Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 188 Mércores, 29 de setembro de 2021 Páx. 47666

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 2 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Xesteirón, situado nos concellos de Chandrexa de Queixa e Montederramo, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/032B).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia; e no artigo 33 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o fondo de compensación ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coas instalacións que se describen a seguir:

– Solicitante: Greenalia Green Power, S.L.U.; CIF: B70501473.

– Denominación do proxecto: parque eólico Xesteirón.

– Concellos afectados: Chandrexa de Queixa e Montederramo (Ourense).

– Potencia que se vai instalar: 45 MW.

– Número de aeroxeradores: 10 x 4,5 MW de potencia nominal unitaria.

– Produción neta anual estimada: 130.222 MWh/ano.

– Orzamento total (execución material): 34.688.626,05 €.

– Localización: (coordenadas UTM, fuso 29 ETRS89).

Coordenadas que definen a poligonal do parque eólico:

Vértice

UTM-X

UTM-Y

1

626.875

4.681.034

2

626.875

4.679.785

3

630.875

4.679.785

4

633.814

4.682.322

5

634.411

4.683.362

6

632.671

4.684.202

7

631.096

4.683.344

8

628.992

4.682.993

Esta poligonal ocupa un total de 1.952 ha.

As coordenadas previstas en proxecto para os aeroxeradores e para a subestación (SET) son:

UTM-X

UTM-Y

AE 01

631.904

4.683.301

AE 02

631.545

4.682.596

AE 03

630.131

4.681.717

AE 04

629.598

4.681.372

AE 05

629.037

4.681.065

AE 06

631.545

4.682.025

AE 07

631.277

4.681.418

AE 08

630.596

4.680.856

AE 09

629.506

4.680.375

AE 10

628.842

4.680.572

SET

628.872

4.680.814

As coordenadas previstas en proxecto para a torre meteorolóxica:

Torre

UTM-X

UTM-Y

Torre anemométrica

631.947

4.683.655

Características técnicas recollidas no proxecto:

– 10 aeroxeradores modelo E160 ou similar do fabricante Enercon, cunha altura de buxa de 120 m, diámetro de rotor de 160 m e unha potencia máxima activa de xeración eléctrica de 4.500 kW, cos seus correspondentes centros de transformación, situados na propia nacelle dos aeroxeradores, con potencia unitaria de 5.000 kVA e relación de transformación de 0,69/30 kV.

– Rede eléctrica soterrada a 30 kV, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e a subestación receptora do parque (SET), composta por catro circuítos con condutores tipo RHZ1-OL Al 18/30 kV de sección variable segundo o tramo, o circuíto 1 para a interconexión dos aeroxeradores AE 01, AE 02 e AE 06, o circuíto 2 para os AE 07, AE 08, AE 09 e AE 10, circuíto 3 para os AE 03 e AE 04 e o circuíto 4 para o AE 05.

– Subestación 30/132 kV, con parque ao nivel de 132 kV en intemperie con aparellaxe convencional e os seguintes elementos: un transformador de potencia de 50 MVA ONAN e relación de transformación 132/30 kV, con regulación en carga JANSEN +/-10 % ; unha posición de liña e unha de trafo, cos equipamentos necesarios de protección e medida. En 30 kV, celas de interior en configuración de simple barra: unha posición de transformador, con trafo de SS.AA. 30/0,42-N kV de 50 kVA de potencia aparente; unha posición de medida e catro posicións de liña, para a conexión dos aeroxeradores. Equipamento complementario para as funcións de control, mando e protección da SET.

O obxecto da información pública será a autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental das instalacións. A declaración de utilidade pública levará implícita, de acordo co artigo 56 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, a necesidade da urxente ocupación para os efectos da expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.

Documentación que se expón:

1. O proxecto de execución (6.6.2020-visado o 1.9.2020).

2. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e de dereitos afectados (RBDA-outubro 2020-asinado 2.12.2020), que figura no anexo a este acordo.

3. Planos parcelarios (RBDA-outubro 2020-asin. 2.12.2020).

4. O estudo de impacto ambiental (EIA) (xullo de 2021).

5. O proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (28.8.2020-visado o 1.9.2020).

O que se fai público, de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 18 de marzo do 2021, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o fondo de compensación ambiental, para o coñecemento xeral, así como, en particular, dos propietarios dos predios que figuran nas relacións anexas a este acordo, e das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, se for o caso, presentar as alegacións ou observacións que coiden oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

Toda a documentación pódese examinar nesta Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación en Ourense, rúa Curros Enríquez nº 1, 32003 Ourense, e na seguinte ligazón web da Consellería:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

A documentación sometida a información pública estará tamén dispoñible, durante o sinalado prazo, nas dependencias da Xefatura Territorial de Ourense da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Ourense, 2 de setembro de 2021

Pablo Fernández Vila
Xefe territorial de Ourense

ANEXO

Relación de bens e de dereitos afectados polo parque eólico Xesteirón (expediente IN408A/2020/032B) nos concellos de Montederramo e Chandrexa de Queixa (Ourense)

Predio

Titular(es)

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Afeccións (m2)

Pleno dominio

Serv. paso

Serv.

voo

Pol.

Parc.

Cim.

Plat.

T. met.

Subt.

Vieiro

Gabia

Concello de Chandrexa de Queixa (Ourense)

1

Fernández Martínez Jesús

Fernández Martínez María Jesús

28

120

Picoto

Matogueira

166

1

2

Toro Vázquez Joaquín

28

43

Picoto

Matogueira

144

298

192

3

Fernández Castro Brígida

28

11

Coutada

Matogueira

21

136

4

Diéguez Vega Nélida

28

10

Coutada

Matogueira

17

1.369

5

Estévez Fernández Amalia

28

137

Pena Bidueiro

Matogueira

380

3.543

1.397

735

3.738

6

Toro Vázquez Joaquín

28

136

Pena Bidueiro

Matogueira

294

346

142

2.441

7

Luis Blanco Manuel

28

320

Pena Bidueiro

Matogueira

62

8

Álvarez Fernández Eligio

28

9

Coutada

Matogueira

63

84

3.202

9

Portal Martínez Jaime

28

8

Coutada

Matogueira

5

30

1.124

10

Martínez Arias Francisco

Martínez Arias María Luisa

28

7

Coutada

Matogueira

337

108

1.094

11

Portal Martínez Jaime

28

6

Coutada

Matogueira

32

58

566

12

Vázquez Fernández Isolina

28

5

Coutada

Matogueira

208

298

286

13

Parente Rodríguez Antonio

28

2

Coutada

Matogueira

1.775

437

14

Vázquez Álvarez Carmen

28

297

Xesteirón

Matogueira

1.284

515

15

Méndez Penín Avelina

28

312

Curuxeiras

Pradaría

1.192

983

184

11

16

Estévez Fernández Amalia

28

311

Xesteirón

Matogueira

224

71

17

Estévez Fernández Amalia

27

478

Xesteirón

Pastos

28

44

18

Diéguez Estévez Alfredo

(herdeiros de)

Diéguez Estévez Rosa

(herdeiros de)

27

408

Xesteirón

Pastos

40

177

19

Estévez Crespo Delfina

27

477

Xesteirón

Matogueira

173

83

20

Estévez Fernández Amalia

27

476

Xesteirón

Matogueira

332

155

21

Méndez Penín Avelina

27

426

Xesteirón

Pastos

261

19

125

1.257

22

Rodríguez Vega Manuel

27

431

Xesteirón

Matogueira

362

832

1.718

69

5423

23

Alberto Martínez Encarnación

28

292

Xesteirón

Pastos

28

24

Méndez Penín Avelina

27

425

Xesteirón

Pastos

198

1.182

25

Alberto Martínez Encarnación

27

409

Xesteirón

Pastos

2.533

26

Rodríguez Fernández Domingo

Rodríguez Fernández Martín

Rodríguez Fernández José Ramón (herdeiros de)

27

424

Xesteirón

Pastos

18

4.917

700

99

2.108

27

Armesto Crespo Nicanor

27

427

Xesteirón

Pastos

18

28

28

Rodríguez González Secundino

27

423

Abelaira

Pastos

1.119

107

29

Rodríguez Martínez Delfina

27

419

Abelaira

Pastos

2

641

304

30

Parente Armesto Servando (herdeiros de)

27

422

Abelaira

Pastos

1

31

Rodríguez Fernández Domingo

Rodríguez Fernández Martín

Rodríguez Fernández José Ramón (herdeiros de)

40

212

Pena do Piorno

Pastos

4.664

928

125

32

Rodríguez González Secundino

28

256

Salgueiros

Pastos

380

927

3.309

33

Portal Fernández María (herdeiros de)

28

255

Salgueiros

Pastos

51

4.754

34

Veciños de Casteloais

28

254

Mte. de Casteloais

Pastos

3.346

1.550

372

1.458

35

Estévez González María

28

253

Salgueiros

Pastos

302

1.701

36

Fernández Portal Esperanza (herdeiros de)

40

207

Val da Cabrita

Pastos

2

37

González Blanco José María

40

213

Chao dos Agros

Pastos

1.971

338

73

1.850

38

González Domínguez María (herdeiros de)

40

215

Chao dos Agros

Matogueira

142

111

39

Veciños de Casteloais

40

216

Mte. de Casteloais

Pastos

137

78

40

Veciños de Casteloais

38

61

Mte. de Casteloais

Pastos

633

12

41

González Crespo Dosinda

38

60

Viso

Pastos

438

147

42

Rodríguez Martínez Delfina

38

58

Corgo do Can

Pastos

524

202

43

Veciños de Casteloais

40

185

Mte. de Casteloais

Matogueira

148

211

44

Fernández Portal Esperanza (herdeiros de)

38

59

Corgo do Can

Pastos

147

46

45

Rodríguez Fernández Domingo

Rodríguez Fernández Martín

Rodríguez Fernández José Ramón (herdeiros de)

38

57

Corgo do Can

Pastos

315

28

46

González Crespo Dosinda

40

201

Cabaleiro

Matogueira

14

47

Veciños de Casteloais

40

180

Mte. de Casteloais

Matogueira

59

1.525

353

250

6.165

48

Veciños de Casteloais

38

102

Mte. de Casteloais

Matogueira

1.343

406

768

49

Portal Portal Pura

40

179

Chao da Portela

Matogueira

322

5.350

1.205

748

5.753

50

Veciños de Casteloais

40

178

Mte. de Casteloais

Matogueira

387

13

51

González Crespo Dosinda

40

176

Portela

Matogueira

22

344

52

González Blanco Jose María

38

50

Portela

Matogueira

63

53

Armesto Crespo Nicanor

38

51

Portela

Matogueira

15

54

Estévez González Policarpo

40

177

Panadeira

Matogueira

13

302

55

Diéguez Estévez Alfredo (herdeiros de)

Diéguez Estévez Rosa (herdeiros de)

38

52

Pombeiro

Matogueira

116

56

Veciños de San Fiz

40

154

Pombeiro

Matogueira

2.112

1.295

1.168

2.685

57

Veciños de San Fiz

38

55

Pombeiro

Matogueira

676

1.233

6

58

Rodríguez Fernández Carmen

39

59

Pombeiro

Matogueira

492

119

59

Veciños de San Fiz

41

22

Mte. de Piñán e Chá

Matogueira

710

60

González Fernández Josefa

39

60

Raposo

Matogueira

1.511

159

1.924

61

Blanco Rodríguez Lorenzo

39

61

Tapada Grande

Matogueira

22

256

62

Gómez Grande Digna

41

21

Pena da Lebre

Matogueira

380

1.317

12

432

7.766

63

Rodríguez Prieto Cristalina

41

15

Pena da Lebre

Matogueira

92

949

64

CMVMC Monte Viso e Monte dos Chaos

41

16

Mte. de Piñán e Chá

Piñeiral

2.400

475

65

CMVMC Monte Viso e Monte dos Chaos

39

82

Mte. de Piñán e Chá

Piñeiral

236

12

66

Gómez Gómez Juana

39

1

Estercada

Matogueira

83

67

Rodríguez Lorenzo Enrique (herdeiros de)

44

41

Cruceiros

Matogueira

13

69

CMVMC Monte Viso e Monte dos Chaos

44

44

Fuente de Chaos

Piñeiral

1.923

942

70

CMVMC Monte Viso e Monte dos Chaos

45

69

Chaos

Piñeiral

204

71

CMVMC Monte Viso e Monte dos Chaos

45

357

Monte de Chaos

Piñeiral

1.081

913

72

Rodríguez Estévez José

Rodríguez Estévez Nieves

44

34

Pena da Silva

Matogueira

199

69

801

73

Mojón Méndez Teresa

44

36

Piago

Matogueira

74

74

Mojón Méndez Teresa

44

35

Piago

Matogueira

177

4.967

75

Rodríguez Fernández Carmen

44

33

Piago

Matogueira

3.692

76

Mojón Méndez Teresa

44

30

Piago

Matogueira

380

6.712

576

47

3.887

77

Rodríguez Fernández Carmen

44

31

Piago

Matogueira

119

415

78

CMVMC Monte Viso e Monte dos Chaos

45

270

Monte de Chaos

Piñeiral

61

735

3.030

79

Yáñez Domínguez Herminio

44

22

Tapadón

Matogueira

4.629

823

1.361

1.803

80

Pérez Álvarez Fidel (herdeiros de)

44

20

Viso

Pradaría

380

2.425

183

9.111

81

Pérez González José Ramón

44

19

Lamas

Matogueira

2.074

82

Veciños de San Fiz

44

18

Monte de Piñán

Matogueira

238

34

799

1.017

83

Domínguez Fernández Elvira

44

14

Coutada

Matogueira

4.198

894

851

4.404

83A

Domínguez Carballo Dorinda

44

15

Pena da Arca

Matogueira

39

83B

Santiago Mosquera José

44

16

Pena da Arca

Matogueira

1.438

84

Gómez González Eva

Gómez González María

44

7

Coutada

Matogueira

380

2.509

3.084

85

Veciños de San Fiz

44

8

Monte de Piñán

Matogueira

185

1

879

362

86

Pérez Fernández Ceferino

44

6

Coutada

Matogueira

483

5.742

87

Pérez González José Ramón

44

5

Coutada

Matogueira

416

88

Pérez Crespo María Carmen

44

3

Coutada

Matogueira

955

2.151

1.170

89

Veciños de Cadeliña

44

4

Monte de Piñán

Matogueira

57

39

22

1

90

López Vázquez Juan Antonio

44

1

Piñán

Matogueira

502

689

209

91

López Vázquez Juan Antonio

41

5

Piñán

Matogueira

380

5.470

1050

160

4.814

92

Rodríguez Estévez María Estrella

41

4

Piñán

Matogueira

17

1496

476

6.207

93

Veciños de Cadeliña

44

2

Monte de Piñán

Matogueira

338

94

Veciños de Cadeliña

41

6

Piñán

Matogueira

5

177

65

935

95

Mojón Méndez Teresa

40

138

Piñán

Matogueira

1.401

619

96

Rodríguez Lorenzo Enrique (herdeiros de)

40

140

Cardedo

Matogueira

735

1.300

371

97

Rodríguez Rodríguez Severino

40

141

Cardedo

Matogueira

5.070

492

238

1.922

98

González González Dominga

40

167

Cardedo

Matogueira

1

1.255

99

Pérez Fernández María Dolores

40

143

Val da Cabra

Matogueira

380

1.795

5.494

100

Rodríguez Rodríguez Severino

40

35

Val da Cabra

Matogueira

3.771

101

Rodríguez Estévez José

Rodríguez Estévez Nieves

40

259

Val da Cabra

Pastos

915

102

Álvarez Rodríguez María Cruz

40

33

Val da Cabra

Matogueira

221