Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 194 Xoves, 7 de outubro de 2021 Páx. 49050

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 2 de outubro de 2021, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade de enfermaría, de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo A2), convocado pola Orde do 31 de outubro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 211, do 6 de novembro), pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo.

En sesión que tivo lugar o día 2 de outubro de 2021, o tribunal nomeado pola Resolución do 30 de setembro de 2020 (DOG núm. 201, do 5 de outubro), para cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade de enfermaría, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo A2), convocado pola Orde do 31 de outubro de 2019 (DOG núm. 211, do 6 de novembro),

ACORDOU:

Primeiro. Convocar para a realización do segundo exercicio da fase de oposición as persoas aspirantes que a seguir se relacionan e que, de acordo co establecido nas bases da convocatoria, non acreditaron estar en posesión do Celga 4 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa disposición adicional segunda da Orde do 16 de xullo de 2007 (DOG núm. 146, do 30 de xullo), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014 (DOG núm. 34, do 19 de febreiro) pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega:

Apelidos e nome

NIF

Blanco Canosa, David

***3034**

Borja Andrés, Héctor

***6403**

Couñago Sobral, Mercedes

***1092**

López González, Nuria

***7831**

López Loira, Verónica

***1743**

Nieto González, Nerea

***6364**

Sanmartín Chapela, Cristina

***9746**

Sobrado Otero, Rubén Darío

***2054**

Segundo. De conformidade co disposto na base 2.1.2.6 da convocatoria, este segundo exercicio da fase de oposición terá lugar na aula 7 da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) (rúa de Madrid, 2-4, polígono das Fontiñas, 15707 Santiago de Compostela, A Coruña) o día 13 de outubro de 2021, en chamamento único que se iniciará as 16.00 horas.

O exercicio constará de dúas probas:

– Primeira proba: consistirá na tradución dun texto do castelán para o galego, elixido por sorteo de entre dous textos propostos polo tribunal.

– Segunda proba: consistirá na tradución dun texto do galego para o castelán, elixido por sorteo de entre dous textos propostos polo tribunal.

O exercicio terá unha duración de sesenta (60) minutos.

As persoas aspirantes deberán ir provistas de DNI ou de documento fidedigno acreditativo da súa identidade a xuízo do tribunal e de bolígrafo de cor azul.

Non se permitirá o acceso ao recinto onde se realice o exercicio con teléfonos móbiles, axendas electrónicas, reloxos intelixentes ou calquera outro material ou instrumento do que se poida valer o/a aspirante para auxiliarse na realización do exercicio. Non se habilitará no recinto ningún servizo de recollida de móbiles.

Santiago de Compostela, 2 de outubro de 2021

Jesús Figueroa Rodríguez
Presidente do tribunal