES de Sar

590007-Física e Química

N

S

590008-590009

***4462**

Álvarez López, María Cristina

15041-A Laracha

15027654-IES Agra de Leborís

590007-Física e Química - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***5595**

López Fernández, Ramón

36035-Nigrán

36005865-CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios

590007-Física e Química - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590008-590019

***5729**

Rodríguez Beiro, Cristina

15077-Santa Comba

15026030-IES Terra de Xallas

590007-Física e Química

N

S

590009

***1258**

Mayo Mayo, Juan José

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590007-Física e Química

N

N

***1153**

Rico Fernández, Susana

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590007-Física e Química

N

N

***9765**

Pazos Montes, Luis Antonio

36009-A Cañiza

36001148-CPI da Cañiza

590007-Física e Química

N

N

***0844**

Salgado Díaz, María Sofia

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590007-Física e Química

N

S

590008

***7251**

Rey Liste, María de los Ángeles

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590007-Física e Química

N

S

590001-590019

***6371**

Gómez Vicos, María Cristina

36057-Vigo

36017430-IES Ricardo Mella

590007-Física e Química

N

N

***8265**

Ferrón Novais, Mónica

27031-Monforte de Lemos

27007247-IES Francisco Daviña Rey

590007-Física e Química

N

S

590008

***7579**

Bandín Matos, Raquel María

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590007-Física e Química

N

N

***0791**

López Muñoz, Pablo

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590007-Física e Química - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***3980**

Baluja Araújo, María Pilar

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590007-Física e Química

N

S

590006

***6421**

Mella Louzao, María Luisa

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590007-Física e Química

N

S

590006

***4398**

González Lorenzo, Marina

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590007-Física e Química

N

S

590006-590009

***7325**

Barreiro Martínez, Manuela Susana

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590007-Física e Química - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***6504**

Pérez Rodríguez, María del Carmen

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

590007-Física e Química

N

S

590009

***6203**

De la Torre Gómez, María

15014-Cabana de Bergantiños

15001926-CPI As Revoltas

590007-Física e Química

N

N

***9482**

Díaz Doutón, José Manuel

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590007-Física e Química

N

N

***6026**

Cerqueiro López, María Deseada

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590007-Física e Química - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

S

590009-590019

***9779**

Barreiro Magdaleno, Elena María

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590007-Física e Química

N

S

590006

***0222**

Espiñeira Seijo, Sandra

15093-Zas

15027368-IES Maximino Romero de Lema

590007-Física e Química

N

S

590008

***1685**

García González, José Luis

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590007-Física e Química - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

S

590006

***0970**

Chouza Fernández, María Teresa

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590007-Física e Química

N

S

590006-590019

***6765**

González Oreiro, Ana

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590007-Física e Química

N

S

590008

***7471**

Cancio Bermúdez, Iria

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590007-Física e Química

N

N

***9846**

López Zarra, Luis Antonio

15037-Fisterra

15027915-IES Fin do Camiño

590007-Física e Química

N

N

***0328**

Álvarez Cambre, María

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590007-Física e Química

N

N

***5848**

Sanjuás Rey, Minia

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590007-Física e Química - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***6749**

Gallego Otero, Juan Antonio

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590007-Física e Química

N

N

***6418**

López Conde, Milagros

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590007-Física e Química

N

S

590019

***2796**

Álvarez Fernández, Cristina

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590007-Física e Química

N

N

***7704**

Vidal Collazo, María Luisa

36038-Pontevedra

36014489-CIFP A Xunqueira

590007-Física e Química - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***2454**

Fernández Agusti, María Belén

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590007-Física e Química - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

S

590009

***8103**

Vidal Rico, Yolanda

27029-Meira

27016303-IES Pedregal de Irimia

590007-Física e Química

N

N

***1474**

González Álvarez, Rocío

36034-As Neves

36019402-IES Pazo da Mercé

590007-Física e Química

N

N

***1164**

Rodríguez Fuentefría, Ana Belén

15053-Muros

15026388-IES Plurilingüe Fontexería

590007-Física e Química

N

S

590017

***7597**

Rodríguez Gesto, José Luis

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590007-Física e Química

N

N

***7216**

Martínez Rivas, Nuria

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590007-Física e Química

N

N

***7195**

Piñeiro Fernández, Sergio

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590007-Física e Química

N

S

590006

***9696**

Díaz López, Laura

32023-Castro Caldelas

32003643-CPI Virxe dos Remedios

590007-Física e Química

N

S

590006

***8583**

López Pico, Marta María

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590007-Física e Química

N

N

***6896**

Moares Rial, María

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590007-Física e Química

N

S

590019

***0004**

García Quevedo, Diego

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590007-Física e Química - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***9149**

Díaz Pérez, Granadina

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590007-Física e Química

N

S

590006

***5088**

Buján Vázquez, María Luz

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590007-Física e Química

N

N

***7983**

Lamas Castro, Elvira María

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590007-Física e Química

N

N

***6883**

Rey Vila, Rubén

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590007-Física e Química

N

N

***0038**

Rodríguez Añón, María Elena

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590007-Física e Química

N

S

590008

***0222**

Vieito Pérez, Ana Patricia

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590007-Física e Química

N

S

590006

***4491**

Monroy Gómez, Ángel

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590007-Física e Química

N

N

***8059**

Soengas Fernández, María de las Mercedes

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590007-Física e Química

N

N

***8619**

Magdalena Jorge, Patricia

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590007-Física e Química

N

S

590006

***4527**

Chorén Sánchez, Belén

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590007-Física e Química

N

N

***3285**

Porto Nogareda, Berta

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590007-Física e Química

N

N

***7084**

Prada Cibeiras, María José

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590007-Física e Química - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

S

590019

***7367**

González Pérez, Adán Borja

36022-O Grove

36019232-IES Monte da Vila

590007-Física e Química - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590008

***5335**

Araújo Fernández, Diego

32063-A Pobra de Trives

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590007-Física e Química

N

S

590008

***5606**

Barciela Fernández, María Gloria

36054-Tomiño

36019751-IES Antón Alonso Ríos

590007-Física e Química

N

N

***5919**

Branco Otero, Francisco Manuel

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590007-Física e Química

N

S

590019

***6845**

Cortizas Varela, Amador

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590007-Física e Química

N

S

590009

***3707**

Carrillo Cotón, Laura

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590007-Física e Química - Ámbito: Ámbito Lingüístico

N

S

590011

***2945**

Fernández Prieto, Francisco Javier

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590007-Física e Química

N

S

590008

***1391**

Gamallo Graña, María Dolores

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590007-Física e Química

N

S

590008

***0112**

Fernández Díaz, Natalia

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590007-Física e Química - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590011

***6548**

Rodríguez Costa, Ismael

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590007-Física e Química

N

S

590009

***9233**

Gestoso Cortizo, Tania

36038-Pontevedra

36020064-CIFP Carlos Oroza

590007-Física e Química - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

S

590006-590011

***9424**

Corchero Morais, Raquel

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590007-Física e Química - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590009-590019

***5889**

Rodríguez Garrido, María Teresa

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***4312**

Iglesias Novoa, Flora

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

N

***4216**

Doval Davite, Carlos

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***4972**

Castro Martínez, María del Carmen

36017-A Estrada

36002335-IES Manuel García Barros

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590006

***8459**

Silva Gómez, Margarita Candelaria

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

S

590019

***6403**

Prieto Vaz, María Asunción

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

N

***8898**

Blanco Fernández, María Luz

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***9837**

Suárez Baulde, María José

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***6676**

Barreiro Fuentes, Berta

15065-Padrón

15012730-IES Camilo José Cela

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***3588**

García Cela, María Natividad

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carvalho Calero

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

S

590017

***9074**

Quintela Sende, Manuela Jazmín

15013-Brión

15026352-IES Brión

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590007

***9386**

Pérez Torres, María Lourdes

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***7925**

Abadín Campañó, Josefa

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***9450**

García Rodríguez, Veracruz

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***0087**

Montero Vilar, Santiago

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590019

***5682**

Ponte Souto, Paula

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***1635**

Busto Candal, Beatriz

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***9930**

Prieto Guijo, Rebeca

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***7471**

Martín Bermejo, José Ángel

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***4622**

Zamarro Camino, María

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***8212**

Rodríguez Palomanes, Mónica

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***3314**

Díaz Vázquez, Noemí

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590007

***3538**

Pallas Calviño, Nuria

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***0673**

Rodríguez Lombardero, Silvia

27051-Ribadeo

27020793-CIFP Porta da Auga

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***8152**

Garea Costa, Yasmina

15075-Sada

15032662-IES O Mosteirón

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***4427**

Brea Bahamonde, Sara

15078-Santiago de Compostela

15027058-IES As Fontiñas

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***3698**

Penas Facorro, Ana

36024-Lalín

36004137-IES Ramón Mª Aller Ulloa

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***7176**

Penoucos Vázquez, Iria

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***6655**

Bermúdez Couceiro, Sonia María

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***7810**

Trasande Silva, Raúl

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***3296**

López Porto, María de los Ángeles

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***0639**

Núñez Varela, Sergio

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***5020**

García Jartín, Lucía

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***6981**

Vázquez Figueiras, Andrés

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***4317**

Ribadulla Nogueira, Paula

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***0669**

Jiménez Soria, Ares

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***6666**

García Ozores, Lara

36056-Valga

36020362-IES de Valga

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***5880**

Seoane Cuquejo, Raquel

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***9733**

Vázquez Martínez, Patricia

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***6652**

Grande Estévez, Pablo

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***0703**

Pardo Barrela, Jéssica

15005-Arteixo

15032145-IES de Pastoriza

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***0485**

Alvite Mouzo, Diana

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***1352**

Fontán Santos, Antía

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***1852**

González Picáns, Alba

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590006-590007

***5989**

Goiriz Buján, Fernando

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***8214**

Cortiñas Ferreira, Eva María

15006-Arzúa

15027733-IES de Arzúa

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***1380**

González Pérez, Susana

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***7382**

Cabo Domínguez, Laura

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***5197**

Sandá Gómez, Emma

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590007

***5846**

Otero López, Irene

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***3830**

Lameiro Pérez, Adriana

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***3373**

Pérez Sieira, Sonia

15065-Padrón

15023090-IES Macías O Namorado

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***0846**

Pérez Varela, Marta María

15057-Noia

15010812-IES Virxe do Mar

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590006

***0414**

Rodríguez Romero, Mónica

36035-Nigrán

36005865-CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***1093**

Lubián Fernández, Paula

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Plurilingüe Alfonso VII

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***6013**

González Porto, María de la Cruz

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***8646**

Calvo Rodríguez, Luis

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***6173**

Estévez Martínez, Olivia

36057-Vigo

36019050-IES de Beade

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590007

***5718**

Fernández Falcón, Ana Isabel

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590006-590007

***6418**

Ulloa Guitián, Monserrat

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590017-590019

***5175**

Barja Fernández, Silvia

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***9264**

Domínguez Moure, Cristina

32019-O Carballiño

32003001-IES nº 1

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***0959**

Bouzas Alfonsín, Lorena

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***9071**

Santiso Carral, Xabier

27010-Castro de Rei

27015891-IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***0058**

Alonso Ozores, Carla

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***6369**

Patiño Vázquez, Andrea

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***8459**

Ageitos Prego, Noa

15073-Ribeira

15014568-IES nº 1

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***7545**

Cal Delgado, Laura

36042-Ponteareas

36024781-IES do Barral

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***9845**

Sotelo Álvarez, Lucía

27028-Lugo

27006528-CIFP As Mercedes

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***9889**

Gómez-Ibarlucea Traba, Esther

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***3776**

Vázquez Corral, Antón

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590006

***0072**

Iglesias Padrón, Cristina

36032-Moraña

36005142-CPI Plurilingüe Santa Lucía

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***9832**

Maneiro Estébanez, Sandra

15011-Boiro

15026698-IES Espiñeira

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***1925**

García García, Candela

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***0865**

Sacedón Cundíns, María

15073-Ribeira

15014568-IES nº 1

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***9363**

González Méndez, Antonio

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590017

***6418**

Rolo Comesaña, Andrea

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***3137**

De los Arcos Fernández, Saleta María

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***9142**

Naya Téllez, Inés

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***1257**

Ledo García, Rocío

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***0960**

López Rivas, Manuel

36037-Pazos de Borbén

36006079-CPI Curros Enríquez

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***0421**

Otero Rodríguez, Laura

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***3333**

Rey Ruibal, María

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***5479**

De Uña García, Laura

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590007-590061

***5527**

García Soler, María José

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590006

***2120**

Traveso Valiño, María

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***6269**

Lamas Antón, Francisco José

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

S

590019

***1199**

Vieito Blanco, David

15030-A Coruña

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

S

590017

***4178**

Vázquez Rivas, Julio José

15069-Pontedeume

15020556-IES Breamo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***9613**

Fraga Otero, César

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***5773**

Escudeiro Estévez, Lorena

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590009

***7274**

Rodríguez Gómez, Juan

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590007

***6708**

Rodríguez González, Ángela

27016-Chantada

27003175-IES Val do Asma

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***4384**

Trillo Pereira, María Cristina

15051-Mugardos

15025657-IES de Mugardos

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590007

***9085**

Fernández Verdía, María de los Ángeles

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***8967**

Bodaño Fernández, Ana

36017-A Estrada

36002359-IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

S

590009

***0858**

López García, Beatriz

27050-Quiroga

27015189-IES de Quiroga

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590006-590007

***6696**

Hernández Herrero, José Carlos

15053-Muros

15026388-IES Plurilingüe Fontexería

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***2929**

González Martínez, Leopoldo

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***0005**

Cosme de Avilés, Ana María

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590007

***5580**

Tosar López, María Paz

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***0463**

López Prada, María Inmaculada

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

S

590009-590010

***5507**

Cabalar Fernández, Genoveva María

15036-Ferrol

15021470-IES Canido

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

***4947**

Álvarez Garrido, Cristina

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***2928**

Mojardín Vázquez, María Isabel

27030-Mondoñedo

27006966-IES Plurilingüe San Rosendo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***7365**

Taín Guzmán, Florentino

36009-A Cañiza

36001148-CPI da Cañiza

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***9610**

Fervenza Couñago, Beatriz

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590007

***7274**

González Chapinal, José Antonio

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

S

590015-590019

***2065**

Varela Otero, Elías

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***6067**

Torrado Bea, Raquel

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

S

590017

***2429**

Rico Fachal, Daniel

15005-Arteixo

15023314-IES de Sabón

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

S

590017

***9139**

Gómez Suárez, María José

15040-Laxe

15007621-CPI Plurilingüe Cabo da Area

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***9974**

Pombo Pasín, Sandra

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590009

***1127**

Rodal Rodríguez, Josefa

36004-Bueu

36019463-IES Johan Carballeira

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***2629**

Vázquez Cordero, Belén

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590009

***8867**

Rodríguez Vázquez, Patricia

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590007

***6229**

Sánchez Ansia, María Elena

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590007

***2213**

Ponte Iglesias, David

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590017

***9608**

Romero Breijo, Raquel

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***9529**

Vaz Veiga, Mónica

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590007-590019

***3345**

Villar Freire, María Victoria

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590007

***5993**

Fontaíña Sampedro, Beatriz

15073-Ribeira

15014568-IES nº 1

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590061

***0082**

Valverde Viqueira, Ignacio

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***0264**

Santaolalla Bejarano, Eva

27039-Outeiro de Rei

27020811-EPAPU de Bonxe

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590006

***6893**

Rodríguez Domínguez, Olga Inés

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***4426**

Martín Vázquez, María Esther

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

S

590006-590007

***9521**

Beltrán Olarte, Marcos José

15052-Muxía

15027927-IES Ramón Caamaño

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***8156**

Prego Boente, Óscar

36035-Nigrán

36024756-CEE de Panxón

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

S

590004-590016

***2651**

Bendamio González, Guadalupe Beatriz

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

590005

***9418**

Cora Abelairas, David

27048-A Pontenova

27016297-IES Enrique Muruais

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590007-590019

***1484**

Souto Alonso, María

27023-Guntín

27014008-CPI Plurilingüe Tino Grandío

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***6451**

Caride Martínez, David

36027-Meaño

36020301-IES de Meaño

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***7424**

Conde Padín, Paula

36021-Gondomar

36020261-IES Plurilingüe Terra de Turonio

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590007

***2261**

Ferreiro Roca, Ana Isabel

15016-Camariñas

15027861-IES Plurilingüe Pedra da Aguia

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590006-590007

***3657**

Piñeiro Vidal, Maximino

36034-As Neves

36019402-IES Pazo da Mercé

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***4364**

Ocampo Pino, Mónica

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590005

***4683**

Maceda Loureiro, Raquel

32023-Castro Caldelas

32003643-CPI Virxe dos Remedios

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590009

***2136**

Pérez Codesido, Laura

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590011

***8344**

Feliz Villamarín, Javier

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590007-590019

***4930**

Parcero Mariño, Áurea

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***6142**

Iglesias Montero, Mónica

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590007

***7357**

Rey López, Andrea

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590009

***4174**

Rico Chao, Leonor

27018-A Fonsagrada

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***7848**

Relova Cid, Iria de la Libertad

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

***0353**

Mondelo Mateo, Elena María

32009-O Barco de Valdeorras

32001725-IES Lauro Olmo

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

N

***0836**

Martínez Dopazo, Lucía

32024-Celanova

32016625-IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590007

***2236**

Martínez Areal, María Teresa

32034-A Gudiña

32005305-CPI Plurilingüe Laureano Prieto

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590007

***6997**

López González, Fernando

15077-Santa Comba

15026030-IES Terra de Xallas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590017

***2994**

Hermida Castro, María José

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590017

***3957**

Lago Girondo, María Elena

15088-Val do Dubra

15018203-CPI de Bembibre

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

S

590061

***4298**

Gómez Sánchez, Silvia

36902-Cerdedo-Cotobade

36024197-IES de Cotobade

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590006

***2513**

Bardón González, María Jesús

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590017

***2750**

Rodríguez López, Carlos María

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590009-590017

***7587**

Lago Jorge, José Manuel

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

590017-590061

***0775**

Castro Sánchez, Sheila

36008-Cangas

36018501-IES Monte Carrasco

590008-Bioloxía e Xeoloxía - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

S

590006-590007

***4270**

Sesto Porto, Lucía

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590009-Debuxo

N

N

***9034**

Iglesias González, Mario Alfonso

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590009-Debuxo

N

N

***7061**

Díaz Moscoso, José Francisco

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590009-Debuxo

N

N

***2185**

Ferrín Iglesias, María Xesús

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590009-Debuxo

N

N

***3215**

Diz Núñez, Pedro Pablo

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

590009-Debuxo

N

N

***1628**

García Rodríguez, Mónica

36026-Marín

36015159-IES Chan do Monte

590009-Debuxo

N

N

***5647**

Fornés Picher, Vicente

15013-Brión

15026352-IES Brión

590009-Debuxo

N

S

590019

***5655**

Senande Pazos, María del Carmen

15008-Bergondo

15001070-CPI de Cruz do Sar

590009-Debuxo

N

S

590006-590008

***9540**

Adrio Monterroso, María Ruth

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590009-Debuxo

N

N

***2516**

Muíños Paz, Susana

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590009-Debuxo

N

N

***3775**

Olivares Díez, Marta

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590009-Debuxo

N

N

***7347**

Pérez Gómez, Clara

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590009-Debuxo

N

N

***8096**

Rial Hermida, María del Pilar

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590009-Debuxo

N

N

***6593**

Garrote Recarey, María

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590009-Debuxo

N

S

590006

***9819**

Camba Dopazo, Iván Manuel

15071-Porto do Son

15027691-IES de Porto do Son

590009-Debuxo

N

S

590019

***3803**

Brañas Pérez, Roberto

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590009-Debuxo

N

N

***5720**

Climent Pavia, Aina

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590009-Debuxo

N

S

590001

***5639**

Mera Redondo, Jessica

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590009-Debuxo

N

N

***7981**

Merino Pérez, Alicia

27029-Meira

27016303-IES Pedregal de Irimia

590009-Debuxo

N

N

***0983**

Núñez Martínez, Beatriz

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590009-Debuxo

N

N

***6888**

Magán Lampón, María

15011-Boiro

15027851-IES Plurilingüe A Cachada

590009-Debuxo

N

N

***6325**

Doporto Santos, Xosé Isidro

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590009-Debuxo

N

S

590006

***8489**

Rodríguez Bernal, María Cillas

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590009-Debuxo

N

S

590053

***2678**

García Couto, Laura

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590009-Debuxo

N

N

***4988**

Sande Iglesias, Javier

15045-Mazaricos

15008714-CPI Plurilingüe da Picota

590009-Debuxo

N

N

***5985**

Iglesias Gil, María Ester

32043-Maceda

32016431-IES San Mamede

590009-Debuxo

N

N

***4456**

Velasco Vázquez, Laura

15030-A Coruña

15005233-IES Agra do Orzán

590009-Debuxo

N

S

590016

***5130**

Fernández Borrué, Ángel Jesús

36037-Pazos de Borbén

36006079-CPI Curros Enríquez

590009-Debuxo

N

N

***6017**

Bran Barral, Francisco

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590009-Debuxo

N

N

***8492**

Losada Romero, César

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590009-Debuxo

N

N

***4419**

Vizcaíno Sanmartín, Begoña

36024-Lalín

36004137-IES Ramón Mª Aller Ulloa

590009-Debuxo

N

N

***0751**

Senra Álvarez, Iria

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590009-Debuxo

N

N

***6378**

Muíño Rivas, Laura María

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590009-Debuxo

N

N

***9894**

Insua Pardo, Xurxo

15006-Arzúa

15027733-IES de Arzúa

590009-Debuxo

N

S

590001

***1580**

Cuba Cabana, Hilda

15078-Santiago de Compostela

15027319-IES de Sar

590009-Debuxo

N

N

***1964**

Rodríguez Reino, Raquel

15078-Santiago de Compostela

15027319-IES de Sar

590009-Debuxo

N

N

***7188**

Noya Goyanes, Raquel

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590009-Debuxo

N

N

***4039**

Villaverde Gestido, Carlos Martiño

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590009-Debuxo

N

N

***6490**

Rodríguez Franco, Olalla María

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590009-Debuxo

N

N

***8102**

Alonso Nogueira, Inés

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590009-Debuxo

N

N

***7980**

Fernández Vila, Carla

15078-Santiago de Compostela

15027319-IES de Sar

590009-Debuxo

N

N

***9811**

Prado Barro, Sonia

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590009-Debuxo

N

N

***1954**

Crespo Merelas, Sofía

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590009-Debuxo

N

N

***9741**

Candia Expósito, Silvia

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590009-Debuxo

N

N

***6199**

Iglesias García, Stela

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590009-Debuxo

N

N

***2591**

Lamas López, Diego

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590009-Debuxo

N

S

590017

***8639**

Alfonso Alonso, Eva

15032-Curtis

15022620-IES de Curtis

590009-Debuxo

N

N

***1610**

Rodríguez López, Lucía

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590009-Debuxo

N

N

***6054**

González González, Rebeca

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590009-Debuxo

N

N

***1036**

Saco Goday, María

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590009-Debuxo

N

N

***3816**

Serén Casanova, Pablo

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590009-Debuxo

N

S

590019

***0707**

Fojo Ferrer, Pablo

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590009-Debuxo

N

N

***8118**

Barros Guerton, Cristina

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590009-Debuxo

N

N

***6063**

Matos Conde, Carlos

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590009-Debuxo

N

N

***4691**

Lamas Álvarez, Juan José

32024-Celanova

32016625-IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

590009-Debuxo

N

N

***5617**

García Fonte, María Montserrat

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carvalho Calero

590009-Debuxo

N

S

590019

***9871**

López Lagares, Paula Carmen

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590009-Debuxo

N

N

***0641**

Rodríguez Nieto, José

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Plurilingüe Alfonso VII

590009-Debuxo

N

S

590006

***2067**

Dopico Soto, José Manuel

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

590009-Debuxo

N

S

590019

***8752**

Costas Táboas, Javier Ángel

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590009-Debuxo

N

S

590019

***5400**

Iglesias Fernández, César Manuel

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590009-Debuxo

N

N

***7674**

García García, Francisca

15070-As Pontes de García Rodríguez

15025694-IES Moncho Valcarce

590009-Debuxo

N

N

***3707**

García Fernández, Margarita

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590009-Debuxo

N

N

***1710**

Calvete de la Iglesia, María Luisa

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590009-Debuxo

N

N

***2624**

Maroño Varela, Lucía

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

590009-Debuxo

N

S

590006

***5017**

Ramos Vivas, María José

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

590009-Debuxo

N

N

***1889**

Alvaredo Maceda, Ángel

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590009-Debuxo

N

N

***6269**

Dopazo Abal, Sonia

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590009-Debuxo

N

N

***2273**

Penalonga Chao, Marta

27040-Palas de Rei

27016352-IES do Camiño

590009-Debuxo - Ámbito: Módulo de Ciencias Aplicadas

N

S

590008

***1682**

Alonso Sueiro, Nelly

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590009-Debuxo

N

N

***5478**

García Acebo, Mónica

32056-Padrenda

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

590009-Debuxo

N

N

***1848**

Sylla García, María Lourdes

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590009-Debuxo

N

N

***9223**

Rivero Veiga, Eusebio

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590009-Debuxo

N

S

590005

***2656**

Cuenca Torres, Cristina

36057-Vigo

36017430-IES Ricardo Mella

590009-Debuxo

N

N

***5217**

Pérez Cabello, María José

32063-A Pobra de Trives

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590009-Debuxo

N

S

590005

***6629**

Rivas García, Mónica

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590009-Debuxo

N

S

590005

***1955**

Pérez-Herrera Moreno, Begoña

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590009-Debuxo

N

N

***6384**

Ruzo Lodeiro, María del Carmen

15012-Boqueixón

15001665-CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

590009-Debuxo

N

S

590004-590017

***3486**

Pequeño González, Mirta

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590009-Debuxo

N

N

***9424**

García García, Rodrigo

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590009-Debuxo

N

S

590005

***7874**

Mirabal Montero, María del Carmen Ozema

15055-Neda

15027216-IES Fernando Esquío

590009-Debuxo

N

S

590011

***7013**

Porto Taboada, Antonio

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590009-Debuxo

N

N

***1959**

Lista Cabral, Liliana María

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590009-Debuxo

N

N

***8111**

Carnero Bernal, Rosa Ana

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590009-Debuxo

N

S

590003-590005

***7699**

Abella Cortes, Montserrat

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590009-Debuxo

N

N

***5258**

Neira Ramos, Francisco Manuel

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590009-Debuxo

N

N

***4913**

Pérez Escariz, Soledad

36059-Vila de Cruces

36020386-IES Marco do Camballón

590009-Debuxo

N

S

590017

***7968**

Louzán Mariño, David

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590009-Debuxo

N

N

***0961**

Fernández Alonso, Sonia

36054-Tomiño

36019751-IES Antón Alonso Ríos

590009-Debuxo

N

N

***2292**

Rodríguez Freire, María Teresa

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590009-Debuxo

N

S

590010

***6230**

Suárez Leal, Delfina Belén

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590009-Debuxo

N

S

590001

***9678**

Alonso Vila, María Belén

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590009-Debuxo

N

S

590005

***2416**

Senande Méijome, María José

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590009-Debuxo

N

S

590010

***8974**

Iglesias Eiras, Valentín Francisco

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590009-Debuxo - Ámbito: Ámbito Científico-Tecnolóxico

N

S

590006

***9112**

Heredero González Posada, María Francisca

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590009-Debuxo

N

S

590016

***0266**

Bacelos Comesaña, Mónica

32072-A Rúa

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590009-Debuxo

N

N

***8923**

Hernando Lirola, Eva

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590009-Debuxo

N

N

***4373**

Sánchez Barreiro, María José

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590009-Debuxo

N

S

590011

***8513**

Sagastizabal Villar, María Victoria

36017-A Estrada

36002359-IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

590009-Debuxo

N

N

***9348**

Rieiro Gerpe, Eva

15086-Trazo

15020994-CPI de Viaño Pequeno

590009-Debuxo

N

S

590006

***4269**

Casabella Pumares, Virgen del Camino

27011-Castroverde

27002249-CPI Plurilingüe de Castroverde

590009-Debuxo - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590006

***6501**

Iglesias Pouso, Daniel

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590009-Debuxo

N

S

590019

***7005**

García Ballesteros, Estela

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590009-Debuxo

N

S

590016

***0980**

Arufe Giráldez, María Luz

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590009-Debuxo - Ámbito: Ámbito Social

N

S

590005-590017

***4920**

López García, María Pilar

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590009-Debuxo

N

S

590011

***2687**

Endrino Iglesias, Iria

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590009-Debuxo

N

S

590006

***2142**

López Valcárcel, Rocío

27018-A Fonsagrada

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590009-Debuxo

N

S

590019

***8993**

González Dobarro, Ana Belén

36052-Silleda

36020350-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

590009-Debuxo

N

S

590005

***6102**

Ferreira Gotor, Mariña

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590009-Debuxo

N

S

590003-590005

***3558**

Novo Castro, Rebeca

27050-Quiroga

27015189-IES de Quiroga

590009-Debuxo

N

S

590003

***3166**

Candal Devesa, María Teresa

15073-Ribeira

15014568-IES nº 1

590009-Debuxo

N

S

590011

***4459**

Fernández García, Patricia

36053-Soutomaior

36024987-IES de Soutomaior

590009-Debuxo

N

S

590007-590008

***3553**

Díaz López, Beatriz

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590009-Debuxo

N

S

590019

***8440**

Baamonde García, Ana

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590009-Debuxo

N

S

590005-590011

***5056**

Romero Rodríguez, Paloma

36022-O Grove

36019232-IES Monte da Vila

590009-Debuxo - Ámbito: Ámbito Científico e Matemático

N

S

590006-590107

***3840**

Bermúdez Díaz, Blanca

15070-As Pontes de García Rodríguez

15025694-IES Moncho Valcarce

590009-Debuxo

N

S

590061

***9678**

Pérez-Lozao Rodríguez, Marta

15035-Fene

15023405-CPI a Xunqueira

590009-Debuxo

N

S

590008

***3916**

Ferreiro López, María Teresa

15053-Muros

15026388-IES Plurilingüe Fontexería

590009-Debuxo

N

S

590011

***4142**

Gutiérrez Busto, Covadonga

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590009-Debuxo

N

N

***9514**

Leira Otero, Javier Andrés

15066-O Pino

15019347-CPI Camiño de Santiago

590009-Debuxo

N

S

590005-590061

***7445**

López Dosil, Miguel Ángel

15053-Muros

15027940-IES As Insuas

590009-Debuxo

N

S

590007

***2901**

López López, Marta

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590009-Debuxo

N

S

590001

***1761**

Valero Geli, Ingrid

32085-Verín

32016790-IES Castro de Baronceli

590009-Debuxo

N

S

590006

***0725**

Blanco Mantiñán, Daniel

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590009-Debuxo

N

S

590007-590019

***2986**

Tourón Estévez, Sonia

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

590009-Debuxo

N

S

590004-590053

***2277**

Catania Solla, Federico Hugo

15020-Carnota

15027885-IES Lamas de Castelo

590009-Debuxo

N

S

590004-590053

***8837**

Carrera Pérez, Gabriel

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590009-Debuxo

N

S

590011

***2133**

Préstamo López, Cristina

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590010-Francés

N

N

***2691**

Mujico Valiño, Concepción

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590010-Francés

N

N

***4794**

Castellanos Merayo, María Soledad

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590010-Francés

N

N

***3520**

Cambón Cancela, Lorena

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590010-Francés

N

N

***2255**

Gándara Agra, Delia

15013-Brión

15026352-IES Brión

590010-Francés

N

N

***1452**

Seoane Vieira, Marisol

32054-Ourense

32009116-IES 12 de Outubro

590010-Francés

N

N

***9123**

Ferreiro Figueiras, Baltasara

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590010-Francés

N

N

***8771**

Rodríguez García, María Rosaura

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590010-Francés

N

N

***8763**

Martínez Gómez, Vanessa

36015-Cuntis

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

590010-Francés

N

S

590053

***7573**

Salgado da Silva, Natalia

32069-Ribadavia

32015475-IES O Ribeiro

590010-Francés

N

N

***2663**

Nieto Calviño, María José

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590010-Francés

N

S

590053

***4076**

Fernández More, María Carmen

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590010-Francés

N

N

***2214**

Ulla Ferraz, Ana María

36057-Vigo

36018941-EOI de Vigo

590010-Francés

N

N

***6339**

González Jiménez, María Xesús

36008-Cangas

36990112-EOI de Vigo - Extensión EOI de Cangas

590010-Francés

N

N

***1399**

Fernández Bermúdez, Roberto

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590010-Francés

N

N

***7346**

Fernández Fernández, Pol Nino

15057-Noia

15990121-EOI de Santiago - Extensión EOI de Noia

590010-Francés

N

N

***7533**

Lesta Ríos, Silvia

15059-Ordes

15027782-IES Ordes

590010-Francés

N

N

***6346**

Weber, Vanessa

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590010-Francés

N

S

590011

***0206**

Soutiño Golmar, Lidia

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590010-Francés

N

N

***4239**

Souto Herraiz, Tania

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590010-Francés

N

N

***8521**

Pintos Martín, Mélanie

15011-Boiro

15027851-IES Plurilingüe A Cachada

590010-Francés

N

N

***6990**

Pichel Montoya, Yaiza Nerea

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590010-Francés

N

N

***1434**

Díaz Jublin, Alicia

36017-A Estrada

36002335-IES Manuel García Barros

590010-Francés

N

S

590011

***8377**

Cobas Iglesias, Silviana

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590010-Francés

N

N

***2351**

Caamaño García, Arántzazu

15052-Muxía

15027927-IES Ramón Caamaño

590010-Francés

N

N

***8440**

Cordeiro Paredes, Natalia

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590010-Francés - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***3966**

Carrillo Rubio, Alejandro Julián

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590010-Francés

N

S

590004

***2124**

Castro Lorenzo, Carla

36054-Tomiño

36019751-IES Antón Alonso Ríos

590010-Francés

N

N

***3607**

Rivas Domínguez, Elisa

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590010-Francés

N

N

***9381**

Comesaña Acuña, Eva

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590010-Francés

N

N

***3924**

Pérez García, Natalia

27051-Ribadeo

27020690-EOI de Ribadeo

590010-Francés

N

N

***1580**

Rodríguez Portela, Sonia

36053-Soutomaior

36024987-IES de Soutomaior

590010-Francés

N

S

590011

***9837**

García Conde, Tania

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590010-Francés

N

N

***8384**

Ferro Otero, Laura

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590010-Francés

N

N

***0484**

Rodríguez Ramos, Iago

36038-Pontevedra

36018689-EOI de Pontevedra

590010-Francés

N

N

***8783**

Salgueiro Feijoo, Tania

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

590010-Francés

N

S

590053

***8644**

Ramos Falcón, Iris

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590010-Francés

N

S

590011

***6191**

Garea Iglesias, Nuria

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590010-Francés

N

N

***2527**

Lagadec, Christophe

32009-O Barco de Valdeorras

32990112-EOI de Ourense - Extensión EOI do Barco

590010-Francés - Ámbito: Ámbito Lingüístico

N

N

***6152**

Yagüe Monboisse, Inés María

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590010-Francés

N

N

***4818**

Montero Fernández, Eladio

15021-Carral

15032923-IES de Carral

590010-Francés - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

S

590004

***0219**

Noya Fraga, Sandra

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590010-Francés

N

N

***0420**

Conde Rodríguez, María

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590010-Francés

N

S

590011

***7298**

Muñoz Osorio, Ángela

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590010-Francés - Ámbito: Ámbito Lingüístico

N

N

***1922**

Riveiro Collazo, Clara María

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590010-Francés

N

S

590001-590019

***2573**

Valiño Fraga, Sofía

36038-Pontevedra

36018689-EOI de Pontevedra

590010-Francés

N

N

***4159**

Salazar Vandenberghe, David

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590010-Francés

N

N

***5428**

Álvarez Portela, María Rita

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590010-Francés

N

S

590004

***4480**

Silva Rodríguez, Inés

15073-Ribeira

15014568-IES nº 1

590010-Francés

N

N

***1436**

Domínguez Neira, Natalia

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590010-Francés

N

N

***0641**

Fernández García, Miguel Ángel

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

590010-Francés

N

S

590003-590004

***8822**

Antolin Pichel, Carmen

36038-Pontevedra

36018689-EOI de Pontevedra

590010-Francés

N

N

***4414**

Porto Urbano, Rocío

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

590010-Francés

N

N

***5186**

Pena Fernández, Noelia

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590010-Francés

N

N

***7923**

Freijido Vázquez, Beatriz

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590010-Francés - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

***7706**

Montero García, Inés María

36901-A Illa de Arousa

36020283-IES da Illa de Arousa

590010-Francés

N

N

***8256**

González Merayo, Ana

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590010-Francés

N

S

590004-590016

***9066**

Pajón Soto, Sara

27066-Viveiro

27020628-EOI de Viveiro Luz Pozo Garza

590010-Francés

N

N

***3779**

Castro Ballester, Gloria

15069-Pontedeume

15020556-IES Breamo

590010-Francés

N

N

***9473**

Nogueiras Ferreiro, Beatriz

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590010-Francés

N

N

***2858**

González García, Patricia

32069-Ribadavia

32015475-IES O Ribeiro

590010-Francés

N

S

590011

***7188**

Pazos Pazos, Elisa María

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590010-Francés

N

S

590001

***3889**

González Otero, María Reyes

27030-Mondoñedo

27006966-IES Plurilingüe San Rosendo

590010-Francés

N

N

***8078**

Villar Otero, Natividad

36055-Tui

36990113-EOI de Vigo - Extensión EOI de Tui

590010-Francés

N

N

***7500**

Moreno Burgos, María de la O

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590010-Francés

N

N

***4152**

Lago López, Felicitas

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590010-Francés

N

S

590004

***2447**

González Taboada, María Jesús

15069-Pontedeume

15020556-IES Breamo

590010-Francés

N

S

590053

***8546**

Vilariño Martínez, Agustín

36038-Pontevedra

36018689-EOI de Pontevedra

590010-Francés

N

N

***0203**

Carral Río, María José

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590010-Francés

N

S

590004

***8387**

Rey Vaamonde, José Manuel

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590010-Francés

N

S

590001

***6528**

Domínguez Lombardero, María Jesús

27002-Alfoz

27016649-IES Alfoz - Valadouro

590010-Francés

N

S

590053

***9223**

Figueiras Lestón, María Dolores

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590010-Francés

N

N

***2011**

Couso Pequeño, Óscar

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590010-Francés

N

S

590001-590017

***1648**

Gil Presas, Fátima

32076-San Cristovo de Cea

32012103-CPI Virxe da Saleta

590010-Francés

N

S

590009-590016

***6660**

Santamarina Fernández, María Isabel

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneyra

590010-Francés

N

S

590009

***8694**

Barreiro Vila, Susana

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590010-Francés

N

N

***4757**

Fernández Fernández, José Miguel

27031-Monforte de Lemos

27016421-EOI de Monforte de Lemos

590010-Francés

N

N

***5201**

Penedo López, María Teresa

36024-Lalín

36990122-EOI de Pontevedra - Extensión EOI de Lalín

590010-Francés

N

N

***2737**

Jove Prendes, Manuel

36057-Vigo

36017430-IES Ricardo Mella

590010-Francés

N

S

590005

***7083**

López del Oso, María Ángeles

27018-A Fonsagrada

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590010-Francés

N

N

***9414**

Anido Doeijo, Sonia María

15036-Ferrol

15006791-IES Saturnino Montojo

590010-Francés

N

S

590001

***7663**

Vidal Arias, María Teresa

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590010-Francés

N

S

590004-590005

***2822**

Calvo Vigo, Elisa

15072-Rianxo

15026807-IES Félix Muriel

590010-Francés

N

S

590001

***6527**

García Gómez, María Teresa

15011-Boiro

15023338-IES Praia Barraña

590010-Francés

N

S

590004-590053

***7847**

Villalta Martín, Isabel

15030-A Coruña

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590010-Francés - Ámbito: Ámbito Lingüístico

N

S

590011

***7997**

Iglesias Rodríguez, Sonia

32054-Ourense

32016081-EOI de Ourense

590010-Francés - Ámbito: Ámbito Lingüístico

N

N

***7813**

Muñiz Outeiral, Sabela

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590010-Francés

N

N

***1281**

De la Torre Sotelo, Moisés

15036-Ferrol

15026546-EOI de Ferrol

590010-Francés

N

N

***2994**

Chouli Rodríguez, Nathalie

15036-Ferrol

15025566-IES Ferrol Vello

590010-Francés - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

N

***0005**

Valcárcel Sanmartín, María Teresa

15055-Neda

15027216-IES Fernando Esquío

590010-Francés

N

N

***4050**

Aido Lago, María del Carmen

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590010-Francés

N

N

***9454**

Portela Yáñez, María del Rosario

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590010-Francés

N

S

590053

***3380**

Torreira Otero, David José

15037-Fisterra

15027915-IES Fin do Camiño

590010-Francés

N

N

***0249**

Magguilli, Celine Maud

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590010-Francés

N

N

***3120**

Rey Bello, Roi Xosé

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590010-Francés

N

N

***0654**

Lozano Beceiro, Clara

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590010-Francés

N

N

***8589**

Rafael Balsa, Marta

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590010-Francés

N

S

590004

***2989**

Moreno Juiz, Ana Isabel

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590010-Francés

N

N

***0654**

Iglesias Barral, Paula María

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590010-Francés

N

S

590003

***1011**

Arén Bermúdez, Catia

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590010-Francés

N

S

590017

***8746**

Fabeiro Liñares, María del Pilar

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590010-Francés - Ámbito: Módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

590011

***3565**

Rodríguez Castro, Silvia

27031-Monforte de Lemos

27016421-EOI de Monforte de Lemos

590010-Francés

N

N

***8359**

Martínez Fernández, Susana

32054-Ourense

32016081-EOI de Ourense

590010-Francés - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

N

***7616**

Viñas Caneda, Blanca María

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590010-Francés

N

N

***8152**

Pombo Casal, Soraya

27066-Viveiro

27020628-EOI de Viveiro Luz Pozo Garza

590010-Francés

N

N

***3017**

Díaz Fernández, María Concepción

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

590010-Francés

N

N

***8533**

Veloso Ríos, Iolanda María

36004-Bueu

36020246-IES Illa de Ons

590010-Francés

N

S

590011-590061

***8384**

Costa Lamas, Tania

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590010-Francés

N

S

590004

***7732**

Ferro Veloso, Sonia

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590010-Francés

N

S

590004-590011

***9870**

Valladares Alján, Xoán Xesús

32032-Xinzo de Limia

32015232-IES Lagoa de Antela

590010-Francés

N

S

590005

***1822**

Domínguez Domínguez, Vanessa

15073-Ribeira

15014568-IES nº 1

590010-Francés

N

S

590053

***2522**

Gómez Prieto, Mónica

32017-Carballeda de Valdeorras

32002781-CPI Tomás Terrón Mendaña

590010-Francés

N

S

590016

***8045**

Martínez Pardiñas, Estefanía

36042-Ponteareas

36990124-EOI de Vigo - Extensión EOI de Ponteareas

590010-Francés

N

S

592011

***0814**

Pregal Míguez, Belén

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590010-Francés

N

S

590001

***0485**

García Aguión, Daniel

15041-A Laracha

15027654-IES Agra de Leborís

590010-Francés - Ámbito: Ámbito Lingüístico e Social

N

S

590011-590017

***7830**

Rubido Termenón, María del Rosario

15036-Ferrol

15026546-EOI de Ferrol

590010-Francés

N

N

***0279**

Pazo Pablos, Ildara

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590010-Francés

N

S

590001

***7463**

Calvo Sánchez, José Ramón

36032-Moraña

36005142-CPI Plurilingüe Santa Lucía

590010-Francés

N

S

590006-590011

***8950**

Castro Suárez, María Berta

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590010-Francés

N

S

592001

***9297**

Naveira Campos, Silvia

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

590010-Francés