Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 190 Venres, 1 de outubro de 2021 Páx. 47962

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

DECRETO 128/2021, do 30 de setembro, polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga indefinida convocada pola Comisión aberta de folga estatal pola loita dos traballadores en precario das administracións públicas, que comeza o día 4 de outubro de 2021.

O artigo 28.2 da Constitución española recoñece, como dereito fundamental da persoa, o dereito á folga. O exercicio deste dereito queda condicionado ao mantemento dos servizos esenciais definidos no artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño (DOG núm. 116, do 20 de xuño).

A Comisión aberta de folga estatal pola loita dos traballadores en precario das administracións públicas comunicou a convocatoria de folga para todo o persoal funcionario e laboral das distintas administracións públicas de todo o Estado, que se desenvolverá de xeito indefinido a partir das 00.00 horas do día 4 de outubro de 2021.

Así pois, a necesaria conciliación entre o exercicio do dereito constitucional de folga e o mantemento dos servizos esenciais obriga esta Administración autonómica galega, de acordo coa normativa vixente, a fixar uns servizos mínimos indispensables para o funcionamento dos servizos esenciais, que se concretan neste decreto.

Desta forma, establécense servizos mínimos respecto dos sectores e actividades cuxa regulación é competencia dalgunha das consellerías da Xunta de Galicia e que poden afectar o desenvolvemento ordinario da actividade cidadá, no sentido do artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño, é dicir, sanidade, seguridade, protección civil, transportes e comunicacións, medios de comunicación social, rexistros públicos, edificios, bens e instalacións públicas, asistencia social e educación, servizos de vixilancia e extinción de incendios e bombeiros.

Os criterios determinantes para a fixación dos servizos mínimos establecidos no presente decreto tiveron en conta os distintos pronunciamentos do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación cos servizos esenciais fixados nas xornadas das anteriores folgas do 8 de xuño de 2010, do 29 de setembro de 2010, do 27 de xaneiro de 2011, do 29 de marzo de 2012, do 14 de novembro de 2012 e do 8 de marzo de 2018, así como a Sentenza núm. 415/2019, do 25 de setembro.

Aínda que é certo que o devandito tribunal ditou sentenzas que anulaban as normas polas que se establecían os referidos servizos mínimos, non é menos certo que esas sentenzas foron motivadas fundamentalmente polo déficit de expresión da ponderación dos factores e criterios tidos en conta para a súa fixación, considerando insuficiente a motivación na determinación das prestacións mínimas garantidas.

Por todo isto, no caso concreto e tendo en conta os pronunciamentos anteriores, preténdense dar a coñecer máis xustificadamente, se cabe, os criterios en virtude dos cales se procedeu a identificar os servizos mínimos como esenciais e a determinar os efectivos necesarios para aseguralos á luz da presente convocatoria de folga. Todo isto observando a necesaria proporción entre o sacrificio para o dereito dos traballadores e os bens e intereses que se teñen que salvagardar.

No ámbito da Presidencia da Xunta de Galicia, e dependendo da Secretaría Xeral para o Deporte, o Centro Galego de Tecnificación Deportiva ten ao seu cargo diariamente 90 deportistas residentes menores de idade e 12 deportistas residentes maiores de 18 anos, baixo a responsabilidade directa da Xunta de Galicia, e entre as súas obrigas con eles/elas está darlles o almorzo, o xantar, a cea e o coidado durante a súa pernoita. Xunto a estes/as deportistas, tamén comen no CGTD 58 deportistas externos e 27 adestradores/as. Ademais, o CGTD dá servizo a 18 clubs e 1345 deportistas da zona que, dadas as circunstancias actuais, son das poucas instalacións deportivas que poden dar servizo (cos protocolos anticovid-19 aprobados) aos deportes autorizados.

A atención indispensable que é debida a estes/as residentes menores de idade xustifica plenamente os servizos mínimos necesarios a partir do mércores, lectivo para todos os efectos, para o mantemento das instalacións operativas e accesibles aos/ás menores residentes, ao seren tres edificios diferenciados e distanciados entre eles, cunha superficie de 30.000 metros cadrados. Así mesmo, no almorzo, xantar e cea, polos protocolos COVID existentes e polo volume de usuarios do servizo, repártese o servizo en dúas quendas de acceso e anulouse o autoservizo dos deportistas, polo que o persoal responsable ten que dispensar a alimentación a cada un dos usuarios.

Á vista da folga a partir do vindeiro 4 de outubro, tívose en conta, para o establecemento dos servizos mínimos indispensables, a circunstancia de que a actividade desenvolvida de domingo a venres é moi elevada. A actividade comeza ás 7.30 horas e remata ás 23.00 co peche das instalacións deportivas; a esa hora queda só a actividade na residencia de deportistas, polo que é precisa a supervisión destes e que se verifique que se atopen ben e o cumprimento dos períodos de descanso, así como a supervisión dos residentes maiores de idade. En consecuencia, polo que se refire á xornada de noite, establécense os servizos mínimos imprescindibles para o desenvolvemento desta actividade de supervisión.

No ámbito da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, cómpre a fixación de servizos mínimos no funcionamento dos rexistros administrativos, tanto nos servizos centrais como nos servizos periféricos, para garantir as actuacións da cidadanía cuxo incumprimento pode supor a perda ou prexuízo dos seus dereitos. Considérase, así mesmo, esencial o mantemento dos edificios administrativos co obxecto de garantir o correcto funcionamento das súas instalacións nas posibles situacións de emerxencia que puidesen acontecer.

A Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, creou a Axencia Galega de Emerxencias configurándoa como un ente instrumental para a xestión das emerxencias segundo as instrucións emanadas do órgano administrativo que ten as facultades para a xestión das emerxencias e a protección civil, con natureza de ente público con personalidade xurídica propia que somete a súa actuación ao ordenamento xurídico privado, tal e como se describe no artigo 12.1.1.b) do Real decreto lexislativo 1/1999, de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, con patrimonio propio e plena capacidade para o desenvolvemento dos seus fins.

Así mesmo, o Decreto 223/2007, do 5 de decembro, polo que se aproba o Estatuto da Axega, configúraa como un ente instrumental para a xestión das emerxencias, con natureza de ente público con personalidade xurídica propia, que depende orgánica e funcionalmente da consellería competente en materia de protección civil e xestión de emerxencias.

O artigo 18 da Lei de emerxencias de Galicia, entre as funcións da Axega, dispón que lle corresponde xestionar o Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia e prestar materialmente a asistencia requirida pola cidadanía a través del, ou dar traslado, segundo se estableza regulamentariamente, daquelas que corresponda atender a outros organismos competentes na materia.

No ano 2017 inaugurouse o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, na localidade da Estrada-Pontevedra. Con esta aposta, a Xunta de Galicia dá resposta á necesidade de realizar unha xestión integrada das emerxencias, involucrando a todos os organismos implicados no proceso de resolución destas.

O servizo prestado desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia ten carácter indispensable e esencial para a comunidade.

O capítulo III do Estatuto da Axega regula o seu persoal e no artigo 14 describe os tipos de persoal, que poderá ser persoal contratado pola Axega en réxime de dereito laboral e persoal funcionario ao servizo da comunidade autónoma.

Os postos de traballo da Axega son os definidos no cadro de persoal aprobado polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de marzo de 2011 e publicado en virtude da Resolución do 5 de abril de 2011 (DOG nº 72, do 12 de abril).

Tendo en conta a natureza dos postos que se desempeñan na Axega, que se desenvolven con carácter unipersoal, as súas funcións non poden ser desenvolvidas por ningún outro persoal, excepto os ocupados polo persoal laboral temporal da Axega, que poderán substutírse un ao outro.

Os postos de xerente, xefe da Área do CAE 112 e técnico de operacións e loxística son postos relevantes para o desenvolvemento do CIAE 112 Galicia, que funciona de xeito ininterrompido as 24 horas do día, 7 días á semana os 365 días do ano. Polo tanto, poden desenvolver as súas funcións tanto en quenda de mañá como de tarde (e incluso de noite).

O posto de secretaria xeral desenvolve as súas funcións en quenda de mañá e xeralmente tamén de tarde, dadas as características das súas funcións e o volume de traballo que hai que desempeñar nesta unidade.

O Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG), integrado como área na Dirección de Profesionalización da Axencia Turismo de Galicia, é un centro de ensino superior que forma directivos hostaleiros e xestores en cociña, e imparte dúas titulacións: o diploma superior en Xestión Hoteleira e o diploma de Gastronomía e Xestión en Cociña.

O CSHG ofrece residencia ao seu alumnado e conta, neste curso 2021/22, cun total de 37 alumnos que residen no centro. Os centros residenciais docentes teñen como característica propia a presenza do alumnado fóra do horario lectivo para realizar actos da vida cotiá que o resto fai no seu domiicilio particular, como estudar, durmir ou comer. Nestes centros debe quedar garantida, xa que logo, a atención mínima para que esas actividades non se poidan ver alteradas con risco ou desatención para os usuarios do servizo, polo que se require a presenza mínima do persoal de conserxaría para atender as instalacións e o alumnado. O servizo de conserxaría está externalizado, a través do correspondente contrato de servizos. A proposta que se formula respecta o criterio de fixar como servizos mínimos os que normalmente prestan con ocasión dun domingo ou día festivo.

No ámbito da Administración de xustiza, de conformidade coa doutrina do Tribunal Constitucional e coa xurisprudencia ditada na materia, e en particular coa Sentenza 463/2018, do 7 de novembro, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, considéranse servizos esenciais necesarios para garantir o servizo público:

1. Servizos de garda de xulgados, fiscalías e Instituto de Medicina Legal.

2. Xuízos orais na orde penal de causas con preso.

3. Medidas precautorias ou provisionais en materia de familia, de violencia sobre a muller e de liberdade provisional, entre outras.

4. Actuacións relativas á violencia de xénero nos xulgados de violencia sobre a muller, sexan ou non exclusivos.

5. Actuacións urxentes do Rexistro Civil, tales como a expedición de licenzas de enterramento, entre outras.

6. Rexistro de asuntos e documentos en que venza un prazo preestablecido por lei e cuxo vencemento poida deparar perda de dereitos á cidadanía, así como a atención daquelas actuacións en que venza un prazo improrrogable establecido na lei cuxo incumprimento poida afectar o dereito da tutela xudicial efectiva e aquelas cuxa urxencia veña determinada polas leis procesuais ou polos bens xurídicos en xogo.

Para a fixación dos servizos mínimos, a Administración ten en conta igualmente os criterios determinantes que establece a doutrina do Tribunal Constitucional e a xurisprudencia contencioso-administrativa ditada na materia.

Así mesmo, debe terse en conta que, de producirse durante a xornada de folga algunha das actuacións urxentes ou esenciais das establecidas polo artigo 42 do Regulamento 1/2005, do Consello Xeral do Poder Xudicial, dos aspectos accesorios para as actuacións xudiciais ou pola normativa procesual correspondente, estas non poderían ser atendidas polo xulgado de garda, dado que o xulgado competente está en horas de audiencia, motivo este polo que é preciso dispoñer dun mínimo de persoal nos distintos órganos xudiciais que figuran no articulado para atender as actuacións urxentes e inaprazables, sen vulnerar a atribución de competencias previstas nas correspondentes leis procesuais e no citado Regulamento 1/2005. Cómpre sinalar, a modo de exemplo, as seguintes: autorización de medias precautorias ou de permisos extraordinarios polo Xulgado de Menores; autorización de entrada en domicilio, medidas sanitarias urxentes de saúde pública, medidas precautorias en materia de estranxeiría, asilo político e refuxiado que impliquen expulsión, devolución ou retorno polos xulgados do contencioso-administrativo; autorización para internamento, medidas cautelares para protección de incapaz, restitución ou retorno de menores nos supostos de subtracción internacional polos xulgados de familia; a celebración de vistas que poidan afectar os dereitos dos traballadores e traballadoras, tales como as demandas de tutela de dereitos fundamentais e liberdades públicas, e as actuacións declaradas urxentes pola lexislación procesual, tales como medidas cautelares necesarias para asegurar a efectividade da tutela xudicial polos xulgados do social; medidas por dereitos fundamentais da Sala do Contencioso-Administrativo do TSX.

Na fixación dos servizos mínimos preténdese, pois, unha proporcionalidade entre o servizo esencial que cómpre prestar e a garantía do exercicio do dereito de folga dos traballadores e traballadoras, convocada esta vez con carácter indefinido. Neste sentido, o establecemento do persoal mínimo para garantir os ditos servizos esenciais ten en consideración os seguintes criterios, que se expoñen a continuación de forma xeral, con independencia da xustificación concreta que, para cada tipo de órgano ou xurisdición, se especifique en cada suposto.

Para garantir a prestación dos devanditos servizos esenciais, por tanto, establécense os servizos mínimos que se concretan a seguir, para o que se teñen en conta o carácter indefinido da folga, a extensión territorial e as diferentes dotacións de persoal en función do órgano concreto, as distintas funcións dos distintos corpos, de ser o caso, así como as distintas localizacións dos órganos nos edificios xudiciais segundo a localidade e a existencia de órganos especializados nalgunhas cidades, entre outros.

Neste sentido, tense en conta, igualmente, a distinción entre órganos xurisdiccionais e aqueles órganos que non o son; órganos nos cales, ou ben non se establecen servizos mínimos, como é o caso dos servizos comúns de atención á cidadanía, ou ben os servizos que se fixan son inferiores aos establecidos nos primeiros, por canto estes atenden os bens xuridicamente obxecto de maior protección. Igualmente, dentro dos órganos xurisdicionais faise unha distinción, en función dos bens xurídicos protexidos, que en síntese consiste na distinción entre aqueles órganos que atenden asuntos relativos á xurisdición penal (como os xulgados do penal, vixilancia penitenciaria, violencia sobre a muller ou os xulgados mixtos) dos que non os atenden; partindo, por tanto, da prestación dun maior número de servizos esenciais durante a folga indefinida naqueles órganos que garanten bens xurídicos especialmente protexidos polo ordenamento xurídico e, esencialmente, bens personalísimos e primarios como, entre outros, a liberdade das persoas; o número de efectivos fixados nestes órganos é superior aos fixados naqueles outros órganos, que seguirán a pauta xeral.

Ademais, as diferenzas de dotacións existentes nos órganos xudiciais, en función das distintas ordes xurisdicionais, das necesidades destes e das funcións que atenden, ou da súa localización nas distintas localidades, entre outras razóns, xustifican que non exista unha uniformidade total na fixación do número de funcionarios que deben constituír os mencionados servizos mínimos.

Así mesmo, as distintas funcións que corresponden a cada corpo funcionarial, establecidas polos artigos 476 e seguintes da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, fan necesaria, na determinación dos efectivos que deben atender os servizos esenciais en cada órgano, a concorrencia de persoal funcionario dos distintos corpos, imprescindibles para garantir estes servizos esenciais. Neste sentido, o persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial, polas súas funcións, non se considera preciso para garantir os servizos esenciais en determinados órganos, caso do Imelga ou xulgados de paz; ou ben esta Administración entende suficiente, case na totalidade dos restantes supostos, que a persoa funcionaria designada servizo mínimo sexa compartida por distintos xulgados ou seccións dos tribunais. Só naqueles supostos en que, ben por existir un único órgano por xurisdición ou na localidade ou polas materias que este atende, como violencia sobre a muller, se considera necesaria a fixación dun auxilio xudicial en cada órgano.

Hai que sinalar, así mesmo, que nos xulgados de primeira instancia e instrución se fai un tratamento individualizado, diferenciando aqueles partidos xudiciais con dous, tres ou catro xulgados, fixando dotacións mínimas para cada caso; establécese así que a persoa funcionaria de auxilio xudicial será compartida para todos os xulgados, sexan estes partidos de tres ou catro xulgados e mesmo compartido o auxilio xudicial do xulgado de garda, no suposto de partidos xudiciais con dous xulgados.

Por outra banda, e en prol da maior protección do dereito fundamental de folga, esta Administración, con respecto do persoal funcionario do corpo de xestión e tramitación, considerou que o servizo mínimo, naqueles órganos onde poderían atenderse os servizos esenciais coa presenza dunha única persoa funcionaria, que son a regra xeral, podería designarse tanto dun corpo como doutro; con carácter excepcional, establécese a necesidade dunha persoa funcionaria tanto do corpo de xestión como de tramitación, como sucede nos xulgados do penal, vixilancia penitenciaria ou violencia sobre a muller, por canto os asuntos que atenden afectan os bens xurídicos máis protexidos polo ordenamento vixente, como pode ser a liberdade. Hai que sinalar, por último, ao respecto, que ben que nos rexistros civís exclusivos non se considerou necesaria na dotación o persoal funcionario de auxilio xudicial, si se considera precisa a designación de dous xestores/as ou tramitadores/as tanto para as funcións relacionadas con defuncións como para as restantes actuacións de carácter urxente consideradas servizo esencial, polo volume dos servizos deste carácter que prestan os citados órganos.

En conclusión, por tanto, como regra xeral esta Administración, en prol da protección do dereito de folga, non fixou servizos mínimos naqueles órganos que non atenden servizos esenciais e, naqueles que si os atenden, estableceu as dotacións mínimas que os poidan garantir e, neste sentido, non se designa perosal funcionario do corpo de auxilio xudicial nalgúns órganos ou se comparten estes persoal por distintos órganos xudiciais e, con respecto do persoal funcionario do corpos de xestión ou tramitación establécese, como norma xeral, a suficiencia dunha persoa funcionaria dos citados corpos por órgano, de forma alternativa.

En relación coa Consellería de Facenda e Administración Pública, na Axencia Tributaria de Galicia cómpre fixar de servizos mínimos no funcionamento do sistema de cita previa, tanto nos servizos centrais como nas delegacións da Axencia na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, garantindo as actuacións da cidadanía cuxo incumprimento pode supor a perda ou prexuízo dos seus dereitos.

O servizo de listas de contratación temporal precisa dispoñer diariamente, polo menos, do 50 % dos seus efectivos, xa que presta servizos públicos de carácter esencial, consistentes en seleccionar persoal para a cobertura de postos que xurdan nos matadoiros, residencias de maiores, centros residenciais dependentes da Consellería de Política Social e menores.

En canto á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, o Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia está aberto permanentemente, polo que é necesario dispoñer deste persoal por se houber algunha emerxencia cos visitantes ou os usos autorizados nel. Finalizada a tempada de verán, xa non opera o servizo público de transporte regular ás illas, polo que, para garantir os desprazamentos do persoal é preciso fixar servizos mínimos na tripulación.

Cómpre, pola súa vez, establecer servizos mínimos no ámbito da modelización numérica asociada ao servizo que presta Meteogalicia, co fin de garantir a execución de modelos matemáticos para elaborar a predición metereolóxica. Estes modelos executanse dúas veces ao día, polo que é necesario fixar quenda de mañá e de tarde.

En relación coa Subdirección Xeral de Residuos, fíxanse os servizos mínimos necesarios para atender GAIA, plataforma electrónica a través da cal se realizan os traslados de residuos de Galicia. Ningún residuo pode ser trasladado dunha instalación a outra sin ser comunicado previamente a esta plataforma. É un servizo esencial, xa que, de non dar resposta ás incidencias que poidan xurdir no uso da aplicación informática, os produtores e xestores non poderían mover os residuos da instalación, co prexuízo que iso comporta, non só de carácter económico senon tamén ambiental.

Nos distintos distritos ambientais, que abarcan os territorios provinciais, resulta necesario garantir a atención ante calquera incidencia na xestión dos espazos naturais protexidos e da biodiversidade, dos recursos cinexéticos e piscícolas, e dispoñibilidade ante a localización de fauna silvestre ferida.

Nos parques naturais das Fragas do Eume e Corrubedo, Monte Aloia, O Invernadeiro, Serra Enciña da Lastra e Baixa Limia-Xurés, ao tratarse de espazos naturais abertos que poden recibir visitantes, resulta esencial dispoñer do persoal proposto para poder atender calquera emerxencia que se poida producir.

No Centro de Recuperación de Fauna de Oleiros é necesario garantir en todo momento a debida atención e benestar dos animais silvestres ingresados para a súa recuperación e mesmo os posibles novos ingresos, polo que resulta imprescindible contar co persoal indicado, co fin de asegurar este servizo.

No Complexo Ambiental O Veral resulta imprescindible garantir en todo momento a debida atención e benestar dos animais presentes, polo que resulta necesario contar co persoal indicado.

En canto ao Centro de Recuperación da Fauna de Rodicio e piscifactoría do Carballiño, resulta imprescindible garantir en todo momento a debida atención e benestar dos animais presentes, polo que resulta necesario contar co persoal indicado, co fin de asegurar que o dito servizo quede debidamente cuberto; xa que en inverno os domingos non hai quenda de tarde, o servizo mínimo será dunha persoa pola mañá.

No Parque Natural Monte Aloia, ao tratarse dun espazo natural aberto que pode recibir visitantes, resulta esencial dispoñer do persoal proposto para poder afrontar calquera emerxencia que se poida producir.

No Centro de Recuperación de Fauna de Carballedo e na piscifactoría de Carballedo resulta imprescindible garantir en todo momento a debida atención e benestar dos animais presentes, polo que resulta necesario contar co persoal indicado, co fin de asegurar que o dito servizo quede debidamente cuberto; xa que en inverno os domingos non hai quenda de tarde, o servizo mínimo será dunha persoa pola mañá.

No ámbito da Consellería de Cultura, Educación e Universidade debe comezarse por ter presente que o dereito á educación é un dereito fundamental, recoñecido no artigo 27 da Constitución. O exercicio do dereito de folga, que tamén é un dereito fundamental, queda condicionado, de acordo co artigo 28.2 da Constitución, ao mantemento dos servizos esenciais, definidos no artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño (DOG do 20 de xuño), entre os que se atopa a educación.

É importante subliñar que esta folga ten un ámbito temporal moi diferente aos inmediatos antecedentes de folga no eido educativo, pois convócase a xornada completa e, isto é o relevante, cunha duración indefinida, desde o 4.10.2021. Sen dúbida, unha folga indefinida pode producir unha perturbación no servizo esencial á educación en canto pode supoñer, de non fixarse uns servizos mínimos axeitados, que o alumnado poida verse prexudicado pola eventual falta de docencia de maneira continuada, afectación que se verá incrementada a medida que a incidencia da folga continúe neses termos. En efecto, o respecto ao dereito á educación implica que os servizos educativos impartan o currículo que corresponda, pois os sucesivos niveis educativos parten da premisa da formación acadada nos niveis anteriores, currículos que están deseñados para impartirse ao longo de cada curso escolar, polo que, se a actividade lectiva se limita de maneira indefinida se impedirá a impartición completa do currículo e con iso a dificultade, cando non a imposibiliade, de acadar os obxectivos e resultados perseguidos, así como a base necesaria para progresión nos sucesivos niveis educativos. E isto non é só un problema individual do alumnado afectado, senón da sociedade en xeral, cuxa prosperidade depende en gran medida do nivel educativo que os seus cidadáns acaden.

Por outra banda, o servizo esencial da educación non pode ser reducido exclusivamente á actividade docente, xa que xunto a esta actividade se realizan outras funcións como son a vixilancia e coidado dos nenos e nenas, menores de idade, que acoden aos centros docentes públicos, así como o coidado, mantemento e vixilancia das instalacións destinadas ao servizo público educativo.

Con carácter xeral, o artigo 39 da Constitución depara unha protección especial aos menores; dun xeito máis específico, a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, dispón no seu artigo 7 que o alumnado ten dereito a que se respecte a súa identidade, integridade e dignidade persoal, e á protección integral contra toda agresión física e moral. Polo tanto, a custodia e seguridade dos menores de idade que accedan a un centro docente, o cumprimento dos principios constitucionais mencionados e dos dereitos citados é responsabilidade ineludible desta Administración educativa e parte indivisible do dereito esencial á educación.

O dereito á seguridade e o correlativo deber de protección dos menores, dada a súa entidade, debe exercerse continuamente. Como servizo mínimo para garantilos establécese que os centros docentes permanezan abertos no seu horario habitual, coa necesaria presenza nos ditos centros do/da director/a ou, de ser o caso, doutro membro do equipo directivo que o/a substitúa, xa que tales membros do equipo directivo teñen a representación do centro e garanten o cumprimento das leis e demais disposicións vixentes, como sinalan as alíneas a) e d) do artigo 132 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e, polo tanto, están capacitados e facultados para resolver calquera incidencia respecto da seguridade dos menores de idade. Así mesmo, consonte a normativa citada, o director tamén está facultado e capacitado para resolver calquera incidencia que se poida producir respecto do conxunto dos bens que integran un centro docente.

A presenza dun subalterno ou subalterna deriva das funcións que a este tipo de persoal competen respecto do coidado e vixilancia das instalacións e do control de entrada e saída do centro educativo, tanto para evitar a entrada de persoas alleas ao centro como para evitar a saída dos menores de idade cando non corresponda.

Dentro do deber de outorgar protección básica ao menor de idade, debemos incluír a súa alimentación. En relación con isto, cómpre afirmar que cando se asume esta responsabilidade non pode desatenderse, o que motiva que deba garantirse nos centros educativos o mantemento do servizo de comedor.

O dereito á seguridade e o correlativo deber de protección dos menores que, como se dixo, non pode ser paralizado, inclúe a actividade básica de coidar a integridade física e hixiene daqueles que, por teren diminuídas as súas capacidades, necesitan unha constante vixilancia e atención (artigo 49 da Constitución) por parte dos coidadores do alumnado con necesidades educativas especiais presentes nos centros docentes ordinarios.

Se o que acabamos de dicir son razóns que sosteñen a necesidade de fixar servizos mínimos ante calquera convocatoria de folga no ámbito dos centros docentes non universitarios, neste caso atopámonos, como é notorio para todos, ante unhas circunstancias extraordinarias e graves en materia de saúde pública. Referímonos, como é obvio, á situación de emerxencia sanitaria en que nos encontramos como consecuencia da pandemia internacional provocada polo coronavirus SARS-CoV-2 que causa a COVID-19.

O artigo 43.1 da Constitución recoñece o dereito á protección da saúde, mentres que o punto 2 dese artigo sinala que compete aos poderes públicos organizar e tutelar a saúde pública a través de medidas preventivas. Pois ben, os servizos mínimos que se deben fixar para esta convocatoria de folga deben ser tales que permitan o cumprimento efectivo das medidas preventivas fixadas polos diferentes instrumentos regulatorios aprobados polas autoridades, pois con eles non só se protexe a saúde dos usuarios do servizo público educativo senón a toda a poboación en xeral, como medidas destinadas a evitar a propagación da pandemia, evitar a propagación do coronavirus SARS-CoV-2 e con iso a infección por COVID-19. Entre eses instrumentos regulatorios cómpre salientar a Orde comunicada da ministra de Sanidade do 4 de xuño de 2021, ditada ao abeiro do artigo 65 da Lei 26/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema nacional de saúde, e a versión do 6.7.2021 do Protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021/22, publicado na páxina web corporativa da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Destes instrumentos regulatorios cómpre mencionar medidas preventivas tales como a limitación dos contactos, mediante a distancia social ou mediante o mantemento de grupos de convivencia estable; medidas de prevención persoal, como a hixiene de mans, que o alumnado menor de idade ou con necesidades educativas especiais non realizará por iniciativa propia, senón que precisará o estímulo e vixilancia do persoal do centro; ou as medidas de limpeza, desinfección e ventilación do centro.

Pois ben, tendo presente o anterior, consideramos que neste contexto debe acudir a cada centro educativo, como servizos mínimos, ademais do titular da dirección ou de quen o substitúa, un profesor ou profesora por cada grupo de alumnos que teña prevista actividade lectiva no tempo da folga. Consideramos isto imprescindible para o cumprimento das medidas relativas á limitación de contactos ou de hixiene persoal no alumnado e para o cumprimento das medidas relativas á ventilación, así como para continuidade necesaria na impartición do currículo. Tales funcións deben reforzarse no caso do alumnado con necesidades educativas especiais, para os cales o nivel de protección debe ser absoluto, razón que nos leva a fixar como servizos mínimos o 100 % do persoal auxiliar coidador.

No mesmo contexto, ademais das medidas de hixiene individual, resultan tamén imprescindibles o mantemento da limpeza, desinfección e ventilación do centro, razón pola cal resulta necesario fixar como servizos mínimos o 100 % do persoal de limpeza. Do protocolo antes mencionado recollemos algunhas da medidas que xustifican tales servizos mínimos:

«4. Medidas xerais de limpeza nos centros.

[...]

4.1.1. Nas aulas será suficiente con realizar a limpeza unha vez ao día, incluído mobiliario (mesas e outras superficies de contacto, etc.). No caso de que se establecesen quendas nas aulas, comedor ou outros espazos, cando cambie o alumnado, indícase a limpeza, desinfección e ventilación entre quenda e quenda.

4.1.2. Limpeza, polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de, polo menos, dúas veces ao día.

4.1.3. Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, perchas e outros elementos de similares características, así como de billas, elementos das cisternas e outros dos aseos.

4.1.4. Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de superficies de uso frecuente e, no caso dos aseos, de polo menos dúas veces na xornada. En todo caso, nos aseos existirán xaboneiras ou material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente.

[...]

1.7. Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras (todas con bolsa interior e protexidas con tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental».

En relación coa ventilación, en que están implicados diferentes profesionais do centro, recóllese o seguinte no devandito protocolo:

«4.2. Deben realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, 15 minutos ao remate de cada xornada (mañá e tarde), durante a totalidade dos recreos, cando menos 5 minutos entre clase e clase e de 2 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos durante a duración destas. As portas das aulas deberán permanecer sempre abertas, coas ventás abertas para favorecer a circulación de aire e especialmente se as ventás se atopan pechadas. As ventás dos corredores deberán permanecer abertas para facilitar a ventilación.

Coas medidas de prevención de accidentes necesarias:

4.2.1. Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible.

4.2.2. Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de recirculación do aire interior.

4.3. Se unha profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de maneira consecutiva, desinfectaranse as superficies utilizadas e ventilarase a sala un mínimo de 5 minutos tras cada sesión ou, en función dos parámetros citados, que garantan unha ventilación axeitada».

Ao ser necesario o mantemento do servizo de comedor, no dito contexto de medidas preventivas para a propagación da pandemia, entendemos necesario fixar como servizo mínimo o 100 % do persoal de comedores. Ao fío do anterior, do protocolo citado cómpre salientar as seguintes medidas:

«14.8. Os locais utilizados no servizo de comedor ventilaranse con ventilación cruzada cando menos 15 minutos antes e 15 minutos despois de cada quenda. As portas permanecerán abertas e, se as circunstancias meteorolóxicas o permiten, manterase unha mínima ventilación cruzada durante todo o servizo.

14.9. Os pratos serán individuais e non poderán ser compartidos entre o alumnado. A auga poderá servirse nunha soa xerra, pero deberá servila sempre unha mesma persoa. Non se poñerán na mesa utensilios de uso común, como aceiteiras e vinagreiras, cestos de pan para a mesa, etc...

[...]

14.15. Será necesario ventilar o comedor tras cada quenda un mínimo de 15 minutos.

[...]

14.19. O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval e electrodomésticos e utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús. O uso de luvas non é recomendable de forma xeral, pero si nas tarefas de limpeza».

En relación cos servizos mínimos citados ata agora respecto dos centros educativos non universitarios, cómpre dicir que son semellantes aos propostos nunha situación epidemiolóxica máis grave ca actual; así e todo, consideramos oportuno manter aqueles, primeiro porque os elementos propios da convocatoria que nos ocupa, en contraposición aos dos precedente inmediatos, son da máxima magnitude: está convocado todo o persoal dependente das administracións públicas, con independencia do seu vínculo, laboral ou funcionario, temporal ou fixo; e a folga ten carácter indefinido, está fixada a data de inicio pero non a data de finalización. En segundo lugar, porque tales servizos mínimos son necesarios malia que a incidencia da pandemia non estea neste momento nun nivel álxido, sendo isto así grazas ao proceso de vacinación e ao cumprimento pola maior parte da sociedade das medidas preventivas vixentes; agora ben, con todo e con iso, a situación de emerxencia sanitaria continúa, e dado que isto é así e dado que mantela controlada é consecuencia do cumprimento das medidas preventivas, non podemos relaxar o seu cumprimento no contexto dos centros educativos, nos que hai unha asistencia masiva de persoas, entre usuarios e profesionais, polo que o efectivo cumprimento daquelas nos centros educativos constitúe unha garantía para manter a incidencia da pandemia nos niveis actuais ou mesmo menores. Ao fío dito, téñase presente tamén que precisamente aos centros educativos acode cada día un colectivo significativo de persoas que non están vacinadas, en concreto o alumnado menor de 12 anos.

No ámbito da Consellería de Emprego e Igualdade tómase en consideración, para determinar os servizos mínimos, a necesidade da presenza de persoal técnico en seguridade e saúde laboral que garanta o inmediato desprazamento e as actuacións necesarias para a investigación no caso de recibir comunicación dun sinistro laboral grave ou mortal e de conformidade co sistema preestablecido de gardas provinciais, por ter carácter esencial.

En canto á seguridade e saúde laboral, o mínimo imprescindible para cubrir as necesidades urxentes é contar con 1 técnico/a de prevención de riscos laborais por cada un dos centros provinciais do Instituto de Saúde e Seguridade Laboral de Galicia.

A dotación que prestarán os servizos mínimos correspóndelles aos/ás funcionarios/as que presten o servizo de garda.

No ámbito da Consellería de Sanidade, os servizos mínimos que se establecen resultan totalmente necesarios para manter a adecuada cobertura dos servizos esenciais que presta a consellería, evitando que se produzan graves prexuízos para a saúde da cidadanía e permitindo cumprir coa normativa vixente.

Tales servizos mínimos responden á necesidade de compatibilizar o respecto ineludible ao exercicio do dereito á folga, co mantemento dunha serie de servizos á poboación, que baixo ningún concepto poden quedar desasistidos, xa que se realizan no eido da protección da saúde, cun carácter marcadamente preventivo e deberán ser prestados tendo en conta as obrigas que o marco normativo vixente impón.

No marco actual de emerxencia sanitaria pola pandemia da COVID-19, os servizos deben garantir o seguimento da situación epidemiolóxica e da inmunización colectiva seguindo os protocolos establecidos.

No ámbito da planificación sanitaria e aseguramento resulta necesario garantir a atención aos cidadáns e centros de saúde, especialmente no actual contexto da pandemia xerada pola COVID-19 e do proceso de vacinación, garantindo a presenza de persoal, en quenda de mañá e de tarde, no servizo de tarxeta sanitaria.

No ámbito da protección da saúde pública e inspectora, os servizos deben garantir o cumprimento das normas esenciais para asegurar o control de calquera incidencia que se poida producir nos establecementos e servizos de sanidade ambiental e alimentaria.

No laboratorio de saúde pública cubriranse as necesidades urxentes ou de perentoria necesidade para as mostraxes realizadas no marco do control oficial da saúde pública.

En canto ás alertas epidemiolóxicas, o obxectivo principal é o de detectar rapidamente aquelas ameazas e situacións que poidan ter un impacto grave na saúde da poboación –incluídas as necesidades urxentes de seguimento de casos positivos da COVID-19 e de contactos– e requiran a toma de medidas inmediatas.

En canto á Consellería de Política Social, tómase en consideración para a determinación dos servizos mínimos a necesidade da presenza dos efectivos imprescindibles que garantan o funcionamento dos centros, tendo en conta tres premisas fundamentais.

Primeira. O colectivo en situación de extrema vulnerabilidade que é atendido polos centros desta consellería (maiores, menores, discapacitados, menos e nenas entre cero e tres anos, etc.).

Segunda. A situación de emerxencia sanitaria en que nos atopamos, tendo en conta as medidas adoptadas no ámbito da Comunidade Autónoma e os protocolos que hai que cumplir para facer fronte á situación epidemiolóxica por mor da COVID-19, fai necesaria a fixación duns servizos mínimos que permitan, cando menos, a apertura dos centros nunhas condicións que garantan a protección dos usuarios, así como do persoal traballador e, ao mesmo tempo, que posibiliten a prestación dunha atención adecuada a aquelas persoas usuarias que carecen doutra alternativa para a súa atención, destacando a necesidade de dar resposta inmediata ás diferentes situacións de emerxencia social.

O antedito trae como consecuencia a imprescindible presenza dun número de efectivos suficiente para garantir, en última instancia, a saúde de usuarios e persoal traballador, tendo en conta a imprescindible necesidade de crear espazos seguros.

Terceira. Ante una folga indefinida como esta é imposible que un centro funcione indefinidamente coas presenzas dun domingo ou dun festivo. En consecuencia, distinguimos entre os servizos mínimos de luns a venres e os de fin de semana. As presenzas que se establecen nestes servizos mínimos de luns a venres pretenden conxugar o respecto ao dereito de folga e a necesidade de garantir un servizo público esencial nunhas condicións que permitan atender as necesidades vitais dos usuarios, tendo sempre presentes as premisas descritas.

Na Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (Funga), polo sistema de traballo multidisciplinar e volume de traballo da Fundación, faise precisa a asistencia ao posto de traballo do número de empregados que se indica, xa que debe estar garantida a asistencia a tutelados por parte do departamento de traballo social (fíxanse dúas empregadas de servizos mínimos das sete que compoñen o cadro de persoal), a atención telefónica e tramitación de transferencias bancarias e outros trámites de urxencia por parte dos traballadores administrativos (fíxanse dous de oito) e a asistencia xurídica aos tutelados e atención aos requirimentos xudiciais que ese día se poidan recibir (fíxanse dous asesores xurídicos dos oito do cadro de persoal).

No Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar:

Centros de atención a persoas maiores.

Hai que ter en conta que se trata de centros de atención a persoas maiores dependentes e, por tanto, propóñense uns servizos mínimos ante a necesidade de manter a continuidade e estabilidade na asistencia terapéutica dos residentes e usuarios de centros de atención diúrna en favor do seu beneficio físico e psíquico, co obxectivo de alongar o máximo tempo posible o mantemento de capacidades necesarias para a realización das actividades da vida diaria, aminorando o ritmo da súa deterioración física e cognitiva. Así pois, para a elaboración, execución e seguimento dos programas terapéuticos dirixidos aos maiores dependentes, é fundamental o traballo de diferentes técnicos especializados no traballo con persoas deste perfil, técnicos que forman parte do persoal dos centros. Hai que ter en conta que son centros de atención continuada, tanto os de atención diúrna como os residenciais, que non interrompen a súa actividade en ningunha época do ano. Por tanto, a diferenza doutras xornadas de folgas convocadas para un único día, ao tratarse dunha convocatoria de folga indefinida, é necesario diferenciar os servizos de fin de semana dos servizos de luns a venres, que deben incorporar tamén un mínimo de persoal técnico para garantir as terapias necesarias programadas.

Escolas infantís.

O Protocolo COVID-19 nas escolas infantís basea a estratexia de prevención nos grupos estables de convivencia. A diferenza doutras convocatorias de folga dun só día, para esta convocatoria de folga indefinida deben establecerse uns servizos mínimos que garantan a apertura de todas as aulas existentes para que os centros sigan funcionando con esas unidades estables de convivencia, porque, de non facerse así, se estaría rachando por completo a dinámica de prevención prevista para todo o ámbito de 0 a 3 anos, que se basea, case en exclusiva, no mantemento destes grupos estables de convivencia. Asemade, faise tamén necesaria a presenza da figura dun/dunha traballador persoal de limpeza ou un/unha PSX para garantir as limpezas puntuais que require o propio protocolo, para manter as instalacións cun mínimo de garantía.

En relación coa Consellería de Medio Rural, a Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, establece, no seu artigo 9, que a consellería con competencias en materia forestal definirá épocas de perigo alto, medio e baixo, que condicionarán a intensidade das medidas que se vaian adoptar para a defensa do territorio de Galicia, e que establecerá as datas correspondentes á época de perigo alto. A consellería establece estas épocas de perigo a través do Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (Pladiga) 2021:

Época de perigo alto:

O despregamento dos medios de extinción e alerta deberá ser o máximo, en función da avaliación do risco e a vulnerabilidade. A previsión actual do Pladiga comprende con carácter xeral os meses de xullo, agosto e setembro, máis un período adicional de aproximadamente un mes en función das condicións meteorolóxicas e de risco.

Época de perigo medio:

Os medios de detección e extinción permanecerán en alerta cun despregamento reducido. Aplicaranse medidas restritivas para o uso do lume en terreos forestais ou agrícolas.

A época de perigo medio comprende, con carácter xeral, os meses de febreiro, marzo, abril, maio, xuño e outubro, ben que calquera destes meses pode pasar a formar parte doutra época de perigo distinta cando as circunstancias así o requiran.

Época de perigo baixo:

É aquela en que non é preciso adoptar precaucións especiais e o despregamento de medios será o adecuado ao nivel de risco previsto nas diferentes zonas. Con carácter xeral, comprende os meses de xaneiro, novembro e decembro. Ao igual que no caso anterior, calquera destes meses pode pasar a formar parte doutra época de perigo distinta á fixada cando as circunstancias así o requiran.

Desde as 00.00 horas do 29 de maio, e debido ás condicións meteorolóxicas, quedaron prohibidas as queimas de restos agícolas e forestais. Esta prohibición manterase máis aló do 30 de setembro de 2021. Esta decisión tomouse tras avaliar a evolución da situación meteorolóxica e unha vez analizados polo miúdo os diferentes indicadores técnicos que inciden no risco de lume e en aplicación do Decreto 105/2006, polo que se regulan medidas relativas á prevención de incendios forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais, que prohibe as queimas cando as condicións meteorolóxicas poidan dificultar o seu control.

A partir do día 1 de outubro de 2021 continuarase co período de gardas para o persoal técnico, co período extraordinario para os axentes facultativos ambientais e axentes forestais, e co horario de alto risco para o persoal laboral, como mínimo ata o 15 de outubro de 2021.

Polo tanto, e debido ao risco de incendio en que nos atopamos, establécense como servizos mínimos do dispositivo de prevención e defensa contra incendios forestais, o 100 % do persoal en quenda de traballo para os días 4 de outubro de 2021 e seguintes (persoal técnico, axentes facultativos ambientais e axentes forestais e o persoal laboral incluído na declaración do inicio do horario de alto risco de incendio). Este dispositivo comprende os servizos prestados nos centros de coordinación central e nos catro centros de coordinación provincial de cada unha das catro provincias, así como os servizos prestados en cada un dos dezanove distritos forestais.

Nos centros de formación e experimentación agroforestais dependentes desta axencia é preciso nomear a polo menos un responsable da apertura do centro para garantir o dereito de asistencia das persoas usuarias. Os centros que teñen o servizo de internado (Sergude e Lourizán) deberán dispoñer polo menos dun/dunha cociñeiro/a e, de ser o caso, persoal de limpeza que permita garantir o cumprimento dos protocolos COVID-19. Ademais, naqueles centros que teñen gando ao seu coidado (Sergude e Pedro Murias) deberá designarse o persoal necesario e imprescindible para o seu coidado e atención.

Nos centros de investigación e estacións experimentais dependentes que, polo seu carácter e actividades propias, teñen actividades de investigación agraria en curso e gando ao seu coidado, deberá designarse o persoal necesario e imprescindible para o mantemento dos cultivos e gando.

En canto á Consellería do Mar, a proposta de servizos mínimos que se consideran necesarios para garantir o funcionamento dos servizos esenciais que a Consellería está obrigada a prestar está baseada nos seguintes motivos:

a) Centros de ensino:

Nos centros educativos con alumnado en réxime de internado é preciso un mínimo de persoal que manteña a atención que se debe prestar aos/ás residentes.

Os dous centros de ensino dependentes desta consellería en que se propón fixar servizos mínimos, o IPMP de Vigo e a EONP de Ferrol teñen durante os días lectivos da semana servizo de residencia e comedor, pero os sábados, domingos e festivos permanecen pechados. Existe un servizo de vixilancia exclusivamente de dúas horas os domingos e os festivos que son vésperas de días lectivos, que teñen como misión abrir o centro e permanecer nel para recibir os/as residentes mentres non empeza a quenda do/da educador/a.

Os/as educadores/as (persoal laboral) desenvolven o seu traballo a quendas, de luns a venres en horario de mañá, tarde e noite. En ausencia dun servizo de vixilancia, faise necesario garantir que polo menos un/unha educador/a estea presente de maneira permanente para control e servizo do alumnado residente durante as xornadas de folga.

b) Servizo de Gardacostas de Galicia:

A vixilancia pesqueira non só é necesaria para manter o control do sector, coa finalidade de ofrecer unha efectiva protección dos recursos mariños, senón que tamén colabora en tarefas e actuacións de salvamento e rescate marítimo cando as necesidades así o exixen. Así, os servizos mínimos deben cubrir de xeito efectivo a área de busca e salvamento marítimo e loita contra a contaminación do mar en Galicia, dada a imposibilidade de que tal servizo quede desatendido, pola trascendencia que esta actividade ten no salvamento de vidas e na protección e prevención de contaminacións mariñas.

O Servizo de Gardacostas de Galicia está operativo as 24 horas do día, os 365 días do ano, sen que se diferencien os servizos establecidos para festivos, sábados e domingos dos programados para o resto do días laborables. As emerxencias, de producirse nos días de folga, poden ser atendidas garantindo unha tripulación (composta por un/unha patrón/oa, un/unha mecánico/a e un/unha vixilante mariñeiro/a) por provincia, nas bases operativas da Coruña, Celeiro e Pontevedra.

c) Ente público Portos de Galicia:

Os portos, que comezaron como puntos de descarga de mercadorías e pesca, evolucionaron ata converterse nuns complexos industriais e mercantís onde se desenvolven numerosas actividades produtivas e administrativas e que, así mesmo, realizan unha función de desenvolvemento rexional, permitindo a localización e promoción doutras industrias, e social, en beneficio da comunidade concentrada na súa zona de influencia.

En Galicia, o funcionamento e a evolución do sistema portuario teñen unha especial importancia, xa que as actividades relacionadas co mar representan un factor fundamental na súa estrutura socioeconómica, e non en van máis do 60 por cento da poboación total das provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra reside en concellos que contan con instalacións portuarias, e unha gran parte desa poboación desenvolve actividades directa ou indirectamente relacionadas co sector marítimo.

Os portos autonómicos teñen unha forte actividade comercial, pesqueira e náutico-recreativa, tales como os de Ribadeo, Burela, Celeiro, Cariño, Laxe, Brens-Cee, A Pobra do Caramiñal e Ribeira, que teñen unha forte actividade comercial, están suxeitos ao código internacional de protección de instalacións portuarias e buques fronte a actos terroristas e de atentado a instalación críticas, código PBIP, e tamén portos pesqueiros de primeira orde e instalacións náuticas ao longo de toda a franxa costeira galega, que atinxe a máis de 65 concellos; todo o anterior implica o control do tránsito de buques, embarcacións e pasaxeiros exteriores. Todas elas son actividades portuarias con relevante impacto na área de influencia das comarcas da zona de influencia destes portos e que exixen que o responsable, xefe/a de zona, se relacione con diversos departamentos da Xunta e doutras administracións, concellos, capitanías marítimas dependentes da Dirección Xeral de Mariña Mercante ou cos diferentes concesionarios e empresariado en relación cos servizos portuarios; ademais, considerando o elevado número de portos de cada zona territorial de portos e a súa dispersión en centos de quilómetros, resulta preciso que os xefes de zona sexa asistidos por un mínimo de persoal gardapeiraos que garanta a posibilidade de desprazarse aos portos de xeito presencial para efectos de control e policía administrativa da actividade destes. Polo tanto, considérase esencial que se manteña desde a xefatura, co mínimo apoio dun máximo de 2 gardapeiraos na Zona Centro e Sur e de 1 na Zona Norte, a capacidade de relación e decisión e inspección in situ dos portos ante calquera incidencia que afecte os portos xestionados por Portos de Galicia.

Portos de Galicia non ten servizos ordinarios (nin de oficinas nin nos portos) os sábados e domingos, aínda que para casos de incidencias nos portos en días de festivo, sábado ou domingo se se acostuma actuar desde os cargos de goberno do organismo, a través de instrucións aos tres xefes de zona territorial de Portos, que, pola súa vez, dispoñen a actuación dos gardapeiraos adscritos a cada zona de Portos.

d) Intecmar (Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia):

A Lei 3/2004, do 7 de xuño, de creación do Intecmar, designa este como «o instrumento oficial da Comunidade Autónoma de Galicia para o exercicio das funcións de control da calidade do medio mariño, de aplicación das disposicións legais en materia de control técnico-sanitario dos produtos do mar e de asesoría técnico-científica sobre pesca, marisqueo e acuicultura no ámbito das zonas de produción en augas competencia da Comunidade Autónoma», contribuíndo á súa protección e mellora e á aplicación das disposicións legais en materia de control técnico-sanitario dos produtos do mar.

Considéranse funcións de carácter esencial, as de aplicación das disposicións legais en materia de control técnico-sanitario dos produtos do mar, en concreto o control das poboacións fitoplanctónicas e as biotoxinas mariñas e da contaminación microbiolóxica para garantir a seguridade alimentaria imprescindible para o abastecemento alimentario.

Na súa virtude, vistas as propostas das consellerías, por proposta do vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, oídos os comités de folga e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do trinta de setembro de dous mil vinte e un,

DISPOÑO:

Artigo único.

1. Terán a consideración de servizos mínimos os que se relacionan a seguir:

1.1. Presidencia da Xunta de Galicia.

CENTRO

TOTAL

SERVIZOS MINIMOS

POSTO

QUENDA

CENTRO GALEGO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA

3

0

SERVIZO MÉDICO

8

4

CAMAREIRA-LIMPADORA

2 DE MAÑÁ E 2 DE TARDE

1

0

GOBERNANTA

8

2

SUBALTERNO/A

1 DE MAÑÁ E 1 DE TARDE

3

2

OFICIAL COCIÑA

1 DE MAÑÁ E 1 DE TARDE

2

0

AXUDANTE COCIÑA

1

0

ADMINISTRATIVA

3

3

PRECEPTOR/AS

1 DE MAÑÁ, 1 DE TARDE E 1 DE NOITE

2

0

MANTEMENTO

2

0

EQUIPO DIRECTIVO

MAÑÁ

1.2. Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

1.2.1. Servizos mínimos.

CENTRO

TOTAL

SERVIZOS MINIMOS

POSTO

QUENDA

OFICINA DE ATENCIÓN Á CIDADANÍA E REXISTRO E PAQUETARÍA EN SAN CAETANO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

32 INCLUÍNDO PAQUETARÍA

1

DEFINIRASE EN FUNCIÓN DA DURACIÓN DA FOLGA

MAÑÁ, TARDE E SÁBADOS POLA MAÑÁ

DELEGACIÓN TERRITORIAL DA CORUÑA

105

3

1 FUNCIONARIO/A PARA O REXISTRO XERAL DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA CORUÑA

MAÑÁ

1 FUNCIONARIO/A PARA O REXISTRO XERAL DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA CORUÑA

TARDE

1 PERSOA DE MANTEMENTO PARA O EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA CORUÑA

MAÑÁ

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE FERROL

13

3

1 FUNCIONARIO/A PARA O REXISTRO DA OFICINA DE FERROL

MAÑÁ

1 FUNCIONARIO/A PARA O REXISTRO DA OFICINA DE FERROL

TARDE

1 PERSOA DE MANTEMENTO PARA A OFICINA DE FERROL

MAÑÁ

OFICINA COMARCAL DE ORDES

2

1

1 FUNCIONARIO/A DA OFICINA

MAÑÁ

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO

51

3

1 FUNCIONARIO/A NO REXISTRO

MAÑÁ

1 FUNCIONARIO/A NO REXISTRO

TARDE

1 PERSOA DE MANTEMENTO

MAÑÁ

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE OURENSE

1

1

1 FUNCIONARIO/A NO REXISTRO XERAL

MAÑÁ

1

1

1 PERSOA PARA O MANTEMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE OURENSE

MAÑÁ

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PONTEVEDRA. REXISTRO E INFORMACIÓN

24

2

XEFATURA SECCIÓN/ XEFATURA NEGOCIADO

1 MAÑÁ;

1 TARDE

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PONTEVEDRA. MANTEMENTO

1

1

XEFE/A DO SERVIZO DE OBRAS

HORARIO ESPECIAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VIGO. REXISTRO E INFORMACIÓN

31

2

XEFATURA NEGOCIADO/

XEFATURA GRUPO

1 MAÑÁ;

1 TARDE

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VIGO. MANTEMENTO

1

1

XEFATURA SECCIÓN

HORARIO ESPECIAL

AXEGA

1

1

XERENTE

MAÑÁ E TARDE

AXEGA

1

1

SECRETARÍA XERAL

MAÑÁ E TARDE

AXEGA

1

1

XEFE DE ÁREA 112

MAÑÁ E TARDE

AXEGA

1

1

TECNICO OPERACIÓNS E LOXÍSTICA

MAÑÁ E TARDE

AXEGA

2

1

PERSOAL ADMINISTRACIÓN

MAÑÁ

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

231

1

EMPREGADO/A DE CONSERXARÍA DO CENTRO SUPERIOR DE HOSTALARÍA DE GALICIA (CSHG)

1 EN CADA QUENDA

1.2.2. Servizos mínimos da Dirección Xeral de Xustiza.

1.2.2.1. Tribunal Superior de Xustiza.

Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a que preste servizos en cada unha das respectivas seccións, e 1 auxilio xudicial para todas as seccións.

Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a que preste servizos en cada unha das respectivas seccións, e 1 auxilio xudicial para todas as seccións.

Sala do Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 auxilio xudicial.

Oficina de Rexistro e Repartición do Tribunal Superior de Xustiza:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 auxilio xudicial.

Secretaría de Goberno:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

1.2.2.2. Audiencias provinciais.

Seccións civís das audiencias provinciais:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a por cada unha das respectivas seccións, e 1 funcionario/a de auxilio por cada 2 seccións ou fracción.

Seccións penais e mixtas das audiencias provinciais:

1 xestor/a, 1 tramitador/a e 1 auxilio por cada unha das respectivas seccións.

Oficinas de rexistro e repartición das audiencias provinciais:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 auxilio xudicial.

1.2.2.3. Xulgados.

Xulgados que actúen de garda:

Terán que contar con toda a dotación do persoal que efectúa o servizo de garda habitualmente.

Rexistros civís exclusivos:

2 xestores/as ou 2 tramitadores/as para a sección de defuncións, e 2 xestores/as ou 2 tramitadores/as para o resto das funcións do rexistro.

Xulgados de primeira instancia:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a por cada xulgado e 1 auxilio para cada 2 xulgados ou fracción.

Nos xulgados de primeira instancia con competencias en materia de familia, 1 xestor/a, 1 tramitador/a e 1 auxilio; e nos xulgados de primeira instancia con competencias en materia de rexistro civil, 1 xestor/a e 1 tramitador/a.

Xulgados do mercantil (exclusivos):

1 xestor/a ou 1 tramitador/a para cada xulgado e 1 auxilio para cada 2 xulgados ou fracción.

Xulgados de instrución:

– Os xulgados de garda terán que contar con toda a dotación do persoal que efectúa o servizo de garda habitualmente.

– No resto de xulgados: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a para cada xulgado, e 1 auxilio para cada 2 xulgados ou fracción. Nos xulgados con competencias en materia de violencia sobre a muller a dotación será 1 xestor/a, 1 tramitador/a e 1 auxilio.

Xulgados do penal:

1 xestor/a e 1 tramitador/a para cada xulgado, e 1 auxilio para cada 2 xulgados ou fracción.

Xulgado de menores:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 auxilio xudicial.

Xulgados do contencioso-administrativo:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a en cada xulgado e 1 auxilio para cada 2 xulgados ou fracción.

Xulgados do social:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a en cada xulgado e 1 auxilio para cada 2 xulgados ou fracción.

Xulgado de vixilancia penitenciaria:

1 xestor/a, 1 tramitador/a e 1 auxilio.

Xulgados exclusivos de violencia sobre a muller:

1 xestor/a, 1 tramitador/a e 1 auxilio.

Xulgados de Primeira Instancia e Instrución de cada localidade:

Os xulgados de garda terán que contar con toda a dotación do persoal que efectúa o servizo de garda habitualmente.

No resto do xulgados:

– En localidades con 2 xulgados: 1 xestor/a e 1 tramitador/a por xulgado, e 1 auxilio compartido co xulgado de garda.

– En localidades con 3 xulgados: 1 xestor/a e 1 tramitador/a por xulgado e 1 auxilio compartido para os 2 xulgados que non estean de garda.

– En localidades con 4 xulgados: 1 xestor/a e 1 tramitador/a por xulgado e 1 auxilio para os 3 xulgados que non estean de garda.

1.2.2.4. Servizos.

Oficinas de rexistro e repartición dos decanatos:

– A Coruña e Vigo: 3 de xestión ou de tramitación e 1 auxilio.

– Santiago, Ourense e Pontevedra: 2 de xestión ou de tramitación e 1 auxilio.

– Ferrol e Lugo: 1 de xestión ou 1 de tramitación e 1 auxilio.

– Nos decanatos dos xulgados de primeira instancia e instrución que realizan as ditas funcións, 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

Servizos comúns de atención á cidadanía e á vítima:

1 de xestión ou 1 tramitador/a.

Servizos comúns de actos de comunicación e execución:

1 de xestión, 1 de tramitación e 1 auxilio.

1.2.2.5. Fiscalías.

Ademais do persoal a que lle corresponda ao servizo de garda:

– Fiscalía da Comunidade Autónoma: 1 xestor/a ou tramitador/a e 1 auxilio.

– Fiscalías provinciais: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 auxilio; e a maiores, 1 xestor/a ou 1 tramitador/a para a Fiscalía de Menores.

– Fiscalías de área: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 auxilio.

– Seccións territoriais da Fiscalía: 1 funcionario/a.

1.2.2.6. Instituto de Medicina Legal de Galicia.

En cada subdirección do Imelga, o equipo do persoal que presta o servizo de garda e 1 tramitador/a.

1.2.2.7. Xulgados de paz.

1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

1.3. Consellería de Facenda e Administración Pública.

CENTRO

TOTAL

SERVIZOS MINIMOS

POSTO

QUENDA

SERVIZO DE LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

6

3

FUNCIONARIO/A

MAÑÁ

XESTIÓN DE LISTAS (A CORUÑA)

3

1

FUNCIONARIO/A

MAÑÁ

XESTIÓN DE LISTAS (LUGO)

2

1

FUNCIONARIO/A

MAÑÁ

XESTIÓN DE LISTAS (OURENSE)

2

1

FUNCIONARIO/A

MAÑÁ

XESTIÓN DE LISTAS (PONTEVEDRA)

3

1

FUNCIONARIO/A

MAÑÁ

ATRIGA-SSCC

58

1

1 RECADACIÓN

MAÑÁ

DELEGACIÓN ATRIGA DA CORUÑA

95

2

1 EN RECADACIÓN

1 EN INFORMACIÓN E ASISTENCIA

MAÑÁ

DELEGACIÓN ATRIGA DE LUGO

49

2

1 EN RECADACIÓN

1 EN INFORMACIÓN E ASISTENCIA

MAÑÁ

DELEGACIÓN ATRIGA DE OURENSE

58

2

1 EN RECADACIÓN

1 EN INFORMACIÓN E ASISTENCIA

MAÑÁ

DELEGACIÓN ATRIGA DE PONTEVEDRA

57

2

1 EN RECADACIÓN

1 EN INFORMACIÓN E ASISTENCIA

MAÑÁ

DELEGACIÓN ATRIGA DE VIGO

67

2

1 EN RECADACIÓN

1 EN INFORMACIÓN E ASISTENCIA

MAÑÁ

1.4. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

CENTRO

TOTAL

SERVIZOS MINIMOS

POSTO

QUENDA

PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA

49

4

AXENTES

DÍA COMPLETO

PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA

49

1

PATRÓN

DÍA COMPLETO

PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA

49

1

MARIÑEIRO

DÍA COMPLETO

PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA

49

1

MECÁNICO

DÍA COMPLETO

SUBDIRECCION XERAL DE METEOROLOXÍA E CAMBIO CLIMÁTICO

9

1

POSTO BASE SUBGRUPO A1

LUNS A VENRES, MAÑÁ

SUBDIRECCION XERAL DE METEOROLOXÍA E CAMBIO CLIMÁTICO

9

1

POSTO BASE SUBGRUPO A1

LUNS A VENRES, TARDE

SUBDIRECCIÓN XERAL DE RESIDUOS

10

1

XEFATURA DE SECCIÓN

LUNS A VENRES, MAÑÁ

SUBDIRECCIÓN XERAL DE RESIDUOS

10

1

POSTO BASE SUBGRUPO A1

LUNS A VENRES, MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL I-FERROL

12

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL I-FERROL

12

1

AXENTE

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL II -BERGANTIÑOS/AS MARIÑAS CORUÑESAS

10

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL II -BERGANTIÑOS/AS MARIÑAS CORUÑESAS

10

1

AXENTE

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL III SANTIAGO/MESETA INTERIOR

10

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL III SANTIAGO/MESETA INTERIOR

10

1

AXENTE

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL IV- NOIA

12

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL IV- NOIA

12

1

AXENTE

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL V-FISTERRA

7

1

AXENTE

MAÑÁ

PARQUE NATURAL FRAGAS DO EUME

13

1

VIXIANTE

MAÑÁ

PARQUE NATURAL FRAGAS DO EUME

13

1

VIXIANTE

TARDE

PARQUE NATURAL COMPLEXO DUNAR DE CORRUBEDO

11

1

VIXIANTE

MAÑÁ

PARQUE NATURAL COMPLEXO DUNAR DE CORRUBEDO

11

1

VIXIANTE

TARDE

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA DE OLEIROS

10

1

CAPATAZ

MAÑÁ

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA DE OLEIROS

10

1

VIXIANTE

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL VI-A MARIÑA LUCENSE

17

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL VI-A MARIÑA LUCENSE

17

1

AXENTE

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL VII-A FONSAGRADA/OS ANCARES

10

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL VII-A FONSAGRADA/OS ANCARES

10

1

AXENTE

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL VIII-TERRA DE LEMOS

13

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL VIII-TERRA DE LEMOS

13

1

AXENTE

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL-SARRIA/LUGO

9

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL-SARRIA/LUGO

9

1

AXENTE

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL X-A TERRA CHÁ

7

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL X-A TERRA CHÁ

7

1

AXENTE

TARDE

COMPLEXO AMBIENTAL O VERAL

6

1

CAPATAZ/PEÓN

MAÑÁ

COMPLEXO AMBIENTAL O VERAL

6

1

CAPATAZ/PEÓN

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL XI-RIBEIRO/ARENTEIROS

12

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL XII-MIÑO/ARNOIA

12

1

AXENTES/VRN

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL XII-MIÑO/ARNOIA

6

1

AXENTES/VRN

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL XIII-VALDEORRAS/TRIVES

6

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL XIV- VERIN/VIANA

8

1

AXENTE

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL XV- A LIMIA

7

1

AXENTE

MAÑÁ

PARQUE NATURAL DO XURÉS

20

1

AXENTES/VRN

MAÑÁ

PARQUE NATURAL DO XURÉS

20

1

AXENTES/VRN

TARDE

PARQUE NATURAL ENCIÑA DA LASTRA

2

1

AXENTES

MAÑÁ

PARQUE NATURAL O INVERNADEIRO

3

1

AXENTES

MAÑÁ

PISCIFACTORIA DO CARBALLIÑO

3

1

CAPATAZ

MAÑÁ

CENTRO DE RECUPARACIÓN DE FAUNA DO RODICIO

4

1

PEÓN

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL XVI-DEZA/TABEIRÓS

20

1

AXENTE OU VRN

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL XVI-DEZA/TABEIRÓS

20

1

AXENTE OU VRN

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL XVII-CONDADO/A PARADANTA

10

1

AXENTE OU VRN

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL XVII-CONDADO/A PARADANTA

10

1

AXENTE OU VRN

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL XVIII-VIGO/BAIXO MIÑO

11

1

AXENTE OU VRN

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL XVIII-VIGO/BAIXO MIÑO

11

1

AXENTE OU VRN

TARDE

DISTRITO AMBIENTAL XIX-CALDAS/O SALNÉS

27

1

AXENTE OU VRN

MAÑÁ

DISTRITO AMBIENTAL XIX-CALDAS/O SALNÉS

27

1

AXENTE OU VRN

TARDE

PARQUE NATURAL MONTE ALOIA-L.I.C. GÁNDARAS DE BUDIÑO

5

1

AXENTE OU VRN

1 MAÑÁ

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA DE CARBALLEDO

8

2/1

CAPATAZ, VRN OU PEÓN

1 MAÑÁ E 1 TARDE

PISCIFACTORÍA DE CARBALLEDO

4

1

CAPATAZ OU PEÓN

1 MAÑÁ

1.5. Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

1. Servizos centrais da Consellería: 1 funcionario/a da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

2. Servizos periféricos da Consellería: 1 funcionario/a da unidade de persoal da xefatura territorial correspondente.

3. Centros docentes non universitarios de titularidade pública:

– A persoa titular da dirección do centro educativo ou membro do equipo da dirección que o substitúa. Nos centros de menos de 6 unidades o/a director/a poderá ser substituído/a por un membro do equipo docente. En todo caso, quedarán garantidos a apertura e o peche de todos os centros.

– Ademais dunha persoa da dirección, 1 profesor ou profesora por cada grupo de alumnos que teñan actividade lectiva prevista os días da folga.

– 1 subalterno ou subalterna en cada centro escolar.

– O 100 % do persoal de cociña.

– O 100 % do persoal auxiliar coidador/a nos centros que dispoñan de tal categoría de persoal.

– O 100 % do persoal de limpeza en cada centro educativo.

A designación nominal do persoal que deberá cubrir os distintos servizos relacionados neste punto será realizada pola dirección do centro respectivo e publicarase no taboleiro de anuncios do centro.

1.6. Consellería de Emprego e Igualdade.

CENTRO

TOTAL

POSTO

CENTRO TERRITORIAL DO ISSGA-A CORUÑA

1

TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DE GARDA

CENTRO TERRITORIAL DO ISSGA-LUGO

1

TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DE GARDA

CENTRO TERRITORIAL DO ISSGA-OURENSE

1

TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DE GARDA

CENTRO TERRITORIAL DO ISSGA-PONTEVEDRA

1

TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DE GARDA

1.7. Consellería de Sanidade.

CENTRO

TOTAL

SERVIZOS MINIMOS

POSTO

QUENDA

DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA SERVIZO DE SEGURIDADE ALIMENTARIA

13

1

PERSOAL TÉCNICO

MAÑÁ

DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL

8

1

PERSOAL TÉCNICO

MAÑÁ

DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA SERVIZO DE CONTROL E AUDITORÍAS

7

1

PERSOAL TÉCNICO

MAÑÁ

DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA

47

3

PERSOAL TÉCNICO

MAÑÁ

1

ADMINISTRATIVO/A

MAÑÁ

DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA SERVIZO DE EPIDEMIOLOXÍA

19

2

PERSOAL TÉCNICO

MAÑÁ

DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA SERVIZO DE ENFERMIDADES TRANSMISIBLES

11

2

PERSOAL TÉCNICO

MAÑÁ

DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN E REFORMA SANITARIA SERVIZO DE TARXETA SANITARIA

8

3

ADMINISTRATIVO/A

MAÑÁ

DIRECCION XERAL DE PLANIFICACIÓN E REFORMA SANITARIA SERVIZO DE TARXETA SANITARIA

2

1

ADMINISTRATIVO/A

TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN VETERINARIA-ZONA LUGO

1

1

XEFATURA ZONA

MAÑÁ/TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN VETERINARIA-ZONA LUGO

16

3

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA

MAÑÁ/TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN VETERINARIA-ZONA LUGO

14

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIROS

MAÑÁ/TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN FARMACÉUTICA-ZONA LUGO

9

2

INSPECTOR/A FARMACÉUTICO/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

SERVIZO DE INSPECCIÓN VETERINARIA-ZONA BURELA

1

1

XEFATURA ZONA SERVIZOS VETERINARIOS SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ/TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN VETERINARIA-ZONA BURELA

6

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA

MAÑÁ/TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN VETERINARIA-ZONA BURELA

3

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIROS

MAÑÁ/TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN VETERINARIA-ZONA BURELA

2

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE LONXA

MAÑÁ/TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN FARMACÉUTICA-ZONA BURELA

1

1

INSPECTOR/A FARMACÉUTICO/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

SERVIZO DE INSPECCIÓN VETERINARIA-ZONA MONFORTE DE LEMOS

1

1

XEFATURA ZONA SERVIZOS VETERINARIOS SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ/TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN VETERINARIA-ZONA MONFORTE DE LEMOS

4

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA

MAÑÁ/TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN VETERINARIA-ZONA MONFORTE DE LEMOS

4

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIROS

MAÑÁ/TARDE

SERVIZO DE INSPECCIÓN FARMACÉUTICA-ZONA MONFORTE DE LEMOS

2

1

INSPECTOR/A FARMACÉUTICO/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

XEFATURA TERRITORIAL DE LUGO-SERVIZO DE ALERTAS EPIDEMIOLÓXICAS

8

1

XEFE/A DE SECCIÓN, XESTOR/A SANITARIA/O OU ATS/DUE

MAÑÁ/TARDE

XEFATURA TERRITORIAL DE LUGO-SERVIZO DE PLANIFICACIÓN, ASEGURAMENTO E ORDENACIÓN SANITARIA

8

1

XEFE/A DE SERVIZO, XEFE/A DE SECCIÓN

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE PONTEVEDRA

1

1

XEFATURA DE ZONA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE PONTEVEDRA

18

3

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE PONTEVEDRA

10

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIRO

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE PONTEVEDRA

1

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE LONXA

MAÑÁ

SERVIZOS FARMACÉUTICOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE PONTEVEDRA

7

2

FARMACÉUTICO/A INSPECTOR/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE VIGO

1

1

DIRECTOR/A TÉCNICO/A SANITARIO/A DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE VIGO

14

3

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE VIGO

3

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE LONXA

MAÑÁ

SERVIZOS FARMACÉUTICOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE VIGO

10

2

FARMACÉUTICO/A INSPECTOR/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DO PORRIÑO

1

1

XEFATURA DE ZONA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DO PORRIÑO

9

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DO PORRIÑO

9

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIRO

MAÑÁ/TARDE

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE LALÍN

1

1

XEFATURA DE ZONA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE LALÍN

3

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE LALÍN

14

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIRO

MAÑÁ

SERVIZOS FARMACÉUTICOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE LALÍN

2

1

FARMACÉUTICO/A INSPECTOR/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA, SERVIZO DE ALERTAS EPIDEMIOLÓXICAS-CANCRO DE MAMA

21

3

XEFATURA DE SECCIÓN DE PROGRAMAS SANITARIOS e 2 TÉCNICOS/AS SANITARIOS/AS

MAÑÁ

XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA SERVIZO DE PLANIFICACIÓN, ASEGURAMENTO E ORDENACIÓN SANITARIA

12

2

XEFATURA DO SERVIZO E XEFATURA DA SECCION DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DA CORUÑA

20

4

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA, XEFE/A DE ZONA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DA CORUÑA

18

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIRO

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DA CORUÑA

2

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE LONXA

MAÑÁ

SERVIZO DE INSPECCIÓN FARMACÉUTICA-ZONA CORUÑA

10

2

FARMACÉUTICO/A INSPECTOR/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE SANTIAGO

15

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA, XEFE/A DE ZONA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE SANTIAGO

5

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIRO

MAÑÁ

SERVIZO DE INSPECCIÓN FARMACÉUTICA-ZONA SANTIAGO

5

1

FARMACÉUTICO/A INSPECTOR/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE FERROL

11

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA, XEFE/A DE ZONA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE FERROL

2

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIRO

MAÑÁ

SERVIZO DE INSPECCIÓN FARMACÉUTICA-ZONA FERROL

4

1

FARMACÉUTICO/A INSPECTOR/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE NOIA

12

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA, XEFE/A DE ZONA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE NOIA

1

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIRO

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE NOIA

1

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE LONXA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE NOIA

5

1

FARMACÉUTICO/A INSPECTOR/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA SECCIÓN ORDENACIÓN FARMACEUTICA E PRODUTOS SANITARIOS (MEDICACIÓN ESTRANXEIRA)

4

1

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MAÑÁ

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA SERVIZO DE ALERTAS EPIDEMIOLÓXICAS

39

6

XEFE/A DE SECCIÓN, 3 TÉCNICOS/AS SANITARIOS/AS E 2 XESTORES/AS SANITARIOS/AS

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE OURENSE

1

1

XEFE/A DE ZONA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE OURENSE

16

3

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE OURENSE

12

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIRO

MAÑÁ

SERVIZO DE INSPECCIÓN FARMACÉUTICA-ZONA OURENSE

12

2

FARMACÉUTICO/A INSPECTOR/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE VERÍN

1

1

XEFE/A DE ZONA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE VERÍN

4

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DE VERÍN

3

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIRO

MAÑÁ

SERVIZO DE INSPECCIÓN FARMACÉUTICA-ZONA VERÍN

2

1

FARMACÉUTICO/A INSPECTOR/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DO BARCO DE VALDEORRAS

1

1

XEFE/A DE ZONA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DO BARCO DE VALDEORRAS

3

2

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE COMARCA

MAÑÁ

SERVIZOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA-ZONA DO BARCO DE VALDEORRAS

1

1

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE SAÚDE PÚBLICA DE MATADOIRO

MAÑÁ

SERVIZO DE INSPECCIÓN FARMACÉUTICA-ZONA O BARCO DE VALDEORRAS

2

1

FARMACÉUTICO/A INSPECTOR/A DE SAÚDE PÚBLICA

MAÑÁ

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE, SERVIZO DE PLANIFICACIÓN

7

1

XEFE/A DE SERVIZO

MAÑÁ

XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE, SERVIZO DE ALERTAS EPIDEMIOLÓXICAS, SECCIÓN DE PROGRAMAS

8

2

TÉCNICOS/AS DA SECCIÓN DE PROGRAMAS

MAÑÁ

XEFATURA TERRITORIAL, SERVIZO DE ALERTAS EPIDEMIOLÓXICAS, SECCIÓN DE EPIDEMIOLOXÍA

8

2

TÉCNICOS/AS DA SECCIÓN DE EPIDEMIOLOXÍA

MAÑÁ

1.8. Consellería de Política Social.

1.8.1. A Coruña.

a) Centros de titularidade pública con xestión propia.

– Complexo xuvenil As Mariñas.

A. DE LUNS A VENRES.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

– Centro de menores San Xosé de Calasanz.

A. DE LUNS A VENRES.

3 educadores/as en quenda de mañá.

6 educadores/as en quenda de tarde.

1 educador/a en quenda de noite.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpadora/a en quenda de tarde.

1 vixilante nocturno en quenda de noite.

1 encargado de xardín en quenda de mañá.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

3 educadores/as en quenda de mañá.

5 educadores/as en quenda de tarde.

1 educador/a en quenda de noite.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpadora/a en quenda de tarde.

1 vixilante nocturno en quenda de noite.

– Complexo de Atención de Menores Ferrol.

A. DE LUNS A VENRES.

4 educadores/as en quenda de mañá.

7 educadores/as en quenda de tarde.

1 educador/a en quenda de noite.

1 oficial/a 1ª de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 1ª de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpadora/a en quenda de tarde.

1 efectivo de persoal de administración en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 peón de mantemento en quenda de mañá.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

3 educadores/as en quenda de mañá.

5 educadores/as en quenda de tarde.

1 educador/a en quenda de noite.

1 oficial/a 1ª de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 1ª de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpadora/a en quenda de tarde.

– Centro de Atención a Persoas con Discapacidade.

A. DE LUNS A VENRES.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

6 educadores/as en quenda de mañá.

5 educadores/as en quenda de tarde.

17 auxiliares coidadores en quenda de mañá.

15 auxiliares coidadores en quenda de tarde.

5 auxiliares coidadores en quenda de noite.

1 xefe de cocina en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cocina en quenda de tarde.

10 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

2 efectivos de persoal de administración en quenda de mañá.

1 psicólogo/a en quenda de mañá.

1 traballador/a social en quenda de mañá.

1 coordinador/a de enfermería en quenda de mañá.

1 fisioterapeuta en quenda de mañá.

1 terapeuta ocupacional en quenda de mañá.

1 profesor/a especial en quenda de mañá.

1 médico/a en quenda de mañá.

4 mestres/as ou axudantes de taller en quenda de mañá.

1 encargado/a de taller en quenda de mañá.

1 gobernante/a en quenda de mañá.

1 oficial/a de servizos técnicos en quenda de mañá.

1 responsable de área en quenda de mañá.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

5 educadores/as en quenda de mañá.

5 educadores/as en quenda de tarde.

15 auxiliares coidadores en quenda de mañá.

15 auxiliares coidadores en quenda de tarde.

5 auxiliares coidadores en quenda de noite.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá

9 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Residencia de Maiores Torrente Ballester da Coruña.

A. DE LUNS A VENRES.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

6 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 xefe/a de cocina en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

10 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 coordinador/a de enfermaría en quenda de mañá.

1 gobernante/a en quenda de mañá.

1 oficial/a de mantemento en quenda de mañá.

1 fisioterapeuta en quenda de mañá.

1 terapeuta ocupacional en quenda de mañá.

1 médico/a en quenda de mañá.

1 traballador/a social en quenda de mañá.

2 efectivos de persoal de administración en quenda de mañá.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

4 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

7 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Residencia de Maiores de Carballo.

A. DE LUNS A VENRES.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 oficial/a 2ª ou axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª ou axudante de cociña en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 traballador/a social en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 efectivo de lavandaría en quenda de mañá.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 oficial/a 2ª ou axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª ou axudante de cociña en quenda de tarde.

– Residencia de Maiores de Ferrol.

A. DE LUNS A VENRES.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

9 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

5 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 xefe/a de cocina en quenda de mañá.

1 oficial/a 1ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

16 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

6 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

2 ordenanza en quenda de mañá.

2 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 médico/a en quenda de mañá.

1 coordinador/a de enfermaría en quenda de mañá.

1 terapeuta ocupacional en quenda de mañá.

1 fisioterapeuta en quenda de mañá.

1 animador/a sociocultural en quenda de mañá.

1 xefe/a de mantemento en quenda de mañá.

1 oficial/a de mantemento en quenda de mañá.

1 xefe/a de almacén en quenda de mañá.

1 traballador/a social en quenda de mañá.

1 gobernante/a en quenda de mañá.

2 efectivos de persoal de administración en quenda de mañá.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

6 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

4 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 1ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

11 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Residencia de Maiores de Oleiros.

A. DE LUNS A VENRES.

1 médico/a.

1 gobernante.

1 subgobernante.

1 coordinador/a.

6 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de noite.

40 auxiliares de clínica en quenda de mañá.

20 auxiliares de clínica en quenda de tarde.

8 auxiliares de clínica en quenda de noite.

25 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

6 camareiros/a limpadores/as en quenda de tarde.

1 xefe/a de cociña en quenda de mañá.

2 oficiais/las 2ª cociña en quenda de mañá.

1 oficial/la 2ª de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 traballador/a social en quenda de mañá.

1 fisioterapeuta en quenda de mañá.

1 terapeuta ocupacional en quenda de mañá.

1 animador/a sociocultural en quenda de mañá.

1 psicólogo/a en quenda de mañá.

3 efectivos de persoal de administración en quenda de mañá.

1 encargado/a de almacén en quenda de mañá.

2 axudantes de servizos técnicos en quenda de mañá.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

1 médico/a.

1 subgobernante.

1 coordinador/a.

6 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de noite.

34 auxiliares de clínica en quenda de mañá.

17 auxiliares de clínica en quenda de tarde.

8 auxiliares de clínica en quenda de noite.

19 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

2 oficiais/las 2ª cociña en quenda de mañá.

1 oficial/la 2ª de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Residencia de Maiores da Pobra do Caramiñal.

A. DE LUNS A VENRES.

1 oficial/a ou axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a ou axudante de cociña en quenda de tarde.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ATS /DUE en quenda de mañá.

1 efectivo de persoal de administración en quenda de mañá.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

1 oficial/a ou axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a ou axudante de cociña en quenda de tarde.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

– Residencia de maiores de Santiago de Compostela (Porta do Camiño).

A. DE LUNS A VENRES.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

3 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

6 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 xefe/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 medico/a en quenda de mañá.

1 xefe/a de mantemento en quenda de mañá.

1 traballador/a social en quenda de mañá.

1 encargado/a de almacén en quenda de mañá.

1 gobernante/a en quenda de mañá.

1 efectivo de persoal de administración en quenda de mañá.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

5 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 xefe/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Residencia asistida de maiores Volta do Castro.

A. DE LUNS A VENRES.

1 médico/a en quenda de mañá.

1 coordinador/a enfermaría en quenda de mañá.

1 coordinador/a enfermaría en quenda de tarde.

4 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

25 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

13 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

4 auxiliares enfermaría en quenda de noite.

11 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 xefe/a de cociña en quenda de mañá.

2 oficiais de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

2 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 gobernante/a-subgobernante/a en quenda de mañá.

1 gobernante/a-subgobernante/a en quenda de tarde.

1 psicólogo/a en quenda de mañá.

1 terapeuta ocupacional en quenda de mañá.

1 fisioterapeuta en quenda de mañá.

1 animador/a sociocultural en quenda de mañá.

1 traballador/a social en quenda de mañá.

1 coordinador/a de centro de día en quenda de mañá.

1 encargado/a de almacén en quenda de mañá.

1 xefe/a de mantemento en quenda de mañá.

1 oficial/a de mantemento en quenda de mañá.

2 efectivos de persoal de administración en quenda de mañá.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

1 médico/a en quenda de mañá.

1 coordinador/a enfermaría en quenda de mañá.

1 coordinador/a enfermaría en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

18 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

12 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

4 auxiliares enfermaría en quenda de noite.

8 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1.8.2. Lugo.

a) Centros de titularidade pública con xestión propia.

– Residencia de maiores de Burela.

A. DE LUNS A VENRES.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

10 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

6 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 enfermeiro/a en quenda de mañá.

1 enfermeiro/a en quenda de tarde.

1 enfermeiro/a en quenda de noite.

7 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 traballador/a social en quenda de mañá.

1 monitor/a ocupacional en quenda de mañá

1 fisioterapeuta en quenda de mañá.

1 xefe/a de cociña en quenda de mañá.

1 gobernante/a en quenda de mañá.

1 administrativo/a en quenda de mañá.

1 peón/a de mantemento en quenda de mañá.

1 coordinador/a de enfermaría con funcións de subdirección en quenda de mañá.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

5 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

4 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 enfermeiro/a en quenda de mañá.

1 enfermeiro/a en quenda de tarde.

1 enfermeiro/a en quenda de noite.

6 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

– Residencia de maiores de Monforte de Lemos.

A. DE LUNS A VENRES.

1 ordenanza en quenda en noite.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 enfermeiro/a en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 oficial/a 1ª de cocina en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª/axudante cociña en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 oficial/a 2ª cociña/axudante/a de cociña en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de tarde.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

1 ordenanza en quenda en noite.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 oficial/a 2ª de cociña en quenda de mañá.

1 axudante de cociña en quenda de tarde.

– Residencia de maiores A Milagrosa.

A. DE LUNS A VENRES.

1 enfermeiro/a en quenda de mañá.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

2 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 1ª/2ª de cociña en quenda de mañá

1 axudante cociña en quenda de mañá.

1 axudante cociña en quenda de tarde.

1 oficial/a 1ª/2ª de cociña en quenda de tarde.

5 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 1ª/2ª de cociña en quenda de mañá.

1 axudante cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 1ª/2ª cociña en quenda de tarde.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Residencia de maiores das Gándaras.

A. DE LUNS A VENRES.

1 administrador/a en quenda de mañá.

1 persoal administrativo en quenda de mañá.

1 médico en quenda de mañá.

1 coordinador/a de enfermaría en quenda de mañá.

1 gobernante/a ou sugobernante/a en quenda de mañá.

16 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

7 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 xefe/a de cociña ou oficial 1ª en quenda de mañá.

2 oficiais 2ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a cocina en quenda de tarde.

1 cociñeiro/a 2ª en quenda de tarde.

2 DUE en quenda de mañá.

2 DUE en quenda de tarde.

1 DUE en quenda de noite.

12 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

10 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

3 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

2 subalterno/a en quenda de mañá.

2 subalterno/a en quenda de tarde.

1 subalterno/a en quenda de noite.

1 xefe/a de mantemento en quenda de mañá.

1 oficial/a de mantemento en quenda de tarde.

2 traballadores/as sociais en quenda de mañá.

1 terapeuta ocupacional en quenda de mañá.

1 fisioterapeuta ocupacional en quenda de mañá.

1 animador/a sociocultural en quenda de mañá.

1 encargado/a de almacén en quenda de mañá.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

1 gobernante/a ou sugobernante/a en quenda de mañá.

8 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

6 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 xefe/a de cociña ou oficial 1ª en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a 2ª en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

8 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

5 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

3 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 subalterno/a en quenda de mañá.

1 subalterno/a en quenda de tarde.

1 subalterno/a en quenda de noite.

– Casa do Mar de Burela.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Casa do Mar de Celeiro.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Centro de atención a persoas con discapacidade de Sarria.

A. DE LUNS A VENRES.

2 persoal administrativo.

3 educadores/as en quenda de mañá.

2 educadores/as en quenda de tarde.

2 ATS-DUE en quenda de mañá.

2 ATS-DUE en quenda de tarde.

1 ATS-DUE en quenda de noite.

22 coidadores/as en quenda de mañá.

20 coidadores/as en quenda de tarde.

6 coidadores/as en quenda de noite.

10 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 cociñeiro/a (oficial/a 1ª, oficial/a 2ª ou xefe/a cociña) en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a (oficial/a 1ª, oficial/a 2ª) en quenda de tarde.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a cocina en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a servizos técnicos en quenda de mañá.

1 oficial/a servizos técnicos en quenda de tarde.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

2 educadores/as en quenda de mañá.

2 educadores/as en quenda de tarde.

2 ATS-DUE en quenda de mañá.

2 ATS-DUE en quenda de tarde.

1 ATS-DUE en quenda de noite.

20 coidadores/as en quenda de mañá.

18 coidadores/as en quenda de tarde.

6 coidadores/as en quenda de noite.

9 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 cociñeiro/a (oficial/a 1ª, oficial/a 2ª ou xefe/a cociña) en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a (oficial/a 1ª, oficial/a 2ª) en quenda de tarde.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a servizos técnicos en quenda de mañá/tarde.

– CS Milagrosa.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Centro Santo Anxo de Rábade.

A. DE LUNS A VENRES.

1 celador/a.

1 oficial/a 2ª de mantemento.

1 peón/a especializado.

1 auxiliar administrativo.

1 subdirector/a.

1 camareiro/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a en quenda de tarde.

4 educadores/as en quenda de mañá.

1 educador/a en quenda de noite.

4 educadores/as en quenda tarde/noite.

1 oficial/a de cociña/auxiliar en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña/auxiliar en quenda tarde/noite.

1 vixilante nocturno en quenda de noite.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

4 educadores/as en quenda de mañá.

1 educador/a en quenda de noite.

4 educadores/as en quenda tarde/noite.

1 oficial/a cociña/auxiliar en quenda de mañá.

1 oficial/a cociña/auxiliar en quenda tarde/noite.

1 vixilante nocturno en quenda de noite.

C. SÁBADO.

1 peón/a especializado.

– Complexo xuvenil Lug I.

A. DE LUNS A VENRES.

3 camareiros/as-limpadores/as en quenda de mañá.

2 camareiros/as-limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 oficial 2ª de cociña en quenda de mañá.

1 oficial 2ª de cociña en quenda de tarde.

1 auxiliar de cociña en quenda de mañá.

1.8.3. Ourense.

a) Centros de titularidade pública con xestión propia.

– Residencia do Carballiño para maiores con autonomía.

A. DE LUNS A VENRES.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

2 oficiais 2ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Centro de menores A Carballeira.

A. DE LUNS A VENRES.

5 educadores/as en quenda de mañá.

5 educadores/as en quenda de tarde.

1 oficial de cociña en quenda de mañá.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial de cociña en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda de tarde.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 vixilante nocturno.

2 coidadores.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

3 educadores/as en quenda de mañá.

3 educadores/as en quenda de tarde.

1 oficial de cociña en quenda de mañá.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial de cociña en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda de tarde.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 vixilante nocturno.

2 coidadores.

– Residencia de maiores Nosa Señora dos Milagres.

A. DE LUNS A VENRES.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

13 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

9 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

3 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

2 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

10 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

5 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 porteiro/a en quenda de mañá.

1 porteiro/a en quenda de tarde.

1 oficial de mantemento.

1 auxiliar administrativo.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

11 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

8 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

3 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

10 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 porteiro/a en quenda de mañá.

1 porteiro/a en quenda de tarde.

– Residencia de maiores de Castro Caldelas.

A. DE LUNS A VENRES.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

– Residencia de tempo libre do Carballiño.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

2 oficiais 2ª cociña en quenda de mañá.

2 oficiais 2ª cociña en quenda de tarde.

1 vixilante nocturno.

1 recepcionista en quenda de mañá.

1 recepcionista en quenda de tarde.

1 mozo de servizo en quenda de mañá.

1 mozo de servizo en quenda de tarde.

1 oficial 1ª de mantemento.

– Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas.

1 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

1 xefe de cociña en quenda de mañá.

1 oficial cociña en quenda de mañá.

1 oficial cociña en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 porteiro en quenda de mañá.

1 porteiro en quenda de tarde.

1 vixilante nocturno.

1 lavandeira.

1.8.4. Pontevedra.

a) Centros de titularidade pública con xestión propia.

– Centro de menores Avelino Montero.

A. DE LUNS A VENRES.

1 persoal de dirección en quenda de mañá.

1 persoal de dirección en quenda de tarde (garda localizable).

1 persoal de dirección en quenda de noite (garda localizable).

2 educadores/as en quenda de mañá.

2 educadores/as en quenda de tarde.

1 educador/a-subaterno/a en quenda de noite.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 oficial 1ª cociña/oficial 2ª cociña/axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial 1ª cociña/oficial 2ª cociña/axudante de cociña en quenda de tarde.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

1 persoal de dirección (garda localizable).

2 educadores/as en quenda de mañá.

2 educadores/as en quenda de tarde.

1 educador/a-subalterno/a en quenda de noite.

1 camareiro/a limpador/a en quenda partida.

1 oficial 1ª cociña/oficial 2ª de cociña en quenda partida.

– Residencia de maiores (Pontevedra).

A. DE LUNS A VENRES.

2 enfermeiras en quenda de mañá.

2 enfermeiras en quenda de tarde.

1 enfermeiras en quenda de noite.

9 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

6 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

3 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 2ª de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cocina en quenda de tarde.

1 subalterno/a en quenda de mañá.

1 subalterno/a ordenanza en quenda de tarde.

1 subalterno/a ordenanza en quenda de noite.

9 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

5 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

2 enfermeiras en quenda de mañá.

2 enfermeiras en quenda de tarde.

1 enfermeiras en quenda de noite.

9 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

6 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

3 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 2ª de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 subalterno/a en quenda de mañá.

1 subalterno/a ordenanza en quenda de tarde.

1 subalterno/a ordenanza en quenda de noite.

8 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

5 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Residencia de maiores (A Estrada).

A. DE LUNS A VENRES.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 1ª cociña en quenda partida.

1 axudante/a cociña en quenda partida.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza-subalterno/a en quenda de mañá.

1 ordenanza-subalterno/a en quenda de tarde.

1 auxiliar de administración en quenda de mañá.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

1 auxiliar enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 1ª cociña en quenda partida.

1 axudante/a cociña en quenda partida.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza-subalterno/a en quenda de mañá.

1 ordenanza-subalterno/a en quenda de tarde.

– Residencia de maiores (Marín).

A. DE LUNS A VENRES.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

2 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

2 ordenanzas en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a ou oficial/a cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

7 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

2 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

2 ordenanzas en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a ou oficial/a cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

6 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Complexo residencial de atención a persoas dependentes (Vigo I).

A. DE LUNS A VENRES.

1 médico/a en quenda de mañá.

1 ATS/DUE con funcións de coordinación en quenda de mañá.

6 ATS/DUE en quenda de mañá.

3 ATS/DUE en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de noite.

1 gobernante/a en quenda de mañá.

51 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

32 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

8 auxiliares enfermaría en quenda de noite.

2 subalternos/as en quenda de mañá.

2 subalternos/as en quenda de tarde.

1 subalternos/as ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a servizos técnicos en quenda de mañá.

1 oficial/a servizos técnicos en quenda de tarde.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a cociña en quenda de tarde.

2 axudantes/as cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a cociña en quenda de tarde.

19 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

11 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

1 médico/a en quenda de mañá.

1 ATS/DUE con funcións de coordinación en quenda de mañá.

6 ATS/DUE en quenda de mañá.

3 ATS/DUE en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de noite.

1 gobernante/a en quenda de mañá.

40 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

32 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

8 auxiliares enfermaría en quenda de noite.

2 subalternos/as en quenda de mañá.

2 subalternos/as en quenda de tarde.

1 subalternos/as ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a servizos técnicos en quenda de mañá.

1 oficial/a servizos técnicos en quenda de tarde.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a cociña en quenda de tarde.

2 axudantes/as cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a cociña en quenda de tarde.

19 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

11 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Complexo residencial de atención a persoas dependentes (Vigo II).

A. DE LUNS A VENRES.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

1 gobernante/a ou 1 subgobernante/a en quenda de mañá.

11 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

8 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

3 auxiliares enfermaría en quenda de noite.

1 subalterno/a en quenda de mañá.

1 subalterno/a en quenda de tarde.

1 subalterno/a en quenda de noite.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a cociña en quenda de tarde.

10 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

6 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

1 gobernante/a ou 1 subgobernante/a en quenda de mañá.

11 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

8 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

3 auxiliares enfermaría en quenda de noite.

1 subalterno/a en quenda de mañá.

1 subalterno/a en quenda de tarde.

1 subalterno/a en quenda de noite.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a cociña en quenda de tarde.

10 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

6 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Centro de atención a persoas con discapacidades de Redondela.

A. DE LUNS A VENRES.

3 ATS/DUE en quenda de mañá.

3 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

6 educadores/as en quenda de mañá.

5 educadores/as en quenda de tarde.

26 coidadores/as en quenda de mañá.

24 coidadores/as en quenda de tarde.

6 coidadores/as en quenda de noite.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a cocina en quenda de tarde.

1 axudante/a de cocina en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

12 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

5 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

2 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

3 ATS/DUE en quenda de mañá.

3 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

4 educadores/as en quenda de mañá.

4 educadores/as en quenda de tarde.

24 coidadores/as en quenda de mañá.

22 coidadores/as en quenda de tarde.

6 coidadores/as en quenda de noite.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cocina en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

10 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

5 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Casa do Mar de Vigo.

A. DE LUNS A VENRES.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de mañá.

– Centro ocupacional O Saiar.

3 monitores/as-educadores/as-mestre/a taller en quenda de mañá.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de mañá

1 cociñeiro/a-oficial 1ª en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 coidador/a en quenda de mañá.

1 psicólogo/a en quenda de mañá.

1 director/a administrador/a en quenda de mañá.

– Residencia xuvenil Altamar.

2 camareiro/a-limpador/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a-limpador/a en quenda de tarde.

1 oficial 1ª en quenda de mañá.

1 oficial 1ª en quenda de tarde.

– Residencia de tempo libre de Panxón.

A. DE LUNS A VENRES.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 oficiais 1ª cociña en quenda de mañá.

1 oficiais 2ª cociña en quenda de tarde.

1 vixilante nocturno.

1 recepcionista en quenda de mañá.

1 recepcionista en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

1 empregado/a de cociña en quenda de mañá e tarde.

1 mozo de servizo en quenda de mañá.

1 mozo de servizo en quenda de tarde.

1 gobernante/a en quenda de mañá.

1 subgobernante/a en quenda de tarde.

1 xefe/a de cocina en quenda de mañá.

1 conserxe en quenda de mañá.

1 encargado/a de traballos en quenda de mañá.

1 auxiliar administrativo/a en quenda de mañá.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 oficiais 1ª cociña en quenda de mañá.

1 oficiais 2ª cociña en quenda de tarde.

1 vixilante nocturno.

1 recepcionista en quenda de mañá.

1 recepcionista en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

1 empregado/a de cociña en quenda de mañá e tarde.

1 mozo de servizo en quenda de mañá.

1 mozo de servizo en quenda de tarde.

1 gobernante/a en quenda de mañá.

1 subgobernante/a en quenda de tarde.

1 xefe/a de cocina en quenda de mañá.

1 conserxe en quenda de mañá.

1 encargado/a de traballos en quenda de mañá.

1 auxiliar administrativo/a en quenda de mañá.

1.8.5. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

1) Centros de atención a persoas maiores.

a) Centros residenciais:

– Vivenda comunitaria de Vilasantar.

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

1 traballador/a en quenda de noite.

– Vivenda comunitaria da Pontenova.

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

1 traballador/a en quenda de noite.

– Vivenda comunitaria de Riotorto.

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

1 traballador/a en quenda de noite.

– Vivenda comunitaria/Centro de día de Vilar de Santos.

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

1 xerocultor en quenda de noite.

– Fogar residencial/Centro de día de Taboadela.

A. DE LUNS A VENRES.

1 técnico

3 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

1 PSX en quenda de tarde.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

3 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

1 PSX en quenda de tarde.

– Fogar residencial/Centro de día de Cerdedo.

A. DE LUNS A VENRES.

1 técnico

3 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

1 PSX en quenda de tarde.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

2 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

1 PSX en quenda de tarde.

– Fogar residencial de Cerceda.

A. DE LUNS A VENRES.

1 técnico.

4 xerocultores/as en quenda de mañá.

4 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

1 PSX en quenda de tarde.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

3 xerocultores/as en quenda de mañá.

3 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

1 PSX en quenda de tarde.

– Minirresidencia/Centro de día de Melide.

A. DE LUNS A VENRES.

1 técnico.

5 xerocultores/as en quenda de mañá.

3 xerocultores/as en quenda de tarde.

2 xerocultores/as en quenda de noite.

3 PSX en quenda de mañá.

2 PSX en quenda de tarde.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

4 xerocultores/as en quenda de mañá.

3 xerocultores/as en quenda de tarde.

2 xerocultores/as en quenda de noite.

3 PSX en quenda de mañá.

2 PSX en quenda de tarde.

– Residencia/Centro de día de Ortigueira.

A. DE LUNS A VENRES.

1 técnico

7 xerocultores/as en quenda de mañá.

4 xerocultores/as en quenda de tarde.

2 xerocultores/as en quenda de noite.

2 PSX en quenda de mañá.

2 PSX en quenda de tarde.

B. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.

6 xerocultores/as en quenda de mañá.

4 xerocultores/as en quenda de tarde.

2 xerocultores/as en quenda de noite.

2 PSX en quenda de mañá.

2 PSX en quenda de tarde.

b) Centros de día:

Provincia da Coruña:

– Centro de día de Boiro.

1 técnico/a.

3 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Cabana de Bergantiños.

1 técnico/a.

3 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Dodro.

1 técnico/a.

3 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Muros.

1 técnico/a.

3 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Outes.

1 técnico/a.

3 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Sada.

1 técnico/a.

3 xerocultores/as.

1 PXS.

Provincia de Lugo:

– Centro de día de Abadín.

1 técnico/a.

4 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Chantada.

1 técnico/a.

4 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Monforte de Lemos.

1 técnico/a.

2 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día do Corgo.

1 técnico/a.

2 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Pantón.

1 técnico/a.

2 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día da Pobra do Brollón.

1 técnico/a.

2 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Ribadeo.

1 técnico/a.

2 xerocultores/as.

1 PXS.

Provincia de Ourense:

– Centro de día de Coles.

1 técnico/a

2 xerocultores/as

1 PXS

– Centro de día de Oímbra.

1 técnico/a.

2 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Toén.

1 técnico/a.

3 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Vilar de Santos.

1 técnico/a.

2 xerocultores/as.

1 PXS.

Provincia de Pontevedra:

– Centro de día das Neves.

1 técnico/a.

3 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Ponteareas.

1 técnico/a.

2 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Portas.

1 técnico/a.

4 xerocultores/as.

1 PXS.

- Centro de día de Valga.

1 técnico/a.

3 xerocultores/as.

1 PXS.

– Centro de día de Vigo-Teis.

1 técnico/a.

3 xerocultores/as.

1 PXS.

2) Centro de Emerxencia para Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero (CEMVI).

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

1 traballador/a en quenda de noite.

3) Escolas infantís.

Dous/dúas traballadores/as de persoal de atención directa aos nenos/as, que garantan a apertura e o peche dos centros ao longo da xornada. Nas escolas de dúas ou máis unidades abertas haberá, ademais, unha persoa de atención directa por cada unha das unidades que teña a escola en funcionamento a partir da hora prevista en que en cada escola se constitúan cada un dos grupos estables de convivencia, e un/unha PSX. Unha das persoas de atención directa asumirá entre as súas funcións a de responsable COVID no centro durante a xornada de folga.

4) Servizos centrais.

1 auxiliar administrativo/a do departamento de persoal para os efectos da tramitación dos datos de seguimento da folga.

5) Outros centros de traballo do Consorcio.

1 traballador na súa quenda habitual para garantir a apertura e o peche dos centros.

1.8.6. Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas.

Os servizos mínimos que se propoñen para a Funga serían:

– 1 director/a xerente.

– 2 asesores/as xurídicos/as.

– 2 traballadores/as sociais.

– 2 administrativos/as.

1.8.7. Outros centros de traballo da consellería ou de organismos públicos vinculados ou dependentes.

En todo caso, quedarán garantidos a apertura e o peche de todos os centros de traballo mediante a designación dun/dunha traballador/a na súa quenda habitual.

1.8.8. Nas escolas infantís de xestión directa. Dous/dúas traballadores/as de persoal de atención directa aos nenos e nenas, que garantan a apertura e o peche dos centros ao longo da xornada. Haberá, ademais, unha persoa de atención directa por cada unha das unidades que teña a escola en funcionamento a partir da hora prevista en que en cada escola se constitúa cada un dos grupos estables de convivencia, dúas camareiras-limpadoras nos centros de catro ou máis unidades e unha nos de tres ou menos unidades. Tamén deberá haber unha persoa na cociña que garanta o servizo de comedor cos usuarios e usuarias. Unha das persoas de atención directa asumirá entre as súas funcións a de responsable COVID no centro durante cada xornada de folga.

1.9. Consellería do Medio Rural.

CENTRO

TOTAL

SERVIZOS MINIMOS

POSTO

QUENDA

SUBDIRECCIÓN XERAL DE EXTINCIÓN

1

1

SUBDIRECTOR XERAL

SEGUNDO A QUENDA

SUBDIRECCIÓN XERAL DE EXTINCIÓN

2

2

XEFE DE SERVIZO

SEGUNDO A QUENDA

SUBDIRECCIÓN XERAL DE EXTINCIÓN

3

3

TÉCNICO/A

SEGUNDO A QUENDA

SUBDIRECCIÓN XERAL DE EXTINCIÓN

2

0

OPERADOR/A CODIFICADORA

LUNS A VENRES, HORARIO DE OFICINA

SUBDIRECCIÓN XERAL DE EXTINCIÓN

6

6

EMISORISTAS

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DA CORUÑA

1

1

XEFES/AS DE SERVIZO

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DA CORUÑA

2

2

XEFE/AS DE ÁREA

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DA CORUÑA

5

5

XEFES/AS DE DISTRITO

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DA CORUÑA

2

2

XEFE/A DE UNIDADE TÉCNICA

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DA CORUÑA

1

1

POSTOS BASE GRUPO A1

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DA CORUÑA

16

16

TÉCNICOS/AS DE DISTRITO

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DA CORUÑA

16

16

AXENTES TERRITORIAIS

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DA CORUÑA

32

32

AXENTES ZONAIS

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DA CORUÑA

49

49

AXENTES

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DA CORUÑA

60

60

BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DA CORUÑA

7

7

BOMBEIRO/A FORESTAL OFICIAL/A

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DA CORUÑA

88

88

BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DA CORUÑA

203

203

BOMBEIRO/A FORESTAL

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DA CORUÑA

100

100

BOMBEIRO/A FORESTAL C. MOTOBOMBA

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DA CORUÑA

8

8

CONDUTOR/A MECÁNICO/A

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DA CORUÑA

2

2

OFICIAL/A 2º MECÁNICO

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DA CORUÑA

45

45

EMISORISTAS

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DA CORUÑA

16

0

OPERADOR/A-CODIFICADOR/A

LUNS A VENRES, HORARIO DE OFICINA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DA CORUÑA

32

32

VIXILANTES FIXOS

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

1

1

XEFES/AS DE SERVIZO

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

2

2

XEFE/AS DE ÁREA

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

5

5

XEFES/AS DE DISTRITO

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

2

2

XEFE/A DE UNIDADE TÉCNICA

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

1

1

POSTO BASE GRUPO A1

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

18

18

TÉCNICOS/AS DE DISTRITO

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

18

18

AXENTES TERRITORIAIS

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

34

34

AXENTES ZONAIS

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

54

54

AXENTES

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

1

1

TÉCNICO/A SUPERIOR

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

2

2

TÉCNICO/A BRIGADA HELIT.

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

68

68

BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

2

2

BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A BRIG. HELIT.

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

25

25

BOMBEIRO/A FORESTAL OFICIAL/A

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

68

68

BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

2

2

BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A BRIG. HELIT.

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

253

253

BOMBEIRO/A FORESTAL

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

16

16

BOMBEIRO/A FORESTAL BRIGADA HELIT.

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

112

112

BOMBEIRO/A FORESTAL C. MOTOBOMBA

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

9

9

CONDUTOR/A MECÁNICO/A

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

2

2

OFICIAL/A 2º MECÁNICO

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

42

42

EMISORISTAS

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

22

0

OPERADOR/A-CODIFICADOR/A

LUNS A VENRES, HORARIO DE OFICINA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE LUGO

62

62

VIXILANTES FIXOS

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

1

1

XEFES/AS DE SERVIZO

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

2

2

XEFE/AS DE ÁREA

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

5

5

XEFES/AS DE DISTRITO

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

2

2

XEFE/A DE UNIDADE TÉCNICA

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

1

1

POSTO BASE GRUPO A1

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

19

19

TÉCNICOS/AS DE DISTRITO

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

19

19

AXENTES TERRITORIAIS

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

34

34

AXENTES ZONAIS

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

51

51

AXENTES

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

2

2

TÉCNICO/A BRIGADA HELIT.

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

74

74

BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

2

2

BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A BRIG. HELIT.

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

23

23

BOMBEIRO/A FORESTAL OFICIAL/A

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

74

74

BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

2

2

BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A BRIG. HELIT.

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

281

281

BOMBEIRO/A FORESTAL

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

8

8

BOMBEIRO/A FORESTAL BRIGADA HELIT.

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

117

117

BOMBEIRO/A FORESTAL C. MOTOBOMBA

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

9

9

CONDUTOR/A MECÁNICO/A

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

2

2

OFICIAL/A 2º MECÁNICO

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

47

47

EMISORISTAS

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

8

0

OPERADOR/A-CODIFICADOR/A

LUNS A VENRES, HORARIO DE OFICINA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE OURENSE

39

39

VIXILANTES FIXOS

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

1

1

XEFES/AS DE SERVIZO

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

2

2

XEFE/AS DE ÁREA

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

4

4

XEFES/AS DE DISTRITO

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

2

2

XEFE/A DE UNIDADE TÉCNICA

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

1

1

POSTO BASE GRUPO A1

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

12

12

TÉCNICOS/AS DE DISTRITO

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

10

10

AXENTES TERRITORIAIS

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

25

25

AXENTES ZONAIS

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

45

45

AXENTES

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

1

1

TÉCNICO/A BRIGADA HELIT.

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

71

71

BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

2

2

BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A BRIG. HELIT.

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

7

7

BOMBEIRO/A FORESTAL OFICIAL/A

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

71

71

BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUCTOR/A

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

2

2

BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUCTOR/A BRIG. HELIT.

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

211

211

BOMBEIRO/A FORESTAL

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

20

20

BOMBEIRO/A FORESTAL BRIGADA HELIT.

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

100

100

BOMBEIRO/A FORESTAL C. MOTOBOMBA

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

5

5

CONDUTOR/A MECÁNICO/A

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

5

5

OFICIAL/A 2º MECÁNICO

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

39

39

EMISORISTAS

SEGUNDO A QUENDA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

8

0

OPERADOR/A-CODIFICADOR/A

LUNS A VENRES, HORARIO DE OFICINA

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DE PONTEVEDRA

40

40

VIXILANTES FIXOS

SEGUNDO A QUENDA

CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL DE GUÍSAMO (A CORUÑA)

17

1

RESPONSABLE DA APERTURA DO CENTRO

CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL DE SERGUDE (A CORUÑA)

25

1

RESPONSABLE DA APERTURA DO CENTRO

1

OFICIAL/A 2ª AGRARIO/A

1

COCIÑEIRO/A 1ª

CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL DE BECERREÁ (LUGO)

15

1

RESPONSABLE DA APERTURA DO CENTRO

CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL DE MONFORTE DE LEMOS (LUGO)

9

1

RESPONSABLE DA APERTURA DO CENTRO

CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL PEDRO MURIAS (RIBADEO-LUGO)

12

1

RESPONSABLE DA APERTURA DO CENTRO

1

OFICIAL/A 2ª AGRARIO/A

CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL DE LOURIZÁN (PONTEVEDRA)

22

1

RESPONSABLE DA APERTURA DO CENTRO

1

COCIÑEIRO/A 1ª

1

PERSOAL DE LIMPEZA

MAÑÁ

1

PERSOAL DE LIMPEZA

MAÑÁ

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO (A CORUÑA)

58

1

CAPATAZ AGRÍCOLA

MAÑÁ

2

OFICIAIS 2ª AGRARIOS/AS

MAÑÁ

1

CAPATAZ AGRÍCOLA

TARDE

1

OFICIAL/A 2ª AGRARIO/A

TARDE

ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE GANDARÍA DE MONTAÑA DE MARCO DA CURRA (MONFERO-A CORUÑA):

7

1

CAPATAZ AGRÍCOLA

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROGANDEIRA DA POBRA DO BROLLÓN (LUGO):

4

1

CAPATAZ AGRÍCOLA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LOURIZÁN

43

1

ENCARGADO FORESTAL OU OFICIAL 2ª FORESTAL

1

AXENTE COORDINADOR DE PREDIO

1

GARDA

TARDE

1.10. Consellería do Mar.

CENTRO

SERVIZOS MINIMOS

POSTO

QUENDA

ESCOLA OFICIAL NÁUTICO-PESQUEIRA DE FERROL

1

EDUCADOR/A

QUENDA DE NOITE

INSTITUTO POLITÉCNICO MARÍTIMO-PESQUEIRO DO ATLÁNTICO DE VIGO

1

EDUCADOR/A

QUENDA DE NOITE

SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA-UNIDADE OPERATIVA DA CORUÑA

1

PATRÓN/OA

QUENDA DE MAÑÁ

SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA-UNIDADE OPERATIVA DA CORUÑA

1

MECÁNICO/A

QUENDA DE MAÑÁ

SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA-UNIDADE OPERATIVA DA CORUÑA

1

VIXILANTE-MARIÑEIRO/A

QUENDA DE MAÑÁ

SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA-UNIDADE OPERATIVA DE CELEIRO

1

PATRÓN/OA

QUENDA DE MAÑÁ

SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA-UNIDADE OPERATIVA DE CELEIRO

1

MECÁNICO/A

QUENDA DE MAÑÁ

SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA-UNIDADE OPERATIVA DE CELEIRO

1

VIXILANTE-MARIÑEIRO/A

QUENDA DE MAÑÁ

SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA-UNIDADE OPERATIVA DE PONTEVEDRA

1

PATRÓN/OA

QUENDA DE MAÑÁ

SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA-UNIDADE OPERATIVA DE PONTEVEDRA

1

MECÁNICO/A

QUENDA DE MAÑÁ

SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA-UNIDADE OPERATIVA DE PONTEVEDRA

1

VIXILANTE-MARIÑEIRO/A

QUENDA DE MAÑÁ

ZONA TERRITORIAL NORTE-LUGO, PORTOS DE GALICIA

1

XEFE/A DE ZONA

QUENDA DE MAÑÁ

ZONA TERRITORIAL NORTE-LUGO, PORTOS DE GALICIA

1

GARDAPEIRAOS

QUENDA DE MAÑÁ

ZONA TERRITORIAL CENTRO-A CORUÑA, PORTOS DE GALICIA

1

XEFE/A DE ZONA

QUENDA DE MAÑÁ

ZONA TERRITORIAL CENTRO-A CORUÑA, PORTOS DE GALICIA

2

GARDAPEIRAOS

QUENDA DE MAÑÁ

ZONA TERRITORIAL SUR-PONTEVEDRA, PORTOS DE GALICIA

1

XEFE/A DE ZONA

QUENDA DE MAÑÁ

ZONA TERRITORIAL SUR-PONTEVEDRA, PORTOS DE GALICIA

2

GARDAPEIRAOS

QUENDA DE MAÑÁ

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

1

SUBALTERNO

QUENDA DE MAÑÁ

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

1

TÉCNICO INFORMÁTICO

QUENDA DE MAÑÁ

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

3

ANALISTA DE LABORATORIO (UNIDADE MOSTRAXE)

QUENDA DE MAÑÁ

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

2

AUXILIAR DE LABORATORIO

(PROCESADO DE MOSTRAS DE BIOTOXINAS E TAREFAS DE BENESTAR ANIMAL)

QUENDA DE MAÑÁ

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

1

AUXILIAR DE LABORATORIO

(PROCESADO DE MOSTRAS DE BIOTOXINAS E TAREFAS DE BENESTAR ANIMAL)

QUENDA DE TARDE

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

3

ANALISTA DE LABORATORIO

(PROCESADO DE MOSTRAS DE BIOTOXINAS E TAREFAS DE BENESTAR ANIMAL)

QUENDA DE MAÑÁ

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

1

ANALISTA DE LABORATORIO

(PROCESADO DE MOSTRAS DE BIOTOXINAS E TAREFAS DE BENESTAR ANIMAL)

QUENDA DE TARDE

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

1

XEFE/A UNIDADE BIOTOXINAS

QUENDA DE MAÑÁ

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

1

XEFE/A UNIDADE BIOTOXINAS

QUENDA DE TARDE

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

1

AUXILIAR DE LABORATORIO (RECEPCIÓN DE MOSTRAS)

QUENDA DE MAÑÁ

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

1

XEFE DE UNIDADE DE MOSTRAXE E ECOFISIOLOXÍA

QUENDA DE MAÑÁ

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO (INTECMAR)

1

DIRECTORA

QUENDA DE MAÑÁ

2. En todo caso, quedarán garantidos a apertura e o peche de todos os centros de traballo.

Disposición derradeira

Este decreto entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de setembro de 2021

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo